Câu điều kiện trong tiếng anh và cách sử dụng

Chia sẻ: cangtony

Dạng thức: If-clause (S + Present simple), Main clause (S + Simple future – will / will not / won’t) + Cách sử dụng: dùng để diễn tả kết quả tất yếu của 1 hành động hoặc các giả thiết có thể được thực hiện ở hiện tại và tương lai.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản