Cấu hình và phương pháp tổ chức dự án xây dựng

Chia sẻ: Hoang Van Hung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
332
lượt xem
209
download

Cấu hình và phương pháp tổ chức dự án xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo học tập môn quản trị dự án. Tài liệu song ngữ Anh - Việt rất hay và bổ ích.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấu hình và phương pháp tổ chức dự án xây dựng

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. CAÁU HÌNH VAØ PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG ALTERNATIVE CONTRACT STRATEGIES FOR BUILDING PROJECTS NHAÂN LÖÏC: THE PROJECT TEAM: CHUÛ ÑAÀU TÖ CLIENT BAN QUAÛN LYÙ DÖÏ AÙN PROJECT MANAGEMENT UNIT TÖ VAÁN VEÀ KIEÁN TRUÙC ARCHITECTURE CONSULTING TÖ VAÁN VEÀ KYÕ THUAÄT ENGINEERING CONSULTING TÖ VAÁN VEÀ CAÙC HAÏNG MUÏC CHUYEÂN NGAØNH (NEÁU COÙ) SPECIALIST CONSULTANTS (IF ANY) TÖ VAÁN VEÀ ÑO KHOÁI LÖÔÏNG VAØ KIEÅM SOAÙT ÑÔN GIAÙ & GIAÙ THAØNH QUANTITY SURVEYOR AND COST CONTROL CONSULTANT THAÀU CHÍNH THI COÂNG MAIN CONTRACTOR (BUILDER) THAÀU CHÍNH THI COÂNG CAÙC HAÏNG MUÏC KYÕ THUAÄT SPECIALIST SUB-CONTRATORS CHU ÑAÀU TÖ CHUÛ ÑAÀU TÖ BAN QUAÛN LYÙ TÖ VAÁN CLIENT PMU THIEÁT KEÁ DESIGN CONSULTA ÑAÏI DIEÄN BQL ÑEÅ ÑIEÀU HAØNH VAØ NTS THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN ÑD BQL (SUPERINTENDENT) GÑ DÖÏ AÙN (PROJECT MANAGER) TÖ VAÁN ÑO GÑ CT ( CONSTRUCTION KHOÁI LÖÔÏNG MANAGER) QUANTITY CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG CHÍNH & PHUÏ SURVEYOR MAIN / SPECIALIST CONSTRUCTION CONTRACTORS
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. CAÁU HÌNH VAØ PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG ALTERNATIVE CONTRACT STRATEGIES FOR BUILDING PROJECTS CAÁU HÌNH TOÅ CHÖÙC THÖÏC HIEÄN COÂNG TRÌNH: ALTERNATIVE CONTRACT STRATEGIES: TC 1- CAÁU HÌNH THOÂNG DUÏNG VÔÙI SÖÏ GIAÙM SAÙT CUÛA BAN QUAÛN LYÙ DÖÏ AÙN TRADITIONAL CONTRACT STRATEGY WITH SUPERINTENDENT TC 2- CAÁU HÌNH THOÂNG DUÏNG KHOÂNG COÙ SÖÏ GIAÙM SAÙT CUÛA BQL DÖÏ AÙN TRADITIONAL CONTRACT STRATEGY WITHOUT SUPERINTENDENT D&C- CAÁU HÌNH TOÅNG THAÀU XAÂY DÖÏNG TROÏN GOÙI ( THIEÁT KEÁ & THI COÂNG) DESIGN AND CONSTRUCTION TURNKEY STRATEGIES PM- 1- CAÁU HÌNH VÔÙI SÖÏ ÑIEÀU HÌNH CUÛA TÖ VAÁN QUAÛN LYÙ DÖÏ AÙN PROJECT MANAGEMENT STRATEGIES 1 PM-2- - CAÁU HÌNH VÔÙI SÖÏ ÑIEÀU HÌNH CUÛA TÖ VAÁN QUAÛN LYÙ DÖÏ AÙN PROJECT MANAGEMENT STRATEGIES 2 CM- - CAÁU HÌNH VÔÙI SÖÏ ÑIEÀU HÌNH CUÛA TÖ VAÁN QUAÛN LYÙ THI COÂNG CONSTRUCTION MANAGEMENT STRATEGIES  NHÖÕNG KHAÙC BIEÄT CHUÛ YEÁU TRONG CAÙC CAÁU HÌNH: THE PRINCIPAL DIFFERENCES BETWEEN THE VARIOUS CONTRACT STRATEGIES: SÖÏ CHUÛ ÑOÄNG VAØ LINH HOAÏT CUÛA CHUÛ ÑAÀU TÖ TRONG VIEÄC THAY ÑOÅI THIEÁT KEÁ VAØ NHÖÕNG ÖÙNG DUÏNG KHAÙC TRONG SUOÁT QUAÙ TRÌNH CUÛA COÂNG TRÌNH THE FLEXIBILITY OF THE INVESTOR IN INPUTING AND CHANGING OF THE DESIGN SÖÏ PHOÁI HÔÏP GIÖÕA CAÙC VAI TROØ VAØ NHAÂN LÖÏC TRONG VIEÄC THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN CO-ORDINATION BETWEEN THE VARIOUS SPECIALIST ROLES ÑOÄ MAY RUÛI ÍT NHAÁT CHO CHUÛ ÑAÀU TÖ VEÀ TRAÙCH NHIEÄM VÔÙI CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG, THÔØI GIAN, CHAÁT LÖÔÏNG VAØ NGAÂN SAÙCH ÑAÀU TÖ CHO COÂNG TRÌNH LOW RISKS FOR THE INVESTOR INTERM OF RESPONSIBILITY TO THE MAIN/ SUB- CONTRACTORS, TIME, QUANLITY AND COSTS.
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. NGUOÀN NHAÂN SÖÏ CUÛA CHUÛ ÑAÀU TÖ TRONG VIEÄC THÖÏC HIEÄN COÂNG TRÌNH HUMAN RESOURCE AND SKILLED STAFF LEVEL FROM THE INVESTOR THÔØI GIAN TÍNH TRONG VIEÄC HOAØN THAØNH DÖÏ AÙN PROJECT DURATION FOR PRACTICAL COMPLETION NGAÂN SAÙCH ÑAÀU TÖ VAØO COÂNG TRÌNH FINAL PROJECT COSTS
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. CAÁU HÌNH VAØ PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG ALTERNATIVE CONTRACT STRATEGIES FOR BUILDING PROJECTS TC 1- CAÁU HÌNH THOÂNG DUÏNG VÔÙI DÖÏ GIAÙM SAÙT TRÖÏC TIEÁP CUÛA BAN QUAÛN LYÙ DÖÏ AÙN TC 1- TRADITIONAL CONTRACT STRATEGY WITH SUPERINTENDENT TÖ VAÁN THIEÁT KEÁ CHUÛ ÑAÀU TÖ BAN QUAÛN LYÙ DESIGNER FINANCIER PROPRIETOR (d) (b) (a) (b) CONTRACT FOR PROJECT DETAIL DESIGN AND CONSTRCTION DESIGN CONTRACT ADMINISTRATION CONTRACTS TÖ VAÁN THIEÁT KEÁ DESIGNER (d) TOÅNG THAÀU XAÂY DÖÏNG DD BQL DÖÏ AÙN MAIN CONTRACTOR SUPERINTENDEN (f) (g) (h) (I) TÖ VAÁN THIEÁT KEÁ T (c ) (d ) ( e ) DESIGNER (d) THAÀU PHUÏ THAÀU PHUÏ THAÀU PHUÏ THAÀU PHUÏ TÖ VAÁN ÑO SUB- SUB- CONTRACTOR SUB- CONTRACTOR SUB- CONTRACTOR KHOÁI LÖÔÏNG CONTRACTOR ( f) (h ) ( I ) ( f) (h ) ( I ) ( f) (h ) ( I ) QUANTITY SURVEYOR
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. CAÁU HÌNH VAØ PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG ALTERNATIVE CONTRACT STRATEGIES FOR BUILDING PROJECTS TC 2- CAÁU HÌNH THOÂNG DUÏNG VÔÙI DÖÏ GIAÙM SAÙT TÖ VAÁN QUAÛN LYÙ THIEÁT KEÁ TC 2- TRADITIONAL CONTRACT STRATEGY WITHOUT SUPERINTENDENT TÖ VAÁN THIEÁT KEÁ CHUÛ ÑAÀU TÖ BAN QUAÛN LYÙ DESIGNER FINANCIER PROPRIETOR (d) (b) (a) (b) PROJECT DESIGN DETAIL CONTRACT DESIGN CONTRACTS TÖ VAÁN THIEÁT KEÁ DESIGNER (d) TOÅNG THAÀU XAÂY DÖÏNG GÑ QL THIEÁT KEÁ MAIN CONTRACTOR DESIGN (f) (g) (h) (I) TÖ VAÁN THIEÁT KEÁ MANAGER (c ) (d ) ( e ) DESIGNER (d) THAÀU PHUÏ THAÀU PHUÏ THAÀU PHUÏ THAÀU PHUÏ TÖ VAÁN ÑO SUB- SUB- CONTRACTOR SUB- CONTRACTOR SUB- CONTRACTOR KHOÁI LÖÔÏNG CONTRACTOR ( f) (h ) ( I ) ( f) (h ) ( I ) ( f) (h ) ( I ) QUANTITY SURVEYOR
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. CAÁU HÌNH VAØ PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG ALTERNATIVE CONTRACT STRATEGIES FOR BUILDING PROJECTS D&C - CAÁU HÌNH TOÛÂNG THAÀU XAÂY DÖÏNG TROÏN GOÙI ( THIEÁT KEÁ VAØ THAØNH COÂNG) D&C – DESIGN AND CONSTRUCTION TURNKEY STRATEGIES TÖ VAÁN THIEÁT KEÁ CHUÛ ÑAÀU TÖ BAN QUAÛN LYÙ DESIGNER FINANCIER PROPRIETOR (d) DETAIL(b) (a) (b) TÖ VAÁN THIEÁT KEÁ DESIGNER TOÅNG THAÀU XAÂY DÖÏNG (d) DETAIL MAIN CONTRACTOR DESIGN TÖ VAÁN THIEÁT KEÁ (c ) to (I) inc CONTRACTS DESIGNER (d) THAÀU PHUÏ THAÀU PHUÏ THAÀU PHUÏ THAÀU PHUÏ TÖ VAÁN ÑO SUB- SUB- CONTRACTOR SUB- CONTRACTOR SUB- CONTRACTOR KHOÁI LÖÔÏNG CONTRACTOR ( f) (h ) ( I ) ( f) (h ) ( I ) ( f) (h ) ( I ) QUANTITY SURVEYOR
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. CAÁU HÌNH VAØ PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG ALTERNATIVE CONTRACT STRATEGIES FOR BUILDING PROJECTS PM1 - CAÁU HÌNH VÔÙI SÖÏ ÑIEÀU HAØNH CUÛA TÖ VAÁN QUAÛN LYÙ PM 1- PROJECT MANAGEMENT STRTEGIES 1 TÖ VAÁN THIEÁT KEÁ CHUÛ ÑAÀU TÖ BAN QUAÛN LYÙ DESIGNER FINANCIER PROPRIETOR (d) Sdetail (b) (a) (b) DIRECT CONTRACTS DIRECT CONTRATS TÖ VAÁN THIEÁT KEÁ DESIGNER (d) GÑ TV QL DÖÏ AÙN DETAIL PROJECT MANAGER DESIGN TÖ VAÁN THIEÁT KEÁ (c) (d) (e ) (g ) CONTRACTS DESIGNER (d) THAÀU PHUÏ THAÀU PHUÏ THAÀU PHUÏ THAÀU PHUÏ TÖ VAÁN ÑO SUB- SUB- CONTRACTOR SUB- CONTRACTOR SUB- CONTRACTOR KHOÁI LÖÔÏNG CONTRACTOR ( f) (h ) ( I ) ( f) (h ) ( I ) ( f) (h ) ( I ) QUANTITY SURVEYOR
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. CAÁU HÌNH VAØ PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG ALTERNATIVE CONTRACT STRATEGIES FOR BUILDING PROJECTS PM 2 - CAÁU HÌNH VAØ SÖÏ ÑIEÀU HAØNH CUÛA TÖ VAÁN DÖÏ AÙN PM 2- PROJECT MANAGEMENT STRTEGIES 2 TÖ VAÁN THIEÁT KEÁ CHUÛ ÑAÀU TÖ BAN QUAÛN LYÙ DETAIL DESIGNER FINANCIER PROPRIETOR DESIGN (d) (b) (a) (b) CONTRACTS DIRECT CONTRACTS DIRECT CONTRATS TÖ VAÁN THIEÁT KEÁ DESIGNER (d) GÑ TV QL DÖÏ AÙN PROJECT MANAGER TÖ VAÁN THIEÁT KEÁ (c) (d) (e ) (g ) DESIGNER (d) THAÀU PHUÏ THAÀU PHUÏ THAÀU PHUÏ THAÀU PHUÏ TÖ VAÁN ÑO SUB- SUB- CONTRACTOR SUB- CONTRACTOR SUB- CONTRACTOR KHOÁI LÖÔÏNG CONTRACTOR ( f) (h ) ( I ) ( f) (h ) ( I ) ( f) (h ) ( I ) QUANTITY SURVEYOR (e )
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. CAÁU HÌNH VAØ PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG ALTERNATIVE CONTRACT STRATEGIES FOR BUILDING PROJECTS CM- CAÁU HÌNH VÔÙI SÖÏ ÑIEÀU HAØNH CUÛA TÖ VAÁN QUAÛN LYÙ THI COÂNG VAØ TÖ VAÁN QUAÛN LYÙ THIEÁT KEÁ CM – CONSTRUCTION MANAGEMENT STRTEGIES TÖ VAÁN THIEÁT KEÁ CHUÛ ÑAÀU TÖ BAN QUAÛN LYÙ DESIGNER FINANCIER PROPRIETOR (d) Sdetail (b) (a) (b) DESIGN DETAIL CONSTRUCTION MANAGEMENT DESIGN TÖ VAÁN THIEÁT KEÁ MANAGEMENT CONTRACT CONTRACTS DESIGNER CONTRACT (d) GÑ QL THI COÂNG GÑ QL THIEÁT KEÁ CONSTRUCTION DESIGN MANAGER TÖ VAÁN THIEÁT KEÁ MANAGER ( c ) (d ) ( e ) DESIGNER (g ) (d) THAÀU PHUÏ THAÀU PHUÏ THAÀU PHUÏ THAÀU PHUÏ SUB- SUB- CONTRACTOR SUB- CONTRACTOR SUB- CONTRACTOR TÖ VAÁN ÑO CONTRACTOR ( f) (h ) ( I ) ( f) (h ) ( I ) ( f) (h ) ( I ) KHOÁI LÖÔÏNG QUANTITY SURVEYOR (e)
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. CAÁU HÌNH VAØ PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG ALTERNATIVE CONTRACT STRATEGIES FOR BUILDING PROJECTS ÖÙNG DUÏNG VAØ ÖU KHUYEÁT ÑIEÅM APPLICATIONS, ADVANTAGES AND DISADVANTAGES CAÁU HÌNH TC1 VAØ TC2 CAÁU HÌNH D&C CAÁU HÌNH PM-1 VAØ PM-2 CAÁU HÌNH CM  CÑT kieåm soaùt ñöôïc vieäc  CÑT khoâng kieåm soaùt ñöôïc  Gioáng nhö caáu hình TC 1 vaø  Gioáng nhö caáu hình D&C thieát keá vaø söûa ñoåi thieát keá vieäc thieát keá vaø söûa ñoåi thieát TC 2 tuy nhieân caáu hình PM-1 tuy ñöôïc aùp duïng cho coâng Strong control and flexible to keá vaø PM-2 thöôøng aùp duïng cho trình vôùi quy moâ lôùn nhö xaây make changes right up to Design to meet the coâng trình vôùi quy moâ lôùn nhö döïng khu coâng nghieäp, caûng tender requirements of Main xaây döïng khu coâng nghieäp, vaø coâng trình giao thoâng coâng  Chaát löôïng coâng trình bieát Contractor caûng vaø coâng trình giao thoâng trình. tröôùc.  CÑT khoâng kieåm soaùt ñöôïc coâng chính. Quality building project. chaát löôïng coâng trình.  May ruûi ít nhaát cho CÑT No real control over real Low risks. quality CÑT khoâng caàn nhieàu nhaân  May ruûi cao nhaát cho Toång Same as TC-1, TC-2 contract Same as D & Contract söï thaàu strategies but use to apply for strategies but use to apply for Less staff High risks for Main Contractor. big development project such big evelopment project such  May ruûi ít nhaát cho CÑT  Haønh chính söï vuï ít nhaát as industrial zone, ports and as industrial zone, ports and Low risks. cho CÑT infrastructure pprojects infrastructure pprojects  CÑT kieåm soaùt toát hôn söï Less Administrative burden. phaùt sinh trong xaây döïng  CÑT phaûi soaïn hoaøn haûo Control variations better by tröôùc tieâu chuaån vaø yù ñoà thieát input direct to design team. keá.
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. CAÁU HÌNH VAØ PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG ALTERNATIVE CONTRACT STRATEGIES FOR BUILDING PROJECTS  PHOÁI N (CD) COÂNG ÑOAÏ THIEÁT KEÁ ( KIEÁN TRUÙC, C&S, M&E) ÑO KHOÁI LÖÔÏNG,ÑÒNH GIAÙ QUAÛN TRÒ COÂNG TRÌNH CHUÛ ÑAÀU TÖ COÂNG ÑOAÏN 1  DÖÏ THAÛO PHÖÔNG AÙN ( PA) VAØ QUY  LUAÄT CHÖÙNG KHAÛ THI  BAÙO CAÙO TOÅNG HÔÏP PA  CUNG CAÁP TAØI CHÍNH CHUAÅN (QC) THIEÁT KEÁ (TK)  DÖÏ TOAÙN TOÅNG QUAÙT. TK XDCT DÖÏ THAÛO PHÖÔNG AÙN  BAÙO CAÙO PA VAØ QC TK  CHÖÔNG TRÌNH TIEÁN ÑOÄ  PHEÂ DUYEÄT DÖÏ THAÛO  TÍNH TOAÙN SÔ BOÄ & TK HEÄ THOÁNG TK VAØ THI COÂNG TK DÖÏ AÙN.  KE ÁHOAÏCH MÔØI THAÀU COÂNG ÑOAÏN 2  KHAÛO SAÙT ÑIEÀU KIEÄN COÂNG TRÖÔØNG  DÖÏ TOAÙN SÔ BOÄ  SÔ TUYEÅN CAÙC NHAØ THAÀU  PHEÂ DUYEÄT HOÀ SÔ TK  ÑEÀ XUAÁT GIAÛI PHAÙP TK THÍCH HÔÏP  DANH MUÏC VAÄT TÖ  GIAÁY PHEÙP THOÛA THUAÄN SÔ BOÄ THIEÁT KEÁ SÔ BOÄ  TK PHOÁI HÔÏP CAÙC HAÏNG MUÏC KT &KT TRANG THIEÁT BÒ NHAÄP (MT, KTSTTP,ÑIEÄN,PCCC)  TRÌNH CÑT HOÀ SÔ TK SÔ BOÄ  PHOÁI HÔÏP CAÙC ÑÔN VÒ TK  PHÖÔNG PHAÙP QT CT COÂNG ÑOAÏN 3  TK CHI TIEÁT, HOÀ SÔ BAÛN VEÕ CHI TIEÁT  DÖÏ TOAÙN CHI TIEÁT  GIAÁY PHEÙP XAÂY DÖÏNG.  PHEÂ DUYEÄT HOÀ SÔ TK THIEÁT KEÁ  HOÀ SÔ THUYEÁT MINH TK THÍCH HÔÏP  LÒCH MUA SAÉM VAÛI GIAO CHI TIEÁT VAØ HOÀ SÔ MÔØI CHI TIEÁT  TRÌNH CÑT HOÀ SÔ TK CHI TIEÁT NHAÄN VAÄT TÖ THIEÁT BÒ XD THAÀU COÂNG ÑOAÏN 4  TOAØN BOÄ HOÀ SÔ TK _____ GOÏI THAÀU  HOÀ SÔ MÔØI THAÀU VAØ  PHAÂN TÍCH HOÀ SÔ DÖÏ THAÀU  MÔØI THAÀU THI COÂNG . MÔØI & CHOÏN THAÀU  GOÙP YÙ CHUYEÂN MOÂN TRONG DUYEÄT QUY CAÙCH DÖÏ, CHCH  COÂNG BOÁ VAØ HÔÏP XEÙT HOÀ SÔ TK CHI TIEÁT THAÀU ÑOÀNG XD  PHEÂ DUYEÄT TIEÁN ÑOÄ COÂNG ÑOAÏN 5  THAÅM ÑÒNH HOÀ SÔ BAÛN VEÕ THI COÂNG  KIEÅM SOAÙT GIAÙ THAØNH  QUAÛN LYÙ ÑIEÀU HAØNH VAØ CHAÁT LÖÔÏNG COÂNG THI COÂNG XAÂY DÖÏNG  THAY ÑOÅI THIEÁT KEÁ THEO ÑIEÀU KIEÄN VAÄT TÖ XAÂY DÖÏNG COÂNG TRÖÔØNG. TRÌNH THEO TÖØNG KHAÛ THI( NEÁU COÙ)  COÁ VAÁN CÑT TRONG HAÏNG MUÏC VAØ COÂNG  THAM QUAN COÂNG TRÌNH THEO TIEÁN VIEÄC CHI TRAÛ CHI PHÍ XD  TOÅ CHÖÙC THÖÛ NGHIEÄM, ÑOAØN ÑO NGHIEÄM THU VAØ BAØN GIAO  NHAÄN BAØN GIAO HOAËC THEO YEÂU CAÀU. COÂNG TRÌNH CHO CÑT. COÂNG TRÌNH Ä  BAÙO CAÙO CHAÁT LÖÔÏNG THI COÂNG  TOÅ CHÖÙC VAÄN HAØNH VAØ SAU BAÛO TRÌ. MOÃI LAÀN THAM QUAN

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản