câu hỏi và bài tập điều kiện

Chia sẻ: TRẨN THỊ THANH HẰNG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
158
lượt xem
39
download

câu hỏi và bài tập điều kiện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

cơ sở dữ liệu là gì? hiệu thế nào là một cơ sở dữ liệu tác nghiệp và sự cần thiết tố chức lưu trữ dữ liệu theo lý thuyết cơ sở dữ liệu. ví dụ minh họa về cơ sở dữ liệu tác nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: câu hỏi và bài tập điều kiện

  1. H C VI N CÔNG NGH B U CHÍNH VI N THÔNG Km10 ng Nguy n Trãi, Hà ông-Hà Tây Tel: (04).5541221; Fax: (034).820853 Website: http://www.e-ptit.edu.vn; E-mail: dhtx@e-ptit.edu.vn CÂU H I VÀ BÀI T P I U KI N Môn h c: C s d li u (Sinh viên ch n m i ph n 1 câu làm) Ph n 1: Ch n 1 trong các câu sau, trình bày t 2-3 trang: 1. C s d li u là gì, hi u th nào là m t h c s d li u tác nghi p.và s c n thi t t ch c l u tr d li u theo lý thuy t c s d li u. Ví d minh ho v m t s s d li u tác nghi p. 2. Trình bày mô hình ki n trúc t ng quát h c s d li u 3 m c. M c tiêu c a các h c s d li u. Hi u th nào là ph thu c d li u. Ví d minh ho . 3. Ch c n ng, vai trò c a H qu n tr c s d li u và ng i qu n tr c s d li u. Mô hình truy xu t d li u Client/Server 4. Khái ni m v c s d li u quan h , ph thu c hàm, các h tiên suy d n Arstrong và khoá c a quan h . Ví d minh ho v c s d li u nghi p v , bao g m t p các ph thu c, khoá, các ph thu c y , ph thu c b c c u. Ph n 2: Ch n 1 trong các câu sau, trình bày t 3-4 trang: 1. Khái ni m và ý ngh a bao óng các thu c tính, Ph ng pháp xác nh bao óng. Gi s trong c s d li u qu n lý thuê bao i n tho i bao g m các thu c tính mã thuê bao, tên thuê bao, s i n tho i thuê bao và i t ng thuê bao. Thông tin trong bao óng c a s i n tho i, mã thuê bao là gì và ý ngh a c a các bao óng này. 2. Phát bi u nh ngh a d ng chu n th nh t 1NF (First Normal Form), d ng chu n th hai 2NF (Second Normal Form) và d ng chu n th 3 - 3NF (Three Normal Form). Cho quan h 1NF qu n lý phát hành báo chí bao g m các thu c tính: Mã khách hàng, tên khách hàng, a ch khách hàng, mã báo, tên báo, giá báo, s l ng báo khách t mua. B ng s các ph thu c hàm, hãy chuy n i quan h trên v các quan h 3 NF.. 3. Ngôn ng con thao tác d li u. các phép toán i s quan h , các phép toán b sung và các tính ch t i s quan h . Cho quan h qu n lý danh b i n tho i bao g m các thông tin: mã thuê bao, tên thuê bao, s i n tho i thuê bao và i t ng thuê bao. Hãy cho bi t k t qu c a phép chi u trên các thu c tính i t ng và k t qu phép ch n v i i u ki n i t ng thuê bao là các doanh nghi p nhà n c. 4. Ngôn ng truy v n SQL, c u trúc, các m nh SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY,....và các phép g p nhóm. Ph n 3: Ch n 1 trong các câu sau, trình bày t 2-3 trang: 2
  2. 1. Cho quan h mua bán hàng hoá MBH bao g m các thông tin: S hoá n, ngày bán hàng, h tên ng i mua hàng, a ch ng i mua hàmg, mã m t hàng, tên m t hàng, n giá, s l ng và ti n. ∑ Hãy xác nh t p các ph thu c hàm quan h MBH ∑ Bi u di n b ng s các ph thu c hàm quan h MBH ∑ Chuy n i quan h MBH v nhóm các quan h 3NF. ∑ S d ng SQL bi u di n câu h i sau: M t hàng nào c bán có s ti n trên 10 tri u Vi t nam ng ?. 2. Cho quan h qu n lý m ng cáp QLC, bao g m các thông tin Mã tuy n cáp, tên tuy n cáp, dài tuy n cáp, mã cáp, tên cáp, s l ng cáp l p t. ∑ Hãy xác nh t p các ph thu c hàm quan h QLC ∑ Bi u di n b ng s các ph thu c hàm quan h QLC ∑ Chuy n i quan h QLC v nhóm các quan h 3NF. ∑ S d ng SQL bi u di n câu h i sau: Tuy n cáp nào c l p t có t ng giá tr trên 100 tri u Vi t nam ng ?. 3. Gi s trong quan h qu n lý phát hành báo chí QLB, g m có các thông tin: mã khách t mua báo, tên khách, a ch khách hàng, mã báo khách t mua., tên báo,giá báo và s l ng báo khách t mua.. ∑ Hãy xác nh t p các ph thu c hàm quan h QLB ∑ Bi u di n b ng s các ph thu c hàm quan h QLB ∑ Chuy n i quan h QLB v nhóm các quan h 3NF. ∑ S d ng SQL bi u di n câu h i sau: Nh ng khách hàng nào t mua báo có t ng giá tr trên 10 tri u Vi t nam ng ?. PHÒNG ÀO T O IH CT XA 3
Đồng bộ tài khoản