Câu hỏi dùng cho đồ án tốt nghiệp

Chia sẻ: Tran Vu Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

1
690
lượt xem
505
download

Câu hỏi dùng cho đồ án tốt nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tính gió động khi tính các công trình trụ, tháp, ống khói, cột điện, thiết bị dạng cột, hành lang băng tải, các giàn giá lộ thiên, các nhà nhiều tầng trên 40m, các khung nhà công nghiệp một tầng một nhịp có độ cao trên 36m tỉ số độ cao trên nhịp lớn hơn 1,5 ( điều 6.11 tiêu chuẩn VN 2737-1995)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Câu hỏi dùng cho đồ án tốt nghiệp

 1. Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ Ñoái vôùi saøn gaïch boïng coù theå ñaûm baûo ñöôïc ñoä cöùng lôùn - CAÂU HOÛI THAM KHAÛO vaø lieân keát toát cho saøn. • Khuyeát ñieåm : DUØNG CHO ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP - Ñoä cöùng khoâng baèng saøn toaøn khoái, cho neân ñoái vôùi saøn panen caàn coù bieän phaùp gia coá, nhaát laø ôû vò trí giaùp noái. - Ñoái vôùi saøn gaïch boïng vaãn coøn quaù trình thi coâng öôùt ⇒ 1. Xaùc ñònh gioù noäi vaø gioù ngoaïi khaùc nhau nhö theá naøo ? neân vaãn bò haïn cheá veà thôøi tieát. • Gioù noäi : Laø gioù sinh ra trong loøng coâng trình do söï cheânh leäch aùp 5. Haõy neâu caùch choáng nöùt oâ vaêng ? löïc nhieät vaø aùp löïc khí ñoäng ⇒ boác leân maùi. • Duøng hoaù chaát si ka … ñeå daùn kín khe nöùt, xaây tay ñôõ oâ vaêng, • Gioù ngoaïi : Laø gioù töø beân ngoaøi taùc ñoäng tröïc tieáp leân beà maët ñaäp ra ñoå laïi neáu khoâng xöû lyù ñöôïc vaø khoâng coøn khaû naêng laøm ngoaøi keát caáu ⇒ moment cho khung laøm uoán coät. vieäc. 2. Khi tính taûi gioù coù caàn tính gioù ñoäng khoâng ? (coù hai thaønh phaàn gioù tónh 6. Khi naøo duøng saøn panen, khi naøo duøng saøn toaøn khoái ? vaø gioù ñoäng) • Saøn panen ñöôïc duøng cho maët baèng coù kích thöôùc chuaån, coù • Tính gioù ñoäng khi tính caùc coâng trình truï, thaùp, oáng khoùi, coät ñieän, ñieàu kieän thi coâng cô giôùi ⇒ thöôøng duøng trong caùc nhaø coâng thieát bò daïng coät, haønh lang baêng taûi, caùc giaøn giaù loä thieân, caùc nghieäp. nhf nhieàu taàng treân 40m, caùc khung nhaø coâng nghieäp moät taàng • Saøn toaøn khoái ñöôïc duøng cho caùc loaïi nhaø coù maët baèng khoâng moät nhòp coù ñoä cao treân 36m tæ soá ñoä cao treân nhòp lôùn hôn 1,5 theo moät quy taéc nhaát ñònh, nhoû hoaëc nhaø coù yeâu caàu ñaëc bieät (ñieàu 6.11 tieâu chuaån VN 2737 – 1995) ⇒ duøng cho nhaø daân duïng. 3. Phöông phaùp kieåm tra ñoä thaúng ñöùng cuûa nhaø khi thi coâng ? 7. Trong nhaø laøm vieäc 1 phöông vaø 2 phöông, kích thöôùc coät laøm vieäc theá Coù ba phöông phaùp kieåm tra naøo cho hôïp lyù ? • Kieåm tra baèng maùy kinh vó, maùy doïc quang hoïc : • Choïn kích thöôùc chöõ nhaät, hình vuoâng, kích thöôùc caïnh lôùn theo Maùy kinh vó : Sai soá cho pheùp laø : ± 0.8 (mm/m) trong phaïm vi α = phöông coù moment lôùn nhaát, hoaëc ñeå an toaøn ta coù theå choïn 50 grad coät vuoâng kích thöôùc laáy theo moment lôùn nhaát. Maùy doïc quang hoïc : Sai soá cho pheùp laø : ± 0.5 (mm/m) trong phaïm vi < 100m 8. Taïi sao khi tính toaùn phaûi tính gioù theo phöông vuoâng goùc vôùi truïc nhaø ? • Thöôùc ño ñoä nghieâng : Sai soá cho pheùp laø : ± 3(mm) < 2 (m) • Khi tính vuoâng goùc vôùi truïc nhaø taûi gioù seõ lôùn nhaát, neáu tính • Quaû doïi : Sai soá cho pheùp laø : ± 3 (mm), cao töø 2-6 (m) nghieâng 1 goùc α thì taûi gioù q phaûi nhaân theâm cho cos α ( maø cos α < 1) ⇒ aùp löïc gioù seõ nhoû ñi so vôùi giaù trò lôùn nhaát. 4. Öu, khuyeát ñieåm cuûa saøn gaïch boïng & saøn panen ? • Öu ñieåm : 9. Khi tính toaùn nhaø cao taàng treân neàn ñaát yeáu traùnh dao ñoäng baèng caùch - Thoaû maõn moät phaàn yeâu caàu coâng nghieäp hoaù saûn xuaát & naøo ? cô giôùi hoaù thi coâng, cheá taïo, saûn xuaát. • Chuû yeáu laø do taûi troïng ngang gaây ra, veà ñòa chaát caùc loã khoan - Naâng cao ñöôïc hieäu suaát lao ñoäng, taêng toác ñoä thi coâng. phaûi daøy ñaëc hôn, doá lieâu ñòa chaát cuûa töøng hoá khoan phaûi ñaày - Tieát kieäm ñöôïc vaùn khuoân, naâng cao chaát löôïng caáu kieän, ñuû vaø chi tieát hôn. caûi thieän ñöôïc ñieàu kieän lao ñoäng cuûa coâng nhaân. • Veà vaät lieäu neân söû duïng beâ toâng maùc cao, coát theùp coù cöôøng ñoä cao. -1- -2- Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ • Veà keát caáu : söû duïng caùc keát caáu chòu löïc nhö khung vaùch cöùng, • Vì neáu ñaët theùp dö ( µ tt ≤ µ min), beâ toâng & coát theùp cuøng bò phaù khung hoäp, loõi cöùng nhaèm giaûm bôùt dao ñoäng cuûa coâng trình. hoaïi ⇒ phaù hoaïi deûo. 10. Khung theùp coïc nhoài ñaët ñeán ñaâu thì ñuû : (2/3; 1/5) ? 14. Töôøng choân chen kín trong khung coù phaûi laø vaùch cöùng khoâng ? Taïi sao • Neáu xeùt ñeán khaû naêng chòu uoán cuûa coïc thì khung theùp cuûa coïc ? chæ caàn ñaët trong 2/3 chieàu daøi treân moãi coïc vì moment uoán giaûm • Töôøng choân chen kín trong khung khoâng phaûi laø vaùch cöùng. daàn, ñeán 2/3 thaân coïc thì moment naøy taét daàn. Nhö vaäy vôùi keát • Vì vaùch cöùng chòu ñöôïc caùc taûi troïng ngang (do gioù hoaëc caùc caáu naøy khung theùp chæ ñaët 2/3 thaân coïc treân thì ñuû. chaán ñoäng), coøn töôøng choân chen trong khung laø bao che, khi • Tuy nhieân neáu tính ñeán khaû naêng chòu löïc cuûa beâ toâng trong coïc tính toaùn ta khoâng caàn keå ñeán, noù khoâng chòu löïc gioù cuõng nhö thì phaàn muõi coïc raát keùm ly do : chaán ñoäng. - Vì beâ toâng khoâng ñaàm ñöôïc © Theo tieâu chuaån cuûa moät soá nöôùc thì nhöõng caáu kieän chòu taûi - Beâ toâng troän laãn nhieàu caën laéng ht ñöôïc xem laø vaùch cöùng neáu thoaû maõn ñieàu kieän l ≥ vaø l ≥ 5t - Coøn nhieàu dung dòch pentonie ñoïng laïi trong coïc. 2 • Vì nhöõng lyù do treân maø ta ñöa khung theùp ñeán taän muõi coïc ñeå ht : Chieàu cao cuûa taám ñang xeùt Trong ñoù : laáy cöôøng ñoä coát theùp boå sung cho cöôøng ñoä beâ toâng vaø muõi t : Chieàu daøy cuûa taám ñang xeùt coïc. l : Chieàu daøi cuûa taám ñang xeùt © Vaùch cöùng chæ chòu taûi troïng ngang taùc ñoäng song song vôùi maët 11. Haõy neâu quan nieäm caáu taïo daàm moùng ? phaúng cuûa noù. • Quan nieäm tính toaùn nhö daàm ñaët treân neàn ñaøn hoài, chuû yaáu laø ⇒ Neáu thoaû maõn ñöôïc hai ñieàu kieän treân thì vaùch ñöôïc xem laø chòu uoán cho neân daàm ñöôïc caáu taïo nhö caáu kieän chòu uoán. vaùch cöùng. Thöôøng laø tieát dieän chöõ nhaät, chöõ T hoaëc chöõ T ngöôïc. Neáu daàm chöõ T thì coát doïc ñöôïc ñaët 70% cho söôøn & 30% cho caùnh chöõ T 15. Ñoä cöùng cuûa saøn coù aûnh höôûng ñeán söï laøm vieäc cuûa khung khoâng ? • Coù aûnh höôûng lôùn ñeán khung, vì saøn ngoaøi chöùc naêng chòu taûi troïng thaúng ñöùng coøn chöùc naêng chòu taûi troïng gioù vaøo daàm • Thöôøng boá trí gaân naèm treân do : khung, laøm giaûm moment, chuyeån vò ngang cuûa coät khung döôùi - Ñieàu kieän thi coâng taùc duïng cuûa taûi troïng gioù, phaân boá laïi taûi troïng giöõa keát caáu - Ñieàu kieän chòu löïc chòu löïc thaúng ñöùng. 16. Haõy neâu caùch choïn coät bieân so vôùi coät trong ? 12. Haõy neâu öu khuyeát ñieåm cuûa saøn naám ? • Laø doàn taûi tính toaùn laïi, sau ñoù taêng tieát dieän leân 5% (Trong khi ñoù • Öu ñieåm : Chuû yeáu lôïi duïng ñöôïc theå tích gian phoøng toát hôn, tieát dieän coät giöõa taêng 10%) vaø ñaët caïnh lôùn theo phöông chòu chieàu cao caáu taïo cuûa saøn beù, giaûm ñöôïc chieàu cao cuûa nhaø moment. nhieàu taàng vaø vaät lieäu laøm töôøng ⇒ kinh teá hôn • Xaùc ñònh sô boä kích thöôùc tieát dieän F = (1.3 ± 1.4) N • Khuyeát ñieåm : Tính toaùn töông ñoái phöùc taïp. Rn • Ñoái vôùi coät bieân khi choïn kích thöôùc tieát dieän caàn chuù yù ñeán ñoä 13. Taïi sao phaûi khoáng cheá µ (min, max) cuûa daàm & coät ? maûnh cuûa coät. • Vì neáu ñaët theùp dö ( µ tt > µ max) beâ toâng phaù hoaïi tröôùc ⇒ Phaù hoaïi gioøn. 17. Haõy neâu söï khaùc nhau giöõa vaùch cöùng chòu löïc vaø vaùch cöùng caáu taïo ? Nhaän xeùt gì veà vieäc söû duïng vaùch cöùng ? -3- -4-
 2. Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ • Vaùch cöùng chòu löïc laø vaùch cöùng tham gia chòu löïc nhöng khoâng • Nhaø 15 taàng neân laøm vaùch cöùng, neáu laøm khung thì khoâng coù lôïi thay ñoåi ñöôïc vò trí vaùch cöùng ⇒ khoâng môû roäng ñöôïc hoaëc thay baèng vaùch cöùng (Tieát dieän khung raát lôùn) ⇒ giaûm dieän tích söû ñoåi dieän tích phoøng. duïng, coù chuyeån vò lôùn. • Vaùch cöùng caáu taïo coù theå thay ñoåi ñöôïc vò trí maø khoâng aûnh • Vì vaùch cöùng laø vaùch chòu taûi troïng, khung cöùng cuõng laø khung höôûng ñeán söï chòu löïc chung cuûa heä ⇒ thay ñoåi ñöôïc dieän tích chòu taûi troïng. Lieân keát giöõa chieáu nghæ vaø vaùch cöùng laø lieân keát phoøng. khôùp. • Khi söû duïng vaùch cöùng thì chòu taûi troïng ngang toát (gioù). • Vaùch cöùng thöôøng ñöôïc söû duïng cho caùc coâng trình coù chieàu cao ≥ 20 taàng. Nhaø cao 15 taàng laøm vaùch cöùng vaãn ñöôïc, noù söû 18. Seâ noâ coù aûnh höôûng theá naøo ñeán noäi löïc cuûa khung ? Giaûi quyeát duïng laøm vaùch buoàng thang maùy. console nhö theá naøo khi giaûi khung baèng maùy ? • Seâ noâ laøm cho moment trong khung taêng leân (moment aâm ngay 23. Khoaûng caùch khe luùn quy phaïm laø bao nhieâu ? goái & moment coät) • Khoaûng caùch khe luùn quy phaïm laø > 24 (m). • Khi giaûi khung baèng maùy console trong khung ta quy veà moment 24. Haõy neâu lyù do thay ñoåi kích thöôùc coät ? ñaët taïi nuùt khung cuûa console hoaëc coù theå xem console laø moät phaàn töû giôùi haïn giöõa hai nuùt. • Laø nhaèm muïc ñích tieát kieäm vaät lieäu, tieát dieän hôïp lyù vôùi taûi troïng. (Caùch khaùc) 25. Coù theå thay ñoåi maùc beâ toâng maø vaãn giöõ nguyeân kích thöôùc coät ñöôïc • Seâ noâ chæ aûnh höôûng ñeán keát caáu mang seâ noâ. khoâng ? • Khi tính baèng maùy boû qua taûi seâ noâ truyeàn vaøo keát caáu, sau khi • Treân lyù thuyeát thì coù theå nhöng thöïc teá thì phaûi tính toaùn laïi, thay giaûi noäi löïc baèng maùy xong, taùch keát caáu mang seâ noâ ra giaûi ñoåi maùc trong cuøng moät keát caáu thì thi coâng phöùc taïp. rieâng nhö moät caáu kieän chòu uoán xoaén vôùi taûi troïng laø moment phaân boá do seâ noâ gaây ra. 26. Khi xaùc ñònh tim coät ôû treân cao thì ta phaûi laøm gì ? • Khi xaùc ñònh tim coät ôû treân cao thì ta duøng maùy, daây doïi & thöôùc. 19. Haõy neâu caùch tính caàu thang xoaén (coù coät giöõa) ? • Baäc thang tính theo console (Baäc ñuùc rieâng); Coät tính theo caáu 27. Khi tính gioù neáu maët ñoùn gioù so le thì coù neân xem laø phaúng ñöôïc khoâng kieän chòu neùn uoán. ? • Ta neân xem laø phaúng vì ta chæ quan taâm ñeán maët caûn gioù vôùi aùp 20. Caùch thi coâng saøn gaïch boïng ? Khi naøo neân laøm saøn naám ? löïc gioù coù vuoâng goùc hay khoâng. • Boâ ñaø, ñaùy saøn, Its gaïch boïng, boâ saét ñaø phuï sau ñoù ñoå beâ toâng. • Khi caàn khoâng gian theå tích phoøng lôùn hôn nhö coâng trình coâng 28. Khi thay ñoåi tieát dieän daàm, neáu tính theo truïc cuûa daàm chính (lôùn) thì coäng. daàm naøo khoâng an toaøn ? • Daàm nhoû, console. 21. Taïi sao phaûi phaân oâ khi tính hoà nöôùc ? • Nhaèm tính toaùn phaàn taûi troïng truyeàn leân thaønh (aùp löïc gaây ra 29. Khi lieân keát giöõa moùng & keát caáu beân treân thì ta duøng lieân keát gì ? Vì sao treân thaønh hoà) phaàn taûi troïng truyeàn thaúng xuoáng ñaùy (Neáu phaân ? oâ laø ñöa veà moät phöông tính cho an toaøn vaø ñôn giaûn). • Khi lieân keát giöõa moùng & keát caáu beân treân thì ta duøng lieân keát 22. Nhaø 15 taàng coù neân laøm vaùch cöùng khoâng ? Taïi sao ? ngaøm laø lieân keát taïi ñeá moùng (Chaân coå coät). -5- -6- Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ 30. Haõy cho bieát söï khaùc nhau giöõa khung cöùng vaø vaùch cöùng ? Phöông • Khi tính caàu thang tính theo daàm ñôn giaûn (Hai ñaàu khôùp). Quan phaùp tính khung vaø vaùch cöùng ? Quan nieäm tính ? Taïi sao choïn phöông nieäm tính theo sô ñoà ñaøn hoài (Phöông phaùp tính caàu thang theo phaùp khanzi ? keát caáu heä tónh ñònh). ⇒ Noäi löïc lôùn. • Khung laø moät heä daàm coät chòu noäi löïc do taûi troïng coâng trình vaø • Heä sieâu tónh ⇒ tính theo sô ñoà deûo ⇒ Boá trí noäi löïc seõ khaùc. taûi gioù gaây ra 34. Neâu caùc loaïi khe bieán daïng trong coâng trình & söï laøm vieäc cuûa noù ? • Vaùch cöùng laø vaùch chòu noäi löïc do taûi troïng gaây ra. Coù hai loaïi khe laø khe nhieät & khe luùn. • Phöông phaùp chuyeån vò : phöông phaùp tính baèng maùy. • Khe nhieät ñoä : Söï cheânh leäch nhieät ñoä cuûa caùc keát caáu caøng cao • Phöông phaùp löïc. thì noäi löïc phaùt sinh caøng lôùn. Ñeå traùnh söï phaùt sinh noäi löïc do • Tính theo sô ñoà ñaøn hoài (traïng thaùi 1). nhieät ñoä gaây neân ta phaûi laøm khe nhieät ñoä. Khe nhieät ñoä taùch rôøi • Choïn phöông phaùp khanzi vì tính toaùn ñôn giaûn, noù coù khaû naêng loaïi boû ñöôïc nhöõng sai laàm trong tính toaùn (Thöïc hieän pheùp laëp) coâng trình töø maùi ñeán gôø moùng, beà roäng khe töø 2-3 cm; khoaûng ⇒ Noù laø phöông phaùp chuyeån vò caùch giöõa caùc khe > 35m. • Khe luùn : 31. Laøm sao nhaän bieát ñöôïc tieát dieän coù ñuû khaû naêng chòu löïc hay khoâng ? - Coâng trình quaù daøi, taûi troïng coâng trình phaân boá töông ñoái Khi giaûi baèng maùy ? (Phaàn meàm Steel) khaùc nhau, cheânh leäch veà chieàu cao > 10m. • Khi tính toaùn baèng maùy ra theùp neáu coù : - Giaûi phaùp moùng trong moät coâng trình buoäc phaûi choïn - Daáu (*) ⇒ Ñaët theùp theo caáu taïo khaùc nhau vì tính chaát cuûa ñaát neàn thay ñoåi quaù nhieàu - Daáu (!) ⇒ Löôïng theùp quaù lôùn ( µ > 3%) hoaëc ñaát neàn chòu taûi khoâng ñeàu. - Daáu (!!) ⇒ Phaàn töû khoâng oån ñònh ⇒ Ta phaûi choïn laïi tieát - Vò trí tieáp giaùp giöõa nhaø cuõ vaø nhaø môùi ⇒ Khe caáu taïo. dieän. Taùch rieâng coâng trình töø moùng ñeán maùi thaønh caùc phaàn rieâng bieät; Beà roäng khe luùn töø 2-3 cm, khe luùn thöôøng naèm ôû 32. Taïi sao choã giao nhau giöõa daàm doïc vaø daàm ngang khoâng gia cöôøng choã tieáp giaùp cuûa hai ngoâi nhaø coù soá taàng khaùc nhau, ôû theùp ? Taïi sao phaûi ñaët ñai daøy ? nhöõng choã coù söï thay ñoåi roõ reät veà ñòa taàng. • Vì choã giao nhau giöõa daàm doïc & daàm ngang chòu löïc cuïc boä lôùn do daàm phuï truyeàn vaøo daàm chính. Ñeå traùnh söï phaù hoaïi cuûa 35. Khi naøo duøng lieân keát cöùng ? khi naøo duøng lieân keát khôùp ? beâ toâng töø goùc döôùi ñaùy daàm phuï trôû xuoáng theo tieát dieän • Duøng lieân keát cöùng khi keát caáu laø moät heä sieâu tónh. nghieâng, ta thöôøng söû duïng coát treo hoaëc coù theå ñaët coát ñai daày • Duøng lieân keát khôùp khi keát caáu laø moät heä tónh ñònh. ôû 2 beân daàm phuï. Neáu coát ñai coù ñuû khaû naêng chòu löïc caét do 36. Taïi sao duøng coïc nhoài maø khoâng duøng coïc eùp ? taûi troïng daàm phuï truyeàn vaøo thì ta khoâng caàn ñaët coát treo. • Vì coïc nhoài söû duïng ñöôïc toát cho coâng trình chòu taûi troïng lôùn • Ñaët ñai daày vì traùnh phaù hoaïi theo tieát dieän nghieâng (Hay coøn goïi ñoàng thôøi söû duïng toát cho coâng trình coù neàn ñaát yeáu. laø choáng caét). • Ñai gia cöôøng töø goái ñeán löïc taäp trung ñaàu tieân ñaët trong khoaûng 37. Duøng moùng coïc ñeå giaûi quyeát vaán ñeà gì chuû yeáu ? h0 − a • Haïn cheá ñöôïc bieán daïng luùn coù trò soá lôùn, bieán daïng khoâng ñoàng 4 ñeàu cuûa ñaát neàn, ñaûm baûo oån ñònh khi coù taûi troïng ngang taùc 33. Haõy neâu phöông phaùp tính caàu thang ? duïng, ruùt ngaén thôøi gian thi coâng, giaûm bôùt vaät lieäu xaây döïng. 38. Eùp coïc khi naøo khoâng caàn eùp tónh ? -7- -8-
 3. Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ • Khi coâng trình ôû ngoaïi vi thaønh phoá khoâng aûnh höôûng ñeán xung - Thaêm doø coïc vaø vaùch coïc baèng phöông phaùp sieâu aâm quanh. truyeàn qua - Thaêm doø coïc vaø vaùch coïc baèng phöông phaùp tia Gamma 39. Xaùc ñònh moùng treân neàn ñaát, ñaù khaùc nhau nhö theá naøo ? Khi naøo phaûi truyeàn qua (Phöông phaùp noåi troäi hôn caùc phöông phaùp thieát keá moùng baêng theo hai phöông ? khaùc) • Xaùc ñònh moùng treân neàn ñaát laø döïa vaøo taûi tieâu chuaån tính toaùn, - Coøn moät vaøi phöông phaùp khaùc nhö phöông phaùp trôû theo traïng thaùi giôùi haïn II – Bieán daïng ñoä luùn. khaùng cô hoïc … • Xaùc ñònh moùng treân neàn ñaát ñaù laø döïa vaøo taûi tính toaùn, kieåm tra theo traïng thaùi giôùi haïn I – Cöôøng ñoä (Khoâng caàn tính luùn) 43. Khi choïn tieát dieän coïc döïa treân cô sôû naøo ? Taïi sao ? Trình töï thieát keá • Khi taûi troïng lôùn, neàn ñaát yeáu thì ta thieát keá moùng baêng theo hai coïc ? phöông. • Choïn tieát dieän coïc döïa treân chieàu saâu choân coïc (Chieàu daøi coïc), coâng suaát, thieát bò vaän chuyeån vaø ñoùng coïc. Ngoaøi ra chieàu daøi 40. Nhaø nhieàu taàng treân neàn ñaát yeáu traùnh giao ñoäng baèng caùch naøo ? tieát dieän, cöôøng ñoä vaät lieäu & coát theùp doïc coù quan heä chaët cheõ • Khi tính toaùn ta choïn tröôøng hôïp baát lôïi nhaát, heä soá an toaøn cao vôùi nhau. ⇒ Khoâng kinh teá. • Trình töï thieát keá coïc sau khi xaùc ñònh taûi troïng truyeàn xuoáng moùng • Caùch ly coâng trình vôùi nhöõng dao ñoäng do taùc ñoäng ngoaøi. : • Khi tính theo sô ñoà phaúng thì ta choïn phöông naøo coù dao ñoäng - Choïn vaät lieäu laøm coïc vaø keát caáu coïc. lôùn ñeå tính. - Choïn chieàu saâu ñaët ñaøi coïc döïa vaøo ñieàu kieän ñòa chaát. - Xaùc ñònh söùc chòu taûi cuûa coïc. 41. Khi tính moùng hoäp thì döïa vaøo vaán ñeà gì ? - Xaùc ñònh sô boä kích thöôùc ñaøi coïc • Khi tính moùng hoäp thì döïa vaøo bieåu ñoà noäi löïc cuûa keát caáu maø - Xaùc ñònh soá löôïng coïc (Taûi troïng keå theâm ñaát phuû treân ñaøi tính. vaø ñaøi coïc) 42. Coïc nhoài khaùc vôùi coïc khoan nhoài nhö theá naøo ? Caùch xaùc ñònh söùc - Caáu taïo & tính toaùn ñaøi coïc chòu taûi cuûa moãi coïc ? Laøm sao ñeå kieåm tra chaát löôïng coïc nhoài vaø coïc - Kieåm tra löïc taùc duïng leân coïc phaûi < söùc chòu taûi cuûa coïc. khoan nhoài ? - Kieåm tra löïc taùc duïng leân neàn ñaát. - Kieåm tra ñoä luùn cuûa moùng coïc. • Coïc nhoài laø coïc BTCT ñöôïc ñoå vaøo moät oáng theùp bòt ñaùy ñaët taïi - Xaùc ñònh ñoä choái thieát keá cuûa coïc. choã baèng caùch ñoùng (eùp ñaát) vaø thu laïi ñöôïc sau khi ñoå beâ - Kieåm tra coïc khi vaän chuyeån vaø caåu laép. toâng. • Coïc khoan nhoài laø coïc ñöôïc thi coâng baèng caùch khoan laáy ñaát 44. Phöông phaùp ñoùng coïc & ñoùng coïc khoan nhoài khaùc nhau nhö theá naøo ra sau ñoù ñaët loàng theùp vaø ñoå beâ toâng chieám choã ñaát ñaõ laáy ra. ? • - Coïc nhoài thì xaùc ñònh söùc chòu taûi theo cöôøng ñoä cuûa ñaát vaø vaät • Ñoùng coïc laø duøng maùy eùp hoaëc ñoùng xuoáng neàn ñaát. lieäu • Khoan nhoài laø khoan laáy ñaát leân taïo loã, sau ñoù ñaët coát theùp & ñoå • - Coïc khoan nhoài thì xaùc ñònh söùc chòu taûi theo cöôøng ñoä cuûa vaät beâ toâng. lieäu. • Ñeå kieåm tra ta thöôøng söû duïng : 45. Theá naøo laø neàn Winkler ? Öu vaø khuyeát ñieåm ? - Thaêm doø ñoäng chaát löôïng coïc moùng baèng phöông phaùp • Neàn Winkler giaû thieát laø taïi moãi ñieåm (ÔÛ maët ñaùy) cuûa daàm treân tieáng voïng aâm (doäi aâm) neàn ñaøn hoài, cöôøng ñoä cuûa taûi troïng (R) tyû leä baäc nhaát vôùi ñoä luùn -9- -10- Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ (S) cuûa neàn (Ñoä luùn naøy baèng ñoä voõng cuûa daàm s = y) Vaäy R, C, ≥ 40 φ theùp chòu löïc (theùp trôn) Y (X) vôùi C laø heä soá neàn. • Coïc caùch quaù xa vôùi meùp ñaøi khoâng ñöôïc nhoû hôn 0,7d vaø ≥ - Neàn Winkler coøn goïi laø neàn ñaøn hoài bieán daïng cuïc boä. 25cm vì nhö theá noù seõ xaûy ra hieän töôïng xuyeân thuûng ñaøi. - Moâ hình laø daõy voâ soá loø xo laøm vieäc ñoäc laäp vôùi nhau. • Khoâng caàn kieåm tra ñaâm thuûng khi goùc giöõa coïc bieân (meùp • Öu ñieåm :Ñôn giaûn, tieän duïng trong tính toaùn, thieát keá gaàn ñuùng ngoaøi coïc) vôùi caïnh coät < 45o hay noùi caùch khaùc thaùp choïc vôùi thöïc teá ñöôïc duøng ôû nhöõng neàn ñaát yeáu, raát yeáu. thuûng phuû ngoaøi coïc bieân • Nhöôïc ñieåm : - Khoâng phaûn aùnh ñöôïc tính phaân boá hay lieân heä ñöôïc cuûa 47. Duøng caùch naøo ñeå kieåm tra ñoä saâu coïc ? ñaát neàn vì ñaát coù tính ma saùt trong neân khi chòu taûi troïng • Tröôùc khi ñoùng coïc ta vaïch nhöõng möùc thöôùc saün, khi ñoùng nhìn cuïc boä thì ñaát coù theå loâi keùo hay gaây ra aûnh höôûng caùc vaøo kieåm tra. vuøng laân caän (ngoaøi phaïm vi ñaët taûi) cuøng laøm vieäc 48. Coïc BTCT ñoùng töø trong ra ngoaøi hay töø ngoaøi vaøo trong ? chung. • Khi ñoùng thì ta ñoùng theo hình xoaén oác töø trong ra ngoaøi. - Khi neàn ñoàng nhaát thì taûi troïng phaân boá ñeàu lieân tuïc treân daàm, thì theo moâ hình naøy daàm seõ luùn ñeàu vaø khoâng bieán 49. Khi naøo caàn tính ñoä choái ? daïng, nhöng thöïc ra khi taûi troïng taùc duïng phaân boá ñeàu • Khi caàn kieåm tra khaû naêng chòu taùc duïng cuûa taûi troïng coâng trình thì daàm vaãn bò uoán (voõng) ôû giöõa neân aûnh höôûng xung (Neáu ñoä choái thöïc teá < ñoä choái thieát keá thì coïc coù khaû naêng chòu quanh nhieàu hôn ⇒ luùn nhieàu hôn ôû nhöõng ñaàu daàm. ñöôïc taùc duïng cuûa taûi troïng; Neáu ñoä choái thöïc teá > ñoä choái thieát - Khi moùng tuyeät ñoái cöùng, taûi troïng ñaët ñoái xöùng thì moùng keá thì caàn boå sung hoaëc thieát keá laïi coïc trong moùng) seõ luùn ñeàu theo moâ hình naøy ⇒ ÖÙng suaát ñaùy moùng seõ • Löu yù : ñoä choái thieát keá vaø cao trình thieát keá phaân boá ñeàu nhöng theo ño ñaïc thöïc teá thì öùng suaát cuõng phaân boá khoâng ñeàu. 50. Coïc döôùi vaùch cöùng & döôùi moùng coù khaùc nhau khoâng ? Moùng nhö theá - Heä soá neàn C coù tính chaát quy öôùc khoâng roõ raøng, C khoâng naøo ñöôïc xem laø moùng tuyeät ñoái cöùng ? laø moät haèng soá. • Khoâng khaùc nhau vì caùch laøm vieäc cuûa coïc nhö nhau • Moùng ñöôïc xem laø tuyeät ñoái cöùng laø khi moùng khoâng hoaøn toaøn 46. Haõy neâu trình töï thi coâng coïc nhoài ? Khi naøo khoâng caàn kieåm tra xuyeân chòu uoán (moùng cöùng laø moùng chòu uoán raát ít hay noùi caùch khaùc thuûng ? laø raát nhoû) • Ñònh vò trí ñoùng, cao ñoä. • Chuaån bò maùy eùp. 51. Taïi sao söôøn moùng beø laät ngöôïc ? • Tieán haønh nhoài ñoå beâ toâng. • Do theo sô ñoà noäi löïc cuûa baûn • Ruùt oáng leân • Khoaûng caùch giöõa hai coïc laø 3d & 6d; vôùi d laø ñöôøng kính lôùn 52. Taïi sao boá trí coát theùp ñeàu trong coïc ? Taïi sao ñaàu coïc phaûi ñaët coát ñai nhaát cuûa coïc. Neáu boá trí beù hôn thì bieåu ñoà aùp löïc ôû maët phaúng daøy ? muõi coïc giöõa caùc muõi coïc choàng leân nhau vaø söùc chòu taûi cuûa • Vì khi caåu laép coù moment aâm vaø döông ⇒ coïc seõ chòu ñöôïc caû nhoùm coïc seõ nhoû hôn toång söùc chòu taûi cuûa moãi coïc hai. • Neo coïc vaøo ñaøi coïc : • Nhaèm taêng cöôøng khaû naêng chòu taûi khi ñoùng & eùp (taûi troïng cuïc - Chieàu saâu coïc ngaøm trong ñaøi ≥ 15cm boä) ⇒ Traùnh beå ñaàu coïc - Theùp neo vaøo ñaøi coïc : ≥ 25cm ≥ 30 φ theùp chòu löïc (theùp gaân) -11- -12-
 4. Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ 53. Moùng baêng khi tính nguyeân heä vaø chia ra thaønh caùc phaàn khaùc nhau thì ∆S < [∆S − L ÷ L ] 3000 4000 caùch naøo hôïp lyù vaø kinh teá ? Haõy neâu caùc ñieàu kieän ñeå boû ñaàu thöøa cuûa ⇒ Luùn leäch nguy hieåm hôn vì gaây phaù hoaïi keát caáu coâng trình moùng baêng ? • Luùn laø bieán daïng cuûa neàn theo phöông ñöùng khi moùng chòu taûi • Moùng baêng khi tính nguyeân heä thì hôïp lyù vaø kinh teá hôn troïng cuûa coâng trình. • Caùc ñieàu kieän : • Luùn leäch laø söï luùn khoâng ñoàng ñeàu giöõa caùc moùng treân cuøng moät - Ngay taïi caùc khe luùn. coâng trình. - Ngay taïi coät ñaàu tieân (do M = 0) - Thi coâng coå coät moùng baêng lieàn moät khoái khoâng bò nöùt. 59. Löïc caét khaùc vôùi löïc xuyeân thuûng nhö theá naøo ? • Löïc caét laø noäi löïc cuûa keát caáu sinh ra do öùng suaát tieáp trong quaù 54. Moùng baêng vaø moùng ñôn coù gì khaùc nhau ? trình chòu taûi. • Moùng ñôn thieát keá, thi coâng ñôn giaûn, giaù thaønh reû nhöng chæ söû • Löïc xuyeân thuûng laø löïc doïc sinh ra do öùng suaát keùo chính duïng ñöôïc cho nhöõng coâng trình coù taûi troïng nhoû, neàn ñaát töông • Khoái beâ toâng daøy 2cm sau 28 ngaøy thì thoaùt heát nhieät. ñoái toát. • Moùng baêng tính toaùn, thi coâng phöùc taïp hôn, giaù thaønh cao ⇒ 60. Caên cöù vaøo cô sôû naøo ñeå choïn lôùp ñaát ñaép ? Lôùp ñaát gia taûi ? oån ñònh hôn söû duïng cho nhöõng coâng trình coù taûi troïng töông ñoái • Caên cöù vaøo hoà sô ñòa chaát (hoá khoan, tính chaát cô lyù cuûa ñaát) lôùn, neàn ñaát yeáu. • Caên cöù vaøo cao ñoä quy hoaïch cuûa khu ñaát vaø cao ñoä thieát keá cuûa coâng trình. 55. Haõy neâu söï khaùc nhau giöõa moùng baêng vaø moùng keùp ? • Moùng baêng laø moùng coù söôøn, taûi troïng phaân boá treân chieàu daøi 61. Khi naøo tính moùng coïc (ñaøi cao, ñaøi thaáp) ? Caùch kieåm tra ñaâm thuûng ? söôøn (phaûn löïc neàn). • Tính moùng coïc ñaøi cao khi coâng trình naèm ôû nhöõng nôi ñaát thaáp, • Moùng keùp laø moùng khoâng coù söôøn, baûn chòu löïc, taûi troïng taùc nhieàu nöôùc khoù thi coâng ñaøi, caàn phaûi thi coâng moùng nhanh. duïng daïng taäp trung gioáng nhö moùng ñôn. • Tính moùng coïc ñaøi thaáp khi coâng trình naèm ôû nhöõng nôi ñaát cao, möïc nöôùc ngaàm saâu tuy nhieân vaät lieäu & taûi troïng nhieàu nhöng 56. Khi tính bieán daïng neàn phaûi chaáp nhaän giaû thieát gì ? buø laïi thì moùng coïc ñaøi thaáp oån ñònh hôn. • Ñoä luùn tính toaùn Stt ≤ [S] • Neáu coïc naèm trong phaïm vi hình thaùp eùp loõm thì khoâng caàn kieåm • ΛS ≤ [∆S ] tra. 57. Vò trí ñaø kieàng phaûi boá trí nhö theá naøo ñoái vôùi khung beân treân vaø moùng • Neáu kieåm tra thì Pdt < 0,75Rkhb beân döôùi laø hôïp lyù ? 62. Khi ñoùng eùp coïc gaëp phaûi moät lôùp ñaát hay moät lôùp naøo khaùc maø coïc • Ñaø kieàng boá trí ngay taïi moái noái giöõa coát theùp doïc cuûa coät & khoâng theå vöôït qua thì ta phaûi xöû lyù nhö theá naøo ? theùp chôø cuûa coät choân saün trong moùng, choã noái theùp naøy ñöôïc • Neáu laø coïc ñaàu tieân thì ta phaûi nhoå leân roài khoan moài hoaëc eùp choïn ôû nôi thuaän tieän cho thi coâng coù theå ôû ngay maët moùng rung (löïc ma saùt cuûa moät beân coïc seõ giaûm xuoáng) cho qua lôùp hoaëc coù theå ôû ngay maët neàn nhaø. ñoù sau ñoù ñoùng ñuû ñoä saâu theo thieát keá. 58. Haõy neâu söï khaùc nhau giöõa luùn & luùn leäch ? • Neáu laø ñoaïn coïc thöù thì ta ñaäp boû ñaàu coïc coi nhö ñeán ñoù laø • Luùn laø ñoä bieán daïng cuûa neàn ñaát khi chòu taûi troïng. ñaït vaø ñoùng tieáp cho haøng coïc keá. • Luùn leäch laø söï cheânh leäch ñoä bieán daïng cuûa neàn moùng khi chòu • Neáu haøng naøo cuõng vaäy (thöôøng 2-3 haøng) phaûi xem xeùt laïi. taûi troïng. -13- -14- Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ 63. Taïi sao khi thieát keá moùng baêng thöôøng choïn baûn moùng naèm döôùi, daàm • Ñoái vôùi saøn döôùi : Khi ñoå beâ toâng ta chöøa moãi beân moät bu loâng khi moùng naèm treân ? beâ toâng cöùng ta duøng moät mieáng doàng thaû ngang bòt khe luùn vaø • Khi tính moùng baêng ta tính nhö daàm chöõ T cho neân ñoái vôùi tröôøng coá ñònh vaøo bu loâng choân saün trong beâ toâng. Sau khi loùt lôùp phuû hôïp tính treân moâ hình Winkler thì ngay chaân coät ñaùy moùng chòu saøn (loùt gaïch laùng…) Choã khe luùn ta phuû moät lôùp chaát deûo keùo, ngay giöõa nhòp ñaùy moùng chòu neùn ⇒ do ñoù ta thieát keá baûn Sika…Sau ñoù treân maët phuû moät lôùp doàng nöõa. moùng naèm döôùi (caùnh chöõ T naèm trong vuøng chòu neùn) seõ tieát 66. Nhaø cao maáy taàng trôû leân thì ñöôïc xem laø nhaø cao taàng loaïi 1 ? kieäm vaät lieäu hôn vaø taêng cöôøng ñoä chòu neùn cuûa keát caáu hôn, • Cao töø 9 taàng trôû leân. hôïp lyù hôn. • Ñaø moùng naèm treân laø do maët treân ñaø chòu keùo maø beâ toâng khoâng 67. Sô ñoà keát caáu cöùng laø gì ? tính cho chòu keùo cho neân veà maët cöôøng ñoä coù giaù trò nhö tieát • Laø nhöõng nhaø vaø coâng trình maø keát caáu cuûa noù coù khaû naêng ñaëc dieän chöõ nhaät (b.h) neân boá trí nhö vaäy laø hôïp lyù veà maët tính toaùn bieät ñeå chòu noäi löïc gaây ra bôûi bieán daïng cuûa neàn. vaø bieåu ñoà ⇒ tieát kieäm ñöôïc vaät lieäu. • Chuù yù : Khi thieát keá moùng baêng maø baûn moùng naèm treân, daàm 68. Moùng cöùng laø gì ? Moùng tuyeät ñoái cöùng laø gì ? moùng naèm döôùi laø döïa vaøo bieåu ñoà noäi löïc cuûa keát caáu, khi toaøn • Laø moùng chæ chòu löïc neùn (moùng ñaù hoäc, gaïch…)moùng cöùng boä maët döôùi cuûa keát caáu chòu keùo ⇒ tieát dieän laøm vieäc laø bc.h khoâng xeùt ñeán khaû naêng chòu keùo do uoán cuûa vaät lieäu laøm moùng, (khoâng phaûi laø b.h). goùc môû α cuûa moùng cöùng ≤ α max , töùc laø tyû soá H khoâng nhoû hôn L 64. Theá naøo laø taûi troïng tính toaùn ? Taûi troïng tieâu chuaån ? trò soá neâu trong quy phaïm cotg α ≤ 2 (vôùi α =30 ) 0 • Laø taûi troïng söû duïng trong ñieàu kieän bình thöôøng. • Laø moùng laøm baèng beâ toâng ñaù hoäc, gaïch. Caùc moùng naøy caáu • Laø tích soá cuûa taûi troïng tieâu chuaån vôùi heä soá an toaøn (n) veà taûi taïo sao cho khoâng xuaát hieän öùng suaát keùo trong thaân moùng laøm troïng (thöôøng laáy theo quy phaïm phuï thuoäc vaøo chöùc naêng laøm cho moùng bò nöùt, muoán vaäy thì phaûi laáy cotg α = H theo caùc giaù vieäc cuûa keát caáu). L - n : heä soá an toaøn cuûa taûi troïng keå tôùi caùc tröôøng hôïp laøm trò trong baûng tra. cho keát caáu nguy hieåm hôn khoâng nhö luùc söû duïng bình 69. Chieàu daøi ñoaïn coát theùp choân vaøo moùng daøi bao nhieâu ? thöôøng (VD : Khi ta tính toaùn daàm saøn ta phaûi löôøng tröôùc • Ñoaïn coát theùp choân vaøo moùng vaø caùc thanh choân saâu vaøo suoát tröôøng hôïp taûi troïng taêng leân so vôùi luùc bình thöôøng khi ñoù chieàu cao & chieàu daøi = 30d (keå caû gioø gaø beû ngang); Ñoaïn theùp n>1, trong thöïc teá coù khi n
 5. Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ 71. Taïi sao goïi laø tính daàm treân neàn ñaøn hoài ? Khi naøo thì tính daàm treân neàn - Moâ hình Winkler cho ta hình aûnh moät daõy caùc loø xo laøm vieäc ñoäc ñaøn hoài ? Caùc moâ hình neàn ñaát ? Taïi sao tính daàm ñaøn hoài treân neàn laäp vôùi nhau Winkler ? Neàn Winkler laø gì ? 72. Thieáu soùt cuûa moâ hình Winkler ? • Tính toaùn traïng thaùi öùng suaát bieán daïng cuûa coâng trình xaây döïng • Khoâng phaûn aùnh ñöôïc tính phaân phoái hay lieân heä cuûa ñaát neàn, vì trong ñieàu kieän cuøng laøm vieäc vôùi neàn meàm (nghóa laø cuõng bieán ñaát coù löïc dính daïng vôùi neàn) vaãn ñöôïc quen goïi laø tính toaùn daàm (keát caáu) treân • Khi neàn ñoàng nhaát thì taûi troïng phaân boá ñeàu lieân tuïc treân daàm neàn ñaøn hoài. theo moâ hình ⇒ daàm luùn ñeàu & bieán daïng nhöng thöïc ra thì daàm - Khi tính keát caáu coù ñoä cöùng höõu haïn ngöôøi ta quen goïi laø vaãn bò uoán (voõng) ôû giöõa neân aûnh höôûng xung quanh nhieàu hôn keát caáu meàm (EJ=0) Khi neàn bieán daïng keát caáu treân neàn ⇒ luùn nhieàu hôn ôû hai ñaàu. phaùt sinh noäi löïc (do bieán daïng) : moùng baêng. • Khi moùng tuyeät ñoái cöùng, taûi troïng ñöôïc ñaët ñoái xöùng thì moùng seõ - Keát caáu meàm tuyeät ñoái (EJ=0) khi neàn bieán daïng thì keát luùn ñeàu. caáu bieán daïng theo y, trong keát caáu khoâng sinh noäi löïc. • Heä soá neàn C coù tính chaát quy öôùc khoâng roõ raøng, C khoâng laø moät • Keát caáu cöùng tuyeät ñoái (EJ = ∞ ) duø neàn bieán daïng theá naøo thì keát haèng soá. caáu khoâng bieán daïng gì, bieán daïng nhoû khoâng ñaùng keå coù theå boû qua ñöôïc (ví duï : truï caàu, oáng maùi kieåu oáng khoùi) 73. Khi naøo thì sô ñoà tính toaùn moùng baêng laø daàm lieân tuïc ? • Ptb < Rtc • Khi keát caáu beân treân tuyeät ñoái cöùng (EJ = ∞ ), nhöng ñieàu naøy Pmax ≤ 1,2.Rtc thöïc teá khoâng xaûy ra vì keát caáu phaàn treân khoâng cöùng tuyeät ñoái. Do ñoù coù theå coi laø neàn bieán daïng tuyeán tính vaø chæ khi neàn laø bieán daïng tuyeán tính thì môùi xaùc ñònh ñöôïc öùng suaát trong neàn theo 74. Khi baïn choïn chieàu saâu choân moùng thì choïn theo ñieàu kieän naøo ? Chieàu caùc coâng thöùc cuûa lyù thuyeát ñaøn hoài vaø môùi tính ñöôïc bieán daïng saâu choân moùng laáy nhö theá naøo ? cuûa ñaát neàn theo caùc phöông phaùp hieän nay. • Chieàu saâu choân moùng thì choïn baèng 1 1 ÷ laàn chieàu cao ngoâi • Caùc moâ hình neàn ñaát : 15 12 - Moâ hình Winkler nhaø. - Moâ hình baùn khoâng gian ñaøn hoài (baùn khoâng gian bieán • Choïn chieàu saâu choân moùng laø khaâu quan troïng trong coâng taùc daïng tuyeán tính) thieát keá moùng, chieàu saâu choân moùng coù aûnh höôûng ñeán giaù - Moâ hình neàn moùng thaønh cuûa moùng, khaû naêng chòu löïc cuûa moùng. Chieàu saâu choân - Moâ hình neàn taïm moùng phuï thuoäc : ñòa hình khu vöïc xaây döïng, ñieàu kieän ñòa chaát - Moâ hình neàn ñaøn hoài vôùi hai heä soá neàn coâng trình, ñòa chaát thuyû vaên, ñaëc ñieåm coâng trình thieát keá & - Moâ hình lôùp ñaøn hoài höõu haïn coâng trình laân caän, aûnh höôûng cuûa khí haäu • - Ñoái vôùi nhöõng neàn ñaát meàm moâ hình Winkler phuø hôïp, gaàn ñuùng 75. Trong tính toaùn neàn moùng thì caùc chæ tieâu naøo phaûi laáy chæ tieâu tính toaùn vôùi thöïc teá vöøa ñôn giaûn, vöøa tieän duïng trong tính toaùn thieát keá. ? - Trong ñieàu kieän nöôùc ta ôû nhöõng vuøng ñoàng baèng soâng Hoàng, • Caùc chæ tieâu nhö : γ , β , ε , ϕ , ω , c... phaûi laáy chæ tieâu tính toaùn. soâng Cöûu Long ñaát meàm, chöùa nhieàu nöôùc, möïc nöôùc ngaàm cao ⇒ tính phaân phoái ñaát yeáu ⇒ do ñoù ta choïn moâ hình ñaát laø 76. Tính heä soá neàn coù maáy caùch ? moâ hình Winkler. • Coù raát nhieàu caùch xaùc ñònh heä soá neàn • - Winkler neâu giaû thieát laø taïi moãi ñieåm (ôû maët ñaùy) cuûa daàm treân - Theo vieän khoa hoïc VN (aùp duïng cho ñaát dính) Cz = (250B + neàn ñaøn hoài, cöôøng ñoä taûi troïng tyû leä baäc nhaát vôùi ñoä luùn s cuûa 650)Eo neàn (ñoä luùn naøy baèng ñoä voõng cuûa daàm, s = y, r=c.y(x)) -17- -18- Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ Vôùi Cz : Heä soá neàn (kN/m3) (neáu coät lieân keát cöùng vôùi moùng thöôøng laø ñôn giaûn, phoå bieán B : Ñoä seät ñaát dính nhaát moment taïi chaân coät lôùn) Khung toaøn khoái laø ñöôïc caáu taïo Eo : (kpa) vôùi nuùt cöùng. - Theo Vecsic (1961) Cz = 0,65 (kN / m 3 ) • Lieân keát khôùp : Ñoä cöùng cuûa khung giaûm, taûi troïng gaây ra B12 EB 4 . E moment lôùn cho boä phaän tröïc tieáp chòu taùc duïng cuûa noù, E f I f 1− µ 2 moment taäp trung vaøo giöõa ñaø & chaân coät, caùc tieát dieän ñoù chòu Vôùi B : chieàu roäng moùng (m) noäi löïc lôùn, thanh laøm vieäc ít hôïp lyù (neáu coät lieân keát khôùp vôùi E, µ : Modul bieán daïng (kN/m2) vaø heä soá poisson cuûa moùng) thì taïi ñaây M=0, muïc ñích laø giaûm kích thöôùc ñeá moùng khi ñaát. gaëp neàn saâu, tuy nhieân lieân keát khôùp ôû chaân coät seõ laøm taêng Ef, If : Modul ñaøn hoài (kN/m2) vaø moment quaùn tính tieát moment uoán ôû ñaàu coät vaø nhòp ñaø laøm cho caáu kieän beân treân dieän moùng (m4) naëng hôn, khôùp ôû chaân coät coù taùc duïng giaûm baäc sieâu tónh cuûa Caùch 1 : Tin caäy chính xaùc laø duøng thí nghieäm neùn khung, do ñoù cuøng giaûm ñöôïc noäi löïc phaùt sinh ra do luùn khoâng Caùch 2 : Döïa vaøo baûng tra ñeàu cuûa goái töïa do co ngoùt & töø bieán cuûa beâ toâng. • Caùc lieân keát cöùng vôùi moùng chæ laø töông ñoái vì döôùi taùc duïng cuûa 77. Haõy neâu trình töï tính toaùn moùng baêng vaø moùng ñôn ? taûi troïng ñaát neàn seõ bieán daïng vaø laøm cho moùng bò xoay ñi duø • Caùch tính : chæ raát ít, khi moùng bò xoay moment chaân coät giaûm xuoáng coøn - Choïn kích thöôùc sô boä (b) ⇒ ñeå tính Rtc moment ñaàu coät vaø ñaàu ñaø seõ taêng leân, xaûy ra söï phaân boá noäi - Choïn kích thöôùc thöïc chòu taûi löïc. σ tb < Rtc  80. Theá naøo goïi laø coïc choáng ? - Kieåm tra σ min > 0 σ  max < 1,2 Rtc • Khi khaû naêng chòu löïc cuûa coïc tôùi haïn maø khaû naêng chòu löïc cuûa - Tính luùn cho coâng trình ñaát vaãn chöa tôùi haïn thì goïi laø coïc choáng, duø ñaát ôû muõi coïc - Tính vaø boá trí theùp khoâng phaûi laø ñaát cöùng • Muõi coïc phaûi töïa treân neàn ñaát cöùng hoaëc ñaù vaø truyeàn toaøn boä 78. Coù maáy sô ñoà tính khung ? taûi troïng cuûa coâng trình xuoáng neàn ñaát cöùng hoaëc ñaù. • Coù hai sô ñoà xaùc ñònh noäi löïc khi tính khung - Sô ñoà ñaøn hoài 81. Taïi sao phaûi khoáng cheá µ max , µ min cuûa saøn, daàm & coät ? µ max daàm khaùc - Sô ñoà bieán daïng deûo µ max coät nhö theá naøo ? Haøm löôïng µ hôïp lyù trong saøn ? • Sô ñoà khung phaûi choïn sao cho noù phuø hôïp vôùi söï laøm vieäc cuûa • Neáu ñaët theùp dö ( µ tt > µ max ) beâ toâng bò phaù hoaïi tröôùc coát theùp. thöïc teá cuûa keát caáy ñoù. Ñoái vôùi khung toaøn khoái, sô ñoà tính laø truïc Ñaây laø phaù hoaïi doøn daàm vaø coät; lieân keát giöõa coät vaø moùng laø lieân keát ngaøm xoay; lieân • Neáu ñaët thieáu coát theùp ( µ tt < µ min ) beâ toâng vaø coát theùp cuøng bò keát giöõa coät vaø daàm laø lieân keát ngaøm (nuùt cöùng). Lieân keát giöõa phaù hoaïi. Ñaây laø phaù hoaïi deûo ⇒ xuaát hieän khôùp deûo. Cô sôû lyù coät vaø giaøn vì keøo ñöôïc xem laø khôùp. thuyeát ñeå tính. Rn 79. Coù maáy loaïi lieân keát khung ? Öu, khuyeát ñieåm cuûa noù ? - Ñoái vôùi daàm : µ max = α 0 Ra • Lieân keát cöùng (ngaøm) : Ñoä cöùng cuûa khung cao, bieán daïng ít, µ = (0,8 ÷ 1,5)% (Saøn BTCT toaøn khoái) moment uoán phaân boá ra ñeàu ñaën hôn ôû giöõa nuùt & caùc thanh, hôïp lyù do ñoù caùc thanh laøm vieäc hôïp lyù hôn, vöôït ñöôïc nhòp lôùn hôn - Ñoái vôùi coät : µ max = 3,5% -19- -20-
