CÂU HỎI ÔN TẬP TÂM LÝ HỌC

Chia sẻ: songngoc

CÂU HỎI ÔN TẬP TÂM LÝ HỌC

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Thể loại:

  Khoa Học Xã Hội  » Tâm lý học

Chủ đề liên quan:

 

Nội dung Text: CÂU HỎI ÔN TẬP TÂM LÝ HỌC

CAÂU HOÛI OÂN TAÄP TAÂM LYÙ HOÏC
1. Vai troø cuûa taâm lyù hoïc trong quaûn trò vaø ñôøi soáng.
2. Söï hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa moân taâm lyù hoïc.
3. Khaùi nieäm veà quaù trình taâm lyù , traïng thaùi taâm lyù vaø thuoäc tính
taâm lyù. Moãi khaùi nieäm cho 2 ví duï cuï theå.
4. Laøm theá naøo ñeå nhaän bieát veà caùc ñaëc ñieåm taâm lyù cuûa 1 caù
nhaân cuï theå? Vieäc nghieân cöùu ñoù coù yù nghóa gì trong thöïc tieãn ?
5. Phaân bieät söï gioáng vaø khaùc nhau giöõa nhaän thöùc caûm tính vaø lyù
tính. YÙ nghóa cuûa chuùng.
6. YÙ nghóa cuûa vieäc nghieân cöùu noäi dung caùc qui luaät cuûa hoaït ñoäng
nhaän thöùc caûm tính trong quaûn lyù. Cho ví duï.
7. Tính maâu thuaãn vaø thoáng nhaát cuûa qui luaät veà ngöôõng caûm giaùc
vaø qui luaät thích öùng. Neâu yù nghóa cuûa noù vaø cho 2 ví duï.
8. Treân cô sôû nhöõng hieåu bieát veà nhaän thöùc lyù tính, haõy lieân töôûng
ñeán vieäc söû duïng nguoàn nhaân löïc xaõ hoäi sao cho coù hieäu quaû.
9. Haõy phaân tích noäi dung cuûa caùc qui luaät ñôøi soáng tình caûm vaø yù
nghóa cuûa vieäc öùng duïng chuùng vaøo quaûn lyù saûn xuaát vaø ñôøi
soáng.
10. Haønh ñoäng yù chí trong moái quan heä qua laïi vôùi hoaït ñoäng nhaän
thöùc. ÖÙng duïng trong quaûn lyù kinh teá.
11. Caùc phaåm chaát taâm lyù cuûa con ngöôøi ? Söï hình thaønh vaø phaùt
trieån ?
12. Vôùi tö caùch laø 1 nhaø quaûn lyù, haõy phaân tích chính saùch quaûn trò,
söû duïng nhaân vieân cuûa 1 toå chöùc döôùi goùc ñoä taâm lyù hoïc.
13. Hoaït ñoäng giao tieáp coù yù nghóa nhö theá naøo trong ñôøi soáng xaõ
hoäi. Laøm theá naøo ñeå naâng cao hieäu quaû cuûa hoaït ñoäng giao tieáp
trong quaûn lyù ?
14. Giao tieáp trong phaïm vi nhoùm ñoái vôùi nhaø quaûn lyù
15. Nhöõng ñaëc ñieåm chính cuûa nhoùm vaø nhöõng ñieàu caàn chuù yù ñoái
vôùi nhaø laõnh ñaïo?
HÖÔÙNG DAÃN OÂN TAÄP MOÄT SOÁ VAÁN ÑEÀ

Caâu 1 : Vai Troø Cuûa Taâm Lyù Hoïc Trong Quaûn Lyù Vaø Ñôøi Soáng.
* Vai troø taâm lyù hoïc trong quaûn lyù : moân taâm lyù hoïc ngaøy nay ñaõ trôû
thaønh 1 trong nhöõng cô sôû khoa hoïc cuûa caùc ngaønh chuyeân moân lieân quan
ñeán con ngöôøi , trong ñoù coù lónh vöïc quaûn lyù. Baát kyø 1 lónh vöïc hoaït ñoäng
quaûn lyù naøo lieân quan ñeán con ngöôøi ñeàu caàn coù cô sôû khoa hoïc cho vieäc
toái öu hoaù quaù trình quaûn lyù, taâm lyù hoïc ñaõ trôû thaønh cô sôû khoa hoïc
khoâng theå thieáu ñöôïc cuûa quaù trình quaûn lyù , cuï theå laø :
+ Cô sôû taâm lyù phuïc vuï cho vieäc tuyeån choïn, boá trí, söû duïng caùn boä quaûn
lyù, chuyeân vieân vaø nhöõng ngöôøi thöïc hieän.
+ Cô sôû taâm lyù hoïc cuûa vieäc naâng cao hieäu quaû coâng taùc cuûa caùc hoä quaûn
lyù vaøa NSLÑ cuûa nhöõng ngöôøi thöïc hieän.
+ Nhöõng bieän phaùp taâm lyù – sö phaïm trong vieäc ñaøo taïo, boài döôõng phaùt
trieån toaøn dieän nhaân caùch cuûa caùn boä, coâng nhaân vieân chöùc, phaùt trieån
quan heä XHCN trong taäp theå.
* Vai troø cuûa taâm lyù hoïc trong ñôøi soáng :
+ Goùp phaàn caûi taïo vaø hôïp lyù hoaù caùc ñieàu kieän soáng cuûa con ngöôøi,
mang laïi vaø naâng cao hieäu quaû kinh teá.
+ Goùp phaàn phaùt trieån vaên hoaù vaø söï tieán hoaù cuûa XH.
Caâu 2 : Söï Hình Thaønh Vaø Phaùt Trieån Cuûa Boä Moân Taâm Lyù Hoïc
Töø khi ra ñôøi LS phaùt trieån taâm lyù hoïc chia laøm 2 giai ñoaïn :
* Töø TK 19 trôû veà tröôùc : moân taâm lyù hoïc laø 1 boä phaän cuûa moân TH, ñöôïc
nghieân cöùu bôûi caùc nhaø TH.
_ Tröôøng phaùi DT – ñaïi dieän laø Platon (428 – 318 TCN), laäp luaän cuûa
tröôøng phaùi naøy laø:
+ Xem taâm lyù con ngöôøi laø 1 lónh vöïc thaàn bí do thöôïng ñeá sinh ra vaø
con ngöôøi khoâng theå nhaän bieát ñöôïc . Khi con ngöôøi cheát ñi taâm hoàn veà
vôùi thöôïng ñeá, chuùa, hieän nay ñieàu naøy ngöôøi ta vaãn coøn tin.
+ YÙ thöùc tö töôûng taâm lyù cuûa con ngöôøi laø caùi coù tröôùc, vaät chaát thöïc taïi
laø caùi coù sau.
_ Tröôøng phaùi DV – ñaïi dieän laø Democrite (460 - 370 TCN), tröôøng phaùi
naøy cho raèng :
+ Taâm lyù con ngöôøi laø 1 lónh vöïc phi vaät chaát mang tính chaát tinh thaàn,
nhöng con ngöôøi coù theå nhaän bieát, nghieân cöùu chuùng 1 caùch giaùn tieáp.
+ TL caù nhaân heát söùc ña daïng vaø phong phuù nhöng chuùng ñöôïc hình
thaønh vaø phaùt trieån döôùi söï taùc ñoäng, aûnh höôûng cuûa 2 yeáu toá sau :
• Caáu truùc sinh hoïc cuûa caùc boä phaän cô theå bao goàm : thaønh phaàn
maùu, caáu truùc gien, caùc cô quan noäi taïng beân trong, caùc cô quan
caûm giaùc beân ngoaøi.
• TL ñöôïc hình thaønh vaø phaùt trieån bôûi moâi tröôøng cuûa cuoäc soáng ( ví
duï caùc yeáu toá: cöôøi, khoùc, aên, uoáng, trang phuïc….).
_ Quan ñieåm Arixtote (384 – 322 TCN) : nhöõng tö töôûng DT phaûn khoa
hoïc ñaõ bò Arixtote pheâ phaùn, oâng ñöa ra 1 quan ñieåm heát söùc tieán boä so
vôùi thôøi baáy giôø, ñoù laø : toàn taïi moái quan heä giöõa taâm lyù vaø cô theå vôùi theá
giôùi xung quanh. TL naûy sinh vaø phaùt trieån trong cuoäc soáng, TL laø chöùc
naêng cuûa cuoäc soáng vaø coù theå quan saùt nghieân cöùu ñöôïc, tuy raát phöùc taïp.
* Töø sau TK19 ñeán nay : Moân TL taùch khoûi moân TH vaø trôû thaønh moân
khoa hoïc ñoäc laäp. Hieän nay noù phaùt trieån thaønh haøng chuïc boä moân khoa
hoïc vaø taâm lyù öùng duïng khaùc nhau : TL treû em, taâm lyù ngöôøi giaø, taâm lyù
beänh nhaân, taâm lyù giaùo duïc, taâm lyù quaûn lyù, taâm lyù chieán tranh, taâm lyù
hoân nhaân gia ñình. Giai ñoaïn naøy coù caùc tröôøng phaùi :
_ Tröôøng phaùi haønh vi – ñaïi dieän laø Waston (1878-1958): coi con ngöôøi
nhu moät caùi maùy, coi ñoái töôïng taâm lyù hoïc chæ laø caùc haønh vi, cho raèng
con ngöôøi khoâng coù ñôøi soáng noäi taâm maø chæ coù caùc phaûn öùng taâm lyù
ñöôïc thöïc hieän theo coâng thöùc: kích thích – phaûn öùng. OÂng cho raèng phaûn
öùng cuûa con ngöôøi phuï thuoäc tröïc tieáp vaøo nhöõng kích thích beân ngoaøi maø
khoâng thoâng qua theá giôùi noäi taâm cuûa noù, vaø muoán nghieân cöùu noäi dung
cuûa phaûn öùng thì nhaø taâm lyù chæ caàn nghieân cöùu nguoàn kích thích laø ñuû.
Tröôøng phaùi naøy quan nieäm taâm lyù con ngöôøi khoâng sai nhöng quan nieäm
ñôøi soáng con ngöôøi quaù ñôn giaûn.
_ Tröôùng phaùi vaät lyù : cho raèng ñôøi soáng taâm lyù cuûa con ngöôøi theo kieåu
caáu truùc sinh vaät hoïc vaø coù theå nhaän bieát noù baèng caùc phöông phaùp vaät lyù
hoaëc thieát bò maùy moùc. Theo tröôøng phaùi naøy khoâng neân nghieân cöùu taâm
lyù theo kieåu chia theá giôùi ra thaønh caùc nguyeân töû, theo hoï baûn chaát caùc
hieän töôïng taâm lyù ñeàu coù tính caáu truùc vaø do ñoù phaûi theo xu höôùng toång
theå vôùi 1 caáu truùc chænh theå ñeå nghieân cöùu taâm lyù môùi thích hôïp vaø coù
hieäu quaû.
_ Tröôøng phaùi Phrôt (1856-1936) : Cho raèng taâm lyù chæ bao goàm nhöõng
baûn naêng voâ thöùc vaø ñoái töôïng cuûa taâm lyù hoïc chæ laø lónh vöïc voâ thöùc maø
thoâi, Phrôt cho raèng ñoäng löïc cuûa cuoäc soáng tinh thaàn cuûa con ngöôøi vaø
nguyeân nhaân cuûa moïi saùng taïo (vaên hoïc, ngheä thuaät, khoa hoïc….) chính laø
voâ thöùc cuøng vôùi nhöõng baûn naêng sinh vaät cuûa con ngöôøi, trong ñoù baûn
naêng tình duïc giöõ vai troø chuû ñaïo.
_ Tröôøng phaùi Macxit : quan nieäm taâm lyù con ngöôøi laø söï phaûn aùnh hieän
thöïc khaùch quan 1 caùch chuû quan vaø ñöôïc bieåu hieän ra beân ngoaøi thoâng
qua caùc haønh vi, cöû chæ, hoaït ñoäng, haønh ñoäng,…. trong ñôøi soáng haøng
ngaøy. Moïi traïng thaùi taâm lyù cuûa con ngöôøi nhaát ñònh phaûi ñöôïc theå hieän
ra beân ngoaøi baèng nhöõng bieåu hieän cuï theå nhaát ñònh. Caùc bieåu hieän naøy
coù theå raát phong phuù vaø ña daïng trong 1 soá tröôøng hôïp coù theå ñöôïc che
ñaäy baèng nhöõng bieåu hieän ñoái laäp. Tuy nhieân 1 bieåu hieän cuï theå khoâng
nhaát thieát laø söï phaûn aùnh cuûa 1 traïng thaùi taâm lyù nhaát ñònh, taâm lyù con
ngöôøi coù theå bieát ñuùng vaø nhaän bieát 1 caùch giaùn tieáp thoâng qua caùc bieåu
hieän beân ngoaøi. TLH Macxit laø neàn taâm lyù hoïc thöïc söï khoa hoïc vaø khaùch
quan.
Caâu 3 : Khaùi Nieäm Veà Quaù Trình Taâm Lyù , Traïng Thaùi Taâm Lyù ,Vaø
Thuoäc Tính Taâm Lyù . Cho Moãi Khaùi Nieäm 2 Ví Duï Cuï Theå.
1. Khaùi nieäm quaù trình taâm lyù : laø nhöõng hieän töôïng taâm lyù dieãn ra trong
thôøi gian töông ñoái ngaén vaø coù môû ñaàu, dieãn bieán vaø keát thuùc. Ñoù laø caùc
quaù trình :
+ Quaù trình nhaän thöùc: caûm giaùc, tri giaùc, tö duy, töôûng töôïng….
+ Quaù trình caûm xuùc : thích, gheùt, sôï haõi, xuùc ñoäng, sung söôùng, ñau
khoå….
+ Quaù trình yù chí : ñaët muïc ñích, ñaáu tranh giöõa caùc ñoäng cô, ra quyeát
ñònh, noã löïc yù chí….
Caùc quaù trình taâm lyù naøy laø nguoàn goác cuûa taát caû ñôøi soáng taâm lyù con
ngöôøi.
2. Traïng thaùi taâm lyù : laø nhöõng hieän töôïng taâm lyù dieãn ra trong thôøi gian
töông ñoái daøi, thöôøng ñi keøm vôùi caùc quaù trình taâm lyù vaø chi phoái chuùng (
traïng thaùi chuù yù, traïng thaùi do döï, traïng thaùi nghi hoaëc, taâm traïng…..)
3. Thuoäc tính taâm lyù : laø nhöõng hieän töôïng ñaõ trôû thaønh oån ñònh, beàn vöõng
ôû con ngöôøi taïo neân neùt rieâng cuûa nhaân caùch, chi phoái caùc quaù trình vaø
traïng thaùi taâm lyù cuûa ngöôøi aáy. Caùc thuoäc tính taâm lyù hình thaønh laâu daøi
vaø keùo daøi raát laâu, coù khi suoát ñôøi (tính tình, tình caûm, quan ñieåm, lyù
töôûng…..).
Caâu 4: Laøm Theá Naøo Ñeå Nhaän Bieát Veà Caùc Ñaëc Ñieåm Taâm Lyù Cuûa 1
Caù Nhaân Cuï Theå ? Vieäc Nghieân Cöùu Ñoù Coù Yù Nghóa Gì Trong Thöïc
Tieãn.
Vieäc nghieân cöùu vaø nhaän bieát taâm lyù caù nhaân con ngöôøi laø nhaèm muïc
ñích ñaùp öùng caùc yeâu caàu cuûa muïc tieâu quaûn trò. Ñaây laø 1 soá phöông phaùp
nghieân cöùu cô baûn :
1. Phöông phaùp quan saùt : quan saùt laø tri giaùc nhöõng haønh vi, cöû chæ, bieåu
hieän, haønh ñoäng, hoaït ñoäng cuûa ñoái töôïng trong ñieàu kieän töï nhieân ñeå
phaùn ñoaùn, nhaän xeùt veà taâm lyù cuûa ñoái töôïng, töø ñoù ruùt ra caùc qui luaät, cô
cheá cuûa chuùng. Quan saùt khoâng chæ coù nhieäm vuï ghi nhaän, moâ taû 1 caùch
coù heä thoáng caùc hieän töôïng beân ngoaøi, maø coøn goùp phaàn giaûi thích baûn
chaát taâm lyù cuûa caùc hieän töôïng ñoù nöõa. Tröôùc khi baét tay vaøo coâng vieäc
quan saùt, chuùng ta caàn phaûi xaùc ñònh roõ muïc tieâu quan saùt, caàn xaùc ñònh
chính xaùc mình quan taâm ñeán maët naøo cuûa haønh vi, cuûa taâm lyù, cuûa nhaân
caùch, vaø khoâng neân ñeå cho ñoái töôïng bieát ngöôøi ta quan saùt minh, neáu
khoâng hoï seõ maát töï nhieân. Phöông phaùp quan saùt khaùch quan caàn toå chöùc
1 caùch khoa hoïc vaø tuaân theo nhöõng yeâu caàu sau ñaây :
_ Caùc hieän töôïng caàn nghieân cöùu phaûi ñöôïc quan saùt trong nhöõng ñieàu
kieän bình thöôøng ñoái vôùi chuùng.
_ Vieäc quan saùt caàn phaûi ñöôïc tieán haønh trong nhöõng ñieàu kieän tieâu bieåu
nhaát ñoái vôùi hieän töôïng caàn nghieân cöùu.
_ Phaûi laäp keá hoaïch quan saùt 1 caùch chi tieát vaø phuø hôïp vôùi nhieäm vuï
nghieân cöùu.
_ Phaûi quan saùt hieän töôïng töø nhieàu khía caïnh vaø trong caùc ñieàu kieän
khaùc nhau.
2. Phöông phaùp thöïc nghieäm : laø phöông phaùp maø ngöôøi ta chuû ñoäng taïo
ra nhöõng tình huoáng, nhöõng yeáu toá caàn thieát ñeå tìm hieåu ñöôïc nhöõng phaûn
öùng, nhöõng dieãn bieán taâm lyù cuûa ñoái töôïng. Coù 2 loaïi thöïc nghieäm :
_ Thöïc nghieäm töï nhieân : Laø loaïi thöïc nghieäm ñöôïc tieán haønh, ñöôïc toå
chöùc trong caùc ñieàu kieän heát söùc töï nhieân, hay trong ñieàu kieän bình
thöôøng cuûa 1 hoaït ñoäng naøo ñoù, ñeán möùc nhöõng ngöôøi tham gia vaøo thöïc
nghieäm cuõng khoâng bieát mình laø ñang tham gia vaøo thöïc nghieäm. Loaïi
thöïc nghieäm naøy raát hay ñöôïc caùc nhaø quaûn lyù söû duïng ñeå tìm hieåu nhaân
vieân vaø caùc caùn boä saép ñöôïc ñeà baït.
_ Thöïc nghieäm trong phoøng thí nghieäm : laø nhöõng thöïc nghieäm ñoøi hoûi
phaûi söû duïng nhöõng thieát bò ñaëc bieät trong phoøng thí nghieäm vaø ñoái töôïng
bieát roõ mình ñang tham gia vaøo thöïc nghieäm, nhöng ña soá tröôøng hôïp ñoái
töôïng khoâng bieát ñöôïc baûn chaát, muïc ñích cuï theå cuûa thí nghieäm.
3. Phöông phaùp tieåu söû : laø phöông phaùp moâ taû con ngöôøi nhö laø 1 nhaân
caùch, 1 chuû theå hoaït ñoäng. Baûn chaát cuûa phöông phaùp naøy laø thu thaäp vaø
phaân tích caùc taøi lieäu coù tính chaát tieåu söû cuûa 1 ngöôøi cuï theå ( thö töø, nhaät
kyù, caùc saùng taùc….) nhaèm thaáy roõ hôn caùc ñaëc ñieåm taâm lyù cuûa con ngöôøi
ñoù vaø söï phaùt trieån cuûa chuùng.
4. Phöông phaùp traéc nghieäm taâm lyù: laø 1 pheùp thöû ñeå ño löôøng taâm lyù maø
tröôùc ñoù ñaõ ñöôïc chuaån hoaù treán 1 soá löôïng ngöôøi ñuû tieâu bieåu. Traéc
nghieäm thöôøng laø 1 taäp hôïp goàm nhieàu baøi taäp nhoû, thoâng qua vieäc giaûi
nhöõng baøi taäp ñoù maø ngöôøi ta ñaùnh giaù taâm lyù cuûa ñoái töôïng. Traéc nghieäm
taâm lyù thöôøng duøng trong caùc tröôøng hôïp phaûi xaùc minh nhöõng phaåm chaát
taâm lyù ñoái vôùi 1 daïng hoaït ñoäng naøo ñoù nhö: tuyeån choïn nhaân vieân,
höôùng nghieäp vaø daïy ngheà…
5. Phöông phaùp ñaøm thoaïi : laø ñaët ra cho ñoái töôïng nhöõng caâu hoûi vaø döïa
vaøo caâu traû lôøi ta hieåu theâm taâm lyù cuûa ñoái töôïng. Coù 4 caùch hoûi chuû yeáu
trong ñaøm thoaïi :
_ Hoûi tröïc tieáp vaøo vaán ñeà caàn tìm hieåu.
_ Hoûi ñöôøng voøng, loanh quanh nhaèm ñaùnh laïc höôùng ñoái töôïng, gaây yeáu
toá baát ngôø.
_ Hoûi giaùn tieáp, thöôøng ñöôïc duøng vôùi nhöõng caâu hoûi ñöôøng voøng.
YÙ nghóa thöïc tieãn :
_ Taâm lyù con ngöôøi nhaän bieát ñöôïc theá giôùi khaùch quan, giuùp con ngöôøi
phaân tích, ñaùnh giaù caùc söï vaät hieän töôïng xaûy ra xung quanh hoï.
_ Taâm lyù giuùp con ngöôøi ñònh höôùng khi baét ñaàu hoaït ñoäng, tröôùc heát ôû
con ngöôøi xuaát hieän caùc nhu caàu vaø naûy sinh ñoäng cô vaø muïc ñích hoaït
ñoäng : lyù töôûng, nieàm tin, löông taâm, danh döï, danh voïng, tieàn taøi, tình
caûm, tö töôûng….
_ Taâm lyù laø ñoäng löïc thuùc ñaåy haønh ñoäng.
_ Taâm lyù ñieàu khieån kieåm soaùt, giuùp con ngöôøi ñieàu chænh hoaït
ñoäng cuûa mình. Trình baøy phöông phaùp nghieân cöùu taâm lyù hoïc, moãi
phöông phaùp cho 1 ví duï.
Trình baøy yù nghóa cuûa vieäc nghieân cöùu taâm lyù 1 caù nhaân :
+ Ñoái vôùi cuoäc soáng haøng ngaøy :
Giuùp cho ta ñaùnh giaù con ngöôøi khaùch quan.
Laøm cô sôû ñeå tìm caùch öùng xöû vôùi moïi ngöôøi phuø hôïp vôùi
muïc ñích giao tieáp
Naém ñöôïc baûn chaát taâm lyù beân trong cuûa ngöôøi khaùc giuùp
cho ta döï ñoaùn ñöôïc haønh vi öùng xöû cuûa hoï ñeå döï tính caùch
öùng xöû cuûa mình.
V.v…
+ Ñoái vôùi quaûn trò :
Giuùp cho coâng taùc saép xeáp, boå nhieäm, boá trí coâng vieäc phuø
hôïp.
Ngaên ngöøa ñöôïc nhöõng hieän töôïng taâm lyù xaáu vaø aûnh höôûng
cuûa noù vôùi taäp theå
Laø cô sôû ñeå nhaø quaûn trò tieán haønh caùc giaûi phaùp ñoäng vieân
tinh thaàn, vaät chaát
Laø cô sôû cho vieäc boài döôõng, ñaøo taïo caùn boä
Caâu 5 : Phaân Bieät Söï Gioáng Nhau Vaø Khaùc Nhau Giöõa Nhaän Thöùc
Caûm Tính Vaø Nhaän Thöùc Lyù Tính. YÙ Nghóa Cuûa Chuùng Vôùi Quaûn Lyù
Vaø Ñôøi Soáng.
1. Phaân bieät nhaän thöùc caûm tính vaø nhaän thöùc lyù tính :
NHAÄN THÖÙC CAÛM TÍNH NHAÄN THÖÙC LYÙ TÍNH
Laø hoaït ñoäng taâm lyù baäc thaáp cuûa Chæ coù ôû con ngöôøi, khoâng coù ôû
con ngöôøi vaø ñoäng vaät, chæ phaûn ñoäng vaät, phaûn aùnh nhöõng caùi
aùnh ñöôïc nhöõng ñaëc ñieåm beân beân trong thuoäc veà baûn chaát coù
ngoaøi cuûa söï vaät hieän töôïng. tính qui luaät, phaûn aùnh nhöõng
caùi môùi, caùi chöa bieát.
Chæ xaûy ra khi coù söï taùc ñoäng tröïc Ñöôïc thöïc hieän 1 caùch töø töø, laâu
tieáp vaøo caùc cô quan caûm giaùc, daøi chöù khoâng ngaén vaø töùc khaéc
thöôøng xaûy ra trong 1 thôøi gian raát nhö trong nhaän thöùc caûm tính.
ngaén hoaëc ngay töùc khaéc.
Caùc hình aûnh phaûn aùnh ñöôïc theå Söï phaûn aùnh bao giôø cuõng coù
hieän döôùi daïng caùc hình aûnh cuï muïc tieâu, coù yù thöùc. Ñöôïc bieåu
theå. hieän döôùi daïng caùc hình aûnh
tröøu töôïng.
Chòu söï aûnh höôûng cuûa caùc yeáu toá Ñöôïc tieán haønh 1 caùch giaùn tieáp
voâ thöùc, baûn naêng vaø di truyeàn. thoâng qua ngoân ngöõ : noùi, vieát,
hình aûnh.
2. YÙ nghóa ñoái vôùi ñôøi soáng :
_ YÙ nghóa cuûa nhaän thöùc caûm tính (bao goàm caûm giaùc vaø tri giaùc) ñoái vôùi
ñôøi soáng :
+ Caûm giaùc : caùc cô quan caûm giaùc giuùp chuùng ta nhaän bieát ñöôïc söï muoân
maøu, muoân veû cuûa theá giôùi xung quanh, bieát ñöôïc caùc aâm thanh, maøu saéc,
muøi vò, nhieät ñoä, ñoä lôùn …. Nhôø caùc cô quan caûm giaùc maø cô theå con ngöôøi
tieáp nhaän ñöôïc löôïng thoâng tin phong phuù, ña daïng döôùi daïng caùc caûm
giaùc veà traïng thaùi cuûa moâi tröôøng xung quanh vaø cuûa caû baûn thaân mình.
Caûm giaùc ñöa laïi cho chuùng ta nguoàn taøi lieäu phong phuù veà hieän thöïc,
caûm giaùc giuùp cho con ngöôøi ñònh höôùng trong haønh vi, haønh ñoäng, hoaït
ñoäng. Vaø caûm giaùc nhieàu khi taïo neân ôû chuùng ta moät naêng löïc ñaëc bieät –
ñoù laø tính nhaïy caûm. Tính nhaïy caûm giuùp con ngöôøi ñònh höôùng 1 caùch
nhanh choùng trong hoaït ñoäng cuõng nhö trong giao tieáp, noù laøm cho con
ngöôøi trôû neân tinh vi, nhaïy beùn vaø teá nhò.
+ Tri giaùc : coù vai troø quan troïng trong ñôøi soáng cuûa con ngöôøi, treân cô sôû
phaûn aùnh theá giôùi 1 caùch ñaày ñuû, hoaøn chænh hôn caûm giaùc. Tri giaùc giuùp
cho con ngöôøi ñònh höôùng nhanh choùng vaø chính xaùc hôn trong theá giôùi.
Hình aûnh tri giaùc giuùp cho chuùng ta ñieàu chænh 1 caùch hôïp lyù haønh ñoäng
cuûa mình trong theá giôùi vaø phaûn aùnh theá giôùi coù löïa choïn vaø mang tính yù
nghóa. Quan saùt laø söï tri giaùc coù muïc ñích, coù chuû ñònh, coù keá hoaïch cung
caáp cho con ngöôøi nhöõng thoâng tin caàn thieát trong lónh vöïc tö duy noùi
chung vaø trong khoa hoïc noùi rieâng.
_ YÙ nghóa cuûa nhaän thöùc lyù tính (bao goàm tö duy vaø tröøu töôïng) ñoái vôùi
ñôøi soáng :
+ Tö duy : giuùp chuùng ta nhaän thöùc theá giôùi 1 caùch saâu saéc hôn, khaùm phaù
ra nhöõng quaù trình, nhöõng qui luaät môùi meû, phaûn aùnh saâu saéc vaø ñuùng ñaén
söï vaät, giuùp con ngöôøi hieåu ñaày ñuû vaø toaøn dieän veà söï vaät, giuùp con ngöôøi
môû roäng ñeán voâ haïn naêng löïc cuûa mình.
+ Töôûng töôïng : ñoùng vai troø quan troïng trong baát kyø hoaït ñoäng naøo cuûa
con ngöôøi, töôûng töôïng giuùp cho con ngöôøi ñònh höôùng hoaït ñoäng cuûa
mình baèng caùch xaây döïng tröôùc moâ hình taâm lyù veà keát quaû cuoái cuøng cuûa
hoaït ñoäng vaø ñaûm baûo vieäc thaønh laäp chöông trình ñi ñeán keát quaû ñoù.
Töôûng töôïng phong phuù laø phaåm chaát cuûa tö duy saùng taïo, laø yeáu toá caàn
thieát ñeå phaùt minh, saùng cheá ra caùc saûn phaåm môùi. Töôûng töôïng ra nhöõng
hình aûnh, maãu ngöôøi lyù töôûng laø ñieàu kieän quan troïng cho söï hình thaønh
vaø phaùt trieån nhaân caùch.
Caâu 6 : Söï Gioáng Vaø Khaùc Nhau Giöõa Nhaän Thöùc Caûm Tính Vaø Lyù
Tính. Yù Nghóa Cuûa Chuùng.
1. Phaân bieät
+ Trình baøy caùc khaùi nieäm
+ Gioáng nhau :
Laø quaù trình taâm lyù , laø quaù trình nhaän thöùc; Phaûn aùnh caùc ñaëc ñieåm cuûa
söï vaät hieän töôïng ; Cung caáp tri thöùc cho con ngöôøi.
+ Khaùc nhau :
• Ñoái töôïng phaûn aùnh : cuûa NTCT laø caùc ñaëc ñieåm beân ngoaøi
coøn NTLT laø caùc ñaëc ñieåm beân trong, caùc moái quan heä
• NTCT coù tính tröïc quan coøn NTLT coù tính giaùn tieáp
• Khaùc vôùi NTCT, NTLT chæ xuaát hieän trong tình huoáng coù vaán
ñeà
• Khaùc vôùi NTCT, NTLT coù quan heä chaët cheõ hôn vôùi ngoân
ngöõ
• Tri thöùc maø NTCT mang laïi coøn chung chung, trong khi tri
thöùc do NTLT mang laïi coù tính baûn chaát vaø tính khaùi quaùt
cao.
• Trình baøy khaùi quaùt nhaát veà khaùi nieäm, tính qui luaät cuûa caûm
giaùc, tri giaùc ñeå so saùnh vôùi quaù trình tö duy, töôûng töôïng.
+Moái quan heä giöõa chuùng
2. YÙ nghóa cuûa chuùng töùc laø yù nghóa cuûa nhaän thöùc caûm tính vaø yù
nghóa nhaän thöùc lyù tính
+ YÙ nghóa cuûa nhaän thöùc caûm tính :
• YÙ nghóa cuûa caûm giaùc : ( giaùo trình “ Taâm lyù hoïc trong quaûn
trò vaø ñôøi soáng” –trang 40)
• YÙ nghóa cuûa tri giaùc : ( ñuùc ruùt töø trang 50 – 54 trong giaùo
trình noùi treân )
+ YÙ nghóa cuûa NTLT
• YÙ nghóa cuûa Tö duy : cung caáp tri thöùc ña daïng, saâu saéc, traùnh ñöôïc
nhöõng nhaän ñònh caûm tính thieáu khaùch quan, laø phöông thöùc quan
troïng nhaát ñeå saùng taïo caùi môùi, quyeát ñònh söï phaùt trieån trình ñoä xaõ
hoäi
• YÙ nghóa cuûa töôûng töôïng : coi baøi giaûng vaø trang 88 – 89 (giaùo trình
neâu treân)
Caâu 7 : Tính Maâu Thuaãn Vaø Thoáng Nhaát Cuûa Qui Luaät Veà Ngöôõng
Caûm Giaùc Vaø Qui Luaät Thích Öùng. Neâu Yù Nghóa Cuûa Noù Vaø Cho 2 Ví
Duï

+ Trình baøy 2 qui luaät
+ Tính maâu thuaãn cuûa 2 qui luaät :
Qui luaät ngöôõng caûm giaùc Qui luaät thích öùng

• Toàn taïi giôùi haïn veà cöôøng • Giôùi haïn veà cöôøng ñoä kích
ñoä kích thích (toái thieåu, toái thích coù theå bò vöôït qua
ña) ñeå gaây caûm giaùc nhôø söï ñieàu chænh ñoä nhaïy
ngöôõng tuyeät ñoái caûm tuyeät ñoái khoâng coù
• Trong vuøng caûm giaùc, moïi ngöôõng tuyeät ñoái
kích thích ñeàu ñöôïc nhaän • Trong vuøng caûm giaùc
bieát (con ngöôøi seõ coù caûm nhöng kích thích coù cöôøng
giaùc) ñoä khoâng ñoåi vaø laëp ñi laëp
laïi thì caûm giaùc daàn daàn
maát haún

+ Tính thoáng nhaát cuûa 2 qui luaät : Söï ñieàu chænh ñoä nhaïy caûm laø coù giôùi
haïn ñoái vôùi moãi ngöôøi, moãi cô quan phaân tích caûm giaùc => seõ luoân toàn taïi
1 cöôøng ñoä kích thích giôùi haïn naøo ñoù maø vöôït quaù thì con ngöôøi khoâng
theå nhaän bieát ( khoâng theå coù caûm giaùc ). Ví duï : sieâu thanh thì con ngöôøi
khoâng theå nghe thaáy.
+ YÙ nghóa cuûa töøng qui luaät: xem giaùo trình. Sau ñoù cho ví duï thöïc teá öùng
duïng 2 qui luaät naøy trong ñôøi soáng hoaëc trong quaûn trò saûn xuaát
Caâu 8: Treân Cô Sôû Nhöõng Hieåu Bieát Veà Nhaän Thöùc Lyù Tính, Haõy
Lieân Töôûõng Ñeán Vieäc Söû Duïng Nguoàn Nhaân Löïc Xaõ Hoäi Sao Cho Coù
Hieäu Quaû
1. Lieân töôûng xuaát phaùt töø nghieân cöùu quaù trình tö duy : Sinh vieân phaûi
xuaát phaùt töø nhöõng noäi dung cuï theå trong phaàn noùi veà tö duy ñeå töø ñoù suy
ra caùch söû duïng nguoàn nhaân löïc. Ví duï coù theå phaân tích 1 soá khía caïnh
nhö sau :
+ Töø hieåu bieát veà caùc ñaëc ñieåm cuûa tö duy
• Nhöõng ngöôøi thuï ñoäng, ít phaùt hieän ra nhöõng vaán ñeà vaø nhieäm vuï
caàn tö duy : neân boá trí vieäc chuyeân moân saâu. Nhöõng ngöôøi ngöôïc
laïi thì boá trí vaøo nhöõng coâng vieäc ñoøi hoûi tính saùng taïo.
• Tö duy gaén lieán vôùi ngoân ngöõ neân ñeå phaùt trieån trình ñoä tö duy
chung cuûa moïi ngöôøi, caàn phaûi naâng cao khaû naêng ngoân ngöõ cuûa
hoï. Maët khaùc, nhöõng ngöôøi laøm coâng vieäc ñoøi hoûi phaûi tö duy nhieàu
nhaát ñònh phaûi laø ngöôøi coù ngoân ngöõ phong phuù (noùi, vieát, nghó
thaàm), saâu saéc ñeå dieãn ñaït yù töôûng.
• Tö duy gaén lieàn vôùi nhaän thöùc caûm tính neân nhöõng ngöôøi laøm
nghieân cöùu caàn phaûi thaâm nhaäp nhieàu vaøo thöïc tieãn. Maët khaùc, xaõ
hoäi neân taïo ñieàu kieän cho nhöõng ngöôøi naøy coù ñieàu kieän thaâm nhaäp
thöïc tieãn, traùnh nghieân cöùu theo kieåu baøn giaáy.
• Tö duy coù tính giaùn tieáp. Moät trong nhöõng bieåu hieän cuûa noù laø ñöôïc
söï trôï giuùp cuûa caùc coâng cuï nghieân cöùu. Do ñoù, ñeå phaùt huy khaû
naêng tö duy cuûa nguoàn nhaân löïc, caàn taêng cöôøng caùc trang thieát bò
coâng ngheä.
+ Töø hieåu bieát veà caùc phaåm chaát cuûa tö duy
• Tö duy khaùi quaùt vaø saâu saéc cuûa tö duy laø phaåm chaát trí tueä giuùp
con ngöôøi coù theå bao quaùt ñöôïc 1 phaïm vi roäng lôùn : Nhöõng ngöôøi
coù khaû naêng khaùi quaùt cao neân boá trí vaøo nhöõng coâng vieäc nhö :
quaûn lyù, nghieân cöùu
• Tö duy linh hoaït : laø phaåm chaát trí tueä giuùp con ngöôøi coù theå thay
ñoåi keá hoaïch hoaëc caùc giaûi phaùp neáu noù khoâng coøn phuø hôïp. Nhöõng
ngöôøi coù phaåm chaát naøy neân boá trí vaøo nhöõng coâng vieäc coù nhieàu
bieán ñoäng, haøm chöùa nhieàu baát ngôø (ví duï nhö laøm vieäc ôû phoøng
kinh doanh)
• Tö duy ñoäc laäp laø phaåm chaát quan troïng giuùp con ngöôøi töï tìm caùch
giaûi quyeát ñöôïc vaán ñeà. Nhöõng ngöôøi coù phaåm chaát tö duy naøy
thöôøng laø nhöõng con ngöôøi saùng taïo. Xaõ hoäi neân taïo ñieàu kieän boá
trí vaø giuùp ñôõ hoï ñeå phaùt huy cao nhaát naêng löïc cuûa nhöõng ngöôøi
naøy. Ví duï coù theå boá trí hoï laøm nghieân cöùu hoaëc chæ huy nhöõng
coâng vieäc coù tính ñoäc laäp cao…
• Tö duy nhanh : laø khaû naêng giaûi quyeát vaán ñeà trong 1 thôøi gian
ngaén. Nhöõng ngöôøi coù phaåm chaát naøy caàn ñöôïc boá trí nhöõng coâng
vieäc coù tính ñoät bieán. Ngheà caûnh saùt hình söï laø 1 trong nhöõng ngheà
ñoøi hoûi cao veà phaåm chaát naøy.
+ Töø hieåu bieát veà caùc thao taùc tö duy
+ Töø hieåu bieát veá quaù trình tö duy
2. Lieân töôûng vieäc boá trí nhaân löïc xuaát phaùt töø nghieân cöùu quaù trính töôûng
töôïng : suy ra töø vai troø cuûa töôûng töôïng.
Caâu 10 : Haønh Ñoäng Yù Chí Trong Moái Quan Heä Qua Laïi Vôùi Hoaït
Ñoäng Nhaän Thöùc. Öùng Duïng Cuûa Noù Trong Quaûn Lyù Kinh Teá
1. Haønh ñoäng yù chí trong moái quan heä qua laïi vôùi hoaït ñoäng nhaän thöùc.
a. Nhaän thöùc caøng saâu => yù chí caøng cao
+ Nhaän thöùc aûnh höôûng ñeán caùc phaåm chaát cuûa yù chí :
• Neáu khoâng coù nhaän thöùc ñuùng thì muïc tieâu cuûa haønh ñoäng seõ sai
• Khoâng nhaän thöùc ñuû roäng vaø saâu thì khoù coù theå ñoäc laäp giaûi quyeát
vaán ñeà
• Neáu khoâng coù tính nhaïy caûm cao, khoâng coù phaåm chaát tö duy
nhanh, khoâng ñuû kieán thöùc vaø kinh nghieäm ( trí nhôù toát ) thì khoù coù
theå quyeát ñoaùn hoaëc seõ daãn tôùi sai laàm.
• Söï hieåu bieát veà qui luaät vaän ñoäng, veà muïc tieâu vaø phöông phaùp
haønh ñoäng laø cô sôû cho tính kieân trì. Neáu ngöôïc laïi thì chæ laø nhöõng
ngöôøi coá chaáp hay lì lôïm.
• Nhaän thöùc cuõng laø cô sôû quan troïng ñeå con ngöôøi ta töï chuû trong
haønh ñoäng.
+ Nhaän thöùc ghi daáu aán leân caùc loaïi haønh ñoäng yù chí
• Neáu khoâng coù nhaän thöùc ñaày ñuû thì chæ coù haønh ñoäng coù yù chí giaûn
ñôn
• Haønh ñoäng coù yù chí caáp baùch chæ ñaït hieäu quaû cao khi chuû theå nhaän
thöùc nhanh, vaø coù kinh nghieäm toát (trí nhôù toát).
• Ñeå thöïc hieän haønh ñoäng coù yù chí phöùc taïp thì phaûi coù nhaän thöùc
ñuùng, ñaày ñuû, saùng taïo ñeå ñeà ra muïc tieâu, löïa choïn phöông phaùp,
saùng taïo phöông phaùp môùi, kieåm tra phaùt hieän vaán ñeà, ñieàu chænh
ñuùng….ñeå ñaït keát quaû toát.
b. YÙ chí caøng cao nhaän thöùc caøng toát
Nhaän thöùc laø nhöõng quaù trình noái tieáp nhau suoát ñôøi; Thöôøng xuyeân gaëp
nhöõng khoù khaên; YÙ chí caøng cao, con ngöôøi caøng taäp trung ñöôïc moïi khaû
naêng ñeå nhaän thöùc toát
c. Nhaän thöùc aûnh höôûng ñeán 2 loaïi haønh ñoäng töï ñoäng hoaù
Nhaän thöùc caøng toát thì vieäc hình thaønh kyõ xaûo caøng nhanh; Nhaän thöùc
caøng saâu hay noâng seõ taùc ñoäng ñeán vieäc duy trì kyõ xaûo laâu hay mau;
Nhaän thöùc ñuùng goùp phaàn töø boû nhöõng thoùi quen xaáu, taïo ra thoùi quen toát.
2. ÖÙng duïng cuûa noù trong quaûn lyù kinh teá : Xuaát phaùt töø moái quan heä treân
ñaây.
Caâu 11 : Caùc Phaåm Chaát Taâm Lyù Cuûa Con Ngöôøi ? Söï Hình Thaønh
Vaø Phaùt Trieån ?
+ Caùc phaåm chaát taâm lyù cuûa con ngöôøi chính laø caùc thuoäc tính cuûa nhaân
caùch.
+ Veà söï hình thaønh vaø phaùt trieån : trình baøy söï hình thaønh vaø phaùt trieån
cuûa töøng phaåm chaát (xu höôùng, naêng löïc, tính caùch, khí chaát ), ñoàng thôøi
phaân tích caùc nhaân toá aûnh höôûng. (xem giaùo trình keát hôïp baøi giaûng treân
lôùp)
Caâu 13 : Hoaït ñoäng giao tieáp coù yù nghóa nhö theá naøo trong ñôøi soáng xaõ
hoäi. Laøm theá naøo ñeå naâng cao hieäu quaû cuûa hoaït ñoäng giao tieáp trong
quaûn lyù ?
1. Vai troø cuûa hoaït ñoäng giao tieáp
a. Khaùi nieäm giao tieáp
b. Trình baøy ngaén goïn 3 khía caïnh cuûa giao tieáp
c. Vai troø cuûa giao tieáp
• Giao tieáp thieát laäp caùc moái quan heä ( quan heä lieân nhaân caùch vaø caùc
quan heä khaùc )
• Giao tieáp giuùp vaän haønh vaø phaùt trieån caùc moái quan heä
• Giao tieáp laø yeáu toá khoâng theå thieáu trong hoaït ñoäng nhaän thöùc cuûa
con ngöôøi.
• Giao tieáp laø yeáu toá taùc ñoäng ñeán vieäc hình thaønh nhaân caùch con
ngöôøi ( taùc ñoäng vaøo xu höôùng, naêng löïc, tính caùch, khí chaát )
2. Caùch naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng giao tieáp trong quaûn lyù
a. Phaûi hieåu roõ baûn thaân veà : muïc ñích giao tieáp, naêng löïc giao tieáp, kyõ
xaûo giao tieáp.
b. Phaûi tìm hieåu ñoái töôïng giao tieáp veà : nhu caàu, mong muoán, taâm theå, vò
theå, trình ñoä…..
c. Phaûi reøn luyeän kyõ xaûo giao tieáp : caùch söû duïng caùc phöông tieän giao
tieáp
d. Phaûi vaän duïng caùc qui luaät : aùm thò, thuyeát phuïc, laây lan, laây truyeàn,
baét chöôùc
e. Phaûi bieát caùch tieáp thu vaø xöû lyù thoâng tin phaûn hoài
f. V.v….
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản