Cấu hình Exchange Client Access với ISA 2006 (Phần 2)

Chia sẻ: Tuyen Thon | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
173
lượt xem
90
download

Cấu hình Exchange Client Access với ISA 2006 (Phần 2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Qua bài này, chúng ta sẽ xem xét đến việc cấu hình được Exchange CAS/Front-End và ISA Server có cơ chế thẩm định được yêu cầu làm việc. Cấu hình Exchange 2003 Front-End Chúng ta phải thực hiện một số thay đổi trong cấu hình của Exchange 2003 để việc công bố ISA Server Web client làm việc đúng cách: • • • Xác nhận thẩm định dựa trên biểu mẫu không được chọn trên máy chủ Exchange frontend. Kích hoạt RPC qua HTTP trên máy chủ Exchange front-end Yêu cầu các kênh truyền thông an toàn (SSL) với Web site 1. Để xác...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấu hình Exchange Client Access với ISA 2006 (Phần 2)

  1. Cấu hình Exchange Client Access với ISA 2006 (Phần 2) Qua bài này, chúng ta sẽ xem xét đến việc cấu hình được Exchange CAS/Front-End và ISA Server có cơ chế thẩm định được yêu cầu làm việc. Cấu hình Exchange 2003 Front-End Chúng ta phải thực hiện một số thay đổi trong cấu hình của Exchange 2003 để việc công bố ISA Server Web client làm việc đúng cách: • Xác nhận thẩm định dựa trên biểu mẫu không được chọn trên máy chủ Exchange front- end. • Kích hoạt RPC qua HTTP trên máy chủ Exchange front-end • Yêu cầu các kênh truyền thông an toàn (SSL) với Web site 1. Để xác nhận rằng thẩm định dựa trên các biểu mẫu không được chọn trên máy chủ Exchange front-end, bạn khởi chạy Exchange System Manager, mở rộng phần Servers, sau đó mở rộng phần front-end server của bạn. Tiếp tục mở rộng phần Protocols, HTTP, kích chuột phải vào Exchange Virtual Server, sau đó chọn Properties. Kích tab Settings, sau đó xóa hộp kiểm Enable Forms Based Authentication. Kích OK.
  2. Hình 1 2. Để tạo cho máy chủ Exchange Front-End một máy chủ RPC proxy, bạn mở rộng phần Servers, kích chuột phải vào máy chủ front-end, sau đó kích Properties. Chọn cửa sổ RPC-HTTP, chọn RPC-HTTP front-end server, và kích OK để đóng hộp thoại các thuộc tính của máy chủ đã chọn. Kích OK. 3. Sau khi một chứng chỉ được cài đặt cho Web site, bạn cần yêu cầu Web site chỉ chấp nhận cho các truyền thông kênh an toàn. Trong IIS Manager, mở rộng máy tính cục bộ, và sau đó mở rộng thư mục Web Sites. Kích chuột phải vào thư mục ảo /Exchange và kích Properties. Trên tab Directory Security kích Edit. Chọn Require secure channel (SSL) trên cửa sổ Secure Communication sau đó kích OK. Kích OK một lần nữa để đóng hộp thoại các thuộc tính Web site. Lặp lại bước này cho /Public, /Exchweb và /rpc. Hình 2 Cấu hình Exchange 2007 Client Access
  3. Với Exchange 2007, các thay đổi cần thiết là: • Xác nhận thẩm định dựa trên các biểu mẫu không được chọn trên máy chủ Exchange Client Access • Kích hoạt Outlook Anywhere trên máy chủ Exchange Client Access • Yêu cầu các truyền thông kênh an toàn (SSL) cho Web site 1. Để xác nhận rằng thẩm định dựa trên các biểu mẫu không được chọn trên một Exchange CAS, trong Exchange Management Console, bạn mở rộng phần Server Configuration, sau đó kích Client Access. Chọn máy chủ Client Access của bạn sau đó chọn owa (Default Web Site) trên cửa sổ Outlook Web Access. Trong cửa sổ này, bạn kích Properties bên dưới owa (Default Web Site). Hình 3 2. Chọn cửa sổ Authentication và xác nhận rằng dòng dưới đây đã được chọn: Use one or more of the following standard authentication methods và Basic authentication (password is sent in clear text). Kích OK.
  4. Hình 4 3. Xem lại hộp thoại Microsoft Exchange Warning và kích OK. Với các thay đổi mà chúng ta vừa thực hiện, bạn phải khởi động lại Internet Information Services (IIS). Để khởi động lại IIS, bạn chạy lệnh dưới đây: "iisreset /noforce". Hình 5 4. Lặp lại các bước từ 1-3 cho các trang dưới đây: Exchange (Default Web Site), Exchweb (Default Web Site), và Public (Default Web Site). 5. Để kích hoạt Outlook Anywhere trên máy chủ Client Access của bạn, trong Exchange Management Console, mở rộng phần Server Configuration, sau đó kích Client Access. Chọn máy chủ Client Access của bạn. Trong cửa sổ này, kích Enable Outlook Anywhere ở bên dưới tên máy chủ mà bạn vừa chọn. Nhập tên cấu hình mà máy khách sẽ sử dụng để kết nối với máy chủ Client Access trong trường External Host name. Tên này phải phù hợp với tên chung hoặc FQDN được sử dụng trong chứng chỉ máy chủ được
  5. cài đặt trên máy chủ ISA. Xác nhận rằng phương pháp thẩm định mở rộng được thiết lập là NTLM authentication và kích Enable. Hình 6 6. Để yêu cầu Web site chỉ chấp nhận cho các truyền thông kênh an toàn, bạn hãy theo bước 3 từ phần trước (Cấu hình Exchange 2003 Front-End) cho tất cả các thư mục ảo được đề cập /owa. Cơ bản về thẩm định ISA Trước khi vào cấu hình phần các nguyên tắc, chúng ta hãy xem cách ISA Server tiền thẩm định các yêu cầu máy khách như thế nào. Hình 7
  6. Bước 1, xác nhận các thông tin máy khách: máy khách sẽ gửi yêu cầu kết nối đến máy chủ Outlook Web Access trong mạng bên trong. Máy khách cũng cung cấp các thông tin quan trọng trong biểu mẫu HTML. Bước 2 và 3, gửi các thông tin: máy chủ ISA gửi các thông tin đến bộ cung cấp thẩm định như bộ điều khiển miền cho thẩm định Windows tích hợp trong Active Directory, hoặc máy chủ RADIUS, nhận được phúc đáp từ bộ cung cấp thẩm định mà người dùng được thẩm định. Bước 4, ủy nhiệm thẩm định: máy chủ ISA chuyển tiếp yêu cầu của máy chủ đến máy chủ Outlook Web Access, và tự thẩm định bản thân nó với máy chủ Outlook Web Access bằng các thông tin của máy khách. Máy chủ Outlook Web Access sẽ hợp lệ lại các thông tin này bằng cách sử dụng cùng một bộ cung cấp thẩm định. Máy chủ Web phải được cấu hình để sử dụng cơ chế thẩm định hợp với phương pháp ủy nhiệm đã được sử dụng bằng máy chủ ISA. Bước 5, đáp ứng máy chủ: máy chủ Outlook Web Access gửi một đáp ứng trả lại phía máy khách, đáp ứng này bị chặn bởi máy chủ ISA. Bước 6, việc chuyển tiếp đáp ứng: máy chủ ISA sẽ chuyển tiếp đáp ứng đến máy khách. Bạn phải nhớ rằng sự hợp lệ Active Directory chỉ có thể xảy ra khi máy chủ ISA là một thành viên miền (cùng tên miền với bộ điều khiển miền hoặc trong một miền tin cậy). Khi máy chủ ISA của chúng ta ở trong cấu hình nhóm làm việc thì chúng ta sẽ phải sử dụng RADIUS hoặc LDAP. Để sử dụng RADIUS, bạn có thể cài đặt dịch vụ ISA trên máy chủ thành viên Windows 2003 trên mạng bên trong. Máy chủ ISA có thể kết nối đến một máy chủ LDAP theo cách được mô tả trong bảng dưới đây: Yêu cầu Hỗ trợ tùy tên miền chọn thay Kết nối Cổng Active đổi mật Directory khẩu LDAP 389 Yes No LDAPS 636 Yes Yes LDAP using global 3268 No No catalog LDAPS using global 3269 No No catalog Bảng 1 Để sử dụng LDAPS hoặc LDAPS using global catalog, chứng chỉ máy chủ phải được cài đặt trên máy chủ LDAP và chứng chỉ gốc từ CA đang đưa ra phải được cài đặt tên máy chủ ISA. Ở đây chúng tôi sử dụng LDAP vì vậy sẽ liệt kê các bước cần thiết để cấu hình phương pháp thẩm định này:
  7. 1. Mở giao diện ISA Firewall và mở rộng nút Arrays, sau đó mở phần mảng tên. Mở rộng nút Configuration và kích Genera. Trong cửa sổ ở giữa, kích liên kết RADIUS and LDAP Servers. Hình 8 2. Trên tab LDAP Servers Sets, kích Add để mở hộp thoại Add LDAP Server Set. Trong LDAP Server Set bạn đánh tên của miền. 3. Kích Add, để bổ sung thêm tên LDAP server hoặc địa chỉ IP. Trong tên Server, chỉ định DC và kích OK. Chúng ta cũng phải cung cấp các thông tin người dùng đã được sử dụng để truy cập Active Directory. Bạn không cần sử dụng tài khoản quản trị miền, một tài khoản người dùng thông thường cũng có thể được sử dụng ở đây. Kích OK để đóng hộp thoại Add LDAP Server Set.
  8. Hình 9 4. Kích New để mở hộp thoại New LDAP Server Mapping. Trong Login expression, bạn đánh DOMAIN\*. Trong LDAP server set, chọn tên miền được định nghĩa trước sau đó kích OK. Hình 10 5. Kích Close để đóng cửa sổ Authentication Servers Kết luận
  9. Qua đây ta đã cấu hình được Exchange CAS/Front-End và ISA Server có cơ chế thẩm định được yêu cầu đang làm việc, chúng ta có thể chuyển sang các nguyên tắc cấu hình. Vấn đề này sẽ được chúng tôi giới thiệu cho các bạn trong phần tiếp theo.  
Đồng bộ tài khoản