CÂY TRE VIỆT NAM( Thép Mới)

Chia sẻ: kata_8

Giúp HS cảm nhận giá trị nhiều phương diện của cây tre, sự gắn bó của cây tre với cuộc sống của người dân VN. Cây tre trở thành biểu tượng của dân tộc VN. - Nắm được những đặc sắc Nt của bài kí: những chi tiết và hình ảnh chọn lọc mang ý nghĩ biểu tượng, nhịp điệu phong phú. Bài kí giàu cảm xúc trữ tình, có sức hấp dẫn, lôi cuốn người đọc.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: CÂY TRE VIỆT NAM( Thép Mới)

CÂY TRE VIỆT NAM( Thép Mới)

A/ MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. KIẾN TH Ứ C:

- Giúp HS cả m nhận giá trị nhiều phương diệ n của cây tre, sự g ắn bó của cây tre với cuộc
sống c ủa người dân VN. Cây tre tr ở thành biểu tượng của dân tộc VN.

- N ắm đư ợc nh ững đặ c sắc Nt của bài kí: nhữ ng chi tiết và hình ảnh ch ọn lọc mang ý nghĩ
biểu tư ợng, nhịp điệ u phong phú. Bài kí giàu cảm xúc trữ tình, có sức hấ p d ẫn, lôi cuố n
ngư ời đọc.

2. KĨ NĂNG:

Kĩ năng PT, tìm hiểu 1 bài kí trong đó có s ự kết h ợp mtả, thuy ết minh trữ tình và bình
luận.

3. T HÁI Đ Ộ:

Lòng yêu m ến c ảnh sắc thiên nhiên bình dị của quê hương, đất nước. Lòng tự hào về
những phẩ m ch ất cao quý củ a con ngư ời VN, truyền thống LĐ và chiến đấu của dân tộc VN.

B/ CHUẨN BỊ:

- G V: G A, tranh minh hoạ

- HS: Soạn bài

C/ PHƯƠNG PHÁP:
- H Đ: cá nhân cà cả l ớp

- PP: đọc sáng tạo, nghiên c ứu, tái tạo, g ợi tìm...

D/ TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:

1. Ổ N ĐỊ NH:

- Kiể m tra sĩ số: + Lớp 6a:

+ L ớp 6b:

2. KTBC:

a) Câu hỏi: PT cả nh mặt trời mọ c trên đảo Cô Tô. Em học tập được điều gì tự N T tả cảnh
của nhà văn Nguyễn Tuân?

b) Đáp án:- Mục b) vở g hi

- Chọn điểm quan sát phù hợp

- Dùng những tính từ chỉ màu sắ c, so sánh táo bạ o, bất ng ờ

- Những liên tưởng, tưởng tư ợng ...

3. BÀI MỚI:

a) Giới thiệu bài:

Hình như, mỗi đ ất nư ớc, mỗi dân tộc đều chọn 1 loà cây ho ặc 1 loài hoa riêng để làm
biểu tượng.
Chẳng h ạn: Mía - Cu Ba, B ạch dương - N ga, Liễu - Trung Hoa, B ồ đề - Ấn Đ ộ, Đ ại
(Chăm pa) - Lào, Thốt lốt - Cam pu chia, Dừa - Inđônêxia, Bungải - x ứ sở h oa hồng và Nhật
Bản là đất nư ớc của hoa Anh đào...

Đ ất nước và dân tộc VN chúng ta, từ bao đời nay, đã chọ n cây Tre là loại cây tượng
trưng tiêu biểu tiêu biểu cho tâm hồn, khí phách, tinh hoa của dân tộc.
Tre xanh, xanh tự bao giờ?

Tự ngàn xưa đã có bờ tre xanh,

...Mai sau, mai sau, mai sau

Đất xanh tre mãi xanh màu tre xanh...

Ca ng ợi nhân dân VN anh hùng v ừa kháng chiến chống Pháp thắng l ợi, đạo diễn người
Ba Lan Cácmen cùng các nhà làm phim VN đã dựa vào bài tuỳ bút Cây tre bạn đư ờng củ a
nhà văn nổi tiếng Nguyễ n Tuân để X D bộ phim tài liệu Cây tre VN (1956). Nhà báo lừng
danh Thép M ới đã viết bài kí Cây tre Việt Nam để thuyết minh cho b ộ phim này.

b) Các hđ d ạy – học:
H Đ củ a thầy H Đ củ a trò N D cầ n đạt


I- Tìm hiểu tác giả, tác phẩ m
(?) Gi ới thiệu một vài nét về 1. Tác giả (1925 - 1991)
tác giả Thép M ới?
- Tên khai sinh là Hà Văn
G V: bổ sung Lộ c

- Quê ở quân Tây Hồ, Hà
Nội
(?) Cho biết xuất xứ của VB?
- Là nhà báo, nhà văn

2. Tác phẩ m

Thu yết minh cho bộ phim tài
G V nêu y/c đọc: Khi trầm
liệu cùng tên.
- Đọc, nh ận xét
lắng, suy tư, lúc ng ọt ngào,
dịu dàng, khi khẩ n trương, 3. Đ ọc - chú thích
sôi nổi, lúc phấn kh ởi, hân
hoan, khi thủ thỉ, tâm tình,
lúc mơ màng, bay bổng...
Đọc m ẫu.Gọi 2 HS đọc cho
đến hết

G V: y/c HS giải thích các
chú thích 1,6,8,11
(?) XĐ thể loại củ a VB?

(?) VB này có gì giống và
khác so v ới VB Cô Tô?

II- Phân tích văn bả n

(?) VB đã kết hợp nh ững 1. Th ể loại - PTBĐ - bố
PTBĐ nào ? TD của các PT cục
- Thêm y ếu tố thuy ết minh,
đó ?
giới thiệu a) Th ể loại

Bút kí chính luậ n - trữ tình -
thuyết minh, gi ới thiệu phim
- vừa làm cho ngư ời đọc cả m
tài liệu
(?) Nêu đại ý c ủa VB? nhận đư ợc hình ảnh cây tre 1
cách sinh động, vừa b ộc lộ b) PTBĐ: miêu tả + biểu
cảm nghĩ của tác giả về cây cảm
tre VN.

- Cây tre là bạn thân của ND
V N. Tre có mặt ở k hắp mọi
vùng đ ất nư ớc; tre đã gắ n bó
lâu đời và giúp ích cho con
ngư ời trong đ ời sống hàng
ngày, trong LĐSX và trong
chiến đấu chố ng giặc, trong
quá khứ, hiện tại và cả tương
lai.


(?) VB được chia làm mấy 1) Từ đ ầu ... như ngư ời: Gi ới
đoạn ? ý chính c ủa mỗi đoạn thiệu chung v ề cây tre
2) Tiếp ... chung thuỷ: Cây
là gì ?
tre với đ ời số ng v ật chất và
tinh thần trong truyền thống
V H củ a ndân VN.

3) Tiếp ... chiến đấu: Tre
trong cuộ c kháng chiến
c) Bố cục: bốn đoạn
chống TDP.

4) Còn lại: Tre mãi là ngư ời
bạn đồng hành của dtộc VN
- Gọi tre là bạn thân
G V: y/c HS chú ý vào đoạn 1

- ở đâu ta cũng có tre làm
bạn
(?) Mqh ệ của cây tre v ới
nhân dân VN và đ ất nư ớc
V N ntn? Điều đó đư ợc thể
hiện qua nh ững chi tiết nào?
- Hiểu nhau, gắ n bó không
(?) Em hiểu thế nào là bạn rời 2. Phân tích
thân?
a) Gi ới thiệu chung về cây
(?) ở đoạ n này tác giả đã ca tre
ngợi phẩ m chất gì của cây
- Gắn bó lâu đời với ndân
tre?
V N, nước VN
G V: Đọ c câu thơ của
Nguy ễn Duy
(?) Thủ pháp NT mà tác giả
đã sử dụ ng đ ể thể hiện nh ững
phẩm chất của cây tre là gì?
Hiệu qu ả ra sao? - Phẩm chất:

(?) Hình vẽ trong SGK g ợi + Có sức sống mãnh liệt
cho em cả m nghĩ gì?
+ Dáng thanh cao m ộc mạc
G V: Đoạ n văn mở đầ u vừa
+ C ứng cáp, dẻo dai, vững
mang tính chất mtả, gi ới
chắc
thiệu và chính luận một cách
nhẹ nhàng, tươi mát mà sâu - Gầ n gũi, thân thuộc, gắn
bó, là hình ảnh của làng quê
lắng.
VN - NT: nhân hoá, so sánh, tính
G V: y/c HS chú ý vào đoạn 2
từ chỉ phẩ m chất, điệp từ

(?) Sự gắn bó của tre với đ ời
->Nhữ ng phẩ m ch ất cao quý
sống củ a người VN đư ợc thể
của tre giống như phẩ m ch ất
hiện trên nh ững ph ương diện
của người dân VN
nào?

G V: Minh ho ạ thêm
(?0 Kể nh ững v ật dụng làm
bằng tre mà em biết?


b) Tre gắ n bó v ới đ ời sống
vật chất và tinh thần của
nhân dân VN

- Là hình ảnh củ a làng quê
VN

- Gìn giữ nền VH lâu đ ời

- Trong công việc làn ăn

(?) Nét NT n ổi bật c ủa đoạn
- Là cánh tay của n gư ời nông
văn này là gì? TD của
dân
chúng?
- Là ngư ời bạn khăng khít

- Là nguồn vui củ a trẻ thơ,
tuổi già

(?) Câu Như tre...chịu khu ất
- Chung thu ỷ
đóng vai trò ngữ pháp gì
trong đoạ n văn? - N T: điệp ngữ, nhân hoá,
xen thơ vào văn
(?) Để ch ứng minh cho sự
thẳng thắn, bất khuất củ a tre -> Tăng cả m giác gần gũi,
tác giả đã làm gì? thân thuộc
- Vai trò chuy ển đoạn,
(?) Thép M ới đã ca ng ợi cây chuyển ý -> Bộ c lộ tình cả m c ủa tác
tre trong cu ộc kháng chiến giả
chống TDP ra sao?
c) Tre cùng ngư ời trong
- Dẫn ra câu tục ng ữ
(?) Tre được Thép Mới tôn cuộc kháng chiến gian khổ
vinh bằng d ấu hiệu NT nào?

G V: Trong quá khứ v à trong
hiện tại, cây tre đã và đang là
ngư ời bạn thân của dân tộc
V N. Nhưng trong thế kỉ X XI
và xa hơn, trong thời đại văn
minh CN và hậu CN... thì vai
- Là vũ khí lợi hại
trò và mối quan h ệ củ a tre
- Là chiến sĩ, là đồng chí,
với con ngư ời VN sẽ ra sao?
đồng đội
Phải chăng sẽ t ới 1 ngày, trên
đất nước này, không tìm đâu
-NT: câu c ảm -> Tôn vinh
thấy 1 bóng tre xanh?
tre anh hùng
(?) Em hiểu Khúc nhạc đồng
quê là tiếng nhạc gì?

(?) Em có cả m xúc như thế
nào khi đư ợc nghe tiếng sáo
diều trong chiề u hè gió lộng?

(?) Giá trị của cây tre đã
được phát hiện ở nh ững
phương diện nào?

(?) Hình ảnh nào có ý nghĩ
đặc biệt trong đoạn này?

(?) Vị trí của cây tre VN
trong tương lai đã đư ợc dự
đoán ntn?

(?) Tác giả đ ã d ựa vào đâu - Khóm tre đung đưa, xào
để dự đ oán như v ậy? xạc, tiếng sáo diều ...
c) Tre mãi là ng ười bạ n
(?) Em hiểu gì về cả m nghĩ - Tự b ộc lộ đồng hành củ a dân tộc VN
của tác giả qua 3 câu văn
cuối bài?

G V: 3 câu văn thể hiện chủ
đề tư tư ởng của bài kí, vừa
ngợi ca vừa tăng ch ất chữ
- Là âm nhạc c ủa làng quê
tình lãng mạn v ừa chặt chẽ
và thuyết phụ c.
- Là cái lãng m ạn củ a sự
sống làng quê
(?) Em cả m nhận đư ợc gì về
- Măng mọc thẳng, mọc trên
cây tre VN qua VB này?
phù hiệu ở ng ực thiếu nhi - Tre sống mãi với dân tộc
VN
- Sắt thép nhiều hơn tre,
nhưng tre sẽ còn sống mãi
trong tâm hồn dân tộc VN
- Sự tiến bộ của XH

- Dựa vào sự gắ n bó bao đ ời

(?) Em hiểu gì về tác giả qua
V B này?

G V: - Y/c HS khái quát ND
và NT của bài văn

-> Câu cả m, câu KĐ -> Khái
- Gọi HS đọc ghi nhớ
quát đức tính quý báu của
tre, của dân tộc VN

- Vẻ đẹp về gia trị của cây
tre

- Sự gắn bó của cây tre với
đời sống dân tộc

- Là h/a tư ợng trưng c ho
những đức tính cao đẹp của
III- Tổng kết
ngư ời VN

- Hiểu biết sâu sắc, ty sâu
nặng, niề m tin, tự hào về cây
tre
< Ghi nh ớ S GK - 100>

IV- Luy ện tập
4. CỦ NG C Ố:

G V: BT ph ần luyện tập

5. H Ư Ớ NG D ẪN HS H Ọ C VÀ CHU ẨN BỊ BÀI:

- Học ghi nh ớ

- PT N D và NT của bài văn

- Đọc phần đọc thêm

- Soạn VB: LÒNG YÊU NƯỚC

E/RÚT KINH NGHIỆM:
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản