Câu hỏi trắc nghiệm phần kim loại Au, Ag luyện thi

Chia sẻ: Trần Bá Trung5 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

1
151
lượt xem
75
download

Câu hỏi trắc nghiệm phần kim loại Au, Ag luyện thi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

" Câu hỏi trắc nghiệm phần kim loại Au, Ag luyện thi " được biên soạn nhằm giúp ích cho các bạn tự học, ôn thi, với phương pháp giải hay, thú vị, rèn luyện kỹ năng giải đề, nâng cao vốn kiến thức cho các bạn trong các kỳ thi sắp tới. Tác giả hy vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Câu hỏi trắc nghiệm phần kim loại Au, Ag luyện thi

  1. M TS CHUYÊN HÓA H C  ------------------------------------------------------------ Câu 1: Pin Zn – Ag ư c bi u di n theo sơ sau: (–) Zn | Zn(NO3)2 || AgNO3 | Ag (+). Cho bi t các giá o o tr th kh chu n: E Zn2 + / Zn = −0, 76V; E Ag + / Ag = +0,8V . Su t i n ng chu n c a pin Zn – Ag là: A. 0,04V B. 1,56V C. 2,36V D. A, B, C u sai Câu 2: Trong t nhiên Ag có hai ng v b n là: Ag107 (51,9%) và Ag109 (48,1%). Nguyên t kh i trung bình c a Ag ( vC) là: A. 108,015 B. 107,746 C. 107,962 D. A, B, C u sai Câu 3: So v i kim lo i ki m thì các kim lo i nhóm IB có nhi t nóng ch y, nhi t sôi và nhi t thăng hoa cao hơn nhi u là vì: A. Các kim lo i IB là kim lo i chuy n ti p có tính kim lo i m nh hơn nên c u trúc m ng b n hơn. B. Các kim lo i IB có m ng l p phương tâm kh i b n hơn C. Liên k t kim lo i trong m ng tinh th các kim lo i IB b n v ng hơn D. Năng lư ng hi rat hóa c a các nguyên t nhóm IA r t âm Câu 4: Tính d o c bi t c a vàng ư c gi i thích là do: A. Vàng t n t i d ng l p phương tâm di n b n, c khít, d dát m ng B. C u t o electron c bi t c a vàng t n t i 2 d ng c u hình C. Vàng ch có 1 electron hóa tr nên m ng kém b n, d dát m ng D. Do các obitan trong nguyên t chưa i n electron Câu 5: Nh ng h p ch t c a Ag và Au v i s oxi hóa cao u có màu vì: A. S phá v c u trúc anion c a các cation m nh B. Kh năng h p th m nh ánh sáng c a electron hóa tr và l tr ng C. Do các cation có obitan d không i n electron D. S phá v c u trúc cation c a các anion b n Câu 6: Trong các kh ng nh sau kh ng nh không úng là: A. V m t hóa h c b c và vàng u là nh ng kim lo i r t kém ho t ng B. B c và vàng u không tác d ng v i oxi k c khi un nóng C. Khi un nóng v i P, As… c b c và vàng u tham gia ph n ng D. B c không tác d ng ư c v i HI m c dù AgI r t ít tan Câu 7: Vàng có th tan trong nư c vương th y ho c dung d ch HCl khi có m t clo vì t o thành ph c: A. H[AuCl4] B. H3[AuCl6] C. Au(OH)3.AuCl3 D. H2[AuCl5].HCl Câu 8: Trong phương trình sau: Cu2S + 2Fe2(SO4)3 → 4FeSO4 +… Ngoài FeSO4, s n ph m còn có: A. CuSO4 và Cu2O B. Cu2O và S C. CuSO4 và S D. CuO và S Câu 9: T ng h s cân b ng c a ph n ng: Au + NaCN + H2O + O2 → Na[Au(CN)2] + NaOH là: A. 25 B. 23 C. 41 D. 16 Câu 10: Dung d ch mu i FeCl3 không tác d ng v i kim lo i: A. Zn B. Fe C. Cu D. Ag Câu 11: Ngư i ta có th i u ch Ag b ng phương pháp th y luy n. Cơ s c a phương pháp này là y + Zn Ag ra kh i ph c xianua b ng kim lo i ho t ng. Xét sơ sau: Ag 2S → A  B + Ag . Trong sơ → trên, A và B l n lư t là: A. Na[Ag(CN)2] ; Na2[Zn(CN)4] C. Na2[AgSCN] ; Na[ZnSCN] B. AgNO3 ; Zn(NO3)2 D. Na[AgCN2] ; Na2[ZnCN4] Câu 12: tan c a c a các k t t a B c halogenua trong dung môi nư c tăng d n theo th t : A. AgF < AgCl < AgBr < AgI C. AgF < AgI < AgBr < AgCl B. AgBr < AgI < AgCl < AgF D. AgI < AgBr < AgCl < AgF Câu 13: Vàng clorua AlCl3 là ch t d ng tinh th màu ng c. Có c u t o ime tr ng thái r n cũng như o o 175 C 290 C tr ng thái hơi, tương t Al2Cl6. Khi un nóng nó l n lư t phân h y: Au 2Cl 6  A  B . Trong → → sơ trên, A, B l n lư t là: A. AuCl3 ; AuCl B. AuCl ; Au C. AuCl3 ; Au D. A, B, C u sai Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 1
  2. M TS CHUYÊN HÓA H C Câu 14: Trong các dung d ch sau, dung d ch có th dùng hòa tan AgI là: A. Na2S2O3 B. NH3 C. Na2S D. Ba(H2PO2)2 Câu 15: Bi t AuCl3 có tính oxi hóa m nh và d b kh hơn so v i mu i b c (I). S n ph m c a ph n ng: AuCl3 + H2O2 là: A. Au ; O2 ; HCl B. AuCl ; O2 ; H2O C. AuCl ; O2 ; HCl D. A, B, C u sai Câu 16: Au(OH)3 là ch t b t màu nâu , không tan trong nư c. nhi t thư ng nó m t nu c t o thành ch t A có d ng meta và nhi t cao bi n thành oxit B. Các ch t A, B l n lư t là: A. Au(OH)2.H2O ; Au2O3 C. AuOOH ; Au2O3 B. AuOOH ; Au3O4 D. Au(OH).H2O : Au3O4 Câu 17: Thu c th có th dùng phân bi t các dung d ch: AgNO3 ; NaOH ; Na2SO4 ; FeCl3 ng trong các l m t nhãn là: A. Quỳ tím C. CuCl2 B. HCl D. A, B, C u úng Câu 18: Nh ng kim lo i có tính kh y u như Au, Ag… thư ng ư c i u ch b ng phương pháp: A. Phương pháp nhi t luy n C. Phương pháp i n phân B. Phương pháp th y luy n D. Phương pháp i n di Câu 19: Ch n câu sai trong các câu sau: A. Ion Ag+ dù n ng nh v n có kh năng sát trùng, di t khu n B. Ph n l n Au dùng ch t o các h p kim: Au–Cu ; Au–Ni, Au –Ag C. B c có tính kh y u còn vàng có tính kh r t y u D. Trong các kim lo i b c d n i n t t nh t còn vàng d n nhi t t t nh t Câu 20 : Trong các ion: Ni2+, Zn2+, Ag+, Au3+, Sn2+. Ion có tính oxi hóa y u nh t, m nh nh t l n lư t là: A. Zn2+ ; Au3+ B. Au3+ : Ni2+ C. Ni2+ ; Ag+ D. Zn2+ ; Sn2+ Câu 21: Trong dung d ch NH3 m c, Ag2O có th tan t o thành ph c amoniacat có công th c: A. Ag 3 N.NH 3 B. Ag(NH 4 )2+ C. Ag(NH 3 )+ 2 D. AgNH 2 .NH 4 + Câu 22: Trong các tính ch t v t lý sau c a kim lo i Au, Ag, tính ch t không ph i do các electron t do gây ra là: A. Ánh kim C. Tính c ng B. Tính d o D. Tính d n i n và nhi t. Câu 23: Có các kim lo i: Cu, Ag, Fe, Al, Zn. d n nhi t c a chúng gi m d n theo th t : A. Cu, Ag, Fe, Al, Zn C. Al, Fe, Zn, Cu, Ag B. Ag, Cu, Al, Zn, Fe D. Al, Zn, Fe, Cu, Ag Câu 24: Có các kim lo i: Cu, Ag, Fe, Al, Au. d n i n c a chúng gi m d n theo th t : A. Ag, Cu, Au, Al, Fe C. Au, Ag, Cu, Fe, Al B. Ag, Cu, Fe, Al, Au D. Al, Fe, Cu, Ag, Au Câu 25: Trong các hi n tư ng dư i ây, hi n tư ng ư c mô t không úng là: A. Thêm NaOH vào dung d ch FeCl3 màu vàng nâu th y xu t hi n k t t a nâu B. Thêm m t ít b t Fe vào lư ng dư dung d ch AgNO3 th y xu t hi n dung d ch có màu xanh nh t C. Thêm Fe(OH)3 màu nâu vào dung d ch H2SO4 th y hình thành dung d ch có màu vàng nâu D. Thêm Cu vào dung d ch Fe(NO3)3 th y dung d ch chuy n t màu vàng nâu sang màu xanh Câu 26: Cho 34 gam m t mu i nitrat c a kim lo i M có hóa tr n không i vào bình kín dung tích 5,6 lít ch a không khí t i ktc. Nung bình n nhi t không i ư c 21,6 gam ch t r n B và h n h p khí C. Sau khi nung, ưa nhi t v 0oC. a. Kim lo i M là : A. Mg B. Fe C. Ag D. Pb b. Giá tr c a áp su t P sau khi ưa v 0oC là: A. 1,1 atm B. 2,2 atm C. 2,34 atm D. 1,62 atm Câu 27: Hòa tan 10 gam h n h p X (Mg, Zn, Fe) vào 100 ml dung d ch h n h p g m H2SO4 0,8M và HCl 1,2M. D n ½ lư ng khí thu ư c qua ng ng a gam CuO nung nóng n ph n ng hoàn toàn ư c 14,08 gam ch t r n Y. Hòa tan Y trong AgNO3 thì thu ư c Z trong ó Ag chi m 25,23% v kh i lư ng. a. Giá tr c a a là: A. 15,2 gam B. 16 gam C. 20 gam D. 14,4 gam b. Hòa tan h n h p Z h t V lít dung d ch HNO3 2M (S n ph m kh duy nh t là NO). Giá tr c a V là: A. 0,213 lit B. 0,312 lit C. 0,264 lit D. 0,642 lit Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 2
  3. M TS CHUYÊN HÓA H C Câu 28: Cho 2,24 gam b t Fe vào 200 ml dung d ch h n h p g m AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,5M, khu y u n ph n ng hoàn toàn thu ư c ch t r n A và dung d ch B. Cho dung d ch NH3 n dư vào dung d ch B, ph n ng hoàn toàn ư c k t t a C. L c k t t a C em nung n kh i lư ng không i ư c m gam ch t r n. a. Kh i lư ng c a A là: A. 5.04 gam B. 4.08 gam C. 3,67 gam D. 4.32 gam b. N ng mol các cation trong B là : A. Cu2+ 0,7M ; Ag+ 0,2M C. Cu2+ 0,7M ; Ag+ 0,05M 2+ 2+ B. Cu 0,35 M ; Fe 0,2M D. Cu2+ 0,35 ; Fe2+ 0,4M c. Giá tr c a m là : A. 3,2 gam B. 6,4 gam C. 1,6 gam D. 2,4 gam Câu 29: i n phân 200 ml dung d ch MNO3 b ng n c c Pt, k t thúc i n phân khi b t khí b t u xu t hi n c hai i n c c. trung hòa dung d ch thu ư c sau i n phân c n dùng 250 ml dung d ch KOH 0,8M. Nhúng thanh kim lo i Zn có kh i lư ng 50 gam vào dung d ch MNO3 trên n k t thúc ph n ng th y kh i lư ng khô thanh kim lo i tăng 30,2% so v i ban u. M là: A. Cu (I) B. Pt C. Cd D. A, B, C u sai áp án: Câu D – Do M là Ag Câu 30: Ngâm m t lá Pb trong dung d ch AgNO3 sau m t th i gian lư ng dung d ch thay i 0,8 gam. Khi ó kh i lư ng lá Pb là: A. không thay i B. gi m 0,8 g C. tăng 0,8 g D. gi m 0,99 g Câu 31: Ngâm m t v t b ng ng có kh i lư ng 10 gam trong 250 gam dung d ch AgNO3 4%. Khi l y v t ra kh i dung d ch thì lư ng AgNO3 trong dung d ch gi m 17%. Kh i lư ng c a v t sau ph n ng là: A. 27,00g B. 10,76g C. 11,08g D. 17,00g Câu 32: Ngâm m t lá k m trong 100 ml dung d ch AgNO3 n ng 0,1M. Khi ph n ng k t thúc, kh i lư ng lá k m tăng thêm: A. 0,65 g B. 1,51 g C. 0,755 g D. 1,30 g Câu 33: Cho 0,04 mol b t s t vào dung d ch ch a 0,07 mol AgNO3. Khi ph n ng hoàn toàn thì kh i lư ng ch t r n thu ư c b ng: A. 1,12 gam B. 4,32 gam C. 6,48 gam D. 7,84 gam Câu 34: Ti n hành m huân chương b c có ti t di n 8cm2 b ng dung d ch AgNO3, anot b ng Ag, m t dòng 1A/dm2, th i gian i n phân 16 phút 5 giây, hi u su t 80%. Bi t kh i lư ng riêng c a Ag là 10,5 g/cm3, B dày l p m (theo micromet) là: A. 8,23 B. 6,58 C. 8,54 D. 6,62 Câu 35: Nung nóng h n h p 2 mu i nitrat c a chì và b c n hoàn toàn ư c 12,32 lít ( ktc) h n h p g m 2 khí. Làm l nh h n h p khí b ng nư c á và mu i ăn th y còn 3,36 lít ( ktc) và ch t l ng ư c cho tác d ng v i 1 lit dung d ch NaOH 4M t o thành dung d ch A. Kh i lư ng c a Pb(NO3)2 ; AgNO3 (gam) trong h n h p ban u l n lư t là: A. 33,1 ; 34 B. 49,65 ; 21,25 C. 39,72 ; 20,4 D. A, B, C u sai Câu 36: Hòa tan 1,728 gam Ag trong dung d ch HNO3 dư thu ư c dung d ch A ch a 2 ch t tan và V lít h n h p khí B (NO , NO2) có t kh i hơi so v i Nitơ là 1,167. % th tích NO trong B là: A. 26,67% B. 83,33% C. 33,33% D. A, B, C u sai Câu 37: Cho 2,144 gam h n h p A g m Fe và Cu tác d ng v i 0,2 lít dung d ch AgNO3 thu ư c dung d ch B và 7,168 gam ch t r n C. Cho B tác d ng v i NaOH dư, l c l y k t t a nung trong không khí n kh i lư ng không i thu ư c 2,56 gam ch t r n a. % kh i lư ng c a Fe trong A là: A. 52,24% B. 26,12% C. 39,18% D. A, B, C u sai b. N ng mol c a dung d ch AgNO3 là: A. 0,16M B. 0,32M C. 0,48M D. 0,24M Câu 38: Hòa tan hoàn toàn 2,18 gam h n h p A g m Fe và Ag vào dung d ch H2SO4 loãng dư thu ư c V1 lít khí H2 ( ktc). M t khác, n u hòa tan 2,18 gam h n h p A trên vào dung d ch HNO3 c nóng dư thì th y t o ra V2 lít khí 1 s n ph m kh duy nh t ( ktc). Bi t V2 = 4,5V1. % kh i lư ng Fe trong A là: A. 25,69 % B. 74,31 % C. 38,53 % D. 61,47 % Câu 39: i n phân 100 ml dung d ch AgNO3 0,2M b ng i n c c trơ (than chì) v i dòng i n có cư ng I = 1,93A trong 20 phút. Kh i lư ng Ag sinh ra bám i n c c sau th i gian trên là: (H = 100%) Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 3
  4. M TS CHUYÊN HÓA H C A. 2,592 g B. 2,16 g C. 1,296 g D. A, B, C u sai Câu 40: Hoà tan hoàn toàn 7,82 gam XNO3 vào nư c thu ư c d A. i n phân dung d ch A v i i n c c trơ. N u th i gian i n phân là t giây thì thu ư c kim lo i t i catot và 0,1792 lít khí ( ktc) t i anot. N u th i gian i n phân là 2t giây thì thu ư c 0,56 lít khí ( ktc). Bi t I = 1,93 A. Giá tr c a t là: A. 3200s B. 1600s C. 4800s D. 800s Câu 41: Trong dãy i n hóa c a kim lo i, ion d b kh nh t và kim lo i khó b oxi hóa nh t là : A. Ion K+ và Au C. Ion K+ và kim lo i K 3+ B. Ion Au và kim lo i K D. Ion Au3+ và kim lo i Au Câu 42: Cho b t Zn vào dung d ch ch a Cu(NO3)2 và AgNO3. K t thúc ph n ng thu ư c dung d ch X và ch t r n Y. Phát bi u úng là: A. Ch t r n Y g m Ag và Cu C. Ch t r n Y có th có Cu ho c Ag B. Dung d ch X ch ch a Zn(NO3)2 D. Dung d ch X có ít nh t 1 mu i Câu 43: Cho a mol Al vào dung d ch ch a b mol Cu và c mol Ag+, k t thúc ph n ng thu ư c dung 2+ d ch ch a 2 mu i. K t lu n úng là: A. c/3 ≤ a ≤ b/3 C. c/3 ≤ a < c/3 + 2b/3 B. c/3 ≤ a ≤ c/3 + 2b/3 D. 3c ≤ a ≤ 2b/3 Câu 44: M t t m kim lo i b ng vàng b bám m t l p kim lo i s t b m t, ta có th dùng dung d ch X lo i t p ch t ra kh i t m kim lo i vàng, X là: A. Dung d ch Fe2(SO4)3 dư C. Dung d ch CuSO4 dư B. Dung d ch FeSO4 dư D. Dung d ch ZnSO4 dư Câu 45: Xét các c p oxi hóa/kh sau: Mg2+/Mg ; Cr3+/Cr ; Fe2+/Fe ; Ag+/Ag ; Cu2+/Cu. Pin i n hoá có su t i n ng chu n l n nh t là pin i n hoá t o b i 2 c p oxi hóa kh : A. Mg2+/Mg và Cr3+/Cr C. Ag+/Ag và Cu2+/Cu B. Fe2+/Fe và Ag+/Ag D. Mg2+/Mg và Ag+/Ag Câu 46: Cho h n h p X g m 2 an ehit no ơn ch c. L y 0,25 mol X cho ph n ng v i dung d ch AgNO3/NH3 dư thu ư c 86,4 gam k t t a, kh i lư ng dung d ch sau ph n ng gi m 76,1 gam. Công th c c a 2 an ehit trên là: A. HCHO và C2H5CHO C. HCHO và CH3CHO B. CH3CHO và C2H5CHO D. CH3CHO và C3H7CHO Câu 47: Cho 2,8 gam s t vào 300 ml dung d ch ch a mu i NO3- c a kim lo i M hóa tr I, sau ph n ng thu ư c 32,4 gam ch t r n. Kim lo i M và n ng dung d ch là: A. Ag ; 1M B. Ag ; 0,5M C. Ag ; 0,25 D. C 3 câu u sai Câu 48: Hoà tan 6 gam h p kim Cu – Ag trong dung d ch HNO3 t o ra ư c 14,68 gam h n h p mu i Cu(NO3)2 và AgNO3. Thành ph n % kh i lư ng c a h p kim là: A. 60% Cu và 40% Ag C. 64% Cu và 36% Ag B. 36% Cu và 64% Ag D. 50% Cu và 50% Ag Câu 49: Tinh th dùng ngưng t hơi nư c, t o mưa là: A. AgBr B. AgI C. AgF D. AgCl Câu 50: Ngâm m t v t b ng ng có kh i lư ng 10 gam trong 250 gam dung d ch AgNO3 4%. Khi l y v t ra kh i dung d ch thì lư ng AgNO3 trong dung d ch gi m 17%. Kh i lư ng c a v t sau ph n ng là: A. 11,08g B. 10,76g C. 17,00g D. 27,00g Câu 51: Nung nóng AgNO3 sau m t th i gian th y kh i lư ng ch t r n gi m i 31g. Th tích các khí thoát ra 27,3oC, 2 atm là: A. 16,8 lit B. 9,24 lit C. 11,2 lit D. 6,16 lit Câu 52: Cho 1 pin i n hóa ư c t o b i c p oxi hóa/kh : Fe2+/Fe và Ag+/Ag. Ph n ng x y ra c c âm c a pin i n hóa ( i u ki n tiêu chu n) là: A. Fe → Fe2+ + 2e B. Fe2+ + 2e → Fe C. Ag+ + 1e → Ag D. Ag → Ag+ + 1e Câu 53: Trong phương pháp th y luy n dung i u ch Ag t qu ng có ch a Ag2S, c n dung thêm : A. dd HNO3 c và Zn C. dd H2SO4 c nóng và Zn B. dd NaCN và Zn D. dd HCl và Zn Câu 54: Vàng là 1 kim lo i kém ho t ng không tan trong axit k c HNO3 và H2SO4 c nóng nhưng vàng tan trong dd nư c cư ng toan ch a: A. H2SO4 và HCl theo t l th tích 1:3 C. HNO3 và HCl theo t l th tích 1:3 B. H2SO4 và HCl theo t l th tích 3:1 D. HNO3 và HCl theo t l th tích 3:1 Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 4
  5. M TS CHUYÊN HÓA H C Câu 55: Nung nóng h n h p r n g m Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, Cu(NO3)2, AgNO3, Cu(OH)2 trong không khí n kh i lư ng không i ư c h n h p ch t r n X g m: A. Fe2O3, CuO, Ag C. FeO, Fe2O3, Ag, CuO B. Fe2O3, Ag2O , CuO D. Fe2O3, CuO, Ag2O, Fe3O4 Câu 56: tách riêng b c ra kh i h n h p ng, b c, s t ta không th dung lư ng dư dung d ch: A. HNO3 loãng C. H2SO4 loãng có m t O2 B. AgNO3 D. FeCl3 Câu 57: Cho m(g) h n h p X g m 2 rư u no, ơn ch c, k ti p nhau trong dãy ng ng tác d ng v i CuO dư nung nóng, thu ư c 1 h n h p r n Z và 1 h n h p hơi Y (có t kh i hơi so v i H2 là 13,75). Cho toàn b Y ph n ng v i 1 lư ng dư AgNO3 trong NH3, un nóng sinh ra 64,8g Ag. Giá tr c a m là: A. 7,8g B. 8,8g C. 7,4g D. 9,2g Câu 58: Oxi hóa 1,2g CH3OH b ng CuO nung nóng, sau m t th i gian thu ư c h n h p s n ph m X. Cho toàn b X tác d ng v i lư ng dư dd AgNO3/NH3 thu ư c 12,96g Ag. Hi u su t c a ph n ng oxi hóa CH3OH là: A. 76,6% B. 80,0% C. 65,5% D. 70,4% Câu 59: Cho 30,6g h n h p g m Mg, Zn, Ag tác d ng v i 9ooml dung d ch HCl 1M v a .Cho t t NaOH vào A lư ng k t t a thu ư c là l n nh t. L c l y k t t a và nung nhi t cao cho n kh i lư ng không i, thu ư c a gam ch t r n. Giá tr c a a là: A. 38,7g B. 37,8g C. 40,2g D. 39,8g Câu 60: Ngư i ta nư ng 1 t n qu ng cancosin có 9,2% Cu2S và 0,77% Ag2S v kh i lư ng, bi t hi u su t quá trình i u ch Cu và Ag l n lư t t 75% và 82%. Kh i lư ng Cu và Ag thu ư c l n lư t là: A. 25,6 kg và 2,55 kg C. 55,2 kg và 5,5 kg B. 51,8 kg và 10,03 kg D. 24,8ks và 7,89kg Câu 61: Cho các tính ch t sau: 1. M m 2. Màu vàng 3. Giòn 4. D o 5. C ng 6. D n i n, d n nhi t 7. Không d n i n 8. Kh i lư ng riêng l n Các tính ch t c a vàng là: A. 2, 3, 5, 6, 8 C. 1, 2, 4, 6, 8 B. 2, 4, 5, 6, 7 D. 1, 2, 4, 7, 8 Câu 62: Vàng b hòa tan trong nư c cư ng toan t o thành: A. AuCl và khí NO C. AuCl3 và khí NO2 B. AuCl và khí NO2 D. AuCl3 và khí NO Câu 63: Dung d ch mu i xianua c a kim lo i ki m có th hòa tan Au t o thành ion ph c [Au(CN)2]-. Vì th có th ng d ng trong m t s ngành công nghi p như: A. Dùng m hay ánh bóng b ng phương pháp hóa h c trong ngành kim hoàn B. Dùng tách vàng ra kh i qu ng trong ngành khai thác C. A, B u sai D. A, B u úng Câu 64: t nóng h n h ng Hg-Au thì ch t r n s i màu: A. T tr ng sang vàng C. T xanh sang vàng B. T l c sang vàng D. Luôn có màu vàng Câu 65: H p kim c a vàng - b c - ng (50 - 87,5% Au ; 8,3 - 33,3%Ag ; 4,2 - 16,7%Cu) có ng d ng: A. trang s c B. Hàn, ch t o máy, thi t b i n và i n t , xây d ng C. M ho c ánh bóng D. Thân tàu vũ tr Câu 66: H p kim Au-Pt dùng làm: A. V t trang trí C. Răng gi B. trang s c D. T t c u sai Câu 67: Ngư i ta thư ng dùng h p kim c a vàng làm ng ti n vàng là do: A. Vàng t o h p kim v i b c, ng,... s t o nên h p kim c ng hơn B. Màu s c p hơn C. ti n không b ăn mòn khi ti p xúc v i axit D. T t c u sai Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 5
  6. M TS CHUYÊN HÓA H C Câu 68: ng d ng r ng rãi nh t c a b c là: A. Dùng trong ngành ch t o trang s c. C. Dùng trong ch t o dây d n. B. Dùng trong phim nh. D. Dùng ch t o que hàn. Câu 69: Vàng có th tan ư c trong các dung d ch: A. nư c cư ng toan, dd KCN C. dd HCl,dd HNO3 B. nư c cư ng toan, dd HNO3 D. dd NaNO3 trong HCl, dd H2SO4 c nóng Câu 70: i n phân dd AuCl3 v i anot b ng Au , ngư i ta th y có kho ng 10% kh i lư ng anot ã tan nhưng không th chuy n sang catot mà b l ng xu ng áy bình i n phân d ng b t cùng v i các t p ch t khác. bi t Eo (Au3+/Au) = 1,5V, Eo (Au+/Au) = 1,7V. Hi n tư ng trên ư c gi i thích là: A. do AuCl kém b n C. do AuCl3 d b oxi hóa B. do: 3AuCl → AuCl3 + 2 Au D. A, B u úng Câu 71: Nh ng kim lo i không b hòa tan trong dd HNO3 là: A. Au, Pt B. Au, Cr C. Au, Cs D. Al, Au Câu 72: Kim lo i là s n ph m ph trong quá trình i n phân là: A. S t B. Natri C. Vàng D. K m Câu 73: Kim lo i có tính d o nh t là : A. Sr B. Al C. Cu D. Au Câu 74: Vàng (III) oxit (Au2O3) có màu: A. vàng B. nâu C. nâu D. cam Câu 75: M ng tinh th c a b c có d ng: A. L c phưong C. L p phương tâm kh i B. L p phương tâm di n D. A và B úng Câu 76: Nhi t phân hoàn toàn h n h p g m x mol AgNO3 và y mol Cu(NO3)2 ư c h n h p khí có kh i lư ng mol trung bình b ng 42,5 vC. T s x/y b ng : A. 1 B. 2 C. 1,5 D. 3,5 Câu 77: nư c Ai C p l n u tiên ã xu t hi n tên g i "CHYMEIA" (Hóa H c). B.M Berthlot cho r ng tên "CHYMEIA" b t ngu n t tên "Chemi" hay "Chuma" nghĩa là " t en". Theo thuy t ngũ hành (Trung Qu c), "CHYMEIA" có nghĩa là : A. vàng B. b c C. m c D. s t Câu 78: Các s oxi hóa có th có c a Ag trong các h p ch t là : A. +1 B. +2 C. +3 D. C 3 úng Câu 79: Ngư i ch p nh thư ng dùng dung d ch X lau s ch nh ng v t en bám trên Ag, X là: A. Na2S2O3 B. Na2S2O7 C. NaCrO4 D. NaSCN Câu 80: Ch t dùng hoá nh n bi t ư c b n kim lo i: Na, Mg, Al, Ag là: A. nư c B. HCl loãng C. NaOH D. NH3 Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 6

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản