Câu hỏi ôn tập luật ngân hàng

Chia sẻ: vuongdung_1009

Tất cả các loại tiền do NHNNVN phát hành đều dc thanh toán ko hạn chế trên lãnh thổ nước CHXHCN VN? Tiền giấy và tiền kim loại do NHNN VN phát hành dc dùng làm phương tiện thanh toán ko hạn chế trên lãnh thổ nước CHXHCN VN ( K3 DD23 LNH) NHNN bảo lãnh cho các DN vay vốn NH? NHNN ko bảo lãnh cho tổ chức, cá nhân vay vốn, trừ trường hợp có chỉ định của Thủ tướng chính phủ về việc bảo lãnh cho TCTD vay vốn nước ngoài( Đ 31 LNH)....

Nội dung Text: Câu hỏi ôn tập luật ngân hàng

Tất cả các loại tiền do NHNNVN phát hành đều dc thanh toán ko hạn chế
trên lãnh thổ nước CHXHCN VN?
Tiền giấy và tiền kim loại do NHNN VN phát hành dc dùng làm phương tiện
thanh toán ko hạn chế trên lãnh thổ nước CHXHCN VN ( K3 DD23 LNH)
NHNN bảo lãnh cho các DN vay vốn NH?
NHNN ko bảo lãnh cho tổ chức, cá nhân vay vốn, trừ trường hợp có chỉ định của
Thủ tướng chính phủ về việc bảo lãnh cho TCTD vay vốn nước ngoài( Đ 31
LNH)
NHNN tạm ứng cho NSNN trong trường hợp nào?
NHNN tạm ứng cho NSNN để xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ NSNN theo quyết
định of Thủ tướng Cphu?. Khoản tạm ứng này phải dc hoàn trả trong 5 ngân
sách. Trong trường hợp đbiệt do UBTVQH quyết định ( Đ 32 LNH)
NHNN mở tài khoản cho những đối tượng nào?
NHNN mở TK với tư cách: là ng` quản lý TK cho ng` thứ 3( mở TK cho TCTD
trong nước, các NH nước ngoài, tổ chức tiền tệ, NH Qte, kho bạc NN) và với tư
cách chủ TK( NHNN dc mở TK tại NHNN, tổ chức tiền tệ, NH Qte
Hoạt động of TCTD bao gồm những HĐ cơ bản nào?
TCTD th.hiện các HĐ sau:
1. Huy động vốn thông qua 4 hình thức là nhận tiền gửi, phát hành các giấy
tờ có giá, vay vốn giữa các TCTD và vay vốn of NHNN
2. Cấp tín dụng: là việc TCTD thoả thuận để khách hàng sử dụng 1 khoản
tiền với ng.tắc có hoàn trả = các ngh.vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài
chính, bảo lãnh NH và các ngh.vụ khác( bao thanh toán)
3. HĐ thanh toán, ngân quỹ( cung ứng d.vụ thanh toán)
HĐ thanh toán: chỉ áp dụng đới với các NH và các TCTD đc NHNN cho phép,
bao gồm các ndung như mở TK, cung ứng d.vụ thanh toán , tổ chức và tham
gia h. thống thanh toán
HĐ ngân quỹ: do các NH, TCTD, phi NH, các TC khác thông qua thu, phát tiền
mặt cho khách hàng
4. Các hđ khác:
• Góp vốn, mua cổ phần
• Tham gia thị trường tiền tệ
• Kdoanh ngoại hối và vàng
• Ngh.vụ uỷ thác và đại lý
• Kdoanh bất động sản
• Kdoanh và làm d.vụ b.hiểm
• D.vụ tư vấn
• Các d.vụ khác

Phân biệt các loại hình TCTC: C.sách và Tmai, NH và fi NH?
* TCTC là NH, th.hiện toàn bộ HĐNH và các HĐ KDOanh khác có liên
quan
NH Tmai ĐHNH nhằm mục tiêu lợi nhuận, góp phần th.hiện các mục tiêu Kte of
NN
NH chính sách HĐ ko vì mục tiêu lợi nhuận, th.hiện c.sach TD đối với ng` nghèo
và các đối tượng chính sách khác… đc NN bảo đảm khả năng thanh toán, tỷ lệ
dự trữ bắt buộc = 0, ko phải tham gia bảo hiểm tiền gửi, đc miễn thuế và các
khoản nộp NSNN
** NH và fi NH:
NH là loại hình TCTD th.hiện toàn bộ HĐNN và các HĐ Kdoanh khác có liên
quan
TCTD fi NH là loại hình TCTD dc th.hiện 1 số HĐNH như là nội dung Kdoanh
thường xuyên, nhưng ko dc nhận tien gửi ko kỳ hạn, ko làm d.vụ thanh toán
Khái niệm quy chế kiểm soát đặc biệt? ý nghĩa of quy chế?
Quy chế kiểm soát đbiệt là việc TCTD đc đặt dưới sự kiểm soát trực tiếp of
NHNN do có nguy cơ mất khả năng chi trả, mất khả năng thanh toán
Đặc điểm:
• Tính hành chính, cưỡng chế: khi có nguy cơ mất khả năng chi trả
cho khách hàng of mình, TCTD phải báo cáo NHNN về thực trạng
tài chính, ng.nhân và b.pháp khắc phục đã áp dụng và dự kiến áp
dung để kh.phục
• Tính có thời hạn: thời hạn kiểm soát đbiệt dc t.hiện trong quyét
định kiểm soát đbiệt of Thống đốc NHNN
• Ko đưa ra công luận, mà chỉ thông báo với CQNN có thẩm quyền
và các CQ hữu quan trên địa bàn để phối hợp thực hiện

Mục đích: Nhằm giúp đỡ các TCTD gặp khó khăn về thanh toán, chi trả vuợt qua
dc những khó khăn tài chính, đảm bảo an toàn cho các TCTD và hệ thống TCTD
Các đặc điểm của TCTD theo PLNH nước ta?
TCTD là DN( có tổ chức, có hđộng, có trụ sở, có tư cách pháp nhân)
TCTD có HĐNH là thường xuyên, mang lại thu nhập chính
TCTD chịu xử lý trực tiếp of NHNN
Những truong hợp ko đc làm thành viên HĐQT, TGĐ, PTGĐ, BKS of TCTD?
Theo Đ 40 LTCTD, n~ trường hợp sau đây ko dc làm mem HĐQT, TGĐ, PTGĐ,
BKS:
• đang bị truy cứu trách nhiệm h.sự
• Đã bị kết án về các tội nghiêm trọng xâm phạm an ninh quốc gia,
các tội ngh.trọng xâm phạm sở hữu XHCN, sở hữu of c.dân, các tội
ngh.trọngvề Kte
• Đã bị kết án về các tội khác mà chưa bị xoá án
• Đã từng là thành viên HĐQT or TGĐ or 1 cty đã bị phá sản, trừ các
tr.hợp qđịnh tại PL về phá sản
• Đã từng là đại diện theo PL của 1 cty đã bị đình chỉ hoạt động do vi
phạm PL nghiêm trọng
• Bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh , chị, e ruột của thành viên HĐQT,
TGĐ, PTGĐ, BKS ko đc là thành viên BKS< kế toán trưởng of cùng
1 TCTD
Chỉ có NH và các TCTD fi NH mới dc quyền th.hiện HĐNH?
HĐNH là HĐKdoanh tiền tệ và d.vụ NH với n.dung thường xuyên là nhận tiền
gửi, sử dụng số tiền này để cấp TD và cung ứng các dịch vụ thanh toán. NH đc
th,hiện toàn bộ HĐNH và các HĐKDoanh có liên quan, còn TCTD fi NH phạm vi
hđộng bị hạn chế thu hẹp, đó là TCTD fi NH đc th,hiện 1 số HĐNH như là ndung
kdoanh ko thường xuyên, nhưng k dc nhận tiền gửi ko kỳ hạn, ko làm d.vụ thanh
toán
Tất cả các TCTD đc thành lập và hđộng trên lãnh thổ VN đều dc nhận tiền
gửi of các TC, cá nhân dưới mọi hình thức ?
NH dc nhận Tiền gửi của các TCTD, cá nhân và các TCTD khác
TCTC fi NH đc nhận tiền gửi có kỳ hạn từ 1 năm trở lên of TC, cá nhân theo quy
định of NHNN
ĐỐi với chi nhánh NH nước ngoài, NH liên doanh, TCTD 100% vốn nước ngoài,
phạm vi nhận tiền gửi tiết kiệm dc th,hiện theo các qđ of Thống đốc NHNN về
đối tượng gửi tiền, kì hạn và mức huy động tối đa, phù hợp với cam kết qte mà
VN tham gia
Tất cả các TCTD đều có thể vay vốn of NHNN?
Theo D30 LNH thì TCTD là NH dc vay vốn ngắn hạn of NHNN dưới hình thức
tái cấp vốn. Trong tr.hợp đbiệt khi đc thủ tướng CP chấp thuận. NHNN cho vay
đối với TCTD tạm thời mất khả năng chi trả, có nguy cơ gây mất an toàn cho hệ
thống các TCTD NHNN
Khái niệm ngoại hối? HĐ ngoại hối
Ngoại hối bao gồm:
• đồng tiền of quốc gia or đồng tiền chung Châu Âu và đồng tiền
chung khác dc sử dụng trong thanh toán qte và khu vực( or gọi là
ngoại tệ)
• Phương tiện thanh toán = ngoại tệ, gồm Séc, thẻ thanh toán,hối
phiếu đòi nợ, hối phiếu nhận nợ và các phương tiện thanh toán
khác
• Các loại giấy tờ có gía = ngoại tệ, gồm trái phiếu Cphu?, trái phiếu
cty, kỳ phiếu, cổ phiếu và các loại giấy tờ có giá khác
• Vàng thuộc dự trữ ngoai hối NN, trên Tkhoan? ở nước ngoài of ng`
cư trú, vàng dưới dạng khối, thỏi, hạt, miếng trong tr.hopwk mang
vào or mang ra lãnh thổ VN
• Đồng tiền of nước CHXHCN VN trong tr.hợp chuyển vào và
chuyển ra khỏi lãnh thổ VN or dc sử dụng trong thanh toán qte
Khái niệm HĐ ngoại hối: HĐ ngoại hối là HĐ of ng` cư trú, ng` ko cư trú trong
Gdich vãng lai, Gdich vốn, sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ VN, HĐ cung ứng
d.vụ ngoại hối và các GD khác có liên quan đến ngoại hối
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản