Chăm sóc bệnh nhân trước và sau khi mổ

Chia sẻ: womanhood911_07

Thời kì trước mổ: là thời gian từ khi BN vào viện đến khi mổ. Gồm 2 giai đoạn: Chẩn đoán và xác định trạng thái chức năng cơ quan; chuẩn bị mổ

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Chăm sóc bệnh nhân trước và sau khi mổ

 

  1. ChuÈn bÞ bÖnh nh©n tr−íc mæ vμ ch¨m sãc bÖnh nh©n sau mæ bông Néi dung I. Thêi kú tr−íc mæ Ii. Thêi kú sau mæ
  2. I.THêI Kú TR¦íc mæ 1.®Þnh nghÜa: -Thêi gian tõ khi BN vμo viÖn ®Õn khi mæ Gåm 2 giai ®o¹n: -ChÈn ®o¸n vμ x¸c ®Þnh tr¹ng th¸i chøc n¨ng c¬ quan -ChuÈn bÞ mæ (Thêi gian dμi,ng¾n phô thuéc: + TÝnh chÊt bÖnh + ThÓ tr¹ng BN + Lo¹i h×nh PT Mæ phiªn 3- 10 ngμy ; mæ CC 1 – 2h )
  3. 2.NhiÖm vô thêi kú tr−íc mæ Môc ®Ých: Gi¶m tèi ®a tai biÕn,biến chøng và nhanh phôc håi SK, kh. n¨ng lao ®éng 2.1.ChÈn ®o¸n ®óng,chØ ®Þnh mæ ®óng,dù kiÕn PP mæ ®óng,v« c¶m thÝch hîp 2.2.Dù kiÕn khã kh¨n biÕn chøng x¶y ra – kh¾c phôc 2.3.X¸c ®Þnh tr¹ng th¸i chøc n¨ng c¬ quan - ®iÒu trÞ 2.4.N©ng cao thÓ tr¹ng,miÔn dÞch 2.5.§Ò phßng nguy c¬ nhiÔm khuÈn
  4. 3.Kh¸m l©m sμng tr−íc mæ 3.1.Toμn th©n:chiÒu cao c©n nÆng…¨n ngñ Chia lμm 3 lo¹i: -ThÓ tr¹ng tèt:ChÞu ®ùng mæ xÎ tèt (chuÈn bÞ ®¬n gi¶n) -ThÓ tr¹ng TB:ChÞu ®ùng ®−îc(chuÈn bÞ chu ®¸o) -ThÓ tr¹ng xÊu:mæ xÎ cã nguy hiÓm(håi søc tÝch cùc,®èi phã biÕn chøng) 3.2.Tiªu ho¸ 3.3.Tim m¹ch 3.4.H« hÊp 3.5.Tiªt niÖu 3.6.ThÇn kinh 3.7.Da
  5. 4.XÐt nghiÖm tr−íc mæ 4.1.C¸c xÐt nghiÖm c¬ b¶n: -Nhãm m¸u -C«ng thøc m¸u:HC,HST,BC,CTBC,M§,MC -Sinh ho¸ m¸u:Ure,Glucose,protid,®iÖn gi¶i ®å,chøc n¨ng gan -N−íc tiÓu:CÆn lÆng Albumin,glucose -Xquang:Tim phæi -§iÖn tim 4.2.C¸c xÐt nghiÖn ®Æc hiÖu: -XÐt nghiÖm quyÕt ®Þnh chÈn ®o¸n -XÐt nhiÖm hç trî chÈn ®o¸n
  6. 5.ChuÈn bÞ ®Æc biÖt do yªu cÇu phÉu thuËt -Mæ ®¹i trμng: Thôt th¸o: 5 – 7 ngμy ChÕ ®é ¨n,thuèc -Mæ hÑp m«n vÞ: Båi phô n−íc,®iªn gi¶i – röa DD -Mæ tiªu ho¸ nãi chung:¡n dÔ tiªu ngμy h«m tr−íc -BN yÕu th× truyÒn ®¹m ,m¸u tr−íc mæ -VÖ sinh vïng mæ -Thuèc:An thÇn,tiÒm mª tr−íc mæ
  7. ii.thêi kú sau mæ 1. §Þnh nghÜa: - Lμ thêi gian tõ khi mæ xong ®Õn khi phôc håi l¹i kh¶ n¨ng lao ®éng - Chia lμm 3 giai ®o¹n: + Giai ®o¹n sím: 2-5 ngμy ®Çu: Cã nhiÒu tai biÕn,b/c + Giai ®o¹n tiÕp theo:2-3 tuÇn cho ®Õn khi ra viÖn + Giai ®o¹n cuèi:Tõ khi ra viÖn ®Õn khi phôc håi kh¶ n¨ng lao ®éng 2.NhiÖm vô thêi kú sau mæ 2.1.§Ò phßng,ph¸t hiÖn sím vμ ®iÒu trÞ kÞp thêi c¸c biÕn chøng sau mæ 2.2. Lμm nhanh qu¸ tr×nh liÒn sÑo c¸c vÕt th−¬ng 2.3.Håi phôc nhanh chãngkh¶ n¨ng lao ®éng cña BN
  8. 3.Tr¹ng th¸i sau mæ Lμ tr¹ng th¸i l©m sμng cña ng−êi míi mæ,mμ tr¹ng th¸i nμy nhiÒu khi kh«ng liªn quan ®Õn bÖnh cò 1.Rèi lo¹n chuyÓn ho¸ ®−êng : SM 90% t¨ng sau 3-4 ngμy trë vÒ b×nh th−êng. 2.Rèi lo¹n chuyÓn ho¸ ®¹m: gi¶m –sau 5-6 ngμy- bt 3.G¶im Canxi m¸u: 4 ngμy ®Çu 4.Rèi lo¹n chuyÓn ho¸ n−íc 5.Thay ®æi thμnh phÇn m¸u: T¨ng BC, h¹ HC – håi phôc 10-60 ngμy
  9. 4.BiÕn chøng sím sau mæ 4.1.Shock: PhÉu thuËt lín, mÊt m¸u nhiÒu, PT kÐo dμi: Ch/ ®o¸n- Xö trÝ 4.2.Ch¶y m¸u: ng/nh©n; xö trÝ 4.3.NhiÔm trïng vÕt mæ: nhÑ- nÆng ; ng/nh©n- Xö trÝ 4.4.NhiÔm trïng kh¸c: Viªm xÑp phæi, trong æ bông 4.5. C¸c biÕn chøng kh¸c: nÊc, bÝ ®¸i, ch−íng bông
  10. 5.Ch¨m sãc sau mæ -NhiÖm vô: + Ph¸t hiÖn biÕn chøng + Xö trÝ biÕn chøng -Bao gåm: 1.TD s¸t m¹ch,huyÕt ¸p vμ t×nh tr¹ng chung toμn th©n,mª tØnh,thiÕu « xy, mÊt m¸u 2.TËp vËn ®éng sím 3.¡n uèng 4.Gi¶m ®au 5.Chèng liÖt ruét 6.TD èng dÉn l−u 7.Thay b¨ng,c¾t chØ: Thay b¨ng kú ®Çu: Sau 24 giê. C¾t chØ sau 7 ngμy, BN giμ muén h¬n ( 8-1 ngμy).
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản