Chế biến món ăn từ gạo lứt (tt)

Chia sẻ: camry24

Gạo lứt, muối mè được xem là một dạng thực phẩm chức năng vì có tác dụng phòng và trị bệnh. Nhiều nhà khoa học đã biết đến công dụng này và đang sử dụng như là một cách ngăn ngừa bệnh tim mạch, ung thư, tiểu đường,... Cơm rượu chế biến từ gạo lứt, muối mè là sản phẩm mới được thực hiện theo cách lên men truyền thống đã có từ xa xưa. Cơm rượu không chỉ giúp ăn ngon hơn mà còn kích thích hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Chúng tôi đã thử nghiệm và cho...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Chế biến món ăn từ gạo lứt (tt)

Cơm rư u g o l t - mu i mè
G o l t, mu i mè ư c xem là m t d ng th c ph m ch c năng vì có tác
d ng phòng và tr b nh. Nhi u nhà khoa h c ã bi t n công d ng này và
ang s d ng như là m t cách ngăn ng a b nh tim m ch, ung thư, ti u
ư ng,...

Cơm rư u ch bi n t g o l t, mu i mè là s n ph m m i ư c th c hi n
theo cách lên men truy n th ng ã có t xa xưa. Cơm rư u không ch giúp ăn
ngon hơn mà còn kích thích h tiêu hóa ho t ng t t hơn. Chúng tôi ã th
nghi m và cho ra i s n ph m cơm rư u t g o l t, mu i mè trong trái d a t n
d ng nư c d a và làm cho s n ph m m à hơn.

Quy trình ch bi n cơm rư u g o l t, mu i mè trong trái d a như sau:

- Nguyên li u: (ch bi n cho 10 trái d a tươi)

1 kg n p l t; 10 trái d a; 0,5 g mu i ăn; 100 g mè; 200 g u xanh; 2 – 3
viên men rư u. Có th b sung các gia v khác như g ng, ngh , m t ong,...

- Chu n b :

C t ngang trái d a, l y nư c d a n u xôi l t. u xanh và n p l t ngâm
trư c vài gi . Mè rang cho ng sang vàng. Men tán nh thành b t m n.

- Ch bi n:

N u n p l t, u xanh v i nư c d a và b sung mu i. Tr i xôi ra nia, tr n
u v i mè. ngu i, r c men vào r i tr n u. N n thành viên ch t trong bao ni
lông, cho vào trái d a. y n p d a l i, r i nhi t phòng trong 2 ngày ta s
có s n ph m. Trư c khi , có th n u nư c ư ng tư i lên xôi tăng v ng t cho
s n ph m.

Cơm rư u có màu vàng tr ng, có v ng t, cay n ng c a rư u và hương
thơm c a nư c d a.
Lưu ý khi ăn g o l t v i mu i v ng
So v i g o tr ng, g o l t ch a nhi u dinh dư ng nhưng l i khó ăn hơn. G n
ây, phong trào ăn g o l t tr b nh cũng d n tr nên ph bi n. Tuy nhiên h u h t
v n ăn theo l i n mà ít ai hi u úng nh ng công d ng cũng như cách ăn c a lo i
th c ph m dân dã này.
Ngũ c c giàu dinh dư ng

Theo tài li u c a vi n Dinh dư ng qu c gia, g o l t là lo i g o ch xát v
tr u ngoài, còn nguyên l p v cám bên trong. Nh v y, h t g o r t giàu ch t xơ và
có nhi u dư ng ch t quan tr ng: các lo i vitamin (B1, B2, B3, B6…), canxi, s t,
k m. Lư ng m ư c gi l i cũng khá cao (7,6% m/100g g o). Phương pháp
ăn g o l t, mu i v ng tr b nh ư c coi là công trình nghiên c u c a m t giáo sư
ngư i Nh t. Sau khi ư c t ch c Y t th gi i công nh n, phong trào ăn lo i th c
ph m này nhanh chóng lan ra nhi u nư c.

Ti n sĩ Nguy n Th Lâm, phó vi n trư ng vi n Dinh dư ng qu c gia cho
bi t, g o l t nói chung có tác d ng t t cho s c kho . Do ó không riêng gì ngư i
b nh mà ngư i kho m nh cũng nên ăn phòng ng a b nh t t. “Tuy nhiên n u là
thanh niên ang tu i l n thì h n ch ăn v i mu i v ng vì s không cung c p
các ch t dinh dư ng c n thi t như khi ăn v i cá th t, rau c . Riêng v i nh ng
ngư i m c các b nh ti u ư ng, r i lo n m máu, béo phì… thì g o l t,
mu i v ng th t s là th c ph m lý tư ng c i thi n s c kho ”, bà Lâm nh n
m nh.
Cách n u g o
l t, mu i mè
Cho m t chén g o
l t + hai chén nư c l nh
+ 1/4 mu ng cà phê
mu i vào n i, khu y
u, y n p th t kín.
Sau 15 phút, h l a riu
riu n khi cơm chín.
V ng en cho vào
Ăn ch m, nhai nhuy n nư c r a s ch, phơi
khô. Rang trên l a nh ,
khu y liên t c. Đ n khi
Do cũng là ngũ c c như g o tr ng nên cơm mè n lách tách là chín.
g o l t có th ăn v i các ăn kèm khác mà không Cho v ng ngu i vô c i
kiêng k gì. Tuy nhiên n u nh m m c ích tr b nh nghi n (không ph i giã)
thì ph i ăn v i mu i v ng vì trong ó có lư ng d u v i mu i theo t l m t
th c v t cung c p axít béo không no (t o c m giác mu ng cà phê mu i v i
no o) c n thi t cho ngư i ăn. Nguyên t c ăn là
14 - 20 mu ng mè.
m t chén cơm g o l t tr n u v i hai mu ng cà
phê mu i v ng. Có th ăn b t kỳ lúc nào, tr trư c
lúc i ng hai ti ng. Trong quá trình ăn, nên nói “không” v i các lo i th c ph m
khác. “Khi ăn ph i nhai ch m và k nư c mi ng ti t ra th t nhi u quy n v i
cơm giúp cho vi c tiêu hoá ư c t t. Nhai nhuy n cũng s giúp ngư i ăn có c m
giác cơm thơm, ng t hơn”, bà Lâm cho bi t.
Cũng theo ch d n c a bà Lâm, trư c khi n u n u ngâm g o trong nư c m
m t lúc, s ánh th c ư c thêm m t s ch t dinh dư ng khác. Tuy nhiên c n lưu
ý, vì g o l t có quá nhi u ch t dinh dư ng nên ăn s lâu tiêu hơn cơm bình
thư ng. “T t nh t ch nh ng ngư i ã trư ng thành hãy nên ăn. Còn tr em thì
không nên, vì quá trình tiêu hoá ch m hơn ngư i l n”, bà Lâm nói.


Trà g o l t
ây là cách n u trà c a Giáo sư Nh t B n (Ngư i ã nghiên c u thành
công món canh Dư ng sinh: C c i+cà r t+n m ông cô+c ngưu bàng chũa b nh
n i ti ng..)
V t li u:

G ol t : 1 chén

Nư c: 16 chén

Cách ch bi n:

-Rang g o trong ch o không d u m cho t i khi m màu nhưng không
cháy.

-N u 8 chén nư c cho sôi r i b g o rang vào, t t l a y vung 5 phút.

G n nư c ra c t, gi l i g o.

-N u 8 chén nư c khác cho sôi r i b g o ã n u vào n i, y n p, h l a
n u thêm 5 phút.

-G n nư c ra hòa v i m nư c trư c, u ng

N u thi u thì c t l 1/16 chén n u ti p

Chúc các b n vui kh e, nh nhàng

N u sau này có chuy n (M i ăn n ng b ng, .., c nh n ăn ch c n 1 n
3ngày là n luôn)


Khám phá m i v g o l t
G o l c là m t lo i th c ph m nhi u dinh dư ng khi so sánh v i
g o tr ng. Tuy nhiên, nó còn gia tăng nhi u dinh dư ng hơn n a khi đư c
đem ngâm trong nư c m, lâu kho ng 22 gi . Đây là m t khám phá m i
nh t c a khoa h c.

M t nhóm các nhà khoa h c Nh t B n đã tìm th y g o l c ngâm lâu
22 ti ng đ ng h ch a r t nhi u ch t b dư ng vì g o l c tr ng thái n y
m m. "Các enzyme ng trong h t g o tr ng thái này đư c kích thích
ho t đ ng và cung c p t i đa các ch t dinh dư ng." Dr. Hiroshi Kayahara,
giáo sư khoa sinh h c và k thu t sinh h c t i vi n đ i h c Shinshu
University Nagano, đã nói như v y trong bài tư ng trình k t qu nghiên
c u c a nhóm ông t i h i ngh hóa h c qu c t "The 2000 International
Chemical Congress of Pacific Basin Societies" Hawaii vào cu i năm
2000 v a qua.

"M m g o l c ch a nhi u ch t xơ, vitamins và ch t khoáng hơn là
g o l c chưa ngâm nư c" Kayahara vi t trong t trình. G o l c đã ngâm
nư c ch a g p ba l n ch t lysine, m t lo i amino acid c n thi t cho s
tăng trư ng và b o trì các mô t bào cơ th con ngư i, và ch a mư i l n
nhi u hơn ch t gamma-aminobutyric acid, m t ch t acid t t b o v b
ph n th n (kidneys). Các khoa h c gia cũng tìm th y trong m m g o l c
có ch a m t lo i enzyme, có tác d ng ngăn ch n prolylendopeptidase và
đi u hòa các ho t đ ng trung ương não b .

G o l c n y m m không nh ng ch đem l i nhi u ch t dinh dư ng
mà còn n u r t d dàng và cung ng cho chúng ta m t kh u v hơi ng t vì
các enzymes đã tác đ ng vào các ch t đư ng và ch t đ m trong h t g o,
ti n sĩ Kayahara nói thêm. G o tr ng không n y m m khi ngâm như v y.

B Nông Nghi p Hoa Kỳ USDA thư ng nh n m nh đ n nhóm h t
nguyên ch t (whole grains), như g o l c, là thành ph n ch y u trong ch
đ dinh dư ng. G o l c cung c p nhi u complex carbohydrate. Ch t xơ
(fiber), ch t d u, vitamins và ch t khoáng cũng đư c tìm th y nơi ph n
b c ngoài c a h t g o l c.

M t cup g o l c n u chín cung c p kho ng 230 calories, 3,5 gram
ch t xơ, 5 gram ch t đ m, 50 gram carbohydrate và các ch t sinh t
Vitamin B 6, Thiamin B 1, Riboflavin B 2, Niacin B 3, Folacin, Vìtamin E,
cùng các ch t khoáng khác.

Theo nhi u nghiên c u khoa h c cho bi t ch t xơ trong g o l c giúp
phòng ng a các b nh liên quan đ n đư ng tiêu hóa và b nh tim m ch.
Vi n Ung Thư Qu c Gia Hoa Kỳ

khuy n cáo nên dùng 25 grams ch t xơ m i ngày. V i m t cup cơm
g o l c cung c p 3.5 g, trong khi đó m t cup cơm g o tr ng ch cho có 1
g.

M t thành ph n quan tr ng khác là ch t d u trong v b c ngoài c a
g o l c có tác d ng gi m cholesterol trong máu, m t y u t quan tr ng
gây nên b nh tim m ch. Các nhà khoa h c đã tìm th y trong ch t cám
b c ngoài h t g o l c có ch t d u tên là tocotrienol factor (TRF) có tác
d ng kh tr nh ng ch t hóa h c gây nên hi n tư ng đông máu và đ ng
th i gi m cholesterol. Bác sĩ Asaf Qureshi thu c vi n đ i h c Wisconsin,
Hoa Kỳ đã th nghi m TRF trên m t s ngư i và cho k t qu gi m
cholesterol t 12 đ n 16%. Ngoài ra, trong ch t cám b c ngoài g o l c
còn có thêm m t ch t khác có kh năng ch ng l i ch t xúc tác enzyme
HMG-CoA, m t ch t có khuynh hư ng giúp gia tăng lư ng cholesterol x u
LDL.

Đư c bi t, h i ngh Hóa H c Qu c T International Chemical
Congress đư c b o tr b i: the American Chemical Society, the Chemical
Society of Japan, the Canadian Society of Chemistry, the Royal Australian
Chemical Institute, and the New Zealand Institute of Chemistry.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản