Chẩn đoán bằng hình ảnh : Siêu âm bụng part 7

Chia sẻ: poseidon01

G.E.U. Vị trí : - Vòi trứng : Phễu 60%, loa 10%, eo 25% - Trong thành tử cung (hiếm) - Buồng trứng - ổ bụng GEU Chẩn đoán Lâm sàng : chậm kinh, rong huyết, dấu hiệu nghén, đau,.  Vỡ : Sốc mất máu, đau vùng túi cùng Douglas.  Sinh hoá : HCG 1000 UI/ml. Progestộrone  25 mg/ml GEU. Hình ảnh : Siêu âm đầu dò. Siêu âm đầu dò có thể biết trước 10 ngày so với SA đường trên bụng

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Chẩn đoán bằng hình ảnh : Siêu âm bụng part 7

BÖnh c¶nh l©m sµng

- §au h¹ vÞ cÊp tÝnh

- Rong huyÕt
L©m sµng

Hoµn c¶nh

- Chu kú kinh, chËm kinh,…
- Dông cô tr¸nh thai
- VÞ trÝ: 1 hay hai bªn
GEU
GEU
TØ lÖ : 1,8 % c¸c ca cã thai


Yªó
Yªó tè thuËn lîi : tiÒn sö phÉu thuËt , viªm

(tiÓu khung, l¹c néi m¹c), viªm vßi trøng, triÖt
s¶n
s¶n vßi trøng, DIU, ®iÒu trÞ v« sinh, tabac.
G.E.U.
VÞ trÝ :
- Vßi trøng : PhÔu 60%, loa 10%, eo 25%
- Trong thµnh tö cung (hiÕm)
- Buång trøng
- æ bông
GEU
GEU
ChÈn ®o¸n
L©m sµng : chËm kinh, rong huyÕt, dÊu hiÖu nghÐn,
L©m
®au,.
®au,.
 Vì : Sèc mÊt m¸u, ®au vïng tói cïng Douglas.
 Sinh ho¸ : HCG > 1000 UI/ml. Progestérone  25
Progestérone 25
Sinh HCG
mg/ml
mg/ml GEU.
H×nh ¶nh : Siªu ©m ®Çu dß.
Siªu ©m ®Çu dß cã thÓ biÕt tr­íc 10 ngµy so víi SA
®­êng trªn bông
GEU
GEU

HCG > 1000 + khèi ngoµi tö cung hoÆc
HCG

dÞch
dÞch Douglas = GEU (Se 97 %, Sp 9 %).
HCG > 2000, kh«ng thÊy bÊt th­êng trªn
HCG

SA
SA = GEU.
Siªu ©m: b×nh th­êng trong 1/4 tr­êng hîp

GEU
GEU
DÊu hiÖu trong buång tö cung

DÊu
DÊu hiÖu chÝnh : Kh«ng thÊy tói thai trong tö

cung.
cung.
Néi m¹c dµy (> 15 mm).


Gi¶
Gi¶ tói ph«i : néi m¹c t¸ch khái thµnh tö cung.

Tói
Tói dÞch trong buång tö cung
Pseudo-sac gestationnel
GEU
GEU
DÊu hiÖu phô
Buång trøng :


 ThÓ vµng cïng bªn víi GEU, ®«i khi nang
ThÓ
ch¶y
ch¶y m¸u.
Ch¶y m¸u trong vßi trøng:


 Vßi trøng gi·n chøa m¸u côc, khèi c¹nh tö
Vßi
cung.
cung.
G.E.U.

DÊu hiÖu trùc tiÕp :

- Tói ph«i ngoµi tö cung (5% tr­êng hîp) Khèi kh«ng
®ång nhÊt (90 - 100 %).
(dÞch, viÒn t¨ng ©m, +/- no·n hoµng, ph«i vµ ho¹t ®éng
tim thai).
+ Ho¹t ®éng tim thai (6 %).
Ho¹t
+ Khèi chöa t¨ng sinh m¹ch xung quanh víi søc c¶n gi¶m.
ng

- BÊt th­êng phÇn phô: Ýt ®Æc hiÖu.
GEU
G
E
U
GEU
GEU
M¸u trong phóc m¹c

GEU
GEU vì: m¸u tho¸t ra qua vßi trøng hoÆc

r¸ch
r¸ch vßi trøng.
DÞch Douglas.


§au khi ®Æt ®Çu dß SA.


DÞch t¨ng ©m, sîi Fibrin.

M¸u trong phóc m¹c
Utérus
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản