Câu hỏi trắc nghiệm phần kim loại Au - Ag

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
63
lượt xem
12
download

Câu hỏi trắc nghiệm phần kim loại Au - Ag

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'câu hỏi trắc nghiệm phần kim loại au - ag', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Câu hỏi trắc nghiệm phần kim loại Au - Ag

  1. M TS CHUYÊN HÓA H C  ------------------------------------------------------------ Câu 1: Pin Zn – Ag ư c bi u di n theo sơ sau: (–) Zn | Zn(NO3)2 || AgNO3 | Ag (+). Cho bi t các giá o o tr th kh chu n: E Zn2 + / Zn = −0, 76V; E Ag + / Ag = +0,8V . Su t i n ng chu n c a pin Zn – Ag là: A. 0,04V B. 1,56V C. 2,36V D. A, B, C u sai Câu 2: Trong t nhiên Ag có hai ng v b n là: Ag107 (51,9%) và Ag109 (48,1%). Nguyên t kh i trung bình c a Ag ( vC) là: A. 108,015 B. 107,746 C. 107,962 D. A, B, C u sai Câu 3: So v i kim lo i ki m thì các kim lo i nhóm IB có nhi t nóng ch y, nhi t sôi và nhi t thăng hoa cao hơn nhi u là vì: A. Các kim lo i IB là kim lo i chuy n ti p có tính kim lo i m nh hơn nên c u trúc m ng b n hơn. B. Các kim lo i IB có m ng l p phương tâm kh i b n hơn C. Liên k t kim lo i trong m ng tinh th các kim lo i IB b n v ng hơn D. Năng lư ng hi rat hóa c a các nguyên t nhóm IA r t âm Câu 4: Tính d o c bi t c a vàng ư c gi i thích là do: A. Vàng t n t i d ng l p phương tâm di n b n, c khít, d dát m ng B. C u t o electron c bi t c a vàng t n t i 2 d ng c u hình C. Vàng ch có 1 electron hóa tr nên m ng kém b n, d dát m ng D. Do các obitan trong nguyên t chưa i n electron Câu 5: Nh ng h p ch t c a Ag và Au v i s oxi hóa cao u có màu vì: A. S phá v c u trúc anion c a các cation m nh B. Kh năng h p th m nh ánh sáng c a electron hóa tr và l tr ng C. Do các cation có obitan d không i n electron D. S phá v c u trúc cation c a các anion b n Câu 6: Trong các kh ng nh sau kh ng nh không úng là: A. V m t hóa h c b c và vàng u là nh ng kim lo i r t kém ho t ng B. B c và vàng u không tác d ng v i oxi k c khi un nóng C. Khi un nóng v i P, As… c b c và vàng u tham gia ph n ng D. B c không tác d ng ư c v i HI m c dù AgI r t ít tan Câu 7: Vàng có th tan trong nư c vương th y ho c dung d ch HCl khi có m t clo vì t o thành ph c: A. H[AuCl4] B. H3[AuCl6] C. Au(OH)3.AuCl3 D. H2[AuCl5].HCl Câu 8: Trong phương trình sau: Cu2S + 2Fe2(SO4)3 → 4FeSO4 +… Ngoài FeSO4, s n ph m còn có: A. CuSO4 và Cu2O B. Cu2O và S C. CuSO4 và S D. CuO và S Câu 9: T ng h s cân b ng c a ph n ng: Au + NaCN + H2O + O2 → Na[Au(CN)2] + NaOH là: A. 25 B. 23 C. 41 D. 16 Câu 10: Dung d ch mu i FeCl3 không tác d ng v i kim lo i: A. Zn B. Fe C. Cu D. Ag Câu 11: Ngư i ta có th i u ch Ag b ng phương pháp th y luy n. Cơ s c a phương pháp này là y + Zn Ag ra kh i ph c xianua b ng kim lo i ho t ng. Xét sơ sau: Ag 2S → A  B + Ag . Trong sơ → trên, A và B l n lư t là: A. Na[Ag(CN)2] ; Na2[Zn(CN)4] C. Na2[AgSCN] ; Na[ZnSCN] B. AgNO3 ; Zn(NO3)2 D. Na[AgCN2] ; Na2[ZnCN4] Câu 12: tan c a c a các k t t a B c halogenua trong dung môi nư c tăng d n theo th t : A. AgF < AgCl < AgBr < AgI C. AgF < AgI < AgBr < AgCl B. AgBr < AgI < AgCl < AgF D. AgI < AgBr < AgCl < AgF Câu 13: Vàng clorua AlCl3 là ch t d ng tinh th màu ng c. Có c u t o ime tr ng thái r n cũng như o o 175 C 290 C tr ng thái hơi, tương t Al2Cl6. Khi un nóng nó l n lư t phân h y: Au 2Cl 6  A  B . Trong → → sơ trên, A, B l n lư t là: A. AuCl3 ; AuCl B. AuCl ; Au C. AuCl3 ; Au D. A, B, C u sai Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 1
  2. M TS CHUYÊN HÓA H C Câu 14: Trong các dung d ch sau, dung d ch có th dùng hòa tan AgI là: A. Na2S2O3 B. NH3 C. Na2S D. Ba(H2PO2)2 Câu 15: Bi t AuCl3 có tính oxi hóa m nh và d b kh hơn so v i mu i b c (I). S n ph m c a ph n ng: AuCl3 + H2O2 là: A. Au ; O2 ; HCl B. AuCl ; O2 ; H2O C. AuCl ; O2 ; HCl D. A, B, C u sai Câu 16: Au(OH)3 là ch t b t màu nâu , không tan trong nư c. nhi t thư ng nó m t nu c t o thành ch t A có d ng meta và nhi t cao bi n thành oxit B. Các ch t A, B l n lư t là: A. Au(OH)2.H2O ; Au2O3 C. AuOOH ; Au2O3 B. AuOOH ; Au3O4 D. Au(OH).H2O : Au3O4 Câu 17: Thu c th có th dùng phân bi t các dung d ch: AgNO3 ; NaOH ; Na2SO4 ; FeCl3 ng trong các l m t nhãn là: A. Quỳ tím C. CuCl2 B. HCl D. A, B, C u úng Câu 18: Nh ng kim lo i có tính kh y u như Au, Ag… thư ng ư c i u ch b ng phương pháp: A. Phương pháp nhi t luy n C. Phương pháp i n phân B. Phương pháp th y luy n D. Phương pháp i n di Câu 19: Ch n câu sai trong các câu sau: A. Ion Ag+ dù n ng nh v n có kh năng sát trùng, di t khu n B. Ph n l n Au dùng ch t o các h p kim: Au–Cu ; Au–Ni, Au –Ag C. B c có tính kh y u còn vàng có tính kh r t y u D. Trong các kim lo i b c d n i n t t nh t còn vàng d n nhi t t t nh t Câu 20 : Trong các ion: Ni2+, Zn2+, Ag+, Au3+, Sn2+. Ion có tính oxi hóa y u nh t, m nh nh t l n lư t là: A. Zn2+ ; Au3+ B. Au3+ : Ni2+ C. Ni2+ ; Ag+ D. Zn2+ ; Sn2+ Câu 21: Trong dung d ch NH3 m c, Ag2O có th tan t o thành ph c amoniacat có công th c: A. Ag 3 N.NH 3 B. Ag(NH 4 )2+ C. Ag(NH 3 )+ 2 D. AgNH 2 .NH 4 + Câu 22: Trong các tính ch t v t lý sau c a kim lo i Au, Ag, tính ch t không ph i do các electron t do gây ra là: A. Ánh kim C. Tính c ng B. Tính d o D. Tính d n i n và nhi t. Câu 23: Có các kim lo i: Cu, Ag, Fe, Al, Zn. d n nhi t c a chúng gi m d n theo th t : A. Cu, Ag, Fe, Al, Zn C. Al, Fe, Zn, Cu, Ag B. Ag, Cu, Al, Zn, Fe D. Al, Zn, Fe, Cu, Ag Câu 24: Có các kim lo i: Cu, Ag, Fe, Al, Au. d n i n c a chúng gi m d n theo th t : A. Ag, Cu, Au, Al, Fe C. Au, Ag, Cu, Fe, Al B. Ag, Cu, Fe, Al, Au D. Al, Fe, Cu, Ag, Au Câu 25: Trong các hi n tư ng dư i ây, hi n tư ng ư c mô t không úng là: A. Thêm NaOH vào dung d ch FeCl3 màu vàng nâu th y xu t hi n k t t a nâu B. Thêm m t ít b t Fe vào lư ng dư dung d ch AgNO3 th y xu t hi n dung d ch có màu xanh nh t C. Thêm Fe(OH)3 màu nâu vào dung d ch H2SO4 th y hình thành dung d ch có màu vàng nâu D. Thêm Cu vào dung d ch Fe(NO3)3 th y dung d ch chuy n t màu vàng nâu sang màu xanh Câu 26: Cho 34 gam m t mu i nitrat c a kim lo i M có hóa tr n không i vào bình kín dung tích 5,6 lít ch a không khí t i ktc. Nung bình n nhi t không i ư c 21,6 gam ch t r n B và h n h p khí C. Sau khi nung, ưa nhi t v 0oC. a. Kim lo i M là : A. Mg B. Fe C. Ag D. Pb b. Giá tr c a áp su t P sau khi ưa v 0oC là: A. 1,1 atm B. 2,2 atm C. 2,34 atm D. 1,62 atm Câu 27: Hòa tan 10 gam h n h p X (Mg, Zn, Fe) vào 100 ml dung d ch h n h p g m H2SO4 0,8M và HCl 1,2M. D n ½ lư ng khí thu ư c qua ng ng a gam CuO nung nóng n ph n ng hoàn toàn ư c 14,08 gam ch t r n Y. Hòa tan Y trong AgNO3 thì thu ư c Z trong ó Ag chi m 25,23% v kh i lư ng. a. Giá tr c a a là: A. 15,2 gam B. 16 gam C. 20 gam D. 14,4 gam b. Hòa tan h n h p Z h t V lít dung d ch HNO3 2M (S n ph m kh duy nh t là NO). Giá tr c a V là: A. 0,213 lit B. 0,312 lit C. 0,264 lit D. 0,642 lit Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 2
  3. M TS CHUYÊN HÓA H C Câu 28: Cho 2,24 gam b t Fe vào 200 ml dung d ch h n h p g m AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,5M, khu y u n ph n ng hoàn toàn thu ư c ch t r n A và dung d ch B. Cho dung d ch NH3 n dư vào dung d ch B, ph n ng hoàn toàn ư c k t t a C. L c k t t a C em nung n kh i lư ng không i ư c m gam ch t r n. a. Kh i lư ng c a A là: A. 5.04 gam B. 4.08 gam C. 3,67 gam D. 4.32 gam b. N ng mol các cation trong B là : A. Cu2+ 0,7M ; Ag+ 0,2M C. Cu2+ 0,7M ; Ag+ 0,05M 2+ 2+ B. Cu 0,35 M ; Fe 0,2M D. Cu2+ 0,35 ; Fe2+ 0,4M c. Giá tr c a m là : A. 3,2 gam B. 6,4 gam C. 1,6 gam D. 2,4 gam Câu 29: i n phân 200 ml dung d ch MNO3 b ng n c c Pt, k t thúc i n phân khi b t khí b t u xu t hi n c hai i n c c. trung hòa dung d ch thu ư c sau i n phân c n dùng 250 ml dung d ch KOH 0,8M. Nhúng thanh kim lo i Zn có kh i lư ng 50 gam vào dung d ch MNO3 trên n k t thúc ph n ng th y kh i lư ng khô thanh kim lo i tăng 30,2% so v i ban u. M là: A. Cu (I) B. Pt C. Cd D. A, B, C u sai áp án: Câu D – Do M là Ag Câu 30: Ngâm m t lá Pb trong dung d ch AgNO3 sau m t th i gian lư ng dung d ch thay i 0,8 gam. Khi ó kh i lư ng lá Pb là: A. không thay i B. gi m 0,8 g C. tăng 0,8 g D. gi m 0,99 g Câu 31: Ngâm m t v t b ng ng có kh i lư ng 10 gam trong 250 gam dung d ch AgNO3 4%. Khi l y v t ra kh i dung d ch thì lư ng AgNO3 trong dung d ch gi m 17%. Kh i lư ng c a v t sau ph n ng là: A. 27,00g B. 10,76g C. 11,08g D. 17,00g Câu 32: Ngâm m t lá k m trong 100 ml dung d ch AgNO3 n ng 0,1M. Khi ph n ng k t thúc, kh i lư ng lá k m tăng thêm: A. 0,65 g B. 1,51 g C. 0,755 g D. 1,30 g Câu 33: Cho 0,04 mol b t s t vào dung d ch ch a 0,07 mol AgNO3. Khi ph n ng hoàn toàn thì kh i lư ng ch t r n thu ư c b ng: A. 1,12 gam B. 4,32 gam C. 6,48 gam D. 7,84 gam Câu 34: Ti n hành m huân chương b c có ti t di n 8cm2 b ng dung d ch AgNO3, anot b ng Ag, m t dòng 1A/dm2, th i gian i n phân 16 phút 5 giây, hi u su t 80%. Bi t kh i lư ng riêng c a Ag là 10,5 g/cm3, B dày l p m (theo micromet) là: A. 8,23 B. 6,58 C. 8,54 D. 6,62 Câu 35: Nung nóng h n h p 2 mu i nitrat c a chì và b c n hoàn toàn ư c 12,32 lít ( ktc) h n h p g m 2 khí. Làm l nh h n h p khí b ng nư c á và mu i ăn th y còn 3,36 lít ( ktc) và ch t l ng ư c cho tác d ng v i 1 lit dung d ch NaOH 4M t o thành dung d ch A. Kh i lư ng c a Pb(NO3)2 ; AgNO3 (gam) trong h n h p ban u l n lư t là: A. 33,1 ; 34 B. 49,65 ; 21,25 C. 39,72 ; 20,4 D. A, B, C u sai Câu 36: Hòa tan 1,728 gam Ag trong dung d ch HNO3 dư thu ư c dung d ch A ch a 2 ch t tan và V lít h n h p khí B (NO , NO2) có t kh i hơi so v i Nitơ là 1,167. % th tích NO trong B là: A. 26,67% B. 83,33% C. 33,33% D. A, B, C u sai Câu 37: Cho 2,144 gam h n h p A g m Fe và Cu tác d ng v i 0,2 lít dung d ch AgNO3 thu ư c dung d ch B và 7,168 gam ch t r n C. Cho B tác d ng v i NaOH dư, l c l y k t t a nung trong không khí n kh i lư ng không i thu ư c 2,56 gam ch t r n a. % kh i lư ng c a Fe trong A là: A. 52,24% B. 26,12% C. 39,18% D. A, B, C u sai b. N ng mol c a dung d ch AgNO3 là: A. 0,16M B. 0,32M C. 0,48M D. 0,24M Câu 38: Hòa tan hoàn toàn 2,18 gam h n h p A g m Fe và Ag vào dung d ch H2SO4 loãng dư thu ư c V1 lít khí H2 ( ktc). M t khác, n u hòa tan 2,18 gam h n h p A trên vào dung d ch HNO3 c nóng dư thì th y t o ra V2 lít khí 1 s n ph m kh duy nh t ( ktc). Bi t V2 = 4,5V1. % kh i lư ng Fe trong A là: A. 25,69 % B. 74,31 % C. 38,53 % D. 61,47 % Câu 39: i n phân 100 ml dung d ch AgNO3 0,2M b ng i n c c trơ (than chì) v i dòng i n có cư ng I = 1,93A trong 20 phút. Kh i lư ng Ag sinh ra bám i n c c sau th i gian trên là: (H = 100%) Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 3
  4. M TS CHUYÊN HÓA H C A. 2,592 g B. 2,16 g C. 1,296 g D. A, B, C u sai Câu 40: Hoà tan hoàn toàn 7,82 gam XNO3 vào nư c thu ư c d A. i n phân dung d ch A v i i n c c trơ. N u th i gian i n phân là t giây thì thu ư c kim lo i t i catot và 0,1792 lít khí ( ktc) t i anot. N u th i gian i n phân là 2t giây thì thu ư c 0,56 lít khí ( ktc). Bi t I = 1,93 A. Giá tr c a t là: A. 3200s B. 1600s C. 4800s D. 800s Câu 41: Trong dãy i n hóa c a kim lo i, ion d b kh nh t và kim lo i khó b oxi hóa nh t là : A. Ion K+ và Au C. Ion K+ và kim lo i K 3+ B. Ion Au và kim lo i K D. Ion Au3+ và kim lo i Au Câu 42: Cho b t Zn vào dung d ch ch a Cu(NO3)2 và AgNO3. K t thúc ph n ng thu ư c dung d ch X và ch t r n Y. Phát bi u úng là: A. Ch t r n Y g m Ag và Cu C. Ch t r n Y có th có Cu ho c Ag B. Dung d ch X ch ch a Zn(NO3)2 D. Dung d ch X có ít nh t 1 mu i Câu 43: Cho a mol Al vào dung d ch ch a b mol Cu và c mol Ag+, k t thúc ph n ng thu ư c dung 2+ d ch ch a 2 mu i. K t lu n úng là: A. c/3 ≤ a ≤ b/3 C. c/3 ≤ a < c/3 + 2b/3 B. c/3 ≤ a ≤ c/3 + 2b/3 D. 3c ≤ a ≤ 2b/3 Câu 44: M t t m kim lo i b ng vàng b bám m t l p kim lo i s t b m t, ta có th dùng dung d ch X lo i t p ch t ra kh i t m kim lo i vàng, X là: A. Dung d ch Fe2(SO4)3 dư C. Dung d ch CuSO4 dư B. Dung d ch FeSO4 dư D. Dung d ch ZnSO4 dư Câu 45: Xét các c p oxi hóa/kh sau: Mg2+/Mg ; Cr3+/Cr ; Fe2+/Fe ; Ag+/Ag ; Cu2+/Cu. Pin i n hoá có su t i n ng chu n l n nh t là pin i n hoá t o b i 2 c p oxi hóa kh : A. Mg2+/Mg và Cr3+/Cr C. Ag+/Ag và Cu2+/Cu B. Fe2+/Fe và Ag+/Ag D. Mg2+/Mg và Ag+/Ag Câu 46: Cho h n h p X g m 2 an ehit no ơn ch c. L y 0,25 mol X cho ph n ng v i dung d ch AgNO3/NH3 dư thu ư c 86,4 gam k t t a, kh i lư ng dung d ch sau ph n ng gi m 76,1 gam. Công th c c a 2 an ehit trên là: A. HCHO và C2H5CHO C. HCHO và CH3CHO B. CH3CHO và C2H5CHO D. CH3CHO và C3H7CHO Câu 47: Cho 2,8 gam s t vào 300 ml dung d ch ch a mu i NO3- c a kim lo i M hóa tr I, sau ph n ng thu ư c 32,4 gam ch t r n. Kim lo i M và n ng dung d ch là: A. Ag ; 1M B. Ag ; 0,5M C. Ag ; 0,25 D. C 3 câu u sai Câu 48: Hoà tan 6 gam h p kim Cu – Ag trong dung d ch HNO3 t o ra ư c 14,68 gam h n h p mu i Cu(NO3)2 và AgNO3. Thành ph n % kh i lư ng c a h p kim là: A. 60% Cu và 40% Ag C. 64% Cu và 36% Ag B. 36% Cu và 64% Ag D. 50% Cu và 50% Ag Câu 49: Tinh th dùng ngưng t hơi nư c, t o mưa là: A. AgBr B. AgI C. AgF D. AgCl Câu 50: Ngâm m t v t b ng ng có kh i lư ng 10 gam trong 250 gam dung d ch AgNO3 4%. Khi l y v t ra kh i dung d ch thì lư ng AgNO3 trong dung d ch gi m 17%. Kh i lư ng c a v t sau ph n ng là: A. 11,08g B. 10,76g C. 17,00g D. 27,00g Câu 51: Nung nóng AgNO3 sau m t th i gian th y kh i lư ng ch t r n gi m i 31g. Th tích các khí thoát ra 27,3oC, 2 atm là: A. 16,8 lit B. 9,24 lit C. 11,2 lit D. 6,16 lit Câu 52: Cho 1 pin i n hóa ư c t o b i c p oxi hóa/kh : Fe2+/Fe và Ag+/Ag. Ph n ng x y ra c c âm c a pin i n hóa ( i u ki n tiêu chu n) là: A. Fe → Fe2+ + 2e B. Fe2+ + 2e → Fe C. Ag+ + 1e → Ag D. Ag → Ag+ + 1e Câu 53: Trong phương pháp th y luy n dung i u ch Ag t qu ng có ch a Ag2S, c n dung thêm : A. dd HNO3 c và Zn C. dd H2SO4 c nóng và Zn B. dd NaCN và Zn D. dd HCl và Zn Câu 54: Vàng là 1 kim lo i kém ho t ng không tan trong axit k c HNO3 và H2SO4 c nóng nhưng vàng tan trong dd nư c cư ng toan ch a: A. H2SO4 và HCl theo t l th tích 1:3 C. HNO3 và HCl theo t l th tích 1:3 B. H2SO4 và HCl theo t l th tích 3:1 D. HNO3 và HCl theo t l th tích 3:1 Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 4
  5. M TS CHUYÊN HÓA H C Câu 55: Nung nóng h n h p r n g m Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, Cu(NO3)2, AgNO3, Cu(OH)2 trong không khí n kh i lư ng không i ư c h n h p ch t r n X g m: A. Fe2O3, CuO, Ag C. FeO, Fe2O3, Ag, CuO B. Fe2O3, Ag2O , CuO D. Fe2O3, CuO, Ag2O, Fe3O4 Câu 56: tách riêng b c ra kh i h n h p ng, b c, s t ta không th dung lư ng dư dung d ch: A. HNO3 loãng C. H2SO4 loãng có m t O2 B. AgNO3 D. FeCl3 Câu 57: Cho m(g) h n h p X g m 2 rư u no, ơn ch c, k ti p nhau trong dãy ng ng tác d ng v i CuO dư nung nóng, thu ư c 1 h n h p r n Z và 1 h n h p hơi Y (có t kh i hơi so v i H2 là 13,75). Cho toàn b Y ph n ng v i 1 lư ng dư AgNO3 trong NH3, un nóng sinh ra 64,8g Ag. Giá tr c a m là: A. 7,8g B. 8,8g C. 7,4g D. 9,2g Câu 58: Oxi hóa 1,2g CH3OH b ng CuO nung nóng, sau m t th i gian thu ư c h n h p s n ph m X. Cho toàn b X tác d ng v i lư ng dư dd AgNO3/NH3 thu ư c 12,96g Ag. Hi u su t c a ph n ng oxi hóa CH3OH là: A. 76,6% B. 80,0% C. 65,5% D. 70,4% Câu 59: Cho 30,6g h n h p g m Mg, Zn, Ag tác d ng v i 9ooml dung d ch HCl 1M v a .Cho t t NaOH vào A lư ng k t t a thu ư c là l n nh t. L c l y k t t a và nung nhi t cao cho n kh i lư ng không i, thu ư c a gam ch t r n. Giá tr c a a là: A. 38,7g B. 37,8g C. 40,2g D. 39,8g Câu 60: Ngư i ta nư ng 1 t n qu ng cancosin có 9,2% Cu2S và 0,77% Ag2S v kh i lư ng, bi t hi u su t quá trình i u ch Cu và Ag l n lư t t 75% và 82%. Kh i lư ng Cu và Ag thu ư c l n lư t là: A. 25,6 kg và 2,55 kg C. 55,2 kg và 5,5 kg B. 51,8 kg và 10,03 kg D. 24,8ks và 7,89kg Câu 61: Cho các tính ch t sau: 1. M m 2. Màu vàng 3. Giòn 4. D o 5. C ng 6. D n i n, d n nhi t 7. Không d n i n 8. Kh i lư ng riêng l n Các tính ch t c a vàng là: A. 2, 3, 5, 6, 8 C. 1, 2, 4, 6, 8 B. 2, 4, 5, 6, 7 D. 1, 2, 4, 7, 8 Câu 62: Vàng b hòa tan trong nư c cư ng toan t o thành: A. AuCl và khí NO C. AuCl3 và khí NO2 B. AuCl và khí NO2 D. AuCl3 và khí NO Câu 63: Dung d ch mu i xianua c a kim lo i ki m có th hòa tan Au t o thành ion ph c [Au(CN)2]-. Vì th có th ng d ng trong m t s ngành công nghi p như: A. Dùng m hay ánh bóng b ng phương pháp hóa h c trong ngành kim hoàn B. Dùng tách vàng ra kh i qu ng trong ngành