Cắt và dập

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
160
lượt xem
80
download

Cắt và dập

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1 thanh bị cắt tại một tiết diện nào đó do một thành phần nội lực Qx hoặc Qy gây ra. Ứng suất: Ứng suất Tzy phân bố không đều trên mặt cắt, tuy nhiên trong tính toán thực hành người ta coi như phân bố đều

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cắt và dập

  1. Ch−¬ng 4: C¾t vμ dËp 1. C¾t - Mét thanh bÞ c¾t t¹i mét tiÕt diÖn nμo ®ã do mét thμnh phÇn néi lùc Qx hoÆc Qy g©y ra. 1.1. øng suÊt - øng suÊt τzy ph©n bè kh«ng ®Òu trªn mÆt c¾t, tuy nhiªn trong tÝnh to¸n thùc hμnh ng−êi ta coi nh− ph©n bè ®Òu. F ∫ τ zy dF = τ c ∫ dF = Q y = P Do ®ã: τ c = Qy = P F Fc Fc Fc lμ diÖn tÝch bÞ c¾t. 1.2. BiÕn d¹ng
  2. - XÐt ph©n tè h×nh hép vu«ng trong miÒn biÕn d¹ng c¾t - TTT khi biÕn d¹ng ⇒ h×nh hép thoi ⇒ ®¬n gi¶n xÐt h×nh b. δy = tgγ ≈ γ dz Gäi lμ biÕn d¹ng gãc hay tr−ît. 1.3. §Þnh luËt Hóc vÒ c¾t øng suÊt c¾t tû lÖ bËc nhÊt víi biÕn d¹ng gãc τ = G.γ 1.4. §iÒu kiÖn bÒn vÒ c¾t Qy §iÒu kiÖn bÒn: τ c = ≤ [τ c ] Fc ⇒ Ba bμi to¸n: KiÓm tra bÒn, chän mÆt c¾t vμ tÝnh to¸n t¶i träng cho phÐp. 2. DËp
  3. - DËp lμ hiÖn t−îng nÐn côc bé x¶y ra trªn diÖn tÝch truyÒn lùc t−¬ng ®èi nhá gi÷a hai vËt. - øng suÊt ph¸p ⇒ øng suÊt dËp ký hiÖu: σd ≤ [σ d ] Q Q σd = σd = Fd Fd - §iÒu kiÖn bÒn vÒ dËp ⇒ bμi to¸n KTB, chän mÆt c¾t vμ t¶i träng cho phÐp. 3. VÝ dô øng dông 3.1. TÝnh mèi ghÐp b»ng ®inh t¸n - XÐt mèi ghÐp ®inh t¸n chång mét d·y z ®inh. Gi¶ sö t¶i träng P ph©n bè ®Òu trªn z ®inh: P C¸c d¹ng háng: Q = - C¾t ®øt t¹i mÆt c¾t 1-1; z - DËp th©n vμ lç ®inh; - MÐp tÊm bÞ c¾t ®øt 3-3; 3’-3’ - TÊm bÞ kÐo ®øt 4-4
  4. 3.2. TÝnh mèi ghÐp then, chªm vμ chèt TÝnh then l¨ng trô D¹ng háng: - Then bÞ dËp mÆt bªn - Then bÞ c¾t

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản