Câu hỏi phỏng vấn Seabank

Chia sẻ: Nguyễn Minh Sơn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

1
457
lượt xem
166
download

Câu hỏi phỏng vấn Seabank

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'câu hỏi phỏng vấn seabank', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Câu hỏi phỏng vấn Seabank

  1. Câu h i ph ng v n SEABANK ph ng v n : (S lư ng câu h i ph ng v n có th tuỳ, n u b n tr l i trôi ch y t tin thì có th ch 2, 3 câu, còn ng p ng ng, l ng là ph i tr l i nhi u hơn ó) 1. Theo b n trong tình hình kinh t xã h i hi n nay (l m phát, ngân hàng ang g p khó khăn), n u là m t nhân viên tín d ng b n s t p trung vào các i tư ng khách hàng nào là ch y u!? 2. Làm th nào v a m b o tăng trư ng tín d ng theo k ho ch c a ngân hàng t ra cho b n (là nhân viên tín d ng) v a m b o an toàn cho v n vay? 3. Lĩnh v c ho t ng (kinh doanh, s n xu t) nào b n ưu tiên trong vi c tìm ki m khách hàng c a b n? Vì sao? 4. Trong báo cáo k t qu kinh doanh (báo cáo thu nh p), theo b n ch tiêu nào là quan tr ng nh t ? Vì sao ? G i ý t r l i: Câu 1: Trong tình hình khó khăn như hi n nay (l m phát + ngân hàng ang g p khó khăn) thì í tư ng mà các ngân hàng cùng ph i hư ng t i ó là i tư ng khách hàng cá nhân. B i l dân cư Vi t Nam v n có tính ti t ki m, hơn th n a i tư ng khách hàng doanh nghi p hi n nay cũng ang g p r t nhi u khó khăn do vi c h n ch cho vay. M c tiêu c a các ngân hàng u nh m m c ích huy ng t i th i i m này. Cho nên Khách hàng cá nhân là hoàn toàn h p lý t ư c k ho ch mà ngân hàng giao cho có r t nhi u cách. i u ó Câu 2: tuỳ thu c vào ngh thu t c a m i cá nhân NVTD. Tuy nhiên c n chú ý vi c th m nh khách hàng ây là khâu c c kỳ quan tr ng trong su t quá trình cho vay. Còn ây mình có th thí d cho b n như: Kh năng quan h c a b n, k ngh thu t năng giao ti p, ngh thu t chăm sóc,.... Câu 3: Lĩnh v c ho t ng s n xu t kinh doanh nào b n ưu tiên trong vi c tìm ki m khách hàng. M i m t chi nhánh c a ngân hàng h u như u t p trung vào i tư ng khách hàng chính. Vì v y b n có th t p trung vào i tư ng m ts này. Ngoài ra nó còn ph thu c vào b n thích lĩnh v c nào nh t. Ví d b n thích xe ô tô ch ng h n b n s có nh ng m i quan tâm v nh ng lo i xe ô tô nên vi c cho vay mua xe ô tô tr góp là m t l i th c a b n ho c cũng có th nhà b n làm ngh Nông nhi u năm, b n cũng tham gia vào quá trình ó thì vi c cho vay i v i nông nghi p l i là l i th c a b n vì b n am hi u th i gian thu ho ch, lúc gieo tr ng,....... Câu 4: i v i báo cáo thu nh p c a 1 ngân hàng, ho c 1 doanh nghi p ho t ng s n xu t kinh doanh. http://www.nghoangvan137.blogspot.com
  2. Do NHTM là lo i hình doanh nghi p ho t ng vì m c tiêu cu i cùng là l i nhu n, do v y ch tiêu quan tr ng nh t có l là: doanh thu thu n ho t ng kinh doanh và chi phí ho t ng kinh doanh . ây là 2 ch tiêu quy t nh nhi u nh t n L i nhu n c a các ngân hàng. Trong ó, doanh thu ch y u c a ngân hàng là t vi c cung c p d ch v và cho vay ; chi phí c a ngân hàng ch y u là chi phí huy ng v n và khuy n mãi. Qua báo cáo thu nh p 2 th i i m liên ti p, ta có th bi t kh năng m r ng tín tăng trư ng doanh thu thu n. Ho c bi t d ng, th ph n c a 1 ngân hàng qua t c ư c các chi phí mà ngân hàng ph i ch u và áp l c t vi c huy ng v n ra sao tăng c a chi phí ho t ng kinh doanh. qua t c tăng doanh thu thu n c n l n hơn t c tăng c a chi phí là bi u hi n t t, Tc cho th y ngân hàng ang phát tri n và có nhi u l i nhu n. Ngư c l i, ngân hàng ang g p v n khó khăn, có th t s c nh tranh ho c s khó khăn c a n n kinh t . i u này òi h i ngân hàng c n có các bi n pháp tri n khai s n ph m, d ch v , a d ng hoá, ho c c t gi m các kho n chi phí t n kém không hi u qu trong hi n t i gi m chi phí ho t ng kinh doanh http://www.nghoangvan137.blogspot.com
Đồng bộ tài khoản