Chăm sóc bệnh nhân trước và sau khi mổ

Chia sẻ: womanhood911_07

Thời kì trước mổ: là thời gian từ khi BN vào viện đến khi mổ. Gồm 2 giai đoạn: Chẩn đoán và xác định trạng thái chức năng cơ quan; chuẩn bị mổ

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Chăm sóc bệnh nhân trước và sau khi mổ

ChuÈn bÞ bÖnh nh©n tr−íc mæ vμ
ch¨m sãc bÖnh nh©n sau mæ bông


Néi dung

I. Thêi kú tr−íc mæ

Ii. Thêi kú sau mæ
I.THêI Kú TR¦íc mæ

1.®Þnh nghÜa:
-Thêi gian tõ khi BN vμo viÖn ®Õn khi mæ
Gåm 2 giai ®o¹n:
-ChÈn ®o¸n vμ x¸c ®Þnh tr¹ng th¸i chøc n¨ng c¬ quan
-ChuÈn bÞ mæ
(Thêi gian dμi,ng¾n phô thuéc: + TÝnh chÊt bÖnh
+ ThÓ tr¹ng BN
+ Lo¹i h×nh PT
Mæ phiªn 3- 10 ngμy ; mæ CC 1 – 2h )
2.NhiÖm vô thêi kú tr−íc mæ

Môc ®Ých: Gi¶m tèi ®a tai biÕn,biến chøng và nhanh phôc håi
SK, kh. n¨ng lao ®éng

2.1.ChÈn ®o¸n ®óng,chØ ®Þnh mæ ®óng,dù kiÕn PP mæ ®óng,v«
c¶m thÝch hîp

2.2.Dù kiÕn khã kh¨n biÕn chøng x¶y ra – kh¾c phôc

2.3.X¸c ®Þnh tr¹ng th¸i chøc n¨ng c¬ quan - ®iÒu trÞ

2.4.N©ng cao thÓ tr¹ng,miÔn dÞch

2.5.§Ò phßng nguy c¬ nhiÔm khuÈn
3.Kh¸m l©m sμng tr−íc mæ
3.1.Toμn th©n:chiÒu cao c©n nÆng…¨n ngñ
Chia lμm 3 lo¹i:
-ThÓ tr¹ng tèt:ChÞu ®ùng mæ xÎ tèt (chuÈn bÞ ®¬n gi¶n)
-ThÓ tr¹ng TB:ChÞu ®ùng ®−îc(chuÈn bÞ chu ®¸o)
-ThÓ tr¹ng xÊu:mæ xÎ cã nguy hiÓm(håi søc tÝch
cùc,®èi phã biÕn chøng)
3.2.Tiªu ho¸
3.3.Tim m¹ch
3.4.H« hÊp
3.5.Tiªt niÖu
3.6.ThÇn kinh
3.7.Da
4.XÐt nghiÖm tr−íc mæ
4.1.C¸c xÐt nghiÖm c¬ b¶n:
-Nhãm m¸u
-C«ng thøc m¸u:HC,HST,BC,CTBC,M§,MC
-Sinh ho¸ m¸u:Ure,Glucose,protid,®iÖn gi¶i ®å,chøc n¨ng
gan
-N−íc tiÓu:CÆn lÆng Albumin,glucose
-Xquang:Tim phæi
-§iÖn tim
4.2.C¸c xÐt nghiÖn ®Æc hiÖu:
-XÐt nghiÖm quyÕt ®Þnh chÈn ®o¸n
-XÐt nhiÖm hç trî chÈn ®o¸n
5.ChuÈn bÞ ®Æc biÖt do yªu cÇu phÉu thuËt
-Mæ ®¹i trμng: Thôt th¸o: 5 – 7 ngμy
ChÕ ®é ¨n,thuèc
-Mæ hÑp m«n vÞ: Båi phô n−íc,®iªn gi¶i – röa DD
-Mæ tiªu ho¸ nãi chung:¡n dÔ tiªu ngμy h«m tr−íc
-BN yÕu th× truyÒn ®¹m ,m¸u tr−íc mæ
-VÖ sinh vïng mæ
-Thuèc:An thÇn,tiÒm mª tr−íc mæ
ii.thêi kú sau mæ
1. §Þnh nghÜa:
- Lμ thêi gian tõ khi mæ xong ®Õn khi phôc håi l¹i kh¶ n¨ng
lao ®éng - Chia lμm 3 giai ®o¹n:
+ Giai ®o¹n sím: 2-5 ngμy ®Çu: Cã nhiÒu tai biÕn,b/c
+ Giai ®o¹n tiÕp theo:2-3 tuÇn cho ®Õn khi ra viÖn
+ Giai ®o¹n cuèi:Tõ khi ra viÖn ®Õn khi phôc håi kh¶
n¨ng lao ®éng
2.NhiÖm vô thêi kú sau mæ
2.1.§Ò phßng,ph¸t hiÖn sím vμ ®iÒu trÞ kÞp thêi c¸c biÕn
chøng sau mæ
2.2. Lμm nhanh qu¸ tr×nh liÒn sÑo c¸c vÕt th−¬ng
2.3.Håi phôc nhanh chãngkh¶ n¨ng lao ®éng cña BN
3.Tr¹ng th¸i sau mæ
Lμ tr¹ng th¸i l©m sμng cña ng−êi míi mæ,mμ tr¹ng th¸i
nμy nhiÒu khi kh«ng liªn quan ®Õn bÖnh cò
1.Rèi lo¹n chuyÓn ho¸ ®−êng : SM 90% t¨ng sau 3-4
ngμy trë vÒ b×nh th−êng.
2.Rèi lo¹n chuyÓn ho¸ ®¹m: gi¶m –sau 5-6 ngμy- bt
3.G¶im Canxi m¸u: 4 ngμy ®Çu
4.Rèi lo¹n chuyÓn ho¸ n−íc
5.Thay ®æi thμnh phÇn m¸u: T¨ng BC, h¹ HC – håi
phôc 10-60 ngμy
4.BiÕn chøng sím sau mæ
4.1.Shock: PhÉu thuËt lín, mÊt m¸u nhiÒu, PT kÐo dμi:
Ch/ ®o¸n- Xö trÝ
4.2.Ch¶y m¸u: ng/nh©n; xö trÝ
4.3.NhiÔm trïng vÕt mæ: nhÑ- nÆng ; ng/nh©n- Xö trÝ
4.4.NhiÔm trïng kh¸c: Viªm xÑp phæi, trong æ bông
4.5. C¸c biÕn chøng kh¸c: nÊc, bÝ ®¸i, ch−íng bông
5.Ch¨m sãc sau mæ
-NhiÖm vô: + Ph¸t hiÖn biÕn chøng
+ Xö trÝ biÕn chøng
-Bao gåm:
1.TD s¸t m¹ch,huyÕt ¸p vμ t×nh tr¹ng chung toμn
th©n,mª tØnh,thiÕu « xy, mÊt m¸u
2.TËp vËn ®éng sím
3.¡n uèng
4.Gi¶m ®au
5.Chèng liÖt ruét
6.TD èng dÉn l−u
7.Thay b¨ng,c¾t chØ: Thay b¨ng kú ®Çu: Sau 24 giê.
C¾t chØ sau 7 ngμy, BN giμ muén h¬n ( 8-1 ngμy).
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản