Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh nâng cao

Chia sẻ: intelligentstudent

Khi muốn nói một người hoặc vật nào đó làm một việc gì đó và một người, vật khác cũng làm một việc như vậy, người ta dùng so hoặc too. Để tránh phải lặp lại các từ của câu trước (mệnh đề chính), người ta dùng liên từ and và thêm một câu đơn giản (mệnh đề phụ) có sử dụng so hoặc too. Ý nghĩa của hai từ này có nghĩa là “cũng thế”.

Nội dung Text: Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh nâng cao

Buæi 9 neither , either, so, too
Date   of   teaching:   ( c©u ®ång t×nh )
23/ 02/ 2011

AIM: By the endof the lesson, students will be able 
to practice more about the tenses have learnt and 
checking their understanding by doing a test.
TEACHING AIDS:
TEACHING PROCEDURE: 
I. Warm ­  up: Noughts and Crossess
­ T checks ss’ homework by playing game Noughts and 
Crosses
 ( T adds 3 more sentences ).
1. My father ( buy ) .............. me a book on my 
last birthday.
2. The teacher ( check) .................. our 
homework every lesson. 
3. Look ! Ba ( repair ) ....................... his 
bike.
­ T gives feedback.
II. Test correction: 
­ T calls ss to give correct answer and 
explaination for each.
­ T gives feedback
III. New  lesson: NEITHER, EITHER, SO, TOO : Cách sử
dụng cấu trúc đồng tình
1. SO, TOO : Phụ hoạ câu khẳng định
Khi muốn nói một người hoặc vật nào đó làm một việc gì đó và một
người, vật khác cũng làm một việc như vậy, người ta dùng so hoặc too.
Để tránh phải lặp lại các từ của câu trước (mệnh đề chính), người ta
dùng liên từ and và thêm một câu đơn giản (mệnh đề phụ) có sử dụng so
hoặc too. Ý nghĩa của hai từ này có nghĩa là “cũng thế”.
John went to the mountains on his vacation, and we did, too.
John went to the mountains on his vacation, and so did we.
I will be in VN in May, and they will, too. /I will be in VN in May, and so
will they.
Picaso was a famous painter, and Rubens was too.
Picaso was a famous painter, and so was Rubens.
Tuỳ theo từ nào được dùng mà cấu trúc câu có sự thay đổi:
1. Khi trong mệnh đề chính có động từ be ở bất cứ thời nào thì trong
mệnh đề phụ cũng dùng từ be ở thời đó. I am happy, and you are too. /I am
happy, and so are you.
2. Khi trong mệnh đề chính có một cụm trợ động từ + động từ, ví dụ will
go, should do, must consider, ... thì các trợ động từ trong mệnh đề đó được
dùng lại trong mệnh đề phụ.
3. Khi trong mệnh đề chính không phải là động từ be, cũng không có trợ
động từ, bạn phải dùng các từ do, does, did làm trợ động từ thay thế. Thời
và thể của trợ động từ này phải chia theo chủ ngữ của mệnh đề phụ.
Jane goes to that school, and my sister does too. /..., and so does my sister.
2. NEITHER/ EITHER: Phụ hoạ câu phủ định
Cũng giống như too và so trong câu khẳng định, để phụ hoạ một câu phủ
định, người ta dùng either hoặc neither. Hai từ này có nghĩa “cũng
không”. Ba quy tắc đối với trợ động từ, động từ be hoặc do, does, did
cũng được áp dụng giống như trên.
I didn't see Mary this morning, and John didn't either
I didn't see Mary this morning, and neither did John.
She won’t be going to the conference, and her friends won’t either.
She won’t be going to the conference, and neither will her friends.
Cách sử dụng cấu trúc either...or (hoặc...hoặc) và neither...nor
(không...mà cũng không)
Điều cần lưu ý nhất khi sử dụng cấu trúc này là động từ phải chia theo
danh từ đi sau or hoặc nor. Nếu danh từ đó là số ít thì động từ đó chia ở
ngôi thứ 3 số ít và ngược lại.
Neither/ either + noun + nor/or + plural noun + plural verb
Neither/ either + noun + nor/or + singular noun + singular verb
Neither John nor his friends are going to the beach today.
Either John or his friends are going to the beach today. / Either John or Bill
is going to the beach ...
Neither the director nor the secretary wants to leave yet.
III. PRACTICE
1. Adrián: "I don't think greasy foods are good for you."
Susana: "_____." A. So do I. B. So am I C. Neither do I D. I
am, too
2. Rodrigo: "I think Mexican food is delicious."
Roberto: "_____." A. So am I B. Neither do I. C. I do, too. D. I
am, too
3. Armando: "I don't like Japanese food very much."
Luís: "_____." A. I don’t, either B. I don’t neither C. I do, too C.
So do I
4. Marisa: "I don't always eat healthy food."
Paulina: "_____." A. Neither do I B. I amnot, either C. I do, too
C. So do I
5. Paola: "I love chocolate desserts!"
Paulina: "_____." A. Neither do I B. So do I C. I don’t either C.
I am, too
6. Carolina: "I can cook a great seafood dinner."
Mariel: "_____." A. Neither can I B. So do I C. I cann’t, either
C. I can, too
Gap fill: Fill in the gaps with either, neither, so , too
1. He doesn’t like reading books and .......... does his brother.
2. I am interested in playing table tennis and ............... is my sister.
3. Nam was sick yesterday and Lan ........., ................
4. I had a cold last Tuesday and ............ ........... Tuan.
5. Ba often plays soccer after school and his friends ............, ...............
6. Hoa will be 15 on her nextbirthday and ............ ........... We.
7. They don’t have Math on Friday and we ............ , ..................
8. Minh isn’t doing his homework now and .............. .......... Nam and Ba.
9. We won’t go camping next sunday and Hoang ..................., ..............
10. I feel thristy now and He ................, ....................
Make sentences using either, neither, so , too
1. They like spinach and corn . ( we )
2. I hate durian ( my sister )
3. Those bananas aren’t ripe. ( papayas )
4. The fried fish is delicous ( the chicken )
5. Deep fried food isn’t good. ( junk food )
HOME WORK: * Learn by heart vocabulary and structure
* Make sentences using either, neither, so , too
6. They don’t eat a lot of meat. ( We )
7. I eat bread for breakfast. ( my brother )
8. He doesn’t have a big lunch ( they )
9. These vegetables aren’t fresh. ( those fruits )
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản