Câu lệnh Switch case

Chia sẻ: Nguyen Hoang Long Hoang Long | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
849
lượt xem
62
download

Câu lệnh Switch case

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu lệnh Switch case trong c# (c sharp) . Khi có quá nhi ều điều kiện để chọn thực hiện thì dùng câu lệnh if sẽ rất rối rắm và dài dòng. Các ngôn ngữ lập trình cấp cao đều cung cấp một dạng câu lệnh switch liệt kê các giá trị và chỉ thực hiện các giá trị thích hợp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Câu lệnh Switch case

  1. Switch … case Khi có quá nhiều điều kiện để chọn thực hiện thì dùng câu lệnh if sẽ rất rối rắm và dài dòng. Các ngôn ngữ lập trình cấp cao đều cung cấp một dạng câu lệnh switch liệt kê các giá trị và chỉ thực hiện các giá trị thích hợp. C# cũng cung cấp câu lệnh nhảy switch có cú pháp sau: switch (biểu thức) { case [giá trị 1]:[lệnh 1];break; case [giá trị 2]:[lệnh 2];break; case [giá trị 3]:[lệnh 3];break; ................................................ case [giá trị n]:[lệnh n];break; default:[lệnh n+1]; } Lệnh này sẽ đánh giá giá trị của Biểu thức. Nếu biểu thức có giá trị bằng giá trị 1 thì lệnh 1 sẽ được thực hiện. Nếu biểu thức có giá trị bằng giá trị 2 thì lệnh 2 sẽ được thực hiện. ………………………………………………………………………… Nếu biểu thức có giá trị bằng giá trị n thì lệnh n sẽ được thực hiện. Ngược lại nếu giá trị biểu thức khác tất cả các giá trị trên thì lệnh n+1 được thực hiện. CHÚ Ý: Biểu thức phải là một biểu thức có giá trị đếm được có nghĩa là kiểu dữ liệu của biểu thức phải là số nguyên hoặc kí tự hoặc chuỗi kí tự hoặc kiểu dữ liệu liệt kê (enum). Vd: Nhập vào tháng bằng số. in ra màn hình tháng bằng chữ. using System; using System.Collections.Generic; using System.Text; namespace vi_du { class Program { static void Main() { byte so; Console.Write("Nhap so cua thang: "); so = byte.Parse(Console.ReadLine()); switch (so) { case 1: Console.Write("\tThang Gieng"); break; case 2: Console.Write("\tThang Hai"); break; case 3:
  2. Console.Write("\tThang Ba"); break; case 4: Console.Write("\tThang Tu"); break; case 5: Console.Write("\tThang Nam"); break; case 6: Console.Write("\tThang Sau"); break; case 7: Console.Write("\tThang Bay"); break; case 8: Console.Write("\tThang Tam"); break; case 9: Console.Write("\tThang Chin"); break; case 10: Console.Write("\tThang Muoi"); break; case 11: Console.Write("\tThang Muoi Mot"); break; case 12: Console.Write("\tThang Muoi Hai"); break; default: Console.Write("\t\nKhong Co Thang Nay\n"); break; } Console.ReadLine(); } } } Bài tập: Nhập vào tháng trong năm. In ra màn hình số ngày trong tháng đó ? using System; using System.Collections.Generic; using System.Text; namespace baitap { class Program { static int Main() { Console.Write("Nhap vao thang trong nam: "); String t = Console.ReadLine(); int thang = int.Parse(t);
  3. switch (thang) { case 1: case 3: case 5: case 7: case 8: case 10:case 12: Console.WriteLine("Thang {0} co 31 ngay", thang); break; case 4:case 6: case 9:case 11: Console.WriteLine("Thang {0} co 30 ngay", thang); break; case 2: Console.WriteLine("Thang 2 co 28 hoac 29 ngay"); break; default: Console.WriteLine("\n Khong co thang {0}", thang); break; } Console.ReadLine(); Console.WriteLine("\t Thank you! see you "); Console.WriteLine("design by: Thai Hoang Thiep\n"); return 0; } } } MrH_DeathMaskNT®
Đồng bộ tài khoản