CẤU TẠO NỘI THẤT

Chia sẻ: thiuyen14

Tham khảo luận văn - đề án 'cấu tạo nội thất', luận văn - báo cáo, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: CẤU TẠO NỘI THẤT


 
 
 !" $&
' ( )
* +' , 
)! ( )
.....


/0 1 3$
 /0 4 5!6

7 $!  

8 :; >?@ ABC D EFGFFH

  HIEJKEJKFL
  " #
 $% &' ( ' ( ' ')# '&'&#
"* -*. /. 0 12
34 "4 
356 7  %9 :56 ;< ;= >?A
356 7 B B%9 :56 ;< C "D< FG2
356 7 $ I%9 :56 ;< C J FG
KL = MJN OP :Q JR K %%%(#S &JR T< "U K %%%$#S
"JN= >W ' F 0 1 K %$%%#
KL X ;Y? 

KL Z." * K

[ \ F4 

. MN OP@QD


 
    
   

 !  ! 
! 
 ! " #
$ 
%

 &' !( 

 )  !  
#
*
 + +  +  
( 
#

 

,' +' ! 

%
' 
 


#

$

+% 
 

 #

$

+% '

%'
 
 '
%

,' +'
 !
- !  .
' 
 
 
 /

/

#

0' 
 !
% !  +%
 ' 1 


%
 


"
 #

2. 3
 

& 

% !#
B
RN SNTP VAW> XAY[D
456


 
 
   
  
476 
  
  !" # $
%& '( $ )
48

    ! " ] 
    !"# $ % &'( ' ) *+ $ ,--./
496  
 
 
  
 ! " * +, 
 $ * (- $ $
! . *& */ 0 * 0 * / 1 2'34
* / $-5 )
4:6 

# $ % 267 .4
8 
9 . 
:
4;6 
 &' & ( $ ) 
 * (
 &+ , 
2#;9
 $ * / / / 

? @ A > @6 B >> C  > ' D
4aJ
'‚. J UJ Zh ~ƒ"
„
^2 ^…^ † €)‡ ^)ˆ ) ^‰m Š 
&?A Af 
&?A -a6 
&?A -vJ 
&?A >4 k Yg" 
{2 ^‹o '
^‰m  &…' [ ^) 
Ž2 OŠ O‡' & o &…' Š ') [ {‘ [ 
Wd /R@ S\V Q^CA D
(


   
 ! " $ % " 
&'
(
) *) 
+* ,* " ./
! 0+ * 1 23 46
’


7 8  ! +)9 ;
+=
%> +? @! *
]d /R@ S\V e\ Vf @ANg@
@ ! 8 A B . " 8 1 $C D = 9 E G)
H 6
J

8 $A A* K +=
8 $; 8 L
=  MN

I
O*
+K
P 9 E $ " A B . " Q *) " =* ./
P
9 " = S =* U VWN

Cd /R@ Qh D

'/. Z“ 16 4A S dv 6” “ = C* j aJ MJu ZaJ 
&./ Z* -Yb 1J /. .* "—2
&./ Z* j F 1J — bA ˜A C* d= L" >aJ ™#
[— “ = C* "— L" "aA2
B– €k >./ ‚. F5J 4 1J /. 
* "— -w "u
* "— A7 /A

^j vJ š 7 "— C* 4 >4 "— F4 @ApW qN@_Sk
. /R@ VrYN VAY> D

'u6 Cœ< >* 60 * AU ;./  u6 ;u C* u6 Z* * 2
'u6 -Yb >*6 œ 60 Z "JN= >aJ Y >‚S Zb " bAS N>.S A.>N‚‚
“
B– :u x" 4 a C* "D a
$– :u x" 4 k6
„– :u x" " 16 S " ¤6
(– :u x" Az" ¥
=¨J

^2 €) &

l 7 = c +d Z
'Yg" ;." * -5 "x < FL" "“2
'Yg" ".* * -5 d“S "x 6Y< S ž "jS 4 a S
4 k6i
l 7 =  ! Z
'Yg" -1 z "X >* Yg" ;š
'Yg" -4 ~" -4 -© "< L" UJ
7.e
+=
(
7.e

= _= !  = 3 ^* =
 

{2 :¬' ^‹o
• ^4 d0 AR f< Yg" >* 
• a Yg" Yg" 6j"#
• 'k Yg"
• 3 Yg" 64 -J‚V Vfy@Q
^j ;1 vJ 4 /. dv 6” . Yg"
v 6” 'Yg" Yg" -Yb /. dv 6” œ D" CR >aJ Y "/S -4S
"—Si
^\ W ^1 >aJ dv 6” f< Yg" ZP 4 -0" - 4 Z4" C* k6
aJ -5 A Yg" Y 
7.e
;W
7.e
;W

; *)

7.e
;W
X


@ 
M ! % " J
[ \ .] ;W B 9 E .e
*
$A
W" " $6 \ _ f D

G0 qb ŠD

O4 "x Yg" "xS ‚# >* F 1J FL" cJ >“ ~" "x 
FL" "aJ
5 a
7.e
=*

m2 n o ^po ^‰m O…^) [¡

Ov cJ >“ Au cJ -Yb u ;X" du k2
^4 k6 du. -u6 4 k6 Yw" - J j N=J UJ #
KQ MJaJ Y" du. -u6 ~" 1 >aJ bA S L"
-w "u
2 K†' « )¯ ) ')Ÿ^ O…^) [¡ 
Wd q\CA @Q…@ VA^CA CW[ D
]d q\CA @Q…@ Qh D
^j vJ F5J ~4" 2 ^j 5 >* "— * AYw" A4A ;²
vS -w "u2
]d rv@ Vrk[ DBB
7+G += % 

X
7+G += % 
J0 

m2 ^)Ÿ^ ¡ [ 
&* 60 F 1J "ž >v C? F ;\ L" ;š2 [`6 4 7
x" 
³ a 6 U
*= . 
h a 6 U
(
U E Z
h 7+*
+d Z
B$
2 n o ^po 
'A R -f 4 Z4"S L" "j -`" g "x "j ;˜ F U2
3u6 du. ‚ 6Y1N
Z4" S L" "j C2Ci#
F 1J cJ >“ f< L" ;š ;0" h< x" ~U ‚. CR >aJ Yg" -4S
"/S FJ" "— S FJ" ˜A S FJ" '^' i#

0 b !
* ’  D
— h< ;0"2

 
i* +.]
) 
.]
.* 8
S ?
[ \
d ]W = K = 
%

* P M !
9 E +M * &
1 [ \
j

X1 %d *) 
k) G ,*
.e
B &k
N$2 ^h< >< "D< Yg" 
„2 ^h< >< ".* Yg" 

ai* Q) l>W


³ ^¶m ^o«
• ^¶m _omn 
• ^¶m ¾¬€ 

BI
{2 ^‹o '
^…^ † €)‡ ^¶m 3 
[`6 
– :JL h< "— D
B– :J" 4 
$– 0 AR ;46 d 
„– 0 AR -j" 6e h< 

Ž2 €) &
^¶m ¿
 
^j 60 Z >./ Z S[^N D
ai* j
 mW ;
")
ai* $`


Cd “W ]‹@Q XŒ@A IVAfy@Q SR XŒ@A Cfy@Q SpCL

|0  /• D
^h< Z " >* NJ JN5 A "D< FL" "./ -5 du. Ca S ‚ d? U6 š S
>1N Z4" C* L" "j2 K7 -0 ‚ FJ1 S >1N Z4" N J0 F.u" J0
F.u" C* -0 e f< 4 .< Cx S  4 Z."
~0 4! D

m2 ^)Ÿ^ ¡ [ 
{" -5 ~ JN5 ‚. vJ Ã" -7" ;." L" ;š2 Oc ; UJ aJ d= ."S "/ S "— C* F6 >./
2
 a D

b ' &4 ™ ›

E0 œ! /b D
l m® ZaJ f< CR 52
… Z4" JG MJYb" dj" >?S 6*J Zž 4 Z4" Yg" j Zž Tƒ2 ^\" < Yg"


$I
dž "”A 4 Z4" *N / L" ZeS * "* a6 Cƒ f< F 0 12
l 3` -/ ;." z? ;." >c Zh k >./
Wd
  Qh @VN”Pk

d– &A[@Q C\CA ]Wr[”Pk

Cd &A[@Q C\CA 

Od &A[@Q C\CA NT@ e^N

kd &A[@Q C\CA WrV OkC[„
¡d &A[@Q C\CA NT@ e^N ŽP C‡ D o+
* 2=&+ $


Qd &A[@Q C\CA V;N QNY@ IN@NW>WSN:>L


^2 3É [Ê O ' mK


{0 b œ +¢
m2 ') ¬' Ì O )
€z" Ca Z F Ca Z ;." * e "`6 — ž6S ;h< C* TS 5J2 :
Ca Z j 5 F "0A ;." 60 Az" "`6 — ž6S ;hYb" F5J dc2
^j 5 >žA -”A vJ f Fa -5 J" 1A =6 4 — CR ~ƒ" C* ;* a6 Cƒ
f< * F 0 1 -5 "*N *" -4A Y" J UJ “ 1 .
J0 Z" f< . "Yg2 3” da >* A bA C? 60 ;Yg" C* -vJ Fa Z"
f< "Yg Oa
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản