CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ BÀI TẬP ÔN THI MICROSOFT EXCEL

Chia sẻ: vanthang122141

Câu 1: Trong Excel, khi nhập dữ liệu vào: a. Dữ liệu số mặc nhiên sẽ canh trái trong ô b. Dữ liệu chuỗi sẽ mặc nhiên canh phải trong ô c. Dữ liệu số mặc nhiên sẽ canh phải trong ô d. Cả a và b cùng đúng

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ BÀI TẬP ÔN THI MICROSOFT EXCEL

Câu 1: Với một đoạn văn bản đã được chọn, thao tác nào sau đây sẽ c... http://www.dayhoctructuyen.com/file.php/11/On_tap.htmCÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ BÀI TẬP
ÔN THI MICROSOFT EXCEL

Câu 1: Trong Excel, khi nhập dữ liệu vào:
a. Dữ liệu số mặc nhiên sẽ canh trái trong ô
b. Dữ liệu chuỗi sẽ mặc nhiên canh phải trong ô
c. Dữ liệu số mặc nhiên sẽ canh phải trong ô
d. Cả a và b cùng đúng
Câu 2: Ðịa chỉ của một khối dữ liệu hình chữ nhật trong Excel được xác định bởi địa chỉ như sau:
a. :
b. :
c. :
d. Cả ba câu đều sai
Câu 3: Nếu gõ vào ô A2 công thức = ABS(-9)= SQRT(-81) thì kết quả trả về:

a. True
b. Sai (False)
c. #NUM!
d. Không có câu đúng

Câu 4: Kết quả của biểu thức AVERAGE (5;6) + ABS (3) + SQRT (9) -INT(81,13) là:

a. -70
b. 70
c. - 69,5
d. Một kết quả khác

Câu 5: Tại một địa chỉ ô, ta thực hiện một hàm tính toán nhưng bị sai tên hàm thì thông báo lỗi là:

a. FALSE
b. #NAME
c. #VALUE
d. #N/A

Câu 6: Tại ô A5 nhập chuỗi ”TINHOC”, cho biết kết quả khi thực hiện lệnh =LEFT(A5)

a. “TINHOC”
b. FALSE
c. #VALUE
d. “T”

Câu 7: Để chèn thêm một hàng vào bảng tính thì di chuyển con trỏ ô đến vị trí cần chèn và:

a. Chọn Format\Cells
b. Chọn Insert\Row
c. Chọn Format\Column
d. Chọn Insert\Column

Câu 8: Để lọc dữ liệu tự động ta chọn khối dữ liệu cần lọc, sau đó:

a. Chọn Format\ Filter


of 11 4/1/2008 10:18 AM
Câu 1: Với một đoạn văn bản đã được chọn, thao tác nào sau đây sẽ c... http://www.dayhoctructuyen.com/file.php/11/On_tap.htm


b. Chọn View\AutoFilter
c. Chọn Data\Filter\AutoFilter
d. Chọn View\Filter\AutoFilter

Câu 9: Khi nhập dữ liệu trong ô, để ngắt xuống dòng trong ô đó thì:

a. Ấn tổ hợp phím Ctrl+Shift
b. Ấn tổ hợp phím Alt+Shift
c. Ấn tổ hợp phím Ctrl+Enter
d. Ấn tổ hợp phím Alt+Enter

Câu 10:
Tại địa chỉ A1 chứa giá trị ngày tháng năm sinh của học sinh Nguyễn Văn A là 12/10/1978, công thức
nào sau đây cho kết quả là số tuổi của học sinh A:

a. =2005-A1
b. =Now -A1
c. =Today -A1
d. Year(Today )-Year(A1)

Câu 11:
Trong bảng điểm học sinh của toàn Trường Đông Á, nếu ta muốn in ra danh sách học sinh bị điểm
môn Chính trị dưới 5 để cho thi lại thì ta có thể dùng lệnh gì sau đây:

a. Data – SubTotal
b. Data – Consolidate
c. Data – Sort
d. Data - Filter – AutoFilter

Câu 12: Kết quả của công thức =INT(1257.879) là:

a. 1257.0
b. 1257
c. 1258
d. Không có đáp án đúng

Câu 13: Kích thước của một bảng tính trong Excel là:

a. 65536 dòng x 255 cột
b. 256 dòng x 65536 cột
c. Không hạn chế
d. 65536 dòng x 256 cột

Câu 14: Chọn kết quả đúng nhất: LEFT(“Thanh pho Da Nang”, 7) sẽ trả về:

a. “Thanh ph”
b. “Thanh p”
c. “Da Nang”
d. Không có câu nào đúng

Câu 15: Các phép so sánh hay các phép toán Logic trong Excel bao giờ cũng cho ra kết quả là:
of 11 4/1/2008 10:18 AM
Câu 1: Với một đoạn văn bản đã được chọn, thao tác nào sau đây sẽ c... http://www.dayhoctructuyen.com/file.php/11/On_tap.htm


a. True hoặc False
b. True
c. Cả True và False
d. False

Câu 16:
Để nhóm dữ liệu theo một trường nào đó trên một CSDL và thống kê số liệu cuối mỗi nhóm ta dùn
lệnh:

a. Data – SubTotal
b. Data – Consolidate
c. Data – Sort
d. Cả a và c đều đúng

Câu 17: Công thức nào sau đây là một công thức sai cú pháp:
a. =IF(AND(“Dung”=”Dung”,”Dung”=”Dung”),”Dung”,”Dung”)
b. =IF(OR(“Sai”=”Dung”, “Dung”=”Sai”),”Dung”,”Sai”)
c. =IF(1>2, ”Dung” , ”Sai”)
d. =IF(OR(1>2,”Dung”),”Dung”,”Sai”)
Câu 18: Với công thức =RIGHT(“OFFICE97”,2) thì kết quả trả về sẽ là:

a. Một kiểu dữ liệu dạng số
b. Một kiểu dữ liệu dạng chuỗi
c. Cả câu a và b đều đúng
d. Cả câu a và b đều sai

Câu 19: Chọn kết quả đúng nhất: IF( 183,4=30 thç âæåüc giaím 10%
TIÃÖN PHOÌNG
- Nãúu SÄÚ NGAÌY ÅÍ >=25 thç âæåüc giaím 5% TIÃÖN PHOÌNG
- Caïc træåìng håüp khaïc thç khäng giaím
Cáu 5 : Tênh säú tiãön PHAÍI TRAÍ = THAÌNH TIÃÖN - TIÃÖN GIAÍM
Cáu 6 : Hoaìn thaình caïc thäng tin sau (Thay caïc dáúu ? bàòng caïc cäng thæïc tênh toaïn)
a/ Säú khaïch du lëch coï quäúc tëch Viãût Nam ?
b/ Tyí lãû pháön tràm giæîa khaïch du lëch Viãût Nam vaì Næïåïc Ngoaìi ?
c/ Täøng SÄÚ NGAÌY ÅÍ cuía khaïch næåïc ngoaìi ?
d/ Coï bao nhiãu khaïch coï tãn bàõt âáöu laì chæî H ?
e/ Coï bao nhiãu khaïch coï SÄÚ NGAÌY ÅÍ
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản