CÂU HỎI ÔN TẬP THANH TOÁN QUỐC TẾ

Chia sẻ: Trần Tuấn Hùng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:21

1
1.062
lượt xem
441
download

CÂU HỎI ÔN TẬP THANH TOÁN QUỐC TẾ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

HĐTMQT (Contract for the International Sale of Goods) là sự thoả thuận bằng văn ban̉ giữa người mua và người bán có trụ sở kinh doanh ở cać nước khać nhau. Bên bán có nghĩa vụ chuyển giao quyền sở hữu haǹ g hoá cho bên mua và nhận tiền, còn bên mua có nghĩa vụ nhận hàng và thanh toán tiền hàng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CÂU HỎI ÔN TẬP THANH TOÁN QUỐC TẾ

 1.                  Hungbato              Lưu hanh nôi bộ ̀ ̣ ĐH07KT CÂU HỎI ÔN TẬP THANH TOÁN QUỐC TẾ 1. Hợp đồng thương mại QT – Các nguyên tắc hình thành hợp đồng thương  mại ? a. HĐTMQT (Contract for the International Sale of Goods) la sư thoa thuân băng   ̀ ̣ ̉ ̣ ̀ văn ban giưa ngươi mua va ngươi ban co tru sơ kinh doanh ơ cac nươc khac   ̉ ̃ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ̣ ̉ ̉ ́ ́ ́ nhau. Bên ban co nghia vu chuyên giao quyên sơ hưu hang hoa cho bên mua  ́ ́ ̃ ̣ ̉ ̀ ̉ ̃ ̀ ́ va nhân tiên, con bên mua co nghia vu nhân hang va thanh toan tiên hang. ̀ ̣ ̀ ̀ ́ ̃ ̣ ̣ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ b. Cac nguyên tăc hinh thanh HĐTMQT: ́ ́ ̀ ̀ ­ Nguyên tăc tư nguyên: La viêc ki kêt hơp đông mua ban ngoai thương đươc dưa   ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ̣ trên nguyên tăc tư do vê y chi cua 2 bên mua ban. ́ ̣ ̀ ́ ́ ̉ ́ ­ Nguyên tăc binh đăng cung co lơi: Quan hê hơp đông mua ban giưa cac bên   ́ ̀ ̉ ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ̃ ́ phai đươc thiêt lâp trên cơ sơ tương xưng giưa quyên lơi va nghia vu, đam bao   ̉ ̣ ́ ̣ ̉ ́ ̃ ̀ ̣ ̀ ̃ ̣ ̉ ̉ lơi ich kinh tê cho cac bên. ̣ ́ ́ ́ ­ Nguyên tăc tư chiu trach nhiêm vât chât: Cac bên tham gia hơp đông phai tự   ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̀ ̉ chiu trach nhiêm vê tai san liên quan đên hơp đông va bôi thương thiêt hai khi vi  ̣ ́ ̣ ̀ ̀ ̉ ́ ̣ ̀ ̀ ̀ ̀ ̣ ̣ pham hơp đông. ̣ ̣ ̀ ­ Không trai vơi phap luât hiên hanh: Cac thoa thuân trong hơp đông phai phù   ́ ́ ́ ̣ ̣ ̀ ́ ̉ ̣ ̣ ̀ ̉ hơp vơi phap luât. ̣ ́ ́ ̣ 2. Các điều khoản chính trong hợp đồng thương mại? Tại sao Incoterms lại  không thay thế được hợp đồng thương mại?                            Ôn tâp thanh toan quôc tế ̣ ́ ́ Trang 1/21
 2.                  Hungbato              Lưu hanh nôi bộ ̀ ̣ ĐH07KT a. Cac điêu khoan chinh trong HĐTM : đươc qui đinh trong phân nôi dung cua  ́ ̀ ̉ ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ̉ HĐTM, bao gôm: ̀ ­ Tên hang ̀ ­ Điêu   kiên   thanh   toan   trong  ̀ ̣ ́ HĐTM. ­ Sô lương ́ ̣ ­ Điêu khoan vê bao hanh. ̀ ̉ ̀ ̉ ̀ ­ Chât lương va qui cach hang hoa. ́ ̣ ̀ ́ ̀ ́ ­ Điêu khoan vê khiêu nai. ̀ ̉ ̀ ́ ̣ ­ Điêu khoan vê gia. ̀ ̉ ̀ ́ ­ Điêu khoan vê cac tinh huông bât  ̀ ̉ ̀ ́ ̀ ́ ́ ­ Điêu   khoan   về   bao   bi,   kí   –   mã  ̀ ̉ ̀ kha khang. ̉ ́ hiêu. ̣ ­ Điêu khoan vê trong tai. ̀ ̉ ̀ ̣ ̀ ­ Điêu   kiên   thương   mai   quôc   tế  ̀ ̣ ̣ ́ (Incoterms). ­ Điêu kiên giao hang. ̀ ̣ ̀ b. Incoterms không thay thê đươc HĐTM, vi: ́ ̣ ̀ ­ Incoterms la văn ban phap ly do ICC soan thao va ban hanh nhăm thông nhât  ̀ ̉ ́ ́ ̣ ̉ ̀ ̀ ̀ ́ ́ cach hiêu va thưc hiên giưa cac bên tao điêu kiên cho hoat đông thương mai   ́ ̉ ̀ ̣ ̣ ̃ ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ quôc tê diên ra trôi chay. ́ ́ ̃ ̉ ­ Incoterms chi cung câp 1 bô qui tăc quôc tê thông nhât đê giai thich nhưg điêu  ̉ ́ ̣ ́ ́ ́ ́ ́ ̉ ̉ ́ ̃ ̀ kiên thương mai trong hoat đông ngoai thương. Tư đo co thê tranh đươc hoăc it  ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ́ ̉ ́ ̣ ̣ ́ nhât giam đươc đang kê sư không thông nhât trong cach giai thich vê nhưng   ́ ̉ ̣ ́ ̉ ̣ ́ ́ ́ ̉ ́ ̀ ̃ điêu kiên thương mai tai cac nươc khac nhau. ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ́ ­ Pham vi ap dung cua Incoterms chủ yếu qui định trách nhiệm của các bên trong   ̣ ́ ̣ ̉ hợp đồng mua bán hàng hóa hữu hình của xuất nhập khẩu.                           Ôn tâp thanh toan quôc tế ̣ ́ ́ Trang 2/21
 3.                  Hungbato              Lưu hanh nôi bộ ̀ ̣ ĐH07KT ­ Incoterms không đê câp đên sự vi phạm hợp đồng và các hậu quả của sự vi  ̀ ̣ ́ phạm hợp đồng cũng như những miễn trừ về nghĩa vụ trong những hoàn cảnh  nhất định. ­ Incoterms cung không đê câp tơi viêc chuyên giao quyên sơ hưu va cac quyên  ̃ ̀ ̣ ́ ̣ ̉ ̀ ̉ ̃ ̀ ́ ̀ vê tai san khac. ̀ ̀ ̉ ́ 3. Ý nghĩa của điều kiện thương mại quốc tế đối với hợp đồng ngoại  thương? ­ Incoterms giai thich cac điêu kiên thương mai quôc tê, tao điêu kiên cho hoat   ̉ ́ ́ ̀ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ̣ đông ngoai thương diên ra 1 cach trôi chay. ̣ ̣ ̃ ́ ̉ ­ Incoterms   cung   câp   1   bộ   qui   tăc   thông   nhât   để   giai   thich   nhưng   điêu   kiên   ́ ́ ́ ́ ̉ ́ ̃ ̀ ̣ thương mai thông dung nhât trong ngoai thương. Tư đo co thê tranh đươc hoăc it   ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ́ ́ ̉ ́ ̣ ̣ ́ nhât giam đươc đang kê sư không thông nhât trong cach giai thich vê nhưng   ́ ̉ ̣ ́ ̉ ̣ ́ ́ ́ ̉ ́ ̀ ̃ điêu kiên thương mai tai cac nươc khac nhau. ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ́ ­ Incoterms  làm rõ sự phân chia trách nhiệm, chi phí và rủi ro trong quá trình  chuyển hàng từ người bán đến người mua. 4. Vận đơn hàng không lại không phải chứng từ sở hữu hàng hóa, vi: ̀ ­ Do tốc độ vận tải hàng không rất cao, hành trình của máy bay thường kết thúc  và hàng hoá được giao ngay ở nơi đến. Trong khi, những người tham gia vận  chuyển hàng hoá phải cần một khoảng thời gian dài mới có thể gửi chứng từ  hàng không từ người xuất khẩu qua ngân hàng của họ tới ngân hàng của người  xuất khẩu để rồi ngân hàng của người nhập khẩu gửi cho người nhập khẩu. ­ Vận đơn hàng không có thể do hãng hàng không phát hành, cũng có thể do  người khác không phải do hãng hàng không ban hành.                           Ôn tâp thanh toan quôc tế ̣ ́ ́ Trang 3/21
 4.                  Hungbato              Lưu hanh nôi bộ ̀ ̣ ĐH07KT 5. Mặc dù không phải là chứng từ sở hữu hàng hóa nhưng tại sao người xuất  khẩu lại mong muốn người chuyên chở cấp cho biên lai gửi hàng hơn là  một vận đơn đường biển? ­ Vi vân đơn la chưng tư sơ hưu hang hoa nên no phai đươc gưi cung vơi bộ  ̀ ̣ ̀ ́ ̀ ̉ ̃ ̀ ́ ́ ̉ ̣ ̉ ̀ ́ chưng tư tơi ngân hang phat hanh L/C đê kiêm soat. Trong khi đo, biên lai gưi   ́ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ̉ ̉ ́ ́ ̉ hang đương biên lai đươc gưi theo tau cung vơi hang hoa nên khi hang tơi cang   ̀ ̀ ̉ ̣ ̣ ̉ ̀ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ́ ̉ la co thê giao đươc ngay. Đây đươc xem la môt ưu điêm cơ ban cua biên lai gưi   ̀ ́ ̉ ̣ ̣ ̀ ̣ ̉ ̉ ̉ ̉ hang đương biên. ̀ ̀ ̉ ­ Ngươi chuyên chơ thông bao cho ngươi nhân hang biêt khi nao tau câp cang để   ̀ ̉ ́ ̀ ̣ ̀ ́ ̀ ̀ ̣ ̉ ngươi nay chuân bi nhân hang. Đê nhân đươc hang hoa, ngươi nhân hang chỉ   ̀ ̀ ̉ ̣ ̣ ̀ ̉ ̣ ̣ ̀ ́ ̀ ̣ ̀ cân chưng minh minh la ngươi đich thưc hơp phap co tên ghi trên biên lai gưi   ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ̣ ̣ ́ ́ ̉ hang va đươc hang tau giao hang. ̀ ̀ ̣ ̃ ̀ ̀ ­ Như vây, vê măt thu tuc thi biên lai gưi hang đương biên đơn gian hơn nhiêu so   ̣ ̀ ̣ ̉ ̣ ̀ ̉ ̀ ̀ ̉ ̉ ̀ vơi vân đơn đương biên. Do đo, khi mua ban theo phương thưc ghi sô, sau khi   ́ ̣ ̀ ̉ ́ ́ ́ ̉ giao hang ngươi XK thương yêu câu ngươi chuyên chơ câp cho môt biên lai gưi   ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̉ ́ ̣ ̉ hang hơn la môt vân đơn đương biên. ̀ ̀ ̣ ̣ ̀ ̉ 6. Phân biệt hối phiếu và kỳ phiếu, tại sao trong thương mại quốc tế người ta  chủ yếu chỉ sử dụng hối phiếu? a. Phân biêt hôi phiêu – ki phiêu: ̣ ́ ́ ̀ ́ ­ Hôi phiêu la môt tơ mênh lênh yêu câu tra tiên vô điêu kiên do môt ngươi ki phat  ́ ́ ̀ ̣ ̀ ̣ ̣ ̀ ̉ ̀ ̀ ̣ ̣ ̀ ́ ́ cho ngươi khac, yêu câu ngươi nay khi nhin thây hôi phiêu tai môt ngay cu thể   ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ́ ̣ ̣ ̀ ̣ trong tương lai phai tra môt sô tiên nhât đinh cho môt ngươi nao đo, hoăc theo   ̉ ̉ ̣ ́ ̀ ́ ̣ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ lênh cua ngươi nay tra cho ngươi khac  hoăc tra cho ngươi câm phiêu. ̣ ̉ ̀ ̀ ̉ ̀ ́ ̣ ̉ ̀ ̀ ́                           Ôn tâp thanh toan quôc tế ̣ ́ ́ Trang 4/21
 5.                  Hungbato              Lưu hanh nôi bộ ̀ ̣ ĐH07KT ­ Ki phiêu la 1 cam kêt tra tiên vô điêu kiên do ngươi lâp phiêu ki phat hưa tra 1  ̀ ́ ̀ ́ ̉ ̀ ̀ ̣ ̀ ̣ ́ ́ ́ ́ ̉ sô tiên nhât đinh cho ngươi khac, hoăc tra theo lênh cua ngươi nay, hoăc trả   ́ ̀ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ̉ ̣ ̉ ̀ ̀ ̣ cho ngươi câm phiêu. ̀ ̀ ́ b. Trong TMQT, ngươi ta chu yêu dung hôi phiêu, vi: ̀ ̉ ́ ̀ ́ ́ ̀ ­ Hôi phiêu do chu nơ ki phat đê đoi nơ, con ki phiêu lai do con nơ ki phat để  ́ ́ ̉ ̣ ́ ́ ̉ ̀ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ̣ ́ ́ nhân nơ. Do chu nơ ki phat hôi phiêu trên cơ sơ co 1 tai san “Co” nên viêc thanh   ̣ ̣ ̉ ̣ ́ ́ ́ ́ ̉ ́ ̀ ̉ ́ ̣ toan đươc đam bao hơn. ́ ̣ ̉ ̉ ­ Tư đo, hôi phiêu đươc lưu thông dê dang hơn, đăc biêt trong  cac nghiêp vụ  ̀ ́ ́ ́ ̣ ̃ ̀ ̣ ̣ ́ ̣ chuyên nhương, câm cô, thê châp, vay vôn, chiêt khâu … tai NHTM. ̉ ̣ ̀ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ̣ 7. Khái niệm về thanh toán quốc tế và vai trò của thanh toán quốc tế đối với  nền kinh tế? a. Khai niêm: Thanh toan quôc tê la viêc thưc hiên cac nghia vu chi tra va quyên   ́ ̣ ́ ́ ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ̃ ̣ ̉ ̀ ̀ hương lơi vê tiên tê phat sinh trên cơ sơ cac hoat đông kinh tê – phi kinh tê giưa   ̉ ̣ ̀ ̀ ̣ ́ ̉ ́ ̣ ̣ ́ ́ ̃ cac tô chưc (ca nhân) nươc nay vơi cac tô chưc (ca nhân) nươc khac, hay giưa 1  ́ ̉ ́ ́ ́ ̀ ́ ́ ̉ ́ ́ ́ ́ ̃ quôc gia vơi tô chưc quôc tê thông qua quan hê giưa cac ngân hang cua cac   ́ ́ ̉ ́ ́ ́ ̣ ̃ ́ ̀ ̉ ́ nươc liên quan. ́ b. Vai tro: ̀  Thanh toan quôc tê la khâu quan trong trong qua trinh mua ban hang hoa –  ́ ́ ́ ̀ ̣ ́ ̀ ́ ̀ ́ dich vu giưa cac tô chưc, ca nhân thuôc cac quôc gia khac nhau. ̣ ̣ ̃ ́ ̉ ́ ́ ̣ ́ ́ ́  Hoat đông thanh toan quôc tê co vai tro quan trong đôi vơi phat triên kinh tê cua  ̣ ̣ ́ ́ ́ ́ ̀ ̣ ́ ́ ́ ̉ ́ ̉ môi quôc gia, thê hiên ơ cac măt sau: ̃ ́ ̉ ̣ ̉ ́ ̣ ­ Bôi trơn va thuc đây hoat đông XNK cua nên kinh tê như 1 tông thê. ̀ ́ ̉ ̣ ̣ ̉ ̀ ́ ̉ ̉ ­ Bôi trơn va thuc đây hoat đông đâu tư nươc ngoai trưc tiêp va gian tiêp. ̀ ́ ̉ ̣ ̣ ̀ ́ ̀ ̣ ́ ̀ ́ ́                           Ôn tâp thanh toan quôc tế ̣ ́ ́ Trang 5/21
 6.                  Hungbato              Lưu hanh nôi bộ ̀ ̣ ĐH07KT ­ Thuc đây va mơ rông hoat đông dich vu như du lich, hơp tac quôc tê. ́ ̉ ̀ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ́ ­ Tăng cương thu hut kiêu hôi va cac nguôn lưc tai chinh khac. ̀ ́ ̀ ́ ́ ́ ̀ ̣ ̀ ́ ́ ­ Thuc đây thi trương tai chinh quôc gia hôi nhâp quôc tê. ́ ̉ ̣ ̀ ̀ ́ ́ ̣ ̣ ́ ́   8. Mục đích của Incoterms 2000? Tóm tắt nghĩa vụ của người bán, người mua  theo điều kiện FOB? a. Muc đich cua Incoterms 2000 :  ̣ ́ ̉ ­ Cung cấp một bộ qui tắc quốc tế giải thích những điều kiện thương mại thông  dụng trong ngoại thương. ­ Giúp các bên mua bán tránh những vụ tranh chấp và kiện tụng, làm lãng phí  thời giờ và tiền bạc. b. Điêu kiên FOB (Miên trach nhiêm trên boong tau – Free On Board): ̀ ̣ ̃ ́ ̣ ̀ Theo điều kiện này, người bán sẽ hoàn thành trách nhiệm giao hàng khi hàng  đã được chuyển hẳn qua lan can tàu tại cảng bốc hàng quy định. Người bán không  phải ký hợp đồng vận tải và mua bảo hiểm cho lô hàng XK. Tuy nhiên người bán  phải làm thủ tục XK cho lô hàng. Lưu ý khi lan can tàu không còn có ý nghĩa thực  tế (như vận chuyển bằng các tàu Container) thì hai bên nên thoả thuận áp dụng  điều kiện khác.    Nghia vu ngươi ban: ̃ ̣ ̀ ́                             Ôn tâp thanh toan quôc tế ̣ ́ ́ Trang 6/21
 7.                  Hungbato              Lưu hanh nôi bộ ̀ ̣ ĐH07KT ­ Giao hang lên tau tai cang qui đinh. ̀ ̀ ̣ ̉ ̣ ­ Lam thu tuc va tra moi chi phi liên quan đên thông quan, giây phep XK. ̀ ̉ ̣ ̀ ̉ ̣ ́ ́ ́ ́ ­ Chuyên giao hoa đơn thương mai, chưng tư la băng chưng giao hang va cac  ̉ ́ ̣ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ́ chưng tư khac co liên quan. ́ ̀ ́ ́    Nghia vu ngươi mua: ̃ ̣ ̀   ­ Thu xêp va tra cươc phi cho viêc chuyên chơ hang hoa băng đương biên. ́ ̀ ̉ ́ ́ ̣ ̉ ̀ ́ ̀ ̀ ̉ ­ Mua bao hiêm hang hoa. ̉ ̉ ̀ ́ ­ Chiu rui ro hang hoa tư khi hang hoa qua lan can tau. ̣ ̉ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ­ Thu xêp va tra phi thông quan NK. ́ ̀ ̉ ́ 9. Tóm tắt nghĩa vụ của người bán, người mua theo điều kiện CFR và những  lưu ý khi sử dụng Incoterms?    CFR (Cost and Freight – Tiên hang va cươc phi vân tai): Theo điều kiện này,  ̀ ̀ ̀ ́ ́ ̣ ̉    người bán sẽ hoàn thành trách nhiệm giao hàng khi hàng đã được chuyển hẳn  qua lan can tàu tại cảng bốc hàng quy định. Người bán phải ký hợp đồng và trả  cước phí vận chuyển lô hàng đến cảng đến quy định, người bán không phải  mua bảo hiểm cho lô hàng.    Nghia vu ngươi ban: ̃ ̣ ̀ ́   ­ Thu xêp va tra cươc phi vân chuyên hang hoa tơi cang đich. ́ ̀ ̉ ́ ́ ̣ ̉ ̀ ́ ́ ̉ ́ ­ Lam thu tuc va tra phi XK. ̀ ̉ ̣ ̀ ̉ ́ ­ Tra chi phi dơ hang (nêu chi phi nay bao gôm trong chi phi vân tai). ̉ ́ ̃ ̀ ́ ́ ̀ ̀ ́ ̣ ̉ ­ Thông bao cho ngươi mua chi tiêt vê chuyên tau chơ hang. ́ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ̉ ̀                           Ôn tâp thanh toan quôc tế ̣ ́ ́ Trang 7/21
 8.                  Hungbato              Lưu hanh nôi bộ ̀ ̣ ĐH07KT ­ Chuyên giao hoa đơn thương mai. ̉ ́ ̣    Nghia vu ngươi mua: ̃ ̣ ̀   ­ Lam thu tuc va tra cac chi phi vê thông quan NK. ̀ ̉ ̣ ̀ ̉ ́ ́ ̀ ­ Tra chi phi dơ hang (nêu chi phi nay không bao gôm trong cươc phi vân tai). ̉ ́ ̃ ̀ ́ ́ ̀ ̀ ́ ́ ̣ ̉ ­ Thu xêp va tra phi bao hiêm hang hoa. ́ ̀ ̉ ́ ̉ ̉ ̀ ́ ­ Chiu moi rui ro sau khi hang hoa đa qua lan can. ̣ ̣ ̉ ̀ ́ ̃    Nhưng lưu y khi sư dung Incoterms: ̃ ́ ̉ ̣   ­ Incoterms chỉ áp dụng đối với hợp đồng ngoại thương mà không áp dụng cho  hợp đồng nội thương. ­ Incoterms chỉ áp dụng cho hợp đồng mua bán hàng hóa dạng vật chất (hữu  hình), không áp dụng cho hàng hóa phi vật chất (vô hình). ­  Về tính luật của Incoterms: Incoterms ra đời năm 1936 qua 6 lần sửa đổi, 7  bản có giá trị như nhau. Khi áp dụng Incoterms, các bên có thể thỏa thuận thêm  những qui định khác trái với Incoterms. Incoterms do ICC ban hành, các bên  thỏa thuận dẫn chiếu trong hợp đồng nhưng không có nghĩa mặc nhiên ICC là  trọng tài phân xử tranh chấp.                           Ôn tâp thanh toan quôc tế ̣ ́ ́ Trang 8/21
 9.                  Hungbato              Lưu hanh nôi bộ ̀ ̣ ĐH07KT ­ Incoterms không thể thay thế cho hợp đồng mua bán quốc tế, nó chỉ là một  phần của hợp đồng mua bán quốc tế. ­ Hạn chế sử dụng các tập quán, thói quen thương mại hình thành tự phát trong  hoạt động mua bán.  ­ Trong trường hợp chuyên chở hàng hóa bằng container sử dụng vận tải đường  thủy, nên lựa chọn điều kiện FCA, CPT, CIP thay cho FOB, CFR, CIF. ­ Nên lựa chọn điều kiện trong Incoterms sao cho DN Việt Nam giành quyền  thuê tàu và mua bảo hiểm cho hàng hóa.  10. Tóm tắt nghĩa vụ của người bán, người mua theo điều kiện DAF và những  lưu ý khi sử dụng Incoterms?    DAF (Delivered At Frontier ­ Giao hàng tại biên giới):   Ðây là điều kiện theo đó  người bán được coi là hoàn thành nghĩa vụ giao hàng khi hàng được đặt dưới sự  định đoạt của người mua trên phương tiện vận tải của ngưòi bán tại địa điểm  giao hàng tại biên giới do hai bên thoả thuận. Biên giới theo điều kiện này có  thể là bất cứ biên giới nào kể cả nước người bán, người mua hay một nước thứ  ba. Theo điều kiện này, người bán không có nghĩa vụ dỡ hàng khỏi phương tiện  vận chuyển. Ðiều kiện này chỉ áp dụng đối với giao hàng trên bộ, nếu giao ở  biên giới trên biển thì áp dụng điều kiện DES hoặc DEQ.     Nghia vu ngươi ban ̃ ̣ ̀ ́  : ­ Thu xếp vận chuyển và mua bảo hiểm cho hàng hóa tới nơi qui định tại biên  giới của nước người mua. ­ Chuyển giao hóa đơn, chứng từ vận tải và các chứng từ khác. ­ Thu xếp và trả chi phí liên quan đến thông quan xuất khẩu.                           Ôn tâp thanh toan quôc tế ̣ ́ ́ Trang 9/21
 10.                  Hungbato              Lưu hanh nôi bộ ̀ ̣ ĐH07KT      Nghia vu ngươi mua ̃ ̣ ̀  : ­ Thu xếp và trả phí liên quan đến thông quan nhập khẩu. ­ Chịu mọi rủi ro sau khi hàng hóa đã được chuyển giao tại biên giới.    Những lưu ý khi sử dụng Incoterms  : (Như câu 9) 11. Tóm tắt phương thức thanh toán ứng trước, ưu nhược điểm? a. Khai niêm:  ́ ̣    PTUT (Advanced Payment): ̀   la viêc thanh toan xay ra trươc khi hang hoa đươc  ̣ ́ ̉ ́ ̀ ́ ̣ ngươi ban chuyên giao cho ngươi mua vơi gia hang đươc ngươi mua châp nhân  ̀ ́ ̉ ̀ ́ ́ ̀ ̣ ̀ ́ ̣ băng đơn đăt hang chăc chăn (không huy ngang). ̀ ̣ ̀ ́ ́ ̉    Thơi điêm tra trươc ̀ ̀ ̉ ̉ ́  : la môc thơi gian lam căn cư tra tiên trươc, cu thê la: ́ ̀ ̀ ́ ̉ ̀ ́ ̣ ̉ ̀ ­ Ngay khi ki kêt hơp đông hay tra tiên cung vơi đơn đăt hang. ́ ́ ̣ ̀ ̉ ̀ ̀ ́ ̣ ̀ ­ Sau 1 thơi gian nhât đinh kê tư khi hơp đông co hiêu lưc. ̀ ́ ̣ ̉ ̀ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ­ Tra trươc khi giao hang 1 thơi gian nhât đinh. ̉ ́ ̀ ̀ ́ ̣    ̣ Muc đich tra trươc:  ́ ̉ ́   ­ Nha NK câp tin dung cho nha XK. ̀ ́ ́ ̣ ̀ ­ Đam bao viêc thưc hiên hơp đông cua nha NK. ̉ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ̉ ̀ b. Ưu điêm: ̉    ́ Đôi vơi nha NK: ́ ̀   ­ Chăc chăn nhân đươc hang bât cư ly do nao đo nha XK không giao hang. ́ ́ ̣ ̣ ̀ ́ ́ ́ ̀ ́ ̀ ̀                           Ôn tâp thanh toan quôc tế ̣ ́ ́ Trang 10/21
 11.                  Hungbato              Lưu hanh nôi bộ ̀ ̣ ĐH07KT ­ Nha NK co thê thương lương đươc giam gia hang hoa vơi nha XK. ̀ ́ ̉ ̣ ̣ ̉ ́ ̀ ́ ́ ̀    ́ Đôi vơi nha XK: ́ ̀   ­ Nha XK tranh đươc rui ro vơ nơ tư phia nha NK. ̀ ́ ̣ ̉ ̃ ̣ ̀ ́ ̀ ­ Tiêt kiêm đươc chi phi quan ly va kiêm soat tin dung. ́ ̣ ̣ ́ ̉ ́ ̀ ̉ ́ ́ ̣ ­ Nhân đươc tiên trươc nên trang thai tiên tê cua nha XK đươc tăng cương. ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ́ ̀ ̣ ̉ ̀ ̣ ̀ c. Nhươc điêm: ̣ ̉    ́ Đôi vơi nha NK: ́ ̀   ­ Sau khi nhân tiên, nha XK cô y không giao hang, hoăc giao hang thiêu, giao   ̣ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ̣ ̀ ́ hang sai thoa thuân, hoăc bi pha san. ̀ ̉ ̣ ̣ ̣ ́ ̉ ­ Rui ro vê bao hiêm hang hoa trong qua trinh vân chuyên. ̉ ̀ ̉ ̉ ̀ ́ ́ ̀ ̣ ̉    ́ Đôi vơi nha XK: ́ ̀   ­ Sau khi đăt hang, nha NK không chuyên tiên trươc cho nha XK trong khi hang   ̣ ̀ ̀ ̉ ̀ ́ ̀ ̀ đa đươc thu mua khiên cho nha XK phai chiu cac chi phi liên quan đên hang   ̃ ̣ ́ ̀ ̉ ̣ ́ ́ ́ ̀ hoa hoăc phai giam gia ban đôi vơi hang đa gưi đi. ́ ̣ ̉ ̉ ́ ́ ́ ́ ̀ ̃ ̉ ­ Rui ro trong qua trinh xac nhân tiên thanh toan vao tai khoan nha NK cua   ̉ ́ ̀ ́ ̣ ̀ ́ ̀ ̀ ̉ ̀ ̉ ngân hang phuc vu minh. ̀ ̣ ̣ ̀                           Ôn tâp thanh toan quôc tế ̣ ́ ́ Trang 11/21
 12.                  Hungbato              Lưu hanh nôi bộ ̀ ̣ ĐH07KT ­ Chiu trach nhiêm vê rui ro cac chi phi thu xêp vân chuyên va bao hiêm hang   ̣ ́ ̣ ̀ ̉ ́ ́ ́ ̣ ̉ ̀ ̉ ̉ ̀ hoa theo đơn đăt hang cua nha NK. ́ ̣ ̀ ̉ ̀ 12. Tóm tắt ưu nhược điểm của phương thức chuyển tiền và phương thức ghi  sổ? a. Ưu nhươc điêm cua phương thưc chuyên tiên (Remittance): ̣ ̉ ̉ ́ ̉ ̀    Ưu điêm: ̉   ­ Là phương thức đơn giản về thủ tục và thanh toán nhanh. ­ Ngân hàng chỉ đóng vai trò trung gian, đươc hương hoa hông va không bi rang   ̣ ̉ ̀ ̀ ̣ ̀ buôc trach nhiêm đôi vơi ngươi chuyên tiên va ngươi thu hương. ̣ ́ ̣ ́ ́ ̀ ̉ ̀ ̀ ̀ ̣ ̉    Nhươc điêm: ̣ ̉   ­  Người bán có nhận được tiền hay không con phụ thuộc vào thiện chí người   ̀ mua, do ngươi mua sau khi nhân hang nhưng cô tinh không chuyên tiên, hoăc  ̀ ̣ ̀ ́ ̀ ̉ ̀ ̣ keo dai thơi gian, … lam cho quyên lơi cua ngươi ban không đươc đam bao. ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ̣ ̉ ̀ ́ ̣ ̉ ̉ ­ Vi vây, phương thức chuyển tiền ít được sử dụng trong thanh toán thương mại   ̀ ̣ quốc tế va chi đươc ap dung đối với hai bên giao dịch tin cậy nhau. ̀ ̉ ̣ ́ ̣ b. Ưu nhươc điêm cua phương thưc ghi sô (Open Account): ̣ ̉ ̉ ́ ̉    Ưu điêm: ̉    Đôi vơi nha NK: ́ ́ ̀ ­ Chưa phai tra tiên ngay cho ngươi ban cho đên khi nhân đươc hang. ̉ ̉ ̀ ̀ ́ ́ ̣ ̣ ̀ ­ Giam đươc ap lưc tai chinh. ̉ ̣ ́ ̣ ̀ ́ ­ Giam đươc cac thu tuc va chi phi giao dich tư phia ngân hang. ̉ ̣ ́ ̉ ̣ ̀ ́ ̣ ̀ ́ ̀                           Ôn tâp thanh toan quôc tế ̣ ́ ́ Trang 12/21
 13.                  Hungbato              Lưu hanh nôi bộ ̀ ̣ ĐH07KT  Đôi vơi nha XK: ́ ́ ̀ ­ Đơn gian, dê ban, chi phi thâp, không phat sinh rui ro. ̉ ̃ ́ ́ ́ ́ ̉ ­ Co thê giam gia ban đê tăng kha năng canh tranh, thu hut đôi tac va lam   ́ ̉ ̉ ́ ́ ̉ ̉ ̣ ́ ́ ́ ̀ ̀ tăng doanh thu. ­ Giam đươc cac thu tuc va chi phi giao dich tư phia ngân hang. ̉ ̣ ́ ̉ ̣ ̀ ́ ̣ ̀ ́ ̀    Nhươc điêm: ̣ ̉    Đôi vơi nha NK: ́ ́ ̀ ­ Nha XK không giao hang, giao hang không đung thơi gian. ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ­ Nha XK giao hang không đung chung loai va chât lương. ̀ ̀ ́ ̉ ̣ ̀ ́ ̣  Đôi vơi nha XK: ́ ́ ̀ ­ Sau khi nhân hang, nha NK không thê hoăc không thanh toan tiên hang,  ̣ ̀ ̀ ̉ ̣ ́ ̀ ̀ hoăc chu y keo dai thơi gian thanh toan. ̣ ̉ ́ ́ ̀ ̀ ́ ­ Phai ganh chiu chi phi kiêm soat tin dung va thu tiên. ̉ ́ ̣ ́ ̉ ́ ́ ̣ ̀ ̀ 13.L/C là gì? Đặc điểm của L/C? a. Khai niêm: L/C (Letter of Credit – Thư tin dung) là một văn bản pháp lý được  ́ ̣ ́ ̣ phát hành bởi một tổ chức tài chính (thông thường là  ngân hàng), nhằm cung  cấp một sự bảo đảm trả tiền cho một  người thụ hưởng  trên cơ sở  người thụ  hưởng phải đáp ứng các điều khoản trong thư tín dụng. Noi ngăn gon, L/C la: ́ ́ ̣ ̀ ­ Một loại chứng từ thanh toán.                           Ôn tâp thanh toan quôc tế ̣ ́ ́ Trang 13/21
 14.                  Hungbato              Lưu hanh nôi bộ ̀ ̣ ĐH07KT ­ Do bên mua (hoặc bên nhập khẩu) yêu cầu mở. ­ Liên lạc thông qua các kênh ngân hàng. ­ Được trả bởi  ngân hàng phát hành hoặc  ngân hàng xác nhận thông qua ngân  hàng thông báo trong một khoảng thời gian xác định nếu đã xuất trình các loại  chứng từ hoàn toàn phù hợp với các điều kiện, điều khoản. * Các tổ chức tài chính không phải là ngân hàng cũng có thể phát hành L/C. b. Đăc điêm cua L/C : ̣ ̉ ̉ ­ L/C la hơp đông kinh tê đôc lâp chi cua 2 bên la NHPH (đai diên cho nha XNK –  ̀ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ̉ ̉ ̀ ̣ ̣ ̀ ngươi xin mơ L/C) va ngươi thu hương. ̀ ̉ ̀ ̀ ̣ ̉ ­ L/C la 1 giao dich đươc hinh thanh trên cơ sơ hơp đông nhưng lai hoan toan đôc  ̀ ̣ ̣ ̀ ̀ ̉ ̣ ̀ ̣ ̀ ̀ ̣ lâp vơi hơp đông trong moi trương hơp L/C dân chiêu đên hơp đông. ̣ ́ ̣ ̀ ̣ ̀ ̣ ̃ ́ ́ ̣ ̀ ­ Cac chưng tư trong L/C la băng chưng vê viêc giao hang cua ngươi ban, đai   ́ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ̣ ̀ ̉ ̀ ́ ̣ diên cho gia tri hang hoa đươc giao. Do đo, ngân hang căn cư vao L/C đê trả   ̣ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ́ ̀ ́ ̀ ̉ tiên, va nha NK căn cư vao L/C đê hoan tra tiên cho ngân hang. ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ̉ ̀ ̉ ̀ ̀ ­ Nguyên tăc cơ ban cua L/C la nha NK muôn đươc thanh toan phai lâp đươc bộ  ́ ̉ ̉ ̀ ̀ ́ ̣ ́ ̉ ̣ ̣ chưng tư phu hơp, tuân thu chăt che cac điêu khoan va điêu kiên cua L/C va nôi  ́ ̀ ̀ ̣ ̉ ̣ ̃ ́ ̀ ̉ ̀ ̀ ̣ ̉ ̀ ̣ dung chưng tư phai đap ưng đươc chưc năng cua chưng tư yêu câu. ́ ̀ ̉ ́ ́ ̣ ́ ̉ ́ ̀ ̀ ­ L/C co ưu điêm vươt trôi so vơi cac phương thưc thanh toan khac nêu xet L/C là   ́ ̉ ̣ ̣ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ công cu thanh toan, han chê rui ro cho cac nha XNK. Trên thưc tê, diên biên   ̣ ́ ̣ ́ ̉ ́ ̀ ̣ ́ ̃ ́ cua thi trương, gia ca, … đa giup bon lưa đao co thê lơi dung L/C lam công cụ  ̉ ̣ ̀ ́ ̉ ̃ ́ ̣ ̀ ̉ ́ ̉ ̣ ̣ ̀ gian lân đê tư chôi nhân hang, tư chôi thanh toan nhưng vân lâp đươc bô chưng  ̣ ̉ ̀ ́ ̣ ̀ ̀ ́ ́ ̃ ̣ ̣ ̣ ́ tư thanh toan phu hơp dưa vao tinh chât đôc lâp cua L/C vơi hơp đông. ̀ ́ ̀ ̣ ̣ ̀ ́ ́ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ̀                           Ôn tâp thanh toan quôc tế ̣ ́ ́ Trang 14/21
 15.                  Hungbato              Lưu hanh nôi bộ ̀ ̣ ĐH07KT 14.Khái niệm và sự cần thiết ra đời UCP (Uniform Customs and Practice for  Documentary Credit)? a. Khai niêm: UCP (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits ­   ́ ̣ Quy tắc và thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ  )  la 1 tâp hơp cac  ̀ ̣ ̣ ́ nguyên tăc va tâp quan quôc tê đươc Phong TMQT (ICC) soan thao phat hanh,  ́ ̀ ̣ ́ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ̉ ́ ̀ qui đinh quyên han, trach nhiêm cua cac bên liên quan trong giao dich L/C vơi  ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ̉ ́ ̣ ́ điêu kiên L/C co dân chiêu tuân thu UCP. ̀ ̣ ́ ̃ ́ ̉ b. Sư cân thiêt ra đơi cua UCP : ̣ ̀ ́ ̀ ̉ ­ Môi quôc gia co 1 hê thông phap luât, tâp quan riêng va thê chê chinh tri khac  ̃ ́ ́ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̉ ́ ́ ̣ ́ nhau, điêu nay lam can trơ hoat đông cac nghiêp vu ngân hang quôc tê. Nên   ̀ ̀ ̀ ̉ ̉ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ̀ ́ ́ cân phai co 1 qui tăc chung đê điêu chinh phương thưc thanh toan L/C nhăm   ̀ ̉ ́ ́ ̉ ̀ ̉ ́ ́ ̀ giam tranh châp va tăng hiêu qua cua phương thưc L/C. ̉ ́ ̀ ̣ ̉ ̉ ́ ­ UCP do ICC ban hanh (1993) đa đươc châp nhân va ap dung rông rai trên thế  ̀ ̃ ̣ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ̃ giơi, UCP trơ thanh cơ sơ cho thanh toan băng L/C trong TMQT. ́ ̉ ̀ ̉ ́ ̀ 15.Những tiện ích của việc sử dụng hối phiếu trong thanh toán quốc tế? ­ Hôi phiêu la 1 phương tiên thanh toan hưu hiêu trong cac giao dich: đoi tiên và  ́ ́ ̀ ̣ ́ ̃ ̣ ́ ̣ ̀ ̀ chuyên tiên tra nơ. Khi sư dung hôi phiêu co thê giam đang kê nhưng rui ro,  ̉ ̀ ̉ ̣ ̉ ̣ ́ ́ ́ ̉ ̉ ́ ̉ ̃ ̉ thiêt hai trong cac giao dich mua ban, đap ưng đươc nhu câu thanh toan trong  ̣ ̣ ́ ̣ ́ ́ ́ ̣ ̀ ́ trương hơp co sư khac nhau vê đia ly giưa 2 bên mua ban. ̀ ̣ ́ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ̃ ́ ­ Hôi phiêu cung la môt công cu tin dung dung đê cung câp cac khoan tin dung  ́ ́ ̃ ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ̉ ́ ́ ̉ ́ ̣ thương mai, tin dung ngân hang va chiêt khâu chuyên nhương đươc. Khi kêt  ̣ ́ ̣ ̀ ̀ ́ ́ ̉ ̣ ̣ ́ thuc thơi han chiêt khâu, ngân hang se đoi tiên ơ ngươi co nhiêm vu tra tiên hôi  ́ ̀ ̣ ́ ́ ̀ ̃ ̀ ̀ ̉ ̀ ́ ̣ ̣ ̉ ̀ ́ phiêu. ́                           Ôn tâp thanh toan quôc tế ̣ ́ ́ Trang 15/21
 16.                  Hungbato              Lưu hanh nôi bộ ̀ ̣ ĐH07KT ­ Không chi la phương tiên thanh toan, cung câp tin dung, Hôi phiêu con là  ̉ ̀ ̣ ́ ́ ́ ̣ ́ ́ ̀ phương tiên đam bao trong cac giao dich mua ban, câm cô, thê châp. Vi vây,  ̣ ̉ ̉ ́ ̣ ́ ̀ ́ ́ ́ ̀ ̣ Hôi phiêu trơ thanh phương tiên thanh toan trong lưu thong va đươc sư dung chủ  ́ ́ ̉ ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ̉ ̣ yêu trong thanh toan quôc tê. ́ ́ ́ ́ 16. Mục đích của việc thanh toán trước + Bài tập? a. Muc đich cua viêc thanh toan trươc: ̣ ́ ̉ ̣ ́ ́ ­ Nha NK câp tin dung cho nha XK: 2 bên mua ban tin tương nhau va thoa thuân  ̀ ́ ́ ̣ ̀ ́ ̉ ̀ ̉ ̣ đê ngươi mua (co đơn đăt hang lơn) ưng tiên trươc (câp tin dung) cho ngươi ban  ̉ ̀ ́ ̣ ̀ ́ ́ ̀ ́ ́ ́ ̣ ̀ ́ (không đu vôn san xuât va thu mua hang hoa) trong 1 thơi gian nhât đinh dưa   ̉ ́ ̉ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ́ ̣ ̣ trên gia tri hơp đông. Do đo, ngươi mua đươc giam gia mua hang. ́ ̣ ̣ ̀ ́ ̀ ̣ ̉ ́ ̀ ­ Nhăm đam bao viêc thưc hiên hơp đông cua nha NK: Ngươi ban tra tiên trươc  ̀ ̉ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ̉ ̀ ̀ ́ ̉ ̀ ́ nhăm đam bao viêc thưc hiên hơp đông chư không phai la câp tin dung cho   ̀ ̉ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ̉ ̀ ́ ́ ̣ ngươi ban, vi vây không đươc tinh lai suât. Khoan tiên nay nhiêu hay it phụ  ̀ ́ ̀ ̣ ̣ ́ ̃ ́ ̉ ̀ ̀ ̀ ́ thuôc vao đô tin cây cua ngươi mua, gia tri hơp đông, tinh chât hang hoa va thơi  ̣ ̀ ̣ ̣ ̉ ̀ ́ ̣ ̣ ̀ ́ ́ ̀ ́ ̀ ̀ han giao hang. ̣ ̀ b. Bai tâp: (Trang 194 ­ 195, Chương 5, SGT) ̀ ̣    ̀  : 1 HĐ tri gia 100.000 USD, 2 bên thoa thuân thanh toan 100% gia tri hơp   Bai 1 ̣ ́ ̉ ̣ ́ ́ ̣ ̣ đông 6 thang trươc khi giao hang, mưc lai suât ap dung la 15 %/năm. Hoi: ̀ ́ ́ ̀ ́ ̃ ́ ́ ̣ ̀ ̉ ­ Sô tiên tra trươc la bao nhiêu USD? ́ ̀ ̉ ́ ̀ ­ Ti lê giam gia la bao nhiêu %? ̉ ̣ ̉ ́ ̀ Giai: ̉ Goi  V: la gia tri hơp đông  ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ̀ =>  V = 100.000 (USD) A: la sô tiên tra trươc ̀ ́ ̀ ̉ ́ =>  A = ?                           Ôn tâp thanh toan quôc tế ̣ ́ ́ Trang 16/21
 17.                  Hungbato              Lưu hanh nôi bộ ̀ ̣ ĐH07KT t: la thơi gian ưng trươc ̀ ̀ ́ ́ =>  t = 0.5 (năm) r: la mưc lai suât ̀ ́ ̃ ́ => r = 15 (%/năm) d: la ti lê giam giá ̀ ̉ ̣ ̉ => d = ? ­ Sô tiên tra trươc la: ́ ̀ ̉ ́ ̀ Ta co: ́ V = A(1 + r.t ) V 100.000 => A= = = 93.023(USD ) 1 + r.t 1 + 0,15 ×0.5 ­ Ti lê giam gia la: ̉ ̣ ̉ ́ ̀ V−A A 1 r.t 0,15 × 0,5 Ta co:  d = ́ = 1− = 1− = .100% = .100% = 6,98% V V 1 + r.t 1 + r.t 1 + 0,15 × 0,5    ̀  : 1 HĐ tri gia 100.000 USD, 2 bên thoa thuân thanh toan 50% gia tri hơp   Bai 2 ̣ ́ ̉ ̣ ́ ́ ̣ ̣ đông 6 thang trươc khi giao hang, mưc lai suât ap dung la 15 %/năm. Hoi: ̀ ́ ́ ̀ ́ ̃ ́ ́ ̣ ̀ ̉ ­ Sô tiên con lai phai tra la bao nhiêu USD? ́ ̀ ̀ ̣ ̉ ̉ ̀ ­ Ti lê giam gia la bao nhiêu %? ̉ ̣ ̉ ́ ̀ Giai: ̉                           Ôn tâp thanh toan quôc tế ̣ ́ ́ Trang 17/21
 18.                  Hungbato              Lưu hanh nôi bộ ̀ ̣ ĐH07KT Goi  V: la gia tri hơp đông  ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ̀ =>  V = 100.000 (USD) A: la sô tiên tra trươc ̀ ́ ̀ ̉ ́ =>  A = ? X: la sô tiên con lai phai trả ̀ ́ ̀ ̀ ̣ ̉ => X = ? t: la thơi gian ưng trươc ̀ ̀ ́ ́ =>  t = 0.5 (năm) r: la mưc lai suât ̀ ́ ̃ ́ => r = 15 (%/năm) d: la ti lê giam giá ̀ ̉ ̣ ̉ => d = ? ­ Sô tiên con lai phai tra la: ́ ̀ ̀ ̣ ̉ ̉ ̀ Ta co: ́ V = A(1 + r.t ) + X => X = V − A(1 + r.t ) = 100.000 − 50.000(1 + 0,15 × 0,5) = 46.250(USD) ­ Ti lê giam gia la: ̉ ̣ ̉ ́ ̀ V − ( A + X ) A.r.t 50.000 × 0,15 × 0,5 Ta co:  d = ́ = .100% = .100% = 3, 75% V V 100.000 17. Các chứng từ thương mại trong thanh toán quốc tế ­ Khi nhận hàng người  nhập khẩu phải đặc biệt chú ý đến những phê chú trên vận đơn, tại sao? a. Cac chưng tư thương mai trong thanh toan quôc tê, bao gôm: ́ ́ ̀ ̣ ́ ́ ́ ̀    Chưng tư vân tai ́ ̀ ̣  : ̉ ­  Vân đơn đương biên (B/L – Ocean Bill of Loading) : la chưng tư chuyên chở  ̣ ̀ ̉ ̀ ́ ̀ hang hoa băng đương biên do ngươi co chưc năng ki phat cho ngươi gưi hang  ̀ ́ ̀ ̀ ̉ ̀ ́ ́ ́ ́ ̀ ̉ ̀ sau khi hang hoa đa đươc bôc lên tau hoăc đươc nhân đê chơ. ̀ ́ ̃ ̣ ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ̉ ̉ ­ Biên lai gưi hang đương biên (Sea Waybills): la biên lai nhân hang cua ngươi  ̉ ̀ ̀ ̉ ̀ ̣ ̀ ̉ ̀ chuyên  chở   phat  hanh  cho   ngươi   gưi   hang,   và  là   băng   chưng   về  hơp  đông   ́ ̀ ̀ ̉ ̀ ̀ ́ ̣ ̀                           Ôn tâp thanh toan quôc tế ̣ ́ ́ Trang 18/21
 19.                  Hungbato              Lưu hanh nôi bộ ̀ ̣ ĐH07KT chuyên chơ hang hoa giưa ngươi gưi hang va ngươi chuyên chơ. Giấy gửi hàng  ̉ ̀ ́ ̃ ̀ ̉ ̀ ̀ ̀ ̉ đường biển là chứng từ thay thế cho vận đơn đường biển. Tuy nhiên giấy gửi  hàng đường biển thường được ký phát đích danh cho nên không có tác dụng  chuyển nhượng (negotiable). Nó chỉ được dùng trong trường hợp hai bên mua  bán quen thuộc nhau và thường thanh toán bằng cách ghi sổ.  ­ Vân đơn hang không (Air Waybills): la 1 chưng tư vân chuyên hang hoa va là  ̣ ̀ ̀ ́ ̀ ̣ ̉ ̀ ́ ̀ băng chưng cua viêc ki kêt hơp đông vân chuyên hang hoa băng may bay, về  ̀ ́ ̉ ̣ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ̉ ̀ ́ ̀ ́ điêu kiên cua hơp đông va viêc đa tiêp nhân hang hoa đê vân chuyên. ̀ ̣ ̉ ̣ ̀ ̀ ̣ ̃ ́ ̣ ̀ ́ ̉ ̣ ̉ ­ Chưng tư vân tai đa phương thưc (Combined Transport) : là văn bản do người  ́ ̀ ̣ ̉ ́ kinh doanh vận tải đa phương thức phát hành, là bằng chứng của hợp đồng vận  tải đa phương thức, xác nhận người kinh doanh vận tải đa phương thức đã nhận  hàng để vận chuyển và cam kết giao hàng đó theo đúng những điều khoản của  hợp đồng đã ký kết. ­ Chưng tư vân tai đương săt, đương bô va đương sông. ́ ̀ ̣ ̉ ̀ ́ ̀ ̣ ̀ ̀    Chưng tư bao hiêm hang hoá ́ ̀ ̉ ̉ ̀  : ­  Bao hiêm đơn (Insurance  Policy)  – Giây  chưng nhân bao hiêm (Insurance   ̉ ̉ ́ ́ ̣ ̉ ̉ certificate):  la nhưng chưng tư do công ty bao hiêm câp cho ngươi đươc bao  ̀ ̃ ́ ̀ ̉ ̉ ́ ̀ ̣ ̉ hiêm đê xac nhân viêc đa ki kêt hơp đông va thưa nhân hơp đông co hiêu lưc, là  ̉ ̉ ́ ̣ ̣ ̃ ́ ́ ̣ ̀ ̀ ̀ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ chưng tư cân thiêt đê khiêu nai tiên bôi thương bao hiêm khi co rui ro xay ra. Về   ́ ̀ ̀ ́ ̉ ́ ̣ ̀ ̀ ̀ ̉ ̉ ́ ̉ ̉ măt phap ly, Giây chưng nhân bao hiêm không co gia tri băng bao hiêm đơn vì  ̣ ́ ́ ́ ́ ̣ ̉ ̉ ́ ́ ̣ ̀ ̉ ̉ no co nhưng măt han chê khi ra trươc toa an. ́ ́ ̃ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ́ ­ Phiêu bao hiêm (Cover Note): la giây tơ xac nhân bao hiêm do ngươi môi giơi   ́ ̉ ̉ ̀ ́ ̀ ́ ̣ ̉ ̉ ̀ ́ bao hiêm phat hanh (không phai do công ty bao hiêm phat hanh), không thể   ̉ ̉ ́ ̀ ̉ ̉ ̉ ́ ̀ dung phiêu bao hiêm đê khiêu nai đoi tiên bôi thương ngươi bao hiêm đươc. ̀ ́ ̉ ̉ ̉ ́ ̣ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̉ ̉ ̣ ­ Hơp đông bao hiêm bao (Open Policy): la hơp đông bao hiêm tron goi cho tât  ̣ ̀ ̉ ̉ ̀ ̣ ̀ ̉ ̉ ̣ ́ ́ ca cac lô hang được áp dụng đối với đối tượng bảo hiểm là một loại hàng hoá  ̉ ́ ̀                           Ôn tâp thanh toan quôc tế ̣ ́ ́ Trang 19/21
 20.                  Hungbato              Lưu hanh nôi bộ ̀ ̣ ĐH07KT hoặc một số loại hàng hoá mà người được bảo hiểm gửi đi hoặc nhận được   tai  ̣ bât cư thơi điêm nao trong 1 thơi han nhât đinh (thương la 1 năm) theo cac điêu   ́ ́ ̀ ̉ ̀ ̀ ̣ ́ ̣ ̀ ̀ ́ ̀ kiên va điêu khoan thoa thuân trươc. ̣ ̀ ̀ ̉ ̉ ̣ ́    Chưng tư vê hang hoa: ́ ̀ ̀ ̀   ́ ­ Hoa đơn thương mai (Commercial Invoices): là chứng từ cơ bản của khâu công  ́ ̣ tác thanh toán. Nó là yêu cầu của người bán đòi hỏi người mua phải trả số tiền  hàng đã được ghi trên hoá đơn. Hoá đơn nói rõ đặc điểm hàng hoá, đơn giá và  tổng trị giá của hàng hoá; điều kiện cơ sở giao hàng; phương thức thanh toán;  phương thức chuyên chở hàng. ­ Giây chưng nhân xuât xư (Certificate of Origin):  là một tài liệu sử dụng trong  ́ ́ ̣ ́ ́ thương mại quốc tế nhằm xác định quốc gia xuất xứ của hàng hóa. ­ Phiêu đong goi (Packing list): Là bảng kê khai tất cả các hàng hoá đựng trong  ́ ́ ́ một kiện hàng (hòm, hộp, container).... ­ Giây chưng nhân chât lương, sô lương (Certiicate of quality): Là chứng từ xác  ́ ́ ̣ ́ ̣ ́ ̣ nhận chất lượng, sô lương của hàng thực giao và chứng minh phẩm chất, số   ́ ̣ lương hàng phù hợp với các điều khoản của hợp đồng. Giấy này có thể do công  ̣ ty giám dịnh cấp. ­ Cac chưng tư khac: Bang kê chi tiêt (Specification), Giây kiêm đinh (Certificate   ́ ́ ̀ ́ ̉ ́ ́ ̉ ̣ of Inspection), Giây  chưng nhân kiêm dich đông vât – thưc cât (Veterinary  –  ́ ́ ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ Phytosanitary Certificate), Giây chưng nhân vê sinh (Sanitary Certificate) ́ ́ ̣ ̣ b. Khi nhân hang, nha NK phai đăc biêt chu y đên cac phê chu trên vân đơn.   ̣ ̀ ̀ ̉ ̣ ̣ ́ ́ ́ ́ ́ ̣ Vi: ̀ ­ Phê chu la căn cư quan trong đê qui trach nhiêm cho cac bên. ́ ̀ ́ ̣ ̉ ́ ̣ ́ ­ Đê phân biêt vân đơn hoan hao va không hoan hao, ta căn cư vao phê chu về   ̉ ̣ ̣ ̀ ̉ ̀ ̀ ̉ ́ ̀ ́ hang hoa va bao bi trên vân đơn. ̀ ́ ̀ ̀ ̣                           Ôn tâp thanh toan quôc tế ̣ ́ ́ Trang 20/21
Đồng bộ tài khoản