Cấu trúc tế bào nhân sơ

Chia sẻ: ntgioi120401

Chưa có nhân hoàn chỉnh, TBC không có hệ thống nội màng, không có các bào quan có màng lọc , kích thước tế bào nhỏ,........

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Cấu trúc tế bào nhân sơ

TÕ bµo nh©n s¬

Ch−¬ng II. CÊu tróc tÕ bµo
TiÕt 7
TÕ bµo nh©n s¬
TÕ bµo nh©n s¬
Quan s¸t h×nh sau bµo nhá cã
I. §Æc ®iÓm chung cña (?). KÝch th−íc tÕ
tÕ bµo nh©n s¬ (?).g× cho vi khuÈn? s¬ cã
lîi Cho biÕt TB nh©n
- Ch−a cã nh©n hoµn chØnh
®Æc ®iÓm nh− thÕ nµo?
- TBC kh«ng cã hÖ thèng néi mµng,
kh«ng cã c¸c bµo quan cã mµng läc
- KÝch th−íc tÕ bµo nhá
KÝch th−íc nhá cã lîi:
-Tû lÖ S/V lín – tèc ®é T§C víi m«i
tr−êng nhanh chãng
- TÕ bµo sinh tr−ëng nhanh
- Kh¶ n¨ng ph©n chia nhanh – sè
l−îng TB t¨ng nhanh
TÕ bµo nh©n s¬
I. §Æc ®iÓm chung cña (?). TB nh©n s¬ ®−îc cÊu t¹o gåm
nh÷ng thµnh phÇn nµo?
tÕ bµo nh©n s¬
II. CÊu t¹o tb nh©n s¬

TÕ bµo nh©n s¬ bao gåm
- Mµng sinh chÊt
- TÕ bµo chÊt
- Vïng nh©n
- Ngoµi ra cßn cã: Thµnh TB, vá
nhÇy, l«ng vµ roi
TÕ bµo nh©n s¬
II. CÊu t¹o tb nh©n s¬ (?). Thµnh TB cã cÊu t¹o nh− thÕ
nµo? Cã chøc n¨ng g×?
1. Thµnh TB – Mµng sinh chÊt, l«ng
vµ roi
a. Thµnh tÕ bµo
-Thµnh phÇn ho¸ häc t¹o nªn thµnh
TB lµ pepti®«glycan
- Vai trß: qui ®Þnh h×nh d¹ng TB

Dùa vµo thµnh TB vi khuÈn ®−îc
chia thµnh hai nhãm:
+ Vi khuÈn Gram d−¬ng
+ Vi khuÈn Gram ©m
TÕ bµo nh©n s¬
(?). Nghiªn cøu sgk, h·y ph©n biÖt
vi khuÈn Gram d−¬ng vµ Gram ©m?
TÕ bµo nh©n s¬
G+ G-
Kh«ng cã mµng ngoµi Cã mµng ngoµi

Líp Pepti®«glican dµy Líp Pepti®«glican máng

Kh«ng cã axit tiec«ic
Cã axit tiec«ic

Kh«ng cã khoang chu chÊt Cã khoang chu chÊt
TÕ bµo nh©n s¬
(?). Mµng TB ®−îc cÊu t¹o bëi
II. CÊu t¹o tb nh©n s¬
nh÷ng thµnh phÇn c¬ b¶n nµo? Cã
1. Thµnh TB – Mµng sinh chÊt, l«ng chøc n¨ng g×?
vµ roi
a. Thµnh tÕ bµo
b. Mµng sinh chÊt

-CÊu t¹o tõ ph«tpholipit 2 líp vµ
Pr«tªin
- Chøc n¨ng T§C vµ b¶o vÖ
TÕ bµo nh©n s¬
II. CÊu t¹o tb nh©n s¬
1. Thµnh TB – Mµng sinh chÊt, l«ng
vµ roi
a. Thµnh tÕ bµo
b. Mµng sinh chÊt
c. L«ng vµ roi
-L«ng: Gióp vi khuÈn b¸m chÆt trªn
bÒ mÆt tÕ bµo
- Roi (tiªn mao): CÊu t¹o tõ pr«tªin
cã tÝnh kh¸ng nguyªn, gióp vi khuÈn
di chuyÓn
TÕ bµo nh©n s¬
(?). VÞ trÝ TBC trong TB? TBC
II. CÊu t¹o tb nh©n s¬
chøa nh÷ng thµnh phÇn nµo?
1. Thµnh TB – Mµng sinh chÊt, l«ng
vµ roi
2. TÕ bµo chÊt

-N»m gi÷a mµng sinh chÊt vµ vïng
nh©n
- Gåm hai thµnh phÇn:
+ Bµo t−¬ng: chøa c¸c bµo quan
kh«ng cã mµng
+ Rib«x«m: chøc n¨ng tæng hîp
pr«tªin
TÕ bµo nh©n s¬
(?). Nh©n TB nh©n s¬ cã ®ùc
II. CÊu t¹o tb nh©n s¬
®iÓm nh− thÕ nµo? Cã chøc n¨ng
1. Thµnh TB – Mµng sinh chÊt, l«ng g×?
vµ roi
2. TÕ bµo chÊt
3. Vïng nh©n
- Kh«ng cã mµng nh©n bao bäc
- ChØ chøa 1 ph©n tö AND d¹ng vßng
- Ph©n tö AND lµ VCDT cña vi
khuÈn
- Mét sè vi khuÈn cã thªm AND
vßng n»m ngoµi vïng nh©n gäi lµ
plasmit
TÕ bµo nh©n s¬
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản