Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Cấu tạo nucleotide đơn phân của Axit Nucleic

Chia sẻ: | Ngày: pdf 8 p | 31

0
173
views

Axit nuclêic là đại phân tử, cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, đơn phân là các nuclêôtit. Có 4 loại nuclêôtit : A (Ađênin), T (Timin), G (Guanin), X (Xitôzin). Thành phần nucleotide Nucleotide có 3 nhóm thành phần: - H3PO4. - Bazơ nitơ. - Đường pentose. Có 2 loại nucleotide: ribo nucleotide và dezoxi - ribo nucleotide.

Cấu tạo nucleotide đơn phân của Axit Nucleic
Nội dung Text

  1. Cấu tạo nucleotide - đơn phân của Axit Nucleic Axit nuclêic là đại phân tử, cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, đơn phân là các nuclêôtit. Có 4 loại nuclêôtit : A (Ađênin), T (Timin), G (Guanin), X (Xitôzin). Thành phần nucleotide
  2. Nucleotide có 3 nhóm thành phần: - H3PO4. - Bazơ nitơ. - Đường pentose. Có 2 loại nucleotide: ribo nucleotide và dezoxi - ribo nucleotide. Thành phần của 2 loại nucleotide có phần giống nhau và cũng có phần khác nhau: Thành phầnRibo nucleotide Dezexi - ribo nucleotide H3PO4 H3PO4 H3PO4 Pentose Ribose Dezoxi ribose Bazơ N A, G, C, U A, G, C, T
  3. Các loại bazơ nitơ : Bazơ bé - Pyrimidine
  4. Các loại bazơ lớn - Purin Cấu tạo nucleotide Từ 3 nhóm thành phần trên liên kết với nhau tạo ra nucleotide. Từ đường pentose liên kết với bazơ nitơ tạo nên nucleozid - liên kết nỗi giữa C1 của pentose với N3 (nếu là bazơ pirimidin) hay với
  5. N9 (nếu là bazơ nitơ purin) là liên kết glucozid (N - C) và loại đi 1 phân tử H2O. Từ nucleozide, nhóm OH của C5 của pentose liên kết ester với H3PO4 tạo nên nucleotide. Có 2 nhóm nucleotide: ribonucleotide và dezoxiribo nucleotide. Mỗi nhóm có 4 loại nucleotide chính và nhiều nucleotide hiếm (nucleotide chính biến đổi thành) Bazơ Ribo nucl Dezoxiribo nu nitơ eotide cleotide A Adenozin.5 Dezoxi ' - mono P adenozin5' - mono P
  6. G Guanozin Dezoxi 5' - mono P guanozin 5' - mono P C Cytidin 5' - Dezoxi cytidin mono P 5' - mono P T Dezoxi timidin 5' - mono P U Uridin 5' - mono P Từ các nucleotide mono P có thể liên kết thêm 1 H3PO4 tạo ra nucleotide - Di P hay liên kết thêm với 2 H3PO4 tạo nên nucleotide - Tri P. nucleotide - Tri P là nhóm
  7. nucleotide có vai trò rất quan trọng trong cơ thể, đặc biệt là ATP. Trong cấu tạo của nucleotide - Tri P có 2 liên kết giàu năng lượng - gọi là liên kết cao năng tạo ra ở 2 nguyên tử P ngoài cùng. Ngoài các nucleotide thường trên, trong phân tử acid nucleic, đặc biệt trong ARN còn có nhiều nucleotide hiếm do các nucleotide thường biến đổi bằng nhiều cách: - Biến đổi bazơ nitơ (metyl hoá hay tio hoá...). - Biến đổi pentose (metyl hoá). - Thay đổi cấu trúc bazơ N. - Thay đổi kiểu cấu trúc nucleotide.
  8. Thảo Dương
Đồng bộ tài khoản