khai thác C. A, B u sai D. A, B u úng Câu 64: t nóng h n h ng Hg-Au thì ch t r n s i màu: A. T tr ng sang vàng C. T xanh sang vàng B. T l c sang vàng D. Luôn có màu vàng Câu 65: H p kim c a vàng - b c - ng (50 - 87,5% Au ; 8,3 - 33,3%Ag ; 4,2 - 16,7%Cu) có ng d ng: A. trang s c B. Hàn, ch t o máy, thi t b i n và i n t , xây d ng C. M ho c ánh bóng D. Thân tàu vũ tr Câu 66: H p kim Au-Pt dùng làm: A. V t trang trí C. Răng gi B. trang s c D. T t c u sai Câu 67: Ngư i ta thư ng dùng h p kim c a vàng làm ng ti n vàng là do: A. Vàng t o h p kim v i b c, ng,... s t o nên h p kim c ng hơn B. Màu s c p hơn C. ti n không b ăn mòn khi ti p xúc v i axit D. T t c u sai Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 5
  6. M TS CHUYÊN HÓA H C Câu 68: ng d ng r ng rãi nh t c a b c là: A. Dùng trong ngành ch t o trang s c. C. Dùng trong ch t o dây d n. B. Dùng trong phim nh. D. Dùng ch t o que hàn. Câu 69: Vàng có th tan ư c trong các dung d ch: A. nư c cư ng toan, dd KCN C. dd HCl,dd HNO3 B. nư c cư ng toan, dd HNO3 D. dd NaNO3 trong HCl, dd H2SO4 c nóng Câu 70: i n phân dd AuCl3 v i anot b ng Au , ngư i ta th y có kho ng 10% kh i lư ng anot ã tan nhưng không th chuy n sang catot mà b l ng xu ng áy bình i n phân d ng b t cùng v i các t p ch t khác. bi t Eo (Au3+/Au) = 1,5V, Eo (Au+/Au) = 1,7V. Hi n tư ng trên ư c gi i thích là: A. do AuCl kém b n C. do AuCl3 d b oxi hóa B. do: 3AuCl → AuCl3 + 2 Au D. A, B u úng Câu 71: Nh ng kim lo i không b hòa tan trong dd HNO3 là: A. Au, Pt B. Au, Cr C. Au, Cs D. Al, Au Câu 72: Kim lo i là s n ph m ph trong quá trình i n phân là: A. S t B. Natri C. Vàng D. K m Câu 73: Kim lo i có tính d o nh t là : A. Sr B. Al C. Cu D. Au Câu 74: Vàng (III) oxit (Au2O3) có màu: A. vàng B. nâu C. nâu D. cam Câu 75: M ng tinh th c a b c có d ng: A. L c phưong C. L p phương tâm kh i B. L p phương tâm di n D. A và B úng Câu 76: Nhi t phân hoàn toàn h n h p g m x mol AgNO3 và y mol Cu(NO3)2 ư c h n h p khí có kh i lư ng mol trung bình b ng 42,5 vC. T s x/y b ng : A. 1 B. 2 C. 1,5 D. 3,5 Câu 77: nư c Ai C p l n u tiên ã xu t hi n tên g i "CHYMEIA" (Hóa H c). B.M Berthlot cho r ng tên "CHYMEIA" b t ngu n t tên "Chemi" hay "Chuma" nghĩa là " t en". Theo thuy t ngũ hành (Trung Qu c), "CHYMEIA" có nghĩa là : A. vàng B. b c C. m c D. s t Câu 78: Các s oxi hóa có th có c a Ag trong các h p ch t là : A. +1 B. +2 C. +3 D. C 3 úng Câu 79: Ngư i ch p nh thư ng dùng dung d ch X lau s ch nh ng v t en bám trên Ag, X là: A. Na2S2O3 B. Na2S2O7 C. NaCrO4 D. NaSCN Câu 80: Ch t dùng hoá nh n bi t ư c b n kim lo i: Na, Mg, Al, Ag là: A. nư c B. HCl loãng C. NaOH D. NH3 Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 6
Đồng bộ tài khoản