Châu Đại Dương

Chia sẻ: Hoàng Vy | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:17

0
368
lượt xem
86
download

Châu Đại Dương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vị trí địa lý, địa hình: Châu Đại Dương nằm giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Gồm hai bộ phận: Ô-xtray-li-a. Các đảo và quần đảo như: Quần đảo Nui - Di - len, Chuỗi đảo Mi - Cro - nê - di, Chuỗi đảo Mê la nê di, Chuỗi đảo Pô li nê di

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Châu Đại Dương

 1.    
 2. I/ THIÊN NHIÊN CHÂU ĐAI DƯƠNG ̣ 1/ Vị trí đia li, đia hinh. ̣ ́ ̣ ̀ • Châu Đai Dương năm giữa Ân Độ Dương và Thai ̣ ̀ ́ ́ Binh Dương. ̀ • Gôm hai bộ phân: ̀ ̣ - Ô-xtrây-li-a - Cac đao và quân đao như: ́ ̉ ̀ ̉ ̀ ̉ + Quân đao Niu Di-len ̃ ̉ + Chuôi đao Mi-crô-nê-di ̃ ̉ + Chuôi đao Mê-la-nê-di ̃ ̉ + Chuôi đao Pô-li-nê-di    
 3. • Phia tây kinh tuyên1800, trong vung Tây ́ ́ ̀ Thai Binh Dương, từ phia nam lên là ́ ̀ ́ ̀ ̉ ̣ quân đao Niu DI-len, luc đia Ô-xtrây-li-̣ a, kế tiêp là chuôi đao nui lửa Mê-la-nê- ́ ̃ ̉ ́ di và trên cung là chuôi đao san hô Mi- ̀ ̃ ̉ crô-nê-di với khoang 1300 đao nho, ̉ ̉ ̉ nhiêu đao chỉ rông trên dưới 1 km2. ̀ ̉ ̣    
 4. • Phia đông kinh tuyên 1800 là chuôi đao ́ ́ ̃ ̉ nui lửa nhỏ và đao san hô Pô-li-nê-di, ́ ̉ ̀ ̉ ́ ̀ ́ ̀ năm rai rac trong vung Đông Thai Binh Dương rông lớn. Nhiêu đao cach xa ̣ ̀ ̉ ́ ̀ ̀ nhau hang nghin kilômet. ́    
 5. 2/ Khí hâu, thực vât và đông vât ̣ ̣ ̣ ̣ • Phân lớn cac đao và quân đao cua châu Đai ̀ ́ ̉ ̀ ̉ ̉ ̣ Dương có khí hâu nong âm và điêu hoa. ̣ ́ ̉ ̀ ̀ • Mưa nhiêu nhưng lượng mưa thay đôi tuỳ ̀ ̉ thuôc vao hướng gió và hướng nui. Rừng ̣ ̀ ́ xich đao xanh quanh năm hoăc rừng mưa ́ ̣ ̣ mua nhiêt đới phat triên xanh tôt. ̀ ̣ ́ ̉ ́ • Biên nhiêt đới trong xanh với cac ran san hô ̉ ̣ ́ ̣ có nhiêu hai san, là nguôn sông cua dân cư ̀ ̉ ̉ ̀ ́ ̉ và là tai nguyên du lich quan trong cua nhiêu ̀ ̣ ̣ ̉ ̀ nước.    
 6. • Phân lớn diên tich luc đia Ô-xtrây-li-a là ̀ ̣ ́ ̣ ̣ hoang mac. ̣    
 7. • Ô-trây-li-a có những đông vât đôc đao duy nhât ̣ ̣ ̣ ́ ́ trên thế giới như: cac loai thú có tui, cao mỏ ́ ̀ ́ ́ vit,... Ở đây có hơn 600 loai bach đan khac ̣ ̀ ̣ ̀ ́ nhau. Gâu ́ ́ tui    
 8. Kanguru    
 9. Thú mỏ vit ̣    
 10. • Quân đao Niu Di-len và phia nam Ô- ̀ ̉ ́ xtrây-li-a có khí hâu ôn đới. ̣ Núi Taranaki ở Niu Di-len    
 11. • Bao nhiêt đới cung với nan ô ̃ ̣ ̀ ̣ nhiêm biên và mực nước biên ̃ ̉ ̉ ́ ́ dâng lên cao do Trai Đât nong ́ lên đang đe doạ cuôc sông dân ̣ ́ cư trên nhiêu đao thuôc châu ̀ ̉ ̣ Đai Dương. ̣    
 12. II/ DÂN CƯ VÀ KINH TẾ CHÂU ĐAI DƯƠNG ̣ 1/ Dân cư • Châu Đai Dương là châu luc có mât độ dân ̣ ̣ ̣ số thâp nhât thế giới. Phân lớn dân cư sông ́ ́ ̀ ́ tâp trung ở dai đât́ hep phia đông và đông ̣ ̉ ̣ ́ nam Ô-xtrây-li-a, ở Băc Niu Di-len và ở Pa- ́ pua Niu Ghi-nê. Trong khi đo, nhiêu đao chỉ ́ ̀ ̉ có vai chuc người hoăc không có người ở. ̀ ̣ ̣ • Tỉ lệ dân thanh thị cao, năm 2001 có tới 69% ̀ dân số sông trong cac đô thi. ́ ́ ̣    
 13. • Dân cư gôm hai thanh phân chinh là người ̀ ̀ ̀ ́ ban đia và người nhâp cư. ̉ ̣ ̣ + Người ban đia chiêm khoang 20% dân ̉ ̣ ́ ̉ sô, bao gôm người Ô-xtra-lô-it sông ở Ô- ́ ̀ ́ xtrây-li-a và cac đao xung quanh, người Mê- ́ ̉ ́ la-nê-diêng sông trên cac đao Tây Thai Binh ́ ̉ ́ ̀ Dương và người Pô-li-nê-diêng sông trên cac ́ ́ đao Đông Thai Binh Dương. ̉ ́ ̀ + Người nhâp cư chiêm khoang 80% dân ̣ ́ ̉ sô, phân lớn là người gôc châu Âu chủ yêu ở ́ ̀ ́ ́ cac nước Ô-xtrây-li-a và Niu Di-len. Gân đây ́ ̀ con có thêm người nhâp cư gôc A. ̀ ̣ ́ ́    
 14. 2/ Kinh tế Châu Đai Dương có những tiêm năng- thế manh trong ̣ ̀ ̣ phat triên kinh tê- xã hôi la: ́ ̉ ́ ̣ ̀ • Điêu kiên tự nhiên phong phu: ̀ ̣ ́ + Khoang san có trữ lượng lớn nhưng chỉ tâp ́ ̉ ̣ trung trên cac đao lớn thuôc Tây Thai Binh Dương. ́ ̉ ̣ ́ ̀ Cac khoang san chinh là bôxit 1/3 trữ lượng cua thế ́ ́ ̉ ́ ̉ giới, niken 1/5 trữ lượng cua thế giới, săt, than đa, ̉ ́ ́ dâu mo, khí đôt, đông, thiêc,... ̀ ̉ ́ ̀ ́ + Đât trông: đât bazan trên cac đao nui lửa ́ ̀ ́ ́ ̉ ́ + Nguôn lợi thuỷ san lớn ̀ ̉ ̀   + Tiêm năng du lich ̣  
 15. Kinh tế cua châu Đai Dương ̉ ̣ ̀ Nganh Kinh tế Ô-xtrây-lia và Niu Di-len Kinh tế cac quôc đao ́ ́ ̉ ̣ ́ ̉ ̉ ̉ Nông nghiêp Chuyên môn hoa, san phâm nôi Chủ yêu khai thac thiên ́ ́ tiêng là lua mi, len, thit bo, cừu, san ́ ́ ̀ ̣ ̀ ̉ ̀ nhiên, trông cây công phâm từ sữa. ̉ nghiêp chủ yêu để xuât ̣ ́ ́ ̉ khâu. Công nghiêp CN đa dang, phat triên nhât là khai ̣ ̣ ́ ̉ ́ CN chế biên thực phâm là ́ ̉ khoang, chế tao may, phụ tung điên ́ ̣ ́ ̀ ̣ ̀ ́ ̉ nganh phat triên nhât́ tử, chế biên thực phâm. ́ ̉ Dich vụ ̣ -Tỷ lệ lao đông dich vụ cao ̣ ̣ Du lich có vai trò quan trong ̣ ̣ - Du lich được phat huy manh tiêm ̣ ́ ̣ ̀ trong nên kinh tế cua nhiêu ̀ ̉ ̀ năng. nước. ́ ̣ Kêt luân Hai nước có nên kinh tế phat triên ̀ ́ ̉ Đêu là cac nước đang phat ̀ ́ ́     triên.̉
 16. Nhà hát Opera hình con sò ở Sydneỵ( Ô-xtrây-li-a)    
Đồng bộ tài khoản