Câu hỏi và lời giải môn pháp luật đại cương

Chia sẻ: meomeoten

bản chát, chức năng và nguyên tắc thành lập của nhà nước VN - từng loại cơ quan và mối quan hệ giữa chúng chương 2: - pháp luật là j? - mqh giữa pháp luật và đạo đức - quy phạm pháp luật.Vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý.Chương 3: Khái niệm, nguyen tắc ban hành văn bản qui phạm pháp luật, hệ thống.Cách viết kí hiệu 1 văn bản qui phạm pháp luật

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Câu hỏi và lời giải môn pháp luật đại cương

chương 1:
- bản chát, chức năng và nguyên tắc thành lập của nhà nước VN
- từng loại cơ quan và mối quan hệ giữa chúng
chương 2:
- pháp luật là j?
- mqh giữa pháp luật và đạo đức
- quy phạm pháp luật
- Quan hệ pháp luật
- vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý (cho ví dụ)
chương 3:
- kn, nguyên tắc ban hanh vbqppl, hệ thống
- cách viết kí hiệu 1 vbqppl
- quy định về kiểm tra, xử lý vbpl trái pl
chương 4 bỏ
chương 5:
- đặc điiểm cơ bản nhất của luật h/c
- các cơ quan hành chính nhà nước ở VN hiện nay
- thủ tục kiếu nại và giải quyết khiếu nại
- thế nào là vpplhc, xử lý vphc
chương 6:
- đặc điểm của dân luật
- dân luật điều chỉnh những vấn đề j?
chương 7:
- khái niệm, đặc điểm phân loại tội phạm
- xđ độ tuổi
- loại trừ tn hình sự
- hình phạt? hệ thống hình phạt
- hình phạt liên quan đến độ tuổi
- cách quy định hình phạt
câu 1 phân tích vị trí, chức năng của quốc hội, mối qh của quốc hội và chính phủ, quốc hội vs
tòa án nd tối cao
câu 2 là " bộ công thương không phải là cơ quan thuộc chính phủ" đúg hay sai
câu 3 sắp xếp theo thứ tự hiểu lực giảm dần luât, hiến pháp, nghị định, pháp lệnh, thông tư
và giải thích tại sao...


Câu 1: Vị trí và chức năng của quốc hội/chính phủ..........Nêu mối quan hệ giữa chính phủ và
quốc hội; mối quan hệ giữa chính phủ và tòa án nhân dân tối cao, viện kiểm sát nhân dân tối
cao
Nội dung văn bản quy phạm PL của chính phủ
Câu 2: Nhận định Bộ Tài Chính là cơ quan của chính phủ đúng hay sai? Giải thích.
Câu 3: Các đặc điểm khác nhau giữa quy phạm PL và quy phạm đạo đức.
Câu1: Vị trí, chức năng của hội động nhân dân. Mối quan hệ giữa hội đồng nhân dân với ủy
ban nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, tòa án nhân dân. Nội dung văn bản pháp luật của hội
đồng nhân dân
Câu 2: Quan điểm: "tất cả những người vi phạm đều phải bị chịu phạt" là đúng hay sai? Vì
sao?
Câu 3: Điểm khác nhau giữa văn bản quy phạm pháp luật và văn bản áp dụng pháp luật
Câu hỏi: Công ty A sản xuất gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng tới các hộ dân nuôi trồng
thủy sản xung quanh.
a. Công ty A vi phạm những hành vi vi phạm pháp luật nào ?
b. Công ty A phải chịu những trách nhiệm pháp lí nào?
Câu 1: 4d liên quan về hội đồng nhân dân và uy ban nhân dân,
Câu 2: 2d liên quan về phân biệt pháp luật và đạo đức,
Câu 3: 2d tiếp hỏi bộ giáo dục có phải là cơ quan của chính phủ ko?
Câu 4: 2d tiếp về 1 cty xả nc xả làm ô nhiễm nguồn nc và gây thiệt hại với 1 số nhà dân nuôi
trông thủy sản xung quanh, hoit pham tội gì?
1.
a,Vị trí,chức năng chính phủ
b,Mối quan hệ chính phủ với quốc hội
c,Mqh giữa chính phủ,với tòa án nhân dân tối cao và viện kiểm sát nhân dân tối cao
d,nội dung văn bản quy phạm pháp luật do chính phủ ban hành
2. có qua điểm " cá nhân,tổ chức có hành vi vi phạm hành chính thì phỉa chịu hình phạt" quan
điểm đó đúng hay sai?
3.so sánh điểm khác nhau cơ bản giữa văn bản quy phạm pháp luật và văn bản áp dụng quy
phạm pháp luật
4.Anh Bình lái xe taxi cho công ti A.Trong một hôm anh bình uống rượu say,lá xe quá tốc độ
quy định.hậu quả là đâm vô chị Hoa đi ngược chiều làm xe Hoa bị thương nhẹ , xe chị bị hỏng
và chiếc xe taxi bị xây xước.trong trường hợp này
a.Anh Bình đã vi phạm luật gì ?
b.Anh Bình phải chịu trách nhiệm pháp lí gì ?
Phân tích làm rõ....
Câu 1: Những cơ quan nào có quyền ban hành quyết định, cho một ví dụ
Trả lời:
Điều 2 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008 quy định về Hệ thống văn bản
quy phạm pháp luật
“1. Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội.
2. Pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.
3. Lệnh, quyết định của Chủ tịch nước.
4. Nghị định của Chính phủ.
5. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
6. Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao, Thông tư của Chánh án
Toà án nhân dân tối cao.
7. Thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
8. Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.
9. Quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước.
10. Nghị quyết liên tịch giữa Uỷ ban thường vụ Quốc hội hoặc giữa Chính phủ với cơ
quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội.
11. Thông tư liên tịch giữa Chánh án Toà án nhân dân tối cao với Viện trưởng Viện kiểm
sát nhân dân tối cao; giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với Chánh án Tòa
án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; giữa các Bộ trưởng,
Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.
12. Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân”;
Các cơ quan có quyền bann hành quyết định là:
Chủ tịch nước:
Điều 106 Hiến pháp 1992, SĐBS năm 2001 quy định:
“Chủ tịch nước ban hành lệnh, quyết định để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của
mình”;
Thủ tướng chính phủ:
Điều 21 Luật tổ chức chính phủ 2001 quy định:
“Thủ tướng Chính phủ ký các nghị quyết, nghị định của Chính phủ, ra quyết định, chỉ
thị và hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành các văn bản đó đối với tất cả các ngành, các địa
phương và cơ sở.
Các nghị quyết, nghị định của Chính phủ, quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ
có hiệu lực thi hành trong phạm vi cả nước”;
Tổng kiểm toán nhà nước
Điều 19 Luật kiểm toán nhà nước quy định về Quyền hạn của Tổng Kiểm toán Nhà
nước
“Ra quyết định kiểm toán”;
Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân:
Điều 33 Luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân 2002 quy định về nhiệm vụ và quyền
hạn của viện trưởng viện kiểm sát nhân dân
”Ban hành quyết định, chỉ thị, thông tư, điều lệ, quy chế, chế độ công tác áp dụng đối
với ngành kiểm sát”;
Ví dụ: Ngày 08/01/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 38/QĐ-TTg về quy
định việc phối hợp trong phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS qua đường biên giới.

Câu 2: Quy phạm pháp luật là gì ? Các bộ phận hình thành quy phạm pháp luật? Cho ví
dụ

Câu 3: A say rượu đi xe máy đâm vào một người đi đường gây chết người
a- Theo bộ luật hình sự anh ta bị thuộc đối tượng nào?
b- Nếu anh ta dàn xếp thỏa thuận với gia đình nạn nhân h ọ không kiện nữa thì sao?
Trả lời:
Điều 14 BLHS năm 2009 quy định về Phạm tội trong tình trạng say do dùng rượu hoặc
chất kích thích mạnh khác: “Người phạm tội trong tình trạng say do dùng rượu hoặc
chất kích thích mạnh khác, thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự”;
A điều khiển phương tiện giao thông đường bộ và đã vi phạm quy định về an toàn giao
thông đường bộ, nên đã gây thiệt hại cho tính mạng của người khác. Khoản 2 Đi ều 202
BLHS năm 2009 quy định về Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao
thông đường bộ, có tình tiết tang nặng là: “Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà
trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng các
chất kích thích mạnh khác mà pháp luật cấm sử dụng”;

Câu 4: So sánh giữa trách nhiệm hành chính và trách nhiệm hình sự
TL:
So sánh trên các tiêu chí sau: (Điểm khác nhau)
1. Khái niệm
2. Cơ sở pháp lý
- TNHS: Bộ luật hình sự năm 2009;
- TNHC: Pháp luật Hành chinh, liên quan tới các văn bản quy phạm pháp luật hành
chính
3. Chủ thể chịu trách nhiệm
- Đối với Hình sự: chủ thể chịu trách nhiệm hình sự chỉ có thể là cá nhân, phải có lỗi
đối với hành vi gây ra cho xã hội, trách nhiệm hình sự là hình phạt mà cá nhân đó phải
gánh chịu
- Đối với Hành chính: chủ thể chịu trách nhiệm là cá nhân hoặc tổ chức, có thể có lỗi
hoặc không có lỗi nhưng vấn phải gánh chịu nghĩa vụ (Ví dụ: nhà nước buộc người
dân ở vùng bão lũ phải di dân đên nơi an toàn)
4. Các biện pháp sử dụng đối với chủ thể chịu trách nhiệm
5. Chủ thể có thẩm quyền
6. Thủ tục giải quyết:
TNHS: Tố tụng hình sự
TNHC: Trình tự thủ tục của pháp luật Hành chính

Giống nhau: Đều là trách nhiệm pháp lý (hậu quả bất lợi)
Năng lực chịu trách nhiệm pháp lý
Câu 5. So sánh văn bản quy phạm pháp luật và văn bản áp dụng pháp luật
Trả lời:
Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản áp dụng pháp luật
1. Khái
niệm
2. Giống nhau Chủ thể có thẩm quyền ban hành, được quy đinh trong các văn
- Chủ thể ban hành bản pháp luật
Khác nhau:
- Tầm quan Mang tính khái quát, áp dụng nhiều Mang tính cụ thể, chỉ áp dụng một lần, cho
trọng lần, nhiều nơi và đối với nhiều một đối tượng nhất định và có thể trên một
chủ thể khác nhau khu vực hành chính xác định
- Thủ tục Tuân theo các quy định trong Luật Tuân theo thủ tục giải quyết các công việc cụ
ban hành ban hành văn bản quy phạm pháp thể
luật
- Ý nghĩa - Cụ thể hoá, chi tiết hoá pháp luật - Cá biệt hoá các quy phạm pháp luật
- Tổ chức thực hiện pháp luật - Tổ chức thực hiện pháp luật trực tiếp
không trực tiếp


Câu 6: Hội đồng nhân dân được tổ chức ở tất cả các cấp hành chính. Đúng hay sai?
Trả lời:
Điều 118 Hiến pháp 1992, SĐBS năm 2001 quy định về Các đơn vị hành chính của nước
Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được phân định như sau:
“Nước chia thành tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Tỉnh chia thành huy ện, thành
phố thuộc tỉnh và thị xã; thành phố trực thuộc trung ương chia thành quận, huyện và thị
xã; Huyện chia thành xã, thị trấn; thành phố thuộc tỉnh, thị xã chia thành phường và xã;
quận chia thành phường. Việc thành lập Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ở các
đơn vị hành chính do luật định”;
Do đó, để cụ thể hoá quy định của Hiến pháp 1992, SĐBS năm 2001 thì khoản 1 Điều 4
Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003 quy định về tổ chức ở
các đơn vị hành chính sau đây:
“a) Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là cấp tỉnh);
b) Huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là cấp huyện);
c) Xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã)”;
Do đó, câu trả lời là Đúng.

Câu 7: Cấp phường có hội đồng nhân dân không?
Trả lời:
Cấp phường có hội đồng nhân dân. Căn cứ theo Câu 6

Câu 8: Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao được phép ban hành nh ững văn bản
qui phạm pháp luật nào?
Trả lời:
Điều 33 Luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân 2002 quy định về nhiệm vụ và quyền
hạn của viện trưởng viện kiểm sát nhân dân:
“Ban hành quyết định, chỉ thị, thông tư, điều lệ, quy chế, chế độ công tác áp dụng đối
với ngành kiểm sát”;

Câu 9: Cơ quan nhà nước nào có trách nhiệm giải thích luật đã được Quốc h ội thông
qua?
Trả lời:
Khoản 3 Điều 7 Luật tổ chức Quốc hội 2007 quy định:
“Uỷ ban thường vụ Quốc hội có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
[…]
Giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh”;
Điều 85 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008 Thẩm quyền gi ải thích luật,
pháp lệnh
“Uỷ ban thường vụ Quốc hội giải thích luật, pháp lệnh.
Cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 87 của Hiến pháp, đại biểu Quốc hội có quyền đề
nghị Uỷ ban thường vụ Quốc hội giải thích luật, pháp lệnh. Uỷ ban thường vụ Quốc
hội xem xét, quyết định việc giải thích”;

Câu 10: Chế định chế độ cấp dưỡng nằm trong ngành luật nào?
Trả lời:
Trong chương VI của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 quy định về chế độ cấp
dưỡng giữa những người trong gia đình (Điều 50 đến Điều 62). Theo Ðiều 1 về Nhiệm
vụ và phạm vi điều chỉnh của Bộ luật dân sự:
“Bộ luật dân sự quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử của cá nhân,
pháp nhân, chủ thể khác; quyền, nghĩa vụ của các chủ thể về nhân thân và tài sản trong
các quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (sau đây gọi
chung là quan hệ dân sự)”;
Do đó, Luật Hôn nhân và gia đình thuộc ngành Luật Dân sự.
Mặc dù Điều 152 BLHS năm 2009 cũng quy định về Tội từ chối hoặc trốn tránh nghĩa
vụ cấp dưỡng, tuy nhiên đây chỉ là hình phạt (chế tài mà Luật Hôn nhân và gia đình
không quy định, Luật hình sự quy định thay).

Câu 11: Một người 17 tuổi phạm tội, mà tội đó theo quy định của pháp luật là tử hình
hoặc chung thân hoặc trên 15 năm thì mức án mà người đó phải nhận cao nhất là 18
năm. Cơ sở pháp lý?
Trả lời:
Điều 71 BLHS năm 2009 quy định về Các hình phạt được áp dụng đối với người ch ưa
thành niên phạm tội
“Người chưa thành niên phạm tội chỉ bị áp dụng một trong các hình phạt sau đây đối với
mỗi tội phạm:
1. Cảnh cáo;
2. Phạt tiền;
3. Cải tạo không giam giữ;
4. Tù có thời hạn”;
Khoản 1 Điều 74 BLHS năm 2009 quy định về Tù có thời hạn:
“Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp
dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nh ất được áp
dụng không quá mười tám năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất
được áp dụng không quá ba phần tư mức phạt tù mà điều luật quy định”;
Theo quy định của pháp luật hình sự hiện hành thì một người 17 tuổi ph ạm t ội, mà t ội
đó theo quy định của pháp luật là tử hình hoặc chung thân hoặc trên 15 năm thì mức án
mà người đó phải nhận cao nhất là 18 năm.

Câu 12: Một người bị xử một lúc 4 tội, mỗi tội 12 năm thì phải chịu mức phạt tù cao
nhất 30 năm (quy tổng hợp hình phạt tối đa là 30 năm tù). Cơ sở pháp lý?

Trả lời:
(Chỉ áp dụng đối với tù có thời hạn)
Điểm a) khoản 1 Điều 50 BLHS năm 2009 quy định về Quyết định hình phạt trong
trường hợp phạm nhiều tội
“Nếu các hình phạt đã tuyên cùng là cải tạo không giam giữ hoặc cùng là tù có thời hạn,
thì các hình phạt đó được cộng lại thành hình phạt chung. Hình phạt chung không được
vượt quá ba năm đối với hình phạt cải tạo không giam giữ, ba mươi năm đối với hình
phạt tù có thời hạn”;

Câu 13: Án treo có phải là hình phạt không?
Trả lời:
Khoản 1 và khoản 2 Điều 28 BLHS năm 2009 quy định về Các hình phạt:
“Hình phạt bao gồm hình phạt chính và hình phạt bổ sung.
1. Hình phạt chính bao gồm:
a) Cảnh cáo;
b) Phạt tiền;
c) Cải tạo không giam giữ;
d) Trục xuất;
đ) Tù có thời hạn;
e) Tù chung thân;
g) Tử hình.
2. Hình phạt bổ sung bao gồm:
a) Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định;
b) Cấm cư trú;
c) Quản chế;
d) Tước một số quyền công dân;
đ) Tịch thu tài sản;
e) Phạt tiền, khi không áp dụng là hình phạt chính;
g) Trục xuất, khi không áp dụng là hình phạt chính”;
Do án treo không có trong các hình phạt trên, do đó án treo không phải là hình phạt. Nó là
một biện pháp chấp hành hình phạt tù (Điều 60 BLHS năm 2009)
Câu 13: Giả định trong quy phạm pháp luật là gì?
TL:
Câu 14: Tính xã hội có phải là đặc điểm của pháp luật không?
TL
Câu 15: Tính nhà nước có phải 1 đặc điểm của pháp luật không?
TL

Câu 16: Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành quy chế mới về tăng lãi
suất (?) và quy định điều lệ vốn là loại văn bản nào?
TL: Tăng lãi suất: quyết định
Ví dụ: Thống đốc Ngân hàng nhà nước (NHNN) đã ban hành Quyết định số 1316/QĐ-
NHNN và Quyết định số 1317/QĐ-NHNN điều chỉnh lãi suất cơ bản
Điều lệ vốn:
Ví dụ: QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ
1627/2001/QĐ-NHNN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2001 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ
CHO VAY CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

Câu này là câu tổng hợp, không có trong giáo trình, theo mình thì dựa vào phần xây
dựng và ban hành quyết định của các cơ quan và các cá nhân có thẩm quyền ban hành
bao gồm: Chủ tịch nước(Điều 58), Thủ tướng CP(Điều 67) và Tổng kiểm toán nhà
nước (Điều 72) để đưa ra những điểm chung...
TL: có thể khái quát thành mấy bước chung:
1.Cơ quan nn tự mình soạn thảo vb qppl hoặc đề nghị quyết định 1 ban soạn thảo riêng
để lập chương trình xây dựng và soạn thảo( ở Quốc hội thì UB thường vụ QH, nếu là
Hiến Pháp hay nhưng bộ luật quan trọng thì sẽ lập hẳn 1 ban chuyên trách trong đó có
UB tư pháp của QH đảm nhiệm, còn cấp Chính phủ thì VP CP phối hợp với bộ Tư
pháp và các cơ quan liên quan khác,vv,...)
2. Vb qppl soạn thảo xong thì gọi là dự thảo, mà dự thảo thì p làm 2 việc: 1 là trình lại
cơ quan nhà nc họ đặt yêu cầu để xem xét lại. 2 là p lấy ý kiến của các cqnn khác,đại
biểu QH hoặc của nhân dân tùy vấn đề và cq nào ban hành dự thảo, đăng t ải thông tin
về dự thảo luật trên các phương tiện thông tin đại chúng tối thiểu 60 ngày.
3. Thẩm định dự thảo, chỉnh lí hoàn thiện( bao nhiêu lần thì ko cố định, như QH mình
có luật thì 1 kì là thông qua, có luật mấy kì mới thông qua nổi tiếp t ục lấy ý kiến đóng
góp.
4. Cq soạn thảo chốt hạ, thống nhất, soạn thảo vb chính thức, trình cp nhà nước có
thẩm quyền tương ứng đề xem xét và kí quyết định.


cau 1 phan tich ban chat dac diểm của pháp luật. Nêu sự giông và khác nhau mối quan
hệ giữa đạo dức và pháp luật
TL:
Pháp luật cũng giống như nhà nước chỉ tồn tại trong xã hội có già cấp. Pháp luật của
ai, do dai và vị lợi ích của giai cấp nào thì thể hiện bản chất của giai cấp đó và được đề
lên thành luật

Pháp luật là ý chí của giai cấp thống trị, thì nội dung của pháp luật thể hi ện đi ều ki ện
sinh hoạt, vật chất cỉa giái cáp thông chị và do giai cấp đó quyết dịn. Vì vạy bản chất
của pháp luật được xem xét dưới những khía cạnh khác nhau:
- Bản chất giai cấp của pháp luật.
Khi nói đến pháp luật thể hiện ý chí của giai cấp thống trị cũng ó nghĩa là kh ẳng định
bản chất giai cấp của pháp luật
+ Pháp luật chủ nô là ý chí của giai cấp chủ nô côngkhai qui định quyền lực vô hạn của
chủ nô còn giai cấp nô lệ thì không có quyền gì
+ Pháp luật phong kiến là công cụ của nhà nước phong kiến thể hiện ý chí của giai cấp
địa chủ, phong kiến.
+ Pháp luật tư sản thể hiện ý chí của giai cáp tư sản dù có nhiều tiến bộ hơn so với
pháp luật chủ nô và phong kiến nhưng vẫn bảo vệ những đặc quyền, đặc lợi của giai
câp stư sản.
+ Pháp luật xã hội chủ nghĩa thể hiện ý chí của giai cấp công nhân và nhân dân lao
động bảo vệ lợi ích của đại đa số nhân dân lao động
Như vậy, pháp luật là sản phẩm hoạt động của nhà nước. Nhà nước nào bản chất ra
sao thì nội dung hình thành pháp luật đố thể hiện bản ch ất của nhà nước đó thể hi ện
bằng ý chí của giai cấp nắm quyền trong xã hội.
- Tính xã hội của phấp luật
+ Pháp luật là công cụ để điều chỉnh hành vi của con người
+ Pháp luật là chân lý khách quan, mang tính chuẩn mực vì:
• Pháp luật thể hiện những giá trị nhân đạo (Mức độ nhân đạo tuỳ thuộc vào mỗi kiểu
nhà nước), truyền tải những giá trị xã hội đến với từng người (Sự nhận thức, giáo
dục)
Vì vậy thông qua nhà nước xã hội ghi nhận cách xử sự hợp lý, khách quan, của pháp
luật và được đa số chấp nhận, phù hợp với số đông
- Tính dân tộc, tính thời đại của pháp luật
Pháp luật muốn được công nhận thì phải được xây dựng trên nền tảng dân tộc, tức là:
+ Pháp luật phải phản ánh các phong tục tập quán
+ Pháp luật phải phản ánh những đặc điểm lịch sử, điều kiện địa lý, trình độ văn minh
của dân tộc
- Pháp luật phải truyền tải và phản ánh được những thành tựu văn hoá, văn minh pháp
lý của nhân loại để làm giàu kinh nghiệm cho mình (Còn gọi là tính mở cua pháp luật).

Câu 4- Người lái xe bị phạt tù vì lái xe quá tốc độ cho phép gây thiêt hại nghiêm trọng
cho người dân. Toà còn xét phải đền bù thiệt hại cho người dân. Hỏi đên bù thi ệt h ại
này là trách nhiêm gì? Vì sao?
TL:
Trách nhiệm dân sựCâu 1: Bộ máy nhà nước CHXCN VN? lý do phân loại?

Câu 3: nguyên văn An là chủ sở hữu của ngôi nhà 120m2. ông An muốn vay 100 triệu
của ngân hàng ACB để cho con đi xuất khẩu lao động. Nêu các biện pháp đảm bảo
nghĩa vụ dân sự của ông An? quyền và nghĩa vụ của ông An trong các biện pháp đó
TL

Bộ Tư pháp là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công
tác xây dựng và thi hành pháp luật; kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; ph ổ biến,
giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; hành chính tư pháp; bổ trợ tư pháp và các công
tác tư pháp khác trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các
lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ

Câu 3 (2d):
a) Ông trần Văn K cho Nguyễn văn A (17 tuổi), A phóng nhanh, vượt ẩu gây ra tai nạn,
người bị hại có mức độ thương tật 10%.
b) Nguyễn Văn B (14 tuổi) ăn cắp máy tính xách tai trị giái 15 triệu đông, trong lúc tiêu
thụ, thì bị bắt
Hỏi, chế tài sử phạt ở đây là gì? Đối tượng nào bị xử phạt, vì sao?
TL:
a) Xử phạt hành chính
b) Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp
dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được
áp dụng không quá mười hai năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất
được áp dụng không quá một phần hai mức phạt tù mà điều luật quy định.

Câu 4 (2d): Ông Nguyễn Văn C la chủ sở hữu một căn nhà 120m2, và muốn vay ngân
Hang ACB 100 triệu đồng cho con đi du học, vậy ông C, có thể sử dụng hình th ức thế
chấp gì để vay tiền theo Bộ luật dân sự năm 2005
(ý chính là vậy)
TL: Thế chấp
Điều 342. Thế chấp tài sản
1. Thế chấp tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở
hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên kia (sau đây gọi là
bên nhận thế chấp) và không chuyển giao tài sản đó cho bên nhận thế chấp.
Trong trường hợp thế chấp toàn bộ bất động sản, động sản có vật phụ thì vật phụ
của bất động sản, động sản đó cũng thuộc tài sản thế chấp.
Trong trường hợp thế chấp một phần bất động sản, động sản có vật phụ thì vật phụ
thuộc tài sản thế chấp, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.
Tài sản thế chấp cũng có thể là tài sản được hình thành trong tương lai.
2. Tài sản thế chấp do bên thế chấp giữ. Các bên có thể thỏa thuận giao cho người thứ
ba giữ tài sản thế chấp.
3. Việc thế chấp quyền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại các điều từ Điều
715 đến Điều 721 của Bộ luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.câu 2:bộ tài chính có thuộc chính phủ ko?
TL : Không phải- Bộ...không phải là cơ quan thuộc chính phủ là đúng vì bộ là cơ quan thuộc cơ cấu của
chính phủ, do quốc hội thành lập bãi bỏ. Còn cơ quan thuộc cơ cấu của chính ph ủ thì
ko thuộc cơ cấu của CP, do CP thành lập bãi bỏ
- Khi phân tích tc pháp lí của vb qppl do CP ban hành ph ải xác định đó là nghị định, và
dựa vào điều 14 luật ban hành vbqppl để phân tích được nó có giá trị sau hiến pháp,
luật, nghị quyết của QH, vb của UBtvqh, của chủ tịch nước, nó được dùng để thực
hiện chức năng, nhiệm vụ của CP
Câu 1: nêu chức năng, cơ cấu tổ chức của Chính phủ và mối quan hệ cua Chinh phủ
với Quốc hội. từ đó phân tích tính pháp lý của văn bản quy phạm pháp luật do Chính
phủ ban hành theo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008.
TL : Luật tổ chức chính phủ 2001
Câu 2:
Quan điểm sau đúng hay sai và giải thích?
“Mọi hành vi trái pháp luật đều là vi phạm pháp luật”

Phải đáp ứng đầy đủ 4 yếu tố cấu thành vi phạm pháp luật

Câu 3:
Quy phạm sau là quy phạm gì và giải thích:
A, Hợp đồng giữa người vận chuyển hành khách và hành lý.
B, Người nhặt được vật nuôi dưới nước.
Đây là quy định tuỳ nghi
Câu 4: Công ty cổ phần B đã làm trái quy định của pháp luật Nhà nước về bảo vệ môi
trường, xả nước thải ra sông làm ô nhiễm nguồn nước và làm chết tôm, cá đang vào
mùa thu hoạch của các hộ nuôi trồng thủy sản xung quanh. Công ty cổ phần B phải
chịu trách nhiệm pháp lý nào?
Công ty Cổ phần B phải chịu trách nhiệm hành chính và trách nhiệm dân sự
Trách nhiệm hành chính : Điều 19 Pháp lệnh xử phạt hành chính 2007, 2008
Trách nhiệm dân sự: bồi thường thiệt hại đối với người dân xung quanh theo Điều 624
BLDS năm 2005 ;
Bài 1: Ngày 1/1/2002, A, B và K phạm tội cướp tài sản và bị bắt tạm gian ngay trong ngày.
Ngày 1/1/2003 Tòa án đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt mỗi người 17 năm tù giam. Sau đó
ngày 1/1/2006, tòa án xét xử A về tội mua bán heroin (xảy ra vào ngày 1/1/2001) và tuyên phạt
A 18 năm tù giam. Cũng trong ngày 1/1/2006, tòa án xét xử B về tội chống phá trại giam (xảy
ra vào ngày 2/10/2005 khi B đang chấp hành bản án cướp tài sản) và tuyên phạt B 18 năm tù
giam. Ngoài ra, trong phiên xử ngày 1/1/2006, tòa đưa K ra xét xử về tội mua bán 400g heroin
(xảy ra vào năm 2000) và tuyên phạt tử hình.
Vào ngày 1/1/2006, khi tuyên án cho A, B và K đương nhiên tòa án phải tổng hợp hình phạt
cho mỗi người. Hỏi mỗi người phải tiếp tục chấp hành hình phạt như thế nào?

Bài 2: Ngày 1/1/2006, C và D phạm tội trộm cắp tài sản và đua xe trái phép và bị bắt tạm
giam. Ngày 1/1/2007, tòa đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt C 2 năm tù giam tội trộm cắp tài
sản và 2 năm tù giam tội đua xe trái phép. D bị tuyên 1 năm tù giam tội trộm cắp và 36 tháng
cải tạo không giam giữ về tội đua xe trái phép (nhờ D thành khẩn khai bảo và chỉ ngồi sau).
Ngoài ra, trong vụ án đua xe trái phép còn có sự tham gia của H (do bị C rũ rê) và tòa tuyên H 2
năm tù cho hưởng án treo và thời gian thử thách là 36 tháng, tính từ ngày 1/1/2007 (biết rằng
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản