Câu điều kiện: Câu điều kiện loại 3

Chia sẻ: vilovely001

Câu điều kiện loại 3 : Không thể xảy ra The first conditional and second conditionals talk about the future. With the third conditional we talk about the past. We talk about a condition in the past that did not happen. That is why there is no possibility for this condition. The third conditional is also like a dream, but with no possibility of the dream coming true. (Câu điều kiện loại 1 và loại 2 đều nói về tương lai. Với câu điều kiện loại 3, chúng ta nói về quá khứ. Chúng ta nói về một điều kiện đã không xảy ra ở...

Nội dung Text: Câu điều kiện: Câu điều kiện loại 3

Câu điều kiện: Câu điều kiện loại 3
Third Conditional: no possibility

Câu điều kiện loại 3 : Không thể xảy ra
The first conditional and second conditionals talk about the future. With the third conditional we 
talk about the past. We talk about a condition in the past that did not happen. That is why there 
is no possibility for this condition. The third conditional is also like a dream, but with no 
possibility of the dream coming true.
(Câu điều kiện loại 1 và loại 2 đều nói về tương lai. Với câu điều kiện loại 3, chúng ta nói về quá  
khứ. Chúng ta nói về một điều kiện đã không xảy ra ở quá khứ. Đó là lý do tại sao lại không có  
tình huống xảy ra. Câu điều kiện loại 3 cũng giống như một giấc mơ, nhưng không có khả năng  
giấc mơ trở thành hiện thực.)
Last week you bought a lottery ticket. But you did not win. :
condition result

Past Perfect WOULD HAVE + Past Participle

If I had won the lottery I would have bought a car.
Notice that we are thinking about an impossible past condition. You did not win the lottery. So the 
condition was not true, and that particular condition can never be true because it is finished. We 
use the past perfect tense to talk about the impossible past condition. We use WOULD HAVE + 
past participle to talk about the impossible past result. The important thing about the third 
conditional is that both the condition and result are impossible now.
(Nhận thấy rằng chúng ta đang nghĩ về một điều kiện không thể xảy ra ở quá khứ. Bạn đã không  
trúng vé số. Vì vậy điều kiện là không có thật. và khả năng có thật sẽ không bao giờ xảy ra vì nó  
đã kết thúc. Chúng ta dùng thời Quá khứ hoàn thành để miêu tả điều kiện không thể xảy ra ở quá  
khứ.  Ta dùng: WOULD HAVE+ Quá khứ phân từ  để nói về  kết quả không thể xảy ra ở quá khứ.  
Điều quan trọng trong câu điều kiện loại 3 là cả tình huống và kết quả đều không thể xảy ra được  
Look at some more examples in the tables below: (Hãy xem một vài ví dụ trong bảng sau:)
  
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản