Cấu tạo, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô P1

Chia sẻ: hungnhat

Cấu tạo, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô : Các hệ thống , tổng thành chủ yếu của xe ô tô

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Cấu tạo, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô P1

CÊu t¹o, b¶o d−ìng vµ söa ch÷a th«ng th−êng xe «t«
Gåm 19 h×nh vÏ, ®−îc ký hiÖu tõ h×nh 1 ®Õn h×nh 19.
H×nh 1 C¸c hÖ thèng,tæng thµnh chñ yÕu cña xe «t«
Th©n vá xe «t«
C¸c hÖ thèng, tæng thµnh chñ yÕu1
H×nh 2 §éng c¬ xe «t«
§éng c¬ 4 kú, 4xi lanh th¼ng hµng
§éng c¬ 4 kú, 6 xilanh kiÓu ch÷ V (V6 )
§éng c¬ 4 kú, 8 xi lanh kiÓu ch÷ V (V8 )


2
H×nh 3 Nguyªn lý ho¹t ®éng cña ®éng c¬ ®èt trong 4 kú,sö dông nhiªn liÖu x¨ng
S¬ ®å nguyªn lý ho¹t ®éng
VÞ trÝ lµm viÖc cña pÝt t«ng3
H×nh 4 C¬ cÊu xu p¸p ®éng c¬ xe «t«
1.§Õ xu p¸p
2.Xu p¸p
¤ngs dÉn h−íng xu p¸p
4.Lß xo xó p¸p
5.Mãng h·m xó p¸p
6. §Üa tú cña lß xo xu p¸p
7. Bu l«ng ®iÒu chØnh khe hë xu p¸p
8. §ai èc h·m
9.Con ®éi xu p¸p
10. Trôc cam
Xu p¸p ®Æt
1. §Õ xu p¸p
2. Xu p¸p
¤ngs dÉn h−íng xup¸p
4. Lß xo xu p¸p
5. Mãng h·m xu p¸p
6. §Üa tú cña lß xo xu p¸p
7. VÝt ®iÒu chØnh khe hë xu p¸p
8. §ai èc h·m
9. Con ®éi xu p¸p
10.Trôc cam
11. §ßn bÈy xu p¸p
12. Thanh ®Èy
Xu p¸p treo


4
H×nh 5 HÖ thèng b«i tr¬n ®éng c¬ xe «t«
H×nh 6 HÖ thèng lµm m¸t ®éng c¬ xe «t«
5
H×nh 7 HÖ thèng cung cÊp nhiªn liÖu ®éng c¬ xe «t«
Bè trÝ hÖ thèng cung cÊp nhiªn liÖu ®éng c¬ x¨ng xe «t«
1.BÇu läc kh«ng khÝ;
2.èng dÉn nhiªn liÖu thõa;
Vßi phun cao ¸p;
4.§−êng èng cao ¸p;
5.B×nh läc th«;
6.B×nh läc tinh;
7.C¶m biÕn møc
nhiªn liÖu;
8.Thïng nhiªn liÖu;
9.Van;
10.B¬m chuyÓn
nhiªn liÖu;
11.§−êng èng nhiªn
liÖu d− thõa;
12.B¬m cao ¸p.


Bè trÝ hÖ thèng cung cÊp nhiªn liÖu Côm vßi phun vµ b¬m phun
®éng c¬ Diezel xe «t« cao ¸p ®éng c¬ Diezel xe «t«


6
H×nh 8 HÖ thèng truyÒn lùc trªn xe «t«
Bè trÝ hÖ thèng truyÒn lùc xe «t«
* TruyÒn ®éng FR : Xe «t« bè trÝ ®éng c¬ phÝa tr−íc, cÇu chñ ®éng phÝa sau, qu¸ tr×nh truyÒn
lùc nh− sau:
§éng c¬ => Ly hîp => Hép sè => C¸c ®¨ng => CÇu chñ ®éng => B¸nh xe chñ ®éng
* TruyÒn ®éng FF : Xe «t« bè trÝ ®éng c¬ phÝa tr−íc,cÇu chñ ®éng phÝa tr−íc, qu¸ tr×nh truyÒn
lùc nh− sau:
§éng c¬ => Ly hîp => Hép sè => CÇu chñ ®éng => B¸nh xe chñ ®éng
* TruyÒn ®éng RR :Xe «t« bè trÝ ®éng c¬ phÝa sau, cÇu chñ ®éng phÝa sau,qu¸ tr×nh truyÒn lùc
nh− sau:
§éng c¬ => Ly hîp => Hép sè => CÇu chñ ®éng => B¸nh xe chñ ®éng

7
H×nh 9 Ly hîp trªn xe «t«
Bè trÝ ly hîp trªn xe «t«
DÉn ®éng ly hîp
CÊu t¹o cña ly hîp


8
H×nh 10 Hép sè trªn xe «t«
S¬ ®å bè trÝ hép sè c¬ khÝ
S¬ ®å bè trÝ hép sè tù ®éng CÇn sè hép sè tù ®éng


Hép sè ly hîp kÐp( DCT) víi 6 tèc ®é, ®−îc ph¸t triÓn
nhanh t¹i Ch©u ¢u.
DCT kh«ng cã bµn ®¹p ly hîp . Bé ®«i ly hîp ma s¸t
−ít ®−îc ®iÒu khiÓn b»ng c¬ cÊu thñy lùc-®iÖn tõ. Hai ly hîp
nµy ho¹t ®éng hoµn toµn ®éc lËp víi nhau, mét ly hîp ®iÒu
khiÓn c¸c b¸nh r¨ng cÊp sè lÎ( 1,3,5), ly hîp cßn l¹i ®iÒu
khiÓn c¸c b¸nh r¨ng gµi sè ch½n (2,4,6 vµ sè lïi) .
Ly hîp 1 ®ãng Ly hîp 2 ®ãng
§iÒu khiÓn c¸c b¸nh r¨ng cÊp sè lÎ §iÒu khiÓn c¸c b¸nh r¨ng cÊp sè ch½n
1,3 vµ 5 2,4 6 vµ sè lïi

9
H×nh 11 TruyÒn ®éng c¸c ®¨ng trªn xe «t«
TruyÒn ®éng cÇu sau chñ ®éng
Trôc c¸c ®¨ng kh¸c tèc
TruyÒn ®éng cÇu tr−íc chñ ®éng víi c¸c ®¨ng ®ång tèc

1. N¹ng trôc chñ ®éng ; 2.N¹ng trôc bÞ ®éng ; Khíp c¸c ®¨ng ®ång tèc ;
4. Trôc quay ®øng ; 5. Vá c¸c ®¨ng ®ång tèc ; 6. Vßng bi ®ì ;
7. Bi truyÒn lùc ; 8. Bi ®Þnh t©m ; 9. §−êng dÉn khÝ nÐn b¬m lèp tù ®éng10
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản