Chapter26

Chia sẻ: Thu Xuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
93
lượt xem
14
download

Chapter26

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiện tại với Delphi 4/5 bạn có 5 cách để kết nối với cơ sở dữ liệu của Oracle: Kết nối bằng trình điều khiển (Driver) ODBC. Kết nối bằng driver truy xuất trực tiếp đến cơ sở dữ liệu Oracle do hãng Borland cung cấp. Kết nối và truy xuất thông qua Oracle OLE Object (OO4O). Kết nối bằng thư viện OCI. Kết nối bằng ADO (chỉ có ở Delphi 5)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chapter26

  1. TRAÛ LÔØI BAØI TAÄP ORACLE CHÖÔNG 26 ORACLE VAØ CAÁU HÌNH MAÏNG (ORACLE NETWORK CONFIGURATION) 1. Listener laø gì? Caùùc Service chính naøo ñöôïc duøng ñeå phuïc cho vieäc truy xuaát cô sôû döõ lieäu Oracle? Listener ñoùng vai troø tieáp nhaän caùc keát noái töø maùy client göûi ñeán Server, muoán maùy client vaø Server keát noái ñöôïc vôùi nhau baïn phaûi START (hay khôûi ñoäng) chöông trình listener treân Server. Moät khi chöông trình listener ñaõ hoaït ñoäng keát noái töø maùy client cuûa baïn göûi ñeán ñuùng ñòa chæ maùy Server seõ ñöôïc chuyeån cho listener kieåm tra neáu ñaït yeâu caàu maùy Server seõ chaáp nhaän cho client thöïc hieän noái keát vaøo caùc dòch vuï cuûa cô sôû döõ lieäu. Listener chæ laø chöông trình thöïc hieän keát noái, baïn phaûi khôûi ñoäng theâm caùc Service khaùc cuûa cô sôû döõ lieäu, thöôøng moãi cô sôû döõ lieäu seõ coù hai Service caàn phaûi khôûi ñoäng laø OracleService vaø OracleStartup. 2. Net Service Name laø gì? Coù maáy caùch caáu hình Net Service Name? Ñeå keát noái vôùi Server maùy client seõ duøng Net Service Name laø moät chuoãi thoâng tin ñöôïc laáy töø taäp tin TNSNAMES.ORA (treân maùy client cuïc boä taäp tin naøy thöôøng ñöôïc Oracle löu trong thö muïc ORACLE_HOME\Net80\Admin) hoaëc treân moät maùy Server khaùc (Oracle Names Server) trong tröôøng hôïp baïn coù nhieàu cô sôû döõ lieäu vaø caàn truy xuaát treân maïng dieän roäng vôùi quy moâ cô sôû döõ lieäu phaân taùn lôùn. Khi caáu hình cho maùy client (hay Server ñoùng vai troø client) chuùng ta caàn phaûi quan taâm ñeán nhöõng thoâng soá keát noái naøy. Toång quaùt ta coù hai moâ hình thieát laäp caáu hình cho Net Service Name ôû maùy client laø: • Caáu hình quaûn lyù cuïc boä (Localized management) • Caáu hình quaûn lyù taäp trung (Centralized management) 3. Caáu hình ñeå keát noái giöõa maùy client vaø cô sôû döõ lieäu treân Server ñöôïc thöïc hieän nhö theá naøo? Giaû söû Server cuûa baïn coù ñòa chæ IP laø
  2. TRAÛ LÔØI BAØI TAÄP ORACLE 172.16.11.10 cho ví duï veà caùch caáu hình file TNSNAMES.ORA treân maùy client vaø LISTENER.ORA treân maùy Server. A. Caáu hình Server Caáu hình cho service listener (file LISTENER.ORA) nhö sau: LISTENER = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP) (HOST = 172.16.11.12) (PORT = 1521)) (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP) (HOST = 127.0.0.1) (PORT = 1521)) ) SID_LIST_LISTENER = (SID_LIST = (SID_DESC = (SID_NAME = ORCL) ) ) B. Caáu hình client Theâm vaøo file TNSNAMES.ORA noäi dung sau: EXAMPLEDB.WORLD = (DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP) (HOST = 172.16.11.12) (PORT = 1521) ) (CONNECT_DATA = (SID = ORCL)) ) 4. Oracle Name Server (ONS) laø gì? Caáu hình cho ONS ñöôïc thöïc hieän nhö theá naøo (giaû söû maùy ONS cuûa baïn coù ñòa chæ IP laø 172.16.11.2)? ONS laø moät chöông trình (hay Name Service) chaïy rieâng treân moät maùy (ñöôïc goïi laø ONS Server). Caùc listener hoaït ñoäng treân maùy chuû chöùa cô sôû döõ lieäu khi khôûi ñoäng seõ töï tìm ñeán maùy ONS ñeå ñaêng kyù caùc thoâng tin caàn thieát Xem lyù thuyeát veà caáu hình ONS
  3. TRAÛ LÔØI BAØI TAÄP ORACLE 5. Laøm theá naøo ñeå chöông trình listener treân server (chöùa cô sôû döõ lieäu Oracle) coù theå töï ñoäng ñaêng kyù caùc dòch vuï giao tieáp vôùi maùy ONS? Xem chi tieát caáu hình ONS ôû muïc 6 (chöông caáu hình maïng). 6. Boä quaûn lyù keát noái Oracle Connection Manager (OCM) ñöôïc duøng ñeå laøm gì? Caùch caáu hình vaø thieát laäp proxy haïn cheá caùc maùy client truy xuaát vaøo cô sôû döõ lieäu. Oracle 8 cung caáp moâ hình keát noái taäp trung thoâng qua chöông trình quaûn lyù Oracle Connection Manager. Oracle Connection Manager (OCM) ñöôïc caøi treân moät maùy rieâng bieät, giaû söû baïn coù nhieàu cô sôû döõ lieäu ñaët treân caùc maùy chuû khaùc nhau, caùc maùy client khi keát noái vôùi cô sôû döõ lieäu ñeàu phaûi thoâng qua maùy quaûn lyù OCM naøy. OCM seõ ñoùng vai troø nhö moät caàu noái giöõa maùy client vôùi caùc maùy chuû chöùa cô sôû döõ lieäu. Baïn coù theå caáu hình vaø söû duïng OCM nhö moät Proxy duøng ñeå cho pheùp hay caám maùy client truy xuaát vaøo moät cô sôû döõ lieäu naøo ñoù. Xem theâm caáu hình cho OCM ôû muïc 7 (chöông Caáu hình maïng).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản