Câu hỏi trắc nghiệm môn nguyên lý kế toán

Chia sẻ: nanaleu

1. Tài khoản trước ngắn hạn cho người bán thuộc: a. Tài sản ngắn hạn b. Tài sản dài hạn c. Nợ phải trả ngắn hạn d. Tất cả các đáp án trên đều sai

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản