Cấu tạo chữ hán

Chia sẻ: cuonglnbg

Hán trông có nhiều nét phức tạp, nhưng phân tích kỹ ra thì các nét dùng trong chữ Hán chỉ bao gồm 8 nét cơ bản và một số nét viết riêng có quy định cách viết [11]. Việc viết đúng các nét và theo thứ tự giúp cho việc viết chính xác chữ Hán, và đếm chính xác số lượng nét viết của một chữ và do đó giúp việc tra cứu từ điển chính xác và nhanh chóng hơn. Các nét viết của chữ Hán như sau...

Nội dung Text: Cấu tạo chữ hán

Tự học Hán Văn Trực Tuyến 自学漢文直線 (線上 自学漢文)- Khái Quát Về Chữ Hán
By Nguyễn Đức Hùng, Quỹ Nghiên Cứu Biển Đông www.seasfoundation.org
(Tiếp theo bài Khái Quát Về Chữ Hán)

8. Cấu tạo Chữ Hán
Ngày nay người Việt Nam chúng ta dùng Chữ Quốc Ngữ viết bằng mẫu tự La Tinh, chúng ta
nhìn vào Chữ Hán được viết bằng nhiều nét trông có vẻ rất phức tạp, nhưng thực ra một Chữ
Hán chỉ có một số những nét chính như nét ngang (ví dụ 一), nét sổ đứng (ví dụ 丨), nét phẩn
(ví dụ ノ) và nét chấm (ví dụ 、 hoặc `). Chữ Hán còn được được cấu tạo từ các Bộ Thủ (xem
phần Bộ Thủ). Phần này sẽ giới thiệu các nét viết của chữ Hán vá cấu tạo Chữ Hán như thế
nào và qua đó thấy cấu tạo của Chữ Hán có những quy tắc nhất định.

8.1 Các nét viết của chữ Hán

Chữ Hán trông có nhiều nét phức tạp, nhưng phân tích kỹ ra thì các nét dùng trong chữ Hán
chỉ bao gồm 8 nét cơ bản và một số nét viết riêng có quy định cách viết [11]. Việc viết đúng
các nét và theo thứ tự giúp cho việc viết chính xác chữ Hán, và đếm chính xác số lượng nét
viết của một chữ và do đó giúp việc tra cứu từ điển chính xác và nhanh chóng hơn. Các nét
viết của chữ Hán như sau:Nét ngang, viết từ trái qua phải Ví dụ: chữ Nhất
Nghĩa: một
Nét sổ đứng (dọc), viết từ trên xuống dưới Ví dụ: chữ Thập
Nghĩa: mười
Nét phẩy, viết từ trên phải xuống trái dưới Ví dụ: chữ Bát
Nghĩa: tám
Ví dụ: chữ Nhập
Nét mác, viết từ trên trái xuống phải dưới
Nghĩa: vàoVí dụ: chữ Lục
Chấm
Nghĩa: sáu1
Tự học Hán Văn Trực Tuyến 自学漢文直線 (線上 自学漢文)- Khái Quát Về Chữ Hán
By Nguyễn Đức Hùng, Quỹ Nghiên Cứu Biển Đông www.seasfoundation.org


Nét hất Ví dụ: chữ Bả
Nghĩa: nắm
Ví dụ: chữ Tự
Nét ngang có móc
Nghĩa: chữ
Nét sổ đứng (dọc) có móc Ví dụ: chữ Tiểu
Nghĩa: nhỏ, bé
Nét cong có móc Ví dụ: chữ Miêu
Nghĩa: con mèo
Ví dụ: chữ Ngã
Nét mác có móc
Nghĩa: tôi
Ví dụ: chữ Vong
Nét cong đối xứng có móc
Nghĩa: quên
Ví dụ: chữ Y
Nét sổ đứng (dọc) kết hợp gập phải
Nghĩa: y tế, y học
Nét ngang kết hợp nét gập đứng Ví dụ: chữ Khẩu
Nghĩa: mồm2
Tự học Hán Văn Trực Tuyến 自学漢文直線 (線上 自学漢文)- Khái Quát Về Chữ Hán
By Nguyễn Đức Hùng, Quỹ Nghiên Cứu Biển Đông www.seasfoundation.org
Ví dụ: chữ Địa
Nét đứng kết hợp với bình câu và móc
Nghĩa: đất
Nét phẩy về trái kết thúc bởi chấm Ví dụ: chữ Nữ
Nghĩa: con gái, nữ
Nét ngang kết hợp với nét gập có móc Ví dụ: chữ Mã
Nghĩa: con ngựa


Lưu ý: Nét viết trong Chữ Mã giản thể trong tiếng Trung Quốc được viết như sau.
Ví dụ: chữ Mã (Chữ
Nét sổ với 2 lần gập và móc
Giản Thể). Nghĩa: con ngựa


8.2 Cấu tạo của chữ Hán

Chữ Nhân (人) là một chữ. Khi bộ Nhân được viết nhỏ gọn lại (イ) và ghép với bộ Trủy (ヒ)
thành chữ Hóa (化). Chữ Hóa (化) là một chữ có hai phần. Ví dụ khác, khi ghép chữ Hóa với
bộ Thảo ( ) thành chữ Hoa (花) thì chữ Hoa (花) này là một chữ có ba phần (như hình vẽ).
Như vậy theo cách cấu tạo như thế này thì có thể nói rằng Chữ Hán được cấu tạo từ một phần
riêng biệt hay từ vài phần ghép lại.

人化 花

Trường hợp một chữ được cấu tạo từ vài phần, thì có thể gọi các phần riêng biệt biểu diễn ý
nghĩa chính là Bộ Thủ (Bushu 部首). Bạn đọc tham khảo phần Bộ Thủ.

Chữ Hóa (化) có nghĩa là “người thay đổi”. Bộ Truy (ヒ) ở bên phải biểu diễn ý nghĩa “thay
đổi”.
3
Tự học Hán Văn Trực Tuyến 自学漢文直線 (線上 自学漢文)- Khái Quát Về Chữ Hán
By Nguyễn Đức Hùng, Quỹ Nghiên Cứu Biển Đông www.seasfoundation.org
Chữ Hoa (花) không có nghĩa là người mà có nghĩa là “loài thực vật”. Bộ Thảo ( ) ở phía
trên biểu diễn nghĩa là “thực vật” (phần chữ Hóa (化) biểu thị cách đọc là “Ka”).


Còn chữ Nhân (人) thì sao? Bộ Nhân (人) là một chữ. Vì nó biểu diễn ý nghĩa là “con người”
(ひと) nên cả một chữ như thế được giữ nguyên làm một bộ thủ.Phần tiếp theo sẽ giải thích các Chữ Hán được cấu tạo từ các bộ thủ như thế nào.

Cấu tạo của Chữ Hán có thể phân chia thành bảy loại chính như sau. Từng bộ tạo thành nên
Chữ Hán có tên gọi như sau.


1. Trái: Bộ phía trái của Chữ Hán được gọi là “Trái” (Biên, hen 偏).


Trái gồm các bộ thủ sau (kèm ví dụ):
氵(さんずい Thủy) (Hải Trì Chú)
海 池 注
冫(にすい Băng) (Lãnh Đông Ngưng)
冷 凍 凝
イ(にんべん Nhân) (Cư Hệ Tác)
住 係 作
木(きへん Mộc) (Lâm Thôn Kiều)
林 村 橋
糸(いとへん Mịch) (Hồng Tuyến Hội)
紅 線 絵
扌(てへん Thủ) (Đầu Đả Trì)
投 打 持
弓(ゆみへん Cung) (Dẫn Cường Trương
引 強 張
歹(がつへん Ngạt) (Tàn Thù Thực)
残 殊 殖
阝(こざと・こざとへん Phụ) 防 (Phòng Giai Lục)
階 陸
足(あしへん Túc) (Lộ Tích Cự)
路 跡 距
火(ひへん Hỏa) (Đăng Thiêu Nhiên)
灯 焼 燃
牜(うしへん Ngưu) (Vật Mục Đặc)
物 牧 特
犭(けものへん Khuyển) (Độc Miêu Phạm)
独 猫 犯
食(しょくへん Thực) (Ẩm Phạn Quán)
飲 飯 館
石(いしへん Thạch) (Nghiên Sa Phá)
研 砂 破
禾(のぎへん Hòa) (Khoa Thu Miểu)
科 秋 秒
耳(みみへん Nhĩ) (Chức Sỉ Thính)
職 恥 聴
口(くちへん Khẩu) (Vị Hấp Hô)
味 吸 呼
言(ごんべん Ngôn) (Kế Ngữ Ký)
計 語 記
忄(りっしんべん Tâm) (Tình Khoái Tính)
情 快 性
日(ひへん Nhật) (Minh Tình Thì)
明 晴 時
王(おうへん Ngọc) (Cầu Lý Hiện)
球 理 現
目(めへん Mục) (Nhãn Miên Thiếu)
眼 眠 晀
ネ(しめすへん Thị) (Thần Xã Lễ)
神 社 礼
衤(ころもへん Y) (Bổ Phức Bị)
補 複 被4
Tự học Hán Văn Trực Tuyến 自学漢文直線 (線上 自学漢文)- Khái Quát Về Chữ Hán
By Nguyễn Đức Hùng, Quỹ Nghiên Cứu Biển Đông www.seasfoundation.org
米(もめへん Mễ) (Phấn Tinh Đường)
粉 精 糖
舟(ふねへん Chu) (Thuyền Hàng Ban)
船 航 般
貝(かいへん Bối) (Trữ Tài Phiến)
貯 財 販
車(くるまへん Xa) (Truyền Khinh Luân)
転 軽 輪
金(かねへん Kim) (Thiết Đồng Châm)
鉄 銅 針
馬(うまへん Mã) (Dịch Nghiệm Kị)
駅 験 騎
女(おんなへん Nữ) (Tỷ Muội Hảo)
姉 妹 好
土(つちへん Thổ) (Địa Thành Phản)
地 城 坂


2. Phải: Bộ thủ nằm bên phải gọi là “Phải” (Bàng, Tsukuri 旁).

Phải gồm những bộ thủ sau (kèm ví dụ):

刂(りっとう Đao) (Cát Lợi Biệt)
割 利 別
卩(ふしづくり Tiết) (Ấn Tức Khước)
印 即 却
阝(おおざと Ấp) (Đô Bộ Quận)
都 部 郡
欠(あくび・けんづくり Khiếm) 歌 (Ca Dục Thứ)
欲 次
頁(おおがい Hiệt) (Đầu Nhan Ngạch)
頭 顔 額
彡(さんづくり Sam) (Hình Thái Ảnh)
形 彩 影
寸(すん Thốn) (Đối Xạ Phong)
対 射 封
斤(おのづくり Cân) (Tân Đoạn)
新 断
殳(まるた・ほこづくり Thù) 殺 (Sát Điện Đoạn)
殿 段
攵(ぼくづくり Phộc) (Giáo Phóng Cải)
教 放 改


3. Trên: Bộ thủ nằm phía trên gọi là “Trên” (Quan, かんむり 冠).

Trên gồm các bộ thủ sau (kèm ví dụ):

冖(わかんむり Mịch) (Tả Nhũng Quan)
写 冗 冠
宀(うかんむり Miên) (Gia An Khách)
家 安 客
・(くさかんむり Thảo) (Thảo Hoa Dược)
草 花 薬
・(おいかんむり Lão) (Khảo Giả)
考 者
・(あなかんむり Huyệt) (Không Cứu Song)
空 究 窓
・(たけかんむり Trúc) (Địch Tương Tiết)
笛 箱 節
・(あめかんむり Vũ) (Tuyết Vân Điện)
雪 雲 電
癶(はつがしら Bát) (Phát Đăng)
発 登
罒(あみがしら Võng) (Trí Thự Tội)
置 署 罪
亠(なべぶた・けいさんかんむり Đầu) (Giao Kinh Vong)
交 京 亡


5. Dưới: Những bộ nằm phía dưới gọi là “Dưới” (Cước, あし 脚).


Dưới gồm các bộ thủ sau (kèm theo ví dụ):


5
Tự học Hán Văn Trực Tuyến 自学漢文直線 (線上 自学漢文)- Khái Quát Về Chữ Hán
By Nguyễn Đức Hùng, Quỹ Nghiên Cứu Biển Đông www.seasfoundation.org

儿(ひとさし Nhân) (Huynh Nguyên Quang)
兄元光
灬(れんが・れっか Hỏa) (Chiếu Nhiệt Nhiên)
照熱然
皿(さら Mãnh) (Ích Thịnh Minh)
益盛盟


6. Trên Trái: Những bộ nằm bên trên và trái gọi là “Trên Trái” (Thùy たれ垂)


Trên Trái gồm những bộ thủ sau (kèm ví dụ):

厂(がんだれ Hán) (Nguyên Hậu Ly)
原厚厘
广(まだれ Nghiễm) (Độ Quảng Điếm)
度広店
尸(しかばね Thi) (Cục Cư Ốc)
局居屋
疒(やまいだれ Nạch) (Bệnh Bí Thống)
病疲痛

7. Trái Dưới: Những bộ thủ nằm bao quanh phí trái và bên dưới gọi là Trái Dưới
(Nhiễu, Nyo 繞).

Trái Dưới gồm những bộ thủ sau (kèm ví dụ):

廴(しんにょう・しんにゅう Dẫn) (Kiến Đình Diên)
建 廷 延
・(えんにょう Dãn) (Đạo Cận Tiến)
道 近 進
・(そうにょう Tẩu) (Khởi Việt Thú)
起 越 趣8. Bao Quanh: Những bộ bao phía ngoài gọi là Bao
Quanh (Cấu かまえ 構).

Bao Quanh gồm những bộ sau (kèm ví dụ):

冂(けいがまえ・どうがまえ Quynh) (Viên Nội)
円 内
門(もんがまえ Môn) (Gian Khai Quan)
間 開関
勹(つつみがまえ Bao) (Khước Chỉ)
勺 匁
戈(ほこがまえ Qua) (Thành Giới Ngã)
成 戒我
气(きがまえ Khí) (Khí)

匚(はこがまえ Phương) (Khu Y Thất)
区 医 匹
囗(くにがまえ Vi) (Quốc Cố Viên)
国 固 園
行(ぎょうがまえ・ゆきがまえ Hành) (Thuật Nhai Vệ
術 街 衛


Theo thống kê, vị trí bộ thủ trong Chữ Hán: trái (Biên, hen 編) chiếm 60%, trên (Quan,
kanmuri 冠) chiếm 20%, trái dưới (Nhiễu, nyo 繞) chiếm 8%, trên trái (Thùy, tare 垂) chiếm
5%, dưới (Cước, ashi 脚) 3%, số phần trăm còn lại là phải (Bàng, tsukuri 旁), bao quanh (Cấu,
kamae 構) [2][5].
(còn tiếp)


6
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản