Câu hỏi ôn tập Quản Trị Rủi Ro

Chia sẻ: zhangwenzhang5

Tài liệu tham khảo về các câu hỏi ôn tập môn Quản trị rủi ro, tổng hợp lại kiến thức của cả 3 chương.

Nội dung Text: Câu hỏi ôn tập Quản Trị Rủi Ro

Trương văn Chen Hùng vương Tphcm University


Câu hỏi ôn tập Quản Trị Rủi Ro

Chương I:
Câu 1:Thế nào là rủi ro? cách thức phân loại và cho ví dụ minh họa?
Câu 2: Thế nào là bất định? cho ví dụ minh họa?
Câu 3: phân tích mối quan hệ giữa rủi ro - bất định- thông tin truyền
thông? cho ví dụ minh họa?
Câu 4:Phân tích chi phí của rủi ro và bất định ,trên cơ sở đó xác định mục
tiêu của chương trình quản trị rủi ro của một tổ chức,cho ví dụ?
Câu 5: Tóm tắt lịch sử phát triển của chức năng quản trị rủi ro và nêu đặc
trưng của từng giai đoạn?
Câu 6: phân tích các nhiệm vụ cơ bản của nhà quản trị rủi ro của m ột tổ
chức qua đó cho biết vị trí của nhà quản trị rủi ro trong một tổ chức hiện
nay?
Câu 7: phân tích các khái niệm QT chiến lược,Quản trị hoạt động,Quản
tri rủi ro ,mối quan hệ giữa các khái niệm này? cho ví dụ minh họa?
Câu 8: Phân tích các nội dung cơ bản của một quá trình quản trị rủi ro,cho
ví dụ minh họa?

Chương II:
Câu 1: Phân tích các khái niệm nhận dạng rủi ro,hiểm họa ,mạo
hiểm,nguy cơ rủi ro,và nguồn rủi ro?
Câu 2: phân tích các nguồn rủi ro cơ bản.Theo Anh Chị ở Việt Nam hiện
nay đâu là nguồn rủi ro cơ bản nhất ? vì sao?
Câu 3: phân tích các nguy cơ rủi ro,trên cơ sở đó cho biết tại sao nguy cơ
về trách nhiệm pháp lý chưa được quan tâm đúng mức ở Việt Nam hiện
nay?
Câu 4: phân tích các phương pháp nhận dạng rủi ro,nội dung ,ưu nhược
điểm và cho ví dụ cho từng phương pháp?
Câu 5: Chọn một việc cụ thể phân tích kỹ lưỡng sơ đồ công nghệ để giải
quyết việc đó chi tiết cho đến từng thao tác .Trên cơ sở đó nhận dạng các
rủi ro và bất định có thể xảy ra ở từng mắt xích trên sơ đồ công nghệ?
Câu 6: trình bày nội dung cơ bản của phân tích tổn thất? cho ví dụ?
Câu 7: Trình bày 2 phương pháp phân tích hiểm họa? cho Ví dụ?
Zhangwenzhang5@yahoo.com Share to be shared 01277250808
Trương văn Chen Hùng vương Tphcm University


Chương III:
Chương IV và V
Câu 1: Thế nào là kiểm soát rủi ro?những trường hợp kiểm saots rủi ro
được ưu tiên sử dụng,cho ví dụ minh họa?
Câu 2: Cho 1 ví dụ về rủi ro cụ thể ,phân tích 5 mắt xích của chuỗi rủi ro
này,trên cơ sở đó đưa ra giải pháp để kiểm soát ?
Câu 3: Phân tích rõ nọi dung ưu nhược điểm của từng phương pháp kiểm
soát rủi ro,cho ví dụ minh họa?
Câu 4: Phân tích các nỗ lực kiểm soát rủi ro của chính phủ và xã hội cho
ví dụ?
Câu 5: Trình bày về rủi ro tín dụng trong các ngân hàng ,đối với doanh
nghiệp là nợ khó đòi .Trên cơ sở đó đưa ra giải pháp?
Câu 6: Cho ví dụ cụ thể về bất định?Phân tích rõ mối quan hệ giữa rủi ro-
bất định-thông tin truyền thông .Trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp để
kiểm soát ,để quản trị bất định này?Zhangwenzhang5@yahoo.com Share to be shared 01277250808
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản