CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM : KINH TẾ VĨ MÔ

Chia sẻ: littleboy4291

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM : KINH TẾ VĨ MÔ (tài liệu tham khảo)

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM : KINH TẾ VĨ MÔ

Phuong Loan – Beely cute
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM : KINH TẾ VĨ MÔ1- Cho biết những câu bình luận sau đây: Việc chính phủ tăng chi tiêu cho quốc phòng mà không tăng thuế có thể dẫn đến GNP cao
hơn và giá cả thấp hơn.Trả lời: Sai vì: chính phủ tăng chi tiêu cho quốc phòng mà không tăng thuế →AD↑ → P↑ →Y↑.2- Khi tính tổng sản phẩm quốc dân thì không được (+) khoản chi tiêu cho tiêu dùng và chênh lệch hàng tồn kho.Trả lời: Sai vì: Khi tính tổng sản phẩm quốc dân GNP thì được (+) khoản chi tiêu cho tiêu dùng và chênh lệch hàng tồn kho.3- Khi thị trường trái phiếu cân thì thị trường tiền tệ cũng cân bằngTrả lời: Đúng vì: Theo mối quan hệ TT tiền tệ và TT trái phiếu ta có phương trình: MS+BS=MD+BD→ MS - MD = BS - BDTT tiền tệ = TT trái phiếu. Vậy khi TT trái phiếu cân bằng BD=BS do đó theo phương trình ta có MS=MD → thị trường tiền tệ cân bằng
Phuong Loan ­Beely cute
Phuong Loan – Beely cute4- Khi các tác nhân trong nền kinh tế thay đổi dự kiến của mình về tương lai thì đường philíp ngắn hạn dịch chuyểnTrả lời: Đúng vì khi tác nhân trong nền kinh tế thay đổi thì AD thay đổi → Đường philíp ngắn hạn dịch chuyển.5- Tỷ giá hối đoái đồng nội tệ tăng làm cán cân thương mại xấu đi, giá cả tăng lên.Trả lời: Sai vì:* e↑ { - X↓ (xuất khẩu ↓){ - XM ↑ (nhập khẩu ↑) → NX ↓ (xuất khẩu ròng)→ Cán cân thương mại xấu đi* NX↓ → AD↓ → Việc làm có ít → tỷ lệ thất nghiệp nhiều → giá cả ↓6- Lạm phát tăng lên sẽ tác động vào cả cung cầu tiền và làm thay đổi lãi suất cân bằngTrả lời: Đúng vì: Lạm phát↑ → cầu tiền MB↑ → Cầu tiền dịch chuyển cung, cầu tiền đều thay đổi và L↑
Phuong Loan - Beely cute
Phuong Loan – Beely cute7- Hoạt động của thị trường mở (mua bán trái phiếu) sẽ làm thay đổi vốn dự trữ của các Ngân hàng thương mạiTrả lời: Hoạt động thị trường mở → thay đổi tiền cơ sở → thay đổi lãi suất→ thay đổi tiền dự trữ của Ngân hàng thương mại8- Dùng chính sách tài khoá để điều tiết nền kinh tế thì ngân sách hàng năm sẽ cân bằngTrả lời: Sai vì tuỳ thuộc chính sách tài khoá cùng chiều hay chính sách tài khoá ngược chiều9- Thu nhập quốc dân không bao gồm khấu hao nhưng lại bao gồm chi tiêu mua sắm máy móc thiết bị mới.Trả lời: Đúng vì"Y= GNP - Khấu hao - Thuế gián thu10- Sản lượng cân bằng của nền kinh tế chính là GNP đã thực trong nền kinh tếTrả lời: Sai vì GNP = GDP + Thu nhập ròng từ nước ngoài11- Khi MPC ↑ thì số nhân chi tiêu ↓
Phuong Loan - Beely cute
Phuong Loan – Beely cuteTrả lời: Sai vì số nhân chi tiêu chính phủ là1m' = ----------------- Khi MPC ↑ thì m' ↑1 - MPC (1-t)12- Đường AS sẽ dịch chuyển chừng nào sản lượng thực tế còn chênh lệch so với sản lượng tiềm năngTrả lời: Đúng bởi vì Y* = Y0 thì AS sẽ không còn dịch chuyển nữa13- Ngân hàng trung ương có thể cùng một lúc theo đuổi cả hai mục tiêu lãi suất và mức cung về tiền để điều tiết nền kinh tếTrả lời: Sai vì: nếu điều chỉnh lãi suất thì phải thả nổi mức cung tiền, nếu điều chỉnh mức cung tiền phải thả nổi lãi suất14- Khi tính thu nhập có thể sử dụng thì không được lấy NNP trừ đi thuế trực thuTrả lời: Sai vì được lấy NNP - thuế trực thu
Phuong Loan - Beely cute
Phuong Loan – Beely cuteYd = Y - Td + TR = NNP - Td - + TR15- Sản lượng thực tế và sản lượng cân bằng khác nhau ở phần tồn kho không dự kiếnTrả lời: Đúng vì:- Sản lượng thực tế < Sản lượng cân bằng thì nền kinh tế tổng cung < tổng cầu →P↑ → Y↑ → nền kinh tế vận động đạt trạng thái cân bằng- Sản lượng thực tế > sản lượng cân bằng → tổng cung > tổng cầu → P↓→Y↓ → dịch chuyển về vị trí cân bằng → sản lượng thực tế và sản
lượng cân bằng khác nhau ở phần tồn kho không dự kiếnYthực tế = Ycân bằng + Tồn kho không dự kiến (+ hoặc -)16- Khi thuế suất (t) tăng lên thì số nhân trong nền kinh tế giảm điTrả lời: Đúng vì số nhân trong nền kinh tế là1
Phuong Loan - Beely cute
Phuong Loan – Beely cute----------------Nếu t ↑ → số nhân trong nền kinh tế1- MPC (1-t) ↓17- Đường IS thay đổi vị trí khi tỷ giá hối đoái thay đổiTrả lời: Đúng vì khi tỷ giá hối đoái thay đổi → NX (xuất khẩu ròng) thay đổi → ấn Độ thay đổi → vị trí của đường IS thay đổi18- Khi giá dầu trên thế giới tăng mạnh ở các nước nhập khẩu dầu lạm phát tăng và thất nghiệp cũng tăngTrả lời: Đúng vì: Giá dầu tăng → AS giảm → P tăng → Y giảm → thất nghiệp19- Tỷ giá hối đoái chỉ tác động đến đường IS mà không tác động đến vị trí đường LMTrả lời: Tỷ giá hối đoái tác động đến ấn Độ nên tác động đến IS- Tỷ giá hối đoái tác động đến MSMD nên tác động đến LM20- Tăng cường chạy đua vũ trang sẽ dẫn đến lạm phát tăng và thất nghiệp tăng
Phuong Loan - Beely cute
Phuong Loan – Beely cuteTrả lời: Sai vì: đầu tư tăng → AD tăng → P tăng → Y tăng → thất nghiệp giảm21- Thất nghiệp cao hơn luôn kèm theo lạm phát thấp hơnTrả lời: Sai vì nguyên nhân xảy ra lạm phát do tổng cung giảm → AS dịch chuyển sang trái mối quan hệ lạm phát và thất nghiệp là cùng
chiều22- Lạm phát sẽ làm thay đổi vị trí đường LM trong mô hình IS - LMTrả lời: Đúng vì: Lạm phát → tăng cầu tiền danh nghĩa → thay đổi vị trí đường LM23- Điểm vừa đủ trên hàm tiêu dùng là điểm mà tại đó tiêu dùng bằng đầu tưTrả lời: Sai vì điểm vừa đủ trên hàm tiêu dùng là điểm mà tại đó tiêu dùng bằng thu nhập24- Việc thay đổi giá vật tư nhập khẩu tác động đến cả tổng cung lẫn tổng cầuTrả lời: Đúng vì giá vật tư nhập khẩu thay đổi →AS dịch chuyển → cả tổng cung và tổng cầu thay đổi
Phuong Loan - Beely cute
Phuong Loan – Beely cute25- Khi còn có thất nghiệp thì còn có áp lực làm cho tiền công tăng lênTrả lời: Sai vì tiền công giảm26- Sự thay đổi của giá không có ảnh hưởng gì đến vị trí của các đường IS, LMTrả lời: Sai vì giá cả thay đổi → AD thay đổi→ vị trí IS thay đổi27- Trong mô hình xác định tổng sản phẩm quốc dân của 3 khu vực (Hộ gia đình, hãng kinh doanh, chính phủ) tiết kiệm của hộ gia
đình + thuế = đầu tư của khu vực tư nhân + chi tiêu chính phủTrả lời: Đúng vì tiết kiệm + thuế = rò rỉđầu tư + chi tiêu = bổ xung28- Xu hướng nhập khẩu cận biên và xu hướng tiêu dùng cận biên có tác động cùng chiều đến số nhân chi tiêuTrả lời: Sai vì - Xu hướng tiêu dùng cận biên tác động cùng chiều với số nhân chi tiêu- Xu hướng nhập khẩu cận biên tác động ngược chiều tới số nhân chi tiêuPhuong Loan - Beely cute
Phuong Loan – Beely cute1m = ----------------------------1- (1- t ) MPC + MPM29- Nếu không có thâm hụt ngân sách thì không thể có lạm phátTrả lời: Sai vì thâm hụt ngân sách không phải là nguyên nhân duy nhất gây ra lạm phát.30- Trong nền kinh tế đóng, chính sách tài khoá có tác động yếu khi cầu tiền rất nhậy cảm với lãi suất31- Xuất khẩu ròng tăng lên sẽ làm đường IS dịch sang phải và lãi suất giảm điTrả lời: Sai vì NX tăng → AD tăng → IS dịch sang phải → lãi suất tăng32- Số nhân chi tiêu chỉ số những thay đổi trong chi tiêu không phụ thuộc vào thu nhập chỉ dẫn đến những thay đổi trong thu nhập
cân bằng ( sản lượng cân bằng như thế nào)Trả lời: Đúng vì thu nhập cân bằngPhuong Loan - Beely cute
Phuong Loan – Beely cute1Y = ----------------(C + I + G)1- MPC (1-t)Y = m' (C + I + G)m' là số nhân chi tiêu33- Lạm phát ỳ (lạm phát dự kiến) xảy ra khi có một cơn lốc về cầuTrả lời: Sai vì lạm phát ỳ (lạm phát dự kiến) không phải do cơn lốc về cầu34- Chính sách tiền tệ mở rộng có thể làm giảm sản lượng và giảm tỷ giá hối đoái của đồng nội tệTrả lời: Sai vì: chính sách tiền tệ mở rộng → giảm i → giảm tỷ giá hối đoái → L giảm → đầu tư tăng, tiêu dùng tăng → AD tăng → sản
lượng tăng.35- Đường LM càng dốc thì qui mô lấn át đầu tư càng lớn (với IS có độ dốc không đổi)Phuong Loan - Beely cute
Phuong Loan – Beely cuteTrả lời: Sai vì đường LM càng dốc thì qui mô tháo lui đầu tư càng bé36- Trong điều kiện các yếu tố khác không thay đổi tỷ lệ dự trữ bắt buộc tăng lên làm ảnh hưởng như thế nào đến:a- Lãi suất cân bằng trong thị trường tiền tệTrả lời: Tỷ lệ dự trữ bắt buộc tăng số nhân tiền giảm → mức cung tiền giảm → lãi suất cân bằng tăng.b- Giá cả và sản lượng cân bằng trong thị trường hàng hoáTrả lời: lãi suất tăng → đầu tư giảm, tiêu dùng giảm → ADgiảm → P giảm và Y giảmc- Lãi suất và sản lượng cân bằng trong mô hình IS - LMTrả lời: Rb tăng → MS giảm → i tăng → I giảm → ADgiảm → sản lượng cân bằng giảm - Lãi suất tăng.d- Hãy mô tả các thay đổi trên đây bằng các đồ thị thích hợp


P

PoP1 Q Q Q
1 1 1Phuong Loan - Beely cute
Phuong Loan – Beely cute
37- Trong nền kinh tế mở và tỷ giá hối đoái là linh hoạt, giả sử Ngân hàng trung ương bán trái phiếu cho công chúng:a- Lãi suất cân bằng sẽ thay đổi như thế nào trên thị trường tiền tệTrả lời: Ngân hàng trung ương bán trái phiếu cho công chúng → mức cung tiền giảm→ lãi suất cân bằng tăng
Phuong Loan - Beely cute
Phuong Loan – Beely cuteb- Tỷ giá hối đoái sẽ thay đổi như thế nào trên thị trường ngoại hốiTrả lời: Lãi suất cân bằng tăng (tỷ giá hối đoái linh hoạt) → cầu nội tệ tăng → tỷ giá hối đoái tăng trên thị trường ngoại hốic- Sự thay đổi của tỷ giá và lãi suất sẽ ảnh hưởng như thế nào đến giá cả và sản lượngTrả lời: Lãi suất tăng → tiêu dùng giảm→ đầu tư giảm → ADgiảm tỷ giá hối đoái tăng → xuất khẩu giảm, nhập khẩu tăng → NX giảm →
ADgiảmADgiảm → P giảm và sản lượng giảmd- Vẽ đồ thị tương ứng với các tình huống trên đây
Phuong Loan - Beely cute
Phuong Loan – Beely cute
38- Cho thị trường tỷ giá hối đoái của đồng Việt Nam và đồng US đôlaa- Nêu nguyên nhân thay đổi tỷ giá (e)Trả lời: Nguyên nhân thay đổi tỷ giá:+ Dịch chuyển đường cung
Phuong Loan - Beely cute
Phuong Loan – Beely cute+ Dịch chuyển đường cầu: lãi suất thay đổi, thu nhập thay đổib- Giả sử sau khi Mỹ bị cấm vận nhập khẩu vào Việt Nam tăng chậm hơn xuất khẩu từ Việt Nam. Hãy dự đoán sự thay đổi tỷ giá hối đoáiTrả lời: Sau khi Mỹ bị cấm vận nhập khẩu vào Việt Nam tăng chậm hơn xuất khẩu từ Việt Nam tức là nhu cầu USD của Việt Nam giảm
trong khi nhu cầu VND của các nước khác tăng → tỷ giá hối đoái sẽ tăng.39- Theo đồ thị mô tả thị trường tiền tệ
Phuong Loan - Beely cute
Phuong Loan – Beely cute
a- Nêu các lý do có thể làm dịch chuyển đường MS0 đến MS1Trả lời: Lý do làm dịch chuyển đường MS0 đến MS1:+ Tăng lượng tiền cơ sở+ Giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc+ Giảm lãi suất chiết khấu+ Ngân hàng thương mại mua trái phiếu trên thị trường mở.
Phuong Loan - Beely cute
Phuong Loan – Beely cuteb- Sự thay đổi của lãi suất sẽ tác động đến giá cả và sản lượng như thế nào?Trả lời: Sự thay đổi lãi suất (i0 →i1) đầu tư tăng → tiêu dùng tăng → ADtăng → P tăng → Q tăngc- Độ dốc của đường MD phụ thuộc vào những yếu tố nào? Khi đường MD nằm ngang, chính sách tiền tệ sẽ tác động ra sao đến sản
lượng và giá cả.Trả lời: Độ dốc của đường MD phụ thuộc vào+ Độ nhậy cảm của cầu tiền với lãi suất- Khi đường MD nằm ngang cho dù có tăng hay giảm cung tiền thì lãi suất đều không thay đổi → chính sách tiền tệ không có tác động tới
sản lượng và giá cả
Phuong Loan - Beely cute
Phuong Loan – Beely cute
40- Hình dưới đây là đồ thị của hàm tổng cầu trong nền kinh tế đóng có yếu tố chính phủ và thuế là hàm cuả thu nhậpa- Nêu những nguyên nhân làm đường AD1 dịch chuyển đến AD2Trả lời: Nguyên nhân AD1 → AD2 (AD1//AD2) Nền kinh tế này có
AD = ( C + I + G) + (1 - t) MPC.YNguyên nhân: C tăng, I tăng, G tăng hoặc (C + I + G) tăngb- Nêu những nguyên nhân làm đường AD2 đổi vị trí đến AD3
Phuong Loan - Beely cute
Phuong Loan – Beely cuteTrả lời: Nguyên nhân thay đổi AD2 →AD3 là do thay đổi độ dốc của đường AD ở đây là thuế giảm hoặc MPC tăng → (1- t) MPC tăng.c- Số nhân của hàm AD3 lớn hơn hay nhỏ hơn số nhân của AD2? vì sao?Trả lời: Số nhân của hàm AD3 lớn hơn số nhân của hàm AD2 vì đường AD3 có độ dốc lớn hơn đường AD2.d- Những chính sách kinh tế vĩ mô nào có thể được sử dụng để tăng sản lượng từ Y2 đến Y3.Trả lời: Để tăng sản lượng từ Y2 đến Y3 có thể dùng các chính sách vĩ mô sau:+ Giảm thuế suất+ Giảm lãi suất+ Tăng mức cung tiền+ Tăng chi tiêu của chính phủBÀI TẬP: Cho hàm tiêu dùng C = 50+0,8YD cầu về đầu tư bằng 80 và YD = Y
Phuong Loan - Beely cute
Phuong Loan – Beely cute1. Tìm hàm tiết kiệm2. Tính thu nhập (sản lượng) cân bằng3. Giả sử đầu tư tăng thêm 20 xác định sản lượng cân bằng mới4. Vẽ đồ thị tương ứng với các trường hợp a,b,cLỜI GIẢI: C = 50 + 0,8 YD; I = 80; YD = Y1. Hàm tiết kiệm S = Y - C = Y - (50 + 0,8 YD)S = Y - 50 - 0,8YS = 0,2 Y - 50 = 0,2 YD - 502. Sản lượng cân bằng khi AD = YCách 1: C + I = Y → 50 + 0,8 YD + 80 = Y
Phuong Loan - Beely cute
Phuong Loan – Beely cute130 + 0,8 YD - Y = 0- 0,2Y = - 130Y = 650 $
Cách 2: 1 50+ 80Y = ------- (C + I) Y = ------------ = 650 $1-MP 1 - 0,83- Giả sử đầu tư tăng thêm 20 tức I = 20 → I1 = 80 + 20 = 100Sản lượng cân bằng:1 50 + 100
Phuong Loan - Beely cute
Phuong Loan – Beely cuteY = -------------- ( C + I) Y = --------------- = 750 $1 - MPC 0,24- Đồ thị:
Phuong Loan - Beely cute
Phuong Loan – Beely cute
THẤT LẠM
NGHIỆP PHÁT+ Thất + Lạm
nghiệp tạm phát
thời: cân
bằng
dự
Xảy ra
kiến
trong thời
trước
gian ngắn
được:
do chờ
là lạm
việc, do
phát
luân
xảy ra
chuyển chỗ
khi giá
ở của
của các
Phuong Loan - Beely cute
Phuong Loan – Beely cute
người lao hàng
động, do hoá
sự di cư khác
nghề hau
nghiệp tăng lên
người lao với
động một tỷ
lệ như
nhau
+ Thất
giá và
nghiệp cơ
lượng
cấu:
tăng
đồng
Là thất thời và
nghiệp xảy tăng
ra do sự cùng
mất cân một tỷ
bằng giữa lệ.
cung và
cầu lao
+ Lạm
động, trên
phát
thị trường
không
lao độngPhuong Loan - Beely cute
Phuong Loan – Beely cute
khác nhau cân
hoặc ở các bằng
vùng khác dự
nhau. kiến
trước:
là lạm
+ Thất
phát
nghiệp cổ
xảy ra
điển:
khi giá
của
Là thất hàng
nghiệp xảy hoá
ra khi tiền khác
lương thực nhau sẽ
tế phải trả tăng lên
trên thị với tỷ
trường lao lệ khác
động lớn nhau,
hơn mức giá và
lương cân sản
bằng trên lượng
thị trường tăng
đó.Phuong Loan - Beely cute
Phuong Loan – Beely cute
+ Thất không
nghiệp theo đồng
chu kỳ kinh thời,
doanh: không
cùng
một tỷ
(Do thiếu
lệ.
cầu): Là
thất nghiệp
xảy ra do PHÂN
nền kinh tế LOẠI:
rơi vào thời
kỳ suy
Lạm
thoái của
phát do
chu kỳ kinh
cầu
doanh
kéo:
(tổng cầu
Lạm
thấp)
phát
xảy ra
+ PHÂN do AS
LOẠI: tăng nó
kéo
theoPhuong Loan - Beely cute
Phuong Loan – Beely cute
Thất mức
nghiệp tự giá lên.
nguyện: là
thất nghiệp
Lạm
xảy ra do
phát do
người lao
chi phí
động không
đẩy: là
chấp nhận
lạm
làm việc và
phát
lý do nào
xảy ra
đó chủ yếu
do chi
do lương
phí của
thấp
sản
xuất
Thất tăng lên
nghiệp làm cho
không tự tổng
nguyện: là cung
thất nghiệp giảm đi
xảy ra do đẩy
người lao mức
động rất
Phuong Loan - Beely cute
Phuong Loan – Beely cute
muốn làm giá lên
việc, sẵn
sàng làm
Lạm
việc nhưng
phát
không
người:
được chấp
Là lạm
nhận làm
phát
việc
xảy ra
khi
- Tác hại mức
đối với giá tăng
nền kinh tế lên một
nó làm cho cách
tổng sản đều
phẩm quốc đặn
dân nền trong
kinh tế nhiều
giảm sút, năm do
sản lượng cả
thấp gây ra đường
lãng phí về AS và
nguồn lực AD
Phuong Loan - Beely cute
Phuong Loan – Beely cute
như lao đều
động, tài dịch
nguyên, chuyển
vốn lên trên
với
một
- Thất
tốc độ
nghiệp tự
như
nguyện
nhau.
không phải
là điều tồi
tệ
Phuong Loan - Beely cute
Phuong Loan – Beely cute
Phuong Loan - Beely cute
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản