Cấu trúc của lục lạp

Chia sẻ: pencil_7

Là một bào quan hình hạt và khác với mọi bào quan khác ở chổ nó có 3 lớp màng: màng ngoài, màng trong và màng túi tức màng thylaokit. tính thấm cao. - Màng trong: kém thấm hơn và mang các protein màng vận tải chuyên trách việc đẩy

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản