Câu hỏi lí luận nhà nước và pháp luật – 2

Chia sẻ: thiuyen2

Nhà nước chỉ xuất hiện khi xã hội đã phân chia thành các giai cấp có lợi ích mâu thuẫn gay gắt đến mức không thể điều hòa được. Đúng theo quan điểm của tư tưởng Mác, nhưng nhà nước Việt Nam xuất hiện bởi 2 nguyên nhân khác: nhu cầu trị thủy và chống ngoại xâm 2. Xã hội có giai cấp là xã hội có Nhà nước. Phải có tính giai cấp và tính xã hội, có nghĩa là giai cấp thống trị cũng phải có sự quan tâm nhất định đến nhu cầu của xã hội. Tùy...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Câu hỏi lí luận nhà nước và pháp luật – 2

Câu hỏi lí luận nhà nước và pháp luật –

2
1. Nhà nước chỉ xuất hiện khi xã hội đã phân chia thành các giai cấp có lợi ích

mâu thuẫn gay gắt đến mức không thể điều hòa được.


Đúng theo quan điểm của tư tưởng Mác, nhưng nhà nước Việt Nam xuất hiện bởi

2 nguyên nhân khác: nhu cầu trị thủy và chống ngoại xâm


2. Xã hội có giai cấp là xã hội có Nhà nước.


Phải có tính giai cấp và tính xã hội, có nghĩa là giai cấp thống trị cũng phải có sự

quan tâm nhất định đến nhu cầu của xã hội. Tùy nhà nước mà tính giai cấp hay

tính xã hội nổi trội hơn, nhưng bắt buột phải có tính xã hội bên cạnh tính giai cấp

thì nhà nước mới tồn tại được.


3. Nhà nước là một hiện tượng bất biến của xã hội.


Không bất biến mà là 1 phạm trù lịch sử có phát sinh, phát triễn và tiệt vong. Do

đó không phải là hiện tượng bất biến của xã hội.
4. Quyền lực chỉ xuất hiện và tồn tại trong xã hội có giai cấp và đấu tranh giai

cấp.


QL nhà nước là quyền làm chủ của nhân dân -> QL xuất hiện trong khi có nhà

nước.


5. Ba lần phân công lao động diễn ra vào thời kỳ cuối của chế độ công xã

nguyên thủy đã dẫn đến sự phân hóa tài sản và chế độ tư hữu xuất hiện.


1) Chăn nuôi tách khỏi trồng trọt.


2) Thủ công nghiệp tách khỏi nông nghiệp.


3) Buôn bán phát triển và thương nghiệp xuất hiện.


Nền kinh tế sản xuất xuất hiện tư hữu.


6. Ba lần phân công lao động diễn ra vào thời kỳ cuối của chế độ công xã

nguyên thủy đã dẫn đến mâu thuẫn giai cấp “chín mùi” và sự hình thành Nhà

nước.


Ba lần phân công diễn ra vào thời kỳ cuối của chế độ công xã nguyên thủy -> nền

kinh tế sản xuất làm xuất hiện chế độ tư hữu -> dẫn đến mâu thuẫn xã hội -> chính

nó làm xuất hiện nhà nước. Nói cách khác 3 lần phân công này làm tiền đề cho sự

x/h nhà nước. Chính chế độ tư hữu dẫn đến mâu thuẫn xã hội gay gắt mới làm x/h

nhà nước.
7. Ba lần phân công lao động diễn ra vào thời kỳ cuối của chế độ công xã

nguyên thủy là nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện nhà nước.


Như trên


8. Nhà nước là một sản phẩm của xã hội vì khi xã hội phát triển đến một

trình độ nhất định thì nhà nước sẽ hình thành.


Nhà nước là lực lượng nảy sinh từ xã hội, là sản phẩm có điều kiện của xã hội loài

người. Nhà nước chỉ xuất hiện khi xã hội đạt đến một trình độ nhất định và tiệt

vong khi những diều kiện khách quan cho sự tồn tại của nó mất đi.


9. Yếu tố trị thủy và chống ngoại xâm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự

hình thành nhà nước.


Là hai yếu thúc đẩy quá trình hình thành nhà nước đầu tiên của Việt Nam.


10. Quan điểm chủ nghĩa Mác-LêNin cho rằng Nhà nước không phải là hiện

tượng bất biến vì Nhà nước sẽ bị tiêu vong.


ĐÚNG


11. Nghiên cứu bản chất của Nhà nước nhằm xác định những phương diện,

thuộc tính cơ bản gắn liền với sự tồn tại của Nhà nước.
12. Nhà nước là một hiện tượng có tính giai cấp có nghĩa là Nhà nước chỉ

thuộc về một giai cấp hoặc một liên minh giai cấp nhất định trong xã hội.


Mặc dù nhà nước có tính giai cấp nhưng bên cạnh đó còn có tính xã hội do đó nó

không chỉ thuộc một giai cấp hay liên minh giai cấp nhất định.


13. Nhà nước mang tính giai cấp vì xét về nguồn gốc Nhà nước, Nhà nước ra

đời khi mâu thuẫn giai cấp gay gắt đến mức độ không thể điều hòa được.


Nhà nước ra đời khi mẫu thuẫn đấu tranh giai cấp gay gắt quyết liệt nhưng ở VN

chính tính xã hội : trị thủy và chống ngoại xâm là nguyên nhân hình thành nhà

nước


14. Bản chất của Nhà nước mang tính xã hội vì Nhà nước chỉ có thể tồn tại

trong một xã hội có giai cấp.


Ngoài bản chất giai cấp thì nhà nước phải có tính xã hội, bởi vì nếu chỉ có tính giai

cấp thì nhà nước không thể tồn tại mà không tính đến các giai cấp, các tầng lớp, ý

chí nguyện vọng của các giai tầng trogn xã hội. Do đó nhà nước ngoài tư cách bộ

máy để đảm bảo sự thống trị của giai cấp này lên giai cấp khác, nó còn phải là tổ

chức quyền lực công, đảm bảo lợi ích chung cho xã hội, công cụ tổ chức cộng

đồng, duy trì và ổn định sự phát triễn của xã hội.


15. Trong ba loại quyền lực kinh tế, chính trị và tư tưởng:
- Quyền lực kinh tế đóng vai trò quan trọng nhất bởi tạo nên sự lệ thuộc cơ bản

nhất giữa giai cấp bị trị đối với giai cấp thống trị.


- Quyền lực chính trị là cơ bản và quan trọng nhất vì đó là sự bảo đảm bằng cưỡng

chế của giai cấp thống trị đối với giai cấp bị trị.


- Quyền lực tư tưởng chỉ thể hiện vai trò trong những nhà nước quân chủ mang

nặng tính duy tâm.


???


16. Quyền lực tư tưởng của một nhà nước là sự thống trị và sự cho phép tồn tại

duy nhất một hệ tư tưởng trong toàn xã hội.


17. Bản chất của Nhà nước mang tính xã hội vì nhà nước chịu sự qui định bởi

các điều kiện khách quan của xã hội.


Đã nói ở trên tính giai cấp và tính xã hội của bản chất nhà nước


18. Quan điểm của chủ nghĩa Mác-LêNin cho rằng mọi nhà nước đều phải

mang tính giai cấp nhưng không phải nhà nước nào cũng mang tính xã hội.


NN mang tính giai cấp và tính xã hội nhưng mối quan hệ giữa tính giai cấp và tính

xã hội có tính tương quan khác nhau
19. Mối quan hệ giữa tính giai cấp và xã hội của nhà nước luôn luôn mâu

thuẫn với nhau.


Chính xác


20. Trong trường hợp tồn tại mâu thuẫn giữa lợi ích của giai cấp thống trị và

giai cấp khác trong xã hội, Nhà nước luôn phải lựa chọn theo hướng bảo vệ

lợi ích của giai cấp thống trị.


Chính xác


21. Mức độ thể hiện tính giai cấp và tính xã hội của Nhà nước luôn lệ thuộc

vào ý chí của giai cấp thống trị, của đảng cầm quyền.


Đúng


22. Không thể tồn tại trường hợp thống nhất giữa tính giai cấp và tính xã hội

của Nhà nước.


Nếu chúng thống nhất thì ko còn nhà nước


23. Mức độ tương quan giữa tính giai cấp và tính xã hội của nhà nước sẽ

phản ánh mức độ dân chủ và tiến bộ của một nhà nước.


? Có vẻ đúng
24. Quyền lực công cộng đặc biệt là dấu hiệu của nhà nước nhưng không chỉ

có riêng đối với nhà nước.


Sai, chỉ có ở nhà nước


25. Không chỉ có nhà nước mới có bộ máy chuyên làm nhiệm vụ cưỡng chế,

điều đó đã tồn tại ngay từ xã hội công xã nguyên thủy.


26. Sự cưỡng chế của Đảng chính là biểu hiện của quyền lực công cộng đặc

biệt.


Sai, Chỉ có nhà nước mới có sức mạnh cưỡng chế


27. Nhà nước trong xã hội có giai cấp là sự quản lý dân cư theo sự phân chia

khác biệt về chính trị và địa vị giai cấp.


28. Chủ quyền quốc gia tạo nên quyền quyết định không có sự giới hạn của

một nhà nước.


Sai, chủ quyền quốc gia mang nội dung chính trị pháp lý, nó thể hiện ở quyền tự

quyết của nhà nước về đối nội và đối ngoại không phụ thuộc vào ý kiến từ bên

ngoài, thuộc tính không tách rời khỏi nhà nước và có tính tối cao. Nhưng ngày nay

nhà nước còn đặt trong bối cảnh to àn cầu hóa, phải đặt quyền quyết định của nhà

nước trong chuẩn mực chung của thế giới.
29. Mọi quy tắc xử sự tồn tại trong xã hội có nhà nước đều được xem là pháp

luật.


Có chuẩn mực đạo đức nhưng không xem là pháp luật.


30. Thuế là biểu hiện của sự bóc lột giai cấp.


Là 1 trong 5 đặc trưng của nhà nước. Câu sau trả lời thuế là gì.


31. Thuế là công cụ giúp nhà nước quản lý xã hội và điều hòa lợi ích giai cấp.


YES


32. Xã hội và nhà nước là hai hiện tượng đồng nhất với nhau, vì không thể có

xã hội nếu như không có nhà nước trong điều kiện hiện nay.


Đ/k hien nay thì có xã hoi se có nhà nước. Còn ngược lại thì ....


33. Tổ chức, hoạt động của Nhà nước đều phải xuất phát từ nhu cầu thực tế

của xã hội.


Phục vụ cho nhu cầu của giai cấp thống trị nữa.


34. Nhà nước luôn đóng vai trò tác động tích cực đối với xã hội.


Sai, nhà nước phục vụ cho nhu cầu của giai cấp thống trị.
35. Một chính sách đúng đắn, phù hợp của Nhà nước là đủ để tác động tích

cực đến sự phát triển của xã hội.


Xét chính sách đúng đắn và phù hợp đó với ai, giai cấp thống trị, hay giai tầng

nào.


36. Nhà nước luôn bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị vì vậy Nhà nước không

thể đóng vai trò tác động tích cực đối với sự phát triển của nền kinh tế.


Vì quyền lợi kinh tế gắn với giai cấp thống trị -> SAI ??
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản