Câu hỏi ôn tập môn Tâm lý học tư pháp

Chia sẻ: leovn_tsnairport

Đặc điểm của họat động nhận thức trong quá trình cải tạo: Nhận thức nhằm làm sáng tỏ những sai sót về nhân cách dẫn đến phạm tội, phục vụ cho họat động cải tạo, giáo dục người phạm tội. Nhận thức thông qua hồ sơ của phạm nhân và sự tiếp xúc trực tiếp với con người của phạm nhân khi nhập trại.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản