Cấu tạo nguyên tử

Chia sẻ: ntgioi120401

Thế kỷ 19, nhiều nhà bác học cho rằng: nguyên tử là phần tử cực kỳ nhỏ bé không phân chia được nữa. - Ngày nay, điều đó có đúng không? -Năm 1911. Rozefo( Ernest Rutherford): đưa ra mẫu hành tinh nguyên tử. Năm 1904 Tômxơn ( J.J Thomson) đưa ra giả thuyết đầu tiên về mẫu nguyên tử

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Cấu tạo nguyên tử

THAØNH PHAÀN CAÁU TAÏO NGUYEÂN TÖÛ
THA NH
KÍCH THÖÔÙC – KHOÁI LÖÔÏNG
NG
NGUYEÂN TÖÛ
JOHN DALTON
(1766 – 1844)“Theá kæ 19, nhieàu nhaø baùc hoïc cho
cho
raèng: nguyeân töû laø phaàn töû cöïc kì nhoû
ra ng:
beù khoâng phaân chia ñöôïc nöõa”.
khoâ ñö
Ngaøy nay, ñieàu ñoù coù ñuùng khoâng?
Nga nay,
(1856 – 1940)
Năm 1904 Tômxơn (J.J. Thomson)
đưa ra giả thuyết đầu tiên về mẫu
nguyên tử.
(1871 – 1937)
Năm 1911, Rơzefo (Ernest
Rutherford): ñöa ra maãu haønh tinh
ñö nh
nguyeân töû
NIELS BOHR (1885-1962)
NIELS
Phaùt trieån maãu nguyeân töû
Thí nghieäm Ernest Rutherford
Cuối thế kỉ 19: Cruck ( W.
Cu
Crookes) và Lêna (Lenard)
đã phát hiện ra electron
trong thí nghiệm phóng điện
qua khí loãng.
Thí nghieäm tia aâm cöïc
- +
-
+
CAÂU 1

Voû nguyeân töû mang ñieän tích
Döông
AÂm

Khoâng mang ñieän
ATOM
Electron Neutron
Neutron
Proton
Năm 1887 Tômxơn (J. Thomson):
me=9,105.10-31kg=0.0055(đvC)

Năm 1911 Maliken (R. Milikan):
qe =-1.602.10-19 Culông(C) = 1-
Năm 1916
Rutherford: Proton
Kí hiệu: p
mp = 1.6750.10-27 kg ≈ 1 đvC
qp=+1.602.10-19 Culông(C) = 1+
Năm 1932
Chatvich(Chadwick):Nơtron
Chatvich(Chadwick):

Kí hiệu: n
mn = 1.6750.10-27 kg ≈ 1 đvC
qn = 0
CAÂU 2
CAÂ
Khoái löôïng cuûa proton, nôtron
ng proton, nôtron
lôùn hôn khoái löôïng electron
ng electron
khoaûng bao nhieâu laàn
khoa ng

1850 1840 1830 1860
Atom

10-10 m = 1A0
10
1A0 = 10-10 m = 10-8 cm
1A
Electron, proton
Haït nhaân10-4 A0
10 10-7 A0
Khoái löôïng nguyeân töû
Kho ng

m = me + mp + mn
≅ mp + mn
Caâu 3: 1 nguyeân töû cacbon goàm: 6 proton, 6
Caâ m:
nôtron, 6 electron. Xaùc ñònh khoái löôïng ng
nguyeân töû C?
Giaûi
m = 6mp + 6mn
= 6.1.6750.10-27 kg + 6. 1.6750.10-27 kg
= 20,1.10-27 kg
= 12ñvC
Baûng toùm taét
Ba ng
Teân Khoái löôïng Ñieän tích


Electron me = 9,1095.10-31kg -1,602.10-19C
me = 0,549. 10-3ñvC
9,1095.10
(e)


mp= 1,6726.10-27kg mp = 1 ñv.C +1,602.10-19C
Proton 1,6726.10
(p)

mn = 1,6750.10-27kg mn = 1 ñv. C 0
Nôtron
(n)
Baøi taäp veà nhaø:
Ba
1, 2, 3, 4, 5 SGK
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản