Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Câu hỏi phỏng vấn Seabank

Chia sẻ: | Ngày: pdf 2 p | 163

1
356
views

Tham khảo tài liệu 'câu hỏi phỏng vấn seabank', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Câu hỏi phỏng vấn Seabank
Nội dung Text

  1. Câu h i ph ng v n SEABANK ph ng v n : (S lư ng câu h i ph ng v n có th tuỳ, n u b n tr l i trôi ch y t tin thì có th ch 2, 3 câu, còn ng p ng ng, l ng là ph i tr l i nhi u hơn ó) 1. Theo b n trong tình hình kinh t xã h i hi n nay (l m phát, ngân hàng ang g p khó khăn), n u là m t nhân viên tín d ng b n s t p trung vào các i tư ng khách hàng nào là ch y u!? 2. Làm th nào v a m b o tăng trư ng tín d ng theo k ho ch c a ngân hàng t ra cho b n (là nhân viên tín d ng) v a m b o an toàn cho v n vay? 3. Lĩnh v c ho t ng (kinh doanh, s n xu t) nào b n ưu tiên trong vi c tìm ki m khách hàng c a b n? Vì sao? 4. Trong báo cáo k t qu kinh doanh (báo cáo thu nh p), theo b n ch tiêu nào là quan tr ng nh t ? Vì sao ? G i ý t r l i: Câu 1: Trong tình hình khó khăn như hi n nay (l m phát + ngân hàng ang g p khó khăn) thì í tư ng mà các ngân hàng cùng ph i hư ng t i ó là i tư ng khách hàng cá nhân. B i l dân cư Vi t Nam v n có tính ti t ki m, hơn th n a i tư ng khách hàng doanh nghi p hi n nay cũng ang g p r t nhi u khó khăn do vi c h n ch cho vay. M c tiêu c a các ngân hàng u nh m m c ích huy ng t i th i i m này. Cho nên Khách hàng cá nhân là hoàn toàn h p lý t ư c k ho ch mà ngân hàng giao cho có r t nhi u cách. i u ó Câu 2: tuỳ thu c vào ngh thu t c a m i cá nhân NVTD. Tuy nhiên c n chú ý vi c th m nh khách hàng ây là khâu c c kỳ quan tr ng trong su t quá trình cho vay. Còn ây mình có th thí d cho b n như: Kh năng quan h c a b n, k ngh thu t năng giao ti p, ngh thu t chăm sóc,.... Câu 3: Lĩnh v c ho t ng s n xu t kinh doanh nào b n ưu tiên trong vi c tìm ki m khách hàng. M i m t chi nhánh c a ngân hàng h u như u t p trung vào i tư ng khách hàng chính. Vì v y b n có th t p trung vào i tư ng m ts này. Ngoài ra nó còn ph thu c vào b n thích lĩnh v c nào nh t. Ví d b n thích xe ô tô ch ng h n b n s có nh ng m i quan tâm v nh ng lo i xe ô tô nên vi c cho vay mua xe ô tô tr góp là m t l i th c a b n ho c cũng có th nhà b n làm ngh Nông nhi u năm, b n cũng tham gia vào quá trình ó thì vi c cho vay i v i nông nghi p l i là l i th c a b n vì b n am hi u th i gian thu ho ch, lúc gieo tr ng,....... Câu 4: i v i báo cáo thu nh p c a 1 ngân hàng, ho c 1 doanh nghi p ho t ng s n xu t kinh doanh. http://www.nghoangvan137.blogspot.com
  2. Do NHTM là lo i hình doanh nghi p ho t ng vì m c tiêu cu i cùng là l i nhu n, do v y ch tiêu quan tr ng nh t có l là: doanh thu thu n ho t ng kinh doanh và chi phí ho t ng kinh doanh . ây là 2 ch tiêu quy t nh nhi u nh t n L i nhu n c a các ngân hàng. Trong ó, doanh thu ch y u c a ngân hàng là t vi c cung c p d ch v và cho vay ; chi phí c a ngân hàng ch y u là chi phí huy ng v n và khuy n mãi. Qua báo cáo thu nh p 2 th i i m liên ti p, ta có th bi t kh năng m r ng tín tăng trư ng doanh thu thu n. Ho c bi t d ng, th ph n c a 1 ngân hàng qua t c ư c các chi phí mà ngân hàng ph i ch u và áp l c t vi c huy ng v n ra sao tăng c a chi phí ho t ng kinh doanh. qua t c tăng doanh thu thu n c n l n hơn t c tăng c a chi phí là bi u hi n t t, Tc cho th y ngân hàng ang phát tri n và có nhi u l i nhu n. Ngư c l i, ngân hàng ang g p v n khó khăn, có th t s c nh tranh ho c s khó khăn c a n n kinh t . i u này òi h i ngân hàng c n có các bi n pháp tri n khai s n ph m, d ch v , a d ng hoá, ho c c t gi m các kho n chi phí t n kém không hi u qu trong hi n t i gi m chi phí ho t ng kinh doanh http://www.nghoangvan137.blogspot.com
Đồng bộ tài khoản