 6. Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ - Ñoái vôùi saøn : µ hôïp lyù = (0,3 ÷ 0,9)% (Saøn BTCT toaøn khoái) • Lieân keát ñöôïc xem laø ngaøm : khi baûn töïa leân daàm BTCT (ñoå toaøn khoái) maø coù hd/hb > 3 82. Coát theùp trong coät taïi sao thöôøng ñoái xöùng ? • Lieân keát ñöôïc xem laø töï do : khi baûn hoaøn toaøn töï do. Caùc oâ baûn • Moment trong coät coù cuøng trò soá nhöng khaùc daáu ⇒ Caùc caëp toå naøy cuõng laøm vieäc theo hai phöông. hôïp thöôøng ñoåi chieàu. • Thuaän tieän thi coâng, traùnh ñaët nhaàm theùp. 86. Khi naøo thì lieân keát giöõa daàm & coät laø ngaøm ? Laø khôùp ? • Hình daùng coät ñoái xöùng • Khi ñoä cöùng ñôn vò cuûa coät > 6 laàn ñoä cöùng ñôn vò cuûa daàm thì • Fa & Fa’ cheânh leäch nhau khoâng lôùn (khi tính coät khoâng lôùn) xem daàm ngaøm vaøo coät • Khi ñoä cöùng ñôn vò cuûa daàm > 4 laàn ñoä cöùng ñôn vò cuûa coät thì 83. Haõy neâu nguyeân taéc laøm vieäc cuûa coát xieân ? xem laø daàm keâ leân coät • Taïi vuøng chòu caét lôùn, öùng suaát phaùp do moment gaây ra & öùng suaát tieáp do löïc caét gaây ra ⇒ gaây ra öùng suaát keùo chính nghieâng 87. Khi naøo thì lieân keát giöõa daàm & coät laø ngaøm ? Laø khôùp ? Töông töï cho vôùi truïc daàm moät goùc α vaø laøm beâ toâng bò nöùt theo phöông coät vôùi moùng nghieâng, coát doïc, coát ñai, coát xieân ñi qua tieát dieän nghieâng • Lieân keát coät vôùi daàm laø lieân keát cöùng : ñoái vôùi khung toaøn khoái. choáng laïi söï phaù hoaïi treân tieát dieän nghieâng ñoù. • Lieân keát coät vôùi daàm laø lieân keát khôùp hay ngaøm : Ñoái vôùi khung • Khi Qmax > Qñb thì phaûi tính coát xieân. laép gheùp Qñb = 8Rk bho2 q d • Lieân keát coät vôùi moùng laø lieân keát cöùng hay ngaøm : Ñoái vôùi khung γ toaøn khoái Qñ = nRañ. d • Lieân keát coät vôùi moùng laø lieân keát khôùp : moment taïi chaân coät Ud baèng 0 (keát caáu theùp) 84. Haõy neâu nguyeân lyù laøm vieäc cuûa coát ñai ? • Lieân keát coät vôùi moùng laø lieân keát ngaøm : Ñoái vôùi khung laép gheùp. • Ñoái vôùi daàm : Coát ñai & coát xieân duøng ñeå chòu löïc caét Q ñeå ñaûm 88. Nuùt cöùng laø gì ? Caùch theå hieän noäi löïc trong nuùt cöùng ? baûo cho tieát dieän chòu ñöôïc moment. - Khi beâ toâng ñuû khaû naêng chòu löïc caét thì coát ñai vaø coát xieân • Nuùt cöùng laø nuùt maø ôû ñoù coù caùc thanh quy tuï vaøo vaø noù khoâng ñöôïc boá trí theo caáu taïo (Q< k1.Rk.b.ho), vôùi k1 = 0,6 ñoái vôùi daàm) bò bieán daïng döôùi taùc duïng cuûa ngoaïi löïc. Ñeå ñaûm baûo beâ toâng khoâng bò phaù hoaïi theo tieát dieän nghieâng thì • Nuùt cöùng phaûi ñaûm baûo beâ toâng chòu neùn khoâng bò eùp vôõ vaø coát Q< ko.Rn.b.ho vôùi ko = 0,35 vôùi BT maùc < 400. theùp neo vaøo nuùt khoâng bò tuoät. • Ñoái vôùi coät : Coát ñai trong caáu kieän chòu neùn coù taùc duïng giöõ oån • Moment taïi caùc nuùt khung phaûi caân baèng. ñònh cho coát theùp khi ñoå beâ toâng. 89. Ngaøm ñaøn hoài laø gì ? ⇒ Coát ñai coù taùc duïng chòu caét, chæ tính coát ñai khi caáu kieän chòu • Laø lieân keát coù ñoä cöùng vöøa phaûi, khi noäi löïc lôùn khoâng coøn laø caét khaù lôùn. ngaøm nöõa. 85. Khi naøo lieân keát giöõa saøn vôùi daàm laø ngaøm, laø khôùp ? 90. Trong coâng trình xaây döïng moment do taûi troïng gioù vaø moment do taûi • Lieân keát ñöôïc xem laø töïa ñôn : troïng thaúng ñöùng thì moment naøo gaây ra lôùn hôn ? - Khi baûn keâ leân töôøng • Tuyø thuoäc vaøo maët baèng & chieàu cao cuï theå thoâng thöôøng nhaø < - Khi baûn töïa leân daàm BTCT (ñoå toaøn khoái) maø coù hd/hb < 3 10 taàng, thì moment do taûi troïng gioù nhoû hôn. - Khi baûn laép gheùp • Caùc coâng trình cao taàng thì phaûi tính toaùn cuï theå. -21- -22- Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ 91. Khi coâng trình coù taàng löûng thì taàng löûng coù chòu taûi troïng gioù khoâng ? - Caên cöù vaøo ñòa chaát coâng trình (cöôøng ñoä ñaát neàn) • Taàng löûng vaãn coù maët caûn gioù neân taàng löûng vaãn chòu taûi troïng - Taûi troïng taùc duïng gioù. - Ñieàu kieän bieán daïng cuûa ñaát neàn (ñoä luùn cuûa moùng) • Choïn chieàu cao moùng baêng (theo ñieàu kieän choïc thuûng) 92. Laøm theá naøo ñeå coù ñöôïc caëp noäi löïc nguy hieåm nhaát trong baûng toå hôïp - Taûi troïng taùc duïng noäi löïc ? - Aùp löïc cuûa ñaát neàn • Phaûi xeùt ôû toå hôïp taûi troïng : - Kích thöôùc coät - Toå hôïp taûi troïng chính : Tónh taûi + hoaït taûi thöôøng xuyeân + moät hoaït taûi giôùi haïn 97. Haõy neâu caùch tính moùng baêng ? - Toå hôïp taûi troïng phuï : Tónh taûi + hoaït taûi thöôøng xuyeân + taát • Xaùc ñònh taûi troïng taùc duïng xuoáng moùng caû hoaït taûi giôùi haïn • Ñaùnh giaù ñieàu kieän ñòa chaát thuyû vaên - Toå hôïp ñaëc bieät : Tónh taûi + hoaït taûi thöôøng xuyeân + hoaït • Choïn chieàu saâu choân moùng taûi giôùi haïn + hoaït taûi ñaëc bieät. • Xaùc ñònh kích thöôùc sô boä ñeá moùng • Xaùc ñònh cöôøng ñoä ñaát neàn 93. Khi tính coät thì coù maáy caëp noäi löïc ñeå kieåm tra ? • Kieåm tra luùn cho moùng • Khi tính coät thì coù 3 caëp noäi löïc ñeå kieåm tra. • Xaùc ñònh chieàu cao moùng & kích thöôùc daàm moùng + Mmax - Ntö • Tính noäi löïc + Mmin - Ntö • Tính toaùn coát theùp + Nmax - Mtö • Tính coát ñai & coát xieân • Ngoaøi ra coøn xeùt : • Kieåm tra chaát löôïng coát theùp + Qmax + Mmax – Qtö ñoái vôùi daàm 98. Moùng baêng laø daàm treân neàn naøo ? • Moùng baêng laø daàm treân neàn ñaøn hoài 94. Khi bieát M, N kích thöôùc moùng a.b hôïp lyù khi naøo ? • Moâ hình tính toaùn laø moâ hình Winkler (moâ hình veà bieán daïng cuïc • Neáu M nhoû thì neân caáu taïo moùng vuoâng boä) • Neáu M lôùn thì neân caáu taïo moùng coù tieát dieän chöõ nhaät a.b • Moùng baêng thieát keá theo phöông ngang toát hôn theo phöông • Moùng ñöôïc thieát keá hôïp lyù khi : ÖÙng suaát döôùi ñaùy moùng töông doïc vì ñoä cöùng theo phöông ngang > ñoä cöùng theo phöông doïc. ñoái ñeàu, vôùi moùng leäch taâm thì : + Pmin > 0 99. Khi tính moùc caåu BTCT döïa vaøo vaán ñeà gì ? Sô ñoà tính ? Cô sôû ñeå choïn + Pmax < 1,2Rtc chieàu daøi coïc BTCT ? + Ptb < Rtc • Tính moùc caåu döïa vaøo bieåu ñoà noäi löïc, khi vaän chuyeån vaø caåu laép laáy trò soá Mmax 95. Khi naøo thì tính moùng cöùng ? • Sô ñoà tính : • Moùng cöùng ñöôïc tính khi ñaát neàn toát, oån ñònh, taûi troïng taùc duïng - Vaän chuyeån daàm keâ coù hai ñaàu thöøa ñuùng taâm - Caåu laép daàm keâ coù moät ñaàu thöøa • Moùng cöùng ñöôïc caáu taïo baèng gaïch, ñaù, beâ toâng. • Cô sôû : - Caên cöù vaøo ñieàu kieän ñòa chaát 96. Khi choïn tieát dieän ngang cuûa moùng baêng caên cöù vaøo ñaâu ? - Caên cöù vaøo taûi troïng taùc duïng • Choïn chieàu roäng moùng baêng - Caên cöù vaøo bieän phaùp thi coâng (ñoùng hay eùp) -23- -24-
 7. Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ - Phöông phaùp tính toaùn 104. Hoà nöôùc coù naép ñaäy coù caàn daàm gaùc leân treân khoâng ? • Tuyø thuoäc vaøo kích thöôùc cuûa hoà nöôùc. 100. Taïi sao phaûi noái coïc ? • Tuyø thuoäc vaøo vaät lieäu laøm naép. • Trong thöïc teá nhieàu coâng trình söû duïng coïc coù chieàu daøi lôùn, ñeå tieän cho vieäc thi coâng vaän chuyeån caåu laép vaø choïn thieát bò thi 105. Vaùch cöùng chòu löïc & vaùch cöùng caáu taïo coù khaùc nhau khoâng ? coâng coïc. Do ñoù ta phaûi thieát keá coïc theo töøng ñoaïn neân khi thi • Hoaøn toaøn khaùc nhau coâng ñeå cho coïc chòu ñöôïc taûi troïng taùc duïng vaø ñuû ñoä daøi - Vaùch cöùng chòu löïc chuû yeáu chòu taûi troïng ngang cuûa thieát keá thì ta phaûi noái caùc coïc laïi. coâng trình - Ñaûm baûo cho caùc ñoaïn coïc noái chòu löïc & truyeàn löïc - Vaùch cöùng caáu taïo chuû yeáu laøm taêng ñoä cöùng cho ñoàng ñeàu. khung, thoâng thöôøng khoâng caàn phaûi tính toaùn. - Ñaûm baûo ñöôøng tim coïc traùnh xaûy ra öùng suaát cuïc boä do leäch truïc gaây ra 106. Haõy nhaän xeùt veà vaùch cöùng ? • Vaùch cöùng chuû yeáu chòu taûi troïng ngang. Vaùch cöùng laøm vieäc 101. Khi eùp coïc ñeå ñöa coïc xuoáng thì ta phaûi ñöa vaøo ñieàu kieän gì ? hôïp lyù nhaát, kinh teá nhaát khi coâng trình coù chieàu cao ≥ 12 taàng • Ñieàu kieän : - Peùp coïc > 1,5Pcoïc 107. Coù maáy phöông phaùp eùp coïc ? - Ptaûi troïng >1,5Pr Coù 2 phöông phaùp eùp coïc : - Pmin < Pcoïc < Pmax = 250 taán ep ep • Eùp tröôùc duøng cho coâng trình xaây döïng môùi. • Eùp sau duøng cho coâng trình söûa chöõa, naâng caáp. 102. Haõy neâu öu nhöôïc ñieåm cuûa coïc eùp, coïc ñoùng & coïc nhoài ? 108. Caùc tröôøng hôïp naøo thì duøng coïc eùp ? Coïc eùp : • Öu ñieåm : Khoâng gaây taûi troïng ñoäng laøm aûnh höôûng caùc coâng • Duøng cho caùc coâng trình xaây döïng trong hoaëc gaàn ñoâ thò khoâng gaây chaán ñoäng. trình laân caän, taän duïng khaû naêng chòu taûi cuûa ñaát neàn. • Ñaát vaø coïc coù löïc ma saùt khaù lôùn caùc lôùp ñaát coù cöôøng ñoä • Nhöôïc ñieåm : Thi coâng phöùc taïp hôn ñoùng coïc. töông ñoái ñoàng ñeàu. Coïc ñoùng : • Öu ñieåm : Thi coâng nhanh hôn coïc eùp, thieát bò thi coâng ñôn giaûn 109. Haõy neâu trình töï tính toaùn khung ? • Nhöôïc ñieåm : Gaây taûi troïng ñoäng aûnh höôûng coâng trình laân caän. • Xaùc ñònh sô ñoà khung, choïn kích thöôùc tieát dieän. Coïc nhoài : • Xaùc ñònh taûi troïng taùc duïng leân khung. • Öu ñieåm : Chòu ñöôïc taûi troïng lôùn, aùp duïng toát cho neàn ñaát yeáu. • Nhaäp taûi theo caùc tröôøng hôïp baát lôïi. • Nhöôïc ñieåm : Thi coâng phöùc taïp, giaù thaønh cao. • Tính toaùn noäi löïc. 103. Haõy neâu trình töï tính toaùn hoà nöôùc ? • Toå hôïp noäi löïc duøng toå hôïp baát lôïi. • Xaùc ñònh sô ñoà tính toaùn cho toaøn boä keát caáu beå nöôùc nhö : daàm • Tính coát theùp, boá trí, kieåm tra haøm löôïng coát theùp. • Tính toaùn coát ñai, coát xieân. doïc, daàm ngang, baûn ñaùy, thaønh. • Xaùc ñònh taûi troïng taùc duïng. 110. Taïi sao coïc ñoùng caøng saâu thì toác ñoä caøng giaûm ? • Tính noäi löïc. • Vì do löïc ma saùt giöõa thaân coïc vaø thaønh ñaát caøng lôùn keát caáu • Tính coát theùp. ñaát ôû phaàn muõi coïc do taûi troïng taùc duïng bò phaân boá nhieàu. • Kieåm tra. 111. Cöø traøm coù phaûi laø moùng khoâng ? Caùch ñoùng cöø traøm ? -25- -26- Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ • Cöø traøm khoâng phaûi laø moùng, cöø traøm coù taùc duïng gia coá neàn. - Cöôøng ñoä beâ toâng taêng theo tuoåi cuûa noù neáu nhö ñaûm • Ñoùng theo hình xoaén troân oác, töø ngoaøi vaøo trong. baûo caùc ñieàu kieän veà nhieät ñoä vaø ñoä aåm khi BT ñoâng cöùng. - Neáu duøng XM Porland, cöôøng ñoä BT taêng nhanh trong giai 112. Laøm theá naøo ñeå xaùc ñònh ñöôïc maùc beâ toâng ? ñoaïn ñaàu cuûa quaù trình ñoâng cöùng vaø thöôøng BT ñaït • Maùc beâ toâng laø cöôøng ñoä cuûa maãu khoái vuoâng caïnh a=15cm, cöôøng ñoä thieát keá trong 28 ngaøy. Trong ñieàu kieän thuaän lôïi ñöôïc cheá taïo vaø döôõng hoä trong ñieàu kieän tieâu chuaån, neùn sau (nhieät ñoä, ñoä aåm cao), söï taêng cöôøng ñoä coù theå keùo daøi 28 ngaøy. trong nhieàu naêm coøn trong ñieàu kieän khoâ, hanh, hoaëc nhieät ñoä thaáp thì söï gia raêng cöôøng ñoä theo thôøi gian sau naøy 113. Cöôøng ñoä beâ toâng phuï thuoäc yeáu toá gì ? khoâng ñaùng keå. Caùch 1 : • Thaønh phaàn beâ toâng. 114. Ñoä cöùng caáu kieän beâ toâng coát theùp phuï thuoäc vaøo nhöõng yeáu toá gì ? • Chaát löôïng vieäc nhaøo troän, ñoä ñaàm chaéc cuûa hoãn hôïp beâ toâng • Kích thöôùc tieát dieän khi ñoå khuoân vaø ñieàu kieän baûo döôõng. • Modul ñaøn hoài cuûa vaät lieäu • Söï taêng cöôøng ñoä beâ toâng theo thôøi gian. • Chieàu daøi caáu kieän Caùch 2 : • Thaønh phaàn beâ toâng : 115. Ngaøm ñaøn hoài laø gì ? Sô ñoà ? - Xi maêng : Cöôøng ñoä xi maêng taêng thì cöôøng ñoä beâ toâng • Laø lieân keát khoâng phaûi laø goái coá ñònh cuõng khoâng phaûi laø lieân keát taêng, vieäc duøng loaïi maùc xi maêng naøo laø tuyø vaøo yeâu caàu ngaøm maø laø lieân keát trung gian giöõa goái coá ñònh vaø lieân keát ngaøm. ñeà ra cho beâ toâng. N 116. Caáu kieän beâ toâng naøo tính theo traïng thaùi giôùi haïn II (veà ñoä voõng) - Tyû leä = 0,4 ÷ 0,7 X • Aùp duïng cho caùc caáu kieän chòu aùp löïc ôû vuøng coù möïc nöôùc Coát lieäu : Saïch ít taïp chaát (seùt buïi, muøn raùc) - thay ñoåi, caùc caáu kieän chòu aùp löïc cuûa chaát loûng, aùp löïc vaät lieäu + Löôïng taïp chaát trong caùt ≤ 5% rôøi. + Löôïng taïp chaát trong soûi ≤ 2% 117. Khi tính gioù theo ñòa hình A, neáu chuyeån sang tính gioù theo ñòa hình B thì ⇒ Taïp chaát seõ laøm giaûm löïc dính gieõa coát lieäu vaø xi maêng, coát lieäu coù maët nhaùm xuø xì thì seõ keát dính toát vôùi xi maêng. noäi löïc thay ñoåi ra sao ? • Chaát löôïng vieäc nhaøo troän, ñoä ñaàm chaéc cuûa hoãn hôïp beâ toâng • Ñòa hình A laø daïng ñòa hình troáng traûi, khoâng coù hoaëc ít coù vaät khi ñoå khuoân vaø ñieàu kieän baûo döôõng. caûn cao < 1,5m - Troän vöõa BT phaûi tieán haønh lieân tuïc, ñaàm phaûi chaët & kyõ ñeå • Ñòa hình B laø daïng ñòa hình töông ñoái troáng traûi coù moät soá vaät caûn ñaûm baûo hoãn hôïp ñoàng nhaát. thöathôùt < 10m - Coù theå taêng nhieät ñoä, ñoä aåm ñeå taêng quaù trình ñoâng cöùng • Khi ñoåi töø ñòa hình A sang ñòa hình B thì heä soá tính ñeán söï thay ñoåi cuûa BT (haáp hôi nöôùc coù aùp löïc, nhieät ñoä cao) aùp löïc gioù k giaûm ⇒ giaù trò gioù giaûm ⇒ moment trong khung - Sau khi ñuùc xong phaûi thöôøng xuyeân töôùi aåm beà maët caáu giaûm. kieän (muøa heø töôùi 3 laàn/ngaøy, lieân tuïc trong 10 ngaøy ñaàu) 118. Öu khuyeát ñieåm cuûa saøn gaïch boïng, saøn naám, saøn panel ? Neáu khoâng nöôùc trong loøng BT seõ thoaùt ra nhanh gaây co • Öu ñieåm : ngoùt. - Saøn gaïch boïng : caùch aâm cao, thích hôïp cho nhöõng coâng • Söï taêng cöôøng ñoä beâ toâng theo thôøi gian. trình nhö tröôøng hoïc, beänh vieän, cô quan. -27- -28-
 8. Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ Saøn naám : Vöôït nhòp lôùn ⇒ Coâng trình coâng coäng, nhaø - 122. Tính saøn theo oâ baûn ñôn & theo oâ baûn lieân tuïc laø nhö theá naøo ? Caùc coâng nghieäp. tröôøng hôïp aùp duïng ? - Saøn panel : coâng trình coù taûi troïng lôùn, caùch aâm, caùch • Tính theo oâ baûn ñôn : Treân maët baèng saøn caét ra nhöõng daõy roäng b nhieät, taïo ñöôïc maët saøn phaúng. Thöôøng duøng cho caùc = 1m, xem nhö daàm ñôn tieát dieän (b.hb). Aùp duïng cho caùc oâ baûn coâng trình laép gheùp, coù theå söû duïng sau khi laép xong. khoâng ñeàu nhòp, cho pheùp chaát toaøn boä tónh taûi & hoaït taûi leân oâ • Khuyeát ñieåm : baûn. - Saøn gaïch boïng : Chòu hoaït taûi nhoû • Tính theo oâ baûn lieân tuïc : Treân maët baèng saøn caét ra nhöõng daõy - Saøn naám : Do vöôït nhòp lôùn ⇒ chieàu daøy saøn lôùn ⇒ toán roäng b = 1m, xem nhö daàm lieân tuïc tieát dieän (b.hb). Aùp duïng cho keùm BT caùc oâ baûn ñeàu nhòp, xeáp hoaït taûi theo daïng oâ côø. - Saøn panel : khoâng thích hôïp cho caùc coâng trình coù hình daïng baát kyø, khoù taïo daùng kieán truùc. Cheá taïo khoù khaên, toá 123. Tính saøn theo sô ñoà ñaøn hoài & sô ñoà khôùp deûo coù gì khaùc nhau ? BT (panel ñaëc) • Sô ñoà ñaøn hoài : Khoâng cho pheùp nöùt, duøng keát quaû noäi löïc tính theo CHKC (Aùp duïng vôùi baûn saøn chòu taûi troïng rung ñoäng, saøn 119. Khi naøo duøng saøn panel ? khi naøo duøng toaøn khoái ? Xöû lyù vò trí tieáp giaùp trong moâi tröôøng xaâm thöïc, caàn choáng thaám cao, saøn trong giöõa panel vaø saøn toaøn khoái ? coâng trình ñaëc bieät) • Saøn panel thích hôïp cho caùc coâng trình laép gheùp, chòu taûi troïng Baûng heä soá phuï thuoäc ñieàu kieän bieân (khi tính oâ saøn) ñöôïc laäp lôùn. theo sô ñoà ñaøn hoài • Saøn toaøn khoái thích hôïp cho caùc coâng trình coâng coäng • Sô ñoà bieán daïng deûo : Cho pheùp keå tôùi söï xuaát hieän khe nöùt (khôùp • Xem caáu taïo … deûo) duøng tính coâng trình bình thöôøng, trong moâi tröôøng bình thöôøng (duøng tính baûn saøn, daàm phuï) 120. Baûn saøn laøm vieäc vôùi khung khoâng gian nhö theá naøo ? • 1 phöông 124. Taûi troïng taùc duïng leân saøn goàm nhöõng thaønh phaàn naøo ? • 2 phöông ⇒ 9 sô ñoà • Tónh taûi : - Gaïch loùt saøn. 121. Ñoä cöùng cuûa saøn coù aûnh höôûng ñeán söï laøm vieäc cuûa khung khoâng ? - Vöõa loùt (ñieàu 3.2 TCXD 198: 1997) - Baûn BTCT • Trong tröôøng hôïp saøn nhaø ñuû cöùng (maët baèng khoâng daøi quaù, - Vöõa toâ traàn. khoâng coù nhieàu loã hoång, khoaûng caùch giöõa caùc khung, vaùch chòu • Hoaït taûi : Phuï thuoäc chöùc naêng söû duïng cuûa oâ saøn. taûi troïng ngang, naèm trong giôùi haïn cho pheùp) Coù theå löïa cho sô ñoà tính toaùn vôùi giaû thieát saøn nhaø coù ñoä cöùng voâ cuøng lôùn trong 125. Ñoái vôùi baûn saøn laøm vieäc 1 phöông, laøm sao kieåm tra ñöôïc ñoä voõng ? maët phaúng cuûa noù. • Ñoái vôùi oâ baûn ñôn, tính nhö moät daàm ñôn. • Trong caùc tröôøng hôïp saøn coù ñoä cöùng tuyeät ñoái yeáu do beà pl 4 - Ñoái vôùi baûn 2 ngaøm fmax = ngang phaàn nhaø beù, do saøn coù loã khoeùt lôùn, saøn cuûa taàng 384 EJ 5 pl 4 chuyeån tieáp hoaëc saøn coù phaàn keùo ra ngoaøi töông ñoái lôùn thì keát - Ñoái vôùi baûn 1 ñaàu coá ñònh, 1 ñaàu di ñoäng fmax = 384 EJ caáu cuõng coù theå tính toaùn theo sô ñoà vôùi giaû thieát saøn tuyeät ñoái Ñoä voõng cho pheùp : (Trang 113 saùch soå tay thöïc haønh keát - cöùng trong maët phaúng cuûa noù, nhöng keát quaû caàn ñöôïc ñieàu caáu coâng trình) chænh phuø hôïp vôùi hieän töôïng taêng noäi löïc trong caùc keát caáu chòu LOAÏI CAÁU KIEÄN GIÔÙI HAÏN ÑOÄ VOÕNG taûi troïng ngang do bieán daïng gaây ra. 1. Saøn coù traàn phaúng, caáu kieän cuûa maùi & -29- -30- Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ taám töôøng treo (khi tính taám töôøng ngoaøi - Coâng thöùc quy ñoåi taûi phaân boá hình thang thaønh taûi phaân maët phaúng) (1/200)L boá ñeàu : • L < 6m 3cm qtñ = 0,5(k.qhình thang.l1) (tính cho 1 phía) • 6 ≤ L ≤ 7,5m (1/250)L k = 1 – 2( l1 2 l ) + 3( 1 )3 • L > 7,5m 2l 2 2l 2 2. Saøn vôùi traàn phaúng coù söôøn & caàu thang, • Goïi laø taûi töông ñöông nhöng thöïc chaát chæ töông ñöông vôùi giaù nhòp L trò, moment taïi goái, coøn moment ôû nhòp vaø baûn thaân taûi cuõng (1/200)L • * L < 5m khoâng töông ñöông. Chính vì theá chæ neân duøng taûi töông ñöông 2,5cm • * 5 ≤ L ≤ 10m khi thaät caàn thieát neáu khoâng theå tính ñöôïc noäi löïc töø hai daïng taûi (1/400)L • * L > 10m treân (Vì duøng taûi töông ñöông ñeå tính thì noäi löïc tính ñöôïc seõ coù sai soá so vôùi taûi thöïc, khi ñöa taûi phaân boá daïng tam giaùc veà 126. Trong saøn coù noäi löïc, thaønh phaàn Q do vaät lieäu naøo chòu ? daïng phaân boá thì giaù trò moment ôû nhòp giaûm) • Löïc caét trong saøn laø do beâ toâng chòu, vì löïc caét trong saøn nhoû 0,6Rkbho ≤ Q ≤ 0,35Rnbho 129. Ñieàu kieän ñeå ñöa löïc taäp trung veà löïc phaân boá ? Coù moät löïc taäp trung laøm sao ñöa veà löïc phaân boá ? 127. Caùch xaùc ñònh chieàu daøy baûn saøn ? • Neáu trong moät ñaø coù töø 5 taûi troïng taäp trung trôû leân thì coù theå quy • Chieàu daøy baûn saøn ñöôïc xaùc ñònh theo bieåu thöùc : ñoåi thaønh taûi phaân boá • Coù moät löïc taäp trung neáu muoán ñöa veà taûi troïng phaân boá thì chia D Hb = l m taûi troïng taäp trung ñoù cho nhòp caáu kieän chòu taûi troïng taäp trung • Vôùi baûn loaïi daàm laáy m = 30 ÷ 35 vaø laø nhòp cuûa baûn (Canh baûn ñoù. theo phöông chòu löïc) • Vôùi baûn keâ 4 caïnh laáy m = 40 ÷ 45 vaøl laøcaïnh ngaén l1, choïn m beù 130. Trong saøn thì daàm chính & daàm phuï ñöôïc tính theo sô ñoà naøo ? vôùi baûn keâ töï do, m lôùn vôùi baûn lieân tuïc vôùi baûn consol m = 10 ÷ • Daàm chính ñöôïc tính theo sô ñoà ñaøn hoài 18 • Daàm phuï ñöôïc tính theo sô ñoà khôùp deûo • D = 0,8 ÷ 1,4; phuï thuoäc vaøo taûi troïng. 131. Khi naøo chieàu daøi tính toaùn trong daàm laø töø tim ñeán tim, khi naøo tính töø 128. Khi tính keát caáu döïa treân nhöõng gì maø coù theå quy ñoåi taûi phaân boá daïng meùp ñeán meùp ? tam giaùc, daïng hình thang sang daïng phaân boá ñeàu ? Ñieàu ñoù coù aûnh • Ñoái vôùi caùc daàm tính theo sô ñoà deûo (Baûn saøn 1 phöông, daàm höôûng gì khoâng ? Caùch quy ñoåi taûi phaân boá tam giaùc, taûi hình thang phuï) thì nhòp tính toaùn tính töø meùp ñeán meùp. thaønh taûi phaân boá ñeàu ? • Khi tính theo sô ñoà ñaøn hoài (daàm chính) thì nhòp tính toaùn keå töø • Trong 1 soá tröôøng hôïp, daïng taûi tam giaùc vaø hình thang seõ gaëp truïc goái töïa naøy ñeán truïc goái töïa kia khoù khaên khi tính toaùn noäi löïc trong daàm vì theá coù theå chuyeån daïng taûi tam giaùc & hình thang sang daïng taûi phaân boá ñeàu 132. Caùch tính ñoä voõng cuûa daàm ñôn ? töông ñöông ñeå tieän cho vieäc tính toaùn noäi löïc trong daàm. Caùc 5 pl 4 • Ñoái vôùi daàm 1 ñaàu coá ñònh, 1 ñaàu di ñoäng fmax = 384 EJ coâng thöùc xaùc ñònh taûi töông ñöông : - Coâng thöùc quy ñoåi taûi phaân boá hình thang thaønh taûi phaân 133. Vai troø caùc loaïi coát theùp trong daàm ? boá ñeàu : • Coát chòu löïc : Chòu moment uoán, tham gia ñònh hình tieát dieän. qtñ = 0,5(5qtam giaùc l1 ) (tính cho 1 phía) 8 -31- -32-
 9. Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ • Coát giaù : Hình thaønh khung theùp, giöõ vò trí caùc ñai, chòu neùn cuøng A= M γ = 0,5(1 + 1 − 2 A ) Fa = M beâ toâng Rn bc h02 γRa h0 • Coát phuï : Choáng xoaén, cuøng coát ñai choáng co ngoùt. - Neáu M > Mc : Truïc trung hoaø qua söôøn • Coát ñai : Chòu löïc caét, lieân keát caùc coát doïc, tham gia ñònh hình M − Rn hc (bc − b)(h0 − 0,5hc ) A= Rn bc h02 tieát dieän, choáng co ngoùt, taêng khaû naêng choáng neùn thuûng Ñieàu 5.24 TCVN 5574 : 1991) Vôùi α = 1 − 1 − 2 A • Coát xieân : Keát hôïp coát theùp chòu moment phía döôùi cuøng moment Rn Fa = [αbh0 + (bc − b)hc ] Ra phía treân tham gia chòu löïc caét cuøng vôùi coát ngang. 134. Caùch choïn kích thöôùc tieát dieän daàm ? 137. Nguyeân taéc laøm vieäc cuûa coát xieân ? Khi naøo tính coát xieân ? 1 1 • Coát xieân coù theå ñöôïc duøng trong khung buoäc cuûa caáu kieän chòu • Chieàu cao daàm phuï : hdp =  ÷ l dp  18 15  uoán ñeå taêng khaû naêng chòu löïc caét (ñieàu 5.20 TCVN 2275 : 1995)  1 1 • Khi Q > Qdb cho pheùp tính dieän tích caàn thieát cuûa caùc lôùp coát xieân • Chieàu cao daàm chính : hdc =  ÷ l dc  12 8  (khi coát ngang vaø beâ toâng khoâng ñuû khaû naêng chòu löïc. Ñieàu 3.12 1 1 2 TCVN 5574:1991) • Chieàu roäng daàm phuï, daàm chính : b =  ÷ h ñoâi khi b = h 4 2 3 Q > Qñb = 2 2 Rk bh02 q d 135. Trong daàm khi naøo tính toaùn coát theùp theo tieát dieän chöõ nhaät, khi naøo 138. Nguyeân taéc laøm vieäc cuûa coát ñai ? Vì sao coát ñai choáng ñöôïc löïc caét tính theo tieát dieän chöõ T ? ? Ñaët coát ñai trong daàm coù taùc duïng gì ? Caùch boá trí coát ñai trong daàm • Khi daàm ñuùc lieàn khoái vôùi baûn saøn xem moät phaàn baûn tham gia ? chòu löïc vôùi daàm nhö caùnh cuûa tieát dieän chöõ T. Neáu caùnh naèm • Khi tính caáu kieän BTCT theo khaû naêng chòu löïc treân tieát dieän trong vuøng keùo, boû caùnh ⇒ tính toaùn theo tieát dieän chöõ nhaät nghieâng ôû nhöõng vuøng caáu kieän chòu löïc caét Q tính vôùi taùc duïng (b.h); Neáu caùnh naèm trong vuøng neùn keå ñeán söï laøm vieäc cuûa cuûa M & Q (vuøng coù khe nöùt xieân) caùnh tính theo tieát dieän chöõ T • Taùc duïng cuûa coát ñai 136. Caùch tính coát theùp ôû tieát dieän T ? - Chòu löïc caét • Caùnh naèm trong vuøng chòu neùn, tham gia chòu löïc cuøng söôøn. - OÅn ñònh coát doïc khi chòu löïc Chieàu roäng caùnh ñöa vaøo tính toaùn bc = b + 2C1 - Taïo hình caáu kieän - Trò soá C1 khoâng ñöôïc lôùn hôn 3 trò soá sau : - Choáng co ngoùt + Moät nöûa khoaûng caùch hai meùp trong daàm - Taêng khaû naêng choáng neùn thuûng (ñieàu 5.24 TCVN 1 5574:1991) + nhòp tính toaùn cuûa daàm 6 • Trong daàm vaø söôøn chòu uoán khoaûng caùch giöõa coát ngang ñaët + 6hc. Khi hc > 0,1h thì coù theå taêng thaønh 9hc (hc laáy baèng theo phöông taùc duïng cuûa löïc caét laáy khoâng lôùn hôn caùc quy chieàu daøy baûn) ñònh sau : (ñieàu 5.17 TCVN 5574 : 1991) - Xaùc ñònh vò trí truïc trung hoaø baèng caùch tính Mc - Trong ñoaïn gaàn goái töïa : Mc = Rnbchc(ho – 0,5hc) + 0,5h vaø 150mm khi chieàu cao tieát dieän h ≤ 450mm - Neáu M ≤ Mc : Truïc trung hoaø qua caùnh, luùc naøy tính toaùn + 1/3h vaø 300 mm khi chieàu cao h > 450mm nhö ñoái vôùi tieát dieän chöõ nhaät (bch) - Trong ñoaïn coøn laïi giöõa daàm : + 3/4 h vaø 500mm khi h > 300mm -33- -34- Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ • Caàn tính coát ñai taïi nhöõng vò trí sau : 140. Trong nhaø laøm vieäc 1 phöông, kích thöôùc coät laøm vieäc nhö theá naøo cho - Choã thay ñoåi ñoät ngoät chieàu cao tieát dieän hôïp lyù ? Caùch xaùc ñònh ? - Meùp goái töïa bieân keâ töï do • Trong nhaø laøm vieäc 1 phöông coät coù tieát dieän chöõ nhaät laø hôïp lyù, - Choã thay ñoåi coát doïc chòu keùo (do caét bôùt hoaëc uoán sang caïnh daøi cuûa tieát dieän song song vôùi mp khung. vò trí khaùc) kN • Xaùc ñònh sô boä kích thöôùc tieát dieän F = Rn 139. Nguyeân taéc boá trí coát doïc trong daàm ? - N laø löïc doïc tính toaùn, ñöôïc xaùc ñònh sô boä theo dieän • Coát theùp boá trí trong tieát dieän ngang cuûa daàm phaûi ñoái xöùng qua truyeàn taûi töø saøn vaøo coät (phöông phaùp chia ñoâi) N= ∑ S i q i truïc ñöùng cuûa tieát dieän caû veà soá löôïng thanh & ñöôøng kính coát - Si laø dieän truyeàn taûi cuûa coät vaøo saøn thöù i, coù taûi troïng tính theùp. toaùn qi • Caùc thanh ôû goùc phaûi thaúng vaø khoâng ñöôïc uoán leân hoaëc xuoáng - Rn laø cöôøng ñoä chòu neùn tính toaùn cuûa beâ toâng ñeå chòu moment hay löïc caét (coát xieân). - k laø heä soá keå ñeán aûnh höôûng cuûa taûi troïng ngang, moment • Caùc thanh khaùc ñöôïc pheùp caét, uoán ñeå chòu moment vaø chòu löïc uoán. caét (coát xieân) nhöng phaûi naèm trong mp cuûa noù. + Coät neùn ñuùng taâm : k = 0,9 ÷ 1,1 • Soá thanh coát theùp ôû nhòp ñöa vaøo goái khoâng ít hôn 2 thanh (coøn + Coät neùn leäch taâm : k = 1,2 ÷ 1,5 tuyø thuoäc vaøo kích thöôùc tieát dieän cuûa daàm), sau khi ñaõ caét + Ñoái vôùi coät goùc : k = 1,4 ÷ 1,5 hoaëc uoán leân goái. Caùc thanh naøy phaûi keùo daøi quaù meùp goái 1 + Ñoái vôùi coät bieân : k = 1,3 ÷ 1,4 ñoaïn ln ≥ 15 Φ (coát chòu neùn) + Ñoái vôùi coät giöõa : k = 1,2 ÷ 1,3 • Trong 1 caáu kieän khoâng neân choïn quaù nhieàu loaïi thanh coù ñöôøng kính khaùc nhau vaø ñoä cheânh leäch ñöôøng kính thanh quaù lôùn 141. Caùch kieåm tra oån ñònh cho coät ? Soá loaïi ñöôøng kính thanh n ≤ 3 vaø ∆Φ = Φ max − Φ min ≤ 8mm • Ñeå ñaûm baûo ñieàu kieän oån ñònh cuûa thanh khi neùn (bò oaèn) thì haïn • Tröôøng hôïp taïi goái coù löïc caét lôùn, caàn phaûi boá trí nhieàu lôùp coát cheá ñoä maûnh. xieân maø soá thanh coát doïc ôû nhòp uoán leân khoâng ñuû, thì ñaët theâm Ñieàu kieän kieåm tra : λ = l0 ≤ [λ ] coát xieân ôû ngoaøi vaøo (ôû lôùp thöù 1) döôùi daïng vai boø khoâng duøng r coát coå ngoãng. Goùc uoán cuûa coát xieân thöôøng laø 450 khi chieàu cao - Vôùi ñieàu kieän neùn ñuùng taâm, laáy rmin daàm ≤ 800mm, neáu chieàu cao daàm > 800mm thì laáy goùc naøy laø - Vôùi caáu kieän neùn ñuùng taâm, laáy theo phöông coù moment 600 uoán. • Coát ñai tính toaùn boá trí trong ñoaïn L/4 ôû gaàn goái töïa, ôû ñoaïn L/2 - Chieàu daøi tính toaùn 10 phuï thuoäc vaøo daïng keát caáu & ñieàu giöõa daàm ñaët theo caáu taïo, khoaûng caùch coát ñai neân boá trí ñeàu kieän lieân keát. trong moãi ñoaïn ñeå tieän thi coâng. + Hai ñaàu khôùp : l0 = 1 • Noái coát theùp : Treân lyù thuyeát coù theå noái baát kyø tieát dieän naøo cuõng + Moät ñaàu ngaøm, moät ñaàu khôùp l0 = 0,7l ñöôïc neáu ta ñaûm baûo ñoaïn noái choàng cuûa 2 thanh theùp ñoù. Tuy + Hai ñaàu ngaøm l0 = 0,5l nhieân trong thöïc teá chæ neân noái coát theùp taïi tieát dieän coù noäi löïc + Moät ñaàu ngaøm, moät ñaàu töï do l0 = 2l nhoû nhaát nhaèm ñaûm baûo an toaøn cho keát caáu. Vì theá, coát theùp + Moät ñaàu ngaøm, moät ñaàu loø xo l0 = (1 ÷ 1,5)l chòu moment döông neân goái taïi goái töïa coøn coát theùp chòu - Vôùi tieát dieän chöõ nhaät (b.h) coù theå duøng λ = l0 cho neùn b moment aâm neân noái ôû giöõa nhòp l0 • Ñoái vôùi daàm ñoái xöùng, taûi ñoái xöùng thì coát theùp boá trí phaûi ñoái ñuùng taâm & λ = cho neùn leäch taâm. h xöùng. - Giaù trò ñoä maûnh giôùi haïn : -35- -36-
 10. Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ + Vôùi tieát dieän chöõ nhaät [λ ] = 30 ÷ 50 - Nhaø laøm vieäc coù soá taàng ≥ 5 taàng + Vôùi tieát dieän khaùc : [λ ] = 120 ÷ 200 tuyø loaïi caáu kieän. - Beänh vieän, tröôøng hoïc coù soá taàng ≥ 4 taàng • Ñoä saâu taàng ñeäm 142. Tieát dieän coät giaûm daàn theo chieàu cao laø theo nguyeân taéc naøo ? Coù - 1,4m (4 ÷ 5) taàng theå thay ñoåi maùc beâ toâng ñöôïc khoâng ? Xaùc ñònh tim coät treân cao ? - 1,8m (8 ÷ 9) taàng • Coät döôùi mang toaøn boä taûi troïng do coät treân truyeàn vaøo ⇒ coät • 0,5 m/s döôùi mang taûi nhieàu hôn coät treân ⇒ Coät treân phaûi coù tieát dieän nhoû hôn coät döôùi 147. Khi tính theo sô ñoà phaúng thì laøm theá naøo ? • Trong cuøng moät khung khoâng neân thay ñoåi maùc beâ toâng • Xaùc ñònh taûi troïng taùc duïng leân khung tính toaùn : Döïa vaøo hình • Khi xaùc ñònh tim coät treân cao thì ta duøng maùy, daây doïi & thöôùc. thöùc lieân keát trong khung maø xaùc ñònh taûi troïng taùc duïng leân khung. 143. Khi naøo coät truyeàn löïc leân daàm ? • Sô boä xaùc ñònh kích thöôùc tieát dieän : Döïa vaøo kinh nghieäm thieát keá • Khi nhaø bò luùn leäch, öùng suaát trong coät seõ truyeàn leân daàm vaøo coät • Laäp sô ñoà tính khung : Caên cöù vaøo tình hình ñòa chaát coâng trình, keá beân ñeå cuøng gaùnh chòu; khi coät ñaët tröïc tieáp leân daàm. giaûi phaùp neàn moùng, kích thöôùc hình hoïc cuûa khugn, ngöôøi thieát keá phaûi quyeát ñònh moät sô ñoà tính toaùn & caáu taïo khung, trong ñoù 144. Khi naøo tính khung phaúng ? Khi naøo tính khung khoâng gian ? ñieàu quan troïng laø phaûi chæ roõ vò trí caùc lieân keát cöùng (nuùt cöùng) L • Khi tyû soá ≥ 2 (coâng trình coù maët baèng chaïy daøi) noäi löïc chuû yeáu vaø caùc lieân keát khôùp. B • Tính toaùn & toå hôïp noäi löïc : Noäi löïc trong khung coù theå ñöôïc xaùc gay trong khung ngang. Vì ñoä cöùng cuûa khung ngang nhoû hôn ñònh theo sô ñoà ñaøn hoài hay sô ñoà khôùp deûo. nhieàu laàn ñoä cöùng cuûa khung doïc (khung ngang ít nhòp hôn • Tính toaùn tieát dieän : Caên cöù vaøo noäi löïc lôùn nhaát ñaõ toå hôïp ñöôïc, khung doïc). Cuõng coù theå xem laø gaàn ñuùng : khung doïc “Tuyeät xeùt laïi xem tieát dieän choïn hôïp lyù hay khoâng. ñoái cöùng” vì theá cho pheùp taùch rieâng töøng khung phaúng ñeå tính noäi löïc theo khung phaúng 148. Ñoä cöùng cuûa khung phuï thuoäc vaøo nhöõng yeáu toá gì ? Muoán naâng cao L • Khi tyû soá < 2 , ñoä cöùng khung ngang & ñoä cöùng khung doïc ñoä cöùng khung thì duøng nhöõng giaûi phaùp gì ? B • Phuï thuoäc : cheânh leäch nhau khoâng nhieàu, luùc naøy phaûi tính noäi löïc theo - Baäc sieâu tónh khung khoâng gian. - Ñoä cöùng cuûa caùc caáu kieän trong khung 145. Nhaø cao taàng treân neàn ñaát yeáu traùnh dao ñoäng baèng caùch naøo ? • Ñeå taêng ñoä cöùng ngang cuûa khung coù theå boá trí theâm caïnh caùc • Laøm haøo ñeå ngaên bôùt dao ñoäng (chuû yeáu laø soùng maët) aûnh thanh xieân taïi moät soá nhòp treân suoát chieàu cao cuûa noù. Phaàn keát höôûng ñeán coâng trình caáu daïn daøn ñöôïc taïo thaønh seõ laøm vieäc nhö 1 vaùch cöùng thaúng ñöùng. Neáu thieát keá theâm caùc daøn ngang (ôû taàng treân cuøng hoaëc 146. Ñònh vò ñoä nghieâng cuûa thang maùy baèng gì ? Thang maùy chôû bao ôû moät soá taàng trung gian) Lieân keát caùc boä phaän trung gian coøn laïi nhieâu ngöôøi/ ngaøy ? Nhaø bao nhieâu taàng thì caàn coù thang maùy ? Ñoä saâu vôùi keát caáu daøn ñöùng naøy thì hieäu quaû chòu taûi cuûa heä ñoù coù theå taàng ñeäm cuûa thang maùy laø bao nhieâu ? Toác ñoä trung bình cuûa thang taêng theâm ñeán 30%. maùy laø bao nhieâu ? • Khung coù ñoä cöùng nhoû thì nguy hieåm hôn khung coù ñoä cöùng lôùn, • Baèng maùy kinh vó, thöôùc ño goùc vì vaäy khung ngang nguy hieåm hôn khung doïc. Nhöng trong soá • 400 löôït ngöôøi treân moät ngaøy khung ngang seõ coù vaøi khung nguy hieåm nhaát, ñeå tìm ra khung • Nhu caàu thang maùy phuï thuoäc vaøo chöùc naêng coâng trình -37- -38- Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ nguy hieåm nhaát coù theå döïa vaøo moät soá ñieàu kieän sau : Soá nhòp COMB1 TT + HT1 COMB9 TT + 0.9(HT3 + GT) cuûa khung, dieän truyeàn taûi … COMB2 TT + HT2 COMB10 TT + 0.9(HT4 + GT) COMB3 TT + HT3 COMB11 TT + 0.9(HT1 + GP) 149. Coù maáy loaïi toå hôïp ? Caùch xaùc ñònh töøng loaïi toå hôïp ? Giaûi thích caùc COMB4 TT + HT4 COMB12 TT + 0.9(HT2 + GP) sô ñoà chaát taûi treân khung ? Caùch toå hôïp noäi löïc trong khung ? COMB5 TT + GT COMB13 TT + 0.9(HT3 + GP) Coù hai loaïi toå hôïp taûi troïng COMB6 TT + GP COMB14 TT + 0.9(HT4 + GP) • Toå hôïp taûi troïng cô baûn : goàm caùc taûi troïng thöôøng xuyeân, taûi COMB7 TT + 0.9(HT1 + GT) COMB15 TT + 0.9(HT1 + HT2 + GT) troïng taïm thôøi, ngaén haïn, daøi haïn. COMB8 TT + 0.9(HT2 + GT) COMB16 TT + 0.9(HT1 + HT2 + GP) • Toå hôïp taûi troïng ñaëc bieät : Goàm caùc taûi troïng thöôøng xuyeân, taûi BAO Bao cuûa (COMB1 ÷ COMB16) troïng taïm thôøi, ngaén haïn, daøi haïn & 1 trong caùc hoaït taûi ñaëc bieät (taûi troïng ñoäng ñaát, taûi troïng duøng ñeå tính khaû naêng choáng chaùy 150. Laøm theá naøo ñeå coù caëp noäi löïc nguy hieåm nhaát trong baûng toå hôïp ? cuûa keát caáu…) Trong coät coù maáy caëp noäi löïc ñeå kieåm tra ? Caùch tính : • Chaát taûi, toå hôïp taûi troïng ñeå coù caëp noäi löïc nguy hieåm • Khi tính toå hôïp cô baûn : Coù moät taûi troïng ngaén haïn thì giaù trò cuûa • Trong coät coù 3 caëp noäi löïc duøng ñeå tính toaùn & kieåm tra taûi troïng ngaén haïn ñöôïc laáy toaøn boä. Ñoái vôùi toå hôïp cô baûn coù töø - M+max vaø Nt öùng hai hay nhieàu taûi troïng ngaén haïn thì giaù trò tính toaùn cuûa taûi troïng - M+min vaø Nt öùng ñoù hay cuûa caùc noäi löïc töông öùng vôùi chuùng phaûi nhaân vôùi heä soá - Nmax vaø Mt öùng toå hôïp baèng 0,9 (Neáu trong caùc tieâu chuaån thieát keá keát caáu & Rieâng ñoái vôùi tieát dieän chaân coät, ngoaøi Nt öùng coøn phaûi tính theâm Qt neàn moùng cuï theå khoâng neâu ra moät giaù trò naøo khaùc) Giaù trò tính öùng ñeå phuïc vuï cho vieäc tính moùng toaùn cuûa taûi troïng tónh luoân laáy toaøn boä. • Khi tính toå hôïp ñaëc bieät : Giaù trò tính toaùn cuûa taûi troïng ngaén haïn 151. Tính theùp coät theo toå hôïp naøo ? hay noäi löïc töông öùng vôùi chuùng phaûi nhaân vôùi heä soá toå hôïp • Tính vôùi taát caû caùc tröôøng hôïp toå hôïp, xem tröôøng hô-j naøo trong baèng 0,8; coøn taûi troïng tónh laáy toaøn boä (Neáu trong caùc tieâu phaàn töû cho theùp nhieàu nhaát thì ñaët theùp theo tröôøng hôïp ñaáy. chuaån thieát keá keát caáu & neàn moùng cuï theå khoâng neâu ra moät 152. Taïi sao neáu uoán theùp thì phaûi theo bieåu ñoà bao moment ? giaù trò naøo khaùc). • Giaûi thích : • Vì treân bieåu ñoà bao moment theå hieän nhöõng moment lôùn nhaát - Tónh taûi chaát ñaày (TT) : Ñaây laø taûi troïng baûn thaân coâng trình. trong daàm, do taûi troïng gaây ra, laø moment daàm phaûi chòu. Döïa - Hoaït taûi ñaët caùch nhòp (chaün, leû; HT1, HT2) : gaây nguy hieåm vaøo bieåu ñoà bao moment ñeå boá trí, caét, uoán theùp seõ tieát kieäm cho nhòp daàm. ñöôïc theùp. - Hoaït taûi ñaët caùch taàng (chaün, leû; HT3, HT4) Gaây nguy hieåm 153. Vò trí ñaø kieàng ? cho coät • Naèm döôùi chaân töôøng taàng treät. - Gioù thoåi töø beân traùi (GT) Tìm giaù trò moment cöïc ñaïi cho coät beân traùi 154. Giaûi thích vì sao ñaø kieàng khoâng ñöôïc keå ñeán trong sô ñoà khung, noù - Gioù thoåi töø beân phaûi (GP) Tìm giaù trò moment cöïc ñaïi cho ñöôïc boá trí ñeå laøm gì ? coät beân phaûi • Ñaø kieàng thöôøng ñöôïc xem khoâng phaûi laø boä phaän cuûa khung • Caùch toå hôïp noäi löïc trong khung : ngang (thieân veà an toaøn) Vì thöôøng ñaø kieàng khoâng ñöôïc boá trí theo hai phöông, ñoä cöùng cuûa ñaø kieàng nhoû hôn ñoä cöùng cuûa TOÅ HÔÏP CAÁU TRUÙC TOÅ HÔÏP CAÁU TRUÙC daàm saøn, taïi vò trí ñaø kieàng coät coù chuyeån vò ngang, trong moät soá -39- -40-
 11. Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ tröôøng hôïp khoaûng caùch töø ñaø kieàng ñeán maët treân cuûa moùng • Khi khung coù nhieàu nhòp baèng nhau & taûi troïng gioáng nhau trong nhoû, neáu xem ñaø kieàng laø daàm khung thì giaù trò moment taïi chaân caùc nhòp thì coù theå ñoåi thaønh khung 3 nhòp ñeå tính, noäi löïc ôû caùc coät nhoû khoâng an toaøn ⇒ khoâng ñöôïc keå ñeán trong sô ñoà tính nhòp giöõa laáy gioáng nhau. toaùn. • Tuy nhieân ñaø kieàng coù aûnh höôûng nhaát ñònh ñoái vôùi khung nhö 157. Taïi sao nhaø lieân keá khoâng duøng bieän phaùp laép gheùp ? giaûm chieàu daøi tính toaùn, giaûm ñoä maûnh cuûa coät taàng treät vaø • Ñoái vôùi khung laép gheùp, vieäc taïo nuùt cöùng laø khoù khaên hôn nhieàu taêng ñoä cöùng khoâng gian cuûa coâng trình…Do ñoù ñaø kieàng ñöôïc so vôùi khung toaøn khoái boá trí trong khung. • Neáu duøng bieän phaùp laép gheùp thì thôøi gian thi coâng nhanh, nhöng ñoä cöùng cuûa khung laép gheùp keùm hôn ñoä cöùng cuûa khung toaøn 155. Taïi sao coát theùp thöôøng ñaët ñoái xöùng ? Noùi ngaén goïn caùch tính theùp khoái, vieäc xöû lyù caùc moái noái raát toán coâng vaø phöùc taïp. Khoâng ñoái xöùng ? duøng bieän phaùp laép gheùp khi thieát keá caùc nhaø lieân keá coù chieàu • Ñeå tieän cho vieäc thi coâng (luùc ñaët theùp) ngöôøi ta thöôøng ñaët theùp cao. ñoái xöùng neáu khoâng ngöôøi coâng nhaân deã bò nhaàm laãn. 158. Taûi troïng gioù thì gaây ra moment vaäy trong khung choã naøo coù Mmin, • Caùch tính theùp ñoái xöùng - Xaùc ñònh tröôøng hôïp leäch taâm Nmax, Qmin ? N • Chaân coät gaàn truïc ñoái xöùng cuûa khung seõ coù giaù trò noäi löïc Mmin, Chieàu cao sô boä cuûa vuøng chòu neùn x = Rn b Nmax, Qmin. + Neáu x < α 0 h0 : leäch taâm lôùn 159. Trong TCXD moment do taûi troïng gioù gaây ra & moment do taûi troïng + Neáu x ≥ α 0 h0 : leäch taâm beù ñöùng gaây ra thì caùi naøo lôùn hôn ? - Tính coát theùp ñoái xöùng cho tröôøng hôïp leäch taâm lôùn x < • Moment do taûi troïng gioù gaây ra coù giaù trò lôùn hôn moment do taûi α 0 h0 troïng ñöùng gaây ra(so vôùi maët moùng thì caùnh tay ñoøn cuûa Neáu x > 2a’ Neáu x ≤ 2a’ moment do gioù gaây ra lôùn hôn ñoä leäch taâm cuûa taûi troïng ñöùng N (e − ho + 0,5 x) Ne' Fa = Fa’ = Fa = Fa’ = raát nhieàu). R' a(h0 − a' ) Ra(h0 − a' ) • Caùch khaùc : Tuyø thuoäc vaøo maët baèng vaø chieàu cao cuï theå, - Tính coát theùp ñoái xöùng cho tröôøng hôïp leäch taâm beù x ≥ thoâng thöôøng nhaø cao > 10 taàng thì moment do taûi taûi troïng gioù α 0 h0 nhoû hôn. Caùc coâng trình cao taàng thì phaûi tính cuï theå. Neáu ηeo ≤ 0,2h0 Neáu ηeo > 0,2h0 Tính laïi Tính laïi 160. Lieân keát giöõa moùng vaø keát caáu beân treân laø gì ? Lieân keát taïi ñaâu ? x = h − (1,8 + 0,5h − 1,4α 0 )ηe0 x = 1,8(eogh − ηe0 ) + α 0 h0 • Moùng lieân keát vôùi keát caáu beân treân (coät) thöïc chaát laø ngaøm xoay h0 laø vì moùng vaãn bò luùn nhöng khoâng bieán hình trong khoâng gian. Nhöng khoâng beù hôn α 0 h0 • Lieân keát taïi maët treân moùng. Neáu beù hôn α 0 h0 laáy x = α 0 h0 Ne − Rn bx(h0 − 0,5 x) 161. Khi naøo duøng lieân keát cöùng ? Khi naøo duøng lieân keát khôùp trong khi tính Töø ñoù tính Fa = Fa’ = toaùn ? R' a(h0 − a' ) • taïi vò trí coù ñoä luùn lôùn so vôùi toaøn boä coâng trình, neáu duøng lieân keát 156. Khi tính khung ñoái xöùng, coù theå taän duïng tính chaát ñoái xöùng ñeå giaûm cöùng seõ phaùt sinh öùng suaát phaù hoaïi do ñoù phaûi duøng lieân keát khoái löôïng tính toaùn, coâng vieäc ñoù theå hieän nhö theá naøo ? khôùp. -41- -42- Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ 162. Lieân keát giöõa saøn chieáu nghæ & vaùch cöùng ? Treân 3h/4 (phaàn coøn laïi) tính nhö caáu kieän chòu keùo (neùn) - • Lieân keát giöõa saøn chieáu nghæ & vaùch cöùng laø lieân keát ngaøm ñuùng taâm. (hvaùch/hb >3) • Beå daøi : Thaønh beå : 163. Caùc loaïi lieân keát nuùt khung ? Öu, khuyeát ñieåm cuûa noù ? - Neáu h = a/2 : II khoâng coù. • Nuùt khung coù theå laø lieân keát ngaøm cöùng (nuùt cöùng) cuõng coù theå - I baûn ngaøm hai caïnh laø lieân keát khôùp (goái ñôõ vì keøo) . - II nhö consol ngaøm baûn ñaùy. 164. Taïi sao phaûi phaân oâ khi tính hoà nöôùc ? TUA ÑÔN (TÖÏDO) • Vì tính vôùi beå ñaøi, lieân keát xung quanh ôû phaàn giöõa vaø caùc phaàn goùc cuûa thaønh hoà khaùc nhau. TUA ÑÔN 165. Trình töï tính toaùn hoà nöôùc ? Noäi löïc trong hoà nöôùc tính theo sô ñoà naøo cho thaønh, ñaùy, daàm hoà nöôùc ? Naép ? • Beå troøn : Khi tính taét thaønh töøng nhaùt theo chieàu saâu cuûa beå, boû qua TLBT chæ chuù yù ñeán löïc xoâ ngang. Moãi vaønh khuyeân khi caét • Ñaùy beå : daøy 1 ÷ 2m. Döôùi aùp löïc nöôùc, vaønh khuyeân laøm vieäc nhö caáu kieän - Baûn ñaùy beå : Ngaøm 4 caïnh (baûn ñaùy caùch saøn maùi ≥ 600 keùo ñuùng taâm. cm) - Neáu beå troøn troân döôùi ñaát : Tính löïc vôùi tröôøng hôïp beå roãng - Daàm ñôn 2 ñaàu ngaøm. khoâng chöùa nöôùc maø chòu aùp löïc ñaát chuû ñoäng. Traû lôøi caùch khaùc : - Neáu beå troøn ñaët treân ñaát, xem nhö beå roãng : Caét töøng • Xaùc ñònh sô ñoà tính toaùn cho toaøn boä keát caáu beå nöôùc nhö : daàm vaønh khuyeân ñeå khaûo saùt ⇒ thaønh beå laøm vieäc neùn ñuùng doïc, daàm ngang, baûn ñaùy, thaønh. taâm. • Xaùc ñònh taûi troïng taùc duïng • Thaønh beå phaúng : • Tính noäi löïc BEÅ THAÁP BEÅ CAO BEÅ DAØI • Tính coát theùp. a ≤3 a ≤3 a >3 • Kieåm tra haøm löôïng theùp. b b b h b h ≤2 h >2 h
 12. Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ • Neáu kích thöôùc maët baèng hoà nöôùc lôùn ⇒ Naép ñoå toaøn khoái ⇒ ñoái vôùi caáp phoøng choáng ñoäng ñaát ≤ 7, 15 taàng ñoái vôùi nhaø trong Duøng daàm ñôõ naép. vuøng coù chaán ñoäng ñoäng ñaát caáp 8 vaø 10 taàng ñoái vôùi ñoäng ñaát • Neáu kích thöôùc maët baèng hoà nöôùc nhoû ⇒ Naép laép gheùp ⇒ caáp 9 khoâng caàn duøng daàm ñôõ naép. • Heä keát caáu vaùch cöùng : Coù theå ñöôïc boá trí thaønh heä thoáng theo 1 phöông, 2 phöông hoaëc lieân keát laïi thaønh caùc heä khoâng gian lôùn 168. Daàm ñaùy beå ñöôïc tính theo sô ñoà naøo ? goïi laø loõi cöùng. Ñaëc ñieåm quan troïng cuûa loaïi keát caáu naøy laø khaû • Daàm ñaùy hoà nöôùc ñöôïc tính theo sô ñoà ñaøn hoài (khoâng cho naêng chòu löïc ngang toát neân thöôøng ñöôïc söû duïng cho caùc coâng pheùp nöùt) trình coù chieàu cao treân 20 taàng. Tuy nhieân ñoä cöùng theo phöông ngang cuûa caùc vaùch cöùng toû ra laø hieäu quaû ôû nhöõng ñoä cao 169. Taïi sao phaûi ñaët hoà nöôùc caùch maët saøn maùi ≥ 60cm ? nhaát ñònh, khi chieàu cao coâng trình lôùn thì baûn thaân vaùch cöùng • Nhaèm muïc ñích söûa chöõa. phaûi coù kích thöôùc ñuû lôùn, maø ñieàu ñoù thì khoù coù theå thöïc hieän 170. Taïi sao phaûi môû naép hoà taïi goùc ? ñöôïc. Ngoaøi ra, heä thoáng vaùch cöùng trong coâng trình laø söï caûn • Nhaèm tieän cho vieäc söûa chöõa. trôû ñeå taïo khoâng gian roäng. Trong thöïc teá loaïi keát caáu vaùch cöùng • Traùnh hieän töôïng taäp trung öùng suaát. ÖÙng suaát ôû giöõa naép hoà lôùn thöôøng ñöôïc söû duïng hieäu quaû cho caùc coâng trình nhaø ôû, khaùch ⇒ Khoâng neân môû naép thaêm giöõa naép hoà nöôùc. ÖÙng suaát ôû goùc saïn coù ñoä cao khoâng quaù 4 taàng ñoái vôùi caáp phoøng choáng ñoäng naép hoà nhoû, ôû ñaây coøn coù daàm naép, coät ⇒ Neân môû naép thaêm ôû ñaát ≤ 7. Ñoä cao giôùi haïn bò giaûm ñi neáu caáp phoøng choáng ñoäng ñaây. ñaát cuaû nhaø cao hôn. 171. Caùch tính caàu thang xoaén ? Baäc ñuùc rieâng hay laøm vaùn khuoân ? 175. Caùch tính khung vaø vaùch cöùng ? Quan nieäm khi tính ? Taïi sao choïn • Daàm thang : Tính nhö caáu kieän chòu uoán xoaén ñoàng thôøi. phöông phaùp Khanzi ? • Baäc thang : Tính nhö daàm consol Quan nieäm khi tính vaùch cöùng : • Khi thi coâng : Baäc thang ñöôïc ñuùc rieâng nhö caàu thang xöông caù. • Caùc baûn saøn tuyeät ñoái cöùng trong maët phaúng cuûa noù, caùc caáu kieän thaúng ñöùng chòu taûi (töôøng hoaëc loõi) ngaøm vaøo moät moùng 172. Phöông phaùp tính caàu thang ? cöùng vaø ñoä cöùng khoâng ñoåi theo chieàu cao nhaø. • Tính theo sô ñoà daàm ñôn (hai ñaàu ngaøm hay hai ñaàu khôùp), Tính • Ñeå cho caùc vaùch cöùng coù bieán daïng ñoàng ñieäu, ta cuõng giaû theo sô ñoà naøo thì ñaët theùp theo sô ñoà ñaáy thuyeát raèng löïc caét khoâng gaây ra bieán daïng tröôït trong caùc coät töôøng. Beà daøy cuûa vaùch cöùng khoâng ñoåi hoaëc thay ñoåi cuøng 173. Trong caàu thang taïi sao ñaët theùp muõ ? Caùch thi coâng ? moät quy luaät treân chieàu cao coâng trình. • Ñaët theùp muõ laø ñeå chòu moment aâm vì goái töïa trong caàu thang laø • Taám cöùng cuûa coâng trình laø ñieåm maø hôïp löïc cuûa taûi troïng goái baùn ngaøm. Khi tính toaùn ñeå ñôn giaûn, xem noù nhö goái ñôn. ngang ñi qua ñoù chæ gaây cho coâng trình caùc chuyeån vò thaúng • Vaùch cöùng ñöôïc boá trí trong coâng trình ñeå chòu taûi troïng ngang, coøn chuyeån vò xoay baèng 0. choáng xoaén. • Vaùch cöùng khoâng coù bieán daïng tröôït boû qua ñoä cöùng choáng 174. So saùnh khung vaø vaùch cöùng ? xoaén thuaàn tuyù • Heä keát caáu khung : Coù khaû naêng taïo ra caùc khoâng gian lôùn, linh 176. Aûnh höôûng cuûa gioù ñeán vaùch cöùng ? Nhaø coù vaùch cöùng coù caàn ñeán hoaït thích hôïp cho caùc coâng trình coâng coäng. Heä keát caáu khung lanh toâ cöûa khoâng ? coù sô ñoà laøm vieäc roõ raøng, nhöng laïi coù nhöôïc ñieåm laø keùm hieäu • Vaùch cöùng chòu ñöôïc taûi troïng gioù, aùp löïc gioù coù aûnh höôûng ñeán quaû khi chieàu cao coâng trình lôùn. Trong thöïc teá keát caáu khung kích thöôùc vaùch cöùng. BTCT ñöôïc söû duïng cho caùc coâng trình coù chieàu cao ñeán 20 taàng -45- -46- Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ • Neáu vaùch coù loã môû nhoû (e ≤ 50cm) phaûi ñaët taêng cöôøng ít nhaát 2 caùch caùc coïc < 3d thì hieäu öùng nhoùm xuaát hieän. Do ñoù khoaûng Φ 12 ôû moãi bieân & moãi goùc loã môû; Neáu vaùch coù loã môû lôùn neân caùch trong 1 moùng coïc thoâng thöôøng coù theå ñöôïc boá trí töø 3d choïn giaûi phaùp taêng chieàu daøy thaønh vaùch quanh loã & caáu taïo ñeán 6d. thaønh vaùch döôùi daïng daàm bao. Ñoái vôùi caùc vaùch coù loã khi thieát • Coïc caàn phaûi ngaøm cöùng vaøo ñaøi trong nhöõng tröôøng hôïp sau : keá phaûi caáu taïo theâm theùp ôû khu vöïc bieân cuûa caùc coät, vaùch Thaân coïc naèm trong lôùp ñaát yeáu (caùt xoáp, ñaát seùt deûo, ñaát seùt cöùng cuõng nhö cho caùc daàm lanh toâ. deûo chaûy, buøn, than buøn…) - Taïi vò trí tieáp xuùc löïc neùn truyeàn leân coïc vôùi ñoä leäch taâm 177. Khi vaùch cöùng chòu taûi troïng ngang (vaùch cöùng chòu löïc), khi caû vöôït ra ngoaøi phaïm vi nhaân cuûa tieát dieän coïc. khung vaø vaùch cöùng chòu taûi troïng ngang (caû heä cuøng chòu löïc). Taïi sao - Coïc chòu taûi troïng ngang. Luùc ñoù neáu caùc coïc khoâng boá trí vaùch cöùng ôû choã naøy maø khoâng boá trí ôû choã khaùc ? ñöôïc ngaøm cöùng vaøo ñaøi thì chuyeån vò seõ vöôït quaù giôùi • Khi vaùch cöùng chòu taûi troïng ngang, phaûi boá trí ít nhaát 3 vaùch haïn cho pheùp ñoái vôùi nhaø, coâng trình. cöùng trong moät ñôn nguyeân. Truïc cuûa 3 vaùch cöùng khoâng ñöôïc - Moùng chòu taûi troïng ñoäng. gaëp nhau taïi moät ñieåm. - Moùng chòu löïc nhoå. • Neân boá trí sao cho taâm vaùch cöùng truøng vôùi taâm khoái löôïng cuûa - Trong moùng coù coïc xieân, coïc maïng. noù. Trong tröôøng hôïp chæ ñoái xöùng veà ñoä cöùng maø khoâng ñoái xöùng • Vieäc tính toaùn moùng coïc ñaøi thaáp döïa vaøo caùc giaû thuyeát veà kích thöôùc hình hoïc thì khi vaät lieäu laøm vieäc ôû giai ñoaïn deûo - Taûi troïng ngang hoaøn toaøn do caùc lôùp ñaát töø ñaùy ñaøi trôû döôùi taùc duïng lôùn nhö ñoäng ñaát vaãn coù theå daãn tôùi söï thay ñoåi leân tieáp nhaän. ñoä cöùng. Ñieàu naøy seõ gaây ra bieán daïng vaø chuyeån vò khaùc nhau - Söùc chòu taûi cuûa coïc trong moùng coïc ñöôïc xaùc ñònh nhö trong caùc vaùch cöùng khaùc nhau. Heä quaû laø söï ñoái xöùng veà ñoä ñoái vôùi coïc ñôn ñöùng rieâng reõ, khoâng keå ñeán aûnh höôûng cöùng bò phaù vôõ vaø phaùt sinh ra caùc taùc ñoäng xoaén raát nguy hieåm cuûa nhoùm coïc. ñoái vôùi coâng trình. - Taûi troïng coâng trình qua ñaøi coïc chæ truyeàn leân coïc chöù • Khoâng neân choïn khoaûng caùch giöõa caùc vaùch cöùng töø vaùch ñeán khoâng tröïc tieáp leân phaàn ñaát naèm giöõa caùc coïc taïi maët bieân quaù lôùn. ñaát tieáp giaùp vôùi ñaøi coïc. - Khi kieåm tra cöôøng ñoä cuûa neàn ñaát vaø khi xaùc ñònh ñoä luùn cuûa moùng coïc thì ngöôøi ta coi moùng coïc nhö moät khoái moùng quy öôùc bao goàm coïc, ñaøi coïc & phaàn ñaát naèm • Neáu giôùi haïn cuûa taàng chòu neùn tìm ñöôïc keát thuùc trong lôùp ñaát giöõa caùc coïc. coù modul bieán daïng E < 50 kg/ cm2 thì giôùi haïn neàn caàn laáy ñeán - Vì vieäc tính toaùn moùng khoái quy öôùc gioáng moùng noâng ñoä saâu maø taïi ñoù σ gl = 0,1σ bt . treân neàn thieân nhieân (boû qua ma saùt ôû maët beân moùng) cho neân giaù trò moment cuûa taûi troïng ngoaøi taïi ñaùy moùng • Caáu taïo moùng beø gioáng nhö caáu taïo saøn. Do aùp löïc cuûa ñaát khoái quy öôùc ñöôïc laáy giaûm ñi moät caùch gaàn ñuùng baèng döôùi ñaùy moùng khaù lôùn (so vôùi taûi troïng treân saøn nhaø), coù theå ñaït trò soá moment cuûa taûi troïng ngoaøi so vôùi cao trình ñaùy ñaøi. töø 10 T/m2 ñeán 30 T/m2 neân keát caáu moùng beø raát naëng chieàu daøy - Ñaøi coïc xem nhö tuyeät ñoái cöùng. baûn moùng coù theå laáy sô boä khoaûng 1/6 ñeán 1/10 nhòp cuûa baûn, - Boá trí theùp ñeàu trong coïc vì khi caåu laép coù moment aâm vaø chieàu cao söôøn baèng khoaûng 1/6 ñeán 1/8 khoaûng caùch 2 coät khi moment döông xuaát hieän ñoàng thôøi ⇒ chòu ñöôïc caû caïnh nhau. hai phöông. • Khi khoaûng caùch caùc coïc lôùn hôn 6d thì aûnh höôûng laãn nhau - ÔÛ ñaàu coïc coát ñai daày hôn vì taêng cöôøng khaû naêng chòu giöõa caùc coïc coù theå boû qua (coïc chòu taûi rieâng leû) Neáu khoaûng löïc xung kích khi eùp, ñoùng. -47- -48-
 13. Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ 178. Ñaát yeáu laø gì ? coâng trình beân treân hoaëc laøm cho coâng trình beân treân khoâng theå • Neàn ñaát yeáu goàm caùc taàng ñaát yeáu coù khaû naêng chòu löïc keùm söû duïng bình thöôøng ñöôïc nöõa. Yeâu caàu naøy ñöôïc theå hieän naèm ôû beân döôùi moùng coâng trình vaø chòu taùc duïng cuûa taûi troïng baèng ñieàu kieän Stt < {S} coâng trình truyeàn xuoáng • Ñoái vôùi phaàn lôùn coâng trình daân duïng, nhaát laø nhaø ôû, nhaø daân • Caùc ñaëc ñieåm cuûa neàn ñaát yeáu : duïng & nhaø coâng nghieäp, trong ñieàu kieän ñòa chaát coâng trình bình - Caùc ñaëc tröng vaät lyù : thöôøng thì bieán daïng thaúng ñöùng cuûa neàn coù trò soá lôùn hôn caû vaø γ < 1,7 g/cm2 e0 ≥ 1 W ≥ 40% coù yù nghóa quyeát ñònh. Bieán daïng thaúng ñöùng cuûa neàn laø do G ≥ 0,8 IL > 1 moùng vaø coâng trình luùn xuoáng. - Caùc ñaëc tröng cô hoïc : • Khi tính toaùn moùng ta giaû thieát laø cho tôùi luùc xuaát hieän traïng thaùi E0 ≤ 50 kg/cm 2 ϕ ≤ 10 0 CII ≤ 0,15 kg/cm2 giôùi haïn thì kích thöôùc hình hoïc cuûa moùng bieán ñoåi khoâng nhieàu. N 10 : moùng meàm troïng löôïng baûn thaân moùng & lôùp ñaát ñaép beân treân moùng) ñeàu 183. Xaùc ñònh moùng treân neàn ñaát vaø treân neàn ñaù khaùc nhau nhö theá naøo ? do ñaát neàn chòu. • Ñoái vôùi neàn laø ñaát yeáu, ñoä aåm cao thöôøng gaëp ôû ñoàng baèng hay • Moùng chòu phaûn löïc ñaát neàn töø döôùi leân, ñaùy moùng chòu keùo theo trung du thì duøng moâ hình neàn ñaøn hoài (Moâ hình Winkler) khi tính caû hai phöông ⇒ khoâng keå troïng löôïng baûn thaân moùng & lôùp ñaát moùng baêng, khi gaëp ñaát cöùng hay ñaù thì coù theå duøng moâ hình ñaép beân treân moùng vaøo vieäc xaùc ñònh coát theùp moùng. baùn khoâng gian ñaøn hoài. 186. Phaân bieät khe nhieät ñoä, khe luùn ? Khoaûng caùch theo quy phaïm ? • Khi thieát keá moùng coïc, neáu gaëp neàn laø ñaát thì tính theo baøi toaùn • Khe nhieät ñoä chia keát caáu thaønh töøng phaân ñoaïn caét rôøi nhau töø coïc ma saùt, neáu gaëp neàn ñaù thì tính theo baøi toaùn coïc choáng. maùi ñeán maët moùng. Khe luùn caét ngoâi nhaø thaønh töøng khoái rieâng • Söùc chòu taûi : bieät töø moùng ñeán maùi. - Tröôøng hôïp neàn ñaù : Ñöôïc tính theo bieåu thöùc sau, khoâng • Khoaûng caùch khe luùn theo quy phaïm 2 ÷ 3 cm gioáng khe nhieät phuï thuoäc chieàu saâu ñaët moùng ñoä. Φ = Rnbtdltd Trong ñoù : Rn : Cöôøng ñoä neùn töùc thôøi cuûa maãu ñaù ôû traïng thaùi 187. Giaûi thích vì sao khoâng duøng khe luùn maø duøng khe nhieät ñoä ? baõo hoaø nöôùc. • Khi duøng khe luùn seõ gaây ra moät soá khoù khaên nhö : btd, ltd : Chieàu roäng vaø chieàu daøi tính ñoåi - Taêng soá töôøng ngang btd = b – 2eb ltd = l – e1 - Coâng trình seõ luùn khoâng ñeàu gaây maát veû myõ quan cho eb, e1 : Ñoä leäch taâm cuûa ñieåm ñaët hôïp löïc höôùng theo coâng trình chieàu roäng vaø chieàu daøi moùng - Gaây khoù khaên cho vieäc laép ñaët heä thoáng ñöôøng oáng. - Tröôøng hôïp neàn ñaát ñöôïc xaùc ñònh treân cô sôû lyù thuyeát - Giaûi quyeát phaàn moùng khoù khaên caân baèng giôùi haïn cuûa moâi tröôøng ñaát, theo phöông phaùp • Khe luùn chæ duøng trong nhöõng tröôøng hôïp caàn thieát nhö : giaûi tích hoaëc phöông phaùp ñoà giaûi – giaûi tích - Khi ñaát neàn laø loaïi coù tính neùn luùn lôùn. - Tính bieán daïng cuûa neàn thay ñoåi nhieàu trong maët baèng. 184. Trong tröôøng hôïp naøo tính phaûn löïc neàn laø phaân boá ñeàu ? - Khi coâng trình coù hình daïng phöùc taïp trong maët baèng, khi • Ñoái vôùi keát caáu ñaët treân neàn ñaát thì taûi troïng taùc duïng leân moùng nhaø coù chieàu cao thay ñoåi nhieàu. chính laø phaûn löïc neàn. Thöïc ra quy luaät phaân boá phaûn löïc neàn - Khi nhaø daøi vaø coù khaû naêng xaûy ra söï luùn khoâng ñeàu. heát söùc phöùc taïp ta chaáp nhaän giaû thieát xem laø moùng cöùng, xem neàn ñöôïc moâ taû baèng moâ hình Winkler. Vôùi giaû thuyeát ñaáy thì 188. Caùc yeáu toá ñeå löïa choïn phöông aùn moùng hôïp lyù ? phaûn löïc neàn hoaëc laø phaân boá ñeàu (khi taûi troïng ñoái xöùng, taûi -51- -52-
 14. Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ • Phöông aùn moùng ñeà xuaát phaûi ñaûm baûo ñaày ñuû thoaû maõn caùc luùn, ñieàu quan troïng haøng ñaàu laø phaûi xaùc ñònh ñöôïc nguyeân yeâu caàu veà maët kyõ thuaät töùc laø phaûi thoaû maõn ñaày ñuû caùc ñieàu nhaân hö hoûng & hôn nöõa caàn phaûi bieát raèng lieäu coâng trình coù kieän tính toaùn neàn theo traïng thaùi giôùi haïn (Theo traïng thaùi giôùi ñaûm baûo oån ñònh chæ gia cöôøng moùng hay coøn phaûi gia cöôøng haïn I, II) . caû keát caáu beân treân. • Phöông aùn moùng ñeà xuaát phaûi mang tính chaát khaû thi, phuø hôïp • Khi gia cöôøng neàn moùng, muïc ñích laø laøm cho neàn moùng coâng vôùi ñieàu kieän trang thieát bò thi coâng hieän coù cuûa ñòa phöông hoaëc trình ñaûm baûo khaû naêng chòu löïc. Tröôùc khi gia cöôøng moùng, taùc ôû nôi khaùc trong phaïm vi laõnh thoå nöôùc ta cuõng coù tröôøng hôïp giaû neân nghó ñeán giaûi phaùp gia cöôøng neàn vì trong moät soá tröôøng phaûi nhaäp thieát bò thi coâng nöôùc ngoaøi neáu thaáy caàn thieát, nhöng hôïp khoâng theå môû roäng hay ñaøo loä moùng thì giaûi phaùp gia cöôøng caàn caân nhaéc kyõ caùc yeáu toá khaùc moät caùch toaøn dieän. neàn toû ra hieäu quaû. • Phöông aùn moùng phaûi thoaû maõn caùc chæ tieâu kinh teá maø nhaø nöôùc quy ñònh. 193. Beâ toâng loùt coù tham gia chòu taûi troïng coâng trình khoâng ? Neáu coù thì nhö theá naøo ? 189. Tính khung ngang nhöng laøm moùng theo phöông doïc ñöôïc khoâng ? • Beâ toâng loùt khoâng tham gia chòu löïc, noù chæ laøm phaúng ñaùy • Caáu taïo moùng sao cho coù lôïi veà khaû naêng chòu löïc, khi tính toaùn moùng, giöõ nöôùc xi maêng khi ñoå beâ toâng moùng. khung ngang ⇒ coù moment trong maët phaúng khung. Khi tính toaùn • Neáu beâ toâng loùt tham gia chòu löïc thì maùc beâ toâng phaûi cao, phaûi neàn moùng coù keå ñeán moment trong maët phaúng khung. Do ñoù coù ñoä ñaëc chaéc. khoâng neân laøm moùng theo phöông doïc khi tính khung theo phöông ngang “Khung coù ñoä cöùng nhoû thì nguy hieåm hôn khung 194. Choïn tieát dieän coïc döïa treân nhöõng cô sôû naøo ? Taïi sao ? Taïi sao choïn coù ñoä cöùng lôùn vì vaäy khung ngang nguy hieåm hôn khung doïc”. tieát dieän coïc eùp laø hình vuoâng maø khoâng laø hình tam giaùc, öu nhöôïc ñieåm ? 190. Caùch choïn toå hôïp taûi troïng baát lôïi nhaát ñeå tính moùng ? • Tieát dieän coïc ñöôïc choïn döïa treân ñieàu kieän ñaát neàn Pñn • Neàn moùng ñöôïc tính toaùn theo toå hôïp taûi troïng baát lôïi nhaát coù • Vì maët tieáp xuùc giöõa ñaát vaø coïc coù aûnh höôûng ñeán söùc chòu taûi theå xaûy ra trong quaù trình thi coâng hoaëc trong thôøi gian thi coâng cuûa coïc coâng trình. • Nhaän xeùt : Coïc tieát dieän vuoâng deã ñuùc, deã laép vaøo giaù eùp, coïc • Trong caùc toå hôïp taûi troïng, choïn ra toå hôïp taûi troïng baát lôïi nhaát tieát dieän tam giaùc thì ngöôïc laïi. Xeùt cuøng moät dieän tích thì coïc ñeå tính moùng (öu tieân löïc doïc) löu yù tính moùng treân cuøng moät toå tieát dieän vuoâng coù chu vi coïc beù hôn coïc tieát dieän tam giaùc. hôïp taûi troïng. 195. Neáu coïc naèm quaù xa hay quaù gaàn meùp ñaøi thì vaán ñeà gì xaûy ra ? 191. Coù theå xaùc ñònh ñöôïc cöôøng ñoä cuûa neàn sau khi gia coá khoâng ? • Tính luùn trong moùng coïc döïa vaøo kích thöôùc moùng khoái quy öôùc, • Coù theå xaùc ñònh ñöôïc cöôøng ñoä cuûa neàn sau khi gia coá. neáu coïc quaù xa meùp ñaøi ⇒ kích thöôùc moùng khoái quy öôùc giaûm ⇒ aùp löïc döôùi ñaùy moùng khoái quy öôùc taêng ⇒ ñoä luùn taêng : khi 192. Tröôùc khi gia cöôøng cho moùng, taùc giaû coù nghó ñeán gia cöôøng neàn coïc boá trí xa meùp ñaøi. khoâng ? Giöõa gia cöôøng moùng vaø gia cöôøng neàn caùi naøo öu vieät hôn ? • Gia cöôøng neàn : Duøng hoaù chaát bôm phun ñeå laáp ñaày caùc khe 196. Chieàu daøi ñoaïn coát theùp coïc choân vaøo moùng ? Khoaûng caùch töø ñaàu hôû & loã roãng trong ñaát. Ñaây laø giaûi phaùp nhaèm taêng söùc chòu taûi coïc ñeán ñaùy moùng (theo quy phaïm) ? cuûa ñaát neàn, ñöôïc aùp duïng trong gia cöôøng neàn moùng. • Coïc ñöôïc coi laø lieân keát cöùng vôùi ñaøi khi ñaàu coïc ngaøm vaøo ñaøi • Gia cöôøng moùng : Coâng taùc gia cöôøng moùng raát phöùc taïp vaø 1 khoaûng baèng chieàu daøi neo coát theùp hoaëc ngaøm coát theùp khoù khaên hôn nhieàu so vôùi vieäc xaây döïng neàn moùng cho 1 coâng hoaëc ngaøm coát theùp vaøo ñaøi baèng 40 Φ ñoái vôùi coát theùp trôn vaø trình môùi. Khi söûa chöõa moùng moät coâng trình hö hoûng do nghieâng 20 Φ ñoái vôùi coát theùp gôø. -53- -54- Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ • Ñeå taïo lieân keát cöùng ngöôøi ta ñaäp vôõ beâ toâng ñaàu coïc cho chìa • Khi coïc chòu taûi ngang caàn ngaøm cöùng coïc vaøo ñaøi. Luùc ñoù neáu coát theùp ra, sau ñoù ngaøm phaàn ñaàu coïc chöa ñöôïc phaù beâ toâng caùc coïc khoâng ngaøm cöùng vaøo ñaøi thì chuyeån vò seõ vöôït quaù vaøo ñaøi moät khoaûng baèng 15 – 20 cm vaø cho coát theùp ñaàu coïc giôùi haïn cho pheùp ñoái vôùi nhaø, coâng trình. cuõng ngaøm vaøo ñaøi • Coïc coù theå ñöôïc lieân keát vôùi ñaøi döôùi daïng khôùp hoaëc ngaøm 199. Taïi sao tính baûn saøn theo oâ baûn ñôn vaø theo baûn lieân tuïc laø nhö theá - Trong tröôøng hôïp lieân keát khôùp, coïc ñöôïc caém vaøo ñaøi vôùi naøo ? Caùc tröôøng hôïp aùp duïng ? chieàu saâu (5 – 10cm), khoâng baét buoäc phaûi keùo daøi coát • Tính theo oâ baûn ñôn : Aùp duïng cho caùc baûn khoâng ñeàu nhòp, cho theùp coïc vaø ñaøi. pheùp chaát toaøn boä tónh taûi vaø hai hoaït taûi leân oâ baûn. - Trong tröôøng hôïp lieân keát ngaøm, thì chieàu daøi ngaøm coïc • Tính theo oâ baûn lieân tuïc : Aùp duïng cho caùc oâ baûn ñeàu nhòp nhoû, hoaëc coát theùp coïc keùo daøi trong ñaøi coïc laáy theo yeâu xeáp hoaït taûi theo daïng oâ côø. caàu cuûa tieâu chuaån thieát keá keát caáu BTCT. 200. Tính saøn theo sô ñoà ñaøn hoài vaø sô ñoà deûo coù gì khaùc nhau ? - Khi coïc lieân keát ngaøm vôùi ñaøi, caàn keå ñeán giaù trò moment • Sô ñoà ñaøn hoài khoâng cho pheùp nöùt, duøng keát quaû noäi löïc tính phaùt sinh taïi lieân keát. theo cô hoïc keát caáu (aùp duïng vôùi baûn saøn chòu taûi rung ñoäng 197. Sô ñoà tính theùp trong ñaøi coïc ? Xaùc ñònh chieàu cao laøm vieäc cuûa ñaøi saøn, trong moâi tröôøng xaâm thöïc, caàn choáng thaám cao, saøn trong coïc ? coâng trình ñaëc bieät) • Tính theùp theo hai phöông. Khi tính toaùn coát theùp trong ñaøi ngöôøi • Sô ñoà bieán daïng deûo : Cho pheùp keå tôùi söï xuaát hieän khe nöùt (khôùp ta quan nieäm ñaøi coïc nhö nhöõng daàm consol ngaøm vaøo caùc tieát deûo) duøng tính coâng trình bình thöôøng, trong moâi tröôøng bình dieän ñi qua meùp coät vaø bò uoán bôûi caùc phaûn löïc ñaàu coïc. thöôøng. • Chieàu cao laøm vieäc cuûa ñaøi coïc ñöôïc xaùc ñònh töø ñieàu kieän. p ct Ho ≥ 0,75Rk btb Trong ñoù : Pct : Löïc choïc thuûng, ñöôïc laáy sau khi moùng coù ñaùy ñaøi vuoâng chòu taûi trung taâm thì Pct laáy baèng toång phaûn löïc cuûa caùc coïc naèm ngoaøi phaïm vi ñaùy thaùp choïc thuûng. Khi moùng ñaøi coïc chöõ nhaät hay moùng chòu taûi leäch taâm thì Pct laø toång phaûn löïc caùc ñaàu coïc naèm ngoaøi ñaùy thaùp choïc thuûng ôû phía coù löïc Pmax. Rk : cöôøng ñoä chòu neùn tính toaùn cuûa beâ toâng Ñoä saâu ñaøi coïc phuï thuoäc vaøo ñieàu kieän ñòa chaát, chuû yeáu laø lôùp ñaát ñaët moùng. 198. Duøng caùch naøo ñeå kieåm tra ñoä saâu cuûa coïc ? Khi coù taûi ngang taùc duïng leân coïc giaûi quyeát nhö theá naøo ? • Laáy toång chieàu daøi coïc tröø ñi phaàn coøn laïi cuûa coïc treân maët ñaát thì seõ bieát ñöôïc ñoä saâu cuûa coïc -55- -56-

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản