Câu hỏi trắc nghiệm kế toán

Chia sẻ: hoangthitham

Tài liệu tham khảo về kế toán

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Câu hỏi trắc nghiệm kế toán

BÀI TẬP CHƯƠNG 1
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
1.1Hãy chọn câu trả lời hợp lý nhất
1. Kế toán là... 2. Kế toán tài chính là việc...
a) Thu thập, xử lý thông tin a) Cung cấp thông tin qua sổ kế toán
b) Kiểm tra, phân tích thông tin b) Cung cấp thông tin qua báo cáo tài chính
c) Ghi chép sổ kế toán c) Cung cấp thông tin qua mạng
d) Tất cả đều đúng d) Tất cả đều đúng
3. Kế toán quản trị là việc... 4. Đối tượng kế toán là...
a) Cung cấp thông tin tài chính a) Tài sản, Nguồn vốn
b) Cung cấp thông tin dự báo b) Doanh thu
c) Cung cấp thông tin quá khứ c) Chi phí
d) Tất cả đều đúng d) Tất cả đều đúng
5. Nguyên tắc kế toán dồn tích yêu cầu 6. Nguyên tắc hoạt động liên tục yêu cầu
a) Ghi số lũy kế a) Ghi liên tục
b) Ghi số liên tục b) Ghi lũy kế
c) Ghi vào thời điểm phát sinh c) Giả định DN hoạt động liên tục
d) Tất cả đều đúng d) Tất cả đều đúng
7. Nguyên tắc thận trọng yêu cầu 8.Yêu cầu cơ bản đối với kế toán
a) Lập dự phòng a) Trung thực
b) Không đánh giá cao hơn giá ghi sổ b) Khách quan
c) Không đánh giá thấp hơn khoản nợ c) Kịp thời
d) Tất cả đều đúng d) Tất cả đều đúng
9. Đối tượng nào sau đây là tài sản 10. Đối tương nào sau đây là nợ phải trả
a) Phải thu khách hàng a) Khoản khách hàng trả trước
b) Phải trả người bán b) Phải thu khách hàng
c) Lơi nhuận chưa phân phối c) Khoản trả trước người bán
d) Qũy đầu tư phát triển d) Lợi nhuận chưa phân phối
11. Đối tượng nào sau đây là vốn chủ sở 12. Trong kỳ, doanh nghiệp thu đuợc
hữu 10trđồng, trong đó thu nợ 2trđồng. Doanh
thu trong kỳ là
a) Phải thu khách hàng a) 10tr
b) Phải trả người bán b) 2tr
c) Nguồn kinh phí c) 8tr
d) Qũy đầu tư phát triển d) số khác
13. Trong kỳ, doanh nghiệp chi tiền 20tr 14. Tổng cộng giá trị tài sản so với tổng công
trong đó chi trả nợ 5tr. Chi phí trong kỳ nguồn vốn luôn luôn:

a) 20tr a) bằng nhau
b) 15tr b) khác nhau
c) 5tr c) không thể so sánh
d) số khác d) Tất cả đều sai
15. Nội dung nào sau đây là phương pháp 16) Nội dung nào sau đây là nguyên tắc kế toán
kế toán
a) Lập chứng từ a) Phù hợp
b) Tài khoản b) Trọng yếu
c) Ghi sổ kép c) Giá gốc
d) Tất cả đều đúng d) Tất cả đều đúng


1
Hãy chỉ ra các nội dung có mối liên hệ ở 2 cột dưới đây:
1 Tài sản A Phải trả người bán
2 Nguyên tắc B Quá khứ
3 Yêu cầu C Đếm
4 Phương pháp kế toán D Tính giá
5 Nguồn vốn E Tiền
6 Kế toán tài chính F Trung thực
7 Kế toán quản trị G Chuẩn mực
8 Kiểm kê H Xem xét, cân nhắc
9 Hệ thống pháp luật kế toán I Tương lai
10 Thận trọng J Thận trọng

BÀI TẬP 1 Hãy phân loại các đối tượng thành tài sản và
Phân loại đối tượng kế toán nguồn vốn, sau đó cộng kiểm tra tính cân bằng
theo tài liệu dưới đây (đvt: 10.000đ)

Đối tượng Số tiền Tài sản Nguồn vốn
Tiền 10.000
Đầu tư chứng khoán ngắn hạn 50.000
Phải thu của khách hàng 250.000
Phải trả cho người bán 100.000
Phải thu khác 50.000
Nguyên vật liệu tồn kho 150.000
Công cụ, dụng cụ trong kho 10.000
Thuế và các khoản phải nộp 50.000
Thành phẩm tồn kho 40.000
Qũy phát triển đầu tư 40.000
Tạm ứng 15.000
Phải trả công nhân viên 50.000
Chi phí trả trước 5.000
Tài sản cố định hữu hình 500.000
Qũy khen thưởng, phúc lợi 10.000
Vốn đầu tư của chủ sở hữu 300.000
Hao mòn tài sản cố định 70.000
Vay ngắn hạn 300.000
Tiền gửi ngân hàng 90.000
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 250.000
Cộng

BÀI TẬP 2 Hãy phân loại các đối tượng sau thành tài sản và
Phân loại đối tượng kế toán nguồn vốn, sau đó cộng kiểm tra tính cân bằng
theo tài liệu dưới đây (đvt: 10.000)


2
Đối tượng Số tiền Tài sản Nguồn vốn
Tiền mặt tồn qũy 10.000
Trái phiếu kỳ hạn 6 tháng 50.000
Khách hàng A nợ 150.000
Khách hàng B nợ 100.000
Nợ người bán X 50.000
Nợ người bán Y 50.000
Nhân viên nợ 50.000
Nguyên liệu A tồn kho 100.000
Nguyên liệu B tồn kho 50.000
Công cụ, dụng cụ trong kho 10.000
Thuế GTGT phải nộp 50.000
Thành phẩm tồn kho 40.000
Qũy phát triển đầu tư 40.000
Tạm ứng 15.000
Nợ nhân viên 50.000
Trả trước tiền bảo hiểm 5.000
Nhà văn phòng 200.000
Nhà xưởng 200.000
Máy móc 100.000
Qũy khen thưởng, phúc lợi 10.000
Vốn đầu tư của chủ sở hữu 300.000
Hao mòn tài sản cố định 70.000
Vay ngân hàng A 300.000
Tiền gửi ngân hàng 90.000
Lợi nhuận sau thuế chưa phân 250.000
phối
BÀI TẬP 3 Hãy phân loại các đối tượng sau thành tài sản ngắn hạn,
Phân loại đối tượng kế toán tài sản dài hạn , nợ phải trả và vốn chủ sở hữu, sau đó cộng
kiểm tra tính cân bằng theo tài liệu dưới đây (Đvt: 1.000đ):

Đối tượng Số tiền TSNH + TSDH = NPT + VCSH
Tiền mặt tồn qũy 10.000
Đầu tư chứng khoán ngắn hạn 50.000
Phải thu của khách hàng 250.000
Phải trả cho người bán 100.000
Phải thu khác 50.000
Nguyên vật liệu tồn kho 150.000
Công cụ, dụng cụ trong kho 10.000
Thuế và các khoản phải nộp 50.000

3
Thành phẩm tồn kho 40.000
Qũy phát triển đầu tư 40.000
Tạm ứng 15.000
Phải trả công nhân viên 50.000
Chi phí trả trước 5.000
Tài sản cố định hữu hình 500.000
Qũy khen thưởng, phúc lợi 10.000
Vốn đầu tư của chủ sở hũu 300.000
Hao mòn tài sản cố định 70.000
Vay ngắn hạn 300.000
Tiền gửi ngân hàng 90.000
Lợi nhuận sau thuế chưa phân 250.000
phối
Cộng

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG
1. Ba người hợp tác với nhau thành lập công ty TNHH 3A. Sau một tháng hoạt động họ tranh luận nhau
về các vấn đề: nên trả lương từng người bao nhiêu? Chi phí để phát sinh nhiều không quản lý được,
số lợi huận ít ỏi tính được không biết có đúng hay không. Trích đàm thoại:
- AN: Nếu có một máy vi tính thì không phải tranh luận
- AN: Chỉ cần một người giữ sổ sách
- ẤN: Có lẽ cả hai
Yêu cầu: Hãy nhận xét các ý kiến trên.
2. Liên quan đến việc ghi nhận một một khoản chi phí tại công ty TNHH Hoàng Long, hai nhân viên
tranh luận nhau:
- Hoàng: Việc ghi nhận một khoản chi phí mà chưa chi tiền là sai nguyên tắckế toán.
- Long: Chúng ta đã sử dụng dịch vụ, họ đã phát hóa đơn đòi tiền nên mặc dù chưa trả tiền
nhưng vẫn phải ghi nhận chi phí.
Yêu cầu:
1. Hãy cho biết họ đang nói đến nguyên tắc kế toán nào.
2. Nhân viên nào có ý kiến đúng.

BÀI TẬP CHƯƠNG 2
I.CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Hãy chọn câu trả lời hợp lý nhất trong các câu dưới đây
1. Bảng cân đối kế toán là
a) Báo cáo tài chính
b) Báo cáo kinh doanh
c) Báo cáo quản trị
d) Tất cả đều đúng
2. Bảng cân đối kế toán là báo cáo tại thời điểm
a) Đúng
b) sai
3. Bảng cân đối kế toán phản ánh
a) Tài sản
b) Nợ phải trả

4
c) Vốn chủ sở hữu
d) Tất cả đều đúng
4. Bảng cân đối kế toán dùng để biết:
a) Tình hình kinh doanh
b) Tình hình tài chính
c) Tình hình sản xuất
d) Tất cả đều đúng
5. Bảng cân đối kế toán sử dụng thước đo
a) Tiền
b) Hiện vật
c) Thời gian lao động
d) Tất cả đều đúng
6. Một doanh nghiệp có nợ phải trả 10triệu, vốn chủ sở hữu 90triệu, tài sản sẽ là:
a) 100tr
b) 80tr
c) 90tr
d) Số khác
7. Một khoản chi mua vật liệu sẽ làm
a) Tăng tài sản, giảm tài sản
b) Tăng tài sản, tăng nợ phải trả
c) Giảm tài sản, giảm nợ phải trả
d) Tất cả đều sai
8. Một khoản vay để trả nợ người bán sẽ làm
a) Tăng tài sản, giảm tài sản
b) Tăng tài sản, tăng nợ phải trả
c) Tăng nợ phải trả, giảm nợ phải trả
d) Tất cả đều sai
9. Một khoản nợ do mua vật liệu sẽ làm
a) Tăng tài sản, giảm tài sản
b) Tăng tài sản, tăng nợ phải trả
c) Giảm tài sản, giảm nợ phải tra
d) Tất cả đều sai
10. Một khoản chi trả nợ sẽ làm
a) Tăng tài sản, giảm tài sản
b) Tăng tài sản, tăng nợ phải trả
c) Giảm tài sản, giảm nợ phải trả
d) Tất cả đều sai
11. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trình bày
a) Doanh thu
b) Chi phí
c) Lãi (lỗ)
d) Tất cả đều đúng
12. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là báo cáo thời kỳ
a) Đúng
b) Sai

BÀI TẬP 1 Hãy lập bảng cân đối kế toán bằng cách điền vào mẫu
Lập bảng cân đối kế toán theo tài liệu cho dưới đây:

Công ty X có số liệu phản ánh tình hình tài chính tại các thời điểm như sau (Đơn vị tính : 1.000đ )
5
Khoản mục Ngày 31/12/1999 Ngày 31/01/ 2000
Tiền mặt tồn qũy 10.000 15.000
Tiền gửi ngân hàng 90.000 145.000
Đầu tư chứng khoán ngắn hạn 50.000 50.000
Phải thu của khách hàng 250.000 240.000
Phải thu khác 50.000 10.000
Nguyên vật liệu tồn kho 150.000 200.000
Công cụ, dụng cụ trong kho 10.000 20.000
Thành phẩm tồn kho 40.000 50.000
Tạm ứng 15.000 20.000
Chi phí trả trước 5.000 10.000
Tài sản cố định hữu hình 500.000 600.000
Hao mòn tài sản cố định 70.000 150.000
Vay ngắn hạn 300.000 200.000
Phải trả cho người bán 100.000 180.000
Thuế và các khoản phải nộp 50.000 10.000
Phải trả công nhân viên 50.000 10.000
Nguồn vốn kinh doanh 300.000 300.000
Qũy phát triển đầu tư 40.000 80.000
Lãi chưa phân phối 250.000 410.000
Qũy khen thưởng, phúc lợi 10.000 20.000
Công ty XBẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Ngày 31 Tháng 1 Năm 2006
Đơn vị tính: 1.000đ
TÀI SẢN MÃ SỐ ĐẦU NĂM SỐ CUỐI
SỐ KỲ
A. TS NGẮN HẠN 100
1. Tiền
2. Đầu tư chứng khoán ngắn hạn
3. Phải thu của khách hàng
4. Phải thu khác
5. Hàng tồn kho
6.. Chi phí trả trước ngắn hạn
7. Tài sản ngắn hạn khác
B. TS DÀI HẠN 200
1. Tài sản cố định hữu hình
2. Hao mòn tài sản cố định
Tổng cộng Tài sản 250


6
NGUỒN VỐN 300
A.Nợ phải trả
1.Vay ngắn hạn
2.Phải trả cho người bán
3.Thuế và các khoản phải nộp
4.Phải trả người lao động
B.Vôn chủ sở hữu 400
1. Vốn đầu tư của chủ sở hũu
2. Qũy phát triển đầu tư
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
4. Qũy khen thưởng, phúc lợi
Tổng cộng Nguồn vốn 430
Lập biểu ngày tháng năm 2006
Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc
BÀI TẬP 2 Hãy lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bằng cách Lập báo cáo kết quả
HĐKD điền vào mẫu theo tài liệu cho dưới đây (đvt 1.000đ)
Doanh thu 4.277.303
Khoản giảm trừ doanh thu 2.000
Giá vốn hàng bán 3.623.768
Doanh thu hoạt động TC 10.000
Chi phí hoạt động TC 5.000
Chi phí bán hàng 227.000
Chi phí quản lý 200.532
Thu nhập khác 3.710
Chi phí khác 1.000

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Năm………
Đơn vị tính:............
M Thuyết Năm Năm
CHỈ TIU số minh nay trước

1 2 3 4 5
1. Doanh thu bn hng v cung cấp dịch vụ 01 VI.25
2. Cc khoản giảm trừ doanh thu 02
3. Doanh thu thuần về bn hng v cung cấp dịch vụ 10
(10 = 01 - 02)
4. Gi vốn hng bn 11 VI.27
5. Lợi nhuận gộp về bn hng v cung cấp dịch vụ (20 20
= 10 - 11)
6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.26
7. Chi phí ti chính 22 VI.28
7
- Trong đó: Chi phí li vay 23
8. Chi phí bn hng 24
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30
{30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}
11. Thu nhập khc 31
12. Chi phí khc 32
13. Lợi nhuận khc (40 = 31 - 32) 40
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50
(50 = 30 + 40)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hnh 51 VI.30
16. Chi phí thuế TNDN hỗn lại 52 VI.30
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60
(60 = 50 – 51 - 52)
18. Li cơ bản trên cổ phiếu (*) 70

Lập, ngày ... tháng ... năm ...


BÀI TẬP 3 Hãy xác định các sự kiện sau đây sự kiện nào là
Nghiệp vụ kinh tế phát sinh nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Nghiệp vụ KT Sự kiện
1. Công ty trả giá lô đất A 1,2 tỉ, người bán chưa đồng ý.
…………………………
2. Công ty nhận thông báo nộp thuế 200triệu.
…………………………
3. Công ty nhận hóa đơn điện, nước 1triệu.
…………………………
4. Ký hợp đồng mua 1tấn hàng A trị giá 5triệu.
…………………………
5. Đặt hàng mua 10 bộ bàn ghế, trị giá 2triệu.
…………………………
6. Dự tính chi tạm ứng công tác phí 1triệu.
…………………………
7. Nhập kho 10 bộ bàn ghế 2triệu.
…………………………
8. Tính thuê quảng cáo trên báo 4,5 triệu
………………………… Giám đốc tính chia thưởng 20triệu
…………………………
9. Nộp thuế 100triệu.
…………………………
BÀI 4 Anh hưởng của nghiệp vụ kinh tế
Công ty AC mới được thành lập. Các nghiệp vụ phát sinh như sau
1. Chủ sở hữu đầu tư 800triệu, số tiền đã chuyển vào TK của công ty ở ngân hàng.
2. Mua thiết bị cho sản xuất 600triệu, trả bằng TGNH
3. Mua chịu nguyên vật liệu chưa trả tiền người bán 100triệu
4. Vay ngắn hạn ngân hàng trả nợ người bán 50triệu
5. Trả nợ vay ngân hàng 10triệu

8
Yêu cầu :
1. Hãy trình bày ảnh hưởng của các nghiệp vụ kinh tế qua bảng sau:
STT NGHIỆP VỤ TÀI = NỢ PHẢI + VỐN
SẢN TRẢ CHỦ
SỞ
H ỮU
TIỀN THIẾT NGUYÊN PHẢI TRẢ VAY VỐN
BỊ VẬT NGƯỜI NGẮN ĐT
LIỆU BÁN HẠN CỦ A
CSH
Cộng

2. Căn cứ kết quả bài 4 lập bảng cân đối kế toán.


BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

BÀI 1
Giám đốc một công ty dịch vụ A bắt đầu công việc kinh doanh vào ngày 1/6 bằng cách mở 1 tài khoản ở
ngân hàng và gửi vào 2.700.000.000. Số tiền này bao gồm 1.000.000.000 vay của bạn bè và 1.700.000.000 là
của riêng ông ta.
Ông ta đã dùng số tiền trên vào việc thuê thiết bị, mua nguyên vật liệu, thuê nhân viên. Ông giám đốc muốn
chuyển hướng kinh doanh do đó trong quá trình hoạt động ông không đầu tư thêm và cũng không rút vốn.
Đến 30/9 ông muốn biết kết quả kinh doanh dịch vụ A nhưng lúng túng vì nhân viên kế toán đã nghỉ việc.
May mắn Ông ta tuyển được Anh (Chị) và cung cấp các tài liệu sau :
1 Một cuốn sổ Sec có số dư : 3.520.000.000
2 Khách hàng nợ 875.000.000
3 Nếu bán nguyên vật liệu dùng không hết Ông ta sẽ nhận được 50.000.000
4 Tiền ký cược thuê thiết bị 200.000.000
5 Nợ tiền thuê thiết bị 525.000.000
6 Nợ tiền nhân viên 100.000.000
7 Nợ bạn bè 700.000.000
Anh (Chị) hãy giúp Ông giám đốc biết kết qủa hoạt động kinh doanh của công ty từ 1/6 đến 30/9.

BÀI 2
Năm 2005, Ông A mở 1 cửa hàng bán lẻ bán quần áo Jean, 14
giờ làm việc 1 ngày, hàng bán thu tiền mặt. Kinh doanh thành
công nên năm 2006 ông A quyết định mở thêm cửa hàng thứ 2
cách cửa hàng thứ nhất 50km. Ông A quyết định thuê 1 viên
quản lý cùng với 2 nhân viên phục vụ cửa hàng 1 để ông có
thời gian quản lý cửa hàng mới.Năm 2006 cửa hàng mới thành

9
công nhưng cửa hàng 1 kinh doanh không bằng năm 2005,
tình hình cửa hàng 1 như sau:
2006 2005
Doanh thu thuần 325.000 350.000
Giá vốn hàng bán 225.000 225.000
Lãi gộp 100.000 125.000
Chi phí bán hàng và quản lý 75.000 50.000
Lãi thuần 25.000 75.000

So sánh số liệu trên Ông A phát hiện giá vốn hàng bán trong 2 năm bằng nhau, mức chi phí trong 2 năm cũng
bằng nhau nếu ngoại trừ chi phí lương cho nhân viên quản lý mới 25.000. Ngoài ra ông A còn phát hiện các
nghiệp vụ liên quan giá vốn hàng bán như sau:

2006 2005
Hàng mua vào 200.000 271.000
Khoản giảm giá hàng mua 15.000 20.000
Chi phí vân chuyển 19.000 27.000
Kiểm kê 32.000 53.000
Một phát hiện khác là hàng tồn kho cuối năm 2001 đúng phải là 57.000 .
Hãy cho biết ông A quan tâm vấn đề gì? Tại sao (Nêu ít nhất 2 lý do)? Hãy tính lại cho ông A

CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM
1. Taøi khoaûn duøng ñeå
a) Ghi nhaän tình hình bieán ñoäng cuûa taøi saûn
b) Ghi nhaän tình hình bieán ñoäng taøi chính
c) Ghi nhaän tình hình bieán ñoäng kinh teá
d) Taát caû ñeàu ñuùng
2. Taøi khoaûn naøo sau ñaây laø taøi khoaûn taøi saûn
a) TK Taïm öùng
b) TK Doanh thu nhaän tröôùc
c) TK Doanh thu
d) Giaù voán haøng baùn
3. Taøi khoaûn naøo sau ñaây laø taøi khoaûn ngoàn voán
a) TK Taïm öùng
b) TK Doanh thu nhaän tröôùc
c) TK Doanh thu
d) Giaù voán haøng baùn
4. Taøi khoaûn naøo sau ñaây laø taøi khoaûn doanh thu
a) TK Taïm öùng
b) TK Doanh thu nhaän tröôùc
c) TK Doanh thu
d) Giaù voán haøng baùn
5. Taøi khoaûn naøo sau ñaây laø taøi khoaûn chi phí
a) TK Taïm öùng
10
b) TK Doanh thu nhaän tröôùc
c) TK Doanh thu
d) Giaù voán haøng baùn
6. Heä thoáng taøi khoaûn ñöôïc saép xeáp theo
a) Thöù töï A,B,C...
b) Tính chaát quan troïng cuûa ñoái töôïng keá toaùn
c) Loaïi taøi saûn, nguoàn voán...
d) Taát caû ñeàu ñuùng
7. Nguyeân taéc ghi cheùp treân TK taøi saûn
a) Soá dö TK ghi beân nôï
b) Soá dö TK ghi beân coù
c) Soá dö cuoái kyø luoân luoân baèng 0
d) Taát caû ñeàu ñuùng
8. Nguyeân taéc ghi cheùp treân TK nguoàn voán
a) Soá dö TK ghi beân nôï
b) Soá dö TK ghi beân coù
c) Soá dö cuoái kyø luoân luoân baèng 0
d) Taát caû ñeàu ñuùng
9. Nguyeân taéc ghi cheùp treân TK doanh thu
a) Soá dö TK ghi beân nôï
b) Soá dö TK ghi beân coù
c) Soá dö cuoái kyø luoân luoân baèng 0
d) Taát caû ñeàu ñuùng
10. Nguyeân taéc ghi cheùp treân TK chi phí
a) Soá dö TK ghi beân nôï
b) Soá dö TK ghi beân coù
c) Soá dö cuoái kyø luoân luoân baèng 0
d) Taát caû ñeàu ñuùng
11. Noäi dung cuûa phöông phaùp ghi soå keùp laø
a) Ghi nôï phaûi ghi coù, soá tieàn ghi nôï, coù phaûi baèng nhau
b) Ghi nhieàu nôï ñoái öùng vôùi nhieàu coù
c) Ghi moät beân coù ñoái öùng vôùi nhieàu beân nôï
d) Taát caû ñeàu ñuùng
12. Soá dö TK caáp 1 baèng
a) Soá dö cuûa taát caû TK caáp 2
b) Soá dö cuûa taát caû soå chi tieát
c) Soá dö cuûa taát caû TK caáp 3
d) Taát caû ñeàu ñuùng
13. Muoán ñoái chieáu soá lieäu cuûa soå chi tieát vôùi taøi koaûn
caàn phaûi laäp
a) Baûng caân ñoái keá toaùn
b) Baûng ñoái chieáu soá phaùt sinh caùc TK

11
c) Baûng toång hôïp chi tieát
d) Baûng keâ
14. Ñeå kieåm tra vieäc ghi soå keùp caàn phaûi laäp
a) Baûng caân ñoái keá toaùn
b) Baûng ñoái chieáu soá phaùt sinh caùc TK
c) Baûng toång hôïp chi tieát
d) Baûng keâ


BAØI TAÄP 7 Haõy phaân loaïi caùc taøi khoaûn sau ñaây
Phaân loaïi taøi khoaûn

TAØI KHOAÛN TKTSLÑ TKTSCÑ TKNPT TKNVCSH TKDT TKCP TKTNK TKCPK TKXÑKQ
111 Tieàn maët
112 Tieàn gôûi ngaân 
haøng
211 Taøi saûn coá ñònh 
HH
113 Tieàn ñang chuyeån
121 Ñaàu tö CK ngaén 
haïn
212 Taøi saûn coá ñònh 
thueâ TC
213 Taøi saûn coá ñònh 
voâ hình
311 Vay ngaén haïn 
315 Nôï daøi haïn ñeán 
haïn traû
411 Nguoàn voán kinh 
doanh
412 Cheânh leäch ñaùnh 
giaù laïi taøi saûn
21 Hao moøn TSCÑ
4
22 Ñaàu tö CK daøi 
haïn
1
12
13
128 Ñaàu tö ngaén haïn 
khaùc
129 DP giaûm giaù ñaàu 
tö NH
413 Cheânh leäch tyû 
giaù 
414 Quyõ ñaàu tö phaùt 
trieån
511 Doanh thu baùn 
haøng vaø cung caáp 
DV 
512 Doanh thu noäi boä
515 Doanh thu hoaït 
ñoäng taøi chính
131 Phaûi thu cuûa 
khaùch haøng
133 ThueáGTGT ñöôïc 
khaáu tröø


14
TAØI KHOAÛN TKTSLÑ TKTSCÑ TKNPT TKNVCSH TKDT TKCP TKTNK TKCPK TKXÑKQ
621 Chi phí nguyeân 
lieäu, vaät lieäu 
tröïc tieáp
622 Chi phí nhaân coâng 
tröïc tieáp
627 Chi phí saûn xuaát 
chung
15
136 Phaûi thu noäi boä
138 Phaûi thu khaùc
22 Ñaàu tö daøi 
8 haïn khaùc
22 Döï phoøng 
9 giaûm giaù 
ñaàu tö daøi 
haïn
16
17
13 DP phaûi thu khoù 
ñoøi
9
141 Taïm öùng
142 Chi phí traû tröôùc 
33 Phaûi traû 
4 coâng nhaân 
vieân
18
14 Caàm coá, kyù 
4 cöôïc, kyù 
quyõ ngaén 
haïn
15 Haøng mua 
1 ñang ñi treân 
ñöôøng
15 Nguyeân 
2 lieäu, vaät 
lieäu
22 Goùp voán lieân 
doanh
219
20
153 Coâng cuï, duïng 
cuï
33 Phaûi traû 
1 ngöôøi baùn
21
15 Chi phí saûn 
4 xuaát kinh doanh 
dôû dang
155 Thaønh phaåm
156 Haøng hoaù
61 Mua haøng
1
22
157 Haøng göûi ñi baùn
159 Döï phoøng giaûm 
giaù haøng toàn kho
241 Xaây döïng cô baûn 
dôû dang
242 Chi phí traû tröôùc 
daøi haïn
33 Chi phí phaûi 
5 traû
33 Phaûi traû 
6 noäi boä
23
24 Kyù quyõ, kyù 
4 cöôïc daøi 
haïn
33 Thueá vaø 
3 caùc khoaûn 
phaûi noäp 
Nhaø nöôùc
33 Phaûi traû, 
8 phaûi noäp 
khaùc
41 Quyõ döï 
5 phoøng taøi 
chính
24
34 Vay daøi haïn
1


TAØI KHOAÛN TKTSLÑ TKTSCÑ TKNPT TKNVCSH TKDT TKCP TKTNK TKCPK TKXÑKQ
342 Nôï daøi haïn

25
42 Lôïi nhuaän 
1 chöa PP
343 Traùi phieáu phaùt 
haønh
344 Nhaän kyù quyõ, kyù 
cöôïc daøi haïn
431 Quyõ khen thöôûng, 
phuùc lôïi
52 Chieát khaáu 
1 thöông maïi
63 Giaù voán 
2 haøng baùn
53 Haøng baùn bò 
1 traû laïi
63 Chi phí taøi 
5 chính
64 Chi phí baùn 
1 haøng
71 Thu nhaäp 
1 khaùc

26
441 Nguoàn voán ñaàu tö 
xaây döïng cô baûn
451 Quyõ quaûn lyù cuûa 
caáp treân 
532 Giaûm giaù haøng 
baùn
631 Giaù thaønh saûn 
xuaát
642 Chi phí quaûn lyù 
doanh nghieäp
811 Chi phí khaùc
911 Xaùc ñònh keát quaû 
kinh doanh

BAØI TAÄP 9 Haõy xaùc ñònh ñoái töôïng keá toaùn vaø
söï taêng giaûm cuûa Phaân tích nghieäp vuï kinh teá chuùng qua
caùc nghieäp vuï kinh teá sau:

Nghieäp vuï kinh teá Ñoái töôïng Ñoái töôïng
taêng giaûm
1. Chuû nhaân ñaàu tö vaøo doanh nghieäp baèng
caùch chuyeån töø TK caù nhaân vaøo TK cuûa DN
100.000.000ñ
2. Ruùt tieàn göûi ngaân haøng nhaäp quõy tieàn
maët 10.000.000
3. Mua nguyeân lieäu nhaäp kho traû baèng tieàn
maët 2.000.000
4. Mua TSCÑ traû baèng tieàn göûi ngaân haøng
12.000.000
5. Vay ngaén haïn NH, ñaõ nhaäp quõy tieàn maët
5.000.000
6. Taïm öùng cho nhaân vieân 2.000.000 tieàn maët
ñeå mua haøng
7. Mua haøng hoùa nhaäp kho chöa traû tieàn ngöôøi
baùn 20.000.000
8. Traû nôï ngöôøi baùn baèng tieàn göûi ngaân
haøng 5.000.000
9. Vay ngaén haïn NH traû nôï ngöôøi baùn
10.000.000

27
10.Mua coâng cuï nhaäp kho traû baèng tieàn taïm
öùng 1.000.000
11. Duøng tieàn göûi NH traû nôï vay ngaén haïn
4.000.000

BAØI TAÄP 10 Haõy xaùc ñònh ñoái töôïng keá toaùn vaø söï
taêng giaûm cuûa Phaân tích nghieäp vuï kinh teá    chuùng qua caùc
nghieäp vuï kinh teá sau:

Nghieäp vuï kinh teá Ñoái töôïng Ñoái töôïng
taêng giaûm
1. Xuaát kho haøng hoùa giaù voán 12.000.000,
giaù baùn 20.000.000
beân mua ñaõ nhaän haøng ñaày ñuû.
2. Chi phí baùn haøng baèng TM 1.000.000ñ
3. Chi phí quaûn lyù baèng tieàn göûi NH 3.000.000
BAØI TAÄP 11 Haõy xaùc ñònh soá dö, soá phaùt sinh taêng,
giaûm
Nguyeân taéc ghi cheùp treân caùc TK (Nguyeân taéc ghi cheùp) treân caùc TK
sau:


TK TAØI SAÛN TK NÔÏ PHAÛI TRAÛ
TK DOANH THU
TK NGUOÀN VOÁN
TK CHI PHÍ TK XAÙC ÑÒNH KQ
28
BAØI TAÄP 12 Caên cöù vaøo taøi lieäu cho döôùi ñaây ñeå laäp ñònh
khoaûn caùc
Taøi khoaûn vaø ghi soå keùp nghieäp vuï phaùt sinh:


Nghieäp vuï kinh teá Teân ST ghi Nô ST ghi
TK Coù
1. Chuû nhaân ñaàu tö vaøo doanh nghieäp baèng
caùch chuyeån töø TK caù nhaân vaøo TK cuûa DN
100.000.000ñ
2. Ruùt tieàn göûi ngaân haøng nhaäp quõy tieàn
maët 10.000.000
3. Mua nguyeân lieäu nhaäp kho traû baèng tieàn
maët 2.000.000
4. Mua TSCÑHH traû baèng tieàn göûi ngaân
haøng 12.000.000
5. Vay ngaén haïn NH, ñaõ nhaäp quõy tieàn maët
5.000.000
6. Taïm öùng cho nhaân vieân 2.000.000 tieàn
maët ñeå mua haøng
7. Mua haøng hoùa nhaäp kho chöa traû tieàn
ngöôøi baùn 20.000.000
8. Traû nôï ngöôøi baùn baèng tieàn göûi ngaân
haøng 5.000.000
9. Vay ngaén haïn NH traû nôï ngöôøi baùn
10.000.000
10.Mua coâng cuï nhaäp kho traû baèng tieàn
taïm öùng 1.000.000
11. Duøng tieàn göûi NH traû nôï vay ngaén haïn
4.000.000
12. Thueá thu nhaäp doanh nghieäp phaûi noäp
28.000.000
13. Trích laäp quõy ñaàu tö phaùt trieån töø lôïi
nhuaän 5.800.000
14. Chuû nhaân ñaàu tö vaøo doanh nghieäp 1
TSCÑHH 50.000.000
15. Chuû nhaân chuyeån ñi 1 TSCÑHH 10.000.000
16. Nhaän voán goùp lieân doanh cuûa oâng A
100.000.000 TGNH

BAØI TAÄP 14 Caên cöù vaøo taøi lieäu cho döôùi ñaây ñeå laäp ñònh
khoaûn caùc
Taøi khoaûn vaø ghi soå keùp nghieäp vuï phaùt sinh:

Nghieäp vuï kinh teá Teân taøi khoaûn Soá tieàn ghi Nôï
Soá tieàn ghi Coù

29
1. Chuû nhaân ñaàu tö vaøo doanh nghieäp baèng caùch
chuyeån töø TK caù nhaân vaøo TK cuûa DN 100.000.000ñ
vaø tieàn maët 50.000.000
2. Ruùt tieàn göûi ngaân haøng 25.000.000 nhaäp quõy tieàn
maët 10.000.000 vaø traû nôï ngöôøi baùn 15.000.000
3. Mua nguyeân lieäu nhaäp kho 7.000.000 traû baèng tieàn
maët 2.000.000 vaø TGNH 5.000.000
4. Mua TSCÑHH 20.000.000 traû baèng tieàn göûi ngaân
haøng 12.000.000 vaø nôï ngöôøi baùn 8.000.000
5. Vay ngaén haïn NH 30.000.00, ñaõ nhaäp quõy tieàn maët
5.000.000 vaø chuyeàn vaøo TKNH 25.000.000
6. Xuaát quõy 5.000.000 taïm öùng cho nhaân vieân
2.000.000 tieàn maët vaø buø taïm öùng laàn tröôùc
3.000.000
7. Mua haøng hoùa nhaäp kho 20.000.000 ñaõ traû
10.000.000 tieàn maët vaø coøn nôï ngöôøi baùn 10.000.000
8. Traû nôï ngöôøi baùn baèng tieàn göûi ngaân haøng
5.000.000 vaø TM 5.000.000
BAØI TAÄP 15 Caên cöù vaøo taøi lieäu cho döôùi ñaây ñeå laäp ñònh
khoaûn caùc
Keá toaùn toång hôïp vaø nghieäp vuï phaùt sinh vaø ghi soå keá toaùn
toång hôïp vaø chi tieát
keá toaùn chi tieát theo maãu cho saún:


Doanh nghi
eäp coù tình hì
nh trong thaùng 1/2004 nhö sau :
I. Toàn kho ñaàu thaùng
­ Vaät lieäu chính A (VLC ) toàn kho ñaàu thaùng 30kg, ñôn giaù 50.000ñ
­ Vaät lieäu phuï B ( VLP ) toàn kho ñaàu thaùng 40kg, ñôn giaù 10.000ñ
­ Tieàn maët toàn quõy : 500.000ñ
II. Nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh trong thaùng: 
Nghieäp vuï kinh teá Teân ST Nôï ST Coù
TK
1. Ngaøy 1.1 Mua vaät lieäu  chính A soá löôïng 
10kg, ñôn giaù 50.000ñ vaø vaät lieäu phuï B soá 
löôïng  20kg,  ñôn  giaù  10.000ñ  nhaäp  kho  chöa 
traû tieàn ngöôøi baùn X.Thueá gtgt 10%


2. Ngaøy 5.1 Xuaát kho vaät lieäu duøng cho saûn 
xuaát saûn phaåm trong ñoù 
VLC 20kg x 50.000 = 1.000.000
 VLP 3kg. X 10.000 = 30.000

3. Ngaøy 10.1 Xuaát quõy tieàn maët traû nôï 
ngöôøi baùn X 120.000ñ.

30
Taøi khoaûn Nguyeân lieäu vaø vaät lieäu Soá hieäu : 152


        Chöùng                   Dieãn  Taøi                               Soá 
töø giaûi khoaûn  tieàn 
          Soá  ñoái öùng                 Nôï 
Ngaøy Coù
Soà   dö   ñaàu     
thaùng
Coäng   soá   phaùt                 
sinh
Soá   dö   cuoái     
thaùngTaøi khoaûn Phaûi traû ngöôøi baùn Soá hieäu 331
               Chöùng                   Dieãn  Taøi                    Soá 
töø giaûi khoaûn  tieàn 
          Soá  ñoái öùng                  Nôï 
Ngaøy Coù
Soá   dö   ñaàu 
thaùng
Coäng   soá   phaùt 
sinh
Soá   dö   cuoái 
thaùng


Taøi khoaûn Chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp Soá hieäu 621
               Chöùng                   Dieãn  Taøi                    Soá 
töø giaûi khoaûn  tieàn 
          Soá  ñoái öùng                  Nôï 
Ngaøy Coù
Soá   dö   ñaàu 
thaùngCoäng phaùt sinh     
31
Soá   dö   cuoái 
thaùng
Taøi khoaûn Tieàn maët Soá hieäu 111
               Chöùng                   Dieãn  Taøi                    Soá 
töø giaûi khoaûn  tieàn 
          Soá  ñoái öùng                  Nôï 
Ngaøy Coù
Soá   dö   ñaàu          
thaùngCoäng   soá   phaùt 
sinh
Soá   dö   cuoái 
thaùng


BAØI TAÄP 16 Yeâu caàu:
Moái quan heä giöõa TK vaø 1. Môû TK vaø ghi soá dö ñaàu kyø.
Baûng CÑKT 2. Ñònh khoaûn caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh.
3. Caên cöù ñònh khoaûn ghi vaøo TK ñaõ môû theo
YC1.
4. Xaùc ñònh soá dö cuoái kyø treân caùc taøi khoaûn.
5. Laäp baûng caân ñoái taøi khoaûn.
5. Laäp baûng caân ñoái keá toaùn

Giaû ñònh doanh nghieäp X coù tình hình nhö sau:
I. Baûng caân ñoái keá toaùn ngaøy 31/12/2003
Taøi saûn Soá ñaàu Soá cuoái Nguoàn voán Soá Soá cuoái
naêm kyø ñaàu kyø
naêm
A. TSLÑ & ÑTDH A. NÔÏ PHAÛI TRAÛ
Tieàn 1.000 Phaûi traû ngöôøi baùn 10.000
Phaûi thu khaùch 10.000 Thueá phaûi noäp 4.000
haøng
Thaønh phaåm 5.000
B.TSCÑ & ÑTDH B. NGUOÀN VOÁN CSH
Taøi saûn coá ñònh 30.000 Nguoàn voán kinh 30.000
doanh
Hao moøn TSCÑ (2.000)
Toång coäng 44.000 Toång coäng 44.000
II. Caùc nghieäp vuï phaùt sinh trong thaùng 1/200432
Nghieäp vuï kinh teá Teân ST ST ghi
TK Nôï Coù

1. Khaùch haøng t r aû nôï cho doanh nghi eäp baèng
t i eàn maët 5. 000

2. Goùp t heâm voán baèng t i eàn maët 10. 000


3. Chi t i eàn maët noäp t hueá 3. 500


4. Chi t i eàn maët t r aû nôï ngöôøi baùn 8. 000
BAÛNG CAÂN ÑOÁI SOÁ PHAÙT SINH CAÙC TAØI KHOAÛN
THAÙNG………/2.004
Taøi  Soá dö Ñaàu kyø Soá phaùt Sinh TK Soá dö Cuoái kyø
khoaûn
Nôï Coù Nôï Coù Nôï Coù
BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN
Ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2000
Taøi saûn Soá ñaàu Soá Nguoàn voán Soá Soá
naêm cuoái kyø ñaàu cuoái
naêm kyø
BAØI TAÄP 17 Yeâu caàu: Tính giaù vaät lieäu theo caùc phöông
phaùp tính giaù:
Tính giaù Bình quaân gia quyeàn, nhaäp tröôùc- xuaát tröôùc vaø
nhaäp sau – xuaát tröôùc.Haõy ñònh khoaûn caùc
nghieäp vuï phaùt sinh theo 1 trong caùc phöông
phaùp tính giaù.33
Taïi moät doanh nghieäp aùp duïng phöông phaùp keâ khai thöôøng
xuyeân, tính thueá VAT theo phöông phaùp khaáu tröø. Trong thaùng
1/2004 coù taøi lieäu sau :
I. Soá dö ñaàu thaùng
TK 152 : 1.000.000ñ. Chi tieát 100kg vaät lieäu A, ñôn giaù10.000ñ/kg
II.Nghieäp vuï phaùt sinh trong thaùng :
1. Ngaøy 1. Mua vaät lieäu A chöa traû tieàn ngöôøi baùn X 100kg, ñôn
giaù11.000ñ/kg, thueá GTGT 5%. Vaät lieäu ñaõ nhaäp kho ñaày ñuû,
chi phí vaän chuyeån 20.000ñ baèng tieàn maët .
2. Ngaøy 5. Xuaát kho vaät lieäu duøng ñeå tröïc tieáp saûn xuaát saûn
phaåm : 120kg
3. Ngaøy 10. Mua vaät lieäu A 50kg, ñôn giaù 12.000ñ/kg, thueá GTGT
5%, thueá GTGT 5%.Vaät lieäu ñaõ nhaäp kho chöa thanh toaùn tieàn
cho ngöôøi baùn Y, chi phí vaän chuyeån 10.000ñ baèng tieàn maët.
4. Ngaøy 30. Xuaát kho vaät lieäu duøng ñeå tröïc tieáp saûn xuaát SP :
60kg./-

Phaàn tính toaùn:
a. Phöông phaùp bình quaân cuoái kyø:
b. Phöông phaùp bình quaân sau moãi laàn xuaát:
c. Phöông phaùp nhaäp tröôùc – xuaát tröôùc:
d. Phöông phaùp nhaäp sau – xuaát tröôùc:
BAØI TAÄP 18 Yeâu caàu: Tính giaù vaät lieäu theo caùc phöông
phaùp tính giaù:
Tính giaù Bình quaân gia quyeàn, nhaäp tröôùc- xuaát tröôùc vaø
nhaäp sau – xuaát tröôùc.Haõy ñònh khoaûn caùc
nghieäp vuï phaùt sinh theo 1 trong caùc phöông
phaùp tính giaù.

Taïi moät doanh nghieäp aùp duïng phöông phaùp keâ khai thöôøng
xuyeân, tính thueá VAT theo phöông phaùp khaáu tröø. Trong thaùng 1/
2004 coù taøi lieäu sau :
I. Soá dö ñaàu thaùng
TK 153: 100.000ñ - Chi tieát 50 ñv coâng cuï B, ñôn giaù2.000ñ/ñv
II.Nghieäp vuï phaùt sinh trong thaùng :
Ngaøy 1: Mua coâng cuï B 50ñv, ñôn giaù 2.200ñ/ñv, thueá GTGT 10%,chi
phí vaän chuyeån 20.000 ñaõ thanh toaùn caùc khoaûn baèng tieàn taïm
öùng, coâng cuï ñaõ nhaäp kho ñaày ñuû.
Ngaøy 5: Xuaát kho coâng cuï duøng ñeå phuïc vuï trong phaân xöôûng
70ñv.


34
Ngaøy 10: Mua coâng cuï B 100ñv, ñôn giaù 2.300ñ/ñv, thueá GTGT 10%,
chi phí vaän chuyeån 30.000, ñaõ thanh toaùn baèng tieàn maët, coâng cuï
ñaõ nhaäp kho ñaày ñuû.
Ngaøy 30: Xuaát kho coâng cuï duøng ñeå phuïc vuï trong phaân xöôûng
80ñv./-

Phaàn tính toaùn:
a. Phöông phaùp bình quaân cuoái kyø:
b. Phöông phaùp bình quaân sau moãi laàn xuaát:
c. Phöông phaùp nhaäp tröôùc – xuaát tröôùc:
d. Phöông phaùp nhaäp sau – xuaát tröôùc:
Phaàn ñònh khoaûn:

BAØI TAÄP 19 Yeâu caàu: Caên cöù caùc chöùng töø sau ñeå xaùc
ñònh nghieäp vuï Chöùng töø goác kinh teá phaùt sinh vaø ñònh
khoaûn (neáu coù theå )

Ngaøy 6/1 keá toaùn nhaän Hoùa ñôn GTGT soá 12 ngaøy 5/1/20x1 cuûa
coâng ty X ñoøi tieàn veà soá vaät lieäu A 100Kg, ñôn giaù 30.000ñ/kg,
thueá GTGT 10%.
Ngaøy 8/1 nhaän ñöôïc phieáu chi tieàn maët traû nôï coâng ty X theo hoùa
ñôn GTGT soá 12 ngaøy 5/1.
Ngaøy 10/1 nhaän ñöôïc phieáu nhaäp kho soá vaät lieäu A theo hoùa ñôn
GTGT soá 12 ngaøy 5/1, nhaäp kho ñuû 100Kg vaø phieáu chi tieàn maët
vaän chuyeån 110.000, trong ñoù thueá GTGT 10.000ñ.
BAØI TAÄP 20 Yeâu caàu: Caên cöù caùc chöùng töø goác sau
ñeå laäp chöùng töø ghi soå Chöùng töø ghi soå
1. Phieáu chi soá 1 ngaøy 5/1 : Chi 12.000.000ñ tieàn maët mua vaät lieäu
nhaäp kho.
2. Phieáu chi soá 2 ngaøy 10/1 : Chi 1.000.000ñ tieàn maët mua coâng cuï
nhaäp kho.
3. Phieáu chi soá 3 ngaøy 20/1 : Chi 5.000.000ñ tieàn maët traû nôï nhaø
cung caáp .
4. Phieáu chi soá 4 ngaøy 25/1 : Chi 2.000.000ñ tieàn quaûng caùo baùn
saûn phaåm.
5. Phieáu chi soá 5 ngaøy 27/1 : Chi 1.500.000ñ tieàn tieáp khaùch.

CHÖÙNG TÖØ GHI SOÅ         Soá…….
  Ngaøy………thaùng………naêm
Trích yeáu Taøi khoaûn Soá tieàn
    Ghi   nôï            Ghi   nôï 
Ghi coù Ghi coù


35
BAØI TAÄP 21 Yeâu caàu: Ñònh khoaûn vaø phaûn aùnh caùc nghieäp
vuï phaùt sinh Keá toaùn taäp hôïp             vaøo sô ñoà TK chöõ T
theo taøi lieäu döôùi ñaây, tính giaù thaønh SP:
 chi phí SX,tính Z

Taïi moät doanh nghieäp saûn xuaát coù tình hình sau:
1. Soá dö ñaàu thaùng: TK 154: 200.000ñ
2. Caùc nghieäp vuï phaùt sinh trong thaùng
a. Xuaát kho vaät lieäu trò giaù 6.000.000ñ, trong ñoù duøng ñeå
tröïc tieáp saûn xuaát SP 5.500.000ñ vaø phuïc vuï trong phaân
xöôûng: 500.000ñ .
b. Tieàn löông phaûi traû cho coâng nhaân SX 1.200.000ñ, trong
ñoù coâng nhaân SX tröïc tieáp 1.000.000, coâng nhaân phuïc vuï
200.000ñ .
c. Trích laäp BHXH, BHYT, KPCÑ theo quõy löông tính vaøo caùc ñoái
töôïng coù lieân quan.
d. Khaáu hao TSCÑHH duøng trong phaân xöôûng 2.000.000ñ.
e. Chi phí khaùc baèng tieàn maët duøng trong phaân xöôûng
200.000ñ
3. Keát quaû saûn xuaát:
- Hoaøn thaønh 100 SP nhaäp kho thaønh phaåm.
- Trò giaù saûn phaåm dôû dang cuoái kyø 100.000ñ
- BAØI TAÄP 22 Yeâu caàu:
BT toång hôïp 1.Tính X?
2.Ñònh khoaûn vaø phaûn aùnh caùc nghieäp vuï
phaùt sinh vaøo sô ñoà TK chöõ T theo taøi lieäu döôùi ñaây.
3.
36
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản