Cấu tạo hệ thống phanh

Chia sẻ: hungnhat

Hệ thống phanh gồm các bộ phận sau đây : bàn đạp phanh , bộ trợ lực phanh , xi lanh chính , van điều khiển hỏa lực phanh , phanh chan , phanh đĩa , phanh trống , phanh đỗ, phanh tay

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Cấu tạo hệ thống phanh

Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh HÖ thèng phanh

HÖ thèng phanh CÊu t¹o
HÖ thèng phanh gåm cã c¸c bé phËn sau ®©y:
1. Bµn ®¹p phanh
2. Bé trî lùc phanh
3. Xi lanh chÝnh
4. Van ®iÒu hoµ lùc phanh (van P)
5. Phanh ch©n
(1) Phanh ®Üa
(2) Phanh trèng
6. Phanh ®ç/Phanh tay
(1/1)

Xi lanh chÝnh Kh¸i qu¸t vµ cÊu t¹o
1. Kh¸i qu¸t chung
Xi lanh chÝnh lµ mét c¬ cÊu chuyÓn ®æi lùc t¸c ®éng cña
bµn ®¹p phanh thµnh ¸p suÊt thuû lùc. HiÖn nay, xi lanh
chÝnh kiÓu hai buång cã hai pit t«ng t¹o ra ¸p suÊt thuû
lùc trong ®­êng èng phanh cña hai hÖ thèng.
Sau ®ã ¸p suÊt thuû lùc nµy t¸c ®éng lªn c¸c cµng
phanh ®Üa hoÆc c¸c xi lanh phanh cña phanh kiÓu tang
trèng.
B×nh chøa dïng ®Ó lo¹i trõ sù thay ®æi l­îng dÇu phanh
do nhiÖt ®é dÇu thay ®æi. B×nh chøa cã mét v¸ch ng¨n ë
bªn trong ®Ó chia b×nh thµnh phÇn phÝa tr­íc vµ phÝa sau
nh­ thÓ hiÖn ë h×nh bªn tr¸i. ThiÕt kÕ cña b×nh chøa cã
hai phÇn ®Ó ®¶m b¶o r»ng nÕu mét m¹ch cã sù cè rß rØ
dÇu, th× vÉn cßn m¹ch kia ®Ó dõng xe.
C¶m biÕn møc dÇu ph¸t hiÖn møc dÇu trong b×nh chøa
thÊp h¬n møc tèi thiÓu vµ sau ®ã b¸o cho ng­êi l¸i b»ng
®Ìn c¶nh b¸o cña hÖ thèng phanh.
2. CÊu t¹o
Xi lanh phanh chÝnh cã c¸c bé phËn sau ®©y
(1) PÝt t«ng sè 1
(2) Lß xo håi sè 1
(3) PÝt t«ng sè 2
(4) Lß xo håi sè 2
(5) C¸c cóppen
(6) B×nh chøa dÇu
(7) C¶m biÕn møc dÇu
(1/3)
-1-
Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh HÖ thèng phanh

3. Nguyªn lý
Khi ta ®¹p lªn bµn ®¹p phanh, xi lanh chÝnh
sÏ biÕn ®æi lùc ®¹p nµy thµnh ¸p suÊt thuû
lùc. VËn hµnh cña bµn ®¹p dùa vµo nguyªn
lý ®ßn bÈy, vµ biÕn ®æi mét lùc nhá cña bµn
®¹p thµnh mét lùc lín t¸c ®éng vµo xi lanh
chÝnh.
Theo ®Þnh luËt Pascal, lùc thuû lùc ph¸t sinh
trong xi lanh chÝnh ®­îc truyÒn qua ®­êng
èng dÉn dÇu phanh ®Õn c¸c xi lanh phanh
riªng biÖt. Nã t¸c ®éng lªn c¸c m¸ phanh ®Ó
t¹o ra lùc phanh.
Theo ®Þnh luËt Pascal, ¸p suÊt bªn ngoµi
t¸c ®éng lªn dÇu chøa trong kh«ng gian kÝn
®­îc truyÒn ®i ®ång ®Òu vÒ mäi phÝa. ¸p
dông nguyªn lý nµy vµo m¹ch thuû lùc trong
hÖ thèng phanh ¸p suÊt t¹o ra trong xi lanh
chÝnh ®­îc truyÒn ®Òu ®Õn tÊt c¶ c¸c xi lanh
phanh.
Lùc phanh thay ®æi nh­ tr×nh bÇy ë bªn tr¸i
tuú thuéc vµo ®­êng kÝnh cña c¸c xi lanh
phanh.
NÕu mét kiÓu xe cÇn cã lùc phanh lín h¬n ë
c¸c b¸nh tr­íc, th× ng­êi thiÕt kÕ sÏ qui ®Þnh
c¸c xi lanh phanh tr­íc lín h¬n
(2/3)

4. C¸c lo¹i ®­êng èng dÉn dÇu phanh
NÕu ®­êng èng dÉn dÇu phanh bÞ nøt vµ dÇu phanh rß rØ
ngoµi, c¸c phanh sÏ kh«ng lµm viÖc ®­îc n÷a. V× lý do
nµy, hÖ thèng thuû lùc cña phanh ®­îc chia thµnh hai hÖ
thèng ®­êng dÉn dÇu phanh.
¸p suÊt thuû lùc truyÒn ®Õn hai hÖ thèng nµy tõ xi lanh
chÝnh ®­îc truyÒn ®Õn c¸c cµnh phanh ®Üa hoÆc c¸c xi
lanh phanh. Sù bè trÝ ®­êng èng dÉn dÇu phanh ë c¸c xe
FR kh¸c ë c¸c xe FF.
ë c¸c xe FR c¸c ®­êng èng dÇu phanh ®­îc chia thµnh
hÖ thèng b¸nh tr­íc vµ hÖ thèng b¸nh sau, nh­ng ë xe
FF sö dông ®­êng èng chÐo
V× ë c¸c xe FF, t¶i träng t¸c ®éng vµo c¸c b¸nh tr­íc lín
nªn lùc phanh t¸c ®éng vµo c¸c b¸nh tr­íc lín h¬n c¸c
b¸nh sau. V× vËy, nÕu sö dông cïng c¸c ®­êng èng dÇu
phanh cña xe FR cho xe FF th× lùc phanh sÏ qu¸ yÕu
nÕu hÖ thèng phanh b¸nh tr­íc bÞ háng, do ®ã ng­êi ta
dïng mét hÖ thèng ®­êng èng chÐo cho b¸nh tr­íc bªn
ph¶i vµ b¸nh sau bªn tr¸i vµ mét hÖ thèng cho b¸nh
tr­íc bªn tr¸i vµ b¸nh sau bªn ph¶i ®Ó nÕu mét hÖ thèng
bÞ háng, th× hÖ thèng kia vÉn duy tr× ®­îc mét lùc phanh
nhÊt ®Þnh.
(3/3)
-2-
Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh HÖ thèng phanh

Ho¹t ®éng
Khi ®¹p bµn ®¹p phanh, lùc ®¹p ®­îc truyÒn
qua cÇn ®Èy vµo xi lanh chÝnh ®Ó ®Èy pÝt t«ng
trong xi lanh nµy.
Lùc cña ¸p suÊt thuû lùc bªn trong xi lanh chÝnh
®­îc truyÒn qua c¸c ®­êng èng dÇu phanh ®Õn
tõng xi lanh phanh.
1. VËn hµnh b×nh th­êng
(1) Khi kh«ng t¸c ®éng vµo c¸c phanh
C¸c cóppen cña pit t«ng sè 1 vµ sè 2 ®­îc
®Æt gi÷a cöa vµo vµ cöa bï t¹o ra mét ®­êng
®i gi÷a xi lanh chÝnh vµ b×nh chøa.
Pit t«ng sè 2 ®­îc lß xo håi sè 2 ®Èy sang
bªn ph¶i, nh­ng bu l«ng chÆn kh«ng cho nã
®i xa h¬n n÷a.
(1/4)

(2) Khi ®¹p bµn ®¹p phanh
PÝt t«ng sè 1 dÞch chuyÓn sang bªn tr¸i vµ
cóppen cña pit t«ng nµy bÞt kÝn cöa bï ®Ó
chÆn ®­êng ®i gi÷a xi lanh nµy vµ b×nh chøa.
Khi pit t«ng bÞ ®Èy thªm, nã lµm t¨ng ¸p suÊt
thuû lùc bªn trong xi lanh chÝnh. ¸p suÊt nµy
t¸c ®éng vµo c¸c xi lanh phanh phÝa sau. V×
¸p suÊt nµy còng ®Èy pit t«ng sè 2, nªn pit
t«ng sè 2 còng ho¹t ®éng gièng hÖt nh­ pit
t«ng sè 1 vµ t¸c ®éng vµo c¸c xi lanh phanh
cña b¸nh tr­íc.
(2/4)
-3-
Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh HÖ thèng phanh

(3) Khi nh¶ bµn ®¹p phanh
C¸c pitt«ng bÞ ®Èy trë vÒ vÞ trÝ ban ®Çu cña
chóng do ¸p suÊt thuû lùc vµ lùc cña c¸c lß
xo ph¶n håi.
Tuy nhiªn do dÇu phanh tõ c¸c xi lanh
phanh kh«ng ch¶y vÒ ngay, ¸p suÊt thuû lùc
bªn trong xi lanh chÝnh t¹m thêi gi¶m xuèng
(®é ch©n kh«ng ph¸t triÓn). Do ®ã, dÇu
phanh ë bªn trong b×nh chøa ch¶y vµo xi
lanh chÝnh qua cöa vµo, vµ nhiÒu lç ë ®Ønh
pit t«ng vµ quanh chu vi cña cóppen pitt«ng.
Sau khi pitt«ng ®· trë vÒ vÞ trÝ ban ®Çu cña
nã, dÇu phanh dÇn dÇn ch¶y tõ xi lanh
phanh vÒ xi lanh chÝnh råi ch¶y vµo b×nh
chøa qua c¸c cöa bï. Cöa bï nµy cßn khö
c¸c thay ®æi vÒ thÓ tÝch cña dÇu phanh cã
thÓ x¶y ra ë bªn trong xi lanh do nhiÖt ®é
thay ®æi.
§iÒu nµy tr¸nh cho ¸p suÊt thuû lùc t¨ng lªn
khi kh«ng sö dông c¸c phanh.
(3/4)

2. NÕu dÇu bÞ rß rØ ë mét trong c¸c hÖ
thèng nµy
(1) Rß rØ dÇu phanh ë phÝa sau.
Khi nh¶ bµn ®¹p phanh, pitt«ng sè 1 dÞch
chuyÓn sang bªn tr¸i nh­ng kh«ng t¹o ra ¸p
suÊt thuû lùc ë phÝa sau. Do ®ã pitt«ng sè 1
nÐn lß xo ph¶n håi, tiÕp xóc víi pitt«ng sè 2,
vµ ®Èy pitt«ng sè 2 lµm t¨ng ¸p suÊt thuû lùc
ë ®Çu tr­íc cña xi lanh chÝnh, t¸c ®éng vµo
hai trong c¸c phanh b»ng lùc tõ phÝa tr­íc
cña xi lanh chÝnh.
-4-
Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh HÖ thèng phanh

(2) DÇu phanh rß rØ ë phÝa tr­íc
V× ¸p suÊt thuû lùc kh«ng ®­îc t¹o ra ë phÝa
tr­íc, pitt«ng sè 2 dÞch chuyÓn ra phÝa tr­íc
cho ®Õn khi nã tiÕp xóc víi v¸ch ë ®Çu cuèi
cña xi lanh chÝnh.
Khi pitt«ng sè 1 bÞ ®Èy tiÕp vÒ bªn tr¸i, ¸p
suÊt thuû lùc ë phÝa sau xi lanh chÝnh t¨ng
lªn lµm cho hai trong c¸c phanh bÞ t¸c ®éng
b»ng lùc tõ phÝa sau cña xi lanh chÝnh.
(4/4)
Bé trî lùc phanh Kh¸i qu¸t vµ cÊu t¹o
1. Kh¸i qu¸t
Bé trî lùc phanh lµ mét c¬ cÊu sö dông ®é
chªnh lÖch gi÷a ch©n kh«ng cña ®éng c¬ vµ
¸p suÊt khÝ quyÓn ®Ó t¹o ra mét lùc m¹nh
(t¨ng lùc) tû lÖ thuËn víi lùc Ên cña bµn ®¹p
®Ó ®iÒu khiÓn c¸c phanh.
Bé trî lùc phanh sö dông ch©n kh«ng ®­îc
t¹o ra trong ®­êng èng n¹p (b¬m ch©n
kh«ng trong tr­êng hîp ®éng c¬ ®iªzel)
2. CÊu t¹o
Bé trî lùc phanh gåm cã c¸c bé phËn sau
®©y
(1) CÇn ®iÒu khiÓn van
(2) CÇn ®Èy
(3) Pitt«ng bé trî lùc
(4) Th©n bé trî lùc
(5) Mµng ng¨n
(6) Lß xo mµng ng¨n
(7) Th©n van
(8) §Üa ph¶n lùc
(9) Bé läc khÝ
(10) Phít th©n bé trî lùc
(11) Buång ¸p suÊt biÕn ®æi
(12) Buång ¸p suÊt kh«ng ®æi
(13) Van mét chiÒu
-5-
Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh HÖ thèng phanh

Gîi ý:
Bé trî lùc phanh hai buång
Lµ mét c¬ cÊu cã hai buång ch©n kh«ng ®Æt nèi
tiÕp vµ nhËn ®­îc sù c­êng ho¸ lùc lín mµ
kh«ng cÇn t¨ng kÝch th­íc cña pitt«ng
(1/1)

Ho¹t ®éng
1. Khi kh«ng t¸c ®éng phanh
Van kh«ng khÝ ®­îc nèi víi cÇn ®iÒu khiÓn
van vµ bÞ lß xo ph¶n håi cña van kh«ng khÝ
kÐo vÒ bªn ph¶i. Van ®iÒu chØnh bÞ lß xo van
®iÒu chØnh ®Èy sang tr¸i. §iÒu nµy lµm cho
van kh«ng khÝ tiÕp xóc víi van ®iÒu chØnh.
Do ®ã, kh«ng khÝ bªn ngoµi ®i qua l­íi läc bÞ
chÆn l¹i kh«ng vµo ®­îc buång ¸p suÊt biÕn
®æi.
Trong ®iÒu kiÖn nµy van ch©n kh«ng cña
th©n van bÞ t¸ch khái van ®iÒu chØnh; t¹o ra
mét lèi th«ng gi÷a lç A vµ lç B. V× lu«n lu«n
cã ch©n kh«ng trong buång ¸p suÊt kh«ng
®æi, nªn còng cã ch©n kh«ng trong buång
¸p suÊt biÕn ®æi vµo thêi ®iÓm nµy. V× vËy lß
xo mµng ng¨n ®Èy pitt«ng sang bªn ph¶i.
-6-
Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh HÖ thèng phanh

2. §¹p phanh
Khi ®¹p bµn ®¹p phanh, cÇn ®iÒu khiÓn van
®Èy van kh«ng khÝ lµm nã dÞch chuyÓn sang
bªn tr¸i.
Lß xo van ®iÒu chØnh còng ®Èy van kh«ng
khÝ dÞch chuyÓn sang bªn tr¸i cho ®Õn khi nã
tiÕp xóc víi van ch©n kh«ng. ChuyÓn ®éng
nµy bÞt kÝn lèi th«ng gi÷a lç A vµ lç B.
Khi van kh«ng khÝ tiÕp tôc dÞch chuyÓn sang
bªn tr¸i, nã cµng rêi xa van ®iÒu chØnh, lµm
cho kh«ng khÝ bªn ngoµi lät vµo buång ¸p
suÊt biÕn ®æi qua lç B (sau khi qua l­íi läc
kh«ng khÝ). §é chªnh ¸p suÊt gi÷a buång ¸p
suÊt kh«ng ®æi vµ buång ¸p suÊt biÕn ®æi
lµm cho pitt«ng dÞch chuyÓn vÒ bªn tr¸i, lµm
cho ®Üa ph¶n lùc ®Èy cÇn ®Èy bé trî lùc vÒ
bªn tr¸i vµ lµm t¨ng lùc phanh.
3. Tr¹ng th¸i gi÷ (phanh)
NÕu ®¹p bµn ®¹p phanh nöa chõng, cÇn
®iÒu khiÓn van vµ van kh«ng khÝ ngõng dÞch
chuyÓn nh­ng pitt«ng vÉn tiÕp tôc di chuyÓn
sang bªn tr¸i do ®é chªnh ¸p suÊt. Lß xo
van ®iÒu khiÓn lµm cho van nµy vÉn tiÕp xóc
víi van ch©n kh«ng, nh­ng nã dÞch chuyÓn
theo pitt«ng.
V× van ®iÒu khiÓn dÞch chuyÓn sang bªn tr¸i
vµ tiÕp xóc víi van kh«ng khÝ, kh«ng khÝ bªn
ngoµi bÞ chÆn kh«ng vµo ®­îc buång ¸p
suÊt biÕn ®æi, nªn ¸p su¸t trong buång ¸p
suÊt biÕn ®æi vÉn æn ®Þnh. Do ®ã, cã mét ®é
chªnh ¸p suÊt kh«ng thay ®æi gi÷a buång
¸p suÊt kh«ng ®æi vµ buång ¸p suÊt biÕn
®æi. V× vËy, pitt«ng ngõng dÞch chuyÓn vµ
duy tr× lùc phanh nµy.
-7-
Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh HÖ thèng phanh

4. Trî lùc tèi ®a
NÕu ®¹p bµn ®¹p phanh xuèng hÕt møc,
van kh«ng khÝ sÏ dÞch chuyÓn hoµn toµn ra
khái van ®iÒu khiÓn, buång ¸p suÊt thay ®æi
®­îc n¹p ®Çy kh«ng khÝ tõ bªn ngoµi, vµ ®é
chªnh ¸p suÊt gi÷a buång ¸p suÊt kh«ng
®æi vµ buång ¸p suÊt thay ®æi lµ lín nhÊt.
§iÒu nµy t¹o ra t¸c dông c­êng ho¸ lín nhÊt
lªn pitt«ng.
Sau ®ã dï cã thªm lùc t¸c ®éng lªn bµn ®¹p
phanh, t¸c dông c­êng ho¸ lªn pitt«ng vÉn
gi÷ nguyªn, vµ lùc bæ sung chØ t¸c ®éng lªn
cÇn ®Èy bé trî lùc vµ truyÒn ®Õn xi lanh
chÝnh.
5. Khi kh«ng cã ch©n kh«ng
NÕu v× lý do nµo ®ã, ch©n kh«ng kh«ng t¸c
®éng vµo bé trî lùc phanh, sÏ kh«ng cã sù
chªnh lÖch ¸p suÊt gi÷a buång ¸p suÊt
kh«ng ®æi vµ buång ¸p suÊt thay ®æi (v× c¶
hai sÏ ®­îc n¹p ®Çy kh«ng khÝ tõ bªn
ngoµi). Khi bé trî lùc phanh ë vÞ trÝ “off”
(ng¾t), pitt«ng ®­îc lß xo mµng ng¨n ®Èy vÒ
bªn ph¶i
Tuy nhiªn, khi ®¹p bµn ®¹p phanh, cÇn ®iÒu
khiÓn van tiÕn vÒ bªn tr¸i vµ ®Èy van kh«ng
khÝ, ®Üa ph¶n håi vµ cÇn ®Èy bé trî lùc. §iÒu
nµy lµm cho pitt«ng cña xi lanh chÝnh t¸c
®éng lùc phanh lªn phanh. §ång thêi van
kh«ng khÝ ®Èy vµo chèt chÆn van l¾p trong
th©n van. Do ®ã, pitt«ng còng th¾ng lùc cña
lß xo mµng ng¨n vµ dÞch chuyÓn vÒ bªn tr¸i.
Do ®ã c¸c phanh vÉn duy tr× ho¹t ®éng kÓ
c¶ khi kh«ng cã ch©n kh«ng t¸c ®éng vµo
bé trî lùc phanh. Tuy nhiªn, v× bé trî lùc
phanh kh«ng lµm viÖc, nªn sÏ c¶m thÊy bµn
®¹p phanh “nÆng”.
(1/1)
-8-
Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh HÖ thèng phanh

C¬ cÊu ph¶n lùc
1. Kh¸i qu¸t
C¬ cÊu nµy dïng ®Ó gi¶m sù giËt ng­îc cña bµn ®¹p
phanh, b»ng c¸ch lµm t¨ng “c¶m nhËn” vÒ bµn ®¹p,
b»ng c¸ch chØ t¸c ®éng mét nöa ¸p suÊt ph¶n håi lªn
bµn ®¹p (cßn nöa kia bÞ pitt«ng cña bé trî lùc hÊp thu)
2. Ho¹t ®éng
C¬ cÊu ph¶n lùc ®­îc tr×nh bµy ë bªn tr¸i.
CÇn ®Èy, ®Üa ph¶n lùc vµ van kh«ng khÝ cña bé trî lùc
tr­ît bªn trong th©n van. V× ®Üa ph¶n lùc ®­îc lµm b»ng
cao su mÒm, nã ®­îc coi lµ mét chÊt láng kh«ng thÓ nÐn
®­îc. V× vËy khi ®Èy cÇn ®Èy bé trî lùc vÒ bªn ph¶i, nã
cè nÐn ®Üa ph¶n lùc, nh­ng v× kh«ng thÓ nÐn ®­îc, lùc
nµy ®­îc truyÒn vµo van kh«ng khÝ vµ th©n van.
Do ®ã, lùc nµy ®­îc truyÒn ph©n bæ gi÷a van kh«ng khÝ
vµ th©n van theo tû lÖ diÖn tÝch bÒ mÆt cña chóng
Gi¶ thiÕt r»ng lùc t¸c ®éng vµo cÇn ®Èy bé trî lùc lµ
100N (9,8 kgf) nh­ thÓ hiÖn ë ®©y. V× tû lÖ gi÷a diÖn tÝch
cña van kh«ng khÝ vµ th©n van lµ 4:1, lùc truyÒn vµo th©n
van sÏ lµ 80N (7,8 kgf) vµ vµo van kh«ng khÝ lµ 20N
(2,0kgf)
(1/1)


§iÒu chØnh khe hë cña cÇn ®Èy
Ph¶i ®iÒu chØnh chiÒu dµi cña cÇn ®Èy bé trî
lùc tr­íc khi l¾p r¸p xi lanh chÝnh cña phanh vµ
bé trî lùc phanh.
Do yªu cÇu cña viÖc ®iÒu chØnh, sÏ cã mét khe
hë thÝch hîp gi÷a pitt«ng cña xi lanh chÝnh vµ
cÇn ®Èy bé trî lùc sau khi l¾p r¸p chóng.
Dïng mét SST ®Ó ®iÒu chØnh khe hë nµy.
Trong nh÷ng kiÓu xe gÇn ®©y, cã nh÷ng lóc
ph¶i sö dông th­íc l¸ ®o ®é dµy. CÇn ph¶i
tham kh¶o s¸ch h­íng dÉn söa ch÷a.
Gîi ý:
· Khi ®· thay xi lanh chÝnh vµ cã dông cô
chuyªn dïng trong bé ®å nghÒ, h·y sö dông
dông cô nµy ®Ó tiÕn hµnh ®iÒu chØnh.
· Khi ë th©n bé trî lùc cã g¾n nh·n nh­ ë h×nh
bªn tr¸i, h·y tham kh¶o s¸ch h­íng dÉn
söa ch÷a khi ®iÒu chØnh chiÒu dµi cña cÇn
®Èy bé trî lùc.
Gîi ý khi söa ch÷a:
NÕu khe hë nµy qu¸ nhá, nã sÏ g©y ra bã
phanh. NÕu khe hë nµy qu¸ lín nã sÏ lµm
phanh bÞ chËm t¸c dông.
(1/1)
-9-
Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh HÖ thèng phanh

KiÓm tra chøc n¨ng
Bé trî lùc phanh dïng sù chªnh lÖch gi÷a ®é ch©n kh«ng
cña ®éng c¬ vµ ¸p suÊt khÝ quyÓn ®Ó t¹o ra sù c­êng ho¸
lùc. Do ®ã, cã thÓ kiÓm tra chøc n¨ng cña bé trî lùc phanh
b»ng c¸ch sau ®©y.
1. KiÓm tra chøc n¨ng kÝn khÝ
Muèn t¹o ra sù c­êng ho¸ lùc, ph¶i duy tr× ®­îc ®é ch©n
kh«ng bªn trong bé trî lùc phanh, ph¶i ®ãng kÝn hoµn
toµn buång ¸p suÊt kh«ng ®æi vµ buång ¸p suÊt thay ®æi
b»ng van ch©n kh«ng vµ kh«ng khÝ ph¶i thæi tõ van
kh«ng khÝ.
(1) T¾t ®éng c¬ sau khi cho ch¹y 1 ®Õn 2 phót. §é ch©n
kh«ng sÏ ®­îc dÉn vµo bé trî lùc phanh.
(2) §¹p bµn ®¹p phanh vµi lÇn. Khi lµm nh­ vËy, nÕu vÞ trÝ
cña bµn ®¹p lÇn thø 2 hoÆc thø 3 cao h¬n vÞ trÝ cña lÇn
thø nhÊt, tøc lµ van mét chiÒu vµ van ch©n kh«ng ®­îc
®ãng kÝn, van kh«ng khÝ më, vµ kh«ng khÝ ®i vµo.
Tõ ®ã cã thÓ x¸c ®Þnh r»ng ®é kÝn khÝ cña mçi van lµ b×nh
th­êng.
2. KiÓm tra ho¹t ®éng
NÕu khëi ®éng ®éng c¬ khi kh«ng cã ®é ch©n kh«ng
trong bé trî lùc phanh, van ch©n kh«ng ®ãng, vµ van
kh«ng khÝ më, ch©n kh«ng sÏ vµo buång ¸p suÊt kh«ng
®æi. Lóc nµy cã thÓ sö dông t×nh tr¹ng cña bµn ®¹p
phanh ®Ó kiÓm tra ho¹t ®éng c­êng ho¸ lùc.
(1) Khi ®éng c¬ t¾t, ®¹p bµn ®¹p phanh vµi lÇn. Kh«ng khÝ
sÏ ®i vµo buång ¸p suÊt kh«ng ®æi.
(2) Khëi ®éng ®éng c¬ víi bµn ®¹p Ên xuèng, sÏ t¹o ra ®é
ch©n kh«ng vµ chªnh lÖch ¸p suÊt gi÷a buång ¸p suÊt
kh«ng ®æi vµ buång ¸p suÊt thay ®æi.
NÕu lóc ®ã bµn ®¹p phanh tôt xuèng mét chót n÷a, cã
thÓ x¸c ®Þnh lµ ®· t¹o ra sù c­êng ho¸ lùc b×nh th­êng.
3. KiÓm tra chøc n¨ng kÝn khÝ khi cã t¶i
NÕu t¾t ®éng c¬ víi bµn ®¹p phanh ®­îc ®¹p xuèng, cã
thÓ sö dông t×nh tr¹ng cña bµn ®¹p ®Ó kiÓm tra xem ®é
ch©n kh«ng cã bÞ rß tõ buång ¸p suÊt kh«ng ®æi hay
kh«ng.
(1) §¹p bµn ®¹p phanh trong khi ®éng c¬ ®ang ch¹y.
(2) T¾t ®éng c¬ víi bµn ®¹p phanh ®­îc ®¹p xuèng. Trong
tr¹ng th¸i gi÷ bµn ®¹p, ®é chªnh ¸p suÊt gi÷a buång ¸p
suÊt kh«ng ®æi vµ buång ¸p suÊt biÕn ®æi sÏ ®­îc gi÷ cè
®Þnh. Do ®ã, nÕu chiÒu cao bµn ®¹p phanh kh«ng thay
®æi trong khi tiÕp tôc gi÷ trong 30 phót, th× cã thÓ x¸c ®Þnh
lµ van mét chiÒu vµ van ch©n kh«ng ®­îc ®ãng kÝn b×nh
th­êng vµ buång ¸p suÊt kh«ng ®æi kh«ng cã sù cè g×.
(1/1)
-10-
Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh HÖ thèng phanh


Van ®iÒu hoµ lùc phanh Kh¸i qu¸t vµ cÊu t¹o
1. Kh¸i qu¸t
Van ®iÒu hoµ lùc phanh (van P) ®­îc ®Æt gi÷a xi lanh
chÝnh cña ®­êng dÉn dÇu phanh vµ xilanh phanh cña
b¸nh sau.
C¬ cÊu nµy t¹o ra lùc phanh thÝch hîp ®Ó rót ng¾n qu·ng
®­êng phanh b»ng c¸ch tiÕn gÇn ®Õn sù ph©n phèi lùc
phanh lý t­ëng gi÷a b¸nh b¸nh sau vµ b¸nh tr­íc ®Ó
tr¸nh cho c¸c b¸nh sau kh«ng bÞ h·m sím trong khi
phanh khÈn cÊp (khi t¶i träng bÞ dån vÒ phÇn tr­íc), v.v...
Khi sù ph©n phèi gièng nh­ tr×nh bµy ë (a), lùc phanh trë
nªn lín, lµm cho lùc phanh b¸nh sau cµng lín h¬n nhiÒu
so víi ®­êng cong lý t­ëng, khiÕn c¸c b¸nh sau dÔ bÞ
h·m l¹i vµ lµm xe mÊt æn ®Þnh.
Ngoµi ra, khi sù ph©n phèi gièng nh­ tr×nh bµy ë (b), tæng
lùc phanh trë nªn nhá, khiÕn b¸nh tr­íc dÔ bÞ h·m l¹i vµ
lµm mÊt ®iÒu khiÓn l¸i.
2. CÊu t¹o
Van P gåm cã c¸c bé phËn sau
(1) Th©n van
(2) Pitt«ng
(3) Phít lµm kÝn cña van
(4) Lß xo nÐn
(5) Cóppen xi lanh
(1/1)

Ho¹t ®éng
¸p suÊt thuû lùc do xi lanh chÝnh t¹o ra t¸c
®éng lªn c¸c phanh tr­íc vµ sau. C¸c phanh
sau ®­îc ®iÒu khiÓn sao cho ¸p suÊt thuû lùc
®­îc gi÷ b»ng ¸p suÊt cña xi lanh cho ®Õn
®iÓm chia vµ sau ®ã thÊp h¬n ¸p suÊt cña xi
lanh chÝnh sau ®iÓm chia
§iÒu kiÖn ho¹t ®éng cña van P ®­îc thÓ hiÖn
d­íi ®©y.
-11-
Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh HÖ thèng phanh

1. VËn hµnh tr­íc ®iÓm chia
Lùc lß xo ®Èy pitt«ng vÒ bªn ph¶i.
¸p suÊt thuû lùc tõ xilanh chÝnh ®i qua khe
hë gi÷a pitt«ng vµ cóppen xilanh ®Ó t¸c
®éng mét lùc b»ng nhau lªn c¸c xi lanh
phanh cña b¸nh tr­íc vµ sau.
T¹i thêi ®iÓm nµy, mét lùc t¸c ®éng ®Ó lµm
pitt«ng dÞch chuyÓn sang bªn tr¸i b»ng c¸ch
tËn dông ®é chªnh diÖn tÝch bÒ mÆt nhËn ¸p
suÊt, nh­ng kh«ng thÓ th¾ng ®­îc lùc cña lß
xo, v× vËy pitt«ng kh«ng dÞch chuyÓn.
2. VËn hµnh t¹i cña ®iÓm chia
Khi ¸p suÊt thuû lùc t¸c ®éng vµo xilanh cña
b¸nh sau t¨ng lªn, ¸p suÊt nµy ®Èy pitt«ng
vÒ bªn tr¸i vµ th¾ng lùc cña lß xo lµm cho
pitt«ng dÞch chuyÓn sang tr¸i vµ ®ãng m¹ch
dÇu.
3. VËn hµnh sau ®iÓm chia
Khi ¸p suÊt thuû lùc tõ xilanh chÝnh t¨ng
lªn, , møc t¨ng ¸p suÊt nµy ®Èy pitt«ng sang
ph¶i ®Ó më m¹ch dÇu.
Khi tr¹ng th¸i nµy x¶y ra, ¸p suÊt thuû lùc
®Õn xilanh cña b¸nh sau t¨ng lªn, vµ ¸p
suÊt ®Èy pitt«ng sang tr¸i b¾t ®Çu t¨ng lªn,
v× vËy tr­íc khi ¸p suÊt thuû lùc ®Õn xilanh
cña b¸nh sau t¨ng lªn hoµn toµn, pitt«ng
dÞch chuyÓn sang tr¸i vµ ®ãng m¹ch dÇu.
VËn hµnh nµy cña van ®­îc lÆp ®i lÆp l¹i ®Ó
gi÷ ¸p suÊt thuû lùc ë phÝa b¸nh sau kh«ng
t¨ng cao h¬n ¸p suÊt ë phÝa b¸nh tr­íc.
-12-
Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh HÖ thèng phanh

4. VËn hµnh khi nh¶ bµn ®¹p
Khi ¸p suÊt thuû lùc tõ xilanh chÝnh gi¶m
xuèng, dÇu ë phÝa xilanh b¸nh sau ®i qua
bªn ngoµi cóppen xilanh vµ trë vÒ phÝa
xilanh chÝnh.
(1/1)C¸c lo¹i van P
1. Van P kÐp
Sö dông van P kÐp ë ®­êng èng chÐo cña
phanh ë c¸c xe FF. VÒ c¬ b¶n, cã thÓ coi nã
nh­ mét cÆp van P ho¹t ®éng bªn nhau.
Mçi van P nµy ho¹t ®«ng hÖt nh­ mét van P
b×nh th­êng.
2. Van ®iÒu phèi & van nh¸nh (P & BV)
Van P & BV ®ãng hai vai trß. Thø nhÊt, nã
t¸c ®éng nh­ mét van P b×nh th­êng. Ngoµi
ra, nÕu m¹ch thuû lùc cña c¸c phanh tr­íc
bÞ háng v× bÊt cø lý do nµo, nã sÏ lµm mÊt
chøc n¨ng cña van P.
(Dï ¸p suÊt thuû lùc cña xilanh chÝnh t¨ng
lªn, ¸p suÊt truyÒn ®Õn c¸c b¸nh sau vÉn
®­îc gi÷ nguyªn nh­ tr­íc).(1/2)
-13-
Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh HÖ thèng phanh

3. Van ®iÒu phèi theo t¶i träng (LSPV)
VÒ c¬ b¶n van LSPV lµ mét bé phËn gièng
nh­ van P, nh­ng nã cã thÓ ®iÒu chØnh ®iÓm
chia cña van P cho thÝch øng víi t¶i träng
t¸c ®éng lªn c¸c b¸nh sau.
Van LSPV tr¸nh cho c¸c phanh sau bÞ qu¸
h·m, bÞ kho¸, bÞ tr­ît vµ còng lµm cho nã cã
thÓ nhËn ®­îc lùc phanh lín khi t¶i träng
cña b¸nh sau lín.
Lo¹i van nµy ®­îc sö dông réng r·i ë c¸c
lo¹i xe nh­ xe t¶i mµ sù ph©n bè t¶i träng
lªn c¸c b¸nh tr­íc vµ sau kh¸c nhau xa
gi÷a tr­êng hîp xe cã t¶i vµ kh«ng cã t¶i.
Lß xo c¶m biÕn t¶i träng ®Æt gi÷a vá b¸n trôc
sau vµ khung (hoÆc th©n xe) sÏ ph¸t hiÖn t¶i
träng. Cã thÓ ®iÒu chØnh ®iÓm t¸ch b»ng
c¸ch ®iÒu chØnh lùc cña lß xo.
§«i khi ng­êi ta sö dông van LSPV kÐp cho
®­êng èng chÐo ë c¸c xe FF.
(2/2)

Phanh ch©n Phanh ®Üa
1. CÊu t¹o
Phanh ®Üa gåm cã c¸c bé phËn sau ®©y.
(1) Cµng phanh ®Üa
(2) M¸ phanh ®Üa
(3) R«to phanh ®Üa
(4) Pitt«ng
(5) DÇu
2. Ho¹t ®éng
Phanh ®Üa ®Èy pitt«ng b»ng ¸p suÊt thuû lùc
truyÒn qua ®­êng dÉn dÇu phanh tõ xilanh
chÝnh lµm cho c¸c m¸ phanh ®Üa kÑp c¶ hai
bªn cña r«to phanh ®Üa vµ h·m c¸c lèp dõng
quay.
Do ®ã, v× c¸c r«to cña phanh ®Üa vµ c¸c m¸
phanh ®Üa cä vµo nhau, ph¸t sinh nhiÖt do
ma s¸t. Tuy nhiªn, v× r«to phanh ®Üa vµ th©n
phanh ®Ó hë, nªn nhiÖt do ma s¸t sinh ra dÔ
bÞ tiªu t¸n.
(1/6)
-14-
Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh HÖ thèng phanh

3. §iÒu chØnh phanh
V× vßng bÝt (cao su) cña pitt«ng tù ®éng ®iÒu
chØnh khe hë cña phanh, nªn kh«ng cÇn
®iÒu chØnh khe hë cña phanh b»ng tay.
Khi ®¹p bµn ®¹p phanh, ¸p suÊt thuû lùc
lµm dÞch chuyÓn pitt«ng vµ ®Èy ®Öm ®Üa
phanh vµo r«to phanh ®Üa.
Trong lóc pitt«ng dÞch chuyÓn, nã lµm cho
vßng bÝt cña pitt«ng thay ®æi h×nh d¹ng. Khi
nh¶ bµn ®¹p phanh, vßng bÝt cña pitt«ng trë
l¹i h×nh d¹ng ban ®Çu cña nã, lµm cho
pitt«ng rêi khái ®Öm cña ®Üa phanh.
Do ®ã, dï ®Öm cña ®Üa phanh ®· mßn vµ
pitt«ng ®ang di chuyÓn, kho¶ng di chuyÓn
trë l¹i cña pitt«ng lu«n lu«n nh­ nhau, v× vËy
khe hë gi÷a ®Öm cña ®Üa phanh vµ r«to ®Üa
phanh ®­îc duy tr× ë mét kho¶ng c¸ch
kh«ng ®æi.
(2/6)

4. Gi¶m møc dÇu phanh
Møc dÇu phanh trong b×nh chøa cña phanh
gi¶m ®i do m¸ phanh bÞ mßn. Do ®ã cã thÓ
dù kiÕn t×nh tr¹ng mßn cña m¸ phanh b»ng
c¸ch kiÓm tra møc dÇu trong b×nh chøa.
Do ®­êng kÝnh cña pitt«ng lín, nªn ®é mßn
cña c¸c m¸ phanh ®Üa dÉn ®Õn ®é gi¶m møc
dÇu trong b×nh chøa lín h¬n phanh kiÓu
tang trèng.
(3/6)
-15-
Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh HÖ thèng phanh

5. ChØ b¸o mßn m¸ phanh
Khi m¸ phanh ®Üa mßn vµ cÇn ph¶i thay thÕ,
c¸i chØ b¸o mßn m¸ phanh ®Üa sÏ ph¸t ra
tiÕng rÝt ®Ó b¸o cho ng­êi l¸i. Trong tr­êng
hîp xe Corolla, sù c¶nh b¸o diÔn ra khi ®é
dµy thùc cña m¸ phanh cßn kho¶ng 2,5
mm.
(1) CÊu t¹o vµ ho¹t ®éng
Khi ®é dµy cña m¸ gi¶m xuèng ®Õn ®é dµy
nãi trªn, c¸i chØ b¸o mßn m¸ phanh, ®­îc
g¾n cè ®Þnh vµo tÊm phÝa sau cña m¸ phanh
sÏ tiÕp xóc víi r«to cña ®Üa phanh vµ ph¸t ra
tiÕng kªu rÝt trong khi xe ch¹y.
Gîi ý:
Cã lo¹i chØ b¸o mßn m¸ phanh kiÓu c¶m
biÕn nh­ tr×nh bµy ë phÝa d­íi bªn tr¸i cña
h×nh vÏ.
Khi c¶m biÕn mßn ®i cïng víi m¸ phanh ®Üa,
m¹ch cña bé c¶m biÕn bÞ hë. Bé ECU ph¸t
hiÖn m¹ch hë nµy vµ b¸o cho ng­êi l¸i biÕt.
(4/6)


6. Ph©n lo¹i cµng phanh ®Üa
Cµng phanh ®­îc ph©n lo¹i nh­ sau
(1) Lo¹i cµng phanh cè ®Þnh
Lo¹i cµng phanh cè ®Þnh cã mét cÆp pitt«ng
®Ó ®Èy vµo c¶ hai bªn cña r«to ®Üa phanh.
(2) Lo¹i cµng phanh di ®éng
Lo¹i cµng phanh di ®éng chØ cã pitt«ng g¾n
vµo mét bªn m¸. Pitt«ng t¸c ®éng ¸p suÊt
thuû lùc. NÕu m¸ phanh ®Üa bÞ ®Èy, cµng
phanh tr­ît theo chiÒu ng­îc víi pitt«ng vµ
®Èy r«to phanh tõ c¶ hai bªn. Do ®ã nã lµm
b¸nh xe ngõng quay. Cµng phanh di ®éng
cã nhiÒu lo¹i tuú theo ph­¬ng ph¸p g¾n
cµng vµo tÊm truyÒn m«men.
(5/6)
-16-
Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh HÖ thèng phanh

7. C¸c lo¹i r«to phanh ®Üa
Cã c¸c lo¹i r«to phanh ®Üa nh­ sau
· Lo¹i ®Æc
Lo¹i ®Æc nµy ®­îc lµm tõ mét r«to ®¬n cña
phanh ®Üa.
· Lo¹i ®­îc th«ng giã
Cã lç rçng ë bªn trong
Tiªu t¸n nhiÖt rÊt tèt
· Lo¹i cã tang trèng
Phanh tang trèng g¾n liÒn ®Ó dïng cho
phanh ®ç.
Gîi ý:
Gi¶m t¸c dông phanh
Khi dïng phanh ch©n (kh«ng cã phanh ®éng c¬) liªn tôc
trªn ®­êng xuèng dèc dµi v.v..., m¸ phanh trèng vµ m¸
phanh ®Üa trë nªn nãng qu¸ møc do ma s¸t. DÉn ®Õn gi¶m
hÖ sè ma s¸t cña c¸c bÒ mÆt m¸ phanh lµm cho lùc h·m
cña phanh kÐm kÓ c¶ khi g¾ng søc ®¹p bµn ®¹p phanh
(6/6)
-17-
Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh HÖ thèng phanh

Drum Brake Phanh trèng
1. CÊu t¹o
Phanh trèng gåm cã c¸c bé phËn sau ®©y.
(1) Xi lanh b¸nh xe
(2) Guèc phanh
(3) M¸ phanh trèng
(4) Lß xo ph¶n håi
(5) Trèng phanh
(6) Pitt«ng
(7) Cóppen pitt«ng
2. Ho¹t ®éng
Phanh trèng lµm lèp ngõng quay b»ng ¸p
suÊt thuû lùc truyÒn tõ xilanh chÝnh ®Õn
xilanh phanh ®Ó Ðp guèc phanh vµo trèng
phanh, trèng nµy quay cïng víi lèp.
Khi ¸p suÊt ®Õn xilanh phanh cña b¸nh xe
kh«ng xuÊt hiÖn, lùc cña lß xo ph¶n håi ®Èy
guèc rêi khái mÆt trong cña trèng trë vÒ vÞ trÝ
ban ®Çu cña nã.
V× trèng phanh bao quanh guèc phanh, nªn
khã tiªu t¸n nhiÖt ph¸t sinh. Lo¹i phanh nµy
chÞu nhiÖt kÐm.
(1/4)


3. Guèc dÉn vµ guèc kÐo
Khi ¸p suÊt thuû lùc t¸c ®éng vµo xilanh cña
b¸nh xe, c¸c guèc phanh ë c¶ hai bªn trèng
bÞ Ðp vµo mÆt trong cña trèng b»ng mét lùc
t­¬ng øng víi ¸p suÊt thuû lùc do pitt«ng t¸c
®éng. Nh­ thÓ hiÖn ë h×nh bªn tr¸i, c¸c lùc
nÐn kh¸c nhau ph¸t sinh ë c¸c guèc bªn
ph¶i vµ bªn tr¸i.
Lùc ma s¸t lµm cho guèc ë bªn tr¸i miÕt vµo
trèng theo chiÒu quay, ng­îc l¹i guèc ë bªn
ph¶i ph¶i chÞu lùc ®Èy cña trèng quay lµm
gi¶m lùc nÐn.
T¸c ®éng lµm t¨ng lùc ma s¸t miÕt vµo trèng
®­îc gäi lµ chøc n¨ng tù cÊp n¨ng l­îng, vµ
guèc nhËn chøc n¨ng ®ã gäi lµ guèc dÉn, vµ
guèc kh«ng nhËn ®­îc chøc n¨ng nµy ®­îc
gäi lµ guèc kÐo.
(2/4)
-18-
Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh HÖ thèng phanh

4. Ph©n lo¹i phanh trèng
Phanh trèng cã c¸c lo¹i kh¸c nhau, tuú theo
sù kÕt hîp cña guèc dÉn vµ kÐo. ViÖc sö
dông chÝnh x¸c phô thuéc vµo môc ®Ých, vµ
®Æc ®iÓm do guèc dÉn vµ kÐo t¹o ra.
· Lo¹i dÉn – vµ - kÐo
· Lo¹i hai guèc dÉn
· Lo¹i cã mét trî ®éng
· Lo¹i trî ®éng kÐp
Mòi tªn xanh:
ChiÒu quay cña b¸nh xe
Mòi tªn ®á:
ChiÒu dÞch chuyÓn cña pitt«ng
(3/4)
-19-
Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh HÖ thèng phanh

5. §iÒu chØnh khe hë
(1) Lo¹i ®iÒu chØnh tù ®éng
M¸ phanh trèng g¾n vµo bÒ mÆt cña guèc
phanh bÞ mßn ®i khi sö dông phanh. Ph¶i
®iÒu chØnh khe hë gi÷a trèng vµ m¸ phanh
trèng theo ®Þnh kú ®Ó duy tr× hµnh tr×nh chÝnh
x¸c cña bµn ®¹p phanh.
C¸c phanh kiÓu tù ®éng ®iÒu chØnh, tù ®iÒu
chØnh khe hë nµy mét c¸ch tù ®éng.
ViÖc ®iÒu chØnh tù ®éng sÏ tiÕn hµnh khi t¸c
®éng phanh ®ç xe hoÆc trong khi phanh
b»ng c¸ch dïng cÇn ®iÒu chØnh xoay c¬ cÊu
®iÒu chØnh ®Ó ®iÒu chØnh khe hë nµy.
(2) Lo¹i ®iÒu chØnh b»ng tay
§o ®­êng kÝnh trong cña trèng phanh.
Xoay c¬ cÊu ®iÒu chØnh ®Ó ®iÒu chØnh ®­êng
kÝnh ngoµi cña c¸c guèc phanh ®Ó cho nã
nhá h¬n ®­êng kÝnh trong cña trèng phanh
kho¶ng 1 mm
Dïng mét t« vÝt, xoay ®ai èc ®iÒu chØnh vµ
do·ng réng c¸c guèc cho ®Õn khi ch¹m vµo
trèng.
Xoay ®ai èc ®iÒu chØnh ng­îc l¹i mét sè
khÊc theo quy ®Þnh. Tham kh¶o s¸ch h­íng
dÉn söa ch÷a ®Ó biÕt sè khÊc quy ®Þnh nµy.
-20-
Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh HÖ thèng phanh

Gîi ý:
§iÒu chØnh ®é cao cña bµn ®¹p phanh
Dïng mét c¸i th­íc ®Ó ®o ®é cao cña bµn ®¹p
phanh. NÕu ®é cao nµy n»m ngoµi giíi h¹n qui
®Þnh, ph¶i ®iÒu chØnh ®é cao cña bµn ®¹p.
Ph¶i b¶o ®¶m c¸c hµnh tr×nh cÇn thiÕt ®Ó ®¹t
®­îc lùc phanh chÝnh x¸c.
§iÒu chØnh phanh sao cho chóng kh«ng lµm
viÖc khi kh«ng ®¹p bµn ®¹p phanh.
T¾t ®éng c¬, ®¹p bµn ®¹p phanh vµi lÇn ®Ó khö
t¸c dông cña bé trî lùc phanh. Råi dïng ngãn
tay Ên nhÑ lªn bµn ®¹p vµ ®o hµnh tr×nh tù do
cña bµn ®¹p b»ng mét c¸i th­íc.


(4/4)

Phanh ®ç xe C¸c lo¹i cÇn phanh ®ç
1. Lo¹i cÇn
Chñ yÕu sö dông ë xe du lÞch vµ xe th­¬ng
m¹i.
2. Lo¹i thanh kÐo
Dïng ë mét sè xe th­¬ng m¹i
3. Lo¹i bµn ®¹p
Dïng ë mét sè xe du lÞch vµ xe cao cÊp.
Ngµy nay, ng­êi ta dïng bµn ®¹p ®Ó nh¶
phanh ®ç.
Gîi ý:
§iÒu chØnh hµnh tr×nh cÇn phanh ®ç
Dïng qui tr×nh sau ®©y ®Ó tiÕn hµnh ®iÒu chØnh
1. Níi láng ®ai èc h·m
2. Xoay ®ai èc ®iÒu chØnh hoÆc ®ai èc 6 c¹nh
cho ®Õn khi hµnh tr×nh cña bµn ®¹p hoÆc
cÇn g¹t phanh ®ç chÝnh x¸c.
3. XiÕt chÆt ®ai èc h·m.
Gîi ý:
Tr­íc khi ®iÒu chØnh hµnh tr×nh cÇn g¹t (hoÆc
bµn ®¹p) cña phanh ®ç, ph¶i ®iÒu chØnh khe hë
cña guèc phanh ®ç.
(1/1)
-21-
Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh HÖ thèng phanh

C¸c lo¹i th©n phanh ®ç xe
Cã nhiÒu lo¹i tuú theo lo¹i phanh b¸nh sau
1. Lo¹i chung víi phanh ch©n
(1) Lo¹i phanh trèng
Lo¹i nµy dïng th©n trèng phanh ®Ó gi÷ lèp.
Phanh ch©n b¸nh sau ®­îc sö dông réng r·i
ë c¸c xe cã phanh trèng.
(2) Lo¹i phanh ®Üa
Lo¹i nµy dïng th©n phanh ®Üa ®Ó gi÷ lèp.
Phanh ch©n b¸nh sau ®­îc sö dông trong
c¸c xe chë kh¸ch nhá gän cã c¸c phanh ®Üa.
2. Lo¹i phanh ®ç t¸ch rêi
Loai nµy cã mét phanh ®ç kiÓu trèng g¾n
vµo gi÷a ®Üa phanh vµ còng gi÷ lèp. Phanh
ch©n b¸nh sau ®­îc sö dông ë c¸c xe chë
kh¸ch t­¬ng ®èi lín cã c¸c phanh ®Üa.
3. KiÓu phanh trung t©m
Lo¹i nµy kÕt hîp víi phanh ®ç kiÓu trèng ë
gi÷a hép sè däc vµ trôc c¸c ®¨ng.
Nã ®­îc sö dông chñ yÕu ë c¸c xe buýt vµ
xe t¶i.
ThËm chÝ mét phanh còng t¹o ra ®ñ lùc
phanh, v× hÖ thèng phanh ®­îc ®Æt ë vÞ trÝ
tr­íc khi gi¶m tèc b»ng bé vi sai
(1/1)
-22-
Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh HÖ thèng phanh
Bµi tËp

H·y sö dông c¸c bµi tËp nµy ®Ó kiÓm tra møc hiÓu biÕt cña b¹n vÒ c¸c tµi liÖu trong ch­¬ng nµy. Sau khi tr¶ lêi
mçi bµi tËp, b¹n cã thÓ dïng nót tham kh¶o ®Ó kiÓm tra c¸c trang liªn quan ®Õn c©u hái vÒ c©u hái hiÖn t¹i. Khi
c¸c b¹n cã c©u tr¶ lêi ®óng, h·y trë vÒ v¨n b¶n ®Ó duyÖt l¹i tµi liÖu vµ t×m c©u tr¶ lêi ®óng. Khi ®· tr¶ lêi ®óng mäi
c©u hái, b¹n cã thÓ chuyÓn sang ch­¬ng tiÕp theo.
-23-
Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh HÖ thèng phanh
C©u hái-1
Các câu sau đây liên quan đến các bộ phận của hệ thống phanh. Đánh dấu Đúng hoặc Sai cho mỗi câu trình bày.

Các câu trả lời
No. Câu hỏi Đúng hoặc Sai
đúng
Xilanh chính biến đổi lực đạp phanh thành áp suất thuỷ lực.
1. Đúng Sai
Bộ trợ lực phanh dùng lực dẫn động của động cơ để tạo ra lực phanh lớn
2.hơn so với lực đạp bàn đạp phanh. Đúng Sai
Van điều hoà lực phanh tránh hãm các bánh trước sớm.
3. Đúng Sai
Phanh đĩa chống được nhiệt do ma sát phát sinh trong khi phanh tốt hơn
4.so với phanh trống. Đúng Sai

C©u hái-2
Chọn áp suất (N) thích hợp tác động vào pittông C.

3000 N
1.
4000 N
2.
5000 N
3.
8000 N
4.
-24-
Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh HÖ thèng phanh
C©u hái-3
Hình minh hoạ sau đây cho thấy các bộ phận của phanh đĩa. Từ cụm từ sau đây, chọn các từ tương ứng từ 1 đến 4.
a) Má phanh đĩa b) Pittông c) Càng phanh đĩa d) Rôto phanh đĩa


Trả lời: 1. 2. 3. 4.

C©u hái-4
Hình minh hoạ sau đây cho thấy các bộ phận của phanh trống. Từ cụm từ sau đây, chọn các từ tương ứng từ 1 đến 5.
a) Lò xo phản hồi b) Trống phanh c) Guốc phanh d) Xilanh của bánh xe e) Má phanh trống


Trả lời: 1. 2. 3. 4.
-25-
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản