CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Chia sẻ: Nguyễn Peter | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:11

1
476
lượt xem
241
download

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo câu hỏi trắc nghiệm về mạng máy tính và truyền thông

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

 1. MMT Trắc nghiệm CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Hanoi University of Technology Faculty of Electronics and Telecommunications
 2. MMT Trắc nghiệm Câu 1. Thiết bị terminator được sử dụng: a. Định tuyến b. Khuếch đại c. Chặn dội tín hiệu d. Lặp tín hiệu Câu 2. Giao thức MAC được viết từ a. Media Accounting Control b. Medium Access Control c. Minimum Access Class d. Memory Array with capacitor Câu 3. Chức năng của MAC a. Tạo khung (framing) tại tầng liên kết dữ liệu b. Điều khiển hoạt động của Bridge c. Thay đổi cấu trúc IP packet d. Thực hiện liên kết ảo qua chỉ số VCI Câu 4. Phương pháp truy cập ngẫu nhiên là a. Điều khiển MAC theo phân kênh b. Điều khiển theo Dynamic MAC c. Điều khiển MAC sử dụng thẻ bài d. Điều khiển phân quyền Câu 5. CSMA và CSMA/CD khác nhau cơ bản ở a. Phương thức cảm nhận sóng mang b. Tần số sóng mang c. Cấu trúc khung d. Địa chỉ MAC Hanoi University of Technology Faculty of Electronics and Telecommunications
 3. MMT Trắc nghiệm Câu 6. Trong hệ thống hỏi vòng (polling), các trạm chia sẻ đương truyền thế nào? a. Đồng thời sử dụng băng thông b. Các trạm truy nhập lần lượt theo poll c. Cảm nhận sóng mang d. Phân quyền theo kích thước poll Câu 7. ALOHA model có thông lượng cực đại đạt a. 36.8% b. 87.4% c. 18.4% d. 56.8% Câu 8. Mạng token ring kiểm soát truy nhập đường truyền sử dụng: a. Poll b. Token c. Frame d. Packet Câu 9. NIC là từ viết tắt của a. Network Information Computer b. Network Interface Card c. Network Initalization Change d. Network Information Check Câu 10. Mạng Ethernet IEEE 802.3 có địa chỉ vật lý với độ dài a. 32 bit b. 48 bit c. 64 bit d. 128 bit Câu 11. Chuẩn cáp 10Base5 làm việc ở khoảng cách tối đa: a. 100m b. 200m c. 500m d. 2km Hanoi University of Technology Faculty of Electronics and Telecommunications
 4. MMT Trắc nghiệm Câu 12. Chế độ nào cho phép trao đổi thông tin theo 2 chiều? a. Half duplex b. Single duplex c. Full duplex d. 3-way handshaking Câu 13. Cơ chế điều khiển truy nhập nào áp dụng trong mạng WLAN? a. CDMA b. CSMA/CD c. CSMA/CA d. CSMA Câu 14. Trong mạng không dây, các trạm trong BSS có thể a. Trao đổi trực tiếp với nhau b. Trao đổi gián tiếp c. Trao đổi qua các AP d. Trao đổi qua dịch vụ phân tán Câu 15. Mô hình OSI 7 tầng được phát triển bởi tổ chức nào? a. IEEE b. ISO c. Intel d. Microsoft Câu 16. Trong mô hình OSI, các dich vụ của tầng n+1 được cung cấp bởi a. Tầng n+1 b. Tầng n c. Tầng n+2 d. Tầng n-1 Câu 17. SDU của tầng n được định nghĩa là a. PDU của tầng n+1 b. PDU của tầng n c. SDU của tầng n+1 d. PDU của tầng n+2 Hanoi University of Technology Faculty of Electronics and Telecommunications
 5. MMT Trắc nghiệm Câu 18. Trong dịch vụ connectionless, các SDU được trao đổi a. Phải khởi tạo và hủy bỏ liên kết b. Chỉ cần khởi tạo liên kết c. Không cần khởi tạo liên kết d. Chỉ cần hủy bỏ liên kết Câu 19. Quá trình phân đoạn được thực hiện khi nào? a. Dữ liệu của tầng n+1 nhỏ hơn của tầng n b. Dữ liệu của tầng n+1 lớn hơn của tầng n c. Luôn phải phân đoạn d. Phụ thuộc giao thức Câu 20. Giao thức TCP/IP có mấy tầng? a. 4 b. 5 c. 6 d. 7 Câu 21. Nhiệm vụ của tầng IP là a. Thay đổi khung dữ liệu b. Định tuyến c. MUX d. DEMUX Câu 22. Định tuyến gói IP qua mạng Internet được thực hiện thế nào? a. Qua địa chỉ NetID b. Qua HostID c. Qua địa chỉ IP d. Qua địa chỉ vật lý Hanoi University of Technology Faculty of Electronics and Telecommunications
 6. MMT Trắc nghiệm Câu 23. HostID được sử dụng để xác định a. Vị trí của mạng trong liên mạng b. Vị trí của host trong mạng c. Vị trí của mạng từ xa d. Vị trí của host trong nhóm làm việc Câu 24. Địa chỉ IP nào sau đây là hợp lệ a. 155.270.15.75 b. 15.175.256.2 c. 122.171.16.24 d. 276.12.10.15 Câu 25. Địa chỉ IP lớp A cho phép địa chỉ hoa tối đa là bao nhiêu mạng? a. 100 b. 50 c. 126 d. 254 Câu 26. Địa chỉ IP lớp C cho phép địa chỉ hoa tối đa là bao nhiêu host/mạng? a. 100 b. 50 c. 126 d. 254 Câu 27. Các host kết nối vào cùng một mạng phải có a. Cùng địa chỉ HostID b. Cùng địa chỉ NetID c. Cùng mạng con d. Địa chỉ IP khác phân lớp Câu 28. Địa chỉ IP với hostID toàn bit 1 có nghĩa a. Broadcast b. Multicast c. Single IP d. Group IP Hanoi University of Technology Faculty of Electronics and Telecommunications
 7. MMT Trắc nghiệm Câu 29. Subnet nào sau đây có 2 host /subnet? a. 255.255.0.0 b. 255.255.255.252 c. 255.255.255.255 d. 255.255.255.248 Câu 30. OSPF là giao thức hoạt động trên nguyên tắc a. Link state protocol b. Distance vector protocol c. Routed protocol Câu 31. Giao thức NAT sử dụng để: a. Biến đổi địa chỉ IP thành địa chỉ vật lý b. Biên đổi địa chỉ private IP thành địa chỉ global IP hợp lệ c. Biến đổi địa chỉ vật lý thành địa chỉ IP d. Biến đổi giữa các phân lớp địa chỉ IP Câu 32. Khi có lỗi đường truyền, phương pháp nào được sử dụng để cập nhật các router trong mạng? a. Gửi tới từng địa chỉ IP đơn lẻ b. Gửi trực tiếp qua địa chỉ IP lớp A c. Cơ chế spoofing d. Cơ chế flooding Câu 33. Mạng con được xác định Hanoi University of Technology Faculty of Electronics and Telecommunications
 8. MMT Trắc nghiệm Hanoi University of Technology Faculty of Electronics and Telecommunications
 9. MMT Trắc nghiệm Hanoi University of Technology Faculty of Electronics and Telecommunications
 10. MMT Trắc nghiệm Hanoi University of Technology Faculty of Electronics and Telecommunications
 11. MMT Trắc nghiệm Hanoi University of Technology Faculty of Electronics and Telecommunications
Đồng bộ tài khoản