Câu điều kiện: Câu điều kiện loại 2

Chia sẻ: vilovely001

Câu điều kiện loại 2 : Điều kiện không có thực The second conditional is like the first conditional. We are still thinking about the future. We are thinking about a particular condition in the future, and the result of this condition. But there is not a real possibility that this condition will happen. For example, you do not have a lottery ticket. Is it possible to win? No! No lottery ticket, no win! But maybe you will buy a lottery ticket in the future. So you can think about winning in the future, like a dream. It's not very real, but it's still possible. (Câu...

Nội dung Text: Câu điều kiện: Câu điều kiện loại 2

Câu điều kiện: Câu điều kiện loại 2
Second Conditional: unreal possibility or dream

Câu điều kiện loại 2 : Điều kiện không có thực
The second conditional is like the first conditional. We are still thinking about the future. We are 
thinking about a particular condition in the future, and the result of this condition. But there is not 
a real possibility that this condition will happen. For example, you do not have a lottery ticket. Is it 
possible to win? No! No lottery ticket, no win! But maybe you will buy a lottery ticket in the future. 
So you can think about winning in the future, like a dream. It's not very real, but it's still possible.
(Câu điều kiện loại 2 giống như câu điều kiện loại 1 là chúng ta vẫn đang nghĩ về tương lai, về  
kết quả của hành động trong tương lai. Nhưng sẽ không có tình huống có thật nào xảy ra. Ví dụ:  
Bạn không có vé số, vậy thì  làm sao có thể trúng? Không! Không có vé thì không bao giờ trúng.  
Nhưng nếu bạn mua một tấm vé trong tương lai, thì bạn hoàn toàn có thể nghĩ đến việc trúng  
trong tương lai, nó như  một giấc mơ vậy. Điều đó không hẳn sẽ có thật nhưng vẫn có thể xảy ra.)
IF condition result

past simple WOULD + base verb

If I won the lottery I would buy a car.
Notice that we are thinking about a future condition. We use the past simple tense to talk about 
the future condition. We use WOULD + base verb to talk about the future result. The important 
thing about the second conditional is that there is an unreal possibility that the condition will 
happen.
(Nhận thấy rằng chúng ta đang nghĩ về điều kiện trong tương lai. Chúng ta dùng thời Quá khứ  
đơn để nói về điều kiện trong tương lai. Chúng ta dùng: WOULD + động từ nguyên thể không TO  
để nói về kết quả trong tương lai. Điều quan trọng về câu điều kiện loại 2 là khả năng không có  
thật sẽ xảy ra.)
Here are some more examples: Sau đây là một vài ví dụ:
  
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản