Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Cấu trúc tế bào nhân sơ

Chia sẻ: | Ngày: pdf 13 p | 351

3
1.115
views

Chưa có nhân hoàn chỉnh, TBC không có hệ thống nội màng, không có các bào quan có màng lọc , kích thước tế bào nhỏ,........

Cấu trúc tế bào nhân sơ
Nội dung Text

 1. TÕ bµo nh©n s¬ Ch−¬ng II. CÊu tróc tÕ bµo TiÕt 7 TÕ bµo nh©n s¬
 2. TÕ bµo nh©n s¬ Quan s¸t h×nh sau bµo nhá cã I. §Æc ®iÓm chung cña (?). KÝch th−íc tÕ tÕ bµo nh©n s¬ (?).g× cho vi khuÈn? s¬ cã lîi Cho biÕt TB nh©n - Ch−a cã nh©n hoµn chØnh ®Æc ®iÓm nh− thÕ nµo? - TBC kh«ng cã hÖ thèng néi mµng, kh«ng cã c¸c bµo quan cã mµng läc - KÝch th−íc tÕ bµo nhá KÝch th−íc nhá cã lîi: -Tû lÖ S/V lín – tèc ®é T§C víi m«i tr−êng nhanh chãng - TÕ bµo sinh tr−ëng nhanh - Kh¶ n¨ng ph©n chia nhanh – sè l−îng TB t¨ng nhanh
 3. TÕ bµo nh©n s¬ I. §Æc ®iÓm chung cña (?). TB nh©n s¬ ®−îc cÊu t¹o gåm nh÷ng thµnh phÇn nµo? tÕ bµo nh©n s¬ II. CÊu t¹o tb nh©n s¬ TÕ bµo nh©n s¬ bao gåm - Mµng sinh chÊt - TÕ bµo chÊt - Vïng nh©n - Ngoµi ra cßn cã: Thµnh TB, vá nhÇy, l«ng vµ roi
 4. TÕ bµo nh©n s¬ II. CÊu t¹o tb nh©n s¬ (?). Thµnh TB cã cÊu t¹o nh− thÕ nµo? Cã chøc n¨ng g×? 1. Thµnh TB – Mµng sinh chÊt, l«ng vµ roi a. Thµnh tÕ bµo -Thµnh phÇn ho¸ häc t¹o nªn thµnh TB lµ pepti®«glycan - Vai trß: qui ®Þnh h×nh d¹ng TB Dùa vµo thµnh TB vi khuÈn ®−îc chia thµnh hai nhãm: + Vi khuÈn Gram d−¬ng + Vi khuÈn Gram ©m
 5. TÕ bµo nh©n s¬ (?). Nghiªn cøu sgk, h·y ph©n biÖt vi khuÈn Gram d−¬ng vµ Gram ©m?
 6. TÕ bµo nh©n s¬ G+ G- Kh«ng cã mµng ngoµi Cã mµng ngoµi Líp Pepti®«glican dµy Líp Pepti®«glican máng Kh«ng cã axit tiec«ic Cã axit tiec«ic Kh«ng cã khoang chu chÊt Cã khoang chu chÊt
 7. TÕ bµo nh©n s¬ (?). Mµng TB ®−îc cÊu t¹o bëi II. CÊu t¹o tb nh©n s¬ nh÷ng thµnh phÇn c¬ b¶n nµo? Cã 1. Thµnh TB – Mµng sinh chÊt, l«ng chøc n¨ng g×? vµ roi a. Thµnh tÕ bµo b. Mµng sinh chÊt -CÊu t¹o tõ ph«tpholipit 2 líp vµ Pr«tªin - Chøc n¨ng T§C vµ b¶o vÖ
 8. TÕ bµo nh©n s¬ II. CÊu t¹o tb nh©n s¬ 1. Thµnh TB – Mµng sinh chÊt, l«ng vµ roi a. Thµnh tÕ bµo b. Mµng sinh chÊt c. L«ng vµ roi -L«ng: Gióp vi khuÈn b¸m chÆt trªn bÒ mÆt tÕ bµo - Roi (tiªn mao): CÊu t¹o tõ pr«tªin cã tÝnh kh¸ng nguyªn, gióp vi khuÈn di chuyÓn
 9. TÕ bµo nh©n s¬ (?). VÞ trÝ TBC trong TB? TBC II. CÊu t¹o tb nh©n s¬ chøa nh÷ng thµnh phÇn nµo? 1. Thµnh TB – Mµng sinh chÊt, l«ng vµ roi 2. TÕ bµo chÊt -N»m gi÷a mµng sinh chÊt vµ vïng nh©n - Gåm hai thµnh phÇn: + Bµo t−¬ng: chøa c¸c bµo quan kh«ng cã mµng + Rib«x«m: chøc n¨ng tæng hîp pr«tªin
 10. TÕ bµo nh©n s¬ (?). Nh©n TB nh©n s¬ cã ®ùc II. CÊu t¹o tb nh©n s¬ ®iÓm nh− thÕ nµo? Cã chøc n¨ng 1. Thµnh TB – Mµng sinh chÊt, l«ng g×? vµ roi 2. TÕ bµo chÊt 3. Vïng nh©n - Kh«ng cã mµng nh©n bao bäc - ChØ chøa 1 ph©n tö AND d¹ng vßng - Ph©n tö AND lµ VCDT cña vi khuÈn - Mét sè vi khuÈn cã thªm AND vßng n»m ngoµi vïng nh©n gäi lµ plasmit
 11. TÕ bµo nh©n s¬
Đồng bộ tài khoản