CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP MÔN HÓA

Chia sẻ: Phung Thi Thanh Thuy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
152
lượt xem
31
download

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP MÔN HÓA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

. Chọn 1 hóa chất dưới đây để nhận biết các chất bột sau: K2O, CaO, Al2O3, MgO A. H2O. B. dd HCl. C. dd NaOH. D. dd H2SO4 Câu 2. Các chất NaHCO3, NaHS, Al(OH)3, H2O đều là A. axit. B. bazơ. C. chất trung tính. D. chất lưỡng tính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP MÔN HÓA

  1. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP ÔN TẬP TỔNG HỢP Câu 1. Chọn 1 hóa chất dưới đây để nhận biết các chất bột sau: K 2O, CaO, Al2O3, MgO A. H2O. B. dd HCl. C. dd NaOH. D. dd H2SO4 Câu 2. Các chất NaHCO3, NaHS, Al(OH)3, H2O đều là A. axit. B. bazơ. C. ch ất trung tính. D. ch ất l ưỡng tính. Câu 3. Khi cho NaHCO3 phản ứng với các dd H2SO4 loãng và Ba(OH)2, để chứng minh rằng NaHCO3 có tính : A. axit. B. bazơ. C. lưỡng tính. D. có thể tạo muối Câu 4. Tại sao khi hòa tan Zn bằng dung dịch HCl, nếu thêm vài giọt muối Cu 2+ thì quá trình hòa tan xảy ra nhanh hơn (khí thoát ra mạnh hơn) ? A. Muối Cu2+ có tác dụng xúc tác cho phản ứng. B. Xảy ra sự ăn mòn hóa học. C. Tạo ra dạng hỗn hống. D. Xảy ra s ự ăn mòn đi ện hóa. Câu 5. Hiđroxit nào mạnh nhất trong các hiđroxit Al(OH)3, NaOH, Mg(OH)2, Be(OH)2 ? A. Al(OH)3. B. NaOH. C.Mg(OH) 2 D.Be(OH)2. Câu 6. Chọn phát biểu đúng: − 1. Nước cứng do ion HCO3 ; − − 2. Nước cứng vĩnh cửu do các muối Cl , SO42 của Ca2+, Mg2+. 3. Nước cứng tạm thời do các muối Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2. 4. Có thể làm mất hết tính cứng của nước cứng bằng dung dịch NaOH. 5. Có thể làm mất hết tính cứng của nước cứng bằng dung dịch H 2SO4. A. Chỉ có 1. B. Chỉ có 2, 3. C. Chỉ có 1, 2, 3. D. Chỉ có 3,4. Câu 7. Trong các chất sau: Na3PO4, NaHCO3, Al(OH)3, ZnO, Al, Al2O3, AlCl3, NaHSO4; Na2CO3. Số chất vừa phản ứng được với dung dịch NaOH vừa phản ứng được với dd HCl là A. 5 B. 6 C. 4 D. 3 Câu 8. Phương pháp điện phân dung dịch muối chỉ có thể dùng để điều chế A. kim loại kiềm. B. kim loại nhóm IIA C. Al và Mg. D. kim loại đứng sau nhôm. Câu 9. Điện phân dung dịch CuCl2 bằng điện cực than chì, đặt mảnh giấy quì tím ẩm ở cực dương. Màu của giấy quì A. đỏ. B. xanh. C. đỏ sau đó mất mầu. D. không đổi. Câu 10. Hßa tan hÕt m gam X gåm Al vµ Fe trong dd H2SO4 lo·ng d tho¸t ra 13,44 lit (đktc) khÝ. Khi hoµ tan m gam X trong dd NaOH th× thu ®îc 5,04 lÝt (®ktc) khÝ. GÝa trÞ cña m lµ A. 15,15g B. 27,075g C. 25,05g D. 17,60g Câu 11. Một dung dịch có chứa các ion: Fe 3+, Cu2+, Ag+, H+. Khi cho một thanh Al vào dung dịch trên thì thứ tự phản ứng của các ion trong dung dịch với Al là A. Ag+, Fe3+, Cu2+, H+, Fe2+. B. H+, Ag+, Fe3+, Cu2+, Fe2+. + 2+ 3+ + 2+ C, Ag , Cu , Fe , H , Fe . D. Fe3+, Ag+, Cu2+, H+, Fe2+. Câu 12. Có dung dịch AlCl3 lẫn tạp chất là CuCl2. Có thể dùng chất nào sau đây để làm sạch muối nhôm ? A. AgNO3. B. HCl. C. Al. D. Mg. Câu 13. Hợp kim nào sau đây khi để trong không khí ẩm Fe bị ăn mòn chậm nhất ? A. Fe – Ag B. Fe – Mg C. Fe – Zn D. Fe – Cu Câu 14. Hçn hîp X gåm Al vµ Al4C3. Khi cho m gam X t¸c dông víi níc (d) thu ®îc 15,6 g kÕt tña. NÕu cho m gam X t¸c dông víi dd HCl (d) thu ®îc 10,08 lÝt (®ktc) hçn hîp khÝ Y. GÝa trÞ cña m lµ A. 25,2 B. 12,6 C. 18,9 D. 15,3 Câu 15. Cho 3,9 g kali vào 101,8 g nước thu được dung dịch KOH có khối lượng riêng là 1,056 g/ml. Nồng đ ộ % của dung dịch KOH là bao nhiêu (Cho K = 39, O = 16, H = 1) ? A. 5,31% B. 5,20 % C. 5,30 % D. 5,50 % Câu 16. Để m gam kim loại kiềm X trong không khí thu được 6,2 gam oxít. Hòa tan toàn b ộ l ượng oxit trong nước được dd Y. Để trung hòa dd Y cần vừa đủ 100 ml dd H 2SO4 1M. X là A. Li. B. Na. C. K. D. Cs. Câu 17. Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp Ba, Na, K vào H 2O dư thấy thoát ra 6,72 lít H 2 (đktc) và dung dịch X. Trung hoà 1/10 dung dịch X cần V ml dung dịch HCl 1M. V bằng A. 60 ml. B. 300 ml. C. 80 ml. D. 120ml Câu 18. Cho m gam K2O vào 1 lít dung dịch H2SO4 0,1M sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn cô cạn dung dịch thu được (m + 15,2) gam chất rắn. Giá trị của m là A. 17,86 B. 47 C. 94 D. 8,93 Câu 19. Cho 31,9 gam hỗn hợp Al2O3, ZnO, FeO, CaO tác dụng hết với CO dư nung nóng thu được 28,7 gam hỗn hợp Y. Cho Y tác dụng với dd HCl dư thu được V lít H 2 (đktc). V là: A. 4,48 lít B. 5,6 lít C. 6,72 lít D. 11,2 lít Cââu 20. Cho luoàngkhí CO dö ñi quaoángsöùchöùa5,64ghh goàmFe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 (ñunnoùng).Khi ñi ra sauphaûnöùngñöôïc daãnvaøodd Ca(OH)2 dö, taïo ra 8g keáttuûa.Khoái löôïngFe thuñöôïc laø:
  2. A. 4,36g B. 4,63g C. 3,46g D. 8,15g Câu 21. Hoøatanheát3,53ghoãnhôïp A goàmba kim loaïi Mg, Al vaø Fe trongdd HCl, coù 2,352lít khí H2 thoaùt ra (ñktc) vaøthuñöôïc dd D. Coâ caïn dd D, thuñöôïc khối lượng muoáikhanlaø: A. 12,405g B. 10,985g C. 11,195g D. 7,2575g Câu 22. Khi hòa tan hiđroxit kim loại M(OH) 2 bằng một lượng vừa đủ dung dịch H 2SO4 20% thu được dung dịch muối trung hoà có nồng độ 27,21%. Kim loại M là A. Cu. B. Zn. C. Fe. D. Mg. Câu 23. Trộn 100 ml dung dịch X gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M với 400 ml dung dịch Y gồm H2SO4 0,025M và HCl 0,0125M thu được dung dịch Z.Giá trị pH của dung dịch Z là: A.12 B.2 C.3 D.11 Câu 24. Soá ml dungdòchhoãnhôïp NaOH 0,1M vaø Ba(OH)2 0,05M caànphaûi duøngñeåtrunghoøa50ml dung dòchhoãnhôïp 2 axit HCl 0,3M vaøHNO3 0,2M laø: A. 125ml B. 152ml C. 127ml D. 130ml Câu 25. Dung dòch A chöùaNaOH 1M vaø Ca(OH)2 0,01M. Suïc 2,24 lít khí CO2 vaøo 400ml dungdòch A ta thu ñöôïc moätkeáttuûacoù khoái löôïnglaø baonhieâu? A. 1,5g B. 10g C. 4g D. 0,4g Câu 26. Cho 0,05 mol hoặc 0,35 mol CO2 hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 đều thu được cùng một lượng kết tủa. Số mol Ca(OH)2 có trong dung dịch là A. 0,05 mol B. 0,2 mol C. 0,3 mol D. 0,15 mol Câu 27. Cho V lít CO2 (đktc) hấp thụ hết vào 200 gam dung dịch Ba(OH) 2 25,65%, sau phản ứng thu được 25,61 gam kết tủa và dung dịch X. Đun nhẹ dung dịch X lại thấy có kết tủa n ữa. Giá trị của V là A. 10,528 lít B. 2,912 lít C. 6,720 lít D. 12,508 lít Câu 28. Hòa tan 5,59 gam hỗn hợp muối của 2 kim loại M2CO3 và RCO3 bằng dung dịch HCl thu được 1,232 lít khí CO2 (đktc). Khối lượng muối khan thu được sau phản ứng là: A.7,345 gam B. 6,195 gam C. 5,376 gam D. 4,985g Câu 29. Dẫn từ từ khí CO2 vào 100ml dung dịch NaOH 0,16M thu được dd Y. thêm dung dịch BaCl2 vào dd Y thấy xuất hiện 1,182 gam kết tủa trắng. Thể tích CO 2 (đktc) bị hấp thụ là: A. 0,1344 lít B. 0,1792 lít C. 0,224 lít D. 0,448 lít Câu 30. Cho bốn hỗn hợp, mỗi hỗn hợp gồm hai chất rắn có số mol bằng nhau: Na2O và Al2O3; Cu và FeCl3; BaCl2 và CuSO4; Ba và NaHCO3. Số hỗn hợp có thể tan hoàn toàn trong nước (dư) chỉ tạo ra dung dịch là: A. 3. B. 2. C. 1. D. 4. Câu 31. Sục 7,28 lít CO2 (đktc) vào 500 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,4M và Ca(OH) 2 0,2M, phần nước lọc sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn lần lượt cho tác dụng với các dung d ịch HNO3, NaCl, AlCl3, Ca(OH)2, NaHSO4, Mg(NO3)2. Số chất có xẩy ra phản ứng là: A. 1 B. 4 C. 2 D. 3 Câu 32. Cho 43g hoãn hôïp BaCl2 vaø CaCl2 vaøo 1 lít dd hoãn hôïp goàm Na2CO3 0,1M vaø (NH4)2CO3 0,25M. Sau khi caùc phaûn öùng keát thuùc ta thu ñöôïc 39,7g keát tuûa A vaø dung dòch B. Thaønh phaàn % khoái löôïng caùc chaát trong A laø: A. 49,62%; 50,38% B. 49,7%; 50,3% C. 50,62%; 49,38% D. 48,62%; 51,38% Câu 33. Cho 1,2g Mg vaøo 100ml dung dòch hoãn hôïp goàm HCl 1,5M vaø NaNO3 0,5M. Sau phaûn öùng chæ thu ñöôïc V lít khí daïng ñôn chaát (khoâng coù saûn phaåm khöû naøo khaùc). Theå tích V (ñktc) baèng: A. 0,224 lít B. 0,560 lít C. 1,120 lít D. 5,600 lít Câu 34. Một hỗn hợp gồm hai bột kim loại Mg và Al được chia thành hai phần bằng nhau. - Phần 1: cho tác dụng với HCl dư thu được 3,36 lít H2. - Phần 2: hoà tan hết trong HNO3 loãng dư thu được V lít một khí không màu, hoá nâu trong không khí (các th ể tích khí đều đo ở đktc). Giá trị của V là A. 2,24 lít. B. 3,36 lít. C. 4,48 lít. D. 5,6 lít Câu 35. A laø hoãn hôïp kim loaïi Fe vaø Cu. Hoøa tan m gam A vaøo dd HCl dö (khoâng coù khoâng khí) thu ñöôïc 3,36 lít khí (ñktc). Cuõng hoøa tan m gam naøy vaøo dd HNO3 ñaëc noùng dö, thu ñöôïc 15,456 lít khí maøu naâu ñoû (ñktc).m bằng: A. 16,08g B. 20,88g C. 42,96g D. 90,32g C©u 36. Nung 36,2 gam hçn hîp gåm Na2CO3 vµ CaCO3 ®Õn khèi lîng kh«ng ®æi ®îc 29,6gam chÊt r¾n. KhÝ tho¸t ra ®îc hÊt thô hÕt vµo dd Ca(OH)2 d thu ®îc m gam kÕt tña. GÝa trÞ m lµ A. 10g B. 20g C. 30g D. 15g Câu 37. Trộn 0,81 gam bột nhôm với bột Fe2O3 và CuO rồi đốt nóng để tiến hành phản ứng nhiệt nhôm thu được hỗn hợp A. Hoà tan hoàn toàn A trong dung dịch HNO3 đun nóng thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất) ở đktc. Giá trị của V là A. 0,224 lít. B. 0,672 lít. C. 2,24 lít. D. 6,72 lít.
  3. Câu 38. Trộn 21,6g Al với 48g Fe2O3 rồi nung thu được hổn hợp X. Cho X tác dụng với dd NaOH dư thu được 10,752 lít khí (đktc). Hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm là A. 60% B. 40 % C. 80% D. 75% Câu 39. Cho 8,1 gam bột Al trộn với 16 gam Fe2O3 thu được hỗn hợp A. Nung nóng hỗn hợp A đến hoàn toàn trong điều kiện không có oxi thu được hỗn hợp B. Cho B vào dd HCl dư, thể tích H2 thoát ra (đktc) là A. 6,72 lít. B. 7,84 lít. C. 4,48 lít. D. 5,6 lít. Câu 40. Trộn đều 10,8 gam Al với hỗn hợp Fe 2O3, CuO, Cr2O3 rồi đốt nóng để tiến hành phản ứng nhiệt nhôm thu được hỗn hợp X. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X trong dd HNO 3 đun nóng thu được V lít (đktc) hỗn hợp khí NO, NO2 có tỉ khối so với hiđro là 21. V có giá trị là: A. 20,16 lít B. 17.92 lít C. 16,8 lít D. 4,48 lít Câu 41.Cho m gam Cu phản ứng hết với dung dịch HNO 3 thu được 8,96 lít (đktc) hỗn hợp khí NO và NO 2 có tỉ khối đối với H2 là 19. Giá trị của m là A. 25,6 gam. B. 16 gam. C. 2,56 gam. D. 8 gam. Câu 42.Điện phân dung dịch CuSO4 nồng độ 0,5M với điện cực trơ trong thì thu được 1gam Cu. N ếu dùng dòng điện một chiều có cường độ 1A, thì thời gian điện phân tối thiểu là A. 50 phút 15 giây. B. 40 phút 15 giây. C. 0,45 giờ. D. 0,65 giờ. Câu 43. Điện phân 1 lít dd NaCl dư với điện cực trơ, màng ngăn x ốp t ới khi dd thu đ ược có có pH = 12 (coi Cl2 tan và tác dụng với H 2O không đáng kể, thể tích dd thay đổi không đáng k ể), th ể tích khí thoát ra ở anot (đktc) là: A. 1,12 lít. B. 0,224 lít. C. 0,112 lít. D. 0,336 lít. Câu 44. Hoà tan hoàn toàn một lượng kim loại R hóa trị n bằng dung dịch H2SO4 loãng rồi cô cạn dd sau phản ứng thu được một lượng muối khan có khối lượng gấp 5 lần khối lượng kim loại R ban đầu đem hoà tan. Kim loại R đó là A. Al. B. Ba. C. Zn. D. Mg. Câu 45. Cho a gam hỗn hợp E (Al, Mg, Fe ) tác dụng với dd HNO 3 dư thu được hỗn hợp khí gồm 0,02 mol NO, 0,01 mol N2O, 0,01 mol NO2 và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được 11,12 gam muối khan. a có giá trị là A. 1,82. B. 11,2. C. 9,3. D. kết quả khác. Câu 46: Cho 12,3 gam hỗn hợp X gồm Al và Mg phản ứng hết với 400ml dd gồm H2SO4 1M và HNO3 1,5M; sau phản ứng thu được dd Y ( không chứa muối NH4NO3 ) và 4,48 lít hỗn hợp khí Z ở đktc gồm NO và N2O có tỉ khối so với hiđro là 18,5. Khối lượng muối trong dd Y là A. 69,3 gam B. 50,7 gam C. 96,3 gam D. 87,9 gam Câu 47. Cho 100ml dd NaOH x mol/l vào dd chứa 0,02 mol MgCl2 và 0,02 mol AlCl3. Lọc lấy kết tủa đem nung tới khối lượng không đổi thu được m gam. Để m nhỏ nhất thì giá trị x là A. 0,6M B. 0,8M C. 1,0M D. 1,2M Câu 48. Thêm V ml dd hỗn hợp gồm KOH 1M và Ba(OH) 2 0,5M vào cốc chứa 100 ml dd hỗn hợp gồm AlCl 3 1M, CuSO4 1,5M và Fe2(SO4)3 0,5M thì thu được kết tủa có khối lượng lớn nhất. giá trị của V là A. 600 ml B. 550 ml C. 450 ml D. 200 ml Câu 49. Cho từ từ 200 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm Na2CO3 1,5M và KHCO3 1M. Thể tích khí CO2 thu được (ở đktc) là A. 1,12 lít B. 4,48 lít C. 2,24 lít D. 3,36 lít Câu 50. Hoøa tan hoaøn toaøn hoãn hôïp goàm 0,05 mol Ag vaø 0,03 mol Cu vaøo dd HNO3 thu ñöôïc hoãn hôïp khí X goàm NO vaø NO2 coù tæ leä soá mol töông öùng laø 2:3. Theå tích X (ñktc) laø: A. 1,369 lít B. 2,737 lít C. 2,224 lít D. 3,3737 lít Câu 51. Ñieän phaân dd hoãn hôïp chöùa 0,1mol FeCl3; 0,2mol CuCl2 vaø 0,1mol HCl (ñieän cöïc trô, maøng ngaên xoáp). Khi ôû catot baét ñaàu suûi boït khí thì döøng ñieän phaân.Taïi thôøi ñieåm naøy khoái löôïng catot ñaõ taêng: A. 0,0g B. 5,6g C. 12,8g D. 18,4g Câu 52. Hoøa tan 0,1mol pheøn saét - amoni (NH4)2SO4.Fe2(SO4)3.24H2O vaøo nöôùc ñöôïc dd X Cho ñeán dö dung dòch Ba(OH)2 vaøo dd X thì thu ñöôïc keát tuûa Y. Khoái löôïng cuûa Y baèng: A. 21,4g B. 69,9g C. 93,2g D. 114g Câu 53. Hoà tan hoàn toàn 10,4 gam hỗn hợp A gồm Fe và kim loại R (có hóa trị không đ ổi) b ằng dd HCl thu được 6,72 lít H2 (đktc). Mặt khác, nếu cho A tác dụng hoàn toàn với dd HNO 3 loãng dư thì thu được 1,96 lít N2O duy nhất (đktc) và không tạo ra NH4NO3. Kim loại R là: A. Al. B. Mg. C. Zn. D. Ca. C©u 54. Sau mét thêi gian ®iÖn ph©n 200ml dd CuSO4 thu ®îc 6,4g Cu ë cat«t. Ng©m mét ®inh s¾t s¹ch trong dd sau khi ®iÖn ph©n ®Õn khi ph¶n øng hoµn toµn th× thÊy khèi lîng ®inh s¾t gi¶m 4,8g. Nång ®é ban ®Çu cña dd CuSO4 lµ
  4. A. 0,03M B. 1M C. 0,3M D. 0,1M Câu 55. Cho 0,3 mol Magie vào 100 ml dung dịch hổn hợp chứa Fe(NO 3)3 2 M và Cu(NO3)2 1M, sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, khối lượng kim loại thu được là A. 12 gam B. 11,2 gam C. 13,87 gam D. 16,6 gam C©u 56. Hoµ tan 0,72 gam bét Mg vµo 200 ml dung dÞch hçn hîp AgNO3 0,15 M vµ Fe(NO3)3 0,1 M. khuÊy ®Òu ®Õn khi ph¶n øng hoµn toµn thu ®îc m gam chÊt r¾n. Gi¸ trÞ cu¶ m lµ. A. 3,52 B. 3,8 C. 1,12 D. 4,36 C©u 57: Hoµ tan hÕt m gam hçn hîp X gåm FeO, Fe 2O3 vµ Fe3O4 b»ng HNO3 ®Æc nãng thu ®îc 6,72 lÝt khÝ mµu n©u ®á (ë ®ktc). C« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng thu ®îc 217,8 g muèi khan. Gi¸ trÞ cña m lµ: A. 53,55 g B. 116,55 g C. 23,7 g D. 69,6 g Câu 58. Hòa tan hỗn hợp X gồm Mg, MgO bằng dd HNO3 vừa đủ thu được 0,224 lít N2O (đktc) và dd Y. Trong Y có 1,6 gam NH4NO3 và 25,16 gam Mg(NO3)2. % số mol Mg trong X là: A. 70,59% B. 58,82% C. 47,06% D. 59,02% Cââu 59. Cho hoãn hôïp goàmFeO, CuO, Fe3O4 coù soá mol ba chaát ñeàu baèngnhau taùc duïng heát vôùi dd HNO3 thuñöôïc hoãnhôïp khí goàm0,09molNO2 vaø0,03molNO. Soámol cuûamoãichaátlaø: A. 0,12mol B. 0,24mol C. 0,21mol D. 0,36mol Câu 60. Laànlöôït cho töøngkim loaïi Mg, Ag, Fe vaøCu (coùsoámol baèngnhau),taùcduïngvôùi löôïngdö dungdòchH2SO4 ñaëcnoùng.Khi phaûnöùnghoaøntoaønthì theåtích SO2 thoaùtra ít nhaát(trongcuøngñieàu kieän)laø töø kim loaïi: A. Mg B. Fe C. Cu D. Ag Câu 61. Cho 160mlddNaOH 2M vào 100ml dd AlCl3 1M , sau phản ứng thu được khối lượng kết tủa là A. 6,24g B. 7,80g C. 3,12g D. 7,12g Câu 62. Trộn 200ml dd HCl 0,5M với 400ml dd Ba(OH) 2 0,05M thu được dd Z. Dung dịch Z có thể hoà tan tối đa bao nhiêu gam Al ? A. 2,7g B. 1,08g C. 0,54g D. 0,27g Câu 63. Hòa tan hoàn toàn 2,38 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al và Fe bằng dung d ịch HCl dư, thu đ ược 1,792 lít khí (đktc). Mặt khác, nếu hòa tan hoàn toàn 7,14 gam hỗn h ợp X b ằng axit HNO 3 loãng dư, thì thu được 4,032 lít khí NO (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Thành phần % theo khối lượng của Fe trong h ỗn h ợp X là A. 24,62% B. 47,06% C. 42,31% D. 30,77% Câu 64. Nung 34,6g hỗn hợp Y chứa Ca(HCO 3)2, NaHCO3, KHCO3, thu được 3,6g H2O và m gam chất rắn M. Gía trị m là A. 43,8 B. 22,2 C. 17,8 D. 21,8 Câu 65. Cho khí CO đi qua ống sứ chứa 16 g Fe 2O3 đun nóng, sau phản ứng thu được hỗn hợp rắn X gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3. Hòa tan hoàn toàn X bằng H 2SO4 đặc, nóng được ddY. Cô cạn dd Y, lượng muối khan thu được là: A. 20 gam. B. 32 gam. C. 40 gam. D. 48 gam. Câu 66. Một hỗn hợp X gồm Na và Ba có khối lượng 32 gam. Cho X tan h ết trong H 2O dư thu được 6,72 kít H2 (đktc). Khối lượng Na, Ba trong X lần lượt là: A. 4,6 g 27,4 g B. 3,2 g và 28,8 g C.2,3 g và 29,7 g D.2,7 g và 29,3 g Câu 67. Nung hỗn hợp M gồm x mol Fe và 0,15 mol Cu trong không khí m ột th ời gian, thu đ ược 31,2 gam h ỗn hợp chất rắn N. Hòa tan hết hỗn hợp N bằng dd H 2SO4 đặc, nóng, dư được 6,72 lít khí SO2 duy nhất (đktc). Giá trị x là: A. 0,24 mol B. 0,6 mol C. 0,3 mol D. 0,25 mol Câu 68. Hòa tan hết 26,43 gam hỗn hợp bột gồm Mg, Al, Al 2O3 và MgO bằng 795 ml dd A gồm HCl 0,5M và H2SO4 0,75M (vừa đủ). Sau phản ứng thu được dd X và 4,368 lít khí H 2 (đktc). Cô cạn dd X được khối lượng muối khan là: A. 95,92 gam B. 86,58 gam C. 100,52 gam D. 88,18 gam Câu 69. Dd X chứa a mol NaAlO2. Khi thêm vào dd X b mol hoặc 2b mol dd HCl thì lượng kết tủa sinh ra đều như nhau. Tỉ số a/b có giá trị bằng: A. 1. B. 1,25. C. 1,5. D. 1,75. C©u 70. Chia dung dÞch muèi X thµnh hai phÇn. Sôc khÝ CO 2 d vµo phÇn 1 thu ®îc kÕt tña tr¾ng. Nhá tõ tõ ®Õn d dung dÞch HCl vµo phÇn hai thÊy xuÊt hiÖn kÕt tña tr¾ng sau ®ã kÕt tña tan dÇn. Muèi X cã thÓ lµ A. AlCl3 B. NaAlO2 C. C6H5ONa D. Ba(HCO3)2 Câu 71. Hỗn hợp A gồm Na và Al 4C3 hòa tan vào nước chỉ thu được dung dịch B và 3,36 lít khí C. Khối lượng Na tối thiểu cần dùng là: A. 0,15g B. 2,76g C. 0,69g D. 4,02g C©u 72. Bét Cu cã kh¶ n¨ng tan trong dung dÞch A. AgNO3 B. Fe2(SO4)2 C. H2SO4 lo·ng D. AgNO3 hoÆc Fe2(SO4)3
  5. Câu 73. Đốt 37,9 gam hỗn hợp gồm Zn và Al trong bình đựng khí Cl2 thu được 59,2 gam hỗn hợp chất rắn X, cho X tan hết vào HCl dư thu được khí H2. Dẫn toàn bộ khí H2 vào ống đựng 80 gam bột CuO nung nóng, thì khối lượng chất rắn trong ống là 72 gam. Thành phần % khối lượng của Zn và Al trong hỗn hợp là: A. 85,75% và 14,25% B. 16,34% và 83,66% C. 82,52% và 17,48% D. 18,65% và 81,35% Câu 74. Cho m gam Fe tác dụng với dung dịch có chứa 1 mol HNO 3, sau khi phản ứng kết thúc thu được 5,6 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở đktc) và còn lại 1 gam chất rắn không tan. Giá trị của m là A. 14 gam B. 15 gam C. 22 gam D. 29 gam Câu 75. Cho m gamMg vaøo100ml dd chöùaCuSO4 0,1M vaøFeSO4 0,1M. Saukhi PƯ keátthuùc,ta ñöôïc dd A (chöùahai ion kim loaïi).Khi theâmNaOH dö vaøo dd A ñöôïc keáttuûaB. Nung B ngoaøi khoângkhí ñeánkhoái löôïngkhoângñoåi ñöôïc chaátraénC naëng1,20g.Giaù trò cuûam laø: A. 0,24g B. 0,36g C. 0,12g D. 0,48g Câu 76. Hoøa tan hoãn hôïp chöùa 0,1mol Mg vaø 0,1mol Al vaøo dd hoãn hôïp chöùa 0,1mol Cu(NO3)2 vaø 0,35molAgNO3. Khi PƯ xaûyra hoaøntoaøn,khoáilöôïngchaátraénthuñöôïc baèng: A. 21,6g B. 37,8g C. 42,6g D. 44,2g
Đồng bộ tài khoản