Câu hỏi và bài tập: Nguyên lý kế toán

Chia sẻ: ananm123

Công ty xây dựng Thăng Long mua một máy ủi với giá 500 triệu VND, thanh toán ngay 300 triệu, và nợ lại người bán 200 triệu, hứa sẽ thanh toán trong vòng 30 ngày. Kết quả của giao dich này là: a. Tổng tài sản tăng 500 triệu b. Tổng nợ phải trả tăng 200 triệu c. Giao dịch này không tác động trực tiếp đến vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp...

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Câu hỏi và bài tập: Nguyên lý kế toán

̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
Lựa chọn câu trả lời đúng cho các câu hỏi sau đây, gi ải thích ng ắn g ọn
(mỗi câu hỏi có thể có 1 hoặc nhiều câu trả lời đúng)
Công ty xây dựng Thăng Long mua một máy ủi với giá 500 triệu VND, thanh
toán ngay 300 triệu, và nợ lại người bán 200 triệu, hứa sẽ thanh toán trong vòng 30
ngày. Kết quả của giao dich này là:
a. Tổng tài sản tăng 500 triệu
b. Tổng nợ phải trả tăng 200 triệu
c. Giao dịch này không tác động trực tiếp đến vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp


̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 1. b(c)


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
Lựa chọn câu trả lời đúng cho các câu hỏi sau đây, gi ải thích ng ắn g ọn
(mỗi câu hỏi có thể có 1 hoặc nhiều câu trả lời đúng)
Một giao dịch làm cả tài sản và nợ phải trả giảm 20 triệu, giao dịch này có thể là:
a. Mua nguyên vật liệu thanh toán ngay bằng tiền mặt là 20 triệu.
b. Một tài sản có giá là 20 triệu bị hỏng do hỏa hoạn
c. Trả nợ vay ngân hàng 20 triệu bằng tiền mặt.
d. Thu hồi môt khoản phải thu khách hàng là 20 triệu.


̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 2. c


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
Lựa chọn câu trả lời đúng cho các câu hỏi sau đây, gi ải thích ng ắn g ọn
(mỗi câu hỏi có thể có 1 hoặc nhiều câu trả lời đúng)
Câu nào sau đây là lí do quan trọng cho việc học kế toán
a. Thông tin do kế toán cung cấp hữu ích cho việc ra các quyết định kinh tế

1
b. Hạch toán kế toán có vai trò quan trọng trong xã hội
c. Học kế toán cho bạn một cơ hội để có được một nghề nghiệp có nhiều thử
thách và hứng thú.
d. Tất cả các lí do trên
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 3. d
̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
Lựa chọn câu trả lời đúng cho các câu hỏi sau đây, gi ải thích ng ắn g ọn
(mỗi câu hỏi có thể có 1 hoặc nhiều câu trả lời đúng)
Nếu một công ty có nợ phải trả là 26.000 và vốn ch ủ sở h ữu là 50.000, tài s ản
của công ty là:
a. 38.000
b. 76.000
c. 57.000
d. 19.000


̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 4. b


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
Lựa chọn câu trả lời đúng cho các câu hỏi sau đây, gi ải thích ng ắn g ọn
(mỗi câu hỏi có thể có 1 hoặc nhiều câu trả lời đúng)
Việc thanh toán một khoản nợ sẽ:
a. Làm tăng cả tài sản và nợ phải trả
b. Làm tăng tài sản và giảm nợ phải trả
c. Làm giảm tài sản và tăng nợ phải trả
d. Làm giảm tài sản và giảm nợ phải trả.
e. L àm giảm m ột khoản n ợ này, tăng một khoản n ợ kh ác


̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 5. d v à e
2
̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
Lựa chọn câu trả lời đúng cho các câu hỏi sau đây, gi ải thích ng ắn g ọn
(mỗi câu hỏi có thể có 1 hoặc nhiều câu trả lời đúng)
Đối tuơng phản ánh của kế toán gồm:
a. Tài sản
b. Nguồn hình thành tài sản
c. Sự vận động của tài sản
d. Các mối quan hệ kinh tế pháp lí
e. Tất cả các yếu tố trên.
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 6. e
̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
Lựa chọn câu trả lời đúng cho các câu hỏi sau đây, gi ải thích ng ắn g ọn
(mỗi câu hỏi có thể có 1 hoặc nhiều câu trả lời đúng)
Những đối tượng cần sử dụng thông tin của kế toán gồm:
a. Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp
b. Các chủ nợ
c. Ngân hàng cho doanh nghiệp vay tiền
d. Những người muốn mua cổ phiếu của doanh nghiệp
e. Cơ quan thuế
f. Tất cả các đối tượng trên
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 7. f
̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
Lựa chọn câu trả lời đúng cho các câu hỏi sau đây, gi ải thích ng ắn g ọn
(mỗi câu hỏi có thể có 1 hoặc nhiều câu trả lời đúng)
Yêu cầu tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và hoàn thành ph ải được ghi
nhận vào sổ sách kế toán của doanh nghiệp là th ể hiện c ủa yêu c ầu nào đ ối v ới
thông tin kế toán:
a. Đầy đủ
b. Trung thực
3
c. Khách quan
d. Kịp thời


̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 8. a,b,c,d
̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
Lựa chọn câu trả lời đúng cho các câu hỏi sau đây, gi ải thích ng ắn g ọn
(mỗi câu hỏi có thể có 1 hoặc nhiều câu trả lời đúng)
“Chỉ được ghi nhận trong sổ sách kế toán của đơn vị các nghiệp vụ kinh tế đã
thực sự phát sinh và hoàn thành”. Câu nói trên thể hiện yêu cầu nào sau đây đối với
thông tin kế toán:
a. Đầy đủ
b. Trung thực
c. Khách quan
d. Kịp thời


̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 9. b,c
̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
Những giao dịch sau đây ảnh hưởng như thế nào đến vốn chủ sở hữu của doanh
nghiệp: (tăng, giảm hay không tác động?)
a. Chia cổ tức cho các cổ đông
b. Bán hàng thu tiền ngay
c. Mua tài sản và nợ người bán đến kỳ sau.
d. Phát hành thêm cổ phiếu thu tiền mặt
e. Vay ngân hàng.


̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 10. a. Giảm, b. Tăng, c. Không tác động, d. Tăng, e. Không tác động


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
4
Xác định những khoản mục sau đây là tài sản, nợ phải trả, v ốn ch ủ s ở h ữu, thu
nhập, hay chi phí:
- Tiền mặt
- Cổ phiếu do doanh nghiệp phát hành
- Cổ phiếu do doanh nghiệp khác phát hành mà doanh nghiệp đã mua.
- Khoản thu được từ việc bán hàng.
- Khoản thu được từ việc cung cấp dịch vụ sửa chữa.
- Nợ phải trả người bán
- Khoản phải thu người mua
- Lợi nhuận giữ lại
- Khoản vay ngân hàng
- Nhà xưởng
- Máy móc thiết bị
- Khoản tạm ứng cho công nhân viên
- Phải trả người lao động
- Tiền gửi tại ngân hàng
- Nhận trước tiền hàng của nguời mua
- Ứng trước tiền hàng cho người bán
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Tài sản, nguồn vốn, tài sản, thu nhập, thu nh ập, n ợ ph ải tr ả, tài s ản, ngu ồn v ốn, n ợ
phải trả, TS, TS, TS, nợ phải trả, TS, Nợ phải trả, TS.

̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
Tháng 9/08, Công ty A bán một lô hàng trị giá 100 tri ệu cho khách hàng, yêu c ầu
khách hàng thanh toán ngay 30%, thanh toán 50% tiếp theo trong tháng 10/08 và 20%
thanh toán vào tháng 11/08 .
Công ty nên ghi nhận doanh thu bán hàng vào:
a. Tháng 9/08
b. Tháng 10/08
c. Tháng 11/08
d. Ghi nhận thu nhập tháng 8 là 30 triệu, tháng 10 là 50 triệu và tháng 11 là 20

5
triệu.
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 12. a
̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
Tháng 10/08, Ngân hàng X mua một số máy đếm tiền trị giá 500 tri ệu, nh ưng nợ
lại người bán đến tháng 12/08 mới thanh toán. Ngân hàng X nên ghi tăng tài sản vào:
a. Tháng 12
b. Tháng 10
c. Tháng 11
d. Không có ý nào đúng
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 13. b


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
Việc ghi nhận thu nhập và tài sản trong câu 12 và 13 là đáp ứng nguyên t ắc k ế
toán nào sau đây:
a. Nguyên tắc thận trọng
b. Nguyên tắc trọng yếu
c. Nguyên tắc cơ sở dồn tích
d. Nguyên tắc giá gốc
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 14. c
̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
Theo nguyên tắc cơ sở dồn tích, các nghiệp vụ kinh t ế phát sinh có ảnh h ưởng
đến tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, thu nhập và chi phí c ủa doanh nghi ệp ph ải
được ghi nhận tại thời điểm:
a. Phát sinh
b. Thanh toán
c. Không phải thời điểm nào trong 2 thời điểm kể trên.
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp


6
Câu 15. a
̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
Tháng 9/05, công ty sản xuất đồ gỗ gia dụng, sản xuất được 50 bộ sản phẩm,
và bán được 40 bộ sản phẩm, thu về 400 triệu tiền hàng (giá bán 10triệu/ 1 bộ sản
phẩm). Biết chi phí để sản xuất mỗi bộ sản ph ẩm là 7 tri ệu. H ỏi trong tháng công ty
nên ghi nhận chi phí để giảm thu nhập là:
a. 280 triệu
b.350 triệu
c. 300 triệu
d. 400 triệu
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 16. a


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
Cho biết các nhận định sau là đúng hay sai. Giải thích ngắn gọn
Mét hîp ®ång ®· ký kÕt lµ sÏ nhËn cung cÊp dÞch vô qu¶ng c¸o trong th¸ng
tíi, th¸ng nµy øng tríc sè tiÒn 20 triÖu cho nhµ cung cÊp dÞch vô, kÕ to¸n
kh«ng h¹ch to¸n vµo sæ s¸ch kÕ to¸n th¸ng nµy?
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Sai. Sai nguyên tắc cơ sở dồn tích.

̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
Cho biết các nhận định sau là đúng hay sai. Giải thích ngắn gọn
C«ng ty A hoµn tÊt viÖc thùc hiÖn dÞch vô t vÊn cho kh¸ch hµng vµo th¸ng
8/N, 50% phÝ thu ®îc trong th¸ng 8, cßn 50% kh¸ch hµng sÏ tr¶ vµo th¸ng 10/N,
doanh thu sÏ ®îc ghi nhËn vµo th¸ng nµo? T¹i sao?


̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Doanh thu được ghi nhận trong tháng 8/N. Vì theo nguyên tắc cơ s ở d ồn tích
trong việc ghi nhận doanh thu. Đảm bảo 2 điều kiện. Thứ nh ất: chuy ển giao toàn b ộ
quyền sử dụng cũng như sở hữu hàng hoá, dịch vụ cho khách. Thứ hai, nhận được
tiền hoặc quyền nhận được tiền trong tương lai.
7
̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
Cho biết các nhận định sau là đúng hay sai. Giải thích ngắn gọn
Hãng hàng không thường bán vé trước cho khách, doanh thu c ủa hãng nên đ ược
ghi nhận khi bán vé hay thực hiện chuyến bay?
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Doanh thu hãng được ghi nhận khi thực hiện chuyến bay. Vì theo nguyên t ắc c ơ
sở dồn tích trong việc ghi nhận doanh thu.
̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
Trong t×nh huèng b¸n hµng tr¶ gãp, h·y cho biÕt doa nh thu b¸n hµng nªn
®îc ghi nhËn khi nµo? T¹i sao?
a. Kú giao hµng( Ký hîp ®ång b¸n tr¶ gãp vµ giao hµng cho kh¸ch)
b. Khi kh¸ch hµng thanh to¸n ®ñ tiÒn hµng?
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 20. a.

̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
Cuèi n¨m N, kÕ to¸n c«ng ty A tiÕn hµnh ®iÒu chØnh t¨ng gía trÞ cña mét
sè TSC§ ®· mua trong n¨m (N-1) theo tû lÖ l¹m ph¸t n¨m N.Víi gi¶ ®Þnh c«ng ty
A vÉn ®ang ho¹t ®éng liªn tôc, viÖc lµm nµy vi ph¹m nguyªn t¾c chung nµo cña
kÕ to¸n?


̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 21. Vi phạm nguyên tắc hoạt động liên tục và nguyên tắc giá gốc.
̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
Tµi s¶n cña DN lµ c¸c nguån lùc:
a.Thuéc quyÒn së h÷u cña DN
b.Thuéc quyÒn kiÓm so¸t cña DN
c. G¾n víi lîi Ých trong t¬ng lai cña DN
d.Cã thÓ x¸c ®Þnh ®îc gi¸ trÞ
e. TÊt c¶ c¸c ®iÒu kiÖn trªn8
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 22. e.
̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
Nî ph¶i tr¶ cña DN ®îc x¸c ®Þnh b»ng:
a.Tæng tµi s¶n trõ ®i Tæng tµi s¶n ng¾n h¹n?
b.Tæng nguån vèn trõ ®i Nguån vèn chñ së h÷u?
c.Tæng tµi s¶n trõ ®i Nguån vèn kinh doanh?
d. Tổng nguồn vốn trừ đi nguồn vốn kinh doanh
e. C¸c ph¬ng ¸n trªn ®Òu sai?


̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 23. b
̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
C¸c kho¶n ®i ký quü vµ c¸c kho¶n nhËn ký quü ®Òu thuéc nguån vèn cña
DN?
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 24. Sai. Các khoản đi ký quỹ là tài sản, nhận ký quỹ là nợ phải trả.
̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
VËt liÖu ®· mua ®ang ®i ®êng vµ hµng göi b¸n kh«ng ®îc tÝnh vµo tµi s¶n
cña DN?
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 25. Sai. Vì đây đều là tài sản của đơn vị. (Điều kiện ghi nhận tài sản).


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
C«ng ty may ViÖt tiÕn mua v¶i vÒ ®Ó may, trÞ gi¸ 500 triÖu ®ång, thanh
to¸n ngay 300 triÖu vµ nî ng êi b¸n 200 triÖu,sÏ thanh to¸n trong vßng 30 ngµy tíi.
KÕt qu¶ cña giao dÞch nµy lµ tæng tµi s¶n vµ tæng nî ph¶i tr¶ ®Òu t¨ng lªn 200
triÖu.
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 26. Đúng. (Phương trình kế toán)

9
̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 27
̉


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
Cho các thông tin dưới đây về tình hình của 3 công ty A,.B,C. Hãy tính toán các chỉ tiêu còn thiếu
trong bảng

Công ty A Công ty B Công ty C
Tổng tài sản, 31/12/2008 420.000 540.000 325.000
Tổng nợ phải trả 31/12/2008 215.000 145.000 ?
Vốn góp của chủ sở hữu, 75.000 ? 40.000
31/12/2008
Lợi nhuận giữ lại, ? 310.000 ?
31/12/2008
Thu nhập ròng (lợi nhuận) ? 83.000 113.000
của năm 2008
Cổ tức chia cho các cổ đông 50.000 19.000 65.000
năm 2008
Lợi nhuận giữ lại, 78.000 ? 42.000
01/01/2008
10
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 27. Công ty A: lợi nhuận giữ lại (31/12): 130.000, Thu nhập ròng 2008:
102.000.
Công ty B: Vốn góp của chủ sở hữu: 85.000, Lợi nhuận giữ lại (1/1): 246.000.
Công ty C: Lợi nhuận giữ lại (31/12): 90.000, Tổng nợ phải trả (31/12): 195.000
̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 28
̉


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
Công ty Hoà Phát chuyên kinh doanh thiết bị văn phòng. Tổng tài s ản, n ợ ph ải
trả và vốn chủ sở hữu của công ty tại thời điểm 01/08/2008 được trình bày ở bảng
sau. Trong tháng 8/2008, công ty cũng đã tham gia một số nghiệp vụ kinh tế được liệt
kê trong bảng.
Yêu cầu: Thể hiện tác động của mỗi giao dịch đến tài sản, nợ phải trả, vốn chủ
sở hữu, và tính toán lại các chỉ tiêu trên vào cuối kỳ. Giao d ịch đ ầu tiên đã đ ược th ực
hiện như một ví dụ:


Nợ Vốn
phải chủ sở
Tài
sản t rả hữu
= +
01/08/2008 420000 345000 75000
03/08/2008 + +
Vay NH 15000 bằng tiền mặt 15000 15000
Tổng mới 435000 360000 75000
07/08/20048
Mua hàng hóa chưa trả tiền người bán
32000
Tổng mới
10/08/2008
Trả nợ người bán bằng tiền mặt 8000
Tổng mới
12/08/2008

11
Thu nợ của người mua bằng tiền mặt
12000
Tổng mới
15/07/2008
Mua một thiết bị sản xuất mới 50000,
trả tiền ngay cho người bán 20000, phần
còn lại nợ sang tháng sau
Tổng mới
18/08/08
Bán một số sản phẩm nội thất cho
người mua 10000
Chi phí để sản xuất ra số sản phẩm
trên là 7000
Tổng mới
23/08/2008
Mua nguyên vật liệu về nhập kho 5000,
thanh toán cho người bán từ Tiền gửi
ngân hàng
Tổng mới
27/08/2008
Trả tiền điện, nước, điện thoại trong
tháng 3000
Tổng mới


̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp
12
̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 29
̉


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
Tổng tài sản và nợ phải trả của công ty Việt Anh như sau:


Tài sản Nợ phải trả
Đầu $210.000 $145.000
năm
Cuối $300.000 $220.000
năm
Xác định lợi nhuận ròng cho công ty trong năm trong từng trường hợp sau:
Chủ nhân không đầu tư thêm vào công ty hoặc rút tiền ra trong năm
a.
b. Chủ nhân không đầu tư thêm vào công ty nhưng rút tiền ra 22.000 $ trong năm
c. Chủ nhân đầu tư thêm $13.000 nhưng không rút tiền ra trong năm
d.Chủ nhân đầu tư thêm $ 10.00, nhưng rút ra $ 22.000 trong

̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 29. a. Lợi nhuận ròng: 15.000
b. Lợi nhuận ròng: 37.000
c. Lợi nhuận ròng: 2.000
d. Lợi nhuận ròng: 27.000


̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 30
̉


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
Hãy xác định chỉ tiêu còn thiếu trong bảng sau:
Tổng tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu
558.000 342.000 ?
? 562.500 375.000
307.500 ? 142.500


13
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 30. (Phương trình kế toán)
̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 31
̉


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
. Công ty sản xuất Cooper trong kỳ có thực hiện một số hoạt động như sau:
a. Vay tiền từ ngân hàng
b. Bán một mảnh đất thu tiền ngay, giá bán bằng với giá mua ban đầu.
c. Thanh toán khoản nợ người bán bằng tiền gửi ngân hàng.
d. Mua một số máy tính mới nhưng chưa trả tiền người bán.
e. Các chủ sở hữu đầu tư thêm tiền vào doanh nghiệp
f. Mua một số thiết bị văn phòng, thanh toán ngay bằng tiền mặt
g. Khách hàng thanh toán tiền hàng nợ kỳ trước bằng chuyển khoản qua NH.
h. Bán một số tài sản cố định không dùng đến với giá thấp hơn giá mua ban đầu.
Hãy cho biết mỗi giao dịch trên tác động như thế nào đến tổng tài sản , tổng
nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp? (tăng, giảm, hay không tác
động).
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Tổng TS Tổng NPT
Đáp án VCSH
a Tăng Tăng Không
14
b Không Không Không
Giảm Giảm
c. Không
d. Tăng Tăng Không
e. Tăng Không Tăng
f. Không Không Không
g. Không Không Không
Giảm Giảm
h. Không
̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 32
̉


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
Các chỉ tiêu về tài sản và nguồn vốn của công ty Perez vào 31/12/2008 s ắp x ếp
một cách ngẫu nhiên như sau:
Dây chuyền sản xuất Thiết bị văn phòng
90.000 10.200
Các khoản phải trả người Đất đai nhà xưởng
43.800 210.000
bán
Các khoản phải thu khách 56.700 Vốn đầu tư của chủ sở 75.000
hữu
hàng
Tiền mặt Trái phiếu phát
36.300 213.600
hành
Lợi nhuận giữ lại ?
Hãy phân loại các chỉ tiêu theo kết cấu tài sản và ngu ồn hình thành tài s ản;
xác định chỉ tiêu lợi nhuận giữ lại của công ty
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 32. Bảng cân đối kế toán của Công ty

Tài sản Số tiền Nguồn vốn Số tiền
Dây chuyền SX 90.000 Nợ phải trả người 43.800
bán
Phải thu khách Vốn chủ sở hữu
56.700 75.000
hàng
Tiền mặt Trái phiếu phát
36.300 213.600
hành
Thiết bị Lợi nhuận giữ
văn 10.200 70.800
lại
phòng
Đất đai nhà 210.000
xưởng
Tổng TS Tổng nguồn
403.200 403.200
vốn
15
̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 33
̉


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
. Ông Tùng là một thợ sửa chữa mô tô xe máy lành nghề, năm 2008 ông quy ết
định mở xưởng sửa chữa riêng của mình. 20/01/2008 ông Tùng bắt đầu hoạt động
kinh doanh của mình. Trong tháng 1, đã có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:
20/01: Bắt đầu kinh doanh bằng cách đầu tư 80.000 tiền mặt cho x ưởng sửa
chữa.
21/01: Mua khu xưởng sửa chữa với giá 52.000 trả ngay bằng tiền mặt.
22/01: Mua một tòa nhà trị giá 36.000, trả ngay 6000 bằng tiền mặt, và nợ lại
người bán 30.000
23/01: Mua chịu các dụng cụ sửa chữa và phụ tùng thay thế trị giá 13.800
24/01: Ông Tùng nhận thấy số dụng cụ và phụ tùng thay th ế mua hôm trước là
quá nhiều nên đã bán lại cho một xưởng sửa chữa gần đó theo giá mua là 1.800
nhưng cho người mua nợ trong vòng 1 tháng.
26/01: Người mua chịu số công cụ, dụng cụ ngày 24/01 thanh toán lần 1 được
600
27/01: Trả 6.800 trong tổng số tiền nợ người bán về công cụ dụng cụ mua ngày
23/01.
Xưởng của ông Tùng bắt đầu mở của phục vụ khách hàng từ ngày 24/01. Đến
31/01 tổng số tiền thu đuợc từ phí dịch vụ sửa xe là 2.200. Toàn b ộ s ố phí này đ ược
thu ngay bằng tiền mặt.
Cũng trong ngày 31/01, ông Tùng trả lương tháng 1 cho công nhân sửa chữa là
1.200 và thanh toán tiền điện, nước, điện thoại trong tháng hết 200.
Yêu cầu: Phân tích tác động của các giao dịch kinh tế trên đ ến tình hình tài
sản và nguồn vốn của Xưởng sửa chữa .
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 33. Phương trình kế toán


16
̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 34
̉


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
a. Cuối tháng 11/2008, cửa hàng kinh doanh xe máy Thành Lê mua m ột lô 30 xe
máy từ công ty Yamaha Việt Nam, trị giá 660 triệu. Cửa hàng đã thanh toán cho
Yamaha Việt Nam 50% qua tiền gửi ngân hàng, 50%nợ đến cuối tháng 01/2009. Lô
xe máy trên đã được cửa hàng bán hết trong tháng 12/2008 với giá 33 tri ệu /chi ếc.
Hỏi giá vốn hàng bán của lô xe máy trên được tính vào chi phí c ủa tháng nào? (tháng
11 hay tháng 12 năm 2008, hay tháng 1 năm 2009)? Vì sao?
b. Trong năm 2008, hãng đóng tàu du lịch Vinasea đã bỏ ra 500 triệu để đóng 2
chiếc tàu theo một mẫu mới và dự kiến sẽ đưa ra thị trường vào cuối năm 2008. Đến
31/12/2008, cả 2 chiếc tàu đều còn dở dang và mới hoàn thành được 70%. Kho ản chi
500 triệu có được đưa vào xác định KQHĐKD của năm 2008 không? Vì sao? Kho ản
chi này sẽ được hãng Vinasea trình bày ở đâu trên các Báo cáo tài chính c ủa năm
2008?
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 34. a. Tháng 12/ 2008.
b. Không được trình bày trên báo cáo kết quả kinh doanh của công ty. Vì chỉ là một
khoản chi tiêu của công ty, chưa thực sự là chi phí của th ời kỳ đó. Nó đ ược trình bày
trên BCĐKT chỉ tiêu: chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (tài sản của công ty)
̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 35
̉


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
Trong mỗi tình huống sau hãy cho biết nguyên tắc kế toán chung nào trong
số các nguyên tắc sau đây đã bị vi phạm:
Nguyên tắc phù hợp Nguyên tắc giá gốc Nguyên t ắc
thận trọng
Nguyên tắc trọng yếu Nguyên tắc cơ sở dồn tích
17
Tình huống 1: Kế toán của một cửa hàng mua bán xe máy đã trích kh ấu hao các
thùng đựng rác bằng kim loại của cửa hàng có giá trị là 720.000đ trong 10 năm.
Tình huống 2: Một hãng hàng không dân dụng nhỏ của Hoa Kỳ đã không trích
khấu hao các máy bay của mình vì theo Luật Hàng không Hoa kỳ h ọ luôn ph ải duy trì
các máy bay này ở tình trạng tốt như mới.
Tình huống 3: Khách sạn Biển Xanh ghi nhận doanh thu cho thuê phòng c ủa
mình vào ngày họ nhận đặt phòng. Trong mùa đông, thường có nhi ều khách hàng đ ặt
phòng trước vài tháng thậm chí cả năm.
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 35.
Tình huống 1: Sai nguyên tắc trọng yếu., thận trọng.
Tính huống 2: Sai nguyên tắc cơ sở dồn tích, nguyên tắc phù hợp, nguyên tắc
thận trọng.
Tình huống 3: Sai nguyên tắc cơ sở dồn tích, nguyên tắc thận trọng.
̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 36
̉̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
Bà Thanh Vân là người sáng lập và là người quản lý một khu nhà trẻ có tên Hoạ
Mi . Nhà trẻ đang cần một khoản vay ngân hàng để tài trợ cho các ho ạt đ ộng c ủa
mình. Bà Vân đã chuẩn bị bảng cân đối kế toán cho c ơ s ở kinh doanh c ủa mình đ ể đi
vay. Các khoản mục trong bảng cân đối đã được sắp xếp đúng th ứ t ự, nh ưng có m ột
số sai sót liên quan đến một số nguyên tắc chung của kế toán.
Nhà trẻ Hoạ Mi
Bảng cân đối kế toán
Ngày 30 tháng 9 năm 2008
Tài sản Nợ phải trả và VCSH
Tiền và tương đương
Nợ phải trả
21.900
tiền
Phải thu khách hàng Phải trả người bán
132.200 6,000
18
Công cụ dụng cụ
(đồ chơi, Phải trả CBCNV
trang 3,000 29,200
phục,..)
Tổng nợ phải
Nhà cửa 27,000 35,200
trả
Máy móc thiết bị (TB
Vốn chủ sở hữu
9,400
chiếu sáng)
Phương tiện vận tải Vốn góp của CSH
15,000 50,000
Tổng Nợ phải trả và
Tổng tài sản 208,500 85,200
VCSH
Giả sử sau khi trao đổi với bà Vân, và xem xét lại sổ sách kế toán c ủa Nhà tr ẻ,
bạn phát hiện ra một số vấn đề như sau:
a. Tiền và tương đương tiền 21.900, bao gồm 15.000 trong tài khoản TG thanh
toán của nhà trẻ, 1.900 là tiền mặt tại quỹ của DN, và 5.000 trong tài kho ản
tiền gửi cá nhân của bà Vân.
b. Khoản phải thu khách hàng được ghi nhận với giá trị 132.200 gồm ph ải thu
khách hàng A là 7.200. Phần còn lại 125.000 là ước tính của bà Vân về tiền phí
thu được từ khách hàng trong giai đoạn từ 30/9 đến hết năm.
c. Bà Vân cũng cho biết số công cụ dụng cụ được mua cách đây vài hôm v ới giá
là 18.000. DN đã thanh toán cho người bán là công ty ABC 3.000 bằng ti ền m ặt
và nợ lại 15.000 đến tháng 1 năm sau. Tuy nhiên do khoản nợ này ch ưa đ ến
hạn nên nó không được ghi nhận và thể hiện trên bảng cân đối k ế toán c ủa
DN.
d. Nhà trẻ thuê toà nhà của mình từ Công ty Bất động sản An Khánh với giá là
3.000/ tháng. Số tiền 27.000 trên bảng cân đối kế toán là số tiền thuê nhà đã trả
từ đầu năm đến hết tháng 9/08. Công ty An Khánh đã mua tòa nhà này cách đây
7 năm với giá là 135.000.
e. Phương tiện vận tải là chiếc ô tô của bà Vân được mua cách đây 2 năm với giá
là 9.000. Gần đây bà thấy một chiếc xe tương tự được chào bán v ới giá là
15.000. Bà Vân không sử dụng ô tô trong hoạt động kinh doanh của Nhà trẻ.
f. Khoản phải trả người bán 6000 bao gồm nợ của Nhà trẻ là 3.900 và 2.100 là
số dư nợ trong tài khoản thẻ Visa của bà Vân. (thực chất là khoản bà Vân nợ
NH về các chi tiêu cá nhân của mình).
g. Khoản phải trả cán bộ CNV 29.200 gồm 4.200 là tiền lương c ủa nhân viên
trong tháng 9 và 25.000 là số tiền Nhà trẻ dự kiến để mới các danh hài Xuân
Bắc, Tự Long và Minh Vượng đến biểu diễn phục vụ cho b ọn tr ẻ vào d ịp
Noel và tết dương lịch.
19
h. Khi bà Vân thành lập Vườn trẻ các đây vài năm, bà đã đầu t ư vào v ườn tr ẻ là
25.000. Tuy nhiên gần đây đã có một công ty đề nghị mua lại Nhà trẻ của bà
với giá 50.000. Chính vì thế bà đã ghi giá trị vốn góp của mình trên bảng cân
đối kế toán là 50.000.
Yêu cầu: Đối với thông tin cho trên hãy cho biết theo bạn cần ph ải đi ều
chỉnh những khoản mục tài sản và nguồn vốn của DN như thế nào và tại sao?
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Điều chỉnh các khoản mục cần thiết:
a. Tiền và tương đương tiền (tiền mặt, TGNH): 16.900.
b. Phải thu khách hàng A: 7.200.
c. Công cụ dụng cụ: 18.000, Phải trả người bán 15.000.
d. Không phản ánh.
e. Không phản ánh.
f. Phải trả người bán 3.900.
g. Phải trả công nhân viên trong tháng : 4.200.
h. Vốn góp của chủ sở hữu: 25.000.
̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 37
̉̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
Hòa An là một công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ gi ải trí.Giám đ ốc là ông
Phong đã lập Bảng cân đối kế toán sau cho công ty. Mặc dù các kho ản m ục đã đ ược
sắp xếp tương đối chính xác nhưng lại có những sai sót liên quan đến m ột s ố nguyên
tắc chung của kế toán
Công ty Hòa An
Bảng cân đối kế toán
Ngày 30 tháng 11 năm 2007
20
Tài sản Nợ phải trả và VCSH
Tiền và tương đương tiền Nợ phải trả
5.150
Đầu tư ngắn hạn Vay và nợ ngắn hạn
2.700 67.000
Phải thu khách hàng Phải trả người bán
2.450 35.805
Đất đai (quyền sd Tổng nợ phải
70.000 102.805
đất) trả
Nhà cửa Vốn chủ sở hữu
54.320
Thiết bị, dụng cụ quản lý Vốn góp của CSH
8.850 5.000
Tài sản khác Lợi nhuận giữ lại
22.400 58.065
Tổng Nợ phải trả và
Tổng tài sản 165.870 165.870
VCSH

Giả sử sau khi trao đổi với ông Phong và xem xét sổ sách kế toán của công ty,
chúng ta biết được các thông tin sau:
a. Giá trị tiền và tương đương tiền 5.150 gồm 3.400 là s ố dư trong tài khoản ti ền
gửi thanh toán của công ty; 540 là tiền mặt tại quỹ của cty và 1.210 là s ố d ư
trong tài khoản tiền gửi tiết kiệm cá nhân của ông Phong.
b. Trong các khoản đầu tư ngắn hạn có một Giấy nh ận nợ m ệnh giá 500 mà ông
Phong nhận được cách đây vài năm sau khi thắng tại một Casino ở Quảng
Ninh. Giấy nhận nợ này được ký bởi “B.K.”, một người mà ông Phong đã g ặp
ở Casino nhưng không liên lạc được từ đó.
c. Thiết bị, dụng cụ quản lý bao gồm một thiết bị được ông Phong ghi lại với giá
là 2.900. Tuy nhiên thiết bị này được mua vào ngày 20/11 với giá là 9.400, công
ty đã thanh toán ngay bằng tiền mặt là 2.900 và n ợ l ại ng ười bán 6.500. Vì
khoản nợ này sẽ đáo hạn vào tháng 2/2008 nên nó không đ ược tính vào kho ản
Phải trả người bán trên Bảng cân đối kế toán.
d. Cũng trong số thiết bị dụng cụ quản lý có một máy tính có trị giá là 2525
nhưng hiện nay không thuộc về công ty do ông Phong đã tặng nó cho một tổ
chức từ thiện ở địa phương.
e. Tài sản khác có trị giá 22.400 là toàn bộ khoản thuế thu nhập DN mà công ty đã
nộp trong năm. Tuy nhiên ông Phong tin rằng s ố ti ền thu ế này đã đ ược tính
toán không chính xác, và một người bạn hiện đang học luật đã h ứa rằng s ẽ
giúp ông Phong đòi lại khoản tiền thuế trên ngay sau khi anh ta k ết thúc kỳ thi
để trở thành luật sư.
f. Đất đai đã được mua với giá là 39.000, tuy nhiên gần đây một người bạn của
ông phong đã đề nghị mua lại với giá là 70.000 nếu ông Phong tháo dỡ và di


21
chuyển toàn bộ nhà cửa của mình khỏi khu đất. Do đó ông xác định lại giá trị
của mảnh đất là 70.000.
g. Khoản phải trả người bán bao gồm 32.700 là nợ của công ty và 3.105 là s ố
tiền mà ông Phong đang nợ ngân hàng trong tài khoản thẻ Master của mình.
Yêu cầu: Đối với thông tin cho trên hãy cho biết theo bạn cần ph ải đi ều
chỉnh những khoản mục tài sản và nguồn vốn của công ty như th ế nào và t ại
sao.
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Điều chỉnh các khoản mục cần thiết:
1. Tiền và tương đương tiền: 3.940, bao gồm TGNH: 3.400, TM: 540.
2. Đầu tư ngắn hạn: 2.700 – 500 = 2.200.
3. Thiết bị dụng cụ quản lý: 9.400, nợ phải trả người bán: 6.500.
4. Thiết bị quản lý của công ty là 9.400 (thiết b ị nghi ệp v ụ 3), thi ết b ị khác
(8.850 – 2.900 – 2.525 = 3.425)
5. Không ghi nhận tài sản khác là 22.400.
6. Đất đai (quyền sử dụng đất): 39.000.
7. Khoản phải trả người bán: 32.700.

̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 38
̉


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
Một bản chứng từ kế toán cần:
a. Chứng minh tính hợp pháp, hợp lý của nghiệp vụ kinh tế phát sinh
b. Cung cấp thông tin về các nghiệp vụ đã phát sinh
c. Thể hiện trách nhiệm của những đối tượng có liên quan.
d. Tất cả các trường hợp trên

̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 38. d.
̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 39
̉


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp

22
Ý nghĩa của chứng từ kế toán
a. Phản ánh sự vận động của đối tượng kế toán
b. Cung cấp thông tin cho quản lý
c. Là căn cứ pháp l ý đ ể b ảo v ệ t ài s ản, ngăn ngừa hành vi tham ô, lãng
phí
d. Là căn cứ để ghi sổ kế toán
e. Tất cả các ý trên
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 39. e
̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 40
̉


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
Những yếu tố nào sau đây là yếu tố bắt buộc trên chứng từ kế toán.
a. Tên chứng từ
b. Phương thức thanh toán
c. Thời gian lập bản chứng từ
d. Quy mô của nghiệp vụ
e. Tên, địa chỉ của người hoặc đơn vị liên quan đến chứng từ
g. Số chứng minh thư của người liên quan
f. cả a, c, d và e.

̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 40. f
̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 41
̉


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
Theo mức độ tổng hợp số liệu trên chứng từ, ch ứng từ được chia thành các lo ại
như
a. Chứng từ ban đầu (Chứng từ gốc)
b. Chứng từ tổng hợp (Chứng từ ghi sổ)
c. Chứng từ mệnh lệnh
d. Chứng từ chấp hành
23
e. Cả a và b
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 41. e


̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 42
̉


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
Hãy trả lời đúng, sai cho mỗi vấn đề sau:
Kế toán không nhất thiết phải ghi định khoản kế toán trên chứng từ.


̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 42. Đúng. Vì định khoản kế toán chỉ là yếu tố bổ sung.
̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 43
̉


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
Hãy trả lời đúng, sai cho mỗi vấn đề sau:
Tên và chữ ký của người lập chứng từ bắt buộc phải ghi rõ trên chứng từ
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 43. Đúng.
̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 44
̉


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
Hãy trả lời đúng, sai cho mỗi vấn đề sau:
Chứng từ mệnh lệnh không chứng minh được nghiệp vụ đã phát sinh và hoàn
thành.
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 44. Đúng
̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 45
̉

24
̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
Hãy trả lời đúng, sai cho mỗi vấn đề sau:
Chứng từ tổng hợp không thể dùng để ghi sổ vì nó không phải là chứng từ gốc.
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 45. Sai
̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 46
̉


Thông tin về thuôc tinh câu hoi, bai tâp:
̣́ ̉ ̣̀
Trinh độ
̀ ̣ ̣ ̉ ́
X Đai hoc x Cao đăng x Trung câp
́ ́ Lý thuyêt
́ ̣̀
Tinh chât: x Bai tâp


Chương: Tông hợp chung
̉
I X II III


Mức đô:
̣ ̀ X Dễ
Khó Trung binh


Đanh gia: x Kiêm tra giữa kỳ X Thi kêt thuc hoc phân
́ ́ ̉ ́ ́ ̣ ̀ ́ ̣
Thi tôt nghiêp


Hinh thức:
̀ Viêt (tự luân)
́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ́
X Viêt (trăc nghiêm) Vân đap̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
Hãy trả lời đúng, sai cho mỗi vấn đề sau:
Chứng từ một lần cần phải hủy ngay sau khi ghi sổ xong.
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 46. Sai.
̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 47
̉


Thông tin về thuôc tinh câu hoi, bai tâp:
̣́ ̉ ̣̀
Trinh độ
̀ ̣ ̣ ̉ ́
X Đai hoc x Cao đăng x Trung câp
́ ́ Lý thuyêt
́ ̣̀
Tinh chât: x Bai tâp


Chương: Tông hợp chung
̉
I X II III


Mức đô:
̣ ̀ X Dễ
Khó Trung binh


Đanh gia: x Kiêm tra giữa kỳ
́ ́ ̉ ́ ́ ̣ ̀ ́ ̣
Thi kêt thuc hoc phân Thi tôt nghiêp


Hinh thức:
̀ Viêt (tự luân)
́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ́
X Viêt (trăc nghiêm) Vân đap25
̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
Chứng từ mệnh lệnh thường thể hiện các nghiệp vụ đã …………….. nh ưng
chưa ………………
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

C âu 47: Phát sinh, hoàn thành

̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 48
̉


Thông tin về thuôc tinh câu hoi, bai tâp:
̣́ ̉ ̣̀
Trinh độ
̀ ̣ ̣ ̉ ́
X Đai hoc x Cao đăng x Trung câp
́ ́ Lý thuyêt
́ ̣̀
Tinh chât: x Bai tâp


Chương: Tông hợp chung
̉
I X II III


Mức đô:
̣ ̀ X Dễ
Khó Trung binh


Đanh gia: x Kiêm tra giữa kỳ
́ ́ ̉ ́ ́ ̣ ̀ ́ ̣
Thi kêt thuc hoc phân Thi tôt nghiêp


Hinh thức:
̀ Viêt (tự luân)
́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ́
X Viêt (trăc nghiêm) Vân đap̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
Chứng từ bên trong là chứng từ ………………….. Chứng từ bên ngoài là ch ứng
từ ………………….
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 48: Do nội bộ đơn vị lập, do đơn vị bên ngoài lập

̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 49
̉


Thông tin về thuôc tinh câu hoi, bai tâp:
̣́ ̉ ̣̀
Trinh độ
̀ ̣ ̣ ̉ ́
X Đai hoc x Cao đăng x Trung câp
́ ́ Lý thuyêt
́ ̣̀
Tinh chât: x Bai tâp


Chương: Tông hợp chung
̉
I X II III


Mức đô:
̣ ̀ X Dễ
Khó Trung binh


Đanh gia: x Kiêm tra giữa kỳ
́ ́ ̉ ́ ́ ̣ ̀ ́ ̣
Thi kêt thuc hoc phân Thi tôt nghiêp


Hinh thức:
̀ Viêt (tự luân)
́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ́
X Viêt (trăc nghiêm) Vân đap
26
̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
Phân loại theo công dụng chứng từ gồm: chứng từ ……………………., chứng từ
……………. , chứng từ ………………. ............, chứng từ liên hợp.

̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 49: Ch ứng từ mệnh lệnh, chứng từ thực hiện, chứng từ thủ tục kế toán

̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 50
̉


Thông tin về thuôc tinh câu hoi, bai tâp:
̣́ ̉ ̣̀
Trinh độ
̀ ̣ ̣ ̉ ́
X Đai hoc x Cao đăng x Trung câp
́ ́ Lý thuyêt
́ ̣̀
Tinh chât: x Bai tâp


Chương: Tông hợp chung
̉
I X II III


Mức đô:
̣ ̀ X Dễ
Khó Trung binh


Đanh gia: x Kiêm tra giữa kỳ
́ ́ ̉ ́ ́ ̣ ̀ ́ ̣
Thi kêt thuc hoc phân Thi tôt nghiêp


Hinh thức:
̀ Viêt (tự luân)
́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ́
X Viêt (trăc nghiêm) Vân đap̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
Các ………………….. của chứng từ kế toán là các yếu tố mà nếu thiếu các ch ỉ tiêu
này thì sẽ không đảm bảo tính pháp lí của chứng từ.
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 50: Các yếu tố bắt buộc

̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 51
̉


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
Chứng từ điện tử phải đảm bảo …………………………………………. và có
yếu tố bảo toàn và bảo mật dữ liệu.
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 51: Đầy đủ mọi yếu tố bắt buộc

̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 52
̉
27
̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
Nội dung của chứng từ gồm các yếu tố ……………. và các yếu t ố
………………..
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 52: Y ếu t ố b ắt bu ộc v à y ếu t ố b ổ sung

̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 53
̉


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
Kế hoạch luân chuyển chứng từ là ………….. được thiết lập trước cho
………………………. của chứng từ.
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Kế hoạch luân chuyển chứng từ kế toáṇ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 54
̉


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
Các khâu trong quá trình luân chuyển chứng từ gồm: ……………..
…………………..; …………………….. ………..; …………………………….. ;
……………………………….
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 54: Chương trình luân chuyển chứng từ kế toán

̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 55
̉


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
T×nh h×nh tµi s¶n vµ nguån vèn cña DN vµo thêi ®iÓm ®Çu kú:( ĐVT:
1.000 ®ång)
1- TiÒn mÆt: 200.000
28
2- M¸y mãc thiÕt bÞ: 1.000.000
Nh÷ng tµi s¶n trªn ®îc nhµ níc cÊp 50%, Cæ ®«ng ®ãng gãp 50%
Trong th¸ng cã c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh nh sau:( ®¬n vÞ 1.000
®ång)
1- Nép tiÒn mÆt vµo ng©n hµng 150.000
2- Mua vËt liÖu chÝnh vÒ nhËp kho ®· tr¶ b»ng tiÒn mÆt trÞ gi¸ 10.000
3- Mua vËt liÖu phô vÒ nhËp kho cha tr¶ tiÒn ngêi b¸n,trÞ gi¸ 8.000
4- Dïng tiÒn göi ng©n hµng thanh to¸n tiÒn cho ngêi b¸n 4.000
5- Dïng tiÒn mÆt øng tríc cho ngêi b¸n vËt liÖu 5.000
6- NhËn øng tríc tiÒn hµng cña ngêi mua b»ng tiÒn mÆt 10.000
7- Mua mét TSC§ h÷u h×nh tr¶ b»ng tiÒn ®i vay dµi h¹n, trÞ gi¸ 50.000
8- Rót tiÒn göi ng©n hµng vÒ bæ sung tiÒn mÆt 20.000
9- Mua vËt liÖu chÝnh vÒ nhËp kho,trÞ gi¸ 15.000,trõ vµo tiÒn ®· øng tr -
íc cho ngêi b¸n 5.000, cßn l¹i thanh to¸n b»ng tiÒn göi ng©n hµng.
Yªu cÇu:
a- Ph©n lo¹i tµi s¶n vµ nguån vèn vµo thêi ®iÓm ®Çu kú
b- §Þnh kho¶n vµ ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô vµo TK ch÷ T vµ tÝnh sè d cuèi
kú trªn c¸c TK
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 55.
Tại thời điểm đầu kỳ: Tài sản gồm Tiền mặt: 200.000, TSCĐ: 1.000.000;
a.
nguồn vốn: 1.200.000.
Định khoản kế toán:
b.
1. Nợ TK 112: 150.000
Có TK 111: 150.000
2. Nợ TK 152: 10.000
Có TK 111: 10.000
3. Nợ TK 152: 8.000
Có TK 331: 8.000
4. Nợ TK 331: 4.000
Có TK 112: 4.000
5. Nợ TK 331: 5.000
Có TK 111: 5.000
6. Nợ TK 111: 10.000
Có TK 131: 10.000
7. Nợ TK 211: 50.000
Có TK 341: 50.000
29
8. Nợ TK 111: 20.000
Có TK 112: 20.000
9. Nợ TK 152: 15.000
Có TK 331: 5.000
Có TK 112: 10.000


̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 56
̉


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp

T¹i doanh nghiÖp X ngµy 1-1-N cã tµi liÖu vÒ tµi s¶n vµ nguån h×nh thµnh tµi
s¶n nh sau:
(§¬n vÞ tÝnh: 1000®)
Trong th¸ng 1-N cã c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh nh sau: (®¬n vÞ tÝnh:
1000®)
1- C¸n bé c«ng nh©n viªn hoµn tr¶ tiÒn t¹m øng nhËp quü tiÒn mÆt lµ:
4000.
2-XuÊt tiÒn mÆt ®Ó tr¶ ngêi b¸n lµ: 20.000
3- Rót tiÒn göi ng©n hµng vÒ bæ sung tiÒn mÆt lµ: 50.000
4- XuÊt tiÒn mÆt ®Ó tr¶ l¬ng cho c«ng nh©n viªn: 50.000
5- Nhµ níc cÊp cho doanh nghiÖp mét T.S.C.§ lµm t¨ng nguån vèn kinh
doanh lµ: 150.000
6- Vay ng¾n h¹n ng©n hµng ®Ó tr¶ nî ngêi b¸n: 100.000
7- Ngêi mua tr¶ tiÒn doanh nghiÖp göi vµo tµi kho¶n tiÒn göi ng©n hµng
lµ: 50.000
8- ChuyÓn tiÒn göi ng©n hµng nép thuÕ cho ng©n s¸ch nhµ n íc: 10.000
vµ tr¶ kho¶n vay ng¾n h¹n cña c¬ quan Y lµ: 40.000.
9- Chi tiÒn mÆt t¹m øng cho c«ng nh©n viªn: 5.000
10- ChuyÓn tiÒn göi ng©n hµng tr¶ cho ngêi b¸n lµ: 80.000

Yªu cÇu:
§Þnh kho¶n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong th¸ng 1-N, ph¶n ¸nh vµo
tµi kho¶n kÕ to¸n liªn quan. Bi ết các tài khoản liên quan có đủ số dư để hoạt
30
động.
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Định khoản kế toán
1. Nợ TK 111: 4.000
Có TK 141: 4.000
2. Nợ TK 331: 20.000
Có TK 111: 20.000
3. Nợ TK 111: 50.000
Có TK 112: 50.000
Nợ TK 334: 50.000
4.
Có TK 111: 50.000
5. Nợ TK 211: 150.000
Có TK 411: 150.000
6. Nợ TK 331: 100.000
Có TK 311: 100.000
7. Nợ TK 112: 50.000
Có TK 131: 50.000
8. Nợ TK 333: 10.000
Nợ TK 311: 40.000
Có TK 112: 50.000
Nợ TK 141: 5.000
9.
Có TK 111: 5.000
10. Nợ TK 331: 80.000
Có TK 111: 80.000
̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 57
̉


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp

T¹i doanh nghiÖp Y, Quý I n¨m N cã tµi liÖu sau:
(§¬n vÞ tÝnh: 1000®)
I- Sè d ®Çu kú cña c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n:
- T.K tiÒn mÆt 250.000
- T.K tiÒn göi ng©n hµng 300.000
31
- T.K vay dµi h¹n 150.000
- T.K ph¶i thu cña ngêi mua(d nî) 50.000
- T.K nguyªn vËt liÖu 700.000
- T.K T.S.C.§ h÷u h×nh 2.000.000
- T.K nguån vèn kinh doanh 2.200.000
- T.K vay ng¾n h¹n 300.000
- T.K ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n (d cã) 140.000
- T.K thuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép nhµ níc (d cã): 100.000
- T.K quü ®Çu t ph¸t triÓn 280.000
- T.K nguån vèn ®Çu t X.D.C.B 50.000
- T.K lîi nhuËn cha ph©n phèi 80.000
C¸c T.K kh¸c sè d b»ng 0, hoÆc kh«ng cã sè d.
II- C¸c nghiÖp vô ph¸t sinh trong quý I- N:
1- Mua T.S.C.§ h÷u h×nh, ®· tr¶ b»ng tiÒn vay dµi h¹n: 250.000
2- Mua nguyªn vËt liÖu vÒ nhËp kho cha tr¶ tiÒn ngêi b¸n: 15.000
3- ChuyÓn tiÒn göi ng©n hµng tr¶ tiÒn vay ng¾n h¹n ng©n hµng: 120.000
4- Ngêi mua tr¶ tiªn b»ng chuyÓn kho¶n qua ng©n hµng sè tiÒn:
50.000( nhËn ®îc giÊy b¸o cã cña ng©n hµng,biÕt ng êi mua ®· tr¶ tiÒn vµo tµi
kho¶n tiÒn göi ng©n hµng)
5- Nhµ níc cÊp cho doanh nghiÖp mét T.S.C.§ nguyªn gi¸: 200.000.
6- ChuyÓn tiÒn göi ng©n hµng nép thuÕ cho ng©n s¸ch: 100.000
7- ChuyÓn quü ®Çu t ph¸t triÓn sang nguån vèn ®Çu t X.D.C.B: 200.000
8-XuÊt quü tiÒn mÆt göi vµo ng©n hµng: 50.000 Đ
9- ChuyÓn tiÒn göi ng©n hµng tr¶ tiÒn vay dµi h¹n ng©n hµng: 100.000
10- ChuyÓn nguån vèn D.T.X.D c¬ b¶n sang nguån vèn kinh doanh:
180.000
11- TrÝch tõ lîi nhuËn cha ph©n phèi ®Ó bæ sung quü ®Çu t ph¸t triÓn:
20.000
Yªu cÇu:
1- LËp ®Þnh kho¶n kÕ to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong kú, vµ
cho biÕt tõng nghiÖp vô thuéc lo¹i quan hÖ ®èi øng kÕ to¸n nµo?
32
2- Ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô vµo tµi kho¶n vµ tÝnh sè d cuèi kú trªn c¸c tµi
kho¶n.
3- LËp b¶ng c©n ®èi tµi kho¶n (b¶ng ®èi chiÕu sè ph¸t sinh)
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Định khoản kế toán
1. Nợ TK 211: 250.000
Có TK 341: 250.000
2. Nợ TK 152: 15.000
Có TK 331: 15.000
3. Nợ TK 311: 120.000
Có TK 112: 120.000
4. Nợ TK 112: 50.000
Có TK 131: 50.000
5. Nợ TK 211: 200.000
Có TK 411: 200.000
6. Nợ TK 333: 100.000
Có TK 112: 100.000
7. Nợ TK 414: 200.000
Có TK 441: 200.000
8. Nợ TK 112: 50.000
Có TK 111: 50.000
9.Nợ TK 341: 100.000
Có TK 112: 100.000
10. Nợ TK 441: 180.000
Có TK 411: 180.000
11. Nợ TK 421: 20.000
Có TK 414: 20.000
̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 58
̉


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
¤ng Văn Phong më mét cöa hµng b¶o dìng xe m¸y vµo ngµy 1/4/N vµ thùc
hiÖn c¸c nghiÖp vô sau ®©y trong th¸ng:(§¬n vÞ: 1000 ®ång)

33
1- Tù bá vèn 20.000 göi vµo tµi kho¶n tiÒn göi ng©n hµng.
2- ChuyÓn nhµ xëng m¸y mãc thuéc së h÷u c¸ nh©n trÞ gi¸ 500.000 vµo
DN
3- Thu tiÒn mÆt tõ dÞch vô b¶o dìng, söa ch÷a cho kh¸ch hµng
4.000( tÝnh vµo TK doanh thu b¸n hµng trong kú)
4- Chi tiÒn mÆt ®Ó thanh to¸n tiÒn ®iÖn, ®iÖn tho¹i, tiÒn n íc 1.000
( tÝnh vµo TK chi phÝ kinh doanh cña DN)
5- TÝnh l¬ng ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 2.000 tÝnh vµo TK chi phÝ kinh
doanh cña DN.
6- Chi tiÒn mÆt tr¶ l¬ng c«ng nh©n viªn 2.000
7- Mua nguyªn vËt liÖu vÒ nhËp kho 500, ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt.
Trong th¸ng xuÊt kho 200 ®Ó sö dông ( tÝnh vµo TK chi phÝ kinh
doanh cña DN)
Yªu cÇu:
a- LËp ®Þnh kho¶n vµ cho biÕt lo¹i quan hÖ ®èi øng cña tõng nghiÖp
vô.
b- Ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô vµo TK ch÷ T
c- Trong th¸ng DN cña «ng Văn Phong cã lîi nhuËn hay bÞ lç lµ bao
nhiªu?
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Định khoản kế toán
1. Nợ TK 112: 20.000
Có TK 411: 20.000
2. Nợ TK 211: 500.000
Có TK 411: 500.000
3. Nợ TK 111: 4.000
Có TK 511: 4.000
4. Nợ TK Chi phí kinh doanh: 1.000
Có TK 111: 1.000
5. Nợ TK Chi phí kinh doanh: 2.000
Có TK 334: 2.000
6. Nợ TK 334: 2.000
Có TK 111: 2.000
7. Nợ TK 152: 500
Có TK 111: 500
Nợ TK CPKD: 200
Có TK 152: 200
Thu nhập = 4.000
b.

34
Chi phí = 1.000+2.000+200=3.200
Lãi= 800
̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 59
̉


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
I- Sè d ®Çu th¸ng 3 n¨m N cña c¸c T.K t¹i mét doanh nghiÖp X nh sau:
(§¬n vÞ tÝnh: 1000®)
+ T.K Ph¶i thu kh¸c 10.000 Trong ®ã:
- Ph¶i thu tiÒn båi thêng cña doanh nghiÖp A: 9.800
- Ph¶i thu tiÒn nhµ cña c«ng nh©n C: 200
+ T.K Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c: 5.000 Trong ®ã:
- Ph¶i tr¶ tiÒn båi thêng cho c«ng ty B: 4.500
- Ph¶i tr¶ tiÒn l¬ng t¹m gi÷ th¸ng tríc cña c«ng nh©n Y: 500
+ C¸c T.K kh¸c sè d bÊt kú(xxx)
II- Trong th¸ng 3- N cã c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh nh sau
(§¬n vÞ tÝnh:1000®):
1- Doanh nghiÖp A tr¶ tiÒn ph¹t do vi ph¹m hîp ®ång b»ng chuyÓn kho¶n
qua ng©n hµng (Doanh nghiÖp X göi vµo ng©n hµng): 7.000
2- KhÊu trõ vµo l¬ng tiÒn nhµ ph¶i thu cña c«ng nh©n C lµ: 200
3- Dïng tiÒn göi ng©n hµng tr¶ tiÒn båi th êng cho c«ng ty
B: 3.500
4- XuÊt tiÒn mÆt ®Ó tr¶ l¬ng t¹m gi÷ th¸ng tríc cho c«ng nh©n Y lµ: 500
5- T¹m gi÷ l¬ng cña c«ng nh©n D ®i v¾ng cha lÜnh: 600
6- TiÒn nhµ th¸ng nµy ph¶i thu của Công nhân C cho c«ng ty kinh doanh
nhµ ë lµ: 200


35
Yªu cÇu:
1- LËp ®Þnh kho¶n c¸c nghiÖp vô trªn.
2- Ph¶n ¸nh vµo T.K ch÷ T(c¶ tµi kho¶n tæng hîp vµ tµi kho¶n chi tiÕt) vµ
tÝnh sè d cuèi kú cña T.K
3- LËp b¶ng chi tiÕt sè ph¸t sinh(b¶ng tæng hîp chi tiÕt) cña T.K ph¶i thu kh¸c,
T.K ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Định khoản kế toán
1. Nợ TK 112: 7.000
Có TK 138(A): 7.000
2. Nợ TK 334 (C): 200
Có TK 138(C): 200
TKtµi s ¶n cè TK nguån vè n KD
ợ TK
3. N®Þnh 338(B): 3.500
S D: xxx
S D: xxx
Có TK 112: 3.500 100.000.00
(2) (4)
4. Nợ TK 338(Y): 500 0 (1)
500.000.000 200.000.000
TK nguy ªn liÖu v Ët TK tiÒn göi ng©n
Có TK 111: 500
S D: xxx
5. liÖuD: xxx334(D): 600 h µng
NS TK 700.000.000 (2)

(4)
50.000.000 5.000.000
Có TK 338(D): 600
200.000.000
(2) (3) (5)
6. Nợ TK 138 (C): 200
TK c hi phÝ s ¶n xuÊt dë (6) c hi phÝ NVL 20.000.000(
TK trùc
200.000.000
Có TK 338 (Cty điện nước):t iÕp
200
d ang 6.000.000 11)
30.000.000
S D: xxx (3)5.000.000
̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
(7)
Khoa: Kế toán -tiÒnểm toán Câu hoi: 60
̉
TK Ki mÆt TK thµnh phÈm
S D: xxx S D: xxx
̀ I: ̣ ̉ ̣̀
Phân (1) Nôi dung câu hoi, bai tâp (7) 30.000.000
Cã tµi liÖu trªn c¸c TK nh sau:
100.000.000 30.000.000 (8)
5.000.000
1.000.000
(9)
(12)
TK thanh to¸n v íi ng­ê i mua TK hµng göi b¸n
3.000.000

6.000.000
S D: xxx SD:xxx
(6) (8)
30.000.000 3 0.000.000 TK t¹m ømg
(9)
SD:xxx
(12)
TK thanh to¸n v íi ng­ê i b¸n TK v ay ng¾n h¹n
1 .000.000

36
SD: xxx S D:xxx
200.000.000 (11) 200.000.00
Yªu cÇu:
1.KiÓm tra c¸c bót to¸n vµ cho biÕt bót to¸n nµo ®óng, sai nguyªn t¾c ghi
sæ kÐp? V× sao?
2. Tr×nh bµy néi dung kinh tÕ c¸c bót to¸n ®óng.
3. Ph©n lo¹i c¸c tµi kho¶n trªn theo c«ng dông vµ kÕt cÊu.
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 60
Đúng.
(1)
Đúng
(2)
(3) Sai. Vì không cùng số tiền
(4) Sai. Vì sai nguyên tắc ghi Nợ, Có.
Đúng.
(5)
Đúng.
(6)

37
Đúng.
(7)
Đúng
(8)
(9) Sai. Vì không cùng số tiền
Sai. Vì sai nguyên tắc ghi Nợ, Có.
(10)
(11) Đúng
(12). Đúng
̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 61
̉


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
Lùa chän c©u tr¶ lêi ®óng và giải thích ngắn gọn
. C«ng ty A tÝnh thuÕ GTGT theo ph ¬ng ph¸p khÊu trõ, trong kú mua mét thiÕt
bÞ SX, gi¸ mua bao gồm cả thuÕ GTGT10% lµ 44 triÖu, chi phÝ l¾p ®Æt, ch¹y
thö lµ 1,1 triÖu (bao gồm cả thuế GTGT 10%).ThiÕt bÞ nµy sÏ ghi sæ víi gi¸:
a- 45 triÖu
b- 44 triÖu
c- 41 triÖu
d- C¸c ®¸p ¸n trªn ®Òu sai
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 61. c
̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 62
̉


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
Lùa chän c©u tr¶ lêi ®óng và giải thích ngắn gọn
Trong th¸ng 6/N bé phËn SX bµn giao mét sè s¶n phÈm hoµn thµnh, chi
phÝ ph¸t sinh trong kú nh sau:CPNVLTT: 550.000( vlc:500.000, vlp: 50.000).
CPNCTT: 120.000. CPSXC: 90.000, CPQLDN: 200.000. §Çu kú kh«ng cã s¶n
phÈm dë dang, cuèi kú trÞ gi¸ s¶n phÈm dë dang lµ:60.000. Gi¸ thµnh cña l«
thµnh phÈm nµy sÏ lµ:
a- 700.000
b- 760.000
38
c- 960.000
d- Kh«ng ®¸p ¸n nµo ®óng
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 62. b
̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 63
̉
̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
Lùa chän c©u tr¶ lêi ®óng và giải thích ngắn gọn
NÕu gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dan g ®Çu kú vµ cuèi kú b»ng nhau, kh«ng cã c¸c
®iÒu kiÖn kh¸c, gi¸ thµnh cña thµnh phÈm sÏ ®óng b»ng tæng chi phÝ s ản xuất
ph¸t sinh trong kú? (®óng hay sai?)
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 63. Đúng


̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 64
̉


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
Lùa chän c©u tr¶ lêi ®óng và giải thích ngắn gọn
NÕu gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang ®Çu kú kh«ng ®æi so víi kú tr íc, gi¸ trÞ s¶n
phÈm dë dang cuèi kú t¨ng gÊp ®«i, c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c kh«ng ®æi, gi¸ thµnh
thµnh phÈm sÏ:
a- T¨ng gÊp ®«i.
b- Kh«ng thay ®æi.
c- Gi¶m ®i 50%
d- T¨ng b»ng gi¸ trÞ t¨ng thªm cña s¶n phÈm dë dang cuèi kú
e- Gi¶m b»ng gi¸ trÞ t¨ng thªm cña s¶n phÈm dë dang cuèi kú
g- Kh«ng ®¸p ¸n nµo ®óng


̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 64. e
39
̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 65
̉


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
Lùa chän c©u tr¶ lêi ®óng và giải thích ngắn gọn
C«ng ty A mua mét l« vËt liÖu, gi¸ mua ch a kÓ thuÕ GTGT 10% lµ 30
triÖu, chi phÝ vËn chuyÓn cha thanh to¸n lµ: 3,3 triÖu( trong ®ã thuÕ GTGT:
0,3 triÖu). C«ng ty A tÝnh thuÕ theo ph ¬ng ph¸p trùc tiÕp, Gi¸ trÞ ghi sæ cña l«
vËt liÖu nµy sÏ lµ:
a. 30 triÖu
b. 36,3 triÖu
c. 33 triÖu
Kh«ng ®¸p ¸n nµo ®óng
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 65. b


̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 66
̉


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
C«ng ty th¬ng m¹i ViÖt Anh trong kú cã tµi liÖu sau:( §¬n vÞ:1000 ®ång)
1-Mua mét l« hµng ho¸ t¹i H¶i Phßng, gi¸ mua ch a cã thuÕ GTGT 10% lµ
600.000. Träng lîng hµng ®óng theo ho¸ ®¬n lµ 50.000kg, nh ng khi nhËn bµn
giao cña ®¬n vÞ vËn t¶i chØ cã 49.500kg, ®îc biÕt ®Þnh møc hao hôt cña
hµng ho¸ lµ 0,4%. Chi phÝ vËn chuyÓn sè hµng trªn lµ 6.300( trong ®ã thuÕ
300)
2- Mua mét « t«, gi¸ mua cha cã thuÕ GTGT 10% lµ 300.000
thuÕ tríc b¹ 4%,c¸c chi phÝ vËn chuyÓn, ch¹y thö 10.500( trong ®ã thuÕ lµ
500)
Yªu cÇu:
TÝnh gi¸ thùc tÕ cña hµng ho¸. X¸c ®Þnh gi¸ trÞ tiÒn hµng theo gi¸ ho¸
1-
®¬n mµ ®¬n vÞ vËn t¶i ph¶i båi thêng.
2 - TÝnh gi¸ thùc tÕ cña TSC§
40
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 66.
1. Giá thực tế của hàng hoá: 49.500 x 12+ 200 x 12 + 6.000= 602.400
Giá trị theo hoá đơn mà đơn vị vận chuyển phải đền bù = 300 x 12 = 3.600
2. Giá thực tế TSCĐ = 300.000 + 10.000 + 4%*330.000= 323.200


̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 67
̉


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
Hãy cho biết các nhận định sau là đúng hay sai và giải thích ngắn gọn
Công ty Nhập khẩu Châu Âu thường phải chi trả m ột s ố ti ền khá l ớn hàng năm
để vận chuyển các hàng hóa mua về. Công ty có nên ghi n ợ toàn bộ chi phí v ận
chuyển này vào tài khoản chi phí bán hàng /tiểu khoản chi phí vận chuyển.

̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 67 Sai. Vì đây là một khoản chi tiêu, góp ph ần tạo ra giá trị hàng hoá
mua về.


̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 68
̉


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
Hãy cho biết các nhận định sau là đúng hay sai và giải thích ngắn gọn
Công ty thương mại Bình Minh thường duy trì một lượng hàng hoá tồn kho l ớn.
Để tính giá hàng xuất kho, công ty đã sử dụng phương pháp Nhập trước xuất trước
(FIFO) trong nhiều năm, và trong suốt thời gian này giá mua vào của các lo ại hàng
hoá tồn kho của công ty liên tục giảm. Công ty đã có thể ghi nhận lợi nhuận ròng của
năm ngoái lớn hơn nếu sử dụng phương pháp giá bình quân.

̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 68. Đúng.


41
̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 69
̉


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
Hãy cho biết các nhận định sau là đúng hay sai và giải thích ngắn gọn
VAT phải trả khi mua NVL, hàng hoá, tài sản cố định được tính vào giá gốc c ủa tài
sản mua về.
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 69. Sai. Vì còn phụ thuộc vào phương pháp tính thuế GTGT của doanh
nghiệp.


̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 70
̉


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
Hãy cho biết các nhận định sau là đúng hay sai và giải thích ngắn gọn
Chi phí bảo dưỡng TSCĐ trong quá trình sử dụng sẽ được cộng vào giá tr ị ghi
sổ của TSCĐ.
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 70. Sai.


̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 71
̉


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
Hãy cho biết các nhận định sau là đúng hay sai và giải thích ngắn gọn
Chênh lệch giữa Giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ và giá tr ị s ản ph ẩm d ở dang
đầu kỳ tăng lên sẽ làm cho giá thành sản phẩm giảm.


̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp


42
Câu 71. Đúng


̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 72
̉


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
Hãy cho biết các nhận định sau là đúng hay sai và giải thích ngắn gọn
Khi phát sinh hao hụt trong định mức (trong quá trình thu mua nguyên vật li ệu),
đơn giá NVL nhập kho sẽ giảm đi.


̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 72. Sai


̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 73
̉


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
Khi mua một TSCĐ mới, công ty Phú Gia đã phải bỏ ra các khoản chi phí nh ư
liệt kê sau đây. Hãy xác định xem khoản chi phí nào s ẽ được tính vào nguyên giá c ủa
TSCĐ mua về:
+ Chi phí vận chuyển tài sản trên về nhà máy.
+ Khoản bồi thường cho một người qua đường do xe máy c ủa anh ta b ị thi ết b ị
dùng để tháo dỡ TSCĐ trên làm hư hại .
+ Lương trả cho các công nhân thực hiện việc tra dầu mỡ và hiệu ch ỉnh m ột s ố
điểm nhỏ cho thiết bị một năm sau ngày đưa vào hoạt động.
+ Lương trả cho các công nhân vận hành thử trong thời gian lắp đặt và chạy thử thiết
bị này trước khi nó chính thức đi vào hoạt động.

̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 73.
Các chi phí được tính vào nguyên giá TSCĐ:
- Chi phí vận chuyển


43
Lương trả cho nhân viên vận hành thử trong th ời gian l ắp đ ặt và
-
chạy thử thiết bị này trước khi đi vào hoạt động.


̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 74
̉


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
Cho các thông tin sau
− Ngày 01-09 tồn kho 10 sản phảm đơn giá 400
− Ngày 08-09 mua 40 sản phảm đơn giá 440
− Ngày 17-09 mua 20 sản phảm đơn giá 420
− Ngày 25-09 mua 30 sản phảm đơn giá 480
Trong kỳ xuất kho bán 70 sản phảm.
Dùng các thông tin trên tính giá vốn hàng bán theo các ph ương pháp xác đ ịnh giá
hàng xuất kho khác nhau.
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Giả sử ngày bán sản phẩm là ngày cuối cùng của tháng
Phương pháp nhập trước - xuất trước:
a.
Giá trị thực tế xuất kho = 10x400 + 40x440+ 20x 420= 30.000.
Phương pháp nhập sau - xuất trước:
b.
Giá trị thực tế xuất kho= 30x480+20x420+20x440= 31.600
c. Phương pháp bình quân cả kỳ dự trữ:
Đơ 10x400+40x440+20x420+30x48
n giá = 0 = 444
10+40+20+30
xuất
Giá trị thực tế xuất kho = 444x 70= 31.080
̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 75
̉
̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
Công ty may Việt Tiến chuyên thiết kế và sản xuất các mẫu áo s ơ mi khác
nhau. Công ty cũng thực hiện việc bán các sản phẩm c ủa mình qua c ửa hàng đ ại lý.
Trong kỳ tại công ty có phát sinh các khoản chi phí như sau.
1. Chi về vải cho việc may áo sơ mi trong kỳ
2. Lương của công nhân may
3. Lương của nhân viên chuyên sửa chữa và duy tu bảo dưỡng các máy may.
44
4. Chi về tiền điện sử dụng tại xưởng may
5. Lương của nhân viên bán hàng
6. Chi về quảng cáo cho áo sơ mi của công ty trên tờ nhật báo của địa phương
7. Khấu hao máy may
8. Lương của thư ký giám đốc
9. Chi về tiền thuê tòa nhà công ty trong tháng. Bi ết ½ di ện tích s ử d ụng c ủa tòa nhà
được sử dụng cho việc may và nhuộm các áo sơ mi; phần còn l ại được s ử d ụng cho
quản lý toàn doanh nghiệp.
10. Chi phí BHXH, BHYT, KPCD cho công nhân may (19% trích theo lương).
Yêu cầu: Đối với mỗi khoản chi trên hãy cho biết khoản chi sẽ được tính vào: Chi
phí sản xuất (tính vào giá thành của áo sơ mi thành ph ẩm); Chi phí bán hàng hay Chi
phí quản lý doanh nghiệp
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 75

Tính vào CPSX
1.
2. Tính vào CPSX
Tính vào CPSX
3.
4. Tính vào CPSX
5. Tính vào CPBH
6. Tính vào CPBH
7. Tính vào CPSX
8. Tính vào CPQLDN

̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 76
̉


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
Công ty thương mại Bình An sử dụng phương pháp Nhập sau xuất trước(LIFO)
để đánh giá hàng tồn kho trong suốt thời kỳ giá cả tăng. Theo b ạn nh ững ch ỉ tiêu sau
đây sẽ cao hơn hay thấp hơn nếu công ty sử dụng phương pháp Nh ập tr ước xu ất
trước FIFO):
+ Lợi nhuận ròng.
+ Vòng quay hàng tồn kho (= Doanh thu / Giá trị hàng tồn kho bình quân)
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Lợi nhuận ròng : Tăng lên
-
Vòng quay hàng tồn kho: Tăng lên
-̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
45
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 77
̉


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
Trong một thời kỳ mà giá cả tăng liên tục, phương pháp tính giá hàng xuất kho
nào trong 3 phương pháp Giá bình quân, Nh ập trước xuất trước (FIFO), và Nh ập sau
xuất trước (LIFO) sẽ cho kết quả là:
a. Lợi nhuận báo cáo cao nhất
b. Thuế thu nhập DN phải nộp thấp nhất
c. Giá trị hàng tồn kho trên Bảng cân đối kế toán gần với giá tr ị thay th ế (giá th ị
trường hiện hành) nhất?
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 77
Lợi nhuận báo cáo cao nhất: Nhập trước xuất trước.
a.
Thuế thu nhập DN phải nộp thấp nhất: Nhập sau xuất trước
b.
Giá trị hàng tồn kho trên Bảng cân đối kế toán gần với giá tr ị thay th ế nh ất:
c.
Nhập trước xuất trước.


̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 78
̉


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
Một Gallery nghệ thuật lớn có khoảng 100 bức tranh tồn kho với giá trị khác
nhau. Bức rẻ nhất có giá là 1 triệu VND và bức đắt nh ất có giá là 100 tri ệu VND.
Phương pháp tính giá hàng xuất kho nào là phù hợp nhất cho Gallery trên? Vì sao?
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Phương pháp tính giá hàng xuất kho thực tế đích danh là phù hợp nhất. Vì biên
độ giao động của giá là lớn, và giá trị của mỗi sản phẩm cũng là lớn.


̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 79
̉


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
Người giữ sổ sách của công ty Aaron đã chuẩn bị báo cáo thu nhập và chi phí
sau cho tháng 8/2007:
46
Công ty Aaron
31 tháng 8 năm 2007
Thu nhập
Phí thu được từ cung cấp 10.000
dịch vụ cho KH
Vốn góp của chủ sở hữu 15.000
50.000
Tiền vay từ ngân hàng 25.000

Chi phí
Trả nợ gốc các khoản vay 18.000
và nợ người bán
CF phát sinh trong quá 7.500
trình cung cấp dịch vụ cho KH 51.500
Tiền mua TSCĐ 26.000
Lỗ ròng 1.500

Hãy chỉ ra sai sót trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên.
Với các thông tin trên, hãy lập lại báo cáo KQHĐKD cho công ty.
Hãy lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho công ty Aaron với giả định rằng t ất c ả
các giao dịch đều được thực hiện bằng tiền mặt và số dư tiền mặt đầu kỳ là 7.200.
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

1. Chỉ ra các sai sót và điều chỉnh
+ Vốn góp chủ sở hữu: 15.000
+ Nợ phải trả: 25.000
+ Trả nợ gốc các khoản nợ dài hạn 18.000
+ Tiền mua đất 26.000
2. Báo cáo kết quả kinh doanh
- Thu nhập:
Phí thu được từ cung cấp dịch vụ cho khách hàng: 10.000
- Chi phí:
Chi phí phát sinh trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng: 7.500
- Lãi ròng = 2.500
3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ:
- Dòng tiền vào:
+ Phí thu được từ cung cấp dịch vụ cho khách hàng; 10.000
+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 15.000

47
+ Tiền vay từ ngân hàng: 25.000
Tổng dòng tiền đi vào: 40.000
- Dòng tiền ra: 51.500

̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 80
̉


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp

Cơ sở Murphy Lawn Services.
Thay vì đi tìm việc vào kỳ nghỉ hè sau khi học xong năm th ứ nh ất ở đ ại h ọc,
Berth Murphy mở một cơ sở cung cấp dịch vụ cắt cỏ trong khu đô thị mà cô sống. Cô
bắt đầu công việc kinh doanh của mình vào 1/06 bằng việc m ở cho c ơ s ở kinh doanh
của mình một tài khoản tại ngân hàng và gửi vào đó 2.700 USD. Biết rằng s ố ti ền
này gồm 1.000USD vay của bố cô và 1.700USD là tiền riêng của cô.
Cô sử dụng tiền trong tài khoản tiền gửi này để đặt cược mượn dụng cụ cắt cỏ
từ trung tâm chăm sóc cỏ, mua nhiên liệu, thuê học sinh trung học trong vùng đi c ắt
tỉa các thảm cỏ của những người hàng xóm. Và Berth thu được phí t ừ các d ịch vụ
này. Cuối mỗi tháng cô gửi hoá đơn đến khách hàng để đòi tiền. Vì cô quá bận nên
không thể làm sổ sách mà chỉ có quyển cuống séc để theo dõi các khoản chi tiêu và
một quyển sổ ghi lại những khoản mà khách hàng còn nợ.
Vào 30/09, Berth đã ngừng các hoạt động kinh doanh của mình để trở l ại trường
đại học, và tại thời điểm này có các thông tin sau về cơ sở kinh doanh của cô:
Tài khoản tiền gửi NH của cô có số dư là $3.520.
Tổng số tiền mà khách hàng còn nợ cô là $ 875. Berth hy vọng rằng các khách
hàng sẽ thanh toán hết số tiền trên cho cô trong tháng 10.
Berth cũng nhớ rằng cô có thể trả lại số nhiên liệu ch ưa dùng có trị giá 50 USD
cho Trung tâm chăm sóc cỏ. Biết rằng số nhiên liệu này trước đây cô đã mua ch ịu t ừ
Trung tâm.
Berth cũng sẽ trả lại các thiết bị cắt xén cỏ đã thuê ở Trung tâm chăm sóc c ỏ t ừ
tháng 6 và nhận lại khoản tiền đặt cọc là 200 USD.
Ngoài ra, Berth cũng nợ Trung tâm chăm sóc cỏ 525 USD tiền thuê thi ết b ị và
mua chịu nhiên liệu. Cô cũng đang nợ các học sinh trung h ọc làm vi ệc cho cô
100USD, và nợ bố cô 700 USD.
Mặc dù Berth cảm thấy rằng công việc kinh doanh của cô đạt kết quả tốt
nhưng cô không xác định chính xác được mức độ thành công của mình.

48
Yêu cầu:
1. Chuẩn bị bảng cân đối kế toán thể hiện tình hình tài s ản và ngu ồn hình thành
tài sản của cơ sở kinh doanh Murphy Lawn Services tại thời điểm 01/06 và 31/09.
2. Đánh giá tình hình hoạt động của cơ sở kinh doanh Murphy Lawn Services
thông qua so sánh 2 bảng cân đối kế toán (tình hình tài s ản và nguồn hình thành tài
sản của cơ sở) tại 2 thời điểm.
Cơ sở đã có lãi hay bị lỗ? (giả sử rằng Berth không s ử dụng b ất c ứ tài s ản nào
của công ty cho các hoạt động cá nhân).

Câu 80b.
Cho b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cuèi quý I n¨m N t¹i mét DN
§¬n vÞ: 1000®
Tµi s¶n Sè Nguån vèn Sè
cuèi k× cuèi k×
A- TS ng¾n h¹n 60.0 A- Nî ph¶i tr¶ 48.0
00 00
1- TiÒn: 1- Vay ng¾n h¹n 10.0
1.1.TiÒn mÆt 5.00 00
0
1.2.TiÒn göi ng©n 15.0 2- Ph¶i tr¶ cho 3.00
hµng 00 N.b¸n 0
2. Ph¶i thu cña ng- 3.00 3- Ph¶i tr¶, ph¶i 5.00
êi mua 0 nép kh¸c 0
3- Hµng tån kho:
3.1. Nguyªn vËt liÖu ? 4- ThuÕ ph¶i nép 10.0
00
3.2. C«ng cô dông 17.0 5- Vay dµi h¹n ?
cô 00
3.3. Chi phÝ SX dë 2.00 B- NV chñ së h÷u ?
dang 0
3.4. Thµnh phÈm 8.00 1- NV kinh doanh 30.0
0 00
B- TSdµi h¹n 50.0 2- Quü ph¸t triÓn 20.0
00 KD 00
1- TSC§ h÷u h×nh 70.0 3- L·i cha ph©n ?
00 phèi
2- Hao mßn TSC§ ?

Tæng céng tµi s¶n 110. Tæng céng 110.
000 nguån vèn 000


49
Yªu cÇu:
- H·y tÝnh c¸c chØ tiªu cßn thiÕu trong b¶ng c©n ®èi trªn.
- Cho vÝ dô vÒ 4 lo¹i quan hÖ ®èi øng (mçi lo¹i cho Ýt nhÊt mét nghiÖp
vô) vµ chøng minh r»ng qua mçi nghiÖp vô ®ã b¶ng trªn vÉn lu«n lu«n c©n
b»ng.
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 80a

- Thời điểm 1/6:
TGNH: 2.700 ; Tổng tài sản: 2.700
Vốn góp chủ sở hữu: 1.700, nợ phải trả: 1.000; Tổng nguồn vốn: 2.700.
- Thời điểm 31/9:
1. Phải trả người bán: 552 (thuê
1. TGNH: 3.520
thiết bị, nhiên liệu)
2. Phải thu khách hàng: 875 2. Phải trả công nhân viên: 100
3. Nhiên liệu: 50 3. Vay bố: 700
4. Tiền đặt cọc: 200 4. Lãi: 1.325
Tổng TS: 4.645 Tổng NV: 4.645
Câu 80b.
Tµi s¶n Sè Nguån vèn Sè cuèi
cuèi k× k×
A- TS ng¾n h¹n 60.000 A- Nî ph¶i tr¶ 48.000
1- TiÒn: 1- Vay ng¾n h¹n 10.000
1.1.TiÒn mÆt 5.000
1.2.TiÒn göi ng©n 15.000 2- Ph¶i tr¶ cho 3.000
hµng N.b¸n
2. Ph¶i thu cña ng- 3.000 3- Ph¶i tr¶, ph¶i 5.000
êi mua nép kh¸c
3- Hµng tån kho:
3.1. Nguyªn vËt liÖu 10.000 4- ThuÕ ph¶i nép 10.000
3.2. C«ng cô dông 17.000 5- Vay dµi h¹n 20.000

3.3. Chi phÝ SX dë 2.000 B- NV chñ së h÷u 62.000
dang
3.4. Thµnh phÈm 8.000 1- NV kinh doanh 30.000
B- TSdµi h¹n 50.000 2- Quü ph¸t triÓn 20.000
KD
1- TSC§ h÷u h×nh 70.000 3- L·i cha ph©n 12.000
phèi
2- Hao mßn TSC§ (20.00
0)
Tæng céng tµi s¶n 110.00 Tæng céng 110.000
50
0 nguån vèn


̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 81
̉


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp

Nhận định đúng, sai và giải thích ngắn gọn
Bảng cân đối kế toán luôn luôn cân bằng ở bất kỳ thời điểm nào.
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 81 Đúng


̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 82
̉


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp

Nhận định đúng, sai và giải thích ngắn gọn
Số dư Có của tài khoản dự phòng…, TK Hao mòn TSCĐ được đặt bên nguồn
vốn của Bảng Cân đối kế toán.


̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 82 Sai


̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 83
̉


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp

Nhận định đúng, sai và giải thích ngắn gọn
Số dư nợ TK Lợi nhuận chưa phân phối được ghi số dương bên tài sản của
Bảng Cân đối kế toán.


̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp
51
Câu 83 Sai


̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 84
̉


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp

Nhận định đúng, sai và giải thích ngắn gọn
Số dư nợ TK Lợi nhuận chưa phân phối được ghi số dương bên tài sản của
Bảng Cân đối kế toán.
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 84 Sai


̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 85
̉


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp

Nhận định đúng, sai và giải thích ngắn gọn
Sè d cña TK tiÒn göi ng©n hµng vµ sè d cña TK vay ng¾n h¹n ng©n
hµng ®îc bï trõ víi nhau tríc khi lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 85 Sai


̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 86
̉


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp

Nhận định đúng, sai và giải thích ngắn gọn
Chªnh lÖch gi÷a doanh thu thuÇn vµ gi¸ vèn hµng b¸n chÝnh lµ lîi nhuËn
thuÇn cña DN
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 86 Sai
52
̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 87
̉


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp

Nhận định đúng, sai và giải thích ngắn gọn
Chªnh lÖch gi· doanh thu thuÇn víi chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý DN
chÝnh lµ lîi nhuËn gép cña DN
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 87. Sai


̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 88
̉


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp

Hãy lựa chọn câu trả lời đúng trong các tình huống sau và gi ải thích ng ắn
gọn:
Câu 88. Mục đích của bút toán điều chỉnh là:
Điều chỉnh Tài khoản lợi nhuận giữ lại để doanh thu, chi phí, cổ tức
a.
được ghi nhận trong kỳ kế toán
Điều chỉnh hàng ngày các số dư trên các tài khoản tài sản, Nợ phải trả,
b.
doanh thu, chi phí để phản ánh các giao dịch kinh doanh.
Áp dụng nguyên tắc cơ sở dồn tích và nguyên tắc phù hợp cho các giao
c.
dịch có tác động đến nhiều kỳ kế toán.
Tạm giữ các khoản doanh thu và chi phí để ghi nhận cho các giao dịch
d.
của kỳ kế toán tiếp theo.
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 88. c

53
̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 89
̉


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp

Hãy lựa chọn câu trả lời đúng trong các tình huống sau và gi ải thích ng ắn
gọn:
Trước khi các bút toán điều chỉnh cuối tháng được thực hiện, ngày 31/01 Bảng
cân đối thử của Công ty Rover bao gồm doanh thu là $25.000 và các kho ản chi phí là
$18.000. Các điều chỉnh nào là cần thiết với các khoản mục sau:
- Phân bổ chi phí tiền thuê nhà trả trước cho tháng 01 là $2,700
- Khấu hao trong tháng 01 là $1.500
- Phân bổ khoản doanh thu nhận trước đã thu được trong tháng 01 là 43,300
- Khoản thu nhập phát sinh trong tháng 01, nhưng chưa phát hành hoá đơn thu
tiền của khách hàng là $1.700
Vậy thu nhập ròng trong tháng 01 là:
d. Số khác
a. $10,560 b. $17,070 c. $7,770


̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 89. d


̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 90
̉


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp

Hãy lựa chọn câu trả lời đúng trong các tình huống sau và gi ải thích ng ắn
gọn:
Một Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Mason Street Recording Studios và
nhận thấy rằng tổng vốn chủ sở hữu bị ghi nhận quá thấp và tổng nợ phải trả bị ghi
nhận quá cao. Sai sót nào sau đây có thể là nguyên nhân sự việc trên:
a. Thực hiện 2 lần bút toán điều chỉnh chi phí khấu hao.
b. Quên ghi nhận khoản lãi cộng dồn trên thương phiếu phải trả
54
c. Quên ghi nhận bút toán điều chỉnh ghi nhận các khoản doanh thu đã phát
sinh nhưng chưa phát hành hoá đơn thu tiền cho khách hàng
d. Quên ghi nhận thu nhập từ việc phân bổ tiền phí dịch vụ nhận trước của
khách hàng.
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 90. d
̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 91
̉


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp

SHB Đà Nẵng là một đội bóng chuyên nghiệp, lập báo cáo tài chính hàng tháng.
Mùa bóng bắt đầu vào tháng 05, nhưng trong tháng 04 đã phát sinh một số giao dịch
sau:
a. Thanh toán trước $1,000,000 tiền thuê sân cho ban quản lý sân vận động thành
phố cho 5 tháng từ 01/05 đến 30/09.
b. Thu $4,500,000 tiền mặt từ việc bán vé cho các trận đấu của đội tại sân nhà.
Trong tháng 05, đội đã chơi một vài trận tại sân nhà và một phần vé xem các
trận đấu này đã được bán từ trong tháng 04 với giá trị là $148,800.
Hãy cho biết các bút toán điều chỉnh mà đội bóng cần thực hiện vào ngày 31/05.


̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

a. Nợ TK Chi phí sản xuất kinh doanh: 200.000
Có TK Chi phí trả trước: 200.000
b. Nợ TK Doanh thu chưa thực hiện: 148.800
Có TK Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 148.800


̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG

55
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 92
̉


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp

Một công ty maketing lớn, thực hiện các bút toán điều ch ỉnh vào cuối m ỗi tháng.
Vào ngày 31/12/0X, có một số thông tin được cung cấp như sau:
a. Vào ngày 01/12, công ty đã nhận một khoản vay từ ngân hàng có kỳ hạn 6
tháng, lãi trả sau. Lãi của tháng 12 phát sinh trên khoản vay là $12,000. Hiện
chưa có khoản chi phí lãi vay nào được ghi nhận
b. Khấu hao toà nhà làm việc của công ty được tính trong 30 năm. Toà nhà được
xây dựng cách đây 5 năm, nguyên giá $396,000
c. Trong tháng 12, công ty đã hoàn thành một số công việc cho khách hàng với
mức phí thu được là $64,000. Tuy nhiên, công ty chưa phát hành hóa đơn đòi
tiền khách hàng này.
d. Ngày 01/03 công ty đã nộp một khoản phí bảo hiểm cho 12 tháng là $1,800.
Toàn bộ số tiền được ghi nhận vào tài khoản chi phí trả trước và được phân
bổ dần vào chi phí quản lý doanh nghiệp.
e. Ngày 01/7 công ty đã nhận trước $14,000 từ Công ty King Biscuit để xây dựng
chiến lược maketing trong 6 tháng cho họ. Toàn bộ số tiền được hạch toán vào
tài khoản Doanh thu chưa thực hiện. Ngày 31/12, $3,500 giá trị dịch vụ đã
được thực hiện cho khách.
Yêu cầu
1.Ghi nhận các bút toán điều chỉnh cần thiết vào ngày 31/12/2002
2.Sau khi thực hiện bút toán điều chỉnh, thu nhập ròng của công ty tăng hay gi ảm (b ỏ
qua thuế thu nhập doanh nghiệp)

̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 92
a. Nợ TK Chi phí lãi vay: 12.000
Có TK Chi phí phải trả: 12.000
b. Nợ TK Chi phí hoạt động SXKD: 1.100
Có TK Hao mòn TSCĐ: 1.100
c. Nợ TK Phải thu khách hàng: 64.000
Có TK Doanh thu: 64.000

56
d. Nợ TK Chi phí quản lý doanh nghiệp: 150
Có TK Chi phí trả trước: 150
e. Nợ TK Doanh thu chưa thực hiện: 3.500
Có TK Doanh thu thực hiện: 3.500
̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp

Công ty dịch vụ an ninh thực hiện điều chỉnh vào cuối tháng. Ngày 30/11, các
bút toán điều chỉnh được thực hiện để ghi nhận:
a. Chi phí khấu hao trong tháng 11
b. Chi phí lãi vay trong tháng 11
c. Khoản doanh thu kiếm được trong tháng 11 nhưng chưa phát hành hoá đơn đòi
tiền khách hàng
d. Phân bổ tiền bảo hiểm trả trước của công ty phải nộp trong tháng 11
e. Phân bổ khoản doanh thu nhận trước từ khách hàng
Yêu cầu: Hãy chỉ ra những ảnh hưởng của mỗi bút toán điều chỉnh lên các
khoản mục chính trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và B ảng cân đối k ế
toán như doanh thu, chi phí, tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở h ữu. Trả lời theo k ết
cấu của bảng sau và sử dụng các ký hiệu để mô tả: I- tăng, D- giảm, NE- không tác
động. VD:


Báo cáo kết quả hoạt động Bảng cân đối kế toán
Bút
toán KD
Dt CP Thu TS NPT VCSH
điều
= nhập ròng
- = +
chỉnh
(Lợi nhuận)
a NE I D D NE D
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 93
57
Báo cáo kết quả hoạt động kinh
B Bảng cân đối kế toán
doanh
út
V
toán
ốn
Do Chi NP
- = TN TS = +
điều
chủ sở
anh thu phí T
chỉnh
hữu
A NE I D D NE D
N
B NE I D I D
E
C I NE I I NE I
D NE I D D NE D
N
E I NE I D I
E


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp

Công ty Phú Thọ là một công ty quản lý trường đua ng ựa. Trong m ỗi nghi ệp v ụ
phát sinh sau sẽ có 1 bút toán được ghi nhận (nếu có) và đưa ra bút toán điều ch ỉnh
vào ngày 31/05.
a. Ngày 01/05 vay Ngân hàng $300,000, lãi suất 12%/năm, kỳ hạn 3 tháng, trả lãi
sau.
b. 01/05 trả tiền thuê cho 6 tháng, bắt đầu từ 01 tháng 05 với giá $30,000/tháng.
c. 02/05, bán vé cho các trận đua ngựa được tổ chức trong tháng 5, tháng 6 và
tháng 7 thu được $910,000 bằng tiền mặt. Lịch đấu bao gồm 70 ngày đua: 20
ngày trong tháng 5, 25 ngày trong tháng 6, 25 ngày trong tháng 7.
d. 04/05, ký kết một thoả thuận với Snack-bars, cho phép công ty này có thể bán
đồ ăn nhẹ trong trường đua, đổi lại công ty sẽ hưởng 10% trên tổng giá trị hoá
đơn bán hàng của Snack-bars.
e. 06/05, lên kế hoạch cho 20 ngày đua trong tháng 05 và 10 ngày đua đầu tiên
trong tháng 06, và thanh toán trước cho một số khoản chi phục vụ cho các trận
đấu này hết $12,000.
f. 31/05, Snack-bars thông báo rằng tổng trị giá hoá đơn bán hàng của họ là
$165,000 và 10% phải trả cho Glenwood Speedway sẽ chuyển vào ngày 10/06
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

a. Nợ TK Chi phí đi thuê: 3.000
Có TK Chi phí phải trả: 3.000
58
b. Nợ TK Chi phí đi thuê: 30.000
Có TK Tiền thuê trả trước: 30.000
Nợ TK Doanh thu chưa thực hiện: 260.000
c.
Có TK Doanh thu: 260.000
d. Không ghi
e. Nợ TK Chi phí dịch vụ: 8.000
Có TK Chi phí trả trước: 8.000
f. Nợ TK Phải thu khác: 16.500
Có TK Doanh thu: 16.500


̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 95
̉


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp

H·y lùa chän ®óng sai cho mçi vÊn ®Ò sau vµ gi¶i thÝch
C¸c TK dù phßng... vµ TK hao mßn TSC§ lµ tµi kho¶n nguån vèn cña ®¬n vÞ
v× c¸c Tk nµy lu«n d cã?


̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 95. Sai.


̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 96
̉
̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp

H·y lùa chän ®óng sai cho mçi vÊn ®Ò sau vµ gi¶i thÝch
Tµi kho¶n lîi nhuËn cha ph©n phèi cã thÓ d nî hoÆc d cã v× vËy nã lµ tµi
kho¶n hçn hîp?


̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 96. Sai.


59
̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 97
̉
̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp

H·y lùa chän ®óng sai cho mçi vÊn ®Ò sau vµ gi¶i thÝch
Tµi kho¶n chi phÝ ph¶i tr¶ vµ tµi kho¶n chi phÝ tr¶ tr íc ®Òu lµ nguån vèn
cña DN?
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 97. Sai.


̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 98
̉
̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp

H·y lùa chän ®óng sai cho mçi vÊn ®Ò sau vµ gi¶i thÝch
NghiÖp vô ®i øng tríc tiÒn hµng cho ngêi b¸n thuéc lo¹i ®èi øng: Gi¶m tµi
s¶n, gi¶m nguån vèn.
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 98. Sai.


̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 99
̉


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp

H·y lùa chän ®óng sai cho mçi vÊn ®Ò sau vµ gi¶i thÝch
NghiÖp vô nhËn øng tríc tiÒn hµng cña ngêi mua thuéc lo¹i ®èi øng: T¨ng
tµi s¶n, t¨ng nguån vèn.
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 99. Đúng


̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 100
̉
60
̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp

H·y lùa chän ®óng sai cho mçi vÊn ®Ò sau vµ gi¶i thÝch
NghiÖp vô xuÊt kho thµnh phÈm göi b¸n thuéc lo¹i ®èi øng: T¨ng tµi s¶n,
gi¶m tµi s¶n.
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 100. Đúng


̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 101
̉
̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp

H·y lùa chän ®óng sai cho mçi vÊn ®Ò sau vµ gi¶i thÝch
Tất cả các tài khoản dư Nợ đều là tài khoản tài sản?
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 101. Sai
̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 102
̉


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp

H·y lùa chän ®óng sai cho mçi vÊn ®Ò sau vµ gi¶i thÝch
Nội dung kết cấu tài khoản Tiền mặt (hạch toán tại DNSX) ngược lại với nội
dung, kết cấu TK tiền mặt (Hạch toán tại NHTM)


̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 102. Sai


̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 103
̉

61
̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp

H·y lùa chän ®óng sai cho mçi vÊn ®Ò sau vµ gi¶i thÝch
Sè d Nợ cña TK lîi nhuËn cha phân phối phản ánh chỉ tiêu tài sản
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 103. Sai


̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 104
̉


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp

H·y lùa chän ®óng sai cho mçi vÊn ®Ò sau vµ gi¶i thÝch
Kho¶n ®i øng tríc tiÒn hµng cho ngêi b¸n phản ánh chỉ tiêu tµi s¶n ?
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 104. Đúng


̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 105
̉
̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp

H·y lùa chän ®óng sai cho mçi vÊn ®Ò sau vµ gi¶i thÝch
Sè d bªn nî cña TK ph¶i tr¶ ngêi b¸n ®îc ghi sè ©m bªn nguån vèn cña
b¶ng c©n ®«i kÕ to¸n
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 105. Sai


̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 106
̉
̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp

H·y lùa chän ®óng sai cho mçi vÊn ®Ò sau vµ gi¶i thÝch

62
Sè d cã cña TK ph¶i thu kh¸ch hµng ®îc ghi sè ©m bªn tµi s¶n cña b¶ng
c©n ®èi kÕ to¸n
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 106. Sai


̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 107
̉
̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp

H·y lùa chän ®óng sai cho mçi vÊn ®Ò sau vµ gi¶i thÝch
Néi dung kÕt cÊu tµi kho¶n tiÒn göi ng©n hµng (h¹ch to¸n t¹i DN) ng îc l¹i víi
néi dung kÕt cÊu cña tµi kho¶n tiÒn göi cña DN (h¹ch to¸n t¹i ng©n hµng th ¬ng
m¹i)
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 107. Đúng


̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 108
̉
̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp

H·y lùa chän ®óng sai cho mçi vÊn ®Ò sau vµ gi¶i thÝch
Néi dung kÕt cÊu tµi kho¶n vay ng¾n h¹n ng©n hµng h¹ch to¸n t¹i DN) ng îc
l¹i víi néi dung kÕt cÊu tµi kho¶n cho vay ng¾n h¹n DN (h¹ch to¸n t¹i ng©n hµng
th¬ng m¹i)
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 108. Đúng
̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 109
̉

63
̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp

H·y lùa chän ®óng sai cho mçi vÊn ®Ò sau vµ gi¶i thÝch
§Þnh kho¶n:
Nî TK TGNH
Cã TK TiÒn mÆt
Thuéc lo¹i ®èi øng gi¶m nguån vèn, gi¶m tµi s¶n.
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 109. Sai


̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 110
̉
̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp

H·y lùa chän ®óng sai cho mçi vÊn ®Ò sau vµ gi¶i thÝch
§Þnh kho¶n:
Nî TK TGNH
Cã TK ph¶i thu cña kh¸ch hµng
Thuéc lo¹i ®èi øng t¨ng tµi s¶n, gi¶m tµi s¶n.
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 110. Sai


̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 111
̉
̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp

H·y lùa chän ®óng sai cho mçi vÊn ®Ò sau vµ gi¶i thÝch
§Þnh kho¶n:
Nî TK nguyªn vËt liÖu
Cã TK TGNH
Thuéc lo¹i ®èi øng t¨ng tµi s¶n, t¨ng nguån vèn.
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 111. Sai
64
̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 112
̉


Thông tin về thuôc tinh câu hoi, bai tâp:
̣́ ̉ ̣̀
Trinh độ
̀ ̣ ̣ ̉ ́
X Đai hoc X Cao đăng Trung câp
Tinh chât: X Lý thuyêt
́ ́ ́ ̣̀
Bai tâp


Chương: Tông hợp chung
̉
I II X III


Mức đô:
̣ ̀ Dễ
Khó X Trung binh


Đanh gia: x Kiêm tra giữa kỳ X Thi kêt thuc hoc phân
́ ́ ̉ ́ ́ ̣ ̀ ́ ̣
Thi tôt nghiêp


Hinh thức:
̀ Viêt (tự luân)
́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ́
X Viêt (trăc nghiêm) Vân đap


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp

H·y lùa chän ®óng sai cho mçi vÊn ®Ò sau vµ gi¶i thÝch
§Þnh kho¶n:
Nî TK Chi phÝ qu¶n lý DN
Cã TK dù phßng kho¶n ph¶i thu khã ®ßi
Thuéc lo¹i ®èi øng t¨ng tµi s¶n, t¨ng nguån vèn.
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 112. Sai


̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 113
̉


Thông tin về thuôc tinh câu hoi, bai tâp:
̣́ ̉ ̣̀
Trinh độ
̀ ̣ ̣ ̉ ́
X Đai hoc X Cao đăng Trung câp
Tinh chât: X Lý thuyêt
́ ́ ́ ̣̀
Bai tâp


Chương: Tông hợp chung
̉
I II X III


Mức đô:
̣ ̀ Dễ
Khó X Trung binh


Đanh gia: x Kiêm tra giữa kỳ X Thi kêt thuc hoc phân
́ ́ ̉ ́ ́ ̣ ̀ ́ ̣
Thi tôt nghiêp


Hinh thức:
̀ Viêt (tự luân)
́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ́
X Viêt (trăc nghiêm) Vân đap


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp

H·y lùa chän ®óng sai cho mçi vÊn ®Ò sau vµ gi¶i thÝch
65
§Þnh kho¶n:
Nî TK chi phÝ s¶n xuÊt chung
Cã TK Hao mßn TSC§
Thuéc lo¹i ®èi øng t¨ng tµi s¶n, gi¶m tµi s¶n.
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 113. Đúng
̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 114
̉


Thông tin về thuôc tinh câu hoi, bai tâp:
̣́ ̉ ̣̀
Trinh độ
̀ ̣ ̣ ̉ ́
X Đai hoc X Cao đăng Trung câp
Tinh chât: X Lý thuyêt
́ ́ ́ ̣̀
Bai tâp


Chương: Tông hợp chung
̉
I II X III


Mức đô:
̣ ̀ Dễ
Khó X Trung binh


Đanh gia: x Kiêm tra giữa kỳ X Thi kêt thuc hoc phân
́ ́ ̉ ́ ́ ̣ ̀ ́ ̣
Thi tôt nghiêp


Hinh thức:
̀ Viêt (tự luân)
́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ́
X Viêt (trăc nghiêm) Vân đap


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp

H·y lùa chän ®óng sai cho mçi vÊn ®Ò sau vµ gi¶i thÝch
§Þnh kho¶n:
Nî TK c«ng cô dông cô
Cã TK ph¶i tr¶ ngêi b¸n
Thuéc lo¹i ®èi øng t¨ng tµi s¶n, t¨ng nguån vèn.
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 114. Sai.


̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 115
̉
66
Thông tin về thuôc tinh câu hoi, bai tâp:
̣́ ̉ ̣̀
Trinh độ
̀ ̣ ̣ ̉ ́
X Đai hoc X Cao đăng Trung câp
Tinh chât: X Lý thuyêt
́ ́ ́ ̣̀
Bai tâp


Chương: Tông hợp chung
̉
I II X III


Mức đô:
̣ ̀ Dễ
Khó X Trung binh


Đanh gia: x Kiêm tra giữa kỳ X Thi kêt thuc hoc phân
́ ́ ̉ ́ ́ ̣ ̀ ́ ̣
Thi tôt nghiêp


Hinh thức:
̀ Viêt (tự luân)
́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ́
X Viêt (trăc nghiêm) Vân đap


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp

H·y lùa chän ®óng sai cho mçi vÊn ®Ò sau vµ gi¶i thÝch
§Þnh kho¶n:
N ợ TK ph¶i tr¶ ngêi b¸n
C ó TK TGNH
Thuéc lo¹i ®èi øng gi¶m nguån vèn, gi¶m tµi s¶n
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 115. Sai.


̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 116
̉


Thông tin về thuôc tinh câu hoi, bai tâp:
̣́ ̉ ̣̀
Trinh độ
̀ ̣ ̣ ̉ ́
X Đai hoc X Cao đăng Trung câp
́ ́ Lý thuyêt
́ ̣̀
Tinh chât: X Bai tâp


Chương: Tông hợp chung
̉
I II X III


Mức đô:
̣ ̀ Dễ
Khó X Trung binh


Đanh gia: x Kiêm tra giữa kỳ X Thi kêt thuc hoc phân
́ ́ ̉ ́ ́ ̣ ̀ ́ ̣
Thi tôt nghiêp


Hinh thức:
̀ Viêt (tự luân)
́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ́
X Viêt (trăc nghiêm) Vân đap


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp

Sè d ®Õn ®Çu th¸ng 1n¨m N t¹i DNX, §¬n vÞ tÝnh(1000®):
-TKPh¶i thu kh¸c(138) 22000, Trong ®ã:
+Ph¶i thu tiÒn ph¹t ®¬n vÞ Z: 20.000

67
+Ph¶i thu tiÒn båi thêng vËt chÊt c«ng nh©n C: 2.000
-TK Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c (338):3.000,Trong ®ã:
+Chi tiÕt ph¶i l¬ng t¹m gÜ cña c«ng nh©n H: 1.400
+Chi tiÕt ph¶i tr¶ l¬ng t¹m gi÷ cña C.nh©n K: 1.600
-TK chi phÝ tr¶ tríc (142) :60.000
-TKChi phÝ ph¶i tr¶(335): 0
-TKC«ng cô dông cô: 100.000
C¸c TK kh¸c ®ñ sè d ®Ó ho¹t ®éng
Trong th¸ng 1/N cã c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh nh sau(§V:1.000®)
1-Dïng TGNH®i øng tríc cho ngêi b¸n N, sè tiÒn:15.000
2-NhËn øng tríc tiÒn hµng cña ngêi mua M b»ng TM: 25.000
3-Chi tiÒn mÆt tr¶ tiÒn thuª mét nhµ lµm viÖc thuéc bé phËn qu¶n lý DN
lµ:100.000,Kho¶n chi nµy dù kiÕn ph©n bæ trong 10 kú kinh doanh, th¸ng nµy
ph©n bæ lÇn 1: 10.000
4-Thuª mét cöa hµng thuéc bé phËn b¸n hµng( Hîp ®ång thuª quy ®Þnh tr¶
vµo th¸ng 6/N lµ:150.000) Kú nµy trÝch tríc: 25.000
5-NhËn tiÒn mÆt do ®¬n vÞ Z hoµn tr¶ vÒ kho¶n ®¬n vÞ Z bÞ ph¹t sè
tiÒn: 20.000
6-XuÊt kho CCDC dïng cho ph©n xëng(Lo¹i ph©n bæ 5 kú kinh doanh)
Tæng trÞ gi¸ xuÊt kho:10.000, Kú nµy ph©n bæ lÇn thø nhÊt tÝnh vµo chi phÝ
SX chung
7- Chi tiÒn mÆt ®Ó tr¶ l¬ng t¹m gi÷ cho c«ng nh©n H:1.400, cho c«ng
nh©n K:1.600
8- KÕ ho¹ch söa ch÷a lín TSC§ thuéc PXs¶n xuÊt Vµo th¸ng 6/N
lµ:120.000,Kú nµy trÝch tríc tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung:20.000
9-Ph©n bæ gi¸ trÞ CCDC lo¹i ph©n bæ nhiÒu lÇn ( §· xuÊt dïng kú tr íc cho
ph©n xëng SX). Sè tiÒn ph©n bæ kú nµy lµ: 5.000
10-Dïng TGNH tr¶ nî ngêi b¸n Y lµ: 7.000
Yªu cÇu:
-§Þnh kho¶n vµ ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô vµo tµi kho¶n ch÷ T
-X¸c ®Þnh lo¹i quan hÖ ®èi øng kÕ to¸n cho mçi nghiÖp vô ph¸t sinh
68
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 116.
1. Nợ TK 331(N): 15.000
Có TK 112: 15.000
2. Nợ TK 111: 25.000
Có TK 131(M): 25.000
3. Nợ TK 338: 3.000
Có TK 111: 3.000
4. Nợ TK 627: 20.000
Có TK 335: 20.000
5. Nợ TK 111: 20.000
Có TK 138(Z): 20.000
6. Nợ TK 142: 10.000
Có TK 153: 10.000
Nợ TK 627: 2.000
Có TK 142: 2.000
7. Nợ TK 142: 100.000
Có TK 111: 100.000
Nợ TK 642: 10.000
Có TK 142: 10.000
8. Nợ TK 641: 25.000
Có TK 335: 25.000
9. Nợ TK 627: 5.000
Có TK 142: 5.000
10. Nợ TK 331(y): 7.000
Có TK 112: 7.000
̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 117
̉


Thông tin về thuôc tinh câu hoi, bai tâp:
̣́ ̉ ̣̀
Trinh độ
̀ ̣ ̣ ̉ ́
X Đai hoc X Cao đăng Trung câp
Tinh chât: X Lý thuyêt Bai tâp
́ ́ ́ ̣̀


Chương: Tông hợp chung
̉
I II X III


Mức đô:
̣ ̀ Dễ
X Khó Trung binh69
Đanh gia: x Kiêm tra giữa kỳ X Thi kêt thuc hoc phân
́ ́ ̉ ́ ́ ̣ ̀ ́ ̣
Thi tôt nghiêp


Hinh thức: X
̀ Viêt (tự luân)
́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ́
Viêt (trăc nghiêm) Vân đap


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp

Trong th¸ng 2/N, kÕ to¸n cña c«ng ty Ti ền Phong ®· h¹ch to¸n kho¶n tiÒn
nhËn øng tríc 20 triÖu cña kh¸ch hµng K( vÒ c¸c giao dÞch mµ c«ng ty sÏ cung
cÊp trong 3 th¸ng tíi) vµo doanh thu b¸n hµng cña th¸ng 2/N.
H·y chØ ra sai sãt trong t×nh huèng trªn, ® a ra c¸ch xö lý ®óng vµ cho biÕt
sai sãt trªn ¶nh hëng nh thÕ nµo ®Õn thu nhËp, chi phÝ, tæng tµi s¶n, tæng nî
ph¶i tr¶ vµ vèn chñ së h÷u cña c«ng ty?( BÞ ghi nhËn qu¸ thÊp, bÞ ghi nhËn
qu¸ cao hay kh«ng bÞ t¸c ®éng)
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 117. Sai sót: Kế toán đã ghi nhận khoản tiền nhận ứng trước c ủa khách
hàng vào doanh thu bán hàng, trong khi 3 tháng tới công ty m ới cung c ấp các d ịch v ụ
này. Sai nguyên tắc cơ sở dồn tích trong việc ghi nhận doanh thu. Hoặc nguyên tắc
phù hợp, nguyên tắc thận trọng đều được.
Cách xử lý: tại thời điểm này chỉ ghi Nợ 111, có thanh toán với người mua.
Ảnh hưởng của sai sót:
Doanh - Chi = Th Tài = NP + V
u nhập s ản
thu phí T CSH
ròng
Quá Khô Qu Khô Qu Qu
á thấp
cao ng tác á cao ng tác á cao
động động̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 118
̉


Thông tin về thuôc tinh câu hoi, bai tâp:
̣́ ̉ ̣̀
Trinh độ
̀ ̣ ̣ ̉ ́
X Đai hoc X Cao đăng Trung câp
Tinh chât: X Lý thuyêt Bai tâp
́ ́ ́ ̣̀


Chương: Tông hợp chung
̉
I II X III70
Mức đô:
̣ ̀ Dễ
X Khó Trung binh


Đanh gia: x Kiêm tra giữa kỳ X Thi kêt thuc hoc phân
́ ́ ̉ ́ ́ ̣ ̀ ́ ̣
Thi tôt nghiêp


Hinh thức: X
̀ Viêt (tự luân)
́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ́
Viêt (trăc nghiêm) Vân đap


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp

Th¸ng 12/N, doanh nghiÖp Y b¸n mét sè thµnh phÈm, kh¸ch hµng ®· chÊp
nhËn nhng cha thanh to¸n mµ sÏ thanh to¸n vµo th¸ng 2/N+1.Doanh nghiÖp Y
kh«ng ghi nhËn doanh thu vµo th¸ng 12/N v× cha nhËn ®îc tiÒn hµng.
H·y chØ ra sai sãt trong t×nh huèng trªn, ® a ra c¸ch xö lý ®óng vµ cho biÕt
sai sãt trªn ¶nh hëng nh thÕ nµo ®Õn thu nhËp, chi phÝ, tæng tµi s¶n, tæng nî
ph¶i tr¶ vµ vèn chñ së h÷u cña doanh nghiÖp? ( BÞ ghi nhËn qu¸ thÊp, qu¸ cao,
hay kh«ng bÞ t¸c ®éng)
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Sai sót: Kế toán không ghi nhận doanh thu thực sự phát sinh tại đơn vị. Sai
nguyên tắc cơ sở dồn tích.
Cách xử lý: Ghi nhận doanh thu, giá vốn
Ảnh hưởng của sai sót:
Doa - Ch = Th Tà = NPT + V
u nhập i sản
nh thu i phí CSH
ròng
Quá Qu Qú Qu Khô Q
thấp á thấp a thấp á thấp ng tác uá
động t h ấp


̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 119
̉


Thông tin về thuôc tinh câu hoi, bai tâp:
̣́ ̉ ̣̀
Trinh độ
̀ ̣ ̣ ̉ ́
X Đai hoc X Cao đăng Trung câp
Tinh chât: X Lý thuyêt Bai tâp
́ ́ ́ ̣̀


Chương: Tông hợp chung
̉
I II X III


Mức đô:
̣ ̀ Dễ
X Khó Trung binh


Đanh gia: x Kiêm tra giữa kỳ X Thi kêt thuc hoc phân
́ ́ ̉ ́ ́ ̣ ̀ ́ ̣
Thi tôt nghiêp


71
Hinh thức: X
̀ Viêt (tự luân)
́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ́
Viêt (trăc nghiêm) Vân đap


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp

Th¸ng 12/N, doanh nghiÖp Y b¸n mét sè thµnh phÈm, kh¸ch hµng ®· chÊp
nhËn nhng cha thanh to¸n mµ sÏ thanh to¸n vµo th¸ng 2/N+1.Doanh nghiÖp Y
kh«ng ghi nhËn doanh thu vµo th¸ng 12/N v× cha nhËn ®îc tiÒn hµng.
H·y chØ ra sai sãt trong t×nh huèng trªn, ® a ra c¸ch xö lý ®óng vµ cho biÕt
sai sãt trªn ¶nh hëng nh thÕ nµo ®Õn thu nhËp, chi phÝ, tæng tµi s¶n, tæng nî
ph¶i tr¶ vµ vèn chñ së h÷u cña doanh nghiÖp? ( BÞ ghi nhËn qu¸ thÊp, qu¸ cao,
hay kh«ng bÞ t¸c ®éng)
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Sai sót: Kế toán không phản ánh chi phí về công cụ dụng cụ thực tế đã phát sinh
tại đơn vị. Sai nguyên tắc cơ sở dồn tích, nguyên tắc phù hợp.
Cách xử lý: Nợ TK chi phí, Có chi phí phải trả.
Ảnh hưởng của sai sót:
Doanh - Chi = Thu Tài = NPT + VCS
nhập s ản
thu phí
ròng
Không Quá Qúa Không Quá Quá
tác động thấp tác động thấp
cao cao


̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 120
̉


Thông tin về thuôc tinh câu hoi, bai tâp:
̣́ ̉ ̣̀
Trinh độ
̀ ̣ ̣ ̉ ́
X Đai hoc X Cao đăng Trung câp
Tinh chât: X Lý thuyêt Bai tâp
́ ́ ́ ̣̀


Chương: Tông hợp chung
̉
I II X III


Mức đô:
̣ ̀ Dễ
X Khó Trung binh


Đanh gia: x Kiêm tra giữa kỳ X Thi kêt thuc hoc phân
́ ́ ̉ ́ ́ ̣ ̀ ́ ̣
Thi tôt nghiêp


Hinh thức: X
̀ Viêt (tự luân)
́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ́
Viêt (trăc nghiêm) Vân đap


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp

Th¸ng 1/N, cöa hµng kinh doanh m¸y tÝnh Việt Anh ký hîp ®ång thuª mét
72
cöa hµng trong 6 th¸ng tr¶ tiÒn ngay lµ 90 triÖu, KÕ to¸n ®· h¹ch to¸n toµn bé
90 triÖu vµo chi phÝ cña th¸ng 1/N. H·y chØ ra sai sãt trong t×nh huèng trªn, ® a
ra c¸ch xö lý ®óng vµ cho biÕt sai sãt ®ã ¶nh h ëng nh thÕ nµo ®Õn thu nhËp,
chi phÝ, tæng tµi s¶n, tæng nî ph¶i tr¶ vµ vèn chñ së h÷u cña cöa hµng?( BÞ
ghi nhËn qu¸ thÊp, qu¸ cao, hay kh«ng bÞ t¸c ®éng)
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Sai sót: Kế toán đã ghi toàn bộ khoản chi tiêu 90 triệu vào chi phí của 1 tháng.
Sai nguyên tắc phù hợp.
Cách xử lý: Tháng 1 ghi nhận 2 bút toán.
a) Nợ 142, có 111: 90 triệu, Nợ 641, có 142: 15.
Ảnh hưởng của sai sót:
Doa - Ch = Th Tà = NPT + V
u nhập i sản
nh thu i phí CSH
ròng
Khô Qu Qu Qu Khô Q
á thấp á thấp
ng tác á cao ng tác uá
động động t h ấp
̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 121
̉


Thông tin về thuôc tinh câu hoi, bai tâp:
̣́ ̉ ̣̀
Trinh độ
̀ ̣ ̣ ̉ ́
X Đai hoc X Cao đăng Trung câp
Tinh chât: X Lý thuyêt Bai tâp
́ ́ ́ ̣̀


Chương: Tông hợp chung
̉
I II X III


Mức đô:
̣ ̀ Dễ
X Khó Trung binh


Đanh gia: x Kiêm tra giữa kỳ X Thi kêt thuc hoc phân
́ ́ ̉ ́ ́ ̣ ̀ ́ ̣
Thi tôt nghiêp


Hinh thức: X
̀ Viêt (tự luân)
́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ́
Viêt (trăc nghiêm) Vân đap


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp

Th¸ng 2/N c«ng ty Z mua mét TSC§ vÒ ®a vµo sö dông ngay, nhng do ng-
êi b¸n cho nî ®Õn th¸ng 4/N nªn c«ng ty ch a h¹ch to¸n nghiÖp vô mua TSC§ vµ
73
cha trÝch khÊu hao trong th¸ng. H·y chØ ra sai sãt trong t×nh huèng trªn, ® a ra
c¸ch xö lý ®óng vµ cho biÕt sai sãt ®ã ¶nh h ëng nh thÕ nµo ®Õn thu nhËp, chi
phÝ, tæng tµi s¶n, tæng nî ph¶i tr¶, vèn chñ së h÷u cña c«ng ty?( BÞ ghi nhËn
qu¸ thÊp, qu¸ cao, hay kh«ng bÞ t¸c ®éng)
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Sai sót: Kế toán chưa ghi nhận TSCĐ, trích chi phí về hao mòn TSCĐ t ại các b ộ
phận. Sai nguyên tắc cơ sở dồn tích và nguyên tắc phù hợp.
Cách xử lý: Nợ 211, Có 331, Nợ chi phí, có 214.
Ảnh hưởng của sai sót:
Doa - Ch = Th Tà = NP + V
u nhập i sản
nh thu i phí T CSH
ròng
Khô Qu Qu Qu Qu Q
á thấp á thấp á thấp
ng tác á cao uá cao
động
̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 122
̉


Thông tin về thuôc tinh câu hoi, bai tâp:
̣́ ̉ ̣̀
Trinh độ
̀ ̣ ̣ ̉ ́
X Đai hoc X Cao đăng Trung câp
́ ́ Lý thuyêt
́ ̣̀
Tinh chât: X Bai tâp


Chương: X Tông hợp chung
̉
I II III


Mức đô:
̣ ̀ Dễ
Khó X Trung binh


Đanh gia: x Kiêm tra giữa kỳ X Thi kêt thuc hoc phân
́ ́ ̉ ́ ́ ̣ ̀ ́ ̣
Thi tôt nghiêp


Hinh thức: X
̀ Viêt (tự luân)
́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ́
Viêt (trăc nghiêm) Vân đap


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp

Cã tµi liÖu t¹i mét doanh nghiÖp S.X trong th¸ng 4-N nh sau:
(§¬n vÞ: 1000®)
74
I- Sè d ®Çu th¸ng cña mét sè tµi kho¶n vµ sæ chi tiÕt:
+ T.K nguyªn vËt liÖu 1.300.000. Trong ®ã:
- Chi tiÕt vËt liÖu A: S.L:3.000kg; S.T:900.000
- Chi tiÕt vËt liÖu B: S.L:2.000kg; S.T: 400.000
+ T.K ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n: 200.000.
- Chi tiÕt ph¶i tr¶ doanh nghiÖp X: 150.000
- Chi tiÕt ph¶i tr¶ doanh nghiÖp vËn t¶i Y: 50.000
+ T.K t¹m øng: 300.000
+ C¸c T.K kh¸c sè d bÊt kú(xxx) hoÆc kh«ng cã sè d.
II- Trong th¸ng cã c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh nh sau:
1- Mua nguyªn vËt liÖu A vÒ nhËp kho ch a tr¶ tiÒn cho doanh nghiÖp X,
Sè lîng: 1000kg, Thµnh tiÒn lµ: 250.000
2- Chi phÝ vËn chuyÓn sè vËt liÖu trªn ph¶i tr¶ cho doanh nghiÖp vËn t¶i
Y lµ: 2.000
3- Mua nguyªn vËt liÖu B vÒ nhËp kho ®· tr¶ b»ng tiÒn göi ng©n hµng, Sè
lîng: 800kg; Thµnh tiªn lµ: 76.000.
4- Chi phÝ vËn chuyÓn vËt liÖu B ®· chi b»ng tiÒn mÆt lµ: 1.500
5- C¸n bé cña doanh nghiÖp mua nguyªn vËt liÖu tr¶ b»ng tiÒn t¹m øng:
- Nguyªn vËt liÖu A: S.L: 600kg; Thµnh tiÒn: 180.000.
- Nguyªn vËt liÖu B: S.L: 400kg; Thµnh tiÒn: 88.000
6- Chi phÝ vËn chuyÓn nguyªn vËt liÖu A vµ B trªn c¸n bé ®· thanh to¸n
b»ng tiÒn t¹m øng Lµ: 5.000. Chi phÝ vËn chuyÓn ®ã ph©n bæ cho tõng lo¹i
vËt liÖu theo khèi lîng
7- XuÊt kho nguyªn vËt liÖu dïng cho s¶n xuÊt (TÝnh vµo tµi kho¶n chi
phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp).TÝnh theo ph ¬ng ph¸p ®¬n gi¸ b×nh qu©n ®Çu
kú dù tr÷:
- Nguyªn vËt liÖu A: 2.000kg
- Nguyªn vËt liÖu B: 1.000kg
8- Dïng tiÒn göi ng©n hµng ®Ó tr¶ nî ngêi b¸n:
- Doanh nghiÖp X: 300.000
- Doanh nghiÖp vËn t¶i Y: 50.000
75
Yªu cÇu:
1- LËp ®Þnh kho¶n (cã tÝnh to¸n nh÷ng nghiÖp vô cÇn thiÕt)
2- Ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô vµo tµi kho¶n tæng hîp vµ tµi kho¶n chi tiÕt.
3- LËp b¶ng chi tiÕt sè ph¸t sinh (B¶ng tæng hîp chi tiÕt) c¸c T.K: Nguyªn
vËt liÖu ; Ph¶i tr¶ ngêi b¸n.

̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

1. Nợ TK 152: 250.000
Có TK 331: 250.000
2. Nợ TK 152: 2.000
Có TK 331: 2.000
3. Nợ TK 152: 76.000
Có TK 112: 76.000
4. Nợ TK 152: 1.500
Có TK 111: 1.500
5. Nợ TK 152: 268.000
Có TK 141: 268.000
6. Nợ TK 152(A): 3.000
Nợ TK 152(B): 2.000
Có TK 141: 5.000
7. Nợ TK 621: 800.000
Có TK 152: 800.000
8. Nợ TK 331: 350.000
Có TK 112: 350.000
̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 123
̉

76
Thông tin về thuôc tinh câu hoi, bai tâp:
̣́ ̉ ̣̀
Trinh độ
̀ ̣ ̣ ̉ ́
X Đai hoc X Cao đăng Trung câp
́ ́ Lý thuyêt
́ ̣̀
Tinh chât: X Bai tâp


Chương: X Tông hợp chung
̉
I II III


Mức đô:
̣ ̀ Dễ
Khó X Trung binh


Đanh gia: x Kiêm tra giữa kỳ X Thi kêt thuc hoc phân
́ ́ ̉ ́ ́ ̣ ̀ ́ ̣
Thi tôt nghiêp


Hinh thức: X
̀ Viêt (tự luân)
́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ́
Viêt (trăc nghiêm) Vân đap


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp

T¹i doanh nghiªp D(doanh nghiÖp nép thuÕ G.T.G.T theo ph ¬ng ph¸p
khÊu trõ) cã tµi liÖu sau:
(§¬n vÞ tÝnh: 1000®)
I- Sè d ®Çu kú cña mét sè tµi kho¶n:
+ T.K nguyªn vËt liÖu: 25.000.Trong ®ã:
- Nguyªn vËt liÖu chÝnh: 17.000
- Nguyªn vËt liÖu phô: 8.000
+ T.K c«ng cô dông cô: 80.000
+ T.K tiÒn göi ng©n hµng: 10.000
+ T.K tiÒn mÆt 5.000
+ T.K tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh: 800.000
+ T.K nguån vèn kinh doanh: 600.000
+ T.K vay dµi h¹n: 200.000
+ C¸c tµi kho¶n kh¸c: Sè d bÊt k× (xxx) hoÆc sè d b»ng 0
II- Trong k× cã c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh:
1/ Mua nguyªn vËt liÖu chÝnh vÒ nhËp kho. Gi¸ ghi trªn ho¸ ®¬n nh sau:
- Gi¸ cha cã thuÕ: 5.000
- ThuÕ GTGT: 500
- Tæng gi¸ thanh to¸n: 5.500 cha tr¶ tiÒn ngêi b¸n.
2/ Chi tiÒn mÆt ®Ó tr¶ c«ng vËn chuyÓn sè vËt liÖu trªn lµ 220 (trong ®ã
thuÕ GTGT lµ 20).
3/ Chi tiÒn mÆt ®Ó t¹m øng cho c¸n bé ®i mua hµng lµ 1.800. Sau ®ã c¸n

77
bé ®· thanh to¸n b»ng gi¸ trÞ vËt liÖu phô lµ 1.100 (trong ®ã thuÕ GTGT lµ
100). Sè tiÒn cßn l¹i c¸n bé nép l¹i b»ng tiÒn mÆt.
4/ NhËn mét tµi s¶n cè ®Þnh do bªn tham gia liªn doanh gãp nguyªn gi¸
15.000.
5/ Mua c«ng cô, dông cô vÒ nhËp kho, gi¸ mua ch a kÓ VAT 10% lµ:
10.000 ®· tr¶ b»ng TGNH.
6/ Vay ng¾n h¹n Ng©n hµng ®Ó tr¶ nî ngêi b¸n lµ 5.500.
7/ XuÊt kho CCDC, lo¹i ph©n bæ 2 lÇn dïng chung cho toµn DN, trÞ gi¸
xuÊt kho lµ:4.000. Kú nµy ph©n bæ lÇn thø nhÊt tÝnh vµo chi phÝ qu¶n lý DN

Yªu cÇu:
1- §Þnh kho¶n vµ ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô vµo tµi kho¶n.
2- TÝnh gi¸ thùc tÕ c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô nhËp kho
trong k×.
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

1. Nợ TK 152: 5.000
Nợ TK 133: 500
Có TK 331: 5.500
2. Nợ TK 152: 200
Nợ TK 133: 20
Có TK 111: 220
3. Nợ TK 141: 1.800
Có TK 111: 1.800
Nợ TK 152: 1.000
Nợ TK 133: 100
Nợ TK 111: 700
Có TK 141: 1.800
4. Nợ TK 211: 15.000
Có TK 411: 15.000
5. Nợ TK 153: 10.000
Nợ TK 133: 1.000
Có TK 112: 11.000
78
6. Nợ TK 331: 5.500
Có TK 311: 5.500
7. Nợ TKK 142: 4.000
Có TK 153: 4.000
Nợ TK 642: 2.000
Có TK 142: 2.000
̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 124
̉


Thông tin về thuôc tinh câu hoi, bai tâp:
̣́ ̉ ̣̀
Trinh độ
̀ ̣ ̣ ̉ ́
X Đai hoc X Cao đăng Trung câp
́ ́ Lý thuyêt
́ ̣̀
Tinh chât: X Bai tâp


Chương: X Tông hợp chung
̉
I II III


Mức đô:
̣ ̀ Dễ
Khó X Trung binh


Đanh gia: x Kiêm tra giữa kỳ X Thi kêt thuc hoc phân
́ ́ ̉ ́ ́ ̣ ̀ ́ ̣
Thi tôt nghiêp


Hinh thức: X
̀ Viêt (tự luân)
́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ́
Viêt (trăc nghiêm) Vân đap


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
TiÒn mÆt 100.000
TiÒn göi ng©n hµng 140.000
VËt liÖu chÝnh 180.000
VËt liÖu phô 50.000
Nhiªn liÖu 60.000

C«ng cô dông cô 30.000
T¹m øng(chi tiÕt: c.nh©n H) 2000
Ph¶i thu kh¸c(chi tiÕt: Kho¶n båi th êng vËt 3000
chÊt c.nh©n Y)
Tµi s¶n cè ®Þnh 2.500.000
Ph¶i tr¶ người lao động 40.000
79
Vay ng¾n h¹n 100.000
Ph¶i tr¶ ngêi b¸n 90.000
Nguån vèn kinh doanh 2.835.000

Trong k× cã c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh
1- Mua mét sè nguyªn vËt liÖu vÒ nhËp kho, tiÒn hµng ch a thanh to¸n
15.000. Trong ®ã vËt liÖu chÝnh 8.000, vËt liÖu phô 7.000.
2- Chi phÝ vËn chuyÓn sè hµng trªn vÒ nhËp kho tr¶ b»ng tiÒn mÆt 3000
ph©n bæ cho hai lo¹i vËt liÖu theo gi¸ mua.
3- Dïng tiÒn göi ng©n hµng tr¶ nî cho ngêi b¸n:70.000
4- NhËn ®îc ho¸ ®¬n cña ngêi b¸n vÒ sè vật liệu phụ mµ ®¬n vÞ ®· ®Æt
mua nhng ®Õn cuèi k× hµng cha vÒ nhËp kho. TrÞ gi¸ sè hµng trªn ho¸ ®¬n lµ
9.000.
5- §îc cÊp mét TSC§, nguyªn gi¸ 10.000.
6-Thanh to¸n tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ người lao động:
-KhÊu trõ tiÒn t¹m øng cña CN-H:2.000
-KhÊu trõ kho¶n båi thêng VC cña CNh©n Y:3.000
-Cßn l¹i thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt

Yªu cÇu:
- §Þnh kho¶n vµ ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô trªn vµo c¸c tµi kho¶n cã liªn quan
- LËp b¶ng c©n ®èi tµi kho¶n vµo thêi ®iÓm cuèi k×.
(§¬n vÞ nép thuÕ theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp)
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

1.Nợ TK 152: 15.000
VLC: 8.000
VLP: 7.000
Có TK 331: 20.000
2. Nợ TK 152: 3.000
VLC: 1.600
VLP: 1.400
Có TK 111: 3.000
3.Nợ TK 331: 70.000
80
Có TK 112: 70.000
4. Nợ TK 151: 9.000
Có TK 331: 9.000
5. Nợ TK 211: 10.000
Có TK 411: 10.000
6. Nợ TK 334: 10.000
Có TK 141: 2.000
Có TK 138: 3.000
Có TK 111: 5.00
̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 125
̉


Thông tin về thuôc tinh câu hoi, bai tâp:
̣́ ̉ ̣̀
Trinh độ
̀ ̣ ̣ ̉ ́
X Đai hoc X Cao đăng Trung câp
́ ́ Lý thuyêt
́ ̣̀
Tinh chât: X Bai tâp


Chương: X Tông hợp chung
̉
I II III


Mức đô:
̣ ̀ Dễ
Khó X Trung binh


Đanh gia: x Kiêm tra giữa kỳ X Thi kêt thuc hoc phân
́ ́ ̉ ́ ́ ̣ ̀ ́ ̣
Thi tôt nghiêp


Hinh thức: X
̀ Viêt (tự luân)
́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ́
Viêt (trăc nghiêm) Vân đap


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
Mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt mét lo¹i s¶n phÈm A cã t×nh
h×nh sau:
I- Sè d ®Çu k× cña tµi kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt DD lµ 4.000.000
- C¸c tµi kho¶n liªn quan kh¸c cã ®ñ sè d ®Ó ho¹t ®éng.
II- Trong k× cã c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh sau:
1- XuÊt kho nguyªn vËt liÖu ®Ó trùc tiÕp chÕ t¹o s¶n phÈm: 8.000.000

81
2- XuÊt c«ng cô dông cô dïng cho ph©n x ëng s¶n xuÊt: 1.000.000, dïng
cho qu¶n lÝ doanh nghiÖp: 500.000
3- TÝnh khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh:
-- Thuéc ph©n xëng SX: 700.000
-- Thuéc qu¶n lÝ doanh nghiÖp: 500.000
4- TÝnh tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn:
-- L¬ng c«ng nh©n s¶n xuÊt: 3.000.000
-- L¬ng nh©n viªn qu¶n lÝ ph©n xëng: 800.000
_L¬ng nh©n viªn qu¶n lÝ doanh nghiÖp: 600.000
5- TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ theo tû lÖ 19% tiÒn l ¬ng tÝnh vµo chi
phÝ
6- Chi phÝ b»ng tiÒn mÆt cho ph©n x ëng 100.000, cho qu¶n lÝ doanh
nghiÖp 200.000
7- KÕt chuyÓn chi phÝ S.X, tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ s¶n phÈm nhËp kho,
biÕt trÞ gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi k×: 1.000.000

Yªu cÇu:
§Þnh kho¶n vµ ph¶n ¸nh vµo tµi kho¶n ch÷ T.
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

Câu 125
1. Nợ TK 621: 8.000.000
Có TK 152: 8.000.000
2. Nợ TK 627: 1.000.000
Nợ TK 642: 500.000
Có TK 153: 1.500.000
3. Nợ TK 627: 700.000
Nợ TK 642: 500.000
Có TK 214: 1.200.000
4. Nợ TK 622: 3.000.000
Nợ TK 627: 800.000
Nợ TK 642: 600.000
Có TK 334: 4.400.000
82
5. Nợ TK 622: 570.000
Nợ TK 627: 152.000
Nợ TK 642: 114.000
Có TK 338: 836.000
7. Nợ TK 154: 14.222.000
Có TK 621: 8.000.000
Có TK 622: 3.570.000
Có TK 627: 2.652.000


Z= 17.222.000


Nợ TK 155:17.222.000
Có TK 154: 17.222.000


̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 126
̉


Thông tin về thuôc tinh câu hoi, bai tâp:
̣́ ̉ ̣̀
Trinh độ
̀ ̣ ̣ ̉ ́
X Đai hoc X Cao đăng Trung câp
́ ́ Lý thuyêt
́ ̣̀
Tinh chât: X Bai tâp


Chương: X Tông hợp chung
̉
I II III


Mức đô:
̣ ̀ Dễ
Khó X Trung binh


Đanh gia: x Kiêm tra giữa kỳ X Thi kêt thuc hoc phân
́ ́ ̉ ́ ́ ̣ ̀ ́ ̣
Thi tôt nghiêp


Hinh thức: X
̀ Viêt (tự luân)
́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ́
Viêt (trăc nghiêm) Vân đap̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
- Tµi s¶n cè ®Þnh : 1.500.000
- Nguyªn liÖu, vËt liÖu : 200.000
- Thµnh phÈm : 10.000
- TiÒn göi ng©n hµng : 70.000
- Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh : 500.000
- Nguån vèn kinh doanh : 980.000
83
- Vay dµi h¹n : 220.000
- Ph¶i tr¶ CNV : 20.000
- Ph¶i tr¶ ngêi b¸n : 60.000


Trong k× cã c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh:
1- XuÊt vËt liÖu chÝnh ®Ó trùc tiÕp chÕ t¹o s¶n phÈm lµ: 30.000. Trong
®ã ®Ó SX s¶n phÈm A: 12.000; s¶n phÈm B: 18.000
2- XuÊt vËt liÖu phô cho chÕ t¹o s¶n phÈm: 6.000 ph©n bæ cho 2 lo¹i s¶n
phÈm A vµ B theo tØ lÖ víi vËt liÖu chÝnh.
3- TÝnh ra tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n SX s¶n phÈm A: 4.000; C«ng
nh©n S.X s¶n phÈm B: 6.000; nh©n viªn ph©n xáng: 4.000
4- KhÊu hao TSC§ ®îc phÐp trÝch trong k× ë ph©n xëng SX: 2.000
5- TrÝch theo tØ lÖ 19% trên tiền lương tính vào chi phí.
6- Rót tiÒn göi ng©n hµng nhËp quü tiÒn mÆt: 50.000
7- Dïng tiÒn mÆt tr¶ cho CNV: 34.000
8- KÕt chuyÓn chi phÝ S.X vµ tÝnh gi¸ thµnh cña 100 s¶n phÈm A vµ 50
s¶n phÈm B hoµn thµnh nhËp kho. BiÕt r»ng chi phÝ SX chung ® îc ph©n bæ
cho lo¹i SP theo tØ lÖ tiÒn l ¬ng c«ng nh©n SX, cuèi k× kh«ng cã s¶n phÈm dë
dang,

Yªu cÇu:
- §Þnh kho¶n vµ ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô vµo c¸c tµi kho¶n cã liªn quan.
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

1. Nợ TK 621 (A): 12.000
Nợ TK 621(B) 18.000
Có TK 152:30 .000
2. Nợ TK 621(A): 2.400
Nợ TK 621(B): 3.600
Có TK 152: 6.000
3. Nợ TK 622(A): 4.000
Nợ TK 622(B): 6.000
Nợ TK 627: 4.000
84
Có TK 334: 14.000
4. Nợ TK 627: 2.000
Có TK 214: 2.000
5. Nợ TK 622(A): 760
Nợ TK 622(B): 1.140
Nợ TK 627: 760
Có TK 338: 2.660
6. Nợ TK 111: 50.000
Có TK 112: 50.000
7. Nợ TK 334: 34.000
Có TK 111: 34.000
8.Nợ TK 154(A): 21.880
Có TK 621: 14.400
Có TK 622: 4.760
Có TK 627: 2.720
Nợ TK 154 (B): 32.780
Có TK 621: 21.600
Có TK 622: 7.140
Có TK 627: 4.040
Nợ TK 155(A): 21.880
Nợ TK 155(B): 32.780
Có TK 154: 54.660


̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 127
̉


Thông tin về thuôc tinh câu hoi, bai tâp:
̣́ ̉ ̣̀
Trinh độ
̀ ̣ ̣ ̉ ́
X Đai hoc X Cao đăng Trung câp
́ ́ Lý thuyêt
́ ̣̀
Tinh chât: X Bai tâp


Chương: X Tông hợp chung
̉
I II III


Mức đô:
̣ ̀ Dễ
Khó X Trung binh


85
Đanh gia: x Kiêm tra giữa kỳ X Thi kêt thuc hoc phân
́ ́ ̉ ́ ́ ̣ ̀ ́ ̣
Thi tôt nghiêp


Hinh thức: X
̀ Viêt (tự luân)
́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ́
Viêt (trăc nghiêm) Vân đap̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
A- B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n vµo thêi ®iÓm ®Çu k× nh sau:
§¬n vÞ tÝnh: 1000®

Tµi s¶n Sè tiÒn Nguån vèn Sè
tiÒn
1. TiÒn 25.000 1. Ph¶i tr¶ ngêi b¸n 5.000
1.1.TiÒn mÆt 7.00
0
1.2. TGNH 18.000 2. Ph¶i tr¶ CNV 6.000
2.Chi phØ tr¶ 0 3. Nguån vèn KD 40.000
tríc 35.000
3. Hµng tån
kho
3.1 NLVL 40.000 4. Lîi nhuËn cha ph. 51.000
phèi
3.2 CCDC 6.000
3.3 Chi phÝ 4.000
SXDD
3.4 Thµnh 5.000
phÈm
4. TSC§HH 30.000
5. Hao mßn -8.000
Tæng céng tµi 102.00 Tæng céng nguån 102.00
s¶n 0 vèn 0
B- Trong k× cã c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh (§¬n vÞ: 1000®):
1- Mua nguyªn vËt liÖu vÒ nhËp kho, gi¸ ho¸ ®¬n c ả VAT 10% lµ: 33.000,
cha tr¶ tiÒn ngêi b¸n.
2- Chi tiÒn mÆt lµ 1.100 (cả VAT 10%). ®Ó tr¶ c«ng vËn chuyÓn sè
nguyªn vËt liÖu trªn.
3- XuÊt kho nguyªn vËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm lµ 30.000.
4- XuÊt kho c«ng cô dông cô tæng sè = 1.500. tÝnh cho:
86
- Ph©n xëng S.X lµ:1.000.
- Qu¶n lý toµn doanh nghiÖp lµ: 500.
5- TÝnh l¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn trong th¸ng; tæng sè: 14.000
ph©n bæ (tÝnh cho):
- L¬ng C«ng nh©n SX s¶n phÈm: 8.000.
- L¬ng Nh©n viªn qu¶n lÝ PX: 2.000
- L¬ng Nh©n viªn qu¶n lÝ DN: 4.000
6- XuÊt tiÒn mÆt ®Ó chi l¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn 20.000
7- TrÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh trong th¸ng tÝnh cho:
- Ph©n xëng S.X lµ: 600
- Qu¶n lý toµn DN lµ: 400
8- Cuèi th¸ng DN hoµn thµnh nhËp kho víi sè l îng 400 s¶n phÈm, BiÕt:Gi¸
trÞ s¶n phÈm dë dang cuèi kú lµ: 1.600
9- KÕt chuyÓn chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp sang TK chi phÝ tr¶ tr ¬c vµo
thêi ®iÓm cuèi kú.

Yªu cÇu
- §Þnh kho¶n vµ ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô vµo TK ch÷ T.
- TÝnh gi¸ thµnh 1®¬n vÞ s¶n phÈm.
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

1. Nợ TK 152: 30.000
Nợ TK 133: 3.000
Có TK 331: 33.000
2. Nợ TK 152: 1.000
Nợ TK 133: 100
Có TK 111: 1.100
3. Nợ TK 621: 30.000
Có TK 152: 30.000
4. Nợ TK 627: 1.000
Nợ TK 642: 500
Có TK 153: 1.500
5. Nợ TK 622: 8.000
87
Nợ TK 627: 2.000
Nợ TK 642: 4.000
Có TK 334: 14.000
6. Nợ TK 334: 20.000
Có TK 111: 20.000
7. Nợ TK 627: 600
Nợ TK 642: 400
Có TK 214: 1.000
8. Nợ TK 154: 41.600
Có TK 621: 30.000
Có TK 622: 8.000
Có TK 627: 3.600
9. Nợ TK 155: 44.000
Có TK 154: 44.000
10. Nợ TK 142: 4.900
Có TK 642: 4.900
̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 128
̉


Thông tin về thuôc tinh câu hoi, bai tâp:
̣́ ̉ ̣̀
Trinh độ
̀ ̣ ̣ ̉ ́
X Đai hoc X Cao đăng Trung câp
́ ́ Lý thuyêt
́ ̣̀
Tinh chât: X Bai tâp


Chương: X Tông hợp chung
̉
I II III


Mức đô:
̣ ̀ Dễ
Khó X Trung binh


88
Đanh gia: x Kiêm tra giữa kỳ X Thi kêt thuc hoc phân
́ ́ ̉ ́ ́ ̣ ̀ ́ ̣
Thi tôt nghiêp


Hinh thức: X
̀ Viêt (tự luân)
́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ́
Viêt (trăc nghiêm) Vân đap


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
T¹i mét doanh nghiÖp cã t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm nh sau: (ĐVT:
1.000đ)
1-XuÊt b¸n: 200 s¶n phÈm A và100 s¶n phÈm B víi gi¸ b¸n ch ưa có VAT
10% là 100.00.
§¬n vÞ mua ®· chÊp nhËn nhng cha thanh to¸n.
Gi¸ thùc tÕ xuÊt kho cña spA và sp B là 60.000.
2- Chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì sè s¶n phÈm tiªu thô: 330 (Trong ®ã thuÕ
GTGT lµ:30). Doanh nghiÖp ®· chi ngay b»ng TM.
3- NhËn ®îc giÊy b¸o cã cña ng©n hµng cho biÕt kh¸ch hµng ®· thanh to¸n
sè tiÒn 66.000 bÇng chuyÓn kho¶n qua ng©n hµng.
4. Tính lương phải trả:
- Nhân viên bán hàng: 4.000
- Nhân viên quản lý doanh nghiệp: 5.000
5- KÕt chuyÓn thu, chi vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶.
BiÓt rÇng: Tæng chi phi qu¶n lý doanh nghiÖp ph¸t sinh trong kú lµ 5 triÖu
®ång.

Yªu cầu:
- §Þnh kho¶n vµ ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô vµo TK.BiÕt r»ng c¸c TK liªn
quan cã ®ñ sè d ®Ó ho¹t ®éng.
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

1a. Nợ TK 131: 110.000
Có TK 511: 100.000
Có TK 3331: 10.000
1b. Nợ TK 632: 60.000
Có TK 155: 60.000
2. Nợ TK 641: 300
Nợ TK 133: 30
Có TK 111: 330

89
3. Nợ TK 112: 66.000
Có TK 131: 66.000
4. Nợ TK 641: 4.000
Nợ TK 642: 5.000
Có TK 334: 9.000
5a. Nợ TK 511: 100.000
Có TK 911: 100.000
5b. Nợ TK 911: 69.300
Có TK 632: 60.000
Có TK 641: 4.300
Có TK 642: 5.000
5c. Nợ TK 911: 30.700
Có TK 421: 30.700
̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 129
̉


Thông tin về thuôc tinh câu hoi, bai tâp:
̣́ ̉ ̣̀
Trinh độ
̀ ̣ ̣ ̉ ́
X Đai hoc X Cao đăng Trung câp
́ ́ Lý thuyêt
́ ̣̀
Tinh chât: X Bai tâp


Chương: X Tông hợp chung
̉
I II III


Mức đô:
̣ ̀ Dễ
Khó X Trung binh


Đanh gia: x Kiêm tra giữa kỳ X Thi kêt thuc hoc phân
́ ́ ̉ ́ ́ ̣ ̀ ́ ̣
Thi tôt nghiêp


Hinh thức: X
̀ Viêt (tự luân)
́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ́
Viêt (trăc nghiêm) Vân đap


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
Cã t×nh h×nh tiªu thô hµng ho¸ cña mét C«ng ty kinh doanh th ¬ng nghiÖp
nép VAT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp nh sau:
(§¬n vÞ: 1.000®)
1- XuÊt kho HH b¸n cho ngêi mua:
- Gi¸ b¸n lµ: 110.000 . §¬n vÞ mua tr¶ ngay b»ng TM.
- Gi¸ thùc tÕ xuÊt kho lµ: 90.000
90
2- Chi phÝ c«ng vËn chuyÓn bèc dì sè HH trªn lµ: 550 ®· chi b»ng TM.
3- XuÊt kho CCDC dïng cho:
- Bé phËn b¸n hµng: 1.000.
- Bé phËn qu¶n lý doanh nghiÖp: 1.150.
4-TÝnh ra tiÒn l¬ng ph¶i tr¶: 20.000. TÝnh cho:
- Bé phËn b¸n hµng: 15.000.
- Bé phËn qu¶n lý doanh nghiÖp: 5.000.
5- TÝnh BHXH, BHYT, KPC§ theo tû lÖ quy ®Þnh
6- Trong kú doanh nghiÖp thu ®îc 50.000 do liªn doanh chia l·i, vµ 30.000
do l·i tiÒn göi ng©n hµng (l·i liªn doanh ® îc nhËp quü TM, l·i tiÒn göi ® îc göi
ng©n hµng).
7- TÝnh thuÕ GTGT ph¶i nép theo ph ¬ng ph¸p trùc tiÕp: 10.000
8- KÕt chuyÓn thu,chi,l·i (lç).

Yªu cÇu:
- §Þnh kho¶n c¸c nghiÖp vô và ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô vµo TK. BiÕt r»ng
c¸c tµi kho¶n cã ®ñ sè d ®Ó ho¹t ®éng.
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

1. Nợ TK 111: 110.000
Có TK 511: 110.000
Nợ TK 632: 90.000
Có TK 156: 90.000
2.Nợ TK 641: 550
Có TK 111: 550
3. Nợ TK 641: 1.000
Nợ TK 642: 1.150
Có TK 153: 1.150
4. Nợ TK 641: 15.000
Nợ TK 642: 5.000
Có TK 334: 20.000
5. Nợ TK 641: 2.850
Nợ TK 642: 950
91
Có TK 338: 3.800
6. Nợ TK 111: 50.000
Nợ TK 112: 30.000
Có TK 515: 80.000
7. Nợ TK 511: 10.000
Có TK 3331: 10.000
8. a.Nợ TK 511: 100.000
Nợ TK 515: 80.000
Có TK 911: 180.000
b.Nợ TK 911: 116.500
Có TK 632: 90.000
Có TK 641: 19.400
Có TK 642: 7.100
c.Nợ TK 911: 63.500
Có TK 421: 63.500


̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 130
̉


Thông tin về thuôc tinh câu hoi, bai tâp:
̣́ ̉ ̣̀
Trinh độ
̀ ̣ ̣ ̉ ́
X Đai hoc X Cao đăng Trung câp
́ ́ Lý thuyêt
́ ̣̀
Tinh chât: X Bai tâp


Chương: X Tông hợp chung
̉
I II III


Mức đô:
̣ ̀ Dễ
Khó X Trung binh


Đanh gia: x Kiêm tra giữa kỳ X Thi kêt thuc hoc phân
́ ́ ̉ ́ ́ ̣ ̀ ́ ̣
Thi tôt nghiêp


Hinh thức: X
̀ Viêt (tự luân)
́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ́
Viêt (trăc nghiêm) Vân đap̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
I-Cho b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n t¹i thêi ®iÓm ®Çu kú cña mét doanh
nghiÖp(§¬n vÞ: 1000®).
Tµi s¶n Sè tiÒn Nguån vèn Sè
tiÒn
A- Tµi s¶n ng¾n A- Nî ph¶i tr¶:
92
h¹n:
1- TiÒn: 100.000
1.1.TiÒn mÆt
1.2.TiÒn göi ng©n 75.000 1-Vay ngÊn h¹n 50.000
hµng 50.000 NH
2- Ph¶i thu kh¸ch
hµng
3-Hµng tån kho: 2- ThuÕ ph¶i nép 55.000
Trong ®ã VAT ph¶i 10.000
nép:
3.1. Nguyªn vËt 50.000 3-Vay dµi h¹n NH 60.000
liÖu
3.2.CCDC 15.000 4-Ph¶i tr¶ ngêi 70.000
b¸n
3.3.S¶n phÈm dë 30.000 5-Ph¶i tr¶ CNV 20.000
dang 65.000
3.4.Thµnh phÈm
3.5.Hµng göi b¸n 15.000 B- Nguån vèn
B-Tµi s¶n dµi chñ SH: 200.00
h¹n: 120.000 1-NVKD 0
1. Tµi s¶n cè -20.000 2-Lîi nhuËn cha 45.00
®ÞnhHH p.phèi 0
2. Hao mßn
Tæng céng tµi 500.000 Tæng céng 500.00
s¶n nguån vèn 0
II- Trong kú cã c¸c nghiÖp vô kinh tế ph¸t sinh nh sau: (®¬n
vÞ:1000®).
1- Vay dµi h¹n ng©n hµng mua mét tµi s¶n cè ®Þnh, gi¸ hãa ®¬n: 88.000
(trong ®ã thuÕ GTGT lµ 8.000), chi phÝ l¾p ®Æt ch¹y thö: 3.300, ®· chi
b»ngTM. (Trong ®ã thuÕ GTGT: 300)
2- Mua nguyªn vËt liÖu vÒ nhËp kho, tæng gi¸ thanh to¸n kÓ c¶ VAT 10%
lµ: 19.800, tiÒn hµng cha tr¶ ngêi b¸n.
3- Ng©n hµng b¸o cho doanh nghiÖp biÕt ®· thu ® îc tiÒn vÒ sè hµng göi

93
b¸n kú tríc gi¸ vèn lµ 15.000. gi¸ b¸n c¶ VAT 10% lµ: 22.000
4- XuÊt kho NVL dïng trùc tiÕp s¶n xuÊt lµ: 35.000 ;
5-TÝnh tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ CNV, tæng sè: 20.000. Ph©n bæ:
- L¬ng CN trùc tiÕp SX: 10.000
- L¬ng nh©n viªn QL ph©n xëng: 4.000
- L¬ng nh©n viªn QL doanh nghiÖp: 6.000
6-TÝnh khÊu hao TSC§. Tæng sè: 3000. Ph©n bæ:
- KhÊu hao nhµ xëng m¸y mãc thuéc PX: 1000
- KhÊu hao TSC§ thuéc qu¶n lý toµn doanh nghiÖp: 2000
7- Cuèi kú hoµn thµnh 1.000 s¶n phÈm theo gi¸ thµnh c«ng x ëng thùc tÕ.
BiÕt trÞ gi¸ SP dë dang cuèi kú b»ng trÞ gi¸ SP dë dang ®©u kú. S ố sản phẩm
này gửi bán ngay cho người mua.
8. Kh¸ch hµng b¸o cho doanh nghiÖp biªt ®· chÊp nhËn mua sè hµng göi
b¸n ë nghiÖp vô trên , víi gi¸ b¸n ch a cã thuÕ lµ: 60.000, thuÕ suÊt thuÕ GTGT:
10%. Kh¸ch hµng cha thanh to¸n tiÒn hµng cho doanh nghiÖp.
9. KÕt chuyÓn thu, chi, l·i (lç)

Yªu cÇu:
- §Þnh kho¶n vµ ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô vµo TK (KÓ c¶ c¸c nghiÖp vô
h¹ch to¸n chi phÝ -tÝnh gi¸ thµnh vµ c¸c nghiÖp vô kÕt qu¶ kinh doanh)
- LËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n vµo thêi ®iÓm cuèi kú.
BiÕt: §¬n vÞ nép VAT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ.
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

1. Nợ TK 211: 83.000
Nợ TK 133: 8.300
Có TK 341: 88.000
Có TK 111: 3.300
2. Nợ TK 152: 18.000
Nợ TK 133: 1.800
Có TK 331: 19.800
3a. Nợ TK 632: 15.000
Có TK 157: 15.000
94
3b. Nợ TK 112: 22.000
Có TK 511: 20.000
Có TK 331: 2.000
4. Nợ TK 621: 35.000
Có TK 152: 35.000
5. Nợ TK 622: 10.000
Nợ TK 627: 4.000
Nợ TK 642: 6.000
Có TK 334: 20.000
6. Nợ TK 627: 1.000
Nợ TK 642: 2.000
Có TK 214: 3.000
7.a. Nợ TK 154: 50.000
Có TK 621: 35.000
Có TK 622: 10.000
Có TK 627: 5.000
b.Nợ TK 157: 50.000
Có TK 154: 50.000
8. a. Nợ TK 131: 66.000
Có TK 511: 60.000
Có TK 333: 6.000
b.Nợ TK 632: 50.000
Có TK 157: 50.000
9. a.Nợ TK 511: 80.000
Có TK 911: 80.000
b.Nợ TK 911: 73.000
Có TK 632: 65.000
Có TK 642: 8.000
c.Nợ TK 911: 7.000
Có TK 421: 7.000


95
̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 131
̉


Thông tin về thuôc tinh câu hoi, bai tâp:
̣́ ̉ ̣̀
Trinh độ
̀ ̣ ̣ ̉ ́
X Đai hoc X Cao đăng Trung câp
́ ́ Lý thuyêt
́ ̣̀
Tinh chât: X Bai tâp


Chương: X Tông hợp chung
̉
I II III


Mức đô:
̣ ̀ Dễ
Khó X Trung binh


Đanh gia: x Kiêm tra giữa kỳ X Thi kêt thuc hoc phân
́ ́ ̉ ́ ́ ̣ ̀ ́ ̣
Thi tôt nghiêp


Hinh thức: X
̀ Viêt (tự luân)
́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ́
Viêt (trăc nghiêm) Vân đap


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
T¹i mét c«ng ty kinh doanh th¬ng nghiÖp cã sè liÖu sau:
A- Sè d ®Çu kú c¸c tµi kho¶n (§¬n vÞ:1000®)
- TK tiÒn mÆt 100.000
- TK ph¶i thu cña ngêi mua (d nî) 50.000
- TK tiÒn göi ng©n hµng 1.000.000
- TK c«ng cô dông cô 50.000
- TK ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép (d cã) 70.000
- TK Hµng ho¸ 300.000
- TK Tµi s¶n cè ®Þnh 1.500.000
- TK Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n (d cã) 500.000
- TKVay ng¸n h¹n 200.000
- TK Ph¶i tr¶ CNV 30.000
- TK Nguån vèn kinh doanh 2.000.000
- TK L·i cha ph©n phèi (d cã) 200.000

96
B- Trong kú cã c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh nh sau: (®¬n tÝnh
1000 ®ång)
1. Mua hµng ho¸ vÒ nhËp kho, tiÒn hµng ch a thanh to¸n. Gi¸ ghi trªn ho¸
®¬n cña ngêi b¸n hµng nh sau:
- Gi¸ b¸n cha cã thuÕ: 50.000
- ThuÕ GTGT: 5.000
- Tæng gi¸ thanh to¸n: 55.000
2. XuÊt b¸n mét sè HH, gi¸ vèn lµ: 15.000, gi¸ b¸n c ả VAT 10% là 44.000.
Kh¸ch hµng đã chấp nhận nhưng cha thanh to¸n.
3. XuÊt kho CCDC loại phân bổ 4 lần, tổng giá giá trị xuất kho dïng cho
bé phËn b¸n hµng: 12.000; bé phËn qu¶n lý doanh nghiÖp: 20.000
4. TÝnh tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ CNV: 15.000 Ph©n bæ:
- Nh©n viªn b¸n hµng: 10.000
- Nh©n viªn qu¶n lý doanh nghiÖp: 5.000
5. TÝnh BHXH, BHYT, KPC§ theo tû lÖ quy ®Þnh 19% tiÒn l¬ng
6. XuÊt kho HH göi b¸n theo gi¸ vèn: 30.000
7. Dïng tiÒn göi ng©n hµng: 400.000 ®Ó:
- Tr¶ nî ngêi b¸n: 300.000
- Tr¶ nî tiÒn vay ng¾n h¹n: 100.000
8. KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn, gi¸ vèn hµng b¸n, chi phÝ b¸n hµng, chi
phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp vµ kÕt chuyÓn l·i (lç)

Yªu cÇu:
- §Þnh kho¶n vµ ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô vµo TK
- LËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n vµo thêi ®iÓm cuèi kú.
BiÕt: §¬n vÞ nép VAT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ.
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

1. Nợ TK 156: 50.000
Nợ TK 133: 5.000
Có TK 331: 55.000
2. Nợ TK 632: 15.000
Có TK 156: 15.000
97
Nợ TK 131: 44.000
Có TK 511: 40.000
Có TK 333: 40.000
3. Nợ TK 142: 32.000
Có TK 153: 32.000
Nợ TK 641: 3.000
Nợ TK 642: 5.000
Có TK 142: 8.000
4. Nợ TK 641: 10.000
Nợ TK 642: 5.000
Có TK 334: 15.000
5. Nợ TK 641: 1.900
Nợ TK 642: 950
Có TK 338: 2.850
6. Nợ TK 157: 30.000
Có TK 156: 30.000
7. Nợ TK 331: 300.000
Nợ TK 311: 100.000
Có TK 112: 400.000
8.a. Nợ TK 511: 40.000
Có TK 911: 40.000
b.Nợ TK 911: 40.850
Có TK 632: 15.000
Có TK 641: 14.900
Có TK 642: 10.950
c. Nợ TK 421: 850
Có TK 911: 850̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 132
̉

98
Thông tin về thuôc tinh câu hoi, bai tâp:
̣́ ̉ ̣̀
Trinh độ
̀ ̣ ̣ ̉ ́
X Đai hoc X Cao đăng Trung câp
́ ́ Lý thuyêt
́ ̣̀
Tinh chât: X Bai tâp


Chương: X Tông hợp chung
̉
I II III


Mức đô:
̣ ̀ Dễ
Khó X Trung binh


Đanh gia: x Kiêm tra giữa kỳ X Thi kêt thuc hoc phân
́ ́ ̉ ́ ́ ̣ ̀ ́ ̣
Thi tôt nghiêp


Hinh thức: X
̀ Viêt (tự luân)
́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ́
Viêt (trăc nghiêm) Vân đap


̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
Cho sè d ®Çu kú c¸c tµi kho¶n t¹i mét doanh nghiÖp nh sau: (§¬n vÞ:
1000®)
- TK tµi s¶n cè ®Þnh 560.000
- TK Nguyªn vËt liÖu 20.000
- TK TiÒn mÆt 30.000
- TKTiÒn göi ng©n hµng 100.000
- TK Chi phÝ SX dë dang 10.000
- TK Ph¶i thu cña ngêi mua (d nî) 20.000
- TK Vay ngÊn h¹n 75.000
- TK Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n (d cã) 35.000
- TK Ph¶i tr¶ CNV(d cã) 20.000
- TK ThuÕ vµ c¸c khoÈn ph¶i nép (d cã) 10.000
- TK C«ng cô dông cô 20.000
- TK Thµnh phÈm 30.000
- TK Hao mßn TSC§ 100.000
- TK Nguån vèn kinh doanh 500.000
- TK Lîi nhuËn cha ph©n phèi 50.000
Trong kú cã c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh nh sau:
1- Mua nguyªn vËt liÖu vÒ nhËp kho, tæng trÞ gi¸ ph¶i thanh to¸n cho ng êi
b¸n lµ: 6.600 (Trong ®ã thuÕ GTGT: 600). Doanh nghiÖp míi thanh to¸n 50%
b»ng TM, 50% cha tr¶ ngêi b¸n.
2. T¹m tÝnh thuÕ thu nhËp DN ph¶i nép trong kú lµ: 5.000

99
3. XuÊt kho nguyªn vËt liÖu dïng trùc tiÕp cho SX s¶n phÈm, trÞ gi¸:
22.000
4. XuÊt kho c«ng cô dông cô, dïng cho ph©n xëng: 1.000; dïng cho qu¶n lý
toµn doanh nghiÖp: 2.000
5.TÝnh tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ CNV:16.000;TÝnh cho: L¬ng c«ng nh©n
SX:10.000; L¬ng nh©n viªn ph©n xëng: 4.000; L¬ng nh©n viªn qu¶n lý doanh
nghiÖp: 2.000
6.Tính khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh trong kú ;TÝnh cho: Ph©n x ëng SX:
2.000; Cho qu¶n lý toµn doanh nghiÖp:1.000
7. KÕt chuyÓn c¸c kho¶n môc chi phÝ SX sang ta× kho¶n chi phÝ s¶n
xuÊt dë dang ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, BiÕt trÞ gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi
kú b»ng trÞ gi¸ s¶n phÈm dë dang ®Çu kú;
8. Sè s¶n phÈm hoµn thµnh trong kú ®îc b¸n trùc tiÕp cho ngêi mua víi gi¸
b¸n cả thuế GTGT 10% lµ 82.500. Ngêi mua ®· chÊp nhËn nhng cha thanh to¸n
9.TrÝch lîi nhuËn cha ph©n phèi ®Ó bæ sung cho quü phóc lîi, khen th -
ëng: 4.000
10. Kªt chuyÓn thu, chi, l·i (lç)

Yªu cÇu:
- §Þnh kho¶n vµ ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô vµo tµi kho¶n ch÷ T.
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

1.Nợ TK 152: 6.000
Nợ TK 133: 600
Có TK 331: 6,600
2. Nợ TK 821: 5.000
Có TK 333(4): 5.000
3. Nợ TK 621: 22.000
Có TK 152: 22.000
4. Nợ TK 627: 1.000
Nợ TK 642: 2.000
Có TK 153: 3.000
5. Nợ TK 622: 10.000
100
Nợ TK 627: 4.000
Nợ TK 642: 2.000
Có TK 334: 16.000
6. Nợ TK 627: 2.000
Nợ TK 642: 1.000
Có TK 214: 3.000
7. Nợ TK 154: 39.000
Có TK 621: 22.000
Có TK 622: 10.000
Có TK 627: 7.000
Z= 39.000
8. a. Nợ TK 632: 39.000
Có TK 154: 39.000
b. Nợ TK 131: 82.500
Có TK 511: 75.000
Có TK 333: 7.500
9. Nợ TK 421: 4.000
Có TK 431: 4.000
10. a. Nợ TK 511: 75.000
Có TK 911: 75.000
b. Nợ TK 911: 49.000
Có TK 632: 39.000
Có TK 642: 5.000
Có TK 821: 5.000
c. Nợ TK 911: 26.000
Có TK 421: 26.000


̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 133
̉


Thông tin về thuôc tinh câu hoi, bai tâp:
̣́ ̉ ̣̀

101
Trinh độ
̀ ̣ ̣ ̉ ́
X Đai hoc X Cao đăng Trung câp
́ ́ Lý thuyêt
́ ̣̀
Tinh chât: X Bai tâp


Chương: X Tông hợp chung
̉
I II III


Mức đô:
̣ ̀ Dễ
Khó X Trung binh


Đanh gia: x Kiêm tra giữa kỳ X Thi kêt thuc hoc phân
́ ́ ̉ ́ ́ ̣ ̀ ́ ̣
Thi tôt nghiêp


Hinh thức: X
̀ Viêt (tự luân)
́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ́
Viêt (trăc nghiêm) Vân đap̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
A/ Cho sè liÖu (vÒ sè d ®Çu kú vµ sè ph¸t sinh trong kú) trªn mét sè
tµi kho¶n: (ĐVT: 1.000đ)
TK chi phÝ SX chung TK chi phÝ SX dë dang
SD: 2.000
SPS:4.000 CPNVLTT: 20.000
CPNCTT: 6.000
TK chi phÝ QLDN TK thu tµi chÝnh


SPS: 5.000. SPS: 5.000.
Vµ cho sè d ®Çu kú cña mét sè tµi kho¶n kh¸c:
- TK tiÒn mÆt : 2.250.
- TK tiÒn göi ng©n hµng : 12.400.
- TK ph¶i thu cña ngêi mua : 0
- TK c«ng cô dông cô : 20.000.
- TK thµnh phÈm : 8.000
- TK thuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép : 400.
- TK lîi nhuËn cha ph©n phèi : 10.000.
B-Trong kú ngoµi c¸c nghiÖp vô ®· ph¶n ¸nh trªn c¸c TK ®· cho, cßn
c¸c nghiÖp kh¸c nh sau:
1- KÕt chuyÓn chi phÝ SX vµo TK chi phÝ SX dë dang ®Ó tÝnh gi¸ thµnh
SP.
2- NhËp kho thµnh phÈm sè s¶n phÈm hoµn thµnh theo gi¸ thµnh thùc tÕ.
102
BiÕt trÞ gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú b»ng trÞ gi¸ SPdë dang ®Çu kú.
3- XuÊt kho thµnh phÈm b¸n cho ng êi mua: - Gi¸ thùc tÕ xuÊt kho: 25.000;
Gi¸ b¸n: 33.000..Ng êi mua ®· tr¶ 10.000 b»ng TM; sè tiÒn cßn l¹i ng êi mua cha
thanh to¸n.
4- XuÊt kho c«ng cô dông cô, trÞ gi¸: 500 ®Ó bao gãi SP ® a ®i tiªu thô; vµ
chi 500 TM ®Ó tr¶ c«ng vËn chuyÓn bèc dì.
5- ThuÕ GTGT ph¶i nép theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp lµ: 3.000
6- Dïng tiÒn göi ng©n hµng ®Ó nép thuÕ cho ng©n s¸ch lµ: 3.500
7- KÕt chuyÓn thu, chi, l·i (lç)

Yªu cÇu:
- §Þnh kho¶n vµ ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô vµo TK.Kho¸ sæTK
- LËp b¶ng b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh danh (phÇn b¸o c¸o l·i, lç).

̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

1. Nợ TK 154: 30.000
Có TK 621: 20.000
Có TK 622: 6.000
Có TK 627: 4.000
2. Z = 30.000
Nợ TK 155: 30.000
Có TK 154: 30.000
3.a. Nợ TK 632: 25.000
Có TK 155: 25.000
b. Nợ TK 111: 10.000
Nợ TK 131: 23.000
Có TK 511: 33.000
4. Nợ TK 641: 1.000
Có TK 153: 500
Có TK 111: 500
5. Nợ TK 511: 3.000
Có TK 333: 3.000

103
6. Nợ TK 333: 3.500
Có TK 112: 3.500
7.a. Nợ TK 511: 30.000
Có TK 911: 30.000
b. Nợ TK 911: 26.000
Có TK 632: 25.000
Có TK 641: 1.000
c. Nợ TK 911: 4.000
Có TK 421: 4.000


̣ ̣ ̀ Hoc phân: Nguyên lý kế toán
̣ ̀
HOC VIÊN NGÂN HANG
Khoa: Kế toán - Kiểm toán Câu hoi: 134
̉


Thông tin về thuôc tinh câu hoi, bai tâp:
̣́ ̉ ̣̀
Trinh độ
̀ ̣ ̣ ̉ ́
X Đai hoc X Cao đăng Trung câp
́ ́ Lý thuyêt
́ ̣̀
Tinh chât: X Bai tâp


Chương: X Tông hợp chung
̉
I II III


Mức đô:
̣ ̀ Dễ
Khó X Trung binh


Đanh gia: x Kiêm tra giữa kỳ X Thi kêt thuc hoc phân
́ ́ ̉ ́ ́ ̣ ̀ ́ ̣
Thi tôt nghiêp


Hinh thức: X
̀ Viêt (tự luân)
́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ́
Viêt (trăc nghiêm) Vân đap̀ ̣ ̉ ̣̀
Phân I: Nôi dung câu hoi, bai tâp
Cho sè d c¸c TK t¹i mét doanh nghiÖp vµo cuèi th¸ng 2 - N nh sau
(§¬n vÞ tÝnh: 1000®):
- TK TiÒn mÆt 250.000
- TK TiÒn göi ng©n hµng 400.000
- TK Ph¶i thu cña ngêi mua (kho¶n nhËn
øng tríc tiÒn hµng ngêi) 200.000
- TK vay ng¾n h¹n 620.000
- TK Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n (kho¶n ®i øng
tríc cho ngêi b¸n) 230.000
- TK Chi phÝ SX dë dang ?
104
- TK Nguyªn liÖu vËt liÖu 500.000
- TK C«ng cô dông cô 550.000
- TK §Çu t chøng kho¸n ng¾n h¹n: 400.000
- TK Ph¶i thu kh¸c (kho¶n cßn ph¶i thu) 70.000
- TK Thµnh phÈm 300.000
- TK Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho: 30.000
- TK Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn (d cã) 250.000
- TK vay dµi h¹n ng©n hµng 1.000.000
- TK TSC§ h÷u h×nh 1.100.000
- TK TSC§ v« h×nh 300.000
- TK Hao mßn TSC§ 400.000
- TK Nguån vèn kinh doanh 1.600.000
- TK Quü ®Çu t ph¸t triÓn 230.000
- TK Lîi nhuËn cha ph©n phèi 100.000 (d nî)
H·y tÝnh chỉ tiêu chi phí sản xuất kinh doanh dở dang vµ lËp b¶ng c©n ®èi
kÕ to¸n vµo thêi ®iÓm cuèi th¸ng 2 n¨m N.
Trong th¸ng 3 n¨m N cã c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh nh sau(§¬n vÞ
tÝnh: 1000®):
1- Mua nguyªn vËt liÖu cha tr¶ tiÒn ngêi b¸n nhng cuèi th¸ng vËt liÖu cha
vÒ nhËp kho, trÞ gi¸: 20.000
2- XuÊt kho thµnh phÈm b¸n cho ng êi mua theo gi¸ thµnh s¶n xuÊt: 30.000;
Gi¸ b¸n: 45.000 ngêi mua cha tr¶ tiªn.
3- XuÊt kho CCDC (vËt liÖu bao b×) ®Ó bao gãi s¶n phÈm ®i tiªu thô trÞ
gi¸: 200
4- Dïng tiÒn göi ng©n hµng ®Ó tr¶ tiÒn vËn chuyÓn s¶n phÈm tiªu thô trªn
lµ 500
5- TÝnh tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ nh©n viªn b¸n hµng: 2.000, nhân viên QLDN
4.000
6- Cuèi kú kÕt chuyÓn thu, chi, l·i(lç).

Yªu cÇu:
- §Þnh kho¶n vµ ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô vµo TK
105
- TÝnh sè d cuèi kú trªn c¸c TK
̀ ́́ ̉ ̣̀
Phân II: Đap an câu hoi, bai tâp

1. Nợ TK 151: 20.000
Có TK 331: 20.000
2.a. Nợ TK 632: 30.000
Có TK 155: 30.000
b. Nợ TK 131: 45.000
Có TK 511: 45.000
3.Nợ TK 641: 200
Có TK 153: 200
4.Nợ TK 641: 500
Có TK 112: 500
5. Nợ TK 641: 2.000
Nợ TK 642: 4.000
Có TK 334: 6.000
6.a. Nợ TK 511: 45.000
Có TK 911: 45.000
b. Nợ TK 911: 36.700
Có TK 632: 30.000
Có TK 641: 2.700
Có TK 642: 4.000
c. Nợ TK 911: 8.300
Có TK 421: 8.300
106
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản