Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn Sinh (Đáp án và hướng dẫn giải)

Chia sẻ: 4everloveyou

Tham khảo tài liệu 'câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn sinh (đáp án và hướng dẫn giải)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn Sinh (Đáp án và hướng dẫn giải)

N i dung Dan Giai
: Th t bi n là: C
A. T p h p các ki u gen trong t bào cơ th b t bi n.
B. T p h p các d ng t bi n c a cơ th .
C. Nh ng cá th mang t bi n ã bi u hi n trên ki u hình
D. T p h p các nhi m s c th b t bi n.

t bi n xu t hi n trong nh ng l n nguyên phân u tiên c a h p t g i là.... b
A. t bi n xôma.
B. t bi n ti n phôi.
C. t bi n giao t .
D. ti n t bi n.


t bi n gen là: A
A. S bi n i v t ch t di truy n x y ra c p t bào hay c p phân t .
B. Các bi n d t h p xu t hi n qua sinh s n h u tính.
C. S bi n i t ng t v c u trúc di truy n c a nhi m s c th .
D. S bi n i t ng t v c u trúc c a ADN.
Lo i t bi n gen không di truy n qua sinh s n h u tính là t bi n.... b
A. giao t .
B. xôma.
C. trong h p t .
D. ti n phôi.

t bi n gen g m các d ng là: B
A. M t, thay, o và chuy n c p Nu.
B. M t, thay, thêm và o v trí 1 hay 1 s c p Nu.
C. M t, nhân, thêm và o c p Nu.
D. M t, thay, thêm và chuy n c p Nu.
Cơ th mang t bi n bi u hi n thành ki u hình t bi n g i là.... d
A. ti n t bi n.
B. t bi n xôma.
C. t bi n giao t .
D. th t bi n.

t bi n x y ra nh ng l n nguyên phân u tiên c a h p t , giai o n t 2 n 8 t bào ư c g i là: B
A. t bi n xôma.
B. t bi n ti n phôi.
C. t bi n sinh dư ng.
D. t bi n giao t .
t bi n là nh ng bi n i.... c
A. c p phân t .
B. trong nhi m s c th .
C. trong v t ch t di truy n.
D. ki u hình cơ th .1
Lo i t bi n giao t là t bi n A
A. X y ra trong quá trình gi m phân c a t bào sinh giao t .
B. X y ra trong quá trình nguyên phân c a h p t .
C. Không di truy n.
D. X y ra các mô sinh dư ng.
t bi n tho t u x y ra trên m t m ch c a gen g i là.... a
A. ti n t bi n.
B. t bi n xôma.
C. t bi n ti n phôi.
D. th t bi n.

Nguyên nhân c a t bi n gen là do: B
A. Hi n tư ng NST phân ly không ng u.
B. Tác nhân v t lý, hoá h c c a môi trư ng ngoài hay do bi n i sinh lí, sinh hoá t bào.
C. NST b ch n ng cơ h c.
D. S chuy n o n NST.
D ng t bi n nào sau ây gây h u q a l n nh t v m t di truy n ? b
A. M t c p nuclêôtit trư c mã k t thúc.
B. M t c p nuclêôtit sau b 3 m u
C. Thay c p nuclêôtit gi a o n gen.
D. o v trí c p nuclêôtit b ba k t thúc.

t bi n gen tr i x y ra trong qúa trình gi m phân s bi u hi n… d
A. ngay trong giao t c a cơ th .
B. m t ph n cơ th t o th kh m.
C. ngay trong h p t ư c t o ra.
D. ki u hình cơ th mang t bi n.


: t bi n gen ư c xem là ngu n nguyên li u ch y u c a quá trình ti n hoá vì: B
1. Mang tính ph bi n.
2. Thư ng ít nh hư ng nghiêm tr ng n s c s ng và s sinh s n c a cơ th .
3. X y ra do các tác nhân c a môi trư ng bên ngoài và bên trong cơ th .
4. Th i i m x y ra t bi n.
Câu tr l i úng:
A. 1, 2 và 3.
B. 1, 2 và 4.
C. 1, 2, 3 và 4.
D. 2, 3 và 4.
Bi n i trong dãy nuclêôtit c a gen c u trúc d n t i s bi n i nào sau ây ? a
A. Gen t bi n → ARN thông tin t bi n → Prôtêin t bi n.
B. ARN thông tin t bi n → Gen t bi n → Prôtêin t bi n.
C. Prôtêin t bi n → Gen t bi n → ARN thông tin t bi n.
D. Gen t bi n → Prôtêin t bi n → ARN thông tin t bi n.
2
Lo i t bi n gen nào dư i ây không di truy n qua sinh s n h u tính: B
A. t bi n giao t
B. t bi n xôma.
C. t bi n ti n phôi.
D. t bi n a b i th .
t bi n gen có nh ng tính ch t là ... c
A. ph bi n trong loài, di truy n, có l i ho c có h i.
B. bi n i c u trúc prôtêin làm prôtêin bi n i.
C. riêng r , không xác inh, di truy n, a s có h i, s ít có l i.
D. riêng r , không xác nh, ch di truy n n u x y ra trong gi m phân.


t bi n o v trí 2 c p nuclêôtit c a gen d n n phân t prôtêin ư c t ng h p có th thay i t i a: B
A. 1 axit amin.
B. 2 axit amin.
C. 3 axit amin.
D. 4 axit amin.
t bi n thay th 1 c p nuclêôtit nh hư ng t i s axit amin trong chu i polipeptit là... b
A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 4.


Lo i t bi n có th xu t hi n ngay trong i cá th : A
1. t bi n xôma.
2. t bi n ti n phôi.
3. t bi n giao t .
Câu tr l i úng.
A. 1 và 2.
B. 1 và 3.
C. 2 và 3.
D. 1, 2 và 3.
Hình v sau mô t d ng t bi n gen nào ? d
A T G X T T G X

T A X G A A X G
A. o v trí gi a các c p nuclêôtit.
B. Thay th c p A - T b ng c p G - X.
C. Thay th c p nuclêôtit cùng lo i.
D. Thay th c p A - T b ng c p T - A.


: Hi n tư ng ư c xem là cơ ch c a t bi n gen: D
A. ADN t nhân ôi vào kỳ trung gian c a quá trình phân bào.
B. Nhi m s c th ư c phân ly trong nguyên phân.
C. Gen t h p trong quá trình th tinh3
D. R i lo n t nhân ôi c a ADN.
B nh thi u máu h ng c u hình lư i li m ngư i là do... b
A. m t o n nhi m s c th 21.
B. t bi n gen trên nhi m s c th thư ng.
C. t bi n gen trên nhi m s c th Y.
D. t bi n gen l n trên nhi m s c th X.


M t gen b t bi n m t 3 c p nuclêôtit. S liên k t hy rô s thay i là: D
A. Gi m 6 ho c 9.
B. Gi m 6 ho c 9 ho c 7.
C. Tăng 6 ho c 7 ho c 8 ho c 9
D. Gi m 6 ho c 7 ho c 8 ho c 9
M t gen b t bi n làm phân t prôtêin gi m 1 axit amin và các a xít amin còn l i không thay i so v i prôtêin bình B
thư ng. Gen ã x y ra t bi n.....
A. m t 3 c p nuclêôtit trong gen.
B. m t 3 c p nuclêôtit trong m t b ba.
C. m t 3 c p nuclêôtit c a ba b ba liên ti p.
D. m t 3 c p nuclêôtit b ba k t thúc.

Căn c phân t bi n thành t bi n tr i hay l n là: C
A. i tư ng xu t hi n t bi n.
B. Hư ng bi u hi n ki u hình c a t bi n.
C. S bi u hi n ki u hình c a t bi n th h u hay th h ti p sau.
D. Cơ quan xu t hi n t bi n
M t m ch g c c a gen có trình t các nuclêôtit như sau : ....A T X X G T A A G G... d
Sau t bi n trình t nuclêôtit m ch g c là ....A T G X G T A A X G ...
t bi n trên thu c d ng....
A. thay th c p nuclêôtit.
B. thay th c p nuclêôtit cùng lo i.
C. thay th c p nuclêôtit khác lo i.
D. o v trí c p nuclêôtit.


M ch g c c a gen b t bi n m t m t b ba kho ng gi a. Sau t bi n, chu i pôlypeptit ư c i u khi n t ng h p so ??
v i gen bình thư ng s :
A. Không thay i s lư ng axit amin.
B. Tăng 1 axit amin.
C. Gi m 1 axit amin.
D. Tăng 2 axit amin.
Sau t bi n, chi u dài s c a gen không thay i nhưng s liên k t hydrô gi m 1 , ây có th là d ng t bi n : C
A. Thêm m t c p nuclêôtit.
B. M t m t c p nuclêôtit .
C. Thay th m t c p nuclêôtit .
D. o v trí các c p nuclêôtit .
4
M t gen bình thư ng i u khi n t ng h p m t prôtêin có 498 axit amin. t bi n ã tác ng trên m t c p nuclêôtit và A
sau t bi n t ng s nuclêôtit c a gen b ng 3000. D ng t bi n gen x y ra là:
A. Thay th m t c p nuclêôtit.
B. M t m t c p nuclêôtit.
C. Thêm m t c p nuclêôtit.
D. o c p nuclêôtit.
t bi n o v trí hai c p nuclêôtit c a gen có th làm phân t prôtêin ư c t ng h p t gen ó có th thay it i a: B
A. M t axit amin .
B. Hai axit amin .
C. Ba axit amin .
D. B n axit amin .Gen A có kh i lư ng phân t b ng 450000 ơn v cacbon và có 1900 liên k t hydrô.Gen A b thay th m t c p A - T b ng m t c p G - A L i gi i:
X tr thành gen a, thành ph n nuclêôtit t ng lo i c a gen a là : S nuclêôtit c a gen A : 1500
A. A = T = 349 ; G = X = 401 . Gi i h phương trình:
B. A = T = 348 ; G = X = 402. 2A + 2G = 1500
C. A = T = 401 ; G = X = 349 . 2A + 3G = 1900
D. A = T = 402 ; G = X = 348 . S nuclêôtit c a gen A : A = T = 350 ; G = X =
400 .
S nuclêôtit c a gen a : A = T = 349 ; G = X =
401 .M t gen t ng h p 1 phân t prôtêin có 498 axit amin, trong gen có t l A/G = 2/3. N u sau t bi n, t l A/G = B
66,85%. ây là t bi n:
A. Thay th 1 c p A-T b ng 1 c p G-X.
B. Thay th 1 c p G-X b ng 1 c p A-T .
C. Thay th 2 c p A-T trong 2 b 3 k ti p b ng 2 c p G-X.
D. Thay th 2 c p G-X trong 2 b 3 k ti p b ng 2 c p A-T.
M t gen dài 3060 ăngstrong, trên m ch g c c a gen có 100 a ênin và 250 timin. Gen ó b t bi n m t m t c p G - X thì s liên k t C L i gi i:
hydrô c a gen t bi n s b ng : N = 1800
A. 2344 A m ch g c =100, T m ch g c = 250 suy ra
B. 2345 trong gen A = T = 350; G = X = 550.
C. 2347 S nuclêôtit c a gen t bi n : A = T = 350 ; G =
D. 2348 X = 549 .
S liên k t hydro c a gen t bi n : H = 2A =
3G = 2. 350 + 3.549 = 2347 .M t gen có 1200 nu và có 30% A. Gen b m t m t o n. o n m t i ch a 20 Avà có G= 3/2 A. C
S lư ng t ng lo i nu c a gen sau t bi n là:
A. A=T= 220 và G=X= 330.
B. A=T= 330 và G=X=220.
C. A=T = 340 và G=X =210.
D. A=T = 210 và G=X= 34
M t gen có 1200 nuclêôtit và có 30% a ênin . Do t bi n chi u dài c a gen gi m 10,2 ăngstrong và kém 7 liên k t hydrô . S nuclêôtit A L i gi i:
t do t ng lo i mà môi trư ng ph i cung c p cho gen t bi n t nhân ôi liên ti p hai l n là: S nuclêôtit c a gen bình thư ng A = T = 360 ;
A. A = T = 1074 ; G = X = 717 G = X = 240
B. A = T = 1080 ; G = X = 720 t bi n làm chi u dài gi m 10,2 ăngstrong và
C. A = T = 1432 ; G = X = 956 kém 7 liên k t hydrô nghĩa là qua t bi n ã b
D. A = T = 1440 ; G = X = 960 m t ba c p nuclêôtit g m hai c p A - T và m t
5
c pG-X
S nuclêôtit c a gen t bi n : A = T = 358 ; G =
X = 239 .
S nuclêôtit t do t ng lo i mà môi trư ng ph i
cung c p cho gen t bi n t nhân ôi liên
ti p hai l n là:
A = T = 358 . 3 = 1074 nu ; G = X =
329. 3 = 717 nuGen có 1170 nuclêôtit và có G = 4A. Sau t bi n, phân t prôtêin gi m xu ng 1 axit amin. Khi gen t bi n nhân ôi B A = T = 1170 : 10 = 117.
liên ti p 3 l n, nhu c u nuclêôtit lo i A gi m xu ng 14 nuclêôtit, s liên k t hy rô b phá hu trong quá trình trên là: G = X = 117. 4 = 468.
A. 13104. H = 2A + 3G = 234 + 1404 = 1638
B. 11417. Am t = 14/ 7 = 2.
C. 11466. G m t = 1.
D. 11424. H b = 1658 - 7 = 1631.
H b phá hu = (23 - 1). 1638 = 11417.

Phân t mARN ư c t ng h p t m t gen b t bi n ch a 150 uraxin, 301 guanin, 449 a ênin, và 600 xytôzin. Bi t r ng trư c khi B L i gi i:
chưa b t bi n, gen dài 0,51 micrômét và có A/G = 2/3 . D ng t bi n gen nói trên là: S nuclêôtit c a gen bình thư ng
A. Thay th m t c p G - X b ng m t c p A - T N = 3000 nu
B. Thay th m t c p A - T b ng m t c p G - X A = T = 600 ; G = X = 900
C. M t m t c p A - T S nuclêôtit c a gen t bi n
D. Thêm m t c p G - X T thành ph n c a mARN suy ra thành ph n c a
m ch mã g c ( m ch 1 ) r i m ch i di n ( m ch 2 ) .
A = T = A1 + A2 = 150 + 449 = 599
G = X = G1 + G2 = 301 + 600 = 901
ây là t bi n d ng thay th m t c p A - T
b ng m t c p G - XS ti p h p và trao i chéo không cân gi a các crômatit trong c p nhi m s c th tương ng kì u gi m phân I s B
làm xu t hi n d ng t bi n nào sau ây?
A. a b i.
B. L p o n NST.
C. o o n NST.
D. Thay c p nuclêôtit.

Có 2 d ng t bi n nhi m s c th là : c
a) t bi n d b i và t bi n a b i
b) t bi n m t nhi m và t bi n a nhi m
c) t bi n c u trúc và t bi n s lư ng
d) t bi n m t o n và t bi n l p o n

t bi n NST g m các d ng: D
A. a b i và d b i.
B. Thêm o n và o o n.
C. Chuy n o n tương h và không tương h .
D. t bi n s lư ng và t bi n c u trúc
6
Cơ ch x y ra t bi n o o n nhi m s c th là: C
A. Do t gãy trong quá trình phân li c a nhi m s c th v 2 c c t bào.
B. Do trao i chéo không cân gi a các crômatit trong kì u gi m phân I.
C. Do o n nhi m sác th b t quay 1800 r i l i g n vào nhi m s c th .
D. Do s phân li và t h p t do c a nhi m s c th trong gi m phân.


H u qu di truy n c a t bi n m t o n nhi m s c th là: B
A. Cơ th ch t ngay giai o n h p t .
B. Gây ch t ho c gi m s c s ng.
C. M t s tính tr ng b m t i.
D. Ít nh hư ng n i s ng sinh v t.

Các d ng t bi n s lư ng NST là : d
a) Th m t o n , th chuy n o n
b) Th o o n , th l p o n
c) Th khuy t nhi m , th a nhi m
d) Th d b i , th a b i

Tác nhân gây ra t bi n NST: D
A. Tác nhân v t lý như tia X, Tia c c tím.
B. Tác nhân hoá h c như côxixin, nicotin.
C. Các r i lo n sinh lý, sinh hoá n i bào.
D. T t c các tác nhân trên.

t bi n l p o n nhi m s c th s d n n h u qu nào sau ây? A
A. Có th làm tăng hay gi m bi u hi n c a tính tr ng.
B. Không nh hư ng n ki u hình do không m t ch t li u di truy n.
C. Gây ch t ho c gi m s c s ng.
D. Gia tăng kích thư c c a t bào, làm cơ th l n hơn bình thư ng.

Nguyên nhân gây nên t bi n NST là do : c
a) Tác nhân v t lí và tác nhân hoá h c
b) R i lo n quá trình sinh lí , sinh hoá trong t bào
c) C a và b
d) Tác ng tr c ti p c a môi trư ng

Cơ ch phát sinh t bi n c u trúc là: D
A. Các tác nhân t bi n làm t gãy NST.
B. R i lo n trong nhân ôi NST.
C. Trao i chéo không bình thư ng gi a các crômatít.
D. T t c u úng.

Lo i t bi n nào sau ây x y ra do r i lo n trong quá trình phân bào? C
A. t bi n d b i th .
B. t bi n a b i th .
C. A và B úng.
7
D. T t c u sai.

Cơ ch làm phát sinh t bi n c u trúc NST là : d
a) Các tác nhân t bi n làm t NST
b) Các tác nhân t bi n làm r i lo n nhân ôi NST
c) Các tác nhân t bi n làm các crômatít trao i chéo không bình thư ng
d) C a , b và c

Vi c lo i kh i NST nh ng gen không mong mu n trong công tác ch n gi ng ư c ng d ng t d ng t bi n: B
A. L p o n NST.
B. M t o n NST.
C. o o n NST.
D. Chuy n o n NST.

t bi n s lư ng nhi m s c th có th x y ra lo i t bào nào sau ây? D
A. T bào xôma.
B. T bào sinh d c.
C. H p t .
D. A, B, C u úng.

B nh ung thư máu ngư i là do : b
a) t bi n l p o n trên NST s 21
b) t bi n m t o n trên NST s 21
c) t bi n o o n trên NST s 21
d) t bi n chuy n o n trên NST s 21


B nh nào sau ây thu c d ng t bi n m t o n nhi m săc th ? B
A. B nh b ch t ng.
B. B nh ung thư máu.
C. B nh ao.
D. B nh máu khó ông.

B nh nào dư i ây là do t bi n NST : c
a) B nh máu khó ông
b) B nh mù màu
c) B nh ao
d) B nh b ch t ng

t bi n ư c ng d ng làm tăng ho t tính c a enzym amilaza dùng trong công nghi p bia là t bi n: A
A. L p o n NST.
B. M t o n NST.
C. o o n NST.
D. Chuy n o n NST.

Trong các d ng t bi n c u trúc nhi m s c th sau ây, d ng nào thư ng gây h u qu l n nh t? B
A. o o n nhi m s c th .
8
B. M t o n nhi m s c th .
C. L p o n nhi m s c th .
D. Chuy n o n nhi m s c th .

Th m t d t ru i gi m là do : d
a) L p o n trên NST thư ng
b) Chuy n o n trên NST thư ng
c) Chuy n o n trên NST gi i tính
d) L p o n trên NST gi i tính

t bi n ư c ng d ng chuy n gen t NST này sang NST khác là t bi n: D
A. L p o n NST.
B. M t o n NST.
C. o o n NST.
D. Chuy n o n NST.

M t th kh m a b i xu t hi n trên cây lư ng b i do: B
A. H p t b t bi n a b i.
B. M t hay m t s t bào sinh dư ng b t bi n a b i.
C. T bào sinh d c b t bi n khi th c hi n gi m phân.
D. S th tinh gi a các giao t b t thư ng.

t bi n ư c ng d ng làm tăng ho t tính c a enzim amilaza dùng trong a
công nghi p s n xu t bia là d ng t bi n :
a) L p o n NST
b) M t o n NST
c) o o n NST
d) Chuy n o n NST

D ng t bi n phát sinh do không hình thành ư c thoi vô s c trong quá trình phân bào là: A
A. t bi n a b i th .
B. t bi n d b i th .
C. t bi n o o n NST.
D. t bi nchuy n o n NST.

Trong t bào sinh dư ng c a ngư i, th ba nhi m có s lư ng NST là: C
A. 45
B. 46
C. 47
D. 48

H i ch ng Claiphentơ thu c d ng : d
a) XO b) XXX
b) YO d) XXY

Ngư i b b nh ao có b NST B
A. 2n = 48.
9
B. 2n = 47 (c p NST th 21 g m 3 chi c).
C. 2n = 47 (c p NST gi i tính g m 3 chi c).
D. 2n = 45.

Nh ng t bi n nào dư i ây không làm m t ho c thêm v t ch t di truy n? C
A. Chuy n o n và l p o n.
B. M t o n và l p o n.
C. o o n và chuy n o n.
D. L p o n và chuy n o n.

Cơ ch phát sinh t bi n d b i : a
a) Trong gi m phân t o giao t có m t vài c p NST không phân li
b) Trong gi m phân t o giao t toàn b NST không phân li
c) Trong nguyên phân NST nhân ôi nhưng thoi vô s c không hình thành
d) C b và c

H i ch ng claifentơ là do trong t bào sinh dư ng c a ngư i: C
A. N th a 1 NST gi i tính X
B. N thi u 1 NST gi i tính X
C. Nam th a 1 NST gi i tính X
D. Nam thi u 1 NST gi i tính X

S r i lo n phân li c a m t c p nhi m s c th tương ng t bào sinh d c c a cơ th 2n có th làm xu t hi n các lo i D
giao t nào sau ây?
A. 2n; n
B. n; 2n+1
C. n; n+1; n-1
D. n+1; n-1

Cơ ch phát sinh t bi n a b i : d
a) Trong gi m phân t o giao t có m t vài c p NST không phân li
b) Trong gi m phân t o giao t toàn b NST không phân li
c) Trong nguyên phân NST nhân ôi nhưng thoi vô s c không hình thành
d) C b và c

H i ch ng ao ngư i là th d b i thu c d ng: B
A. 2n - 1
B. 2n + 1
C. 2n - 2
D. 2n + 2

M t ngư i mang b NST có 45 NST trong ó ch có 1 NST gi i tính X, ngư i này là: A
A. N m c h i ch ng T cnơ
B. N m c h i ch ng Claiphentơ
C. Nam m c h i ch ng T cnơ
D. Nam m c h i ch ng Claiphentơ
10
c i m th hi n ngư i b h i ch ng ao : a
a) Cơ th ch m phát tri n , si n , vô sinh
b) Tay chân dài hơn bình thư ng
c) Không phân bi t màu và l c
d) Cơ th phát tri n to l n khác thư ng

H i ch ng Tocnơ là th t bi n có ngư i: D
A. Nam mang NST gi i tính XXY
B. Nam mang NST gi i tính YO
C. N mang NST gi i tính XXX
D. N mang NST gi i tính XO

H i ch ng nào sau ây ngư i là do t bi n d b i th ? D
A. H i ch ng ao
B. H i ch ng T cnơ
C. H i ch ng Claiphentơ
D. A, B và C u úng

c i m c a cây tr ng a b i : d
a) Cơ quan sinh dư ng l n
b) Kh năng ch ng ch u t t v i các i u ki n b t l i
c) Năng su t cao
d) C a , b và c

B nh ung thư máu ngư i có th phát sinh do : B
A. t bi n l p m t o n trên NST th 21
B. t bi n m t m t o n trên NST th 21
C. t bi n o m t o n trên NST th 21
D. t bi n chuy n m t o n trên NST th 21

H i ch ng nào dư i ây không cùng lo i v i các h i ch ng còn l i? D
A. H i ch ng Claiphentơ.
B. H i ch ng T cnơ
C. H i ch ng ao
D. H i ch ng siêu n .

Lo i t bi n phát sinh do không hình thành thoi vô s c trong nguyên phân b
a) t bi n chuy n o n
b) t bi n a b i
c) t bi n d b i
d) t bi n o o n

B nh ch tìm th y nam mà không có n : C
A. B nh mù màu, h i ch ng claifentơ
B. B nh khó ông, h i ch ng Tơcnơ
C. B nh dính ngón tay 2 và 3, h i ch ng claifentơ
D. B nh dính ngón tay 2 và 3, h i ch ng ao
11
R i lo n phân li c a toàn b b NST trong nguyên phân s làm xu t hi n dòng t bào: B
A. 2n
B. 4n
C. 2n-2
D. 2n+2

t bi n ư c ng d ng chuy n gen t NST này sang NST khác : c
a) t bi n m t o n NST
b) t bi n o o n NST
c) t bi n chuy n o n NST
b) t bi n l p o n NST

Th t bi n thư ng không tìm th y ng v t b c cao: A
A. Th a b i
B. Th d b i 1 nhi m
C. Th d b i 3 nhi m
D. Th t bi n gen l n

Xét t bi n s lư ng x y ra m t c p NST. Kí hi u b NST c a th ơn nhi m là: B
A. 2n+1
B. 2n-1
C. 2n+2
D. 2n-2

t bi n ư c ng d ng lo i kh i NST nh ng gen không mong mu n : a
a) t bi n m t o n NST
b) t bi n o o n NST
c) t bi n l p o n NST
d) t bi n chuy n o n NST


Cây t b i Aaaa s cho các lo i giao t lư ng b i v i t l nào? B
A. 1AA: 1Aa
B. 1Aa: 1aa
C. 1AA: 1aa
D. 3AA: 1Aa

Ki u t bi n c u trúc NST nào làm m t s gen c a NST x p l i g n nhau hơn d
a) M t o n
b) o o n
c) Chuy n o n
d) C a , b và c

T bào có ki u gen AAAA thu c th : C
A. D b i 2n + 2
B. T b i 4n
12
C. 2n + 2 ho c 4n
D. 4n ho c 3n

T bào có ki u gen AAAA thu c th t bi n nào sau ây? C
A. D b i 2n+2
B. T b i 4n
C. D b i 2n+2 ho c t b i 4n
D. C A, B và C u sai

Ki u t bi n c u trúc NST nào làm m t s gen c a NST tách xa nhau d
a) o o n
b) Chuy n o n
c) L p o n
d) a và b

R i lo n trong s phân ly toàn b NST trong quá trình nguyên phân t t bào có 2n = 14 làm xu t hi n th : C
A. 2n + 1 = 15
B. 2n – 1 = 13
C. 4n = 28
D. 3n = 21

D ng t bi n c u trúc NST làm thay i v trí c a các gen gi a 2 NST c a c p NST tương ng g i là gì? D
A. Chuy n o n
B. M t o n
C. L p o n
D. o o n

Cơ ch phát sinh t bi n l p o n NST : d
a)Do s ti p h p 2 NST tương ng không cân i
b) Do 1 o n c a NST này b t ra sau ó n i vào 1 NST khác không tương
ng v i nó
c) Do 1 o n c a NST này b t ra sau ó n i vào 1 NST khác nhưng tương
ng v i nó
d) a và c

B ng phương pháp lai xa và a b i hoá có th t o ra th nào sau ây: D
A. Th ơn nhi m
B. Th tam nhi m
C. Th t nhi m
D. Th song nh b i


Các lo i giao t có th t o ra t th AAaa khi gi m phân bình thư ng là : A
A. AA , Aa , aa
B. AAa , Aa , aa
C. AA , Aa , aaa
D. AA , aa
13
H i ch ng Tơcnơ là k t qu c a d ng t bi n nào sau ây ? D
A. Th khuy t nhi m.
B. Th ba nhi m.
C. Th a nhi m
D. Th m t nhi m.


Cá th không th t o ra b ng con ư ng t b i hoá t th lư ng b i là: B
A. AAAA
B. AAAa
C. AAaa
D. aaaa

Tinh trùng bình thư ng c a loài có 10 NST thì t bi n th m t nhi m có s lư ng NST là: C
A. 9
B. 11
C. 19
D. 21


R i lo n trong s phân li toàn b nhi m s c th trong quá trình nguyên phân t t bào có 2n = 14 làm xu t hi n th : C
A. 2n + 1 = 15
B. 2n - 1 = 13
C. 4n = 28
D. 3n = 21

T bào cánh hoa c a m t loài có 10 NST t bào lá c a loài này có s NST là: B
A. 5.
B. 10.
C. 15
D. 20.


Cho phép lai P : Aa x Aa . Ki u gen không th xu t hi n F1 n u m t trong hai cơ th P b t bi n s lư ng NST trong gi m phân là D
:
A. AAa
B. Aaa
C. A
D. Aaaa
T bào sinh dư ng c a cơ th có ki u gen AAaa thì thu c d ng t bi n nào sau ây ? D
A. Th a nhi m.
B.Th t b i.
C. Th tam nhi m kép
D. Th a nhi m ho c th t b i.


Phép lai có th t o ra con lai mang ki u gen AAAa là: C L i gi i: suy lu n nhanh :
A. Aaaa x Aaaa AAAa là k t qu th tinh gi a hai lo i giao t
B. Aaaa x aaaa AA và Aa , ch có phép lai C em l i k t qu như
C. Aaaa x AAaa trên
14
D. AAAA x aaaa

ru i gi m, s r i lo n phân li c p NST 1 trong l n phân bào1 c a 1 t bào sinh tinh s t o ra: C
A. Tinh trùng không có NST 1
B. 2 tinh trùng bình thư ng và 2 tinh trùng th a NST 1
C. 2 tinh trùng thi u NST 1 và 2 tinh trùng th a NST 1
D. 2 tinh trùng bình thư ng và 2 tinh trùng thi u NST 1


Cho A quy nh thân cao, a quy nh thân th p. Phép lai cho t l ki u hình 11 thân cao : 1 thân th p là: D L i gi i:
A. Aaaa x Aaaa Suy lu n nhanh : Cá th thân th p i con chi m
B. AAa x AAa t l 1/12 là k t qu s k t h p hai lo i giao t
C. AAaa x aaaa mang gen l n , m t lo i chi m t l 1/2 và m t
D. AAaa x Aa lo i chi m t l 1/6. Phép lai D tho mãn i u
trên

ru i gi m s r i lo n phân li c a c p NST 2 trong l n phân bào 2 1 trong 2 t bào con c a 1 t bào sinh tinh s có C
th t o ra:
A. 2 tinh trùng bình thư ng và 2 tinh trùng u th a 1 NST 2
B. 2 tinh trùng u thi u 1 NST 2và 2 tinh trùng bình thương
C. 2 tinh trùng bình thư ng, 1 tinh trùng th a 1 NST 2 và 1 tinh trùng thi u 1 NST 2
D. C 4 tinh trùng u b t thư ng


ABCD EFGH D
M t t bào sinh giao t có ki u gen giao t t o ra do t bi n o o n trong gi m phân là:
abcd efgh

A. Giao t mang abcdd và EFGGH
B. Giao t mang abcd và EFGH
C. Giao t mang ABC và EFGHD
D. Giao t mang ABCD và EGFH

Tinh trùng c a m t loài thú có 20 nhi m s c th thì th ba nhi m kép c a loài này có s nhi m s c th là: C
A. 21.
B. 23.
C. 42.
D. 60


ABCD EFGH C
M t t bào sinh giao t có ki u gen giao t t o ra do t bi n chuy n o n trong gi m phân là:
abcd efgh

A. Giao t mang abcd và EFGH
B. Giao t mang ABcd và efGH
C. Giao t mang abcH và EFGd
D. Giao t mang ABCD và EFGH

Hai t bi n nào sau ây có s NST b ng nhau, khi chúng cùng loài ? A
A. Th khuy t nhi m và th m t nhi m kép.15
B. Th ba nhi m và th m t nhi m kép.
C. Th ba nhi m kép và th khuy t nhi m.
D. Th m t nhi m kép và th a nhi m.


Gen B có 540 guanin và gen b có 450 guanin. Cho hai cá th F1 u có ki u gen Bb lai v i nhau , i F2 th y xu t hi n lo i h p t ch a B L i gi i:
1440 xytôzin. Ki u gen c a lo i h p t F2 nêu trên là: Trong ADN , G = X
A. BBb H p t F2 ch a 1440 xytôzin nghĩa là b ng hai
B. Bbb l n s nu lo i xytôzin c a gen b c ng v i s nu
C. BBbb lo i xytôzin c a gen B, ki u gen c a nó s là Bbb
D. Bbbb

Gen B qui nh hoa tr i hoàn toàn so v i gen b qui nh hoa tr ng. Cho cây t b i lai v i cây t b i. Hai phép lai C
nào sau ây cho t l ki u hình i con là gi ng nhau ?
A. BBBB x BBbb và BBbb x BBbb
B. BBbb x Bbbb và Bbbb x bbbb
C. BBBb x bbbb và BBBb x BBbb
D. Bbbb x bbbb và BBBB x bbbb


M t c p gen d h p , m i alen u dài 5100 ăngstrong . Gen A có s liên k t hydro là 3900, gen a có hi u s ph n trăm gi a lo i A v i G A L i gi i:
là 20% s nu c a gen . Do t bi n th d b i t o ra t bào có ki u gen Aaa. S lư ng nuclêôtit m i lo i trong ki u gen s là S nuclêôtit c a gen A ho c a : 3000 nu
A. A = T= 2700 ; G = X = 1800 S nuclêôtit t ng lo i c a gen A
B. A = T= 1800 ; G = X = 2700 - Gi i h phương trình:
C. A = T= 1500 ; G = X = 3000 2A + 3G = 3900
D. A = T= 1650 ; G = X = 2850 2A + 2G = 3000
- S nuclêôtit t ng lo i c a gen A : A = T = 600 ; G = X = 900 .
S nuclêôtit t ng lo i c a gen a :
- Gi i h phương trình:
A% G% = 20%
A% + G% = 50%
- S nuclêôtit t ng lo i c a gen a : A = T = 1050 ; G = X = 450 .
S nuclêôtit m i lo i c a ki u gen Aaa:
A = T = 600 + ( 1050 x 2 ) = 2700 nu
G = X = 900 + ( 450 x 2 ) = 1800 nu

Gen A qui nh hoa là tr i hoàn toàn so v i gen a qui nh hoa tr ng. Cho cây t b i lai v i cây t b i thu ư c F1 D
toàn cây t b i , không quan tâm n lai thu n ngh ch thì s công th c lai t i a trong qu n th là:
A. 6
B. 7
C. 8
D. 9

Hoa liên hình màu tr i hoàn toàn so v i hoa màu tr ng. Khi em cây hoa màu thu n ch ng tr ng 35oC C
thì nó ra hoa màu.
a. . b. H ng. c. Tr ng. d. a,b úng
Thư ng bi n là : a
a) Bi n i ki u hình không bi n i ki u gen
b) bi n i ki u hình và bi n i ki u gen
c) Bi n i ki u gen không bi n i ki u hình
16
d) c a , b và cCây rau mác m c trên c n có: A
a. 1 lo i lá hình mũi mác. b. Lo i lá hình mũi mác và hình b n dài.
c. 1 lo i lá hình b n dài. d. T t c u sai.

Nguyên nhân gây ra thư ng bi n : d
a) Tác nhân v t lí
b) Tác nhân hoá h c
c) R i lo n quá trình sinh lí , sinh hoá t bào
d) Tác ng tr c ti p c a môi trư ngKi u hình là k t qu c a: C
a. Ki u gen. c. Ki u gen tương tác v i môi trư ng.
b. Môi trư ng. d. t bi n.

Thư ng bi n có c i m : c
a) Xu t hi n ng lo t theo hư ng xác nh
b) Không di truy n
c) C a và b
d) Xu t hi n riêng l không theo hư ng xác nhM t s loài thú x l nh ( như th , ch n ) v mùa ông có b lông màu: D
a. en. b. m. c. Xám. d. Tr ng.

Bi n i nào ư i ây không ph i là thư ng bi n a
a) Hi n tư ng xu t hi n b ch t ng ngư i
b) Sư thay i màu lông theo mùa c a m t s ng v t vùng c c
c) Sư thay i hình d ng lá cây rau mác khi trong nư c hay không khí
d) Hi n tư ng trương m ch máu và bài ti t m hôi ngư i khi nhi t tăngThư ng bi n d n n: A
a. Làm bi n i ki u hình c a cá th .
b. Làm bi n i ki u gen c a cá th .
c. Làm bi n i ki u gen và ki u hình c a cá th .
d. Làm bi n i c u trúc nhi m s c th .

D ng bi n d nào dư i ây ư c xem là thư ng bi n d
17
a) B nh mù màu ngư i
b) B nh máu khó ông ngư i
c) H i ch ng ao
d) S lư ng h ng c u c a nh ng ngư i vùng cao nhi u hơn nh ng ngư i
ng b ngS phân bi t bi n d di truy n và bi n d không di truy n là 1 thành t u quan tr ng c a di truy n h c u th c
k :
a. 18. b. 19. c. 20. d. 21.

Câu có n i dung úng trong các câu sau : a
a) Thư ng bi n không di truy n ư c còn m c ph n ng thì di truy n ư c
b) Thư ng bi n là ngu n nguyên li u sơ c p c a ti n hoá
c) Tính tr ng có m c ph n ng càng r ng càng kém thích nghi v i môi trư ng
d) Các tính tr ng ch t lư ng ch u nh hư ng nhi uc a môi trư ng hơn so v i
các tính tr ng v s lư ngGi i h n thư ng bi n c a m t ki u gen trư c nh ng i u ki n môi trư ng khác nhau là: A
a. M c ph n ng
b. Ki u ph n ng
c. T c ph n ng.
d. Gi i h n ph n ng.

Câu có n i dung sai trong các câu sau d
a) Trong quá trình di truy n , b m không truy n cho con nh ng tính tr ng
có s n mà truy n cho con ki u gen quy nh tính tr ng ó
b) Ki u gen quy kh năng ph n ng c a cơ th trư c môi trư ng
c) Ki u hình là k t qu tương tác gi a ki u gen và môi trư ng
d) Thư ng bi n phát sinh ph i thông qua con ư ng sinh s nKi u gen qui nh kh năng ph n ng c a cơ th trư c: c
a. Nhân t h u sinh
b. Nhân t vô sinh.
c. Môi trư ng
d. i u ki n khí h u.

Trong m i quan h gi a ki u gen , môi trư ng và ki u hình ư c ng d ng vào d
s n xu t thì ki u hình ư c hi u là :
a) M t gi ng v t nuôi hay m t gi ng cây tr ng
b) Các bi n pháp k thu t trong s n xu t
c) i u ki n th c ăn và ch nuôi dư ng18
d) Năng su t và s n lư ng thu ư c
Trong m i quan h gi a ki u gen , môi trư ng và ki u hình ư c ng d ng vào d
s n xu t thì môi trư ng ư c hi u là :
a) M t gi ng v t nuôi hay m t gi ng cây tr ng
b) Các bi n pháp k thu t trong s n xu t
c) i u ki n th c ăn và ch chăm sóc nuôi dư ng
d) c b và cc i m c a thư ng bi n là: D
a. Xu t hi n ng lo t theo hư ng xác nh.
b. X y ra tương ng v i i u ki n môi trư ng.
c. Không liên quan n bi n i ki u gen.
d. T t c các c i m trên.

Trong tr ng tr t , khi ã áp ng y v kĩ thu t s n xu t , mu n vư t kh i b
gi i h n năng su t c a gi ng thì ph i :
a) Thay i th i v
b) Thay i gi ng có năng su t cao hơn
c) i u ch nh lư ng phân bón
d) c a và cCâu có n i dung úng trong các câu sau ây là: A
a. Thư ng bi n không di truy n ư c còn m c ph n ng thì di truy n ư c.
b. Thư ng bi n r t có ý nghĩa trong quá trình ch n l c t nhiên và trong ch n gi ng.
c. Tính tr ng có m c ph n ng càng r ng càng kém thích nghi v i các i u ki n môi trư ng.
d. Các tính tr ng v ch t lư ng ch u nh hư ng nhi u c a môi trư ng.

Vai trò c a gi ng và k thu t s n xu t trong chăn nuôi và tr ng tr t là : b
a) Gi ng và k thu t s n xu t có vai trò ngang nhau
b) Tuỳ theo i u ki n t ng nơi mà ngư i ta nh n m nh vai trò c a gi ng
hay k thu t
c) Gi ng có vai trò quan tr ng hơn k thu t s n xu t
d) K thu t s n xu t có vai trò quan tr ng hơn gi ngN i dung nào sau ây không úng: C
a. B m không di truy n cho con các tính tr ng ã hình thành s n mà di truy n m t ki u gen.
19
b. Môi trư ng quy t nh ki u hình c th trong gi i h n c a ki u gen.
c. Gi i h n c a thư ng bi n ph thu c vào môi trư ng.
d. Ki u gen qui nh gi i h n c a thư ng bi n.

i v i cơ th sinh v t thư ng bi n có vai trò : a
a) Giúp cơ th ph n ng linh ho t trư c s thay i c a môi trư ng
b) Tăng s c kháng cho cơ th sinh v t
c) Giúp cơ th sinh v t tăng trư ng v kích thư c
d) H n ch t bi n x y ra trên cơ th sinh v tQuan ni m hi n i v vai trò c a thư ng bi n trong ti n hoá: D
a. Không có vai trò gì vì thư ng bi n là bi n d không di truy n.
b. Có vai trò giúp qu n th t n t i lâu dài.
c. Có vai trò ch y u trong vi c cung c p nguyên li u cho quá trình ch n l c.
d. Có vai trò gián ti p trong vi c cung c p nguyên li u cho quá trình ch n l c.

i v i ti n hoá thư ng bi n có ý nghĩa : d
a) Là ngu n nguyên li u sơ c p c a quá trình ti n hoá
b) Là ngu n nguyên li u th c p c a quá trình ti n hoá
c) Qui nh chi u hư ng c a quá trình ti n hoá
d) Ch có ý nghĩa gián ti p i ti n hoáKhi xác nh s hoa cái trên 70 cây dưa chu t, ngư i ta thu ư c s li u sau: a

S hoa cái trên 1 cây
5
6
7
8
9
10
11
12
13

S cây
7
10
8
5
12
13
920
4
2

Tr s trung bình c a nhóm cây dưa chu t trên là:
a. 8.6
b. 8.7
c. 8,8
d. 8,9

Trong các câu sau câu nào có n i dung sai b
a) M c ph n ng là gi i h n thư ng bi n c a m t ki u gen trư c nh ng i u
ki n môi trư ng khác nhau
b) T t c các gen trong m t ki u gen u có m c ph n ng như nhau
c) Nh ng gen có m c ph n ng r ng thì ph thu c nhi u vào y u t môi trư ng
d) bò s a gen qui nh t l bơ trong s a có m c ph n ng h p còn gen qui nh
s n lư ng s a có m c ph n ng r ngc i m c a thư ng bi n: C
a. Là nh ng bi n i t t do nh hư ng c a môi trư ng.
b. Là nh ng bi n i qua nhi u i do nh hư ng c a môi trư ng.
c. Là nh ng bi n i ng lo t theo hư ng xác nh tương ng v i môi trư ng.
d. Là nh ng bi n i ư c bi u hi n ra ki u hình trư c nh ng môi trư ng khác nhau mà không làm thay i
ki u gen.

Nh ng bi n d nào sau ây thu c lo i bi n d di truy n d
a) Nh ng bi n i ki u hình c a cùng 1 ki u gen phát sinh trong quá trình
phát tri n cá th dư i nh hư ng tr c ti p c a môi trư ng
b) Nh ng bi n i trong v t ch t di truy n x y ra c p phân t ho c c p
t bào
c) Nh ng bi n i do s s p x p l i v t ch t di truy n c a b m t o ra
ki u gen m i qui nh ki u hình m i
d) b và cK thu t di truy n là k thu t: A
A. thao tác trên v t li u di truy n m c phân t .
B. thao tác trên nhi m s c th .
C. thao tác trên các s i crômatit.
D. thao tác trên ki u gen c a t bào.

K thu t di truy n là: D
A. K thu t tác ng làm thay i c u trúc c a nhi m s c th .
B. K thu t tác ng làm bi n i c u trúc gen.
C. K thu t tác ng làm thay i s lư ng nhi m s c th .21
D. K thu t thao tác trên v t li u di truy n d a vào nh ng hi u bi t v c u trúc hoá h c c a axit nuclêic và di
truy n vi sinh v t.

K t qu có th mang l i t k thu t c y gen là: D
A. S n xu t kháng sinh trên quy mô công nghi p
B. Làm tăng các s n ph m như enzim, hoocmôn, vitamin…
C. Tăng s n lư ng trong s n xu t Insulin
D. T t c u úng
M c ích c a k thu t di truy n. C
A. Gây ra t bi n gen.
B. Gây ra t bi n nhi m s c th .
C. i u ch nh, s a ch a gen, t o ra gen m i, gen “ lai ”.
D. T o bi n d t h p.

Plasmit là: D
A. các bào quan trong t bào ch t vi khu n.
B. các bào quan trong t bào ch t virut.
C. c u trúc ch a ADN trong t bào ch t virut.
D. c u trúc ch a ADN d ng vòng trong t bào ch t vi khu n.

K thu t c y gen là: D
A. Tác ng làm tăng s lư ng gen trong t bào.
B. Chuy n gen t cơ th này sang cơ th khác cùng loài.
C. Chuy n t phân t ADN t t bào này sang t bào khác.
D. Chuy n 1 o n c a ADN t t bào này sang t bào khác thông qua s d ng plasmit ho c virut làm th truy n.

Trong k thu t c y gen thông qua s d ng plasmit làm th truy n, t bào nh n ư c s d ng ph bi n là: B
A. Virut C. Th th c khu n
B. Vi khu n E. Coli D. Plasmit
Trong k thu t c y gen thao tác u tiên là: B
A. chuy n ADN t bào cho vào Plasmit.
B. phân l p ADN.
C. c t ADN c a t bào cho và m vòng Plasmit.
D. t o ADN tái t h p.

Plasmit là: C
A. Các bào quan trong t bào ch t c a vi khu n
B. Các bào quan trong t bào ch t c a virut
C. C u trúc ch a ADN d ng vòng trong t bào ch t c a vi khu n
D. C u trúc ch a ADN d ng vòng trong t bào ch t c a virut

Enzim ư c s d ng n i ADN t bào cho vào Plasmit là: A
A. ligaza.
B. restrictaza.
C. pôlimeraza.
D. ADN pôlimeraz.
22
Plasmit có c i m: D
A. Ch a gen mang thông tin di truy n quy nh 1 s tính tr ng nào ó.
B. ADN c a plasmit t nhân ôi c l p v i ADN cu nhi m s c th . Có kh năng sao mã và i u khi n gi i mã
t ng h p prôtêin
C. Có th b t bi n dư i các tác nhân lý, hoá h c li u lư ng và n ng thích h p.
D. T t c u úng.

K thu t c y gen là: C
A.Tác ng làm tăng s lư ng gen trong t bào
B. Tác ng làm thay i c u trúc trong t bào
C. Chuy n m t o n ADN t t bào nay sang t bào khác
D. Chuy n ADN t NST này sang NST khác

Trong k thu t t o dòng ADN t h p thao tác ư c th c hi n theo trình t sau: A
A. Phân l p ADN C t phân t ADN N i ADN cho và ADN nh n.
B. C t phân t ADN Phân l p ADN N i ADN cho và ADN nh n.
C. N i ADN cho và ADN nh n Phân l p ADN C t phân t ADN .
D. N i ADN cho và ADN nh n C t phân t ADN Phân l p ADN .

Enzim ư c s d ng c t tách ADN trong k thu t c y gen: A
A. Restrictaza.
B. Polimeraza.
C. Ligaza.
D. Reparaza.

K thu t di truy n là: A
A. K thu t thao tác trên v t li u di truy n(gen, ADN)
B. K thu t thao tác làm thay i c u trúc NST
C. K thu t thao tác làm thay i s lư ng NST
D. T t c u úng

AND có th ư c truy n t th cho sang th nh n nh cơ ch : C
A. truy n gen tr c ti p b ng c u ti p h p vi khu n.
B. chuy n o n nhi m s c th .
C. s d ng vectơ là th ăn khu n hay plasmit.
D. chuy n o n gen t t bào cho sang tees bào nh n.

Enzim ư c s d ng n i o n ADN c a t bào cho vào ADN c a plasmit: D
A. Polimeraza.
B. Izômeraza.
C. êhy rôgenaza.
D. Ligaza.

Trong k thu t c y gen, th truy n t i o n gen c a t bào cho vào t bào nh n là: C
A. Vi khu n E. Coli C. Plasmit và th th c khu n
B. Plasmit D. Plasmit và E. Coli
23
ADN tái t h p t o ra trong k thu t c y gen, sau ó ư c ưa vào vi khu n E.Coli là nh m: A
A. làm tăng nhanh s lư ng gen mong mu n ư c c y trong ADN tái t h p.
B. làm tăng ho t tính c a gen ch a trong ADN tái t h p.
C. ADN tái t h p k t h p vào ADN vi khu n E.Coli.
D. ki m tra ho t tính c a phân t ADN tái t h p.

Trong công ngh sinh h c, i tư ng thư ng ư c s d ng s n xu t các s n ph m sinh h c: B
A. Virut.
B. Vi khu n.
C. Plasmit.
D. Enzim.

Hoocmôn Insulin ư c s d ng i u tr b nh: C
A. R i lo n hoocmôn n i ti t
B. B nh nhi m trùng
C. B nh ái tháo ư ng
D. B nh suy dinh dư ng tr em

Trong k thu t c y gen, ADN tái t h p ư c t o ra t : A
A. ADN plasmit sau khi ư c n i thêm vào m t o n ADN c a t bào cho.
B. ADN c a t bào cho sau khi ư c n i thêm m t o n ADN c a th c khu n.
C. ADN c a t bào nh n sau khi ư c n i thêm ADN c a t bào cho.
D. ADN c a t bào cho sau khi ư c n i thêm vào m t o n ADN plasmit.

ADN tái k t h p ư c t o ra do: D
A. t bi n gen d ng thêm c p nuclêôtit.
B. t bi n c u trúc nhi m s c th d ng l p o n.
C. Hi n tư ng hoán v gen.
D. K t h p các o n ADN c a t bào loài này vào ADN c a loài khác có th r t xa nhau trong h th ng phân lo i.

Vi c chuy n gen t ng h p kháng sinh t x khu n sang vi khu n s n xu t kháng sinh trên quy mô công nghi p B
là do:
A. Vi khu n d nuôi và có b gen ơn gi n
B. Vi khu n d nuôi và sinh s n nhanh
C. Vi khu n d nuôi và mang m t s gen kháng thu c kháng sinh
D. Vi khu n d nuôi và mang các gen c n thi t cho vi c truy n ADN trong ti p h p

Thành t u hi n nay do công ngh AND tái t h p em l i là: D
A. t o ngu n nguyên li u a d ng và phong phú cho quá trình ch n l c.
B. h n ch tác ng c a các tác nhân t bi n.
C. tăng cư ng hi n tư ng bi n d t h p.
D. s n xu t v i s lư ng l n các s n ph m sinh h c.

Phát bi u nào dư i ây v k thu t ADN tái t h p là không úng. C
A. ADN dùng trong k thu t tái t h p ư c phân l p t các ngu n khác nhau, có th t cơ th s ng ho t t ng h p
nhân t o.
B. ADN tái t h p t o ra do k t h p các o n ADN t các t bào, các cơ th , các loài, có th r t xa nhau trong h
24
th ng phân lo i.
C. Có hàng trăm loài enzim ADN- restrictaza khác nhau có kh năng nh n bi t và c t các phân t ADN thích h p
các v trí c hi u, các enzim này ch ư c phân l p t t bào ng v t b t cao.
D. Các o n ADN ư c c t ra t 2 phân t ADN cho và nh n s n i v i nhau nh xúc tác c a enzim ADN –
ligaza.

Enzim ư c s d ng c t tách o n ADN trong k thu t c y gen là: C
A. Restrictaza C. Ligaza
B. Reparaza D. Polimeraza

Trong công ngh sinh h c i tư ng ư c s d ng làm “nhà máy” s n xu t các s n ph m sinh h c là: B
A. virut.
B. vi khu n Escherichia coli.
C. plasmit.
D. enzim.

Trong k th t c y gen, phân t ADN tái t h p ư c t o t : D
A. ADN c a t bào cho sau khi ư c n i vào 1 o n c a t bào nh n.
B. ADN c a t bào nh n sau khi n i vào 1 o n c a t bào cho.
C. ADN plasmit sau khi ư c n i thêm vào 1 o n ADN c a t bào nh n.
D. ADN plasmit sau khi ư c n i thêm vào 1 o n ADN c a t bào cho.

c i m không úng c a plasmit là: B
A. Có kh năng tái b n c l p C. Có th b t bi n
B. N m trên NST trong nhân t bào D. Có mang gen quy nh tính tr ng

AND tái t h p ư c t o ra do: C
A. t bi n gen d ng thêm c p nucleotit.
B. t bi n c u trúc nhi m s c th d ng l p o n.
C. k t h p o n AND c a loài này vào AND c a loài khác có th r t xa nhau trong h th ng phân lo i.
D. trao i o n nhi m s c th thu c c p tương ng kì u phân bào 1, trong phân bào gi m nhi m.

Trong k thu t c y gen, các khâu ư c ti n hành theo trình t : B
A. T o ADN tái t h p → phân l p ADN → chuy n ADN tái t h p vào t bào nh n.
B. Phân l p ADN → t o ADN tái t h p→ chuy n ADN tái t h p và t bào nh n.
C. Phân l p ADN → c t ADN t bào cho→ chuy n o n ADN cho vào t bào nh n.
D. C t ADN t bào cho → chuy n o n ADN cho vào t bào nh n → phân l p ADN.

ng d ng k thu t c y gen trong vi c: D
A. S n xu t m t s lo i s n ph m sinh h c trên quy mô công nghi p
B. Kh năng cho ADN tái t h p thông tin di truy n gi a các loài r t xa nhau trong h th ng phân lo i
C. S d ng trong công ngh sinh h c ch ng ô nhi m môi trư ng.
D. T t c u úng

Vi khu n E.coli thư ng ư c s d ng làm vi khu n ch ti p nh n AND tái t h p và s n xu t prôtêin tương ng vì: B
A. AND m ch th ng, v t li u di truy n ít.
B. kh năng sinh s n l n.
25
C. không có c tính, ph bi n th c v t.
D. ph bi n trong sinh v t.

Trong k thu t c y gen thông qua s d ng plasmit làm th truy n t bào nh n ư c dùng ph bi n là (X) nh t i m C
(Y) c a chúng:
A. (X) : E.coli, (Y) : c u t o ơn gi n.
B. (X) : virut, (Y) : c u t o ơn gi n.
C. (X) : E.coli, (Y) : sinh s n r t nhanh.
D. (X) : virut, (Y) : sinh s n r t nhanh.

Trong k thu t c y gen thao tác u tiên là: C
A. T o ADN tái t h p C. Phân l p ADN
B. Chuy n ADN t bào cho vào t bào nh n D. C t ADN c a t bào cho và t bào nh n

Ưu th n i b c c a k thu t di truy n là: C
A. s n xu t m t lo i protein nào ó v i s lư ng l n trong m t th i gian ng n.
B. g n ư c các o n AND v i các ARN tương ng.
C. kh năng cho tác t h p thông tin di truy n gi a các loài r t xa nhau trong h th ng phân lo i.
D. g n ư c các o n AND v i AND c a các th ăn khu n.

Ngư i ta ã dùng plasmit làm th truy n chuy n gen mã hoá hóocmôn insulin c a (X) vào (Y) s n xu t insulin c
v i giá thành r dùng i u tr :
A. (X) : ngư i; (Y) : virut.
B. (X) : ngư i; (Y) : th th c khu n.
C. (X) : ngư i; (Y) : vi khu n E.coli.
D. (X) : chu t; (Y) : virut.

Trong k thu t c y gen, vi khu n E. Coli ư c s d ng làm t bào nh n ADN tái t h p và s n xu t prôtêin tương D
ng vì:
A. V t li u di truy n ít C. Có c u trúc ơn gi n
B. Có kh năng sinh s n nhanh D. T t c u úng

Plasmit là AND d ng vòng có trong t bào c a : A
A. vi khu n.
B. ng v t.
C. th c v t.
D. ngư i.

Ngư i ta dùng plasmit làm th truy n chuy n gen mã hoócmôn insulin c a ngư i vào vi khu n E.coli s n xu t D
insulin v i giá thành r dùng i u tr .
A. B nh r i lo n hoocmôn n i ti p.
B. B nh nhi m trùng.
C. B nh suy dinh dư ng tr .
D. B nh ái tháo ư ng .

ADN tái t h p ư c t o ra trong k thu t c y gen, sau ó ư c ưa vào trong t bào vi khu n nh m: B
A. Làm tăng ho t tính c a gen chúa ADN tái t h p
26
B. Làm tăng s lư ng gen ư c c y vào nh vào kh năng sinh s n nhanh c a vi khu n
C. ADN tái t h p k t h p v i ADN c a t bào vi khu n
D. ki m tra ho t tính c a ADN tái t h p

K thu t c y gen là: C
A. tác ng làm tăng s lư ng gen trong t bào.
B. tác ng làm thay i c u trúc gen trong t bào.
C. chuy n m t o n c a AND t t bào này sang t bào khác.
D. chuy n AND t nhi m s c th này sang nhi m s c th khác.

Kháng sinh ư c s n xu t trên quy mô công nghi p thông qua vi c c y gen t ng h p kháng sinh t (X) và nh ng ch ng A
(Y) d nuôi và sinh s n nhanh.
A. (X) : x khu n; (Y) : vi khu n.
B. (X) : vi khu n, (Y) : x khu n.
C. (X) : x khu n, (Y) : n m.
D. (X) : n m, (Y) : x khu n.

Trong k thu t c y gen, ADN tái t h p ư c t o ra t : D
A. ADN c a t bào cho sau khi ư c n i vào 1 o n ADN c a t bào nh n
B. ADN c a t bào nh n sau khi ư c n i vào 1 o n ADN c a t bào cho
C. ADN c a plasmit sau khi ư c n i thêm vào 1 o n ADN c a t bào nh n
D. ADN c a plasmit sau khi ư c n i thêm vào 1 o n ADN c a t bào cho

Hoocmon insulin ư c s d ng i u tr b nh: C
A. r i lo n hoocmon n i ti t.
B. b nh nhi m trùng.
C. b nh ái tháo ư ng.
D. b nh suy dinh dư ng tr .

ADN tái t h p t o ra trong k thu t c y gen, sau ó ph i ư c ưa vào trong t bào vi khu n nh m. B
A. Làm tăng ho t tính c a gen ch a trong ADN tái t h p.
B. D a vào kh năng sinh s n nhanh c a E.coli làm tăng nhanh s lư ng gen mong mu n ã ư c c y.
C. ADN tái t h p, k t h p v i ADN c a vi khu n.
D. ki m tra ho t ng c a ADN tái t h p.

Trong k thu t c y gen, Các khâu ư c ti n hành theo trình t : B
A. T o ADN tái t h p - Phân l p ADN - Chuy n ADN tái t h p vào t bào nh n
B. Phân l p ADN - T o ADN tái t h p - Chuy n ADN tái t h p vào t bào nh n
C. Phân l p ADN - C t ADN c a t bào cho - Chuy n ADN tái t h p và t bào nh n
D. C t ADN c a t bào cho - Chuy n ADN tái t h p và t bào nh n – Phân l p ADN

c i m KHÔNG úng i v i plasmit là: B
A. có kh năng t nhân ôi.
B. n m trên nhi m s c th trong nhân t bào.
C. có th b t bi n.
D. có mang gen qui nh tính tr ng.
27
Nh ng thành t u trong k th t c y gen ã t o cho con ngư i nh ng hi u qu : D
A. S n xu t trên quy mô công nghi p, prôtêin làm tăng sinh kh i và cung c p ngu n th c ăn d tr cho ngư i và
các sinh v t khác.
B. S n xu t kháng sinh v i s lư ng nhi u và giá thành h ng d ng trong i u tr b nh. Chuy n ghép gen gi a các
sinh v t khác nhau.
C. S n xu t hoocmôn ư c s d ng i u hoà các ho t ng trao i ch t cho ngư i và các sinh v t khác.
D. T t c u úng.

ADN d ng vòng ư c tìm th y nh ng c u trúc nào c a sinh v t: D
A. T bào ch t vi khu n C. L c l p th c v t
B. Ty th t bào Eukaryota D. u có các c u trúc trên

Nh ng ch t có th s n xu t v i qui mô công nghi p nh thành t u c a di truy n là: A
A. Insulin, interferon, kháng sinh, hoocmon sinh trư ng.
B. Insulin, amilaza, lipaza, vitamin.
C. Insulin, saccaraza, streptomyxin, esteraza.
D. Interferon, kháng th , lipit, lipaza.

i m gi ng nhau gi a ADN c a nhi m s c th và ADN c a plasmit. D
A. N m trong t bào ch t c a t bào.
B. Có th làm th truy n các gen t t bào cho n t bào nh n.
C. Có c u trúc chu i xo n kép.
D. C u trúc t các ơn phân là nuclêôtit và có kh năng t nhân ôi úng m u.

plasmit ADN tái t h p d dàng xâm nh p qua màng t bào E. Coli ngư i ta dùng: C
A. Enzim Restrictaza C. Dùng CaCl2
B. Enzim Ligaza D. Chi u x

plasmit AND tái t h p d dàng xâm nh p qua t bào E.coli ngư i ta s d ng: D
A. Enzim AND restrictaza.
B. bóc tách màng c a vi khu n.
C. chi u x .
D. CaCl2.

Trong k thu t c y gen thư ng dùng vi khu n E.coli làm t bào nh n vì: C
A. Làm tăng ho t tính c a gen trong t bào.
B. T o ra nhi u gi ng hay ch ng vi khu n.
C. Vi khu n E.coli sinh s n nhanh, d nuôi, plasmit trong chúng nhân lên r t nhanh và t ng h p nhi u prôtêin.
D. ki m tra ho t ng c a ADN tái t ng h p.

Dùng th th c khu n Lambda làm th truy n t i trong k thu t c y gen vì: B
A. Có h gen ph tái b n c l p v i h gen chính NST
B. Có h gen ch a m t s gen không qua tr ng và không liên quan n s tái c a nó
C. Có mang m t s gen kháng thu c kháng sinh và gen c n thi t cho vi c truy n ADN trong ti p h p
D. T t c u úng

Tác nhân v t lí ư c s d ng trong ch n gi ng vi sinh v t là.... b
28
A. tia X.
B. tia phóng x .
C. tia t ngo i.
D. s c nhi t.

M c ích c a vi c gây t bi n nhân t o v t nuôi và cây tr ng là : A
A. T o ngu n nguyên li u cho ch n gi ng .
B. T o các gi ng tăng tr ng nhanh .
C. T o các gi ng có kh năng sinh s n t t .
D. T o các t bi n có l i .

Các tia phóng x có kh năng gây ra. D
A. t bi n gen.
B. t bi n s lư ng nhi m s c th .
C. t bi n c u trúc nhi m s c th .
D. T t c u úng.


Gây t bi n b ng tác nhân v t lí hoá h c áp d ng h n ch i tư ng là .... d
A. vi sinh v t.
B. cây tr ng.
C. ng v t b c th p.
D. gia súc, gia c m.
Lo i hoá ch t có kh năng thay c p A - T thành c p G - X t o ra t bi n gen là : B
A. EMS
B. 5 BU
C. NMU
D. Cônsixin

Tác nhân làm cho cơ ch n i cân b ng c a cơ th t b o v không kh i ng k p, gây ch n thương trong b máy di C
truy n:
A. Côsixin.
B. Phóng x .
C. S c nhi t.
D. Tia t ngo i.


Gây t bi n nhân t o b ng tia t ngo i thích h p trên b ph n nào c a th c v t ? b
A. H t khô.
B. H t ph n.
C. B u nhu
D. Cơ quan sinh dư ng.
Các tia phóng x có kh năng gây nên : D
A. t bi n gen .
B. t bi n s lư ng nhi m s c th .
C. t bi n c u trúc nhi m s c th .
D. t bi n gen, t bi n nhi m s c th .

Trong ch n gi ng th c v t gây t bi n nhân t o b ng tác nhân phóng x , ngư i ta chi u x v i cư ng và li u B
29
lư ng thích h p lên:
A. Ki u hình c a cơ th .
B. H t khô, h t n y m m ho c nh sinh trư ng c a thân, cành, h t ph n, b u nhu .
C. Thân cành c a th c v t.
D. Thân, r c a th c v t.


Tác d ng c a tia phóng x trong vi c gây t bi n nhân t olà.... c
A. kìm hãm s hình thành thoi vô s c.
B. gây r i lo n quá trình phân li c a nhi m s c th .
C. kích thích và ion hoá nguyên t khi xuyên qua mô s ng.
D. làm xu t hi n các d ng t bi n a b i.
Có th s d ng tia t ngo i gây t bi n : C
A. H t khô , h t n y m m .
B. H t ph n , b u nh y .
C. H t ph n , vi sinh v t .
D. H t khô , nh sinh trư ng c a thân và cành .

Tia t ngo i ch ư c dùng gây t bi n vi sinh v t, bào t , h t ph n do: D
A. Có tác d ng gây iôn hoá.
B. Có kh năng phá hu khi x lý trên các i tư ng khác.
C. Không gây ư c t bi n gen.
D. Không có kh năng xuyên sâu.


th c v t t o các th a b i v i nh ng cây thu ho ch ch y u l y thân, lá, r , ngư i ta s d ng tác nhân là.... c
A. tia phóng x .
B. tia t ngo i.
C. cônsixin.
D. EMS.
Cônsixin là hoá ch t có hi u qu r t cao trong vi c : D
A. Gây t bi n gen .
B. Gây t bi n c u trúc nhi m s c th .
C. Gây t bi n d b i th
D. Gây t bi n a b i th

Côsixin khi th m vào mô a phân bào có tác d ng (I) d n n t o ra t bi n(II). C
A. (I) : làm t ADN; (II) : gen.
B. (I) : m t c p nuclêôtit; (II) : gen.
C. (I) : ngăn c n hình thành thoi vô s c; (II) : a b i th .
D. (I) : làm t nhi m s c th ; (II) : c u trúc nhi m s c th .


Hoá ch t 5 - BU khi th m vào t bào có tác d ng.... a
A. thay c p A - T thành c p G - X.
B. m t c p nuclêôtit u tiên.
C. thay c p nuclêôtit gi a o n gen.
D. o v trí c p nuclêôtit b ba k t thúc.
30
Phương pháp gây t bi n nhân t o trong ch n gi ng ng v t ư c s d ng r t h n ch vì : C
A. ng v t b c cao ít b phát sinh t bi n .
B. Không th gây t bi n nhân t o trên ng v t b c cao.
C. Cơ quan sinh s n n m sâu trong cơ th và chúng r t nh y c m , d b ch t khi ch u tác ng c a các tác nhân lý hoá .
D. Thư ng t o ra các t bi n có h i .

Lo i hoá ch t có tác d ng làm thay c p nuclêôtit t o ra t bi n gen. D
A. 5 – Brôm uraxin (5 – BU).
B. Êtylmêtal sunphônat (EMS).
C. Cônsixin.
D. 5 – Brôm uraxin (5 – BU) và êtylmêtal sunphônat (EMS).


Vi c t o ư c ch ng Penicilium có ho t tính g p 200 l n d ng ban u là k t qu c a phương pháp.... d
A. s d ng nhi u tác nhân gây t bi n.
B. gây t bi n và ch n l c th h th nh t.
C. lai các gi ng vi sinh v t r i ch n l c.
D. gây t bi n và ch n l c b c thang.

i u nào sau ây không úng khi nói v cơ ch tác ng c a các tác nhân gây t bi n : C
A. Các lo i tia phóng x gây kích thích và ion hoá các nguyên t khi chúng i xuyên qua các mô s ng .
B. Tia t ngo i gây kích thích nhưng không gây ion hoá các nguyên t khi chúng i xuyên qua các mô s ng .
C. M t s lo i hoá ch t gây t bi n gen khi th m vào t bào s thay th ngay m t c p nuclêôtit trong ADN gây t bi n gen.
D. Cônsixin khi th m vào mô ang phân bào s c n tr s hình thành thoi vô s c làm cho nhi m s c th không phân li.

Trên th c t vi c gây t bi n nhân t o t o và ch n gi ng thư ng không có hi u qu i v i ng v t b c cao vì. D
A. ng v t b c cao ít phát sinh t bi n do các tác nhân lí, hóa h c.
B. ng v t b c cao d thích nghi v i tác nhân lí, hoá h c.
C. ng v t có tính nh y c m nhanh.
D. Cơ quan sinh s n n m sâu trong cơ th . ng v t b c cao có tính nh y c m m nh và d b ch t.


Khi ti n hành t th ph n b t bu c cây giao ph n th h sau xu t hi n hi n tư ng….. C
A. sinh trư ng nhanh, phát tri n m nh
B. tăng kh năng ch ng ch u v i môi trư ng
C. sinh trư ng phát tri n ch m b c l tính tr ng x u
D. xu t hi n nhi u ki u gen, ki u hình khác nhau

T th ph n là h n tư ng th ph n x y ra gi a: C
A/ Hoa c và hoa cái c a hai cây khác nhau nhưng có ki u gen gi ng nhau.
B/ Hoa c và hoa cái c a các cây khác nhau nhưng mang ki u gen gi ng nhau.
C/ Hoa c và hoa cái trên cùng m t cây.
D/ C A và B úng.


Giao ph i c n huy t và t th ph n b t bu c d n n hi n tư ng thoái hoá là do… C
A. x y ra hi n tư ng t bi n gen
B. các gen l n gây h i b gen tr i l n át trong ki u gen d h p
31
C. các th ng h p tăng, trong ó các gen l n gây h i bi u hi n thành ki u hình
D. t p trung các gen tr i có h i th h sau

Hai phương pháp ch n l c ư c s d ng trong ch n gi ng là: D
A/ Ch n l c t nhiên và ch n l c nhân t o.
B/ Ch n l c ch nh và ch n l c t phát.
C/ Ch n l c quy mô nh và ch n l c quy mô l n.
D/ Ch n l c cá th và ch n l c hàng lo t.


Ưu th lai ư c bi u hi n rõ nh t trong phép lai nào sau ây? B
A. Lai khác th
B. Lai khác dòng
C. Lai khác loài
D. Lai c i ti n.

Con La là con lai gi a: A
A/ Ng a cái và L a c.
B/ Ng a c và L a cái.
C/ Ng a cái và c u c.
D/ Ng a c và c u cái.


Lai xa là hi n tư ng….. C
A. lai khác gi ng
B. lai khác th
C. lai khác loài
D. lai khác dòng

Phương pháp nào dư i ây không ư c s d ng trong ch n gi ng cây tr ng? C
A/ Lai gi a loài cây tr ng và loài hoang d i.
B/ Lai h u tính k t h p v i t bi n th c nghi m.
C/ Th tinh nhân t o cá th c gi ng u dòng quý.
D/ T o ưu th lai.


Có 4 dòng ư c ký hi u A, B, C, D - Ngư i ta th c hi n phép lai…… D
Dòng A x Dòng B -> Dòng E
Dòng C x Dòng D -> Dòng F
Dòng E x Dòng F -> Dòng H
Sơ trên th hi n phép lai nào ?
A. Lai khác th
B. Lai c i ti n
C. Lai khác dòng ơn
D. Lai khác dòng kép

Lai xa là hình th c: D32
A/ Lai khác dòng. B/ Lai khác th .
C/ Lai khác gi ng. D/ Lai khác loài.


Trong k thu t lai t bào, t bào tr n là…… D
A. t bào sinh d c ư c l y ra kh i cơ quan sinh d c
B. t bào sinh dư ng ư c l y ra kh i t ch c sinh dư ng.
C. t bào sinh dư ng khác loài k t h p thành t bào lai.
D. các t bào ã x lý hoá ch t làm tan màng t bào

kh c ph c hi n tư ng b t th cơ th lai xa ng v t ngư i ta s d ng phương pháp: D
A/ Gây t bi n a b i. B/ T giao.
C/ Gây t bi n gen. D/ Không có phương pháp kh c ph c.


: tăng t l k t h p hai t bào thành t bào lai ngư i ta ưa vào môi trư ng….. D
A. virut Xen ê ã làm gi m ho t tính
B. keo h u cơ polyetylen glycol
C. xung i n cao áp
D. m t trong các bi n pháp trên

Giao ph i g n ho c t th ph n l p l i nhi u l n s d n n hi n tư ng thoái háo gi ng do: B
A/ Các gen l n t bi n có h i b các gen tr i át ch trong ki u gen d h p.
B/ Các gen l n t bi n có h i bi u hi n thành ki u hình do tăng cư ng th ng h p.
C/ T p trung các gen tr i có h i th h sau.
D/ D n n hi n tư ng t bi n gen.


kích thích t bào lai phát tri n thành cây lai trong phương pháp lai t bào ngư i ta s d ng…. D
A. virut Xen ê ã làm gi m ho t tính
B. keo h u cơ polietylen glycol
C. xung i n cao áp
D. hoocmôn thích h p

Phương pháp ch n gi ng ch y u i v i vi sinh v t là: B
A/ Lai h u tính. B/ Gây t bi n nhân t o và ch n l c.
C/ Lai gi ng. D/ T p giao.


Như c i m nào sau ây KHÔNG ph i là c a ch n l c hàng lo t D
A. không ki m tra ư c ki u gen c a cá th
B. ch t hi u qu v i tính tr ng có h s di truy n cao
C. m t nhi u th i gian
D. ph i theo dõi ch t ch , công phu

Phát tri n c a ngành nào dư i ây ã có tác ng sâu s c, làm cơ s ưa khoa h c ch n gi ng lên m t trình m i: D
A/ K thu t di truy n. B/ Di truy n h c.33
C/ Công ngh sinh h c. D/ C A, B và C.


có th ch n ra phương pháp ch n l c thích h p c n ph i d a vào…. A
A. h s di truy n
B. h s t bi n
C. h s bi n d
D. h s nhân gi ng

xác nh m t tính tr ng nào ó do gen trong nhân hay gen trong t bào ch t quy nh, ngư i ta s d ng phươgn C
pháp:
A/ Lai xa. B/ Lai g n.
C/ Lai thu n ngh ch. D/ Lai phân tích.


Phép lai nào sau ây ư c xem là giao ph i c n huy t ? A
A. lai gi a các v t nuôi cùng b m
B. t th ph n b t bu c cây tr ng
C. lai ng u nhiên các v t nuôi khác nhau
D. lai ng u nhiên các cây tr ng khác nhau

th c v t duy trì và c ng c ưu th lai thì ngư i ta s d ng phương pháp: C
A/ Cho F1 lai v i cơ th b ho c m .
B/ Cho F1 t th ph n.
C/ S d ng hình th c sinh s n sinh dư ng.
D/ S d ng hình th c lai h i tính gi a các cá th F1.


Lai xa ư c s d ng ph bi n trong…. B
A. ch n gi ng vi sinh v t
B. ch n gi ng cây tr ng
C. ch n gi ng v t nuôi
D. ch n gi ng v t nuôi và cây tr ngPhương pháp lai kinh t có ý nghĩa….. A
A. t n d ng ưu th lai trong s n xu t
B. t o ra các dòng thu n làm gi ng
C. c ng c m t tính tr ng nào ó.
D. c i ti n m t gi ng nào ó.

Theo "Thuy t v tác d ng c ng g p c a các gen tr i có l i" thì ưu th lai bi u hi n rõ nh t ki u gen nào: D
A/ AABBdd
B/ AAbbDD
C/ aaBBDD
D/ AaBbDd34
Theo gi thuy t v tác d ng c ng g p các gen tr i có l i thì ưu th lai bi u hi n rõ nh t ki u gen nào ? D
A. AABBdd B. AAbbDD C. aabbdd D. AaBbDd

Trong lai kinh t , con lai F1: B
A/ Cho giao ph i v i nhau.
B/ ưa vào s n xu t.
C/ Giao ph i tr l i v i b ho c m .
D/ Giao ph i v i m t cá th b t kỳ.


S tương tác gi a hai alen khác nhau v m t ch c ph n c a cùng m t lôcut d n n hi u qu b tr m r ng D
ph m vi bi u hi n ki u hình là n i dung gi i thích c a…..
A. gi thuy t v tr ng thái d h p
B. gi thuy t v tác d ng c ng g p các gen tr i có l i
C. gi thuy t v tương tác át ch các gen không alen
D. gi thuy t siêu tr i

H s di truy n là: A
A/ T s gi a bi n d ki u gen và bi n d ki u hình ư c tính b ng t l ph n trăm ho c s th p phân.
B/ T s gi a bi n d ki u hình và bi n d ki u gen ư c tính b ng t l ph n trăm ho c s th p phân.
C/ Hi u s gi a bi n d ki u gen và bi n d ki u hình ư c tính b ng t l ph n trăm ho c s th p phân.
D/ Hi u s gi a bi n d ki u gen và bi n d ki u hình ư c tính b ng t l ph n trăm ho c s th p phân.


Cơ th lai có bi u hi n ưu th lai rõ nh t phép lai nào sau ây ? B
A. AABBDD x AABBDD
B. AABBdd x aabbDD
C. AaBbDd x AaBbDd
D. AaBbDd x aabbdd

Ch n l c cá th m t l n ư c áp d ng cho: C
A/ Cây t th ph n.
B/ Cây giao ph n.
C/ Cây nhân gi ng vô tính và cây t th ph n.
D/ C A và B.


Hi n tư ng b t th cơ th lai xa x y ra là do…… A
A. b NST 2 loài khác nhau gây tr ng i quá trình phát sinh giao t .
B. không x y ra s th tinh gi a giao t c và giao t cái
C. khu kỳ sinh s n khác nhau
D. b máy sinh d c không phù h p

các cây giao ph n, nguyên nhân nào sau ây d n n thoái hóa gi ng? B
A/ T p giao. B/ T th ph n.35
C/ Giao ph i. D/ Giao ph i c n huy t


kh c ph c hi n tư ng b t th cơ th lai xa c a th c v t, ngư i ta s d ng phương pháp…… D
A. th ph n nhân t o
B. ây t bi n gen
C. gây t bi n d b i
D. gây t bi n a b i

Hi n tư ng nào sua ây không xu t hi n khi cho v t nuôi gioa ph i c n huy t? B
A/ S c sinh s n c a con lai gi m.
B/ Con cháu l n nhanh hơn so v i b m .
C/ Xu t hi n quái thai, d hình.
D/ T o ra nhi u ki u gen ng h p trong qu n th .


Công trình c a G.D.Cacpêsenkô t o ra d ng lai t b i 2 loài…… C
A. khoai tây và cà chua
B. khoai tây tr ng và khoai tây d i
C. c i c và c i b p
D. hai loài thu c lá khác nhau

K t qu d n n v m t di truy n khi cho giao ph i c n huy t hay t th ph n là: C
A/ S a d ng v ki u gen.
B/ Tăng t n s t bi n gen.
C/ Gi m t l th d h p trong qu n th .
D/ Làm tăng s lư ng nhi m s c th trong t bào.


Trong phương pháp lai c i ti n gi ng v t nuôi nư c ta ngư i ta thư ng s d ng… A
A. lai gi a gi ng c t t nh t nh p n i v i gi ng cái t t nh t a phương.
B. lai gi a gi ng cái t t nh t nh p n i v i gi ng c t t nh t a phương.
C. lai gi a các gi ng c, cái t t nh t các a phương khác nhau
D. lai gi a các gi ng c, cái t t nh t c a a phương.

Ưu th lai bi u hi n rõ nh t thông qua: B
A/ Lai g n. B/ Lai khác dòng.
C/ Lai các cơ th khác b m v i nhau. D/ Lai khác loài.


Theo gi thuy t siêu tr i, ưu th lai th hi n F1 ư c bi u hi n là….. B
A. Aa < AA > aa
B. AA < Aa > aa
C. AA < aa < Aa
D. aa < Aa < AA

Phép lai nào sau ây bi u hi n ưu th lai cao nh t? B36
A/ AABBDD x AaBBDD B/ AAbbdd x aaBBDD
C/ AaBbDd x aabbdd D/ aaBBDd x aaBBDd


Nguyên t c kh c ph c hi n tư ng b t th cơ th lai xa v m t di truy n là… A
A. làm cho m i NST u có 1 NST tương ng
B. làm thay i s lư ng NST
C. làm thay i c u trúc NST
D. làm thay i cách s p x p gen trên NST

Vi t Nam, ngư i ta dùng bò Sind lai v i bò vàng Vi t Nam t o ra bò lai Sind : A
A/ C i t o t m vóc bò vàng Vi t Nam. B/ C i t o hàm lư ng bơ trong s a.
C/ C i t o năng su t s a. D/ C i t o ch t lư ng th t.


Trong quá trình tr ng tr t ngư i nông dân nh n th y: Sau vài th h thì t gi ng c p I không còn ng u A
cao, s c ch ng ch u gi m, năng su t gi m thì hi n tư ng ó là..
A. hi n tư ng thoái hoá gi ng.
B. hi n tư ng ưu th lai
C. hi n tư ng phân tính c a lai khác th
D. hi n tư ng b t th lai xa.

Cơ s di truy n h c c a lu t hôn nhân gia ình: C m k t hôn gi a nh ng ngư i có quan h huy t th ng g n gũi trong B
vòng 4 i là:
A/ Gen tr i có h i có i u ki n át ch s bi u hi n c a gen l n bình thư ng tr ng thái d h p.
B/ Gen l n có h i có i u ki n xu t hi n tr ng thái ng h p gây ra nh ng b t thư ng v ki u hình.
C/ th h sau xu t hi n hi n tư ng ưu th lai.
D/ Th h sau xu t hi n các bi u hi n b t thư ng v trí tu .


i u nào dư i ây KHÔNG ph i là i u khó khăn g p ph i khi giao ph i ng v t khác loài… D
A. h th ng ph n x sinh d c khác nhau
B. b máy sinh d c không phù h p
C. tinh trùng khác loài thư ng b ch t trong ư ng sinh d c con cái
D. b NST hai loài khác nhau gây tr ng i quá trình phát sinh giao t

Phương pháp nhân gi ng thu n ch ng v t nuôi s d ng trong trư ng h p: C
A/ H n ch hi n tư ng thoái hóa gi ng.
B/ C n ư c phát hi n gen xâu lo i b .
C/ C n gi l i ph m ch t quý c a gi ng, t o ra ng u v ki u gen c a ph m gi ng.
D/ T o ra các cá th có m c d h p t cao, s d ng ưu th lai.


i u nào sau ây là KHÔNG phù h p. Khi ch n gi ng ngư i ta s d ng phương pháp giao ph i c n huy t và t D
th ph n b t bu c …..
A. c ng c m t tính tr ng quý
B. t o ra dòng thu n t o ưu th lai37
C. ki m tra ánh giá ki u gen t ng dòng thu n
D. t o ra các bi n d làm nguyên li u cho ch n gi ng

Như c i m nào dư i ây không ph i c a ch n l c hàng lo t: C
A/ Vi c tích lũy các bi n d có l i thư ng lâu có k t qu .
B/ Ch t hi u qu i v i nh ng tính tr ng có h s di truy n cao.
C/ Do căn c trên c ki u gen và ki u hình nên ph i theo dõi ch t ch và công phu.
D/ Không ki m tra ư c ki u gen c a cá th .


Tính tr ng có h s di truy n cao là lo i tính tr ng….. A
A. s bi u hi n c a ki u hình ít ph thu c vào các y u t môi trư ng.
B. s bi u hi n ki u hình ít ph thu c vào ki u gen
C. có năng su t cao, n nh
D. d thích ng các môi trư ng s ng khác nhau.

Vi c s d ng ngu n gen c a cây hoang d i em l i l i ích cho vi c t o gióng m i là: D
A/ T o ư c các gi ng ng n ngày.
B/ T o ra các gi ng có năng su t cao.
C/ T o gi ng có hàm lư ng prôtêin cao.
D/ T o ra các gi ng có tính ch ng ch u cao.


Cho thông tin sau: A
1. Ch n các i tư ng thích h p
2. Ki m tra ư c gi ng i sau
3. Ch n l c 1 l n hay nhi u l n
4. ánh giá các dòng
5. Thu ho ch chung
6. D a vào ki u hình
7. Hi u qu ch n l c th p
8. S d ng các tính tr ng có h s di truy n th p
Ch n l c hàng lo t là:
A. 1, 3, 5, 6, 7 B. 1, 3, 4, 6, 7 C. 1, 2, 3, 4, 5 D. 1, 2, 4, 6, 8

Trong k thu t lai t bào, các t bào tr n là: B
A/ Các t bào khác loài ã hòa nh p tr thành t bào lai.
B/ Các t bào ã ư c x lý hóa ch t làm tan màng t bào.
C/ Các t bào sôma t do ư c tách ra kh i t ch c sinh dư ng.
C/ Các t bào sinh d c t do ư c l y ra kh i cơ quan sinh d c.


Trong m t qu n th t th ph n, th h ban u u có ki u gen d h p m t c p gen thì t l cây d h p th h A
F3 là bao nhiêu ?
A. 12,5% B. 25% C. 5% D. 75%

t o ư c ưu th lai, khâu quan tr ng nh t là: C38
A/ Th c hi n ư c lai khác loài. B/ Th c hi n ư c lai khác dòng.
C/ T o ra các dòng thu n. D/ Th c hi n ư c lai kinh t .


Trong m t qu n th t th ph n, th h ban ucó ki u gen d h p m t c p gen thì th h F3 t l cây ng D
h p l n là bao nhiêu ?
A. 12,5% B. 25% C. 37,5% D. 43,75%

B ng phương pháp lai xa k t h p v i v i phương pháp gây a b i th có th t o ra d ng a b i th nào sau ây: D
A/ Th t nhi m. B/ Th không nhi m.
C/ Th tam nhi m. D/ Th song nh b i.


H s di truy n c a 1 tính tr ng ư c bi u th b ng…. A
A. t s gi a bi n d ki u gen và bi n d ki u hình
B. t s gi a bi n d ki u hình và bi n d ki u gen
C. tích s gi a bi n d ki u hình và bi n d ki u gen
D. hi u s gi a bi n d ki u hình và bi n d ki u gen

Ch n gi ng hi n i khác v i ch n gi ng c i n là: D
A/ Ch y u d a vào phương pháp gây t bi n nhân t o.
B/ S d ng lai phân tích ki m tra ki u gen c a th h sau.
C/ Không d a vào ki u hình mà ch d a vào ki u gen trong vi c ánh giá k t qu lai.
D/ Th c hi n trên cơ s lí lu n m i c a di truy n h c.


M t trong các phương pháp nghiên c u di truy n ngư i là… A
A. nghiên c u t bào.
B. quan sát giao t dư i kính hi n vi.
C. giao ph i và nghiên c u ph h .
D. gây t bi n r i quan sát t bào.
Phương pháp KHÔNG ư c áp d ng trong nghiên c u di truy n ngư i là: D
A. phương pháp nghiên c u ph h .
B. phương pháp nghiên c u di truy n t bào.
C. Phương pháp nghiên c u tr ng sinh.
D. Phương pháp lai phân tích.
H i ch ng Tocno ngư i có th xác nh b ng phương pháp… A
A. nghiên c u di truy n t bào. B. nghiên c u tr ng sinh.
39
C. nghiên c u di truy n phân t . D. phân tích giao t .
M t s tính tr ng tr i ngư i như: C
A. da en, tóc quăn, lông mi ng n, mũi th ng.
B. da tr ng, tóc th ng, môi dày, mũi th ng.
C. da en, tóc quăn, môi dày, lông mi dài, mũi cong.
D. da tr ng, lông mi dài, mũi th ng.
M t s b nh t t ngư i có liên k t gi i tính là: A
A. máu khó ông, mù màu, dính ngón tay 2 và 3.
B. máu khó ông, h i ch ng ao, b ch t ng.
C. mù màu, câm i c b m sinh, b ch t ng.
D. i c di truy n, dính ngón tay 2 và 3.
K t qu quan tr ng nh t thu ư c t phép lai phân tích di truy n t bào là: D
A. xác nh ư c s lư ng nhi m s c th c trưng ngư i.
B. xác nh ư c s lư ng gen trong t bào.
C. xác nh ư c th i gian c a các t nhân ôi nhi m s c th .
D. xác nh ư c nhi u d t t liên quan n t bi n c u trúc và s lư ng nhi m s c th
Vi c so sánh các tr ng sinh cùng tr ng v i tr ng sinh khác tr ng có cùng môi trư ng s ng, có tác d ng: D
A. giúp các tr phát tri n tâm lí phù h p v i nhau.
B. t o cơ s qua ó b i dư ng cho th ch t các tr bình thư ng.
C. phát hi n các b nh lý di truy n c a các tr có bi n pháp i u tr .
D. Xác nh vai trò c a di truy n trong s phát tri n các tính tr ng.
S k t hôn gi a ngư i n bình thư ng mang gen mù màu và ngư i nam bình thư ng thì con c a h sinh ra s có k t A
qu là:
A. T t c con gái h bình thưòng.
B. T t c con trai h bình thư ng.
C. T t c con h bình thư ng.
D. Con h có t l : 3 gái bình thư ng: 1 nam mù màu.
40
Trong nghiên c u di truy n ngư i phương pháp di truy n t bào là phương pháp: C
A. s d ng k thu t AND tái t h p nghiên c u c u trúc c a gen.
B. nghiên c u tr ng sinh oc sinh ra t cùng m t tr ng hay khác tr ng.
C. phân tích t bào h c b nhi m s c th c a ngư i ánh giá v s lư ng và c u trúc c a các nhi m s c th .
D. tìm hi u cơ ch ho t ng c a m t gen qua quá trình sao mã và t ng h p protein do gen ó qui nh.
Phương pháp nhu m phân hoá nhi m s c th KHÔNG cho phép ánh giá trư ng h p: D
A. t bi n c u trúc nhi m s c th d ng o o n.
B. t bi n c u trúc nhi m s c th d ng chuy n o n.
C. th m t nhi m.
D. t bi n gen.
B nh thư ng tìm g p nam, ít th y n là: D
A. b nh dính ngón tay th 2 và 3; b nh máu khó ông.
B. b nh máu khó ông; b nh b ch t ng.
C. b nh b ch t ng; b nh mù màu.
D. b nh mù màu; b nh máu khó ông.
Tính tr ng ư c chi ph i b i hi n tư ng di truy n th ng là: B
A. b nh teo cơ ngư i.
B. b nh có túm lông tai ngư i.
C. b nh máu khó ông ngư i.
D. b nh b ch t ng ngư i.
Trong phương pháp di truy n ngư i, phương pháp di truy n t bào ư c th c hi n v i i tư ng kh o sát ch y u là: A
A. t bào b ch c u nuôi c y.
B. t bào da ngư i nuôi c y.
C. t bào niêm m c nuôi c y.
D. t bào h ng c u nuôi c y.
41
K thu t AND tái t h p ư c ng d ng trong: C
A. phương pháp ph h .
B. phương pháp di truy n t bào.
C. phương pháp di truy n phân t .
D. phương pháp nghiên c u tr ng sinh.
V i 1 gen g m 2 allen n m trên nhi m s c th X, s ki u gen có th xu t hi n trong loài là: C L i gi i: + Gi s 2 allen n m trên NST X là M và m
A. 3. thì:
B. 4 + Nam có các ki u gen: XMY, XmY
C. 5 + N có các ki u gen: XMXM, XMXm
D. 6 ho c XmXm

ngư i b nh mù màu do gen l n m n m trên NST X quy nh, alen tr i M quy nh nhìn màu bình thư ng. Ki u gen C
quy nh nhìn màu bình thư ng có th có ngư i là:
A. XMXM; XMY
B. XMXm; XMY
C. XMXM; XMXm; XMY
D. XMXm; XmY

Căn c vào ph h sau ây c a m t dòng h trong ba th h v m t lo i b nh: Dc i m di truy n c a b nh là:
A.Di truy n gen tr i nhi m s c th (NST) thư ng.
B.Di truy n gen l n nhi m s c th (NST) thư ng.
C.Di truy n gen l n, gen n m trên NST X.
D.A,B và C u có th úng.

Di truy n chéo x y ra khi tính tr ng ư c qui nh b i: C - L i gi i: B mang gen l n n m trên X s
A. gen tr i n m trên nhi m s c th X. truy n gen l i cho con gái; n lư c mình con
B. gen tr i n m trên nhi m s c th Y. gái l i truy n gen cho cháu ngo i trai.
C. gen l n n m trên nhi m s c th X.
D. gen l n n m trên nhi m s c th Y.
V i XM: Bình thư ng, Xm: Mù màu. B m bình thư ng sinh ư c a con trai b mù màu. Ki u gen c a b và m là: D
A. B : XMY, m : XMXM
B. B : XmY, m : XMXm
C. B : XMY, m : XMXM
D. B : XMY, m : XMXm

Căn c vào ph h sau ây c a m t dòng h trong ba th h v m t lo i b nh: c Ki u gen (I)2 là Aa vì KG c a ngư i b (I)1 là
aa mà sinh con ra có c nam và n u b b nh.
N u b nh do t bi n gen l n n m trên NST thư ng thì ki u gen c a ngư i th 2 th h (I), 1 và 5 trong th h Ki u gen (II)1 là : Aa ho c AA vì ngư i b (II) 2 b
II có th như th nào? v i alen A là gen bình thư ng. a là gen b nh. b nh có KG là aa, con c a h u bình thư ng.42
A.(I)2: AA, (II)1: Aa, 5: AA Ki u gen c a (II)5 là Aa vì ngư i m (II)4 b b nh có
B. (I)2: Aa, (II)1: AA, 5: Aa KG aa, con c a h có a bình thư ng và có a b
C.(I)2: Aa, (II)1: Aa ho c AA, 5: Aa b nh.
D.(I)2: Aa, (II)1: Aa, 5: AA.
M t ngư i àn ông mang nhóm máu A và m t ngư i ph n mang nhóm máu B có th có các con v i ki u hình nào? C - L i gi i: B máu A có th có ki u gen IAIA
A. ch máu A ho c máu B. ho c IAIO
B. máu AB ho c máu O. M máu B có th có ki u gen IBIB
C. máu A, B, AB ho c O. ho c IBIO
D. máu A, B ho c O. N u b có ki u gen IAIO và m có ki u gen IBIO thì
có th sinh các con mang máu máu A, B, AB
ho c O.

V i XH: Bình thư ng, Xh: máu khó ông. Sinh ư c a con gái b b nh b máu khó ông. Ki u gen c a b và m là: C
A. B : XhY, m : XHXH
B. B : XHY, m : XhXh
C. B : XhY, m : XHXh
D. B : XHY, m : XHXh

Căn c vào ph h sau ây c a m t dòng h trong ba th h v m t lo i b nh: D Ngư i th 3 bình thư ng th h II có KG là
XAXa vì b b b nh (I)1có ki u gen XaY,m bình
N u b nh do t bi n gen l n n m trên NST gi i tính X thì ki u gen c a ngư i th 3 th h II, ngư i th 1 và 5 th h thư ng sinh con ra c gái và trai u có a b b nh.
III ph i là:(v i A là gen bình thư ng, a là gen b nh). Ngư i (III)1 có ki u gen là XAY vì b b b nh có KG
A.(II)3: XaXa, (III)1: XaY, 5: XAXa. XaY,m bình thư ng sinh con ra u không b b nh.
B.(II)3: XAXa, (III)1: XAY, 5: XaXa. Ngư i (III)5 có ki u gen là XAXa vì m b b nh
C.(II)3: XAXA, (III)1: XAY, 5: XAXa. có ki u gen XaXa , b bình thư ng có KG XAY sinh con
D.(II)3: XAXa, (III)1: XAY, 5: XAXa. ra toàn nam b b nh.


ngư i gen h qui nh máu khó ông, H qui nh máu ông bình thư ng, các gen nói trên u n m trên nhi m s c th A L i gi i: Do m có ki u hình bình thư ng, sinh ư c
gi (I) X. B và m không b máu khó ông sinh ư c 4 ngư i con, trong ó có ngư i con trai b máu khó ông, s
i tính 1 2 3 con trai máu khó ông, ki u gen (XhY) nên ngư i m
còn l i máu ông bình thư ng. Con gái c a h có ki u gen là: ph i có ki u gen XHXh.
A. XHXH ho c XHXh B. XHXH và XHXh B có ki u hình bình thư ng có ki u gen XHY.
(II) XHXH4 5 8
C. 7 D. XHXh Nên con gái sinh t c p v ch ng này có ki u gen
6 XHXH n u nh n giao t XH t m ho c có ki u gen
(III) XHXh n u nh n giao t Xh t m .
Căn c vào ph h sau ây c a m t dòng h trong 3
9 10 11 12 13 th h v m t lo i b nh tr l i các câu h i t th 4
n th 6.

V i XH: Bình thư ng, Xh: máu khó ông. sinh ư c con gái, con trai m b o không b b nh b máu khó ông. A
Ki u gen c a b và m là:
A. B : XhY, m : XHXH
43
B. B : XHY, m : XhXh
C. B : XhY, m : XHXh
D. B : XHY, m : XHXh

Căn c vào ph h sau ây c a m t dòng h trong ba th h v m t lo i b nh: B L i gi i: : Vì ngư i con gái này có kh năng có
KG XAXa nên khi l y ch ng bình thư ng thì kh năng
sinh con trai m c b nh là 25%.
N u b nh do t bi n gen l n n m trên NST gi i tính X thì ngư i con gái 2 th h III l y ch ng hoàn toàn
bình thư ng, khă năng sinh con m c b nh là bao nhiêu?
A.50%
B.25%
C.75%
D.20%

N u b nh do t bi n gen l n n m trên nhi m s c th thư ng thì ki u gen c a ngư i th 2 , 4 và 8 có th như th nào, C - L i gi i: Ngư i n (2) có ki u hình bình
v i allen A là gen bình thư ng, a là gen b nh. thư ng nhưng do có sinh con 5 b b nh (aa)
A. 2: AA; 4: Aa; 8: AA. nên ph i có ki u gen Aa.
B. 2: Aa; 4: AA; 8: Aa. Ngư i n 4 ki u hình bình thư ng nên có ki u gen
C. 2: Aa; 4: Aa ho c AA; 8: Aa. AA ho c Aa.
D. 2: Aa; 4: Aa; 8: AA. Ngư i nam 8 ki u hình bình thư ng nhưng do có
sinh con 11 b b nh (aa) nên ph i có ki u gen Aa.

V i XM: Bình thư ng, Xm: mù màu. B m sinh ư c các con, có con gái và con trai bình thư ng, có con gái, con trai C
mù màu. Ki u gen c a b và m là:
A. B : XMY, m : XMXm
B. B : XMY, m : XmXm
C. B : XmY, m : XMXm
D. B : XmY, m : XMXM

Căn c vào ph h sau ây c a m t dòng h trong ba th h v m t lo i b nh: C L i gi i :- P bình thư ng mà F1 bi u hi n b nh
ch ng t b nh do gen l n quy nh
- B nh xu t hi n ch y u nam, ch ng
Không bi u hi n b nh : t b nh này có liên quan n gi i tính,
gen gây b nh n m tren NST X, không có
gen( alen) tương ng trên Y
Bi u hi n b nh :

c i m di truy n c a b nh trên sơ trên là :
A.Di truy n gen tr i nhi m s c th (NST) thư ng.
B.Di truy n gen l n nhi m s c th (NST) thư ng.
C.Di truy n gen l n, gen n m trên NST X.
D.A,B và C u có th úng.

c i m di truy n c a b nh là: A - N u b nh do gen tr i n m trên nhi m s c th
A. di truy n gen tr i n m trên nhi m s c th thư ng. thư ng:
B. di truy n gen l n n m trên nhi m s c th Y. Qui ư c: A: gây b nh; a: không gây b nh
C. di truy n gen tr i n m trên nhi m s c th X. Nên các cá th 2, 4, 6, 8, 9, 10, 13 bình thư ng ph i có
44
D. di truy n gen tr i n m trên nhi m s c th Y. ki u gen: aa.
sinh con (6) bình thư ng (aa) thì b (1) b nh ph i có
ki u gen Aa. Suy ra các con 5, 7 ph i có ki u gen Aa.
C p v ch ng 4 ki u gen aa và 5 ki u gen Aa có th
sinh con 9, 10 ki u gen aa.
C p v ch ng 7 ki u gen Aa và 8 ki u gen aa có th
sinh các con 11, 12 ki u gen Aa và 13 ki u gen aa.
Các trư ng h p khác không cho k t qu phù h p.
V i XM: Bình thư ng, Xm: mù màu. B m u có ki u hình nhìn màu bình thư ng, sinh ư c con gái nhìn màu bình C
thư ng và con trai mù màu. a con gái l n lên l y ch ng không b b nh mù màu thì xác su t xu t hi n a tr b
mù màu th h ti p theo là:
A. 3,125%
B. 6,25%
C. 12,5%
D. 25%

Căn c vào ph h sau ây c a m t dòng h trong ba th h v m t lo i b nh: b

Không bi u hi n b nh :


Bi u hi n b nh :


Hãy xác nh ki u gen c a b m i th nh t qua sơ trên(Quy ư c M bình thư ng , m b b nh).
A.B : XMY, M : XMXM
B.B :XMY, M :XMXm
C.B :XmY, M :XMXm
D.C A và B.

Khí quy n nguyên th y chưa có các h p ch t: C
a. NH3. b. C2N2.
c. N2, O2. c. CH4, H2O


Nh ng nguyên t ph bi n nh t trong cơ th s ng là: C
A. C, H, O B. C, H, O, P
C. C, H, O, N D. C, H, O, N, S, P

Quan i m ngày nay v cơ s v t ch t c a s s ng là: C
a. Prôtêin. b. Axit nuclêic. c. Axit nuclêic và Prôtêin. d. Lipit.


H p ch t h u cơ ư c xem là cơ s v t ch t ch y u c a s s ng là: D
A ADN, ARN, enzim, hoóc môn B. Gluxít, Prôtein và Lipít
C. ADN, ARN, Gluxít, Prôtein và Lipít D. Prôtein và Axít nuclêic
45
Nh ng nguyên t ph bi n nh t trong cơ th s ng: A
a. C, H, O, N b. C, H, O, P c. C, H, O, P, N, S d. C, H, N, P


S phát sinh s s ng trên qu t l n lư t trãi qua hai giai o n là: B
A. Ti n hoá hoá h c, ti n hoá sinh h c
B. Ti n hoá hoá h c, ti n hoá ti n sinh h c
C. Ti n hoá ti n sinh h c, ti n hoá sinh h c
D. Ti n hoá hoá h c, ti n hoá ti n sinh h c, ti n hoá sinh h c.

t o thành nh ng m ch pôlypeptit, các nhà khoa h c ã em m t s h n h p axit amin un nóng nhi t : B
a. 120o – 150oC b. 150o – 180oC c. 180o – 210oC d. 210o – 240oC


Trong cơ th s ng Axít nuclêic óng vai trò quan tr ng trong: D
A. S sinh s n B. Di truy n
C. Xúc tác và i u hoà D. S sinh s n và di truy n

Quan ni m hi n i xem s phát sinh s s ng là quá trình ti n hoá c a các h p ch t c a cacbon, d n t i s hình A
thành h tương tác gi a các i phân t :
a. Protein - axit nucleic. b. protein - lipit.
c. Protein – gluxit. d. Protein – axit amin.


cơ th s ng Prôtêin óng vai trò quan tr ng trong: C
A. S sinh s n B. Di truy n
C. Ho t ng i u hoà và xúc tác D. C u t o enzim và hoócmôn

Giai o n ti n hoá hoá h c và giai o n ti n hoá ti n sinh h c kéo dài: C
a. 1,8 t năm b. 1,9 t năm c. 2 t năm d. 2,1 t nămTi n hoá hoá h c là quá trình ti n hoá c a: B
a. Các nguyên t b. Các phân t
c. Cơ th chưa có t bào d. Cơ th ơn bào.


Ch t h u cơ ơn gi n u tiên ư c hình thành trong quá trình phát sinh s s ng trên trái t thu c lo i: D
A. Prôtêin và Axít nuclêic B. Saccarít và Lipít
C. Saccarít, Lipít và Prôtêin D. Cacbuahydrô

Ch t h u cơ ơn gi n u tiên ư c hình thành trong quá trình phát sinh s s ng trên qu t thu c lo i: C
a. Protein và axit nucleic. b. Saccarit và lipit.
c. Cacbua hy rô. d. Prôtein, saccrit và lipit.
46
Các h p ch t u tiên ư c hình thành trên qu t l n lư t theo sơ : B
A. CH → CHON → CHO B. CH → CHO → CHON
C. CHON → CHO → CH D. CHON → CH → CHO

Trong phòng thí nghi m ngư i ta ã ch ng minh h n h p 2 dung dich keo khác nhau s t o ra hi n tư ng ông C
t t o thành nh ng gi t r t nh g i là:
a. Huy n phù b. Nhũ tương c. Coaxecva d. C a, b, c u sai.


Trong các d u hi u c a s s ng d u hi u nào không th có v t th vô cơ. B
A. V n ng và c m ng B. Trao i ch t và sinh s n
C. Sinh trư ng D. C A, B và C úng

Cho tia l a i n cao th phóng qua 1 h n h p hơi nư c, cacbonnic, mêtan, amôniac ngư i ta ã thu ư c 1 s A
lo i:
a. Axit amin b. Axit nucleic c. Prôtein d. Gluco


Hai m t bi u hi n c a quá trình trao i ch t là: C
A. C m ng và sinh trư ng B. V n ng và dinh dư ng
C. ng hoá và d hoá D. Sinh s n và phát tri n

Ngày nay s s ng không xu t hi n theo con ư ng hoá h c n a vì: A
a. Thi u i u ki n l ch s , ch t h u cơ t ng h p ngoài cơ th s ng b vi khu n phân hu .
b. Các loài sinh v t ã r t a d ng phong phú.
c. Các ch t h u cơ ư c t ng h p theo phương th c sinh h c.
d. Quá trình ti n hoá c a sinh gi i theo hư ng ngày càng ph c t p.


Kh năng t i u ch nh c a v t th s ng là: B
A. Kh năng t bi n i thành ph n c u t o c a v t th s ng
B. Kh năng t duy trì và gi v n s n nh v thành ph n và tính ch t
C. Kh năng t s n sinh ra các v t th gi ng nó
D. Kh năng n nh v cơ ch sinh s n.

M m m ng c a s trao i ch t xu t hi n trong giai o n: B
a.Ti n hoá lí h c b. Ti n hoá ti n sinh h c
c. Ti n hoá hoá h c d. Ti n hoá sinh h c


các Côaxecva ã xu t hi n các d u hi u sơ khai c a: D
A. C m ng và di truy n B. Sinh s n và tích lu thông tin
C. V n ng và i u hoà D. Trao i ch t, sinh trư ng, sinh s n

Côaxecva không có c i m nào sau ây: D
a. H p th các ch t h u cơ trong dung d ch.47
b. Có th phân chia nh khi ch u tác ng cơ gi i.
c. Có kh năng l n d n lên và bi n i c u trúc n i t i.
d. Trao i ch t v i môi trư ng.


C u trúc và th th c phát tri n c a Côaxecva ngày càng ư c hoàn thi n dư i tác d ng c a: B
A. Ngu n năng lư ng m t tr i B. Ch n l c t nhiên
C. S phân rã c a các nguyên t phóng x D. Các ho t ng c a núi l a

D u hi u ánh d u s b t u giai o n ti n hoá sinh h c là: B
a. Xu t hi n qui lu t ch n l c t nhiên
b. Xu t hi n các sinh v t ơn gi n u tiên.
c. Xu t hi n Coaxecva.
d. Sinh v t chuy n t môi trư ng nư c lên c n


Quá trình t ng h p và phân gi i các ch t h u cơ m nh m hơn trong gia o n ti n hoá ti n sinh h c nh : C
A. S xu t hi n cơ ch t sao chép
B. S hình thành l p màng bám th m các Côaxecva.
C. S xu t hi n các enzim
D. S tích lu thông tin di truy n.

S hình thành các h p ch t h u cơ trong giai o n ti n hoá hoá h c tuân theo qui lu t: A
a. Hoá h c. b. V t lý h c
c. V t lý và hoá h c. d. Sinh h c.


H tương tác nào dư i ây gi a các lo i i phân t cho phép phát tri n thành cơ th sinh v t có kh năng t nhân ôi, C
t i m i.
A. Prôtêin- Cacbohydrat B. Prôtêin- Lipít
C. Prôtêin – Axít nuclêic D. Prôtêin – Prôtêin

Bư c quan tr ng d ng s ng s n sinh ra nh ng d ng gi ng chúng, di truy n các c i m c a chúng cho th C
h sau là:
a. S hình thành các Côaxecva.
b. S xu t hi n các enzim.
c. S xu t hi n cơ ch t sao chép.
d. S hình thành màng.


S ki n nào dư i ây không ph i là s ki n n i b t trong giai o n ti n hoá ti n sinh h c. B
A. S xu t hi n c a enzim
B. S hình thành các h p ch t h u cơ ph c t p Prôtêin và Axít nuclêic.
C. S t o thành c a Côaxecva
D. S hình thành màng.

Kh năng t i u ch nh c a v t th s ng là: D48
a. Kh năng t bi n i thành ph n c u t o c a v t th s ng.
b. Kh năng t s n sinh ra các v t th gi ng nó.
c. Kh năng là thay i các quá trình trao i ch t.
d. Kh năng t duy trì, gi v ng s n nh v thành ph n và tính ch t.


Trong giai o n ti n hoá ti n sinh h c, s hình thành c u trúc màng t các Prôtêin và Lipít có vai trò: D
A. Phân bi t Côaxecva v i môi trư ng xung quanh
B. Thông qua màng Côaxecva th c hi n trao i ch t v i môi trư ng xung quanh
C. Làm cho quá trình t ng h p và phân gi i ch t h u cơ di n ra nhanh hơn
D. C A và B úng.Bư c ti n b nh t trong giai o n ti n hoá ti n sinh h c c a quá trình phát sinh s s ng là: A
A. S xu t hi n cơ ch t sao chép
B. S hình thành các Côaxecva
C. S hình thành màng bám th m cho các Côaxecva
D. S xu t hi n enzim trong c u trúc các Côaxecva.

ng v t không xương s ng u tiên lên c n là: C
A.Tôm ba lá
B. c anh vũ
C. Nh n
D. B c p tôm

i a ch t c xưa nh t c a qu t là: A
A/ i Thái c . B/ i Nguyên sinh.
C/ i Trung sinh. D/ i Tân sinh.


S s ng di cư t dư i nư c lên c n vào: B
A. K Cambi
B. K Xilua
C. K êvôn
D. K than á

Di tích c a sinh v t s ng trong các th i i trư c ã l i trong các l p t á ư c g i là: D
A/ Sinh v t nguyên th y. B/ Sinh v t c .
C/ Sinh v t nguyên sinh. D/ Hóa th ch.


i di n u tiên c a ng v t có xương s ng là: A
A. Cá giáp
B. Tôm ba lá
C. Cá chân kh p và da gai
D. c anh vũ49
i Tân sinh g m có cá k : C
A/ Cambri - Xilua - êvôn. B/ Tam i p - Giura.
C/ Th ba - Th tư. D/ Tam i p - Giura - Ph n tr ng.


i trung sinh g m các k : B
A. Cambi- Xilua- êvôn
B. Tam i p- Giura- Ph n tr ng
C. Cambi- Than á- Pécmơ
D. Tam i p- êvôn- Ph n tr ng

i trung sinh g m các k : B
A/ Cambri - Xilua - êvôn - Than á - Pecmơ.
B/ Tam i p - Giura - Ph n tr ng.
C/ Tam i p - êvôn - Ph n tr ng.
D/ Cambri - Xilua - êvôn.


c i m nào dư i ây không thu c v i thái c : C
A. V qu t chưa n nh, nhi u l n t o núi và phun l a d d i
B. S s ng ã phát sinh v i s có m t c a than chì và á vôi
C. ã có h u h t i di n ngành ng v t không xương s ng
D. S s ng ã phát tri n t d ng chưa có c u t o t bào n ơn bào r i a bào.

S ki n ã x y ra k Xilua thu c i C sinh là: B
A/ Xu t hi n i di n c a ru t khoang.
B/ Xu t hi n th c v t c n u tiên là quy t tr n.
C/ Xu t hi n t o bi n.
D/ Xu t hi n ng v t nguyên sinh.


S phát tri n c a sâu b bay trong k Giura t o i u ki n cho: D
A. S phát tri n ưu th c a bò sát kh ng l
B. S tuy t di t c a quy t th c v t
C. Cây h t tr n phát tri n m nh
D. S xu t hi n nh ng i di n u tiên c a l p chim

c i m chung c a i Thái c và i C sinh là: A
A/ S s ng còn t p trung dư i nư c.
B/ Hình thành sinh quy n.
C/ Có giun và thân m n trong gi i ng v t.
D/ Có quá trình phân b l i a dương.


Trong i c sinh, sâu b bay giai o n m i xu t hi n ã phát tri n r t m nh là do: D
A. Không có k thù50
B. Th c ăn th c v t phong phú
C. Xu t hi n dương x có h t
D. A và B úng

Các d ng vư n ngư i ã b t u xu t hi n : D
A/ K Ph n tr ng. B/ K Th tư.
C/ K Pecmơ. D/ K Th ba.


Trong k Pecmơ quy t kh ng l b tiêu di t vì: C
A. B cây h t tr n c nh tranh
B. S phát tri n nhanh chóng bò sát ăn c
C. Bi n ng a ch t, khí h u khô và l nh hơn, m t s vùng khô rõ r t
D. S xu t hi n bò sát răng thú

Trong l ch s phát tri n c a sinh gi i, k có th i gian ng n nh t là: B
A/ K Th ba. B/ K Th tư.
C/ K Giura. D/ K Ph n tr ng.


Cây h t kín xu t hi n vào k : A
A. Ph n tr ng C. Tam i p
B. Giura D. Cambi

Chim th y t xu t hi n k: C
A/ Tam i p. B/ Cambri.
C/ Giura. D/ Pecmơ.


Lý do khi n bò sát kh ng l b tuy t di t k th ba là: C
A. B sát h i b i thú ăn th t
B. B sát h i b i t tiên loài ngư i
C. Khí h u l nh t ng t làm th c ăn khan hi m
D. Bi n l n sâu vào t li n

Vi c phân nh các m c th i gian trong l ch s qu t căn c vào: D
A/ phân rã c a các nguyên t phóng x .
B/ S d ch chuy n c a các i l c.
C/ c i m c a các hóa th ch.
D/ Nh ng bi n i l n v a ch t và khí h u, các hóa th ch i n hình.


S di cư c a các ng v t, th c v t c n k th tư là do: B
A. Khí h u khô t o i u ki n cho s di cư
B. Xu t hi n các c u n i gi a các i l c do băng hà phát tri n, m c nư c bi n rút xu ng
C. Di n tích r ng b thu h p làm xu t hi n các ng c
D. S phát tri n c a cây h t kín và th c ăn th t51
Lý do xu t hi n và phát tri n nhanh c a cây h t kín là: D
A/ Mưa nhi u, khí h u m ư t, hình th c sinh s n hoàn thi n.
B/ Khí h u khô, ánh n ng g t, ít ch u tác ng c a chon l c t nhiên.
C/ Mưa nhi u, khí h u m ư t, ít ch u tác ng c a chon l c t nhiên.
D/ Không khí khô, ánh sáng g t, hình th c sinh s n hoàn thi n hơn.


Nh n xét nào dư i ây rút ra t l ch s phát tri n c a sinh v t là không úng: D
A. L ch s phát tri n c a sinh v t g n li n v i l ch s phát tri n c a v qu t
B. S phát tri n c a sinh gi i di n ra nhanh hơn s thay i ch m ch p c a i u ki n khí h u, a ch t.
C. Sinh gi i ã phát tri n theo hư ng ngày càng a d ng, t ch c ngày càng cao, thích nghi ngày càng h p lý
D. S thay i i u ki n a ch t, khí h u thư ng d n t i s bi n i trư c h t là ng v t và qua ó nh
hư ng t i th c v t

Bò sát xu t hi n .....(1)....và phát tri n t .....(2)..... C
(1) và (2) l n lư t là:
A/ K Than á, k Xilua. B/ K êvôn, k Than á.
C/ K Than á, k Pecmơ. D/ K Xilua, k êvôn.


Chưa phân bi t ư c bi n d di truy n và bi n d không di truy n là như c i m c a: A
A. Lamac
B. acuyn
C. Lamac và acuyn
D. Thuy t ti n hoá t ng h p

Ngư i u tiên xây d ng m t h c thuy t có h th ng v s ti n hoá c a sinh gi i: B
A. acuyn B. Lamac C. Kimura D. Hac i


Ngư i u tiên nêu ra vai trò c a ngo i c nh trong s ti n hoá c a sinh v t là: A
A. Lamac
B. acuyn
C. Kimura
D Linnê

Quan i m ti n hoá không ơn thu n là s bi n i mà là phát tri n có k th a l ch s l n u tiên ư c nêu b i: A
A. Lamac B. acuyn C. Kimura D. Brunô


Lu n i m nào sau ây c a La mác là úng n ? C
A. Bi n i trên cơ th ng v t do t p quán s ng thì di truy n ư c.
B. Sinh v t luôn bi n i phù h p v i s thay i c a ngo i c nh.
C. Nâng cao d n c p t ch c c a cơ th là bi u hi n c a ti n hoá.
D. Hươu cao c có c dài là do ăn lá cây trên cao qua th i gian dài.
52
Theo Lamac, nh ng bi n i trên cơ th sinh v t ư c phân chia thành: D
A. Bi n i cá th và bi n i xác nh.
B. Bi n i cá th và bi n i do ngo i c nh.
C. Bi n i do ngo i c nh và bi n i xác nh.
D. Bi n i do ngo i c nh và bi n i do t p quán ho t ng ng v t


Gi i thích nào sau ây là c a Lamac v loài huơu cao c ? B
A. Ch có bi n d c cao m i l y ư c th c ăn trên cao
B. Hươu cao c vì có t p quán vươn c lên cao l y th c ăn nên c dài ra
C. Các bi n d c ng n, c v a b ào th i, ch còn bi n d c cao.
D. Bi n d c cao là thích nghi v i th c ăn trên cao

i m chưa úng trong quan ni m c a Lamac là: D
A. Nh ng bi n i do ngo i c nh u di truy n.
B. M i sinh v t u nh t lo t ph n ng như nhau trư c cùng m t i u ki n ngo i c nh.
C. M i sinh v t u thích nghi k p th i và không b ào th i do kém thích nghi
D. T t c u úng


Theo Lamac s hình thành các c i m thích nghi là do B
A. Trên cơ s bi n d , di truy n và ch n l c, các d ng kém thích nghi b ào th i, ch còn l i d ng thích nghi nh t
B. Ngo i c nh thay i ch m nên sinh v t có kh năng bi n i thích nghi k p th i do ó không có d ng nào b ào
th i
C. c i m c u t o theo nguyên t c cân b ng dư i nh hư ng ngo i c nh
D. K t qu c a m t quá trình l ch s ch u s chi ph i c a 3 nhân t ch y u: t bi n, giao ph i và ch n l c t nhiên

Nguyên nhân chính làm cho loài bi n i d n dà liên t c, theo Lamac, là: B
A. Tác ng c a t p quán s ng.
B. Ngo i c nh không ng nh t và thư ng xuyên thay i .
C. Y u t bên trong cơ th .
D. Tác ng c a t bi n


óng góp quan tr ng nh t c a h c thuy t Lamac là: C
A. Gi i thích ư c s a d ng c a sinh gi i b ng thuy t bi n hình.
B. L n u tiên gi i thích ư c s ti n hoá c a sinh gi i m t cách h p li thông qua vai trò c a ch n l c t nhiên, di
truy n và bi n d .
C. Ch ng minh sinh gi i là k t qu c a m t quá trình phát tri n liên t c t ơn gi n n ph c t p.
D. Bác b vai trò c a thư ng trong vi c sáng t o ra các loài sinh v t.

N i dung không ph i quan ni m c a Lamac là: A
A. Bi n d sinh v t bao g m lo i xác inh và lo i không xác nh.
B. ngo i c nh thay i ch m ch p nên sinh v t luôn thích nghi k p th i.
C. Trong l ch s sinh gi i, không có loài b ào th i do kém thích nghi.
D. Nh ng bi n i do ngo i c nh hay do t p quán ho t ng sinh v t u di truy n
53
Theo acuyn ch n l c nhân t o b t u t khi nào ? C
A. T khi s s ng xu t hi n.
B. T khi loài ngư i xu t hi n.
C. T khi loài ngư i b t u bi t tr ng tr t, chăn nuôi.
D. T khi khoa h c ch n gi ng ư c hình thành.

Ngư i u tiên xu t khái ni m bi n d cá th là : D
A.G.Mendel
B.T.H.Morgan
C.J.B.Lamac
D.S.R.Dacuyn

Theo acuyn nguyên li u cho ch n gi ng và ti n hóa là gì ? C
A. Nh ng bi n i ng lo t tương ng v i i u ki n ngo i c nh .
B. Nh ng bi n i do tác ng c a t p quán ho t ng ng v t .
C. Các bi n d phát sinh trong quá trình sinh s n theo nh ng hư ng không xác nh t ng cá th riêng l .
D. A, B và C u úng .

Theo ac-uyn, nhân t ch n l c t bi n không cánh sâu b t i qu n o Ma erơ là: B
A. Thư ng xuyên không có gió.
B. Thư ng xuyên có gió m nh.
C. Thư ng xuyên có gió y u.
D. Thư ng xuyên có mưa to.

S.R.Dacuyn ã gi i thích quá trình hình thành loài m i d n d n qua nhi u d ng trung gian, dư i tác d ng c a ch n l c C
t nhiên theo con ư ng :
A.Ch n l c t nhiên .
B.Ch n l c nhân t o
C.Phân ly tính tr ng
D. u tranh sinh t n .

Theo acuyn nguyên nhân c a s ti n hóa là gì ? D
A. Tác ng c a s thay i ngo i c nh ho c t p quán ho t ng ng v t trong m t th i gian dài .
B. Tác ng tr c ti p c a ngo i c nh lên cơ th sinh v t trong quá trình phát tri n c a cá th và c a loài .
C. S c ng c ng u nhiên các bi n d trung tính không liên quan v i tác d ng c a ch n l c t nhiên .
D. Ch n l c t nhiên tác ng thông qua c tính bi n d và di truy n c a sinh v t .

ng l c c a ch n l c t nhiên là: A
A. u tranh sinh t n trong cơ th s ng
B. Các tác nhân c a i u ki n s ng trong t nhiên
C. S ào th i các bi n d không có l i
D. S tích lũy các bi n d có l i

Theo S.R.Dacuyn, i t ơng tác ng c a ch n l c t nhiên là: A
A.Cá th
B.Qu n th
54
C. Qu n xã
D.H sinh thái

Theo acuyn cơ ch chính c a s ti n hóa là gì ? A
A. S tích lũy các bi n d có l i, ào th i các bi n d có h i dư i tác ng c a ch n l c t nhiên .
B. S di truy n các c tính thu ư c trong i cá th dư i tác d ng c a ngo i c nh hay t p quán ho t ng .
C. S thay i c a ngo i c nh thư ng xuyên không ng nh t d n n s bi n i d n dà và liên t c c a loài .
D. S tích lũy các t bi n trung tính m t cách ng u nhiên, không liên quan v i tác d ng c a ch n l c t nhiên .

Ngư i u tiên ưa ra khái ni m v bi n d cá th là C
A. Lamac
B.Menden
C. acuyn
D. Xanh Hile

Phát bi u nào dư i ây không n m trong n i dung c a thuy t Dacuyn: D
A. Toàn b sinh gi i ngày nay là k t qu c a quá trình ti n hoá t m t g c chung.
B. Loài m i ư c hình thành d n d n qua nhi u d ng trung gian dư i tác d ng c a ch n l c t nhiên.
C. Ch n l c t nhiên tác ng thông qua c tính bi n d và di truy n ó chíhh trong quá trình hình thành các c
i m thích nghi.
D. Ngo i c nh thay i ch m nên sinh v t có kh năng ph n ng phù h p nên không b ào th i.

Theo acuyn th c ch t c a ch n l c t nhiên là gì ? C
A. S phân hóa kh năng bi n d c a các cá th trong loài .
B. S phân hóa kh năng sinh s n gi a các cá th trong qu n th .
C. S phân hóa kh năng s ng sót gi a các cá th trong qu n th .
D. S phân hóa kh năng ph n ng trư c môi trư ng c a các cá th trong qu n th .

K t qu c a ch n l c nhân t o là: D
A. T o ra các loài m i
B. T o ra các chi m i
C. T o ra các h , b m i
D. T o ra các th m i, nòi m i

Nhân t ch y u chi ph i nh p ti n hoá : D
A.Áp l c c a quá trình t bi n
B.T c sinh s n.
C. S cách ly.
D. Áp l c c a ch n l c t nhiên.

V m i quan h gi a các loài acuyn cho r ng : D
A. Các loài là k t qu c a quá trình ti n hóa t r t nhi u ngu n g c khác nhau .
B. Các loài u ư c sinh ra cùng m t lúc và không h b bi n i .
C. Các loài ư c bi n i theo hư ng ngày càng hoàn thi n nhưng có ngu n g c riêng r .
D. Các loài là k t qu c a quá trình ti n hóa t m t ngu n g c chung .

Theo acuyn, thì bi n d cá th : D
55
A. X y ra theo hư ng xác nh
B. Không ph i là ngu n nguyên li u c a quá trình ch n gi ng
C. Không ph i là ngu n nguyên li u c a quá trình ti n hóa
D. Là nh ng c i m sai khác gi a các cá th cùng loài phát sinh trong quá trính sinh s n

Theo S.R.Dacuyn , nhân t chính trong quá trình hình thành các c i m thích nghi là: C
A.Bi n d cá th và quá trình giao ph i
B.Ch n l c t nhiên, t bi n và giao ph i
C.Ch n l c t nhiên thông qua bi n d và di truy n
D. t bi n và ch n l c t nhiên

Theo acuyn, nguyên nhân làm cho sinh gi i ngày càng a d ng, phong phú là gì? C
A. Các t bi n nhân t o ngày càng a d ng, phong phú .
B. S tác ng c a ch n l c t nhiên ngày càng ít .
C. Ch n l c t nhiên tác ng thông qua hai c tính là tính bi n d và tính di truy n .
D. C A , B và C .

Nhân t chính quy nh chi u hư ng và t c bi n i c a các gi ng v t nuôi, cây tr ng là: D
A. Ch n l c t nhiên
B. Ch n l c nhân t o
C. Bi n d xác nh v t nuôi, cây tr ng
D. Bi n d cá th v t nuôi, cây tr ng

S.R.Dacuyn ã gi i thích chi u hư ng ti n hóa c a sinh gi i là: D
A.Ngày càng a d ng và phong phú
B.T ch c ngày càng cao
CThích nghi ngày càng h p lý
D.C A,B và C

Nh ng óng góp c a h c thuy t acuyn là gì ? D
A. Phân bi t ư c bi n d di truy n và bi n d không di truy n .
B. Phân tích ư c nguyên nhân phát sinh và cơ ch di truy n các t bi n .
C. Phát hi n ra vai trò sáng t o c a ch n l c t nhiên và ch n l c nhân t o trong ti n hóa .
D. A và C

Theo acuyn, sinh v t thích nghi v i môi trư ng là do: A
A. Ch n l c t nhiên ã lo i b nh ng cà th mang c i m có h i, gi l i nh ng cá th mang c i m có l i
B. Môi trư ng s ng thư ng xuyên thay i nên c i m có h i tr nên có l i
C Sinh v t có kh năng bi n i phù h p v i s bi n i c a ngo i c nh.
D. Con ngư i ã tác ng lên sinh v t.

Nhân t chính quy nh chi u hư ng và t c bi n i c a các gi ng vât nuôi và cây tr ng là: A
A.Ch n l c t nhiên
B.Ch n l c nhân t o
C.Phân ly tính tr ng
D.S thích nghi v i môi trư ng
56
Phát bi u nào dư i ây không n m trong n i dung c a h c thuy t acuyn ? D
A. Toàn b sinh gi i ngày nay là k t qu c a quá trình ti n hóa t m t ngu n g c chung .
B. Loài m i ư c hình thành d n d n qua nhi u d ng trung gian, dư i tác d ng c a ch n l c t nhiên theo con
ư ng phân ly tính tr ng .
C. Ch n l c nhân t o bao g m hai m t song song, v a ào th i nh ng bi n d b t l i v a tích lũy nh ng bi n d có
l i phù h p v i m c tiêu s n xu t c a con ngư i .
D. Ngo i c nh thay i ch m nên sinh v t có kh năng ph n ng phù h p nên không b ào th i .

Hi n tư ng t d ng t tiên ban u t o nhi u d ng m i khác nhau và khác v i t tiên ban u g i là: B
A. Phát sinh tính tr ng
B. Phân ly tính tr ng
C. Chuy n hóa tính tr ng
D. Bi n i tính tr ng

Theo thuy t Dacuyn cơ ch chính c a ti n hoá là: A
A.S tích lu các bi n d có l i ào th i các bi n d có h i dư i tác ng c a ch n l c t nhiên.
B.S di truy n các c tính thu ư c trong i cá th dư i tác d ng c a ngo i c nh hay t p quán ho t ng.
C.S thay i c a ngo i c nh thư ng xuyên không ng nh t d n n s bi n i d n dà và liên t c c a loài.
D.S tích lu các t bi n trung tính m t cách ng u nhiên, không liên quan n tác ng c a t nhiên
Nhân t chính quy nh chi u hư ng và t c bi n i c a các gi ng v t nuôi và cây tr ng là gì ? B
A. Ch n l c t nhiên .
B. Ch n l c nhân t o .
C. Các bi n d cá th xu t hi n phong phú v t nuôi, cây tr ng .
D. S thích nghi cao v i nhu c u và l i ích c a con ngư i .

Theo acuyn, k t qu c a ch n l c t nhiên là: C
A. T o nên nòi m i
B. T o nên th m i
C. T o nên loài m i
D. T o nên gi ng m i

Theo Dacuyn nguyên nhhân c a s ti n hoá là do: D
A.Tác ng c a s thay i ngo i c nh ho c t p quán ho t ng ng v t trong m t th i gian dài.
B.Tác ng tr c ti p c a ngo i c nh lên cơ th siny v t trong quá trình phát tri n c a cá th và c a loài.
C.S c ng c ng u nhiên các bi n d trung tính không liên quan n tác ông c a t nhiên.
D.Ch n l c t nhiên tác d ng thông qua c tính bi n d và di truy n c a sinh v t.

Theo acuyn nhân t chính trong quá trình hình thành các c i m thích nghi là gì ? D
A. Bi n d cá th và quá trình giao ph i .
B. t bi n, giao ph i, ch n l c t nhiên .
C. Phân ly tính tr ng .
D. Ch n l c t nhiên tác ng thông qua hai c tính là bi n d và di truy n .

N i dung c a ch n l c t nhiên là: D
A. Tích lu nh ng bi n d có l i cho con ngư i, ào th i bi n d có h i cho con ngư i.
57
B. Tích lu bi n d có l i cho sinh v t, ào th i bi n d có h i cho con ngư i.
C. Tích lu bi n d có l i cho con ngư i, ào th i bi n d có h i cho sinh v t.
D. Tích lu nh ng bi n d có l i cho sinh v t, ào th i nh ng bi n d có h i cho sinh v t.

Theo Dacuyn nguyên li u cho ch n gi ng và ti n hoá là: C
A.Nh ng bi n i ng lo t tương ng v i i u ki n ngo i c nh.
B.Nh ng bi n i do tác ng c a t p quán ho t ng ng v t.
C.Các bi n d phát sinh trong quá trình sinh s n theo nh ng hư ng không xác nh t ng cá th riêng l .
D.A, B và C u úng.

Theo acuyn chi u hư ng ti n hóa c a sinh gi i là gì ? D
A. Ngày càng a d ng, phong phú .
B. Thích nghi ngày càng h p lý .
C. T ch c ngày càng cao .
D. C A, B và C .

ng l c c a ch n l c nhân t o là: A
A. Nhu c u th hi u nhi u m t c a con ngư i
B. B n năng sinh t n v t nuôi và cây tr ng
C. S ào th i các bi n d không có l i
D. S tích lũy các bi n d có l i

Trong vi c gi i thích ngu n g c c a chung c a loài , quá trình nào dư i ây óng vai trò quy t nh: D
A.Quá trình t bi n
B. Quá trình giao ph i
C. Quá trình ch n l c t nhiên.
D. Quá trình phân ly tính tr ng.

Nguyên nhân ti n hóa theo acuyn là gì ? d
A. Kh năng ti m ti n v n có sinh v t .
B. S thay i i u ki n s ng hay t p quán ho t ng c a ng v t .
C. Ch n l c t nhiên theo nhu c u kinh t và th hi u c a con ngư i .
D.Ch n l c t nhiên tác ng thông qua hai c tính là : bi n d và di truy n .

Theo ac-uyn, cơ s c a ch n l c t nhiên là: B
A. Kh năng thích nghi c bi t c a sinh v t.
B. Tính bi n d và tính di truy n c a sinh v t.
C. S tích lũy các bi n d có l i c a sinh v t và ào th i các bi n d có h i c a sinh v t.
D. u tranh sinh t n hi u theo nghĩa r ng .

óng góp quan tr ng nh t c a h c thuy n S.R.Dacuyn là: B
A.Gi i thích ư c s hình thành loài m i
B.Phát hiên vai trò c a ch n l c t nhiên và ch n l c nhân t o trong quá trình ti n hóa c a các loài
C.Ch ng minh toàn b sinh gi i có chung m t ngu n g c
D.Gi i thích thành công s h p lý tương i c a các c i m thích nghi

óng góp quan tr ng nh t c a h c thuy t acuyn là gì ? A
58
A. Phát hi n vai trò c a ch n l c t nhiên và ch n l c nhân t o trong s ti n hóa c a v t nuôi cây tr ng và các loài
hoang d i .
B. Gi i thích ư c s hình thành loài m i .
C. Ch ng minh toàn b sinh gi i ngày nay có cùng m t ngu n g c chung .
D. xu t khái ni m bi n d cá th , nêu lên tính vô hư ng c a lo i bi n d này .

M t t n t i trong thuy t ti n hoá c a acuyn là: C
A. Chưa phân bi t ư c bi n d di truy n và bi n d không di truy n
B. Chưa gi i thích ư c tính thích nghi c a sinh v t
C. Chưa gi i thích ư c nguyên nhân và cơ ch c a hi n tư ng bi n d và di truy n
D. Chưa gi i thích ư c tính a d ng phong phú c a sinh v t.

T n t i chính trong h c thuy t Dacuyn là: B
A. Gi i thích không thành công cơ ch hình thành các c i m thích nghi..
B. Chưa hi u rõ nguyên nhân c a phát sinh bi n d và cơ ch di truy n c a các bi n d .
C. Chưa gi i thích ư c quá trình hình thành loài m i.
D. Chưa thành công trong vi c xây d ng lu n i m v ngu n g c c a các loài.

T n t i chính trong h c thuy t acuyn là gì ? C
A. Gi i thích không thành công cơ ch hình thành các c i m thích nghi .
B. Chưa gi i thích ư c quá trình hình thành loài m i .
C. Chưa hi u rõ nguyên nhân phát sinh bi n d và cơ ch di truy n c a các bi n d .
D. Chưa thành công trong vi c xây d ng lu n i m v ngu n g c th ng nh t c a các loài .

D u hi u nào KHÔNG ph i là i u ki n nghi m úng c a nh lu t Hac i – Vanbec. A
A. Qu n th ph i l n, không có s giao ph i t do
B. M i cá th trong qu n th u s ng sót và sinh s n như nhau
C. Không x y ra t bi n
D. Gi m phân bình thư ng các giao t có kh năng th tinh như nhau

N i dung c a nh lu t Hac i - Vanbec: C
Trong nh ng i u ki n nh t nh thì trong lòng c a (A), t n s tương i c a các alen m i gen có khuynh hư ng
(B) t th h này sang th h khác.
a. (A): qu n th giao ph i ; (B): thay i liên t c
b. (A): qu n th t ph i ; (B): thay i liên t c
c. (A):qu n th giao ph i; (B):duy trì không i
d. (A): qu n th t ph i ; (B):duy trì không i


Thành ph n ki u gen c a qu n th giao ph i có tính ch t… C
A. a d ng, n nh.
B. a d ng, c trưng
C. c trưng, n nh
D. c trưng, thư ng xuyên bi n i

Trong m t qu n th s cá th lông (A) chi m 64% còn l i lông tr ng. T n s tương i alen A và a là: B
a. T n s c a A: 0,6 ; t n s c a a: 0,4
59
b. T n s c a A: 0,4 ; t n s c a a: 0,6
c. T n s c a A: 0,8 ; t n s c a a: 0,2
d. T n s c a A: 0,2 ; t n s c a a: 0,8


V m t di truy n h c c trưng c a qu n th giao ph i là… C
A. m t cá th
B. s c sinh s n, t l t vong
C. thành ph n ki u gen và ki u hình
D. c i m phân b

Trong m t qu n th , th y s cá th mang ki u hình m t tr ng chi m t l 1/100 và qu n th ang tr ng thái cân b ng. A
Màu m t do 1 gen g m 2 alen quy nh và m t tr ng là tính tr ng l n. T l % s cá th th d h p trong qu n th là:
a. 18% b. 72% c.54% d. 81%


V m t di truy n h c, qu n th ư c phân bi t…. A
A. qu n th giao ph i, qu n th t ph i
B. qu n th giao ph i, qu n th sinh s n
C. qu n th giao ph i, qu n th sinh s n vô tính
D. qu n th giao ph i, qu n th không giao ph i

Cho m t qu n th th h xu t phát như sau: D
P: 0,36 AA ; 0,48 Aa ; 0,16 aa.
T n s tương i A và a c a P là:
a. A : a = 0,8 : 0,2 b.A : a = 0,2 : 0,8
c. A : a = 0,4 : 0,6 d. A : a = 06, : 0,4


G i p,q l n lư t là t n s tương i c a alen A và alen a. Theo nh lu t Hac i – Vanbec, qu n th tr ng thái A
cân b ng ph i thoã mãn i n ki n….
A. p2AA + 2pqAa + q2aa =1
B. q2AA + 2pqAa + p2aa =1
C. pAA + 2pqAa + qaa =1
2 2
D. p AA + pqAa + q aa =1

M t qu n th có c u trúc di truy n ban u A
P: 35 AA : 14 Aa : 91 aa.
Cho các cá th trong qu n th t ph i b t bu c qua 3 th h thì t l ki u gen aa F3 trong qu n th là:
a.69,375% b.75,215% c. 51,45% d. 18,75 %


Các cá th trong 1 qu n th ư c giao ph i t do v i xác su t ngang nhau và d u hi u nào dư i ây nói lên qu n A
th là ơn v t ch c cơ s , ơn v t n t i, ơn v sinh s n c a loài trong thiên nhiên.
A. M i qu n th ư c cách ly m c nh t nh v i các qu n th lân c n cũng thu c loài ó.
B. M i qu n th ư c phân b trong khu v c a lý xác nh
C. M i qu n th có s lư ng n nh60
D. M i qu n th có thành ph n ki u gen không i qua các th h

Cho t n s tương i c a 2 alen A = 0,38 ; a = 0,62. Cho bi t A là hoa , a là hoa tr ng. Xác nh t l ki u hình hoa B
và hoa tr ng.
a. 46,71% hoa tr ng ; 53,29% hoa
b. 46,71% hoa ; 53,29% hoa tr ng
c.38,44% hoa ; 61,56% hoa tr ng.
d. 61,56% hoa ; 38,44% hoa tr ng


Ý nghĩa th c ti n c a nh lu t Hac i – Vanbec là…. B
A. gi i thích t i sao trong thiên nhiên có nhi u qu n th ã duy trì n nh trong th i gian dài
B. t t l các lo i ki u hình suy ra t l các lo i ki u gen và t n s tương i các alen và ngư c l i.
C. gi i thích ư c s n nh thành ph n ki u gen c a qu n th qua các th h
D. gi i thích ư c vì sao t n s tương i các alen không i qua các th h

bò tính tr ng có s ng (A) là tr i hoàn toàn so v i tính tr ng không s ng (a). M t qu n th bò c tr ng thái cân b ng B
di truy n có 192 con có s ng và 108 con không s ng. Hãy tính t n s tương i c a alen A và a:
a.A : a = 0,6 : 0,4 c. A : a = 0,8 : 0,2
b. A : a = 0,4 : 0,6 d. A : a = 0,2 : 0,8


Trong m t qu n th có thành ph n ki u gen: 0,64AA : 0,32Aa : 0,04aa C
T n s tương i các alen c a th h này là:
A. A = 0,6 a = 0,4
B. A = 0,4 A = 0,6
C. A = 0,8 a = 0,2
D. A = 0,5 a = 0,5

Trong m t qu n th ng u ph i có 2 gen alen A và a. T n s tương i c a alen A là 0,2. C u trúc di truy n c a qu n th B
này là:
a. P:0,25 AA : 0,5 Aa : 0,25 aa b. P:0,04 AA : 0,32 Aa : 0,64 aa
c. P:0,64 AA : 0,32 Aa : 0,04 aa d. P:0,32 AA : 0,64 Aa : 0,04 aa


Trong m t qu n th giao ph i, t l ki u gen AA = 24%; Aa = 40%. T n s tương i c a alen a là: A
A. 0,6 B. 0.36 C. 0,46 D. 0.12

Qu n th là : C
a. T ph p các cá th cùng loài s ng trong các khu v c khác nhau.
b. T ph p các cá th cùng loài s ng trong cùng khu v c.
c. T ph p các cá th cùng loài, s ng trong m t kho ng không gian xác nh, m t th i i m nh t nh.
d. T ph p các cá th cùng loài, s ng trong m t kho ng không gian xác nh, m t th i i m khác nhau.


Trong m t qu n th tr ng thái cân b ng có 2 alen A và a. Trong ó s cá th có ki u gen aa chi m 16%. T n s B
tương i các alen A và alen a c a qu n th ó là…61
A. A = 0,84 a = 0,16
B. A = 0,6 a = 0,4
C. A = 0,8 a = 0,2
D. A = 0,64 a = 0,36

M t qu n th gà g m 1000 con. Trong ó có 90 con lông tr ng, s còn l i là lông en. Cho bi t lông en (A) tr i hoàn A
toàn so v i lông tr ng (a). T l % s cá th gà lông en ng h p và d h p là:
a. 49% AA : 42% Aa b. 42% AA : 49% Aa
c. 16% AA : 48% Aa d. 48% AA : 16% Aa


Cho 3 qu n th có c u trúc di truy n là D
1. 0,35 AA : 0,50 Aa : 0,15 aa
2. 0,36 AA : 0,48 Aa : 0,16 aa
3. 0,30 AA : 0,60 Aa : 0,10 aa
Xét tr ng thái cân b ng di truy n c a 3 qu n th thì…..
A. c 3 qu n th ang tr ng thái cân b ng di truy n.
B. c 3 qu n th không tr ng thái cân b ng di truy n
C. ch có qu n th (1) và qu n th (2) ang tr ng thái cân b ng di truy n.
D. ch có qu n th (2) ang tr ng thái cân b ng di truy n.

Gi s m t qu n th giao ph i có c u trúc di truy n là: B
x AA : y Aa : z aa (v i x+y+z=1).
G i p và q l n lư c là t n s c a alen A và alen a:
a. p = x + y và q = y + z b. p = x + y và q = z + y
2 2 2 2
c. p = y + x và q = z + y d. p = y + x và q = y + z
2 2 2 2

Trong m t qu n th th c v t, khi kh o sát 1000 cá th , thì th y có 280 cây hoa ( ki u gen AA), 640 cây hoa C
h ng ( ki u gen Aa), còn l i là cây hoa tr ng ( ki u gen aa). T n s tương i c a alen A và alen a….
A. A = 0,8 a = 0,2
B. A = 0,2 a = 0,8
C. A = 0,6 a = 0,4
D. A = 0,4 a = 0,6

M t qu n th sóc kh i u có s lư ng như sau: B
Sóc lông nâu ng h p: 1050 con, sóc lông nâu d h p: 150 con, sóc lông tr ng: 300 con.
Bi t màu lông do 1 gen g m 2 alen (A và a) quy nh. T n s tương i c a m i alen là:
a.T n s A = 0,7 ; t n s a = 0,3 c. T n s A = 0,6 ; t n s a = 0,4
b. T n s A = 0,75 ; t n s a = 0,25 d. T n s A = 0,45; t n s a = 0,55


Trong m t qu n th ngư i t n s b ch ng b ch t ng ( aa) ư c xác nh là 1/10000. Gi s qu n th ang C
tr ng thái cân b ng. T n s ki u gen d h p ( Aa) trong qu n th là…..
A. 0,0010 B. 0,9990 C. 0,0198 D. 0,0001
62
: Cho m t qu n th th h xu t phát như sau: C
P : 0,45AA : 0,40Aa : 0,15aa.
N u cho các cá th trong qu n th ng u ph i sau 4 th h thì c u trúc di truy n c a qu n th s là:
a. 42,25% AA : 45,5% Aa : 9% aa b. 9% AA : 42% Aa : 49% aa
c. 42,25% AA : 45,5% Aa : 12,25% aa d. 49% AA : 42% Aa : 9% aa


Trong m t qu n th giao ph i ang tr ng thái cân b ng, t n s tương i các alen như th nào t n s ki u C
gen aa g p ôi t n s ki u gen c a Aa ?
A. A = 0,3 a = 0,7
B. A = 0,7 a = 0,3
C. A = 0,8 a = 0,2
D. A = 0,2 a = 0,8

Cho t n s tương i c a các alen A và a. Hãy cho bi t qu n th nào sau ây có t l cá th d h p t cao nh t: D
a. QT I: P = 0,8 ; q = 0,2 b. QT II: P = 0,6 ; q = 0.4
c. QT III: P = 0,3 ; q = 0,7 d. QT IV: P = 0,55 ; q = 0,45


i v i t ng gen riêng r thì t n s t bi n t nhiên trung bình là: D
-6
A. 10 .
B. 10-4 .
C. 10-4 n 10-2.
D. 10-6 n 10-4.
Lo i bi n d nào sau ây ư c coi là nguyên li u th c p c a ti n hoá? C
A. Thư ng bi n.
B. t bi n nhi m s c th .
C.bi n d t h p.
D. t bi n gen

Lo i t bi n ư c xem là nguyên li u c a quá trình ch n l c t nhiên là: A
A- t bi n gen
B- t bi n c u trúc nhi m s c th
C- t bi n s lư ng nhi m s c th
D- t bi n a b i th

Nguyên li u ch y u c a quá trình ti n hóa là: D
A. t bi n nhi m s c th
B. Thư ng bi n.
C. Bi n d t h p.
D. t bi n gen.
63
Nhân t làm bi n i thành ph n ki u gen c a qu n th là: D
A. t bi n
B. Giao ph i, ch n l c t nhiên
C. S cách ly
D. t bi n, giao ph i, ch n l c t nhiên, s cách li.

Xét trên t ng gen riêng r , t n s t bi n trung bình b ng: C
-2 -3
A. 10 - 10 .
B. 10-3 - 10-4.
C. 10-4 - 10-6.
D. 10-6 - 10-7.

Ngu n nguyên li u th c p cho quá trình ti n hóa là: A
A. Bi n d t h p.
B. Bi n d t bi n.
C. Thư ng bi n.
D. t bi n nhi m s c th .

: S phát tán t bi n trong qu n th th c hi n qua: A
A- Quá trình giao ph i.
B- Qua trình ch n l c t nhiên
C- Quá trình t bi n
D- Quá trình ti n hoá

D ng cách li nào ánh d u s hình thành loài m i D
A. Cách li sinh s n.
B. Cách li a lí.
C. Cách li sinh thái.
D. Cách li di truy n.
Nhân t ti n hóa cơ b n nh t là gì? B
A. Bi n ng di truy n
B. Ch n l c t nhiên
C. Cách li a lý
D. Cách li sinh thái

Trong t nhiên, có th có các hình th c cách ly sau: B
A- Cách ly a lý, cách ly sinh thái, cách ly giao ph i, cách ly sinh s n.
B- Cách ly a lý, cách ly sinh thái, cách ly sinh s n, cách ly di truy n.
C- Cách ly a lý, cách ly sinh s n, cách ly di truy n.
D- Cách ly a lý, cách ly sinh thái, cách ly sinh s n, cách ly di truy n.
64
C p quan tr ng c a ch n l c t nhiên: B
A. Cá th và dư i cá th .
B. Cá th và qu n th .
C. Cá th , dư i cá th , qu n th , qu n xã.
D. Dư i cá th và qu n th .
Trong ti n hóa, nhân t làm cho t bi n ư c phát tán trong qu n th và t o ra nhi u bi n d t h p là: B
A. S cách ly
B. Quá trình giao ph i
C. Quá trình t bi n
D. Quá trình ch n l c t nhiên

Nhân t ngăn ng a s giao ph i t do là : C
A. S ch n l c t nhiên .
B. Quá trình t bi n
C. S cách li.
D. S phân li tính tr ng .

Phát bi u nào dư i ây v ch n l c t nhiên là KHÔNG úng: C
A. Dư i tác d ng c a ch n l c t nhiên các qu n th có v n gen thích nghi hơn s thay th các qu n th kém thích nghi.
B. Ch n l c t nhiên làm cho t n s tương i c a các alen trong m i gen bi n i theo hư ng xác nh.
C. Trong m t qu n th a hình thì ch n l c t nhiên m b o s s ng sót và sinh s n ưu th c a nh ng cá th mang
nhi u t bi n trung tính qua ó bi n i thành ph n ki u gen c a qu n th .
D. M t ch y u c a CLTN là s phân hóa kh năng sinh s n c a nh ng ki u gen khác nhau trong qu n th .
Nhân t ti n hóa nào sau ây có kh năng ngăn c n s giao ph i t do? D
A. Quá trình t bi n
B. Quá trình giao ph i
C. Ch n l c t nhiên
D. Các cơ ch cách ly

Nhân t ti n hoá cơ b n nh t là : C
A. Quá trình t bi n .
B. Quá trình giao ph i .
C. Quá trình ch n l c t nhiên.
D. S cách li.

i u ki n m t t bi n alen l n bi u hi n thành ki u hình: B
A. Nh quá trình giao ph i.
B. Quá trình giao ph i và th i gian c n thi t alen l n có i u ki n xu t hi n tr ng thái ng h p.
C. Không b alen tr i bình thư ng át ch .
D. T n t i v i alen tr i tương ng tr ng thái d h p.
C p tác d ng quan tr ng c a ch n l c t nhiên là: B
65
A. Cá th và dư i cá th
B. Cá th và qu n th
C. Dư i cá th và qu n th
D. Dư i cá th và qu n xã

Theo quan ni m c a thuy t ti n hoá hi n i, ch n l c t nhiên có th x y ra c p : D
A. Cá th .
B. Qu n th .
C. Cá th , qu n th .
D. Dư i cá th , cá th , trên cá th .

Vai trò ch y u trong ch n l c t nhiên trong ti n hóa nh là: B
A. Làm cho thành ph n ki u gen c a qu n th thay i t ng t.
B. Quy nh chi u hư ng và nh p i u bi n i thành ph n ki u gen c a qu n th , nh hư ng quá trình ti n hóa.
C. Làm cho t n s tương i c a các alen trong m i gen bi n i theo hư ng xác nh. D. Phân hóa kh năng sinh s n
c a nh ng ki u gen khác nhau trong qu n th .
N u xét t ng gen riêng r , thì t n s t bi n gen t nhiên trung bình là: D
A. 10-3 n 10-2
B. 10-4 n 10-2
C. 10-6 n 10-2
D. 10-6 n 10-4

b Nhân t gây bi n i thành ph n ki u gen c a qu n th là : C
A. Quá trình t bi n .
B. Quá trình giao ph i và quá trình t bi n
C. Quá trình t bi n, quá trình giao ph i, quá trình ch n l c t nhiên, s cách li
D. Quá trình t bi n, quá trình giao ph i, quá trình ch n l c t nhiên .

Trong t nhiên s cách li sinh v t có th phân bi t các d ng sau: A
A. Cách li a lí, cách li sinh s n, cách li sinh thái, cách li di truy n.
B. Cách li a lí, cách li sinh lí, cách li sinh thái và cách li di truy n.
C. Cách li a lí, cách li sinh lí, cách li sinh s n và cách li di truy n.
D. Cách li sinh thái, cách li sinh lí, cách li sinh s n và cách li di truy n.
Ngu n nguyên li u c a ch n l c t nhiên là: B
A. Bi n d và giao ph i
B. t bi n và bi n d t h p
C. t bi n và s cách ly
D. Bi n d t h p và s cách ly

Nh ng hình th c cách li nào là i u ki n c n thi t d n n s phân hoá ki u gen. C
A. Cách li a lý, cách li di truy n .
66
B. Cách li sinh thái, cách li sinh s n .
C. Cách li a lý, cách li sinh thái .
D. Cách li sinh s n, cách li di truy n .

Cách li có vai trò trong ti n hoá: B
A. n nh thành ph n ki u gen trong qu n th .
B. Ngăn c n s giao ph i t do, tăng cư ng s phân hoá ki u gen so v i qu n th g c.
C. Làm cho t n s tương i các alen trong qu n th duy trì không i.
D. Làm cho t n s ki u hình c a qu n th ư c n nh.
Ngu n nguyên li u ch y u c a quá trình ti n hóa là gì? A
A. t bi n gen
B. t bi n NST
C. Bi n d t h p
D. Ch n l c t nhiên
Theo quan ni m c a thuy t ti n hoá hi n i, ngu n nguyên li u c a ch n l c t nhiên là : B
A. Bi n d cá th , t bi n .
B. t bi n , bi n d t h p .
C. Bi n d t h p , t bi n gen.
D. t bi n gen , t bi n NST .

Nhân t thúc làm i u ki n thúc y qúa trình ti n hoá: D
A. Quá trình t bi n.
B. Quá trình giao ph i.
C. Quá trình CLTN.
D. Các cơ ch cách li.
Trong t nhiên, s cách ly sinh v t có th phân bi t các d ng sau: A
A. Cách ly a lý, cách ly sinh thái, cách ly sinh s n và cách ly di truy n
B. Cách ly a lý, cách ly sinh lý, cách ly sinh thái và cách ly di truy n
C. Cách ly a lý, cách ly sinh lý, cách ly sinh s n và cách ly di truy n
D. Cách ly sinh lý, cách ly sinh thái, cách ly sinh s n và cách ly di truy n
Cách li a lý là s cách li do: A
A. Các qu n th trong loài b ngăn cách nhau b i các v t chư ng ng i a lý .
B. Các qu n th trong loài có s phân hoá thích ng v i nh ng i u ki n sinh thái khác nhau trong cùng
m t khu v c a lý .
C. Cơ quan sinh s n ho c t p tính ho t ng sinh d c khác nhau.
D. Sai khác trong b nhi m s c th , trong ki u gen .

M t tác d ng ch y u c a CLTN là: C
A. T o ra s bi n i ki u hình c a các cá th .
B. T o ra s khác nhau trong các ph n x t p tính c a ng v t.
67
C. T o s phân hóa kh năng sinh s n c a nh ng ki u gen khác nhau.
D. T o ra s cá th ngày càng ông.
Quá trình giao ph i ã t o ra ngu n nguyên li u th c p cho ch n l c t nhiên b ng cách: D
A. Làm cho t bi n ư c phát tán trong qu n th
B. Trung hoà tính có h i c a t bi n
C. Góp ph n t o ra nh ng t h p gen thích nghi
D. T o ra vô s bi n d t h p

b Tìm câu có n i dung sai C
A. Ph n l n t bi n gen có h i cho sinh v t .
B. t bi n gen ph bi n hơn t bi n nhi m s c th .
C. t bi n gen gây ra nh ng bi n i nghiêm tr ng hơn t bi n nhi m s c th
D. t bi n gen là ngu n nguyên li u ch y u c a ti n hoá và ch n gi ng .

Nhân t làm thay i t n s tương i các alen tròng qu n th là: D
A. t bi n và giao ph i.
B. t bi n và cách li không hoàn toàn.
C. t bi n, giao ph i và di nh p gen.
D. t bi n, giao ph i, ch n l c và di nh p gen.
Các nghiên c u th c nghi m ã ch ng t các nòi, các loài phân bi t nhau b ng: D
A. Các t bi n nhi m s c th
B. M t s các t bi n l n
C. Các t bi n gen l n
D. S tích lu nhi u t bi n nh

Theo quan ni m c a thuy t ti n hoá hi n i, k t qu c a ch n l c t nhiên là : B
A. S phát tri n nh ng cá th mang t bi n có l i .
B. S phát tri n và sinh s n ưu th c a nh ng ki u gen thích nghi.
C. S s ng sót ưu th c a nh ng qu n th có nh ng c i m thích nghi.
D. S s ng sót và sinh s n ưu th c a nh ng cá th thích nghi nh t.

M i qu n th giao ph i là 1 kho bi n d vô cùng phong phú vì: B
A. Ch n l c t nhiên di n ra nhi u hư ng khác nhau.
B. S c p gen d h p trong qu n th giao ph i r t l n.
C. Ngu n nguyên li u sơ c p trong qu n th r t l n.
D. Tính có h i c a t bi n ã ư c trung hòa.
Câu có n i dung sai trong các câu sau ây là: C
A. Ph n l n t bi n gen là có h i cho chính b n thân sinh v t
B. t bi n gen là ngu n nguyên li u ch y u c a ti n hóa và ch n gi ng
C. t bi n gen gây ra nh ng bi n i to l n hơn so v i t bi n nhi m s c th
D. t bi n gen mang tính ch t ph bi n hơn t bi n nhi m s c th
68
Theo quan ni m c a thuy t ti n hoá hi n i, th c ch t c a ch n l c t nhiên là : A
A. S phân hoá kh năng sinh s n c a nh ng ki u gen khác nhau trong qu n th .
B. S phân hoá kh năng s ng sót c a nh ng ki u gen khác nhau trong qu n th .
C. S phân hoá kh năng sinh s n c a nh ng cá th khác nhau trong qu n th .
D. S phân hoá kh năng s ng sót c a nh ng cá th khác nhau trong qu n th .

Tiêu chu n nào ư c dùng phân bi t 2 loài thân thu c g n gi ng nhau D
a. Tiêu chu n hình thái
b. Ti u chu n a lý - sinh thái
c. Tiêu chu n di truy n
d. 1 ho c 1 s tiêu chu n nói trên tùy theo t ng trư ng h p


Hình thành lòai b ng con ư ng lai xa và a b i là phương th c thư ng ư c th y a
a. Th c v t
b. ng v t
c. ng v t ít di ng
d. Th c v t và ng v t


Vai trò c a s cách ly hình thành loài m i là d
a. Ngăn ng a giao ph i t do
b. C ng c , tăng cư ng s phân hóa ki u gen trong qu n th g c
c. nh hư ng quá trình ti n hóa
d. a , b và c


các loài giao ph i , t ch c loài có tính ch t t nhiên và toàn v n hơn nh ng loài sinh s n ơn tính hay sinh s n vô c
tính vì :
a. S lư ng cá th các loài giao ph i thư ng r t l n
b. S lư ng các ki u gen các loài giao ph i r t l n
c. Các loài giao ph i có quan h ràng bu c v m t sinh s n
d. Các loài giao ph i d phát sinh bi n d hơn


Nguyên nhân hình thành loài m i qua con ư ng cách ly a lý d
a. Các t bi n NST
b. M t s các t bi n l n
c. Các t bi n gen l ng
d. S tích l y nhi u t bi n nhD ng cách ly nào ánh d u s hình thành loài m i d69
a. Cách ly sinh s n
b. Cách ly a lý
c. Cách ly di truy n
d. T tc u úng


Tiêu chu n nào là quan tr ng nh t phân bi t 2 loài giao ph i có quan h than thu c a
a. Tiêu chu n di truy n
b. Tiêu chu n sinh lý - hóa sinh
c. Tiêu chu n hình thái
d. Tiêu chu n a lý - sinh tháiơn v t ch c cơ s c a lòai trong t nhiên là c
a. Nòi a lý
b. Nòi sinh thái
c. Qu n th
d. Qu n xHình thành loài m i b ng con ư ng sinh thái là phương th c thư ng g p nh ng nhóm sinh v t d
a. ng v t giao ph i
b. Th c v t
c. ng v t ít di chuy n xa
d. b và c úngD ng cách ly nào quan tr ng nh t phân bi t 2 loài a
a. Cách ly di truy n
b. Cách ly hình thái
c. Cách ly sinh s n
d. Cách ly sinh tháiNguyên nhân tr c ti p gây ra nh ng bi n i tương ng trên cơ th sinh v t hình thành loài b ng con ư ng a lý b
a. Nh ng i u ki n cách ly a lý
b. Nhân t ch n l c nh ng ki u gen thích nghi
c. Di nh p gen t nh ng cá th khác
d. a và b
70
Hình thành loài m i b ng con ư ng cách ly a lý là phương th c thư ng g p a
a. Th c v t và ông v t
b. th c v t b c cao
c. ng v t b c cao
d. Th c v t và ng v t ít di ngNguyên nhân chính làm cho a s các cơ th lai xa ch sinh s n sinh dư ng là d
a. Có s cách ly v m t hình thái v i các cá th khác cùng lo i
b. Không phù h p cơ quan sinh s n v i các cá th khác cùng loài
c. Không có cơ quan sinh s n
d. B NST c a b , m trong con lai khác nhau v s lương , hình d ng , kích thư c và c u trúcVai trò cách ly hình thành loài m i d
a. Ngăn ng a giao ph i t do
b. C ng c , tăng cư ng s phân hóa ki u gen trong qu n th g c
c. nh hư ng quá trình ti n hóa
d. a và bTiêu chu n nào là quan tr ng nh t phân bi t các loài vi khu n có quan h thân thu c b
a. Tiêu chu n di truy n
b. Tiêu chu n sinh lý - hóa sinh
c. Tiêu chu n hình thái
d. Tiêu chu n a lý - sinh tháiTrong quá trình hình thành loài b ng con ư ng a lý , phát bi u nào dư i ây là không úng (c) b
a. Hình thành loài b ng con ư ng a lý là phương th c có c ng v t và th c v t
b. i u ki n a lý là nguyên nhân tr c ti p gây ra nh ng bi n i tuơng ng trên cơ th sinh v t
c. Trong quá trình này n u có s tham gia c a các nhân t bi n ng di truy n thì s phân hóa ki u gen c a
lòai g c di n ra nhanh hơn
d. Trong nh ng i u ki n s ng khác nhau , ch n l c t nhiên ã tích lũy các t bi n và bi n d t h p theo
nh ng hư ng khác nhau d n d n t o thành nh ng nòi a lý r i thành loài m iQuá trình hình thành lòai m i có th di n ra tương i nhanh khi d
a. Ch n l c t nhiên di n ra theo chi u hư ng khác nhau
b. Do lai xa và a b i hóa
c. Do có bi n ng di truy n
71
d. b và c úngCơ s di truy n h c c a quá trình hình thành loài b ng con ư ng lai xa và a b i hóa c
a. T bào cơ th lai ch a toàn b NST c a b và m
b. 2 b NST khác lo i cùng trong 1 t bào
c. S a b i hóa giúp t bào sinh d c gi m phân bình thư ng và có kh năng sinh s n
d. T tc u saiTrong l ch s ti n hóa các loài xu t hi n sau mang nhi u c i m h p lý hơn các loài xu t hi n trư c vì d
a. Ch n l c t nhiên ã ào th i các d ng kém thích nghi ch gi l i nh ng d ng thích nghi nh t
b. K t qu c a v n gen a hình , giúp sinh v t d dàng thích nghi v i i u ki n s ng hơn
c. Do s h p lý các c i m thích nghi
t bi n và bi n d t h p không ng ng phát sinh , ch n l c t nhiên không ng ng phát huy tác d ng làm cho các c
i m thích nghi liên t c ư c hoàn thi n


D u hi u nào sau ây không úng i v i các loài sinh h c d
a. M i loài g m nhi u cá th s ng trong m t i u ki n nh t nh
b. M i loài có m t ki u gen c trưng qui nh m t ki u hình c trưng
c. M i loài phân b trong m t khu v c a lý xác nh
d. M t loài là m t s n ph m c a ch n l c t nhiênVư n ngư i ngày nay bao g m nh ng d ng nào? B
A. Vư n, ư i ươi, kh . B. Vư n, ư i ươi, Gôrila, tinh tinh.
C. ư i ươi, Kh Pan, Gôrila. D. Vư n, Gôrila, kh t, Tinh tinh.

Loài có quan h h hàng g n gũi v i ngư i nh t là: C
A. ư i ươi
B. Gôrila
C. Tinh tinh
D. Vư n
D ng vư n ngư i hoá th ch s ng cách ây: C
A. 80 v n n 1 tri u năm
B. Hơn 5 tri u năm
C. Kho ng 30 tri u năm
D. 5 n 20 v n năm

Nh ng i m khác nhau gi a ngư i và vư n ngư i ch ng minh: A
A. Tuy phát sinh t 1 ngu n g c chung nhưng ngư i và vư n ngư i ti n hoá theo 2 hư ng khác nhau.
B. Ngư i và vư n ngư i không có quan h ngu n g c.
72
C. Vư n ngư i ngày nay không ph i là t tiên c a loài ngư i.
D. Ngư i và vư n ngư i có quan h g n gũi.

D ng vư n ngư i nào sau ây có quan h g n gũi v i ngư i: D
A. Vư n. B. ư i ươi.
C. Gôrila. D. Tinh tinh.

c i m nào sau ây chưa có vư n ngư i? A
A. ng th ng và i b ng hai chân
B. Hình d ng và kích thư c tương ng v i ngư i
C. Bi t bi u l c m xúc vui bu n
D. Bi t dùng cành cây l y th c ăn

Nh ng i m gi ng nhau gi a ngư i và thú là : B
A. Ngư i và vư n ngư i có quan h r t thân thu c
B. Quan h ngu n g c gi a ngư i v i ng v t có xương s ng
C. Vư n ngư i ngày nay không ph i t tiên c a loài ngư i
D. Ngư i và vư n ngư i ti n hoá theo 2 hư ng khác nhau

Bi n i c a xương s g n li n v i s hình thành và phát tri n c a ti ng nói ngư i là: C
A. Răng nanh kém phát tri n.
B. Trán r ng và th ng.
C. G xương mày phát trhi n.
D. Xương hàm dư i l i c m r .

Các d ng vư n ngư i hoá th ch ư c xu t hi n theo trình t là: B
A. Parapitec, riôpitec, Ôxtralôpitec, Prôpliôpitec.
B. Parapitec, Prôpliôpitec, riôpitec, Ôxtralôpitec.
C. Ôxtralôpitec, Parapitec, riôpitec, Prôpliôpitec.
D. riôpitec, Ôxtralôpitec, Prôpliôpitec, Parapitec.

Vư n ngư i ngày nay và ngư i là hai nhánh phát sinh t ngu n g c chung là: A
A. Vư n ngư i hoá th ch
B. Gôrila
C. ư i ươi
D. Tinh tinh

Bi n i nào dư i ây c a h p s ch ng t ti ng nói ã phát tri n : C
A. Xương hàm thanh
B. Không có g mày
C. Hàm dư i có l i c m r
D. Trán r ng và th ng

c i m ch có vư n ngư i mà không có ngư i là: C
A. Não có n p nhăn và khúc cu n.
B. Bi t tư duy c th .
C. Ngón chân cái n m i di n v i các ngón kgác.
73
D. Ngón tay cái úp ư c lên các ngón khác.

Trong i s ng sinh ho t, ã có s xu t hi n quan ni m v i s ng tâm linh b t g p trong nhóm ngư i: D
A. ngư i t i c Pitecantrôp. B. ngư i c Nêandectan.
C. ngư i vư n Xinantrôp. D. ngư i hi n i Crômanhon.

Theo Ăngghen, nhân t ch o chi ph i quá trình phát sinh loài ngư i là: A
A. Nhân t sinh h c và xã h i
B. S thay i i u ki n a ch t và khí h u
C. Nhân t sinh h c
D. Ho t ng lao ng

c i m gi ng nhau gi a ngư i và thú là : D
A. Có lông mao
B. Có tuy n vú , con và nuôi con b ng s a
C. Bô răng phân hoá thành răng c a , răng nanh , răng hàm
D. C 3 ý trên

D ng vư n ngư i phân b vùng nhi t i châu Phi là: D
A. ư i ươi.
B. Tinh tinh.
C. Gôrila.
D. Câu B và C úng.

Vi c s d ng l a thành th o b t u t giai o n: B
A. ngư i t i c Pitecantrôp. B. ngư i c Nêandectan.
C. ngư i vư n Xinantrôp. D. ngư i hi n i Crômanhon.

H qu quan tr ng nh t c a dáng i th ng ngư i là: D
A. Bi n i v hình thái c u t o cơ th (c t s ng, l ng ng c, xương ch u…)
B. Tăng s lư ng n p nhăn v não
C. Hình thành ti ng nói
D. Gi i phóng hai tay kh i ch c năng di chuy n

c i m nào dư i ây là hi n tư ng l i gi ng: D
A. Có uôi dài 20 - 25cm
B. Có lông r m kh p mình và kín m t
C. Có 3- 4 ôi vú
D C 3 ý ki n trên

D ng vư n ngư i có quan h h hàng g n gũi v i ngư i nh t là: D
A. Tinh tinh.
B. ư i ươi.
C. Gôrila.
D. Kh t.

B não c a vư n ngư i có c i m: B
74
A. l n, có nhi u khúc cu n và n p nhăn. B. bé, có nhi u khúc cu n và n p nhăn.
C. l n, có ít khúc cu n và n p nhăn. D. bé, có ít khúc cu n và n p nhăn.

Trong quá trình phát tri n phôi ngư i, giai o n 3 tháng có c i m nào áng chú ý: D
A. Còn d u v t khe mang
B. B não có 5 ph n
C. B não xu t hi n n p nhăn
D. Ngón chân cái i di n v i các ngón khác

D u hi u nào dư i ây ngư i ch ng t quan h ngu n g c gi a ngư i v i ng v t có xương s ng : D
A. C u t o cơ th
B. Quá trình phát tri n phôi
C. Cơ quan thoái hoá và hi n tư ng l i gi ng
D. T tc u úng

Hoá th ch ngư i c ư c phát hi n u tiên : A
A. C n hoà liên bang c.
B. Châu Á.
C. Châu Âu.
Châu Phi
Dáng ng th ng ngư i ư c c ng c b i: C
A. vi c ch t o và s d ng công c lao ng.
B. nhu c u trao i kinh nghi m.
C. vi c chuy n i s ng trên cây xu ng m t t.
D. vi c dùng l a n u chín th c ăn.

Phát bi u nào sau ây là úng: B
A. Loài ngư i có ngu n g c sâu xa t vư n ngư i ngày nay
B. Loài ngư i và vư n ngư i ngày nay có chung ngu n g c
C. Vư n ngư i ngày nay là t tiên c a loài ngư i
D. Vư n ngư i ngày nay ti n hoá thành loài ngư i

Con ngư i thích nghi v i i u ki n môi trư ng ch y u : A
A. Lao ng s n xu t , c i t o hoàn c nh
B. Bi n i hình thái ,sinh lí trên cơ th
C. S phát tri n c a lao ng và ti ng nói
D. S hình thành ý th c

Ngư i hi n i Crômanhông s ng cách ây: D
A. 4 – 7 ngàn năm.
B. 3 – 5 ngàn năm.
C. 4 – 7 v n năm.
D. 3 – 5 v n năm.

Dáng i th ng ã làm thay i quan tr ng trên cơ th ngư i là: A
A.gi i phóng hai chi trư c kh i ch c năng di chuy n.
B. bi n i h p s , xu t hi n l i c m.
75
C. bàn tay càng hoàn thi n d n.
D. bàn chân có d ng vòm.

D ng vư n ngư i hoá th ch c nh t là: C
A. riôpitec
B. Ôxtralôpitec
C. Parapitec
D. Prôliôpitec

Nguyên nhân chính làm loài ngư i không phát tri n thành loài nào khác v m t sinh h c là : C
A. S phát tri n c a h th ng tín hi u th 2
B. Con ngư i ngày nay ã có c u trúc hoàn h o hơn
C. Loài ngư i b ng kh năng c a mình có th thích nghi v i m i i u kiên sinh thái a d ng và không ph thu c
vào i u ki n t nhiên
D. T t c các ý ki n trên

S ki n ch có ngư i hi n i Crômanhông mà không có các giai o n ngư i t i c và ngư i c là: D
A. Ch t o công c lao ng b ng á.
B. Ch t o công c lao ng b ng xương.
C. Bi t s d ng l a.
D. Xu t hi n m m m ng các quan h tôn giáo.

Trong quá trình phát sinh loài ngư i, giai o n ngư i hi n i nhân t chi ph i chính là: B
A. s thay i khí h u k th ba c a i tân sinh.
B. quá trình lao ng, ti ng nói và tư duy.
C. vi c ch t o và s d ng công c lao ng có m c ích.
D. bi n d , giao ph i và ch n l c t nhiên.

Ngày nay còn t n t i các loài vư n ngư i nào sau ây? D
A. Kh , vư n, ư i ươi
B. Vư n, Gôrila, tinh tinh
C. Gôrila, ư i ươi, tinh tinh, kh vàng
D. Vư n, ư i ươi, tinh tinh, Gôrila

Hi n tư ng l i gi ng ngư i là hi n tư ng: B
A. L p l i các giai o n l ch s c a ng v t trong quá trình phát tri n phôi
B. Tái hi n m t s c i m c a ng v t do s phát tri n không bình thư ng c a phôi
C. T n t i cơ quan thoái hoá
D. T t c các ý trên

Câu có n i dung úng trong các câu sau ây là: B
A. Hoá th ch ngư i t i c Xinantr p ư c phát hi n l n u tiên ông Dương.
B. Giai o n ngư i và vư n ngư i t i c u chua có l i c m ch ng t ti ng nói chua phát tri n.
C. G xương mày không phát tri n d ng ngư i t i c Xinantr p.
D. C A,B,C u úng .

D ng vư n ngư i hoá th ch c nh t là: A
76
A. Parapitec. B. riôpitec.
C. Ôxtralôpitec. D. Prôpliôpitec.

Hi n tư ng l i gi ng ngư i là hi n tư ng: B
A. L p l i các giai o n l ch s c a ng v t trong quá trình phát tri n phôi
B. Tái hi n m t s c i m c a ng v t do s phát sinh không bình thư ng c a phôi
C. T n t i nh ng cơ quan thoái hoá là di tích c a nh ng cơ quan xưa kia phát tri n nh ng ng v t có xương s ng
D. T t c u úng

Trong quá trình phát tri n loài ngư i nhân t lao ng ã không phát huy tác d ng vào giai o n : A
A. Vư n ngư i hoá th ch
B. Ngư i vư n
C. Ngư i c
D. Ngư i hi n i

L p lông m n bao ph toàn b b m t phôi ngư i ư c r ng i vào lúc: D
A. Phôi 2 tháng.
B. Phôi 3 tháng.
C. Phôi 4 tháng.
D. Hai tháng trư c lúc sinh.

: Nh ng d u hi u nào sau ây ư c g i là hi n tư ng l i t ( l i gi ng): B
A. lông r m ph kh p mình và kín m t, dính ngón.
B. lông r m ph kh p mình và kín m t, có vài ôi vú.
C. còn uôi, th a ngón, n p th t nh khoá m t.
D. máu l i mép vành tai phía tr n, dúm lông tai.

Y ut óng vai trò chính trong vi c giúp con ngư i thoát kh i tình ng v t: B
A. Dòng l a
B. Bi t s d ng công c lao ng và lao ng
C. Có h th ng tín hi u th hai
D. Chuy n t i s ng trên cây xu ng t

Trong quá trình phát sinh loài ngư i nhân t sinh h c ã óng vai trò ch o trong giai o n: C
A. Ngư i hi n i
B. Ngư i vư n
C. Vư n ngư i hoá th ch
D. Ngư i c

c i m c a ng v t ư c th hi n giai o n phôi c a ngư i trong táhn u tiên là: D
A. Có d u v t khe mang ph n c .
B. Toàn b m t phôi có l p lông m n.
C. B não g m 5 ph n riêng r .
D. A và C úng.

Hoá th ch c a Ôxtralôpitec ư c phát hi n : A
A. Nam phi. B. Java.
77
C. B c Kinh. D. Pháp.

B nhi m s c th tinh tinh có: C
A. 44 NST
B. 46 NST
C. 48 NST
D. 50 NST

Nhân t chính chi ph i quá trình phát sinh loài ngư i giai o n ngư i hi n i: B
A. S thay i a ch t , khí h u th k th ba
B. Lao ng , ti ng nói , tư duy
C. V a ch t o , v a s d ng công c lao ng có m c ích
D. Quá trình bi n d , giao ph i , ch n l c t nhiên

c i m phôi ngư i vào tháng th 3 r t gi ng vư n là: B
A. Còn duy trì d u v t khe mang ph n c .
B. Ngón chân cái n m i di n v i các ngón khác.
C. Có uôi dài.
D. Có vài ôi vú trư c ng c.

H ps ã có nh ng bi n i gì ch ng t ti ng nói ã phát tri n: C
A. xương hàm thanh. B. không có g xương mày.
C. hàm dư i có l i c m rõ. D. trán r ng và th ng.

Khi chuy n xu ng s ng trên m t t, di chuy n b ng hai chân ã d n n bi n i nào sau ây v các chi c a ngư i? A
A. Ngón chân cái không còn i di n v i các ngón còn l i
B. Ngón chân cái i di n v i các ngón còn l i
C. Ngón tay cái i di n v i các ngón còn l i
D. Bàn tay và bàn chân có 5 ngón

D ng vư n ngư i nào dư i ây có quan h h hàng g n ngư i nh t : D
A. Vư n
B. ư i ươi
C. Gorila
D. Tinh tinh

Câu có n i dung sai trong các câu sau ây là: C
A. Tay ngư i không ch là cơ quan mà còn là s n ph m c a quá trình lao ng.
B. Lao ông ã làm cho con ngư i thoát kh i trình ng v t.
C. Quá trình phát sinh loài ngư i b t u t cu i k th tư thu c i Tân Sinh.
D. Ti ng nói con ngu i dã phát sinh t nhu c u trao i kinh nghi m trong quá trình lao ng.

Nh ng c i m nào sau ây là c a ngư i t i c : A
1. Trán còn th p và vát. 2. g h c m t nho cao. 3. không còn g trên h c m t.
4. hàm dư i có l i c m rõ. 5. xương hàm thô. 6. xương hàm b t thô.
7. hàm dư i chưa có l i c m. 8. trán r ng và th ng.
A. 1,2,5,7 B. 3,4,8.
78
C. 1,3,8. D. 1,2,4,5.

Vi c nghiên c u s phát sinh loài ngư i d a trên nh ng tư li u c a: D
A. C sinh v t h c
B. Gi i ph u so sánh
C. Phôi sinh h c
D. T t c các tư li u trên

Nguyên nhân chính làm cho loài ngư i không b bi n i thành loài nào khác v m t sinh h c : C
A. S phát tri n c a h th ng tín hi u th hai
B. Con ngư i ngày nay ã có c u trúc cơ th hoàn ch nh hơn
C. Loài ngư i b ng kh năng c a mình có th thích nghi v i m i i u ki n sinh thái a d ng và không ph thu c
vào i u ki n t nhi`ên
D. T t c các ý ki n trên

D ng vư n ngư i hoá th ch Ôxtơral ptíc ư c phát hi n u tiên: A
A. Nam Phi vào năm 1924.
B. Tây Phi vào năm 1930.
C. Châu Á vào năm 1924.
D. ông Nam Á vào năm 1930.

B và m u ch a n c p gen d h p phân li c l p và t h p t do lai v i nhau thì s t h p và t l phân li ki u gen D
i con lai l n lư t là:
A. 3n và (3:1)n
B. 4n và (3:1)n
C. 3n và (1:2:1)n
D. 4n và (1:2:1)n

Ru i gi m là i tư ng thu n l i nghiên c u di truy n do: A
1. D nuôi, nhi u, vòng i ng n
2. S lư ng nhi m s c th ít, có nhi u bi n d
3. Con c có hi n tư ng liên k t hoàn toàn.
Câu tr l i úng.
A. 1 và 2.
B. 1 và 3.
C. 2 và 3.
D. 1, 2 và 3.
Phương pháp nghiên c u di truy n c a Menden ư c g i là: B
E- Phương pháp lai phân tích.
F- Phương pháp phân tích cơ th lai.
G- Phương pháp lai thu n ngh ch.
H- Phương pháp t th ph n.
79
Cơ th ch a hai c p gen d h p liên k t hoàn toàn trên m t c p NST tương ng lai phân tích, cho t l ki u hình con A
lai là:
A. 1:1
B. 3:1
C. 1:1:1:1
D. 1:2:1

Tính tr ng trung gian là tính tr ng xu t hi n cơ th mang ki u gen d h p do: C
A. gen tr i gây ch t tr ng thái d h p.
B. Gen l n gây ch t tr ng thái ng h p.
C. Gen tr i trong c p alen tương ng l n át không hoàn toàn gen l n.
D. M i tính tr ng tác ng không hoàn toàn thu n l i.
K t qu ư c bi u hi n nh lu t ng tính là: B
A- T t c con lai F1 u mang ki u hình c a tính tr ng tr i.
B- T t c con lai F1 u mang ki u hình c a m t bên b ho c m .
C- Con lai F1 ch có m t lo i ki u hình.
D- C A,B và C.Th c ch t c a nguyên lý phân ly c l p c a Menden là… A
A. s phân ly c l p c a các allen khi hình thành giao t .
B. b m thu n ch ng khác nhau v hai c p tính tr ng tương ph n.
C. t l phân ly F2 là 9:3:3:1.
D. t l phân ly ki u hình i F1 là 3:1.

Men en ã s d ng thành công phương pháp nào phát hi n ra ư c các t l ki u hình c a các quy lu t C
phân tính và phân ly c l p.
A. Ch n P thu n ch ng.
B. S d ng xác su t.
C. S d ng toán h c th ng kê.
D. Lai các c p tính tr ng 1 cách riêng l .
Hi n tư ng hoán v gen và phân ly c l p có c i m chung là: C
A- Các gen phân ly ng u nhiên và t h p t do.
B- Các gen cùng n m trên m t c p NST ng d ng.
C- Làm xu t hi n bi n d t h p.
D- Làm h n ch xu t hi n bi n d t h pAB A
M t t bào sinh tinh có ki u gen khi gi m phân có hoán v t o ra s lo i giao t là:
Ab
A. 280
B. 4
C. 8
D. 16

Nhóm liên k t gen là: D
A. Nhi u gen cùng n m trên các nhi m s c th cùng liên k t và cùng di truy n v i nhau.
B. Nhi u gen cùng liên k t và cùng hoán v trong quá trình di truy n.
C. Nhi u gen cùng n m trên 1 nhi m s c th cùng trao i ch cho nhau.
D. Nhi u gen cùng n m trên 1 nhi m s c th cùng phân li trong phân bào và cùng t h p trong th tinh.
c i m di truy n c a các tính tr ng ư c quy nh b i gen l n trên NST Y là: C
A- Ch bi u hi n cơ th c.
B- Ch bi u hi n cơ th XX.
C- Ch bi u hi n cơ th XY.
D- Có hi n tư ng di truy n chéo.T ns hoán v gen là: C
A. t l % c a 2 lo i giao t mang gen hoán v .
B. t l % c a 2 lo i ki u hình mang gen hoán v .
C. t ng t l % các lo i giao t mang gen hoán v .
D. t ng t l % các lo i ki u hình mang gen hoán v .
Hoán v gen là hi n tư ng: B
A. Trao i các o n gen tương ng trong cùng 1 nhi m s c th .
B. Trao i các o n gen tương ng gi a 2 trong 4 crômatit trong cùng 1 c p nhi m s c th kép tương ng.
C. Trao i các o n gen không tương ng gi a 2 nhi m s c th thu c các c p tương ng khác nhau.
D. Trao i các o n gen tương ng gi a 2 nhi m s c th thu c các c p tương ng khác nhau.
Quy lu t di truy n nào làm h n ch s xu t hi n các bi n d t h p: C
A- Phân ly cl p
B- Tương tác gen
C- Liên k t gen
D- Hoán v genHai cơ th u ch a hai c p gen d h p trên c p NST tương ng lai v i nhau, cho t l ki u hình i con lai là 1:2:1. A
K t qu này ư c t o t :
A. Liên k t gen ho c hoán v gen
B. Liên k t gen
C. Hoán v gen
D. Liên k t gen ho c phân li c l p

Cơ s c a hi n tư ng di truy n là: C
81
A. Các c p gen n m trên các c p nhi m s c th tương ng khác nhau.
B. Có s phân li c l p và t h p t do c a các gen.
C. Các c p gen quy nh các c p tính tr ng cùng n m trên 1 c p nhi m s c th tương ng.
D. Có s t h p c a các nhi m s c th trong quá trình gi m phân.
N u 2 c p gen cùng n m trên 1 c p NST và quy nh 2 c p tính tr ng tương ph n thì chúng s tuân theo quy lu t di D
truy n nào?
A- Liên k t gen.
B- Phân ly cl p
C- Hoán v gen
D- C A và CGen A qui nh hoa là tr i không hoàn toàn so v i gen a qui nh hoa tr ng. B , m có ki u gen như th nào i C L i gi i: Do gen A tr i không hoàn toàn so v i gen a
con có t l ki u hình là 1 : 1 ? nên ki u gen Aa s cho ki u hình màu h ng. Do v y c
A. AA x Aa 2 trư ng h p A và B u cho t l ki u hình là 1 : 1
B. Aa x aa thành ra phương án t ng quát nh t là phương án C.
C. ng h p t x d h p t .
D. ng h p t x ng h p t .

Phép lai dư i ây có kh năng t o ra nhi u bi n d t h p nh t là: A
A. AaBb AaBb.
B. AaBB AaBb.
C. AaBB aaBb.
D. aaBB AABB.
em lai hoa v i hoa tr ng thu ư c F1 toàn cây màu h ng. em cây F1 lai v i cây hoa tr ng s xu t hi n F2 t l ki u A
hình:
A. 1 hoa màu h ng: 1 hoa màu tr ng
B. 1 hoa màu : 1 hoa màu tr ng
C. 1 hoa màu : 1 hoa màu h ng
D. 1 hoa màu : 2 hoa màu h ng : 1 hoa màu tr n

Cho cây hoa tím lai phân tích thu ư c i con g m 25% hoa tím, 75% hoa tr ng thì k t lu n: B L i gi i:: Fb có t l 3 : 1, ng v i 4 ki u t h p giao t ,
A. Tính tr ng do 1 c p gen qui nh. B. Tính tr ng di truy n tương tác b tr . suy ra cây hoa hoa tím cho 4 lo i giao t nghĩa là d h p
Tính tr ng di truy n tương tác át ch . D. Tính tr ng di truy n tương tác c ng g p. 2 c p gen qui ư c AaBb, nghĩa là có tương tác gen. Sơ
lai:
AaBb ( tím) x aabb 1AaBb (tím), 1 Aabb (
tr ng), 1 aaBb ( tr ng), 1a abb ( tr ng) tương tác
b tr .

Cho 2 c p gen A, a và B, b cùng n m trên 1 c p NST và các tính tr ng tr i l n hoàn toàn thì phép lai cho t l C
3:1 là:
A. AB/ab AB/Ab.
B. Ab/aB AB/ab.82
C. AB/ab AB/ab. (LKHT c 2 gi i)
D. Ab/aB Ab/aB .
Ngư i con có máu A, b m ngư i này có th có nhóm máu: D
A. B máu A, m máu B
B. B máu AB, m máu O
C. B máu B, m máu AB
D. T t c các trư ng h p trên u úng

m t loài thú, tính tr ng do 1 c p gen qui nh, tính tr ng tr i là tr i hoàn toàn, phép lai nào sau ây làm s phân li C L i gi i: Cá th c XAY em lai luôn cho các cá th
ki u hình 2 gi i là không gi ng nhau ? cái i con gen A vì v y t t c cá th cái i con
A. XAXA x XaY B. XAXa x XaY. u mang tính tr ng tr i, trong khi ó cá th cái XAXa
C. XAXa x XAY D. XaXa x XaY em lai có cho cá th c i con gen a. Vì v y, s
phân li ki u hình c a 2 gi i là khác nhau.

mèo gen B quy nh màu lông en n m trên NST gi i tính X, b màu lông hung, mào cái d h p v c p gen D
này có màu tam th . M tam th B en., Màu lông c a mèo con s là:
A. Mèo cái toàn en, mèo c 50% en, 50% hung.
B. Mèo cái 50% en, 50% tam th , mèo c 100% en.
C. Mèo cái 50% en: 50% tam th , mèo c 100% hung.
D. Mèo cái 50% en: 50% tam th , mèo c 50% en, 50% hung.
Cho chu t c lông xám giao ph i v i chu t cái lông vàng F1 nh n ư c t l phân tính 3 lông vàng:3lông xám:1 C
lông kem:1 lông en. Chu t b m có ki u gen:
A. AaBb x AAbb
B. AABb x AaBb
C. AaBb x Aabb
D. AaBb x AaBB

Gen A qui nh hoa tr i hoàn toàn so v i gen a qui nh hoa tr ng, gen B qui nh thân cao tr i hoàn toàn so v i gen C L i gi i: Vì s cây aa,bb chi m t l là 15% nên:
b qui nh thân th p. Cho cây hoa , thân cao d h p 2 c p gen t th ph n, thu ư c 15% s cây cho hoa tr ng, thân - S cây A-,bb chi m t l là: 25% _ 15%
th p thì s cây hoa , thân cao thu ư c chi m t l : = 10%
A. 45% B. 55% C. 65% D. 75% - S cây AA,BB chi m t l là: 75% _ 10%
= 65%

Cho bư m t m u có ki u hình kén tr ng, dài d h p hai c p gen (Aa, Bb) giao ph i v i nhau, thu ư c F2 có 4 ki u C
hình, trong ó ki u hình kén vàng, dài chi m 7,5%. T l giao t c a bư m t m c F1.
A. AB = ab = 50%.
B. AB = aB = 50%.
C. AB = ab = 35%; Ab = aB = 15%.
D. AB = ab = 42,5%; Ab = aB = 7,5%.
em lai mèo cái lông en v i mèo c lông hung. Mèo con ch thu ư c mèo cái tam th và mèo c lông en. N u B
em hai con mèo con trên lai v i nhau thì k t qu thu ư c là:
A. Mèo cái lông en; mèo c g m 50% lông hung, 50% lông en
B. Mèo cái: 50% lông en, 50% lông tam th ; Mèo c: 50% lông en, 50% lông hung
C. Mèo cái toàn lông tam th ; mèo c: 50% lông en, 50% lông hung
D. Mèo cái: 50% lông en, 50% lông tam th ; Mèo c toàn lông en
83
84
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản