Câu hỏi phỏng vấn Seabank

Chia sẻ: minhsonhk52

Tham khảo tài liệu 'câu hỏi phỏng vấn seabank', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Câu hỏi phỏng vấn Seabank

Câu h i ph ng v n SEABANK


ph ng v n : (S lư ng câu h i ph ng v n có th tuỳ, n u b n tr l i trôi ch y
t tin thì có th ch 2, 3 câu, còn ng p ng ng, l ng là ph i tr l i nhi u hơn ó)

1. Theo b n trong tình hình kinh t xã h i hi n nay (l m phát, ngân hàng ang g p
khó khăn), n u là m t nhân viên tín d ng b n s t p trung vào các i tư ng khách
hàng nào là ch y u!?
2. Làm th nào v a m b o tăng trư ng tín d ng theo k ho ch c a ngân hàng
t ra cho b n (là nhân viên tín d ng) v a m b o an toàn cho v n vay?
3. Lĩnh v c ho t ng (kinh doanh, s n xu t) nào b n ưu tiên trong vi c tìm ki m
khách hàng c a b n? Vì sao?
4. Trong báo cáo k t qu kinh doanh (báo cáo thu nh p), theo b n ch tiêu nào là
quan tr ng nh t ? Vì sao ?


G i ý t r l i:

Câu 1: Trong tình hình khó khăn như hi n nay (l m phát + ngân hàng ang g p
khó khăn) thì í tư ng mà các ngân hàng cùng ph i hư ng t i ó là i tư ng
khách hàng cá nhân. B i l dân cư Vi t Nam v n có tính ti t ki m, hơn th n a
i tư ng khách hàng doanh nghi p hi n nay cũng ang g p r t nhi u khó khăn do
vi c h n ch cho vay. M c tiêu c a các ngân hàng u nh m m c ích huy ng
t i th i i m này. Cho nên Khách hàng cá nhân là hoàn toàn h p lý

t ư c k ho ch mà ngân hàng giao cho có r t nhi u cách. i u ó
Câu 2:
tuỳ thu c vào ngh thu t c a m i cá nhân NVTD. Tuy nhiên c n chú ý vi c th m
nh khách hàng ây là khâu c c kỳ quan tr ng trong su t quá trình cho vay. Còn
ây mình có th thí d cho b n như: Kh năng quan h c a b n, k
ngh thu t
năng giao ti p, ngh thu t chăm sóc,....

Câu 3: Lĩnh v c ho t ng s n xu t kinh doanh nào b n ưu tiên trong vi c tìm
ki m khách hàng. M i m t chi nhánh c a ngân hàng h u như u t p trung vào
i tư ng khách hàng chính. Vì v y b n có th t p trung vào i tư ng
m ts
này. Ngoài ra nó còn ph thu c vào b n thích lĩnh v c nào nh t. Ví d b n thích
xe ô tô ch ng h n b n s có nh ng m i quan tâm v nh ng lo i xe ô tô nên vi c
cho vay mua xe ô tô tr góp là m t l i th c a b n ho c cũng có th nhà b n làm
ngh Nông nhi u năm, b n cũng tham gia vào quá trình ó thì vi c cho vay i v i
nông nghi p l i là l i th c a b n vì b n am hi u th i gian thu ho ch, lúc gieo
tr ng,.......
Câu 4: i v i báo cáo thu nh p c a 1 ngân hàng, ho c 1 doanh nghi p ho t ng
s n xu t kinh doanh.


http://www.nghoangvan137.blogspot.com
Do NHTM là lo i hình doanh nghi p ho t ng vì m c tiêu cu i cùng là l i nhu n,
do v y ch tiêu quan tr ng nh t có l là: doanh thu thu n ho t ng kinh doanh và
chi phí ho t ng kinh doanh . ây là 2 ch tiêu quy t nh nhi u nh t n L i
nhu n c a các ngân hàng.

Trong ó, doanh thu ch y u c a ngân hàng là t vi c cung c p d ch v và cho vay
; chi phí c a ngân hàng ch y u là chi phí huy ng v n và khuy n mãi.

Qua báo cáo thu nh p 2 th i i m liên ti p, ta có th bi t kh năng m r ng tín
tăng trư ng doanh thu thu n. Ho c bi t
d ng, th ph n c a 1 ngân hàng qua t c
ư c các chi phí mà ngân hàng ph i ch u và áp l c t vi c huy ng v n ra sao
tăng c a chi phí ho t ng kinh doanh.
qua t c

tăng doanh thu thu n c n l n hơn t c tăng c a chi phí là bi u hi n t t,
Tc
cho th y ngân hàng ang phát tri n và có nhi u l i nhu n. Ngư c l i, ngân hàng
ang g p v n khó khăn, có th t s c nh tranh ho c s khó khăn c a n n kinh
t . i u này òi h i ngân hàng c n có các bi n pháp tri n khai s n ph m, d ch v ,
a d ng hoá, ho c c t gi m các kho n chi phí t n kém không hi u qu trong hi n
t i gi m chi phí ho t ng kinh doanh
http://www.nghoangvan137.blogspot.com
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản