Chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
221
lượt xem
97
download

Chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo thông tư hưỡng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho , tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ khó đòi và bảo hành sản phẩm , hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng

  1. Cung c p b i kiemtoan.com.vn B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM _____ ð c l p - T do - H nh phúc S : 13/2006/TT-BTC ________________________ Hà N i, ngày 27 tháng 02 năm 2006 THÔNG TƯ Hư ng d n ch ñ trích l p và s d ng các kho n d phòng gi m giá hàng t n kho, t n th t các kho n ñ u tư tài chính, n khó ñòi và b o hành s n ph m, hàng hoá, công trình xây l p t i doanh nghi p _________________________ Nh m t o môi trư ng kinh doanh bình ñ ng gi a các doanh nghi p Vi t Nam, B Tài chính hư ng d n vi c trích l p và s d ng các kho n d phòng gi m giá hàng t n kho, d phòng t n th t các kho n ñ u tư tài chính, d phòng công n khó ñòi và d phòng b o hành s n ph m, hàng hoá, công trình xây l p t i doanh nghi p như sau: I. NH NG QUY ð NH CHUNG 1. ð i tư ng áp d ng: Các doanh nghi p ñư c thành l p theo quy ñ nh c a pháp lu t Vi t Nam (bao g m c doanh nghi p có v n ñ u tư nư c ngoài). ð i v i các doanh nghi p liên doanh ñư c thành l p trên cơ s các Hi p ñ nh ký gi a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c ngoài, n u Hi p ñ nh có các quy ñ nh v trích l p và s d ng các kho n d phòng khác v i hư ng d n t i Thông tư này, thì th c hi n theo quy ñ nh c a Hi p ñ nh ñó. 2. Doanh nghi p ñư c trích l p các kho n d phòng sau: a. D phòng gi m giá hàng t n kho: là d phòng ph n giá tr b t n th t do giá v t tư, thành ph m, hàng hóa t n kho b gi m. b. D phòng t n th t các kho n ñ u tư chính: là d phòng ph n giá tr b t n th t do các lo i ch ng khoán ñ u tư c a doanh nghi p b gi m giá; giá tr các kho n ñ u tư tài chính b t n th t do t ch c kinh t mà doanh nghi p ñang ñ u tư b l . c. D phòng n ph i thu khó ñòi: là d phòng ph n giá tr b t n th t c a các kho n n ph i thu quá h n thanh toán, n ph i thu chưa quá h n nhưng có th không ñòi ñư c do khách n không có kh năng thanh toán. d. D phòng b o hành s n ph m, hàng hoá, công trình xây l p: là d phòng chi phí cho nh ng s n ph m, hàng hoá, công trình xây l p ñã bán, ñã bàn giao cho ngư i mua nhưng doanh nghi p v n có nghĩa v ph i ti p t c s a ch a, hoàn thi n theo h p ñ ng ho c cam k t v i khách hàng. 3. B n kho n d phòng nêu t i kho n 2 trên ñây ñư c trích trư c vào chi phí ho t ñ ng kinh doanh năm báo cáo c a doanh nghi p, giúp cho doanh nghi p có ngu n tài chính ñ bù ñ p t n th t có th x y ra trong năm k ho ch, nh m b o toàn v n kinh doanh; ñ m b o cho doanh nghi p ph n ánh giá tr v t tư hàng hóa t n kho, các kho n ñ u tư tài chính không cao hơn giá c trên th trư ng và giá tr c a các kho n n ph i thu không cao hơn giá tr có th thu h i ñư c t i th i ñi m l p báo cáo tài chính. 1
  2. Cung c p b i kiemtoan.com.vn 4. Th i ñi m l p và hoàn nh p các kho n d phòng là th i ñi m cu i kỳ k toán năm. Trư ng h p doanh nghi p ñư c B Tài chính ch p thu n áp d ng năm tài chính khác v i năm dương l ch (b t ñ u t ngày 1/1 và k t thúc 31/12 hàng năm) thì th i ñi m l p d phòng là ngày cu i cùng c a năm tài chính. Riêng ñ i v i các doanh nghi p niêm y t ph i l p báo cáo tài chính gi a niên ñ thì ñư c trích l p và hoàn nh p d phòng c th i ñi m l p báo cáo tài chính gi a niên ñ . 5. Doanh nghi p ph i l p H i ñ ng ñ th m ñ nh m c trích l p các kho n d phòng và x lý t n th t th c t c a v t tư hàng hóa t n kho, các kho n ñ u tư tài chính, các kho n n không có kh năng thu h i theo quy ñ nh t i Thông tư này và văn b n pháp lu t khác có liên quan. Riêng vi c trích l p d phòng chi phí b o hành s n ph m, hàng hoá, công trình xây l p thì th c hi n theo h p ñ ng ho c cam k t v i khách hàng. Thành ph n H i ñ ng g m: Giám ñ c, K toán trư ng, các trư ng phòng có liên quan và m t s chuyên gia n u c n. Giám ñ c doanh nghi p quy t ñ nh thành l p H i ñ ng. II. TRÍCH L P VÀ S D NG CÁC KHO N D PHÒNG Căn c vào bi n ñ ng th c t v giá hàng t n kho, giá ch ng khoán, giá tr các kho n ñ u tư tài chính, n ph i thu khó ñòi và cam k t b o hành s n ph m, hàng hoá, doanh nghi p ch ñ ng xác ñ nh m c trích l p, s d ng t ng kho n d phòng ñúng m c ñích và x lý theo các quy ñ nh c th dư i ñây: 1. D phòng gi m giá hàng t n kho: 1.1. ð i tư ng l p d phòng bao g m nguyên v t li u, d ng c dùng cho s n xu t, v t tư, hàng hóa, thành ph m t n kho (g m c hàng t n kho b hư h ng, kém m t ph m ch t, l c h u m t, l c h u k thu t, l i th i, ñ ng, ch m luân chuy n), s n ph m d dang, chi phí d ch v d dang (sau ñây g i t t là hàng t n kho) mà giá g c ghi trên s k toán cao hơn giá tr thu n có th th c hi n ñư c và ñ m b o ñi u ki n sau: - Có hóa ñơn, ch ng t h p pháp theo quy ñ nh c a B Tài chính ho c các b ng ch ng khác ch ng minh giá v n hàng t n kho. - Là nh ng v t tư hàng hóa thu c quy n s h u c a doanh nghi p t n kho t i th i ñi m l p báo cáo tài chính. Trư ng h p nguyên v t li u có giá tr thu n có th th c hi n ñư c th p hơn so v i giá g c nhưng giá bán s n ph m d ch v ñư c s n xu t t nguyên v t li u này không b gi m giá thì không ñư c trích l p d phòng gi m giá nguyên v t li u t n kho ñó. 1.2. Phương pháp l p d phòng: M c trích l p d phòng tính theo công th c sau: M c d phòng Lư ng v t tư hàng hóa Giá g c hàng Giá tr thu n có gi m giá v t tư = th c t t n kho t i th i x t n kho theo - th th c hi n hàng hóa ñi m l p báo cáo tài s k toán ñư c c a hàng chính t n kho 2
  3. Cung c p b i kiemtoan.com.vn Giá g c hàng t n kho bao g m: chi phí mua, chi phí ch bi n và các chi phí liên quan tr c ti p khác theo quy ñ nh t i Chu n m c k toán s 02 - Hàng t n kho ban hành kèm theo Quy t ñ nh s 149/2001/Qð-BTC ngày 31/12/2001 c a B trư ng B Tài chính. Giá tr thu n có th th c hi n ñư c c a hàng t n kho (giá tr d ki n thu h i) là giá bán (ư c tính) c a hàng t n kho tr chi phí ñ hoàn thành s n ph m và chi phí tiêu th (ư c tính). M c l p d phòng gi m giá hàng t n kho ñư c tính cho t ng lo i hàng t n kho b gi m giá và t ng h p toàn b vào b ng kê chi ti t. B ng kê là căn c ñ h ch toán vào giá v n hàng bán (giá thành toàn b s n ph m hàng hoá tiêu th trong kỳ) c a doanh nghi p. Riêng d ch v cung c p d dang, vi c l p d phòng gi m giá hàng t n kho tính theo t ng lo i d ch v có m c giá riêng bi t. 1.3. X lý kho n d phòng: T i th i ñi m l p d phòng n u giá g c hàng t n kho cao hơn giá tr thu n có th th c hi n ñư c c a hàng t n kho thì ph i trích l p d phòng gi m giá hàng t n kho theo các quy ñ nh t i ñi m 1.1, ñi m 1.2 nêu trên. - N u s d phòng gi m giá ph i trích l p b ng s dư kho n d phòng gi m giá hàng t n kho, thì doanh nghi p không ph i trích l p kho n d phòng gi m giá hàng t n kho; - N u s d phòng gi m giá ph i trích l p cao hơn s dư kho n d phòng gi m giá hàng t n kho, thì doanh nghi p trích thêm vào giá v n hàng bán c a doanh nghi p ph n chênh l ch. - N u s d phòng ph i trích l p th p hơn s dư kho n d phòng gi m giá hàng t n kho, thì doanh nghi p ph i hoàn nh p ph n chênh l ch vào thu nh p khác. 1.4. X lý hu b ñ i v i v t tư, hàng hoá ñã trích l p d phòng: a. Hàng t n ñ ng do h t h n s d ng, m t ph m ch t, d ch b nh, hư h ng do không còn giá tr s d ng ... như: dư c ph m, th c ph m, v t tư y t , con gi ng, v t nuôi, v t tư hàng hoá khác ph i hu b thì x lý như sau: L p H i ñ ng x lý tài s n c a doanh nghi p ñ th m ñ nh tài s n b hu b . Biên b n th m ñ nh ph i kê chi ti t tên, s lư ng, giá tr hàng hoá ph i hu b , nguyên nhân ph i hu b , giá tr thu h i ñư c do bán thanh lý, giá tr thi t h i th c t . M c ñ t n th t th c t c a t ng lo i hàng t n ñ ng không thu h i ñư c là kho n chênh l ch gi a giá tr ghi trên s k toán tr ñi giá tr thu h i do thanh lý (do ngư i gây ra thi t h i ñ n bù, do bán thanh lý hàng hoá). b. Th m quy n x lý: H i ñ ng qu n tr (ñ i v i doanh nghi p có H i ñ ng qu n tr ) ho c H i ñ ng thành viên (ñ i v i doanh nghi p có H i ñ ng thành viên); T ng giám ñ c, Giám ñ c (ñ i v i doanh nghi p không có H i ñ ng qu n tr ); ch doanh nghi p căn c vào Biên b n c a H i ñ ng x lý, các b ng ch ng liên quan ñ n hàng hoá t n ñ ng ñ quy t ñ nh x lý hu b v t tư, hàng hoá nói trên; quy t ñ nh x lý trách nhi m c a nh ng ngư i liên quan ñ n s v t tư, hàng hoá ñó và ch u trách nhi m v quy t ñ nh c a mình trư c ch s h u và trư c pháp lu t. c. X lý h ch toán: 3
  4. Cung c p b i kiemtoan.com.vn Giá tr t n th t th c t c a hàng t n ñ ng không thu h i ñư c ñã có quy t ñ nh x lý hu b , sau khi bù ñ p b ng ngu n d phòng gi m giá hàng t n kho, ph n chênh l ch thi u ñư c h ch toán vào giá v n hàng bán c a doanh nghi p. 2. D phòng t n th t các kho n ñ u tư tài chính: 2.1. ð i tư ng: là các ch ng khoán, các kho n v n doanh nghi p ñang ñ u tư vào t ch c kinh t khác có ñ các ñi u ki n sau: a. ð i v i các kho n ñ u tư ch ng khoán: - Là các lo i ch ng khoán như c phi u, trái phi u công ty ... ñư c doanh nghi p ñ u tư theo ñúng quy ñ nh c a pháp lu t. - ðư c t do mua bán trên th trư ng mà t i th i ñi m ki m kê, l p báo cáo tài chính có giá th trư ng gi m so v i giá ñang h ch toán trên s k toán. Nh ng ch ng khoán không ñư c phép mua bán t do trên th trư ng thì không ñư c l p d phòng gi m giá. Riêng ñ i v i các công ty chuyên kinh doanh ch ng khoán không thu c ñ i tư ng áp d ng quy ñ nh v vi c trích l p d phòng t n th t các kho n ñ u tư ch ng khoán theo quy ñ nh t i Thông tư này. b. ð i v i các kho n v n ñ u tư c a doanh nghi p vào t ch c kinh t là ñơn v thành viên, công ty trách nhi m h u h n m t thành viên, công ty trách nhi m h u h n hai thành viên tr lên, công ty c ph n, h p danh, liên doanh, liên k t và các kho n ñ u tư dài h n khác ph i trích l p d phòng n u t ch c kinh t mà doanh nghi p ñang ñ u tư b l (tr trư ng h p l theo k ho ch ñã ñư c xác ñ nh trong phương án kinh doanh trư c khi ñ u tư). 2.2. Phương pháp l p d phòng: a. Các lo i ch ng khoán ñ u tư: M c trích l p d phòng tính theo công th c sau: M c d phòng S lư ng ch ng khoán Giá ch ng Giá ch ng gi m giá ñ u tư = b gi m giá t i th i x khoán h ch - khoán th c t ch ng khoán ñi m l p báo cáo tài toán trên s trên th trư ng chính k toán Doanh nghi p ph i l p d phòng riêng cho t ng lo i ch ng khoán ñ u tư, có bi n ñ ng gi m giá t i th i ñi m l p báo cáo tài chính và ñư c t ng h p vào b ng kê chi ti t d phòng gi m giá ch ng khoán ñ u tư, làm căn c h ch toán vào chi phí tài chính c a doanh nghi p. b. Các kho n ñ u tư tài chính dài h n: M c trích t i ña cho m i kho n ñ u tư tài chính b ng s v n ñã ñ u tư và tính theo công th c sau: V n ñ u tư c a doanh M cd V n góp th c nghi p phòng t n = t c a các bên - V n ch th t các t i t ch c s h u x T ng v n góp th c t c a 4
  5. Cung c p b i kiemtoan.com.vn kho n ñ u kinh t th c có các bên t i t ch c kinh tư tài chính t - V n góp th c t c a các bên t i t ch c kinh t ñư c xác ñ nh trên B ng cân ñ i k toán c a t ch c kinh t năm trư c th i ñi m trích l p d phòng (mã s 411 và 412 B ng cân ñ i k toán - ban hành kèm theo Thông tư s 23/2005/TT-BTC ngày 30/3/2005 c a B Tài chính). - V n ch s h u th c có ñư c xác ñ nh t i B ng cân ñ i k toán c a t ch c kinh t năm trư c th i ñi m trích l p d phòng (mã s 410 B ng cân ñ i k toán - ban hành kèm theo Thông tư s 23/2005/TT-BTC ngày 30/3/2005 c a B Tài chính). Căn c ñ l p d phòng khi v n góp th c t c a các bên t i t ch c kinh t l n hơn v n ch s h u th c có t i th i ñi m báo cáo tài chính c a t ch c kinh t . Doanh nghi p ph i l p d phòng riêng cho t ng kho n ñ u tư tài chính có t n th t và ñư c t ng h p vào b ng kê chi ti t d phòng t n th t ñ u tư tài chính. B ng kê là căn c ñ h ch toán vào chi phí tài chính c a doanh nghi p. 2.3. X lý kho n d phòng: T i th i ñi m l p d phòng n u các ch ng khoán do doanh nghi p ñ u tư b gi m giá so v i giá ñang h ch toán trên s k toán, các kho n v n ñ u tư vào t ch c kinh t b t n th t do t ch c kinh t b l thì ph i trích l p d phòng t n th t các ñ u tư tài chính theo các quy ñ nh t i ñi m 2.2 nêu trên; N u s d phòng t n th t ñ u tư tài chính ph i trích l p b ng s dư kho n d phòng, thì doanh nghi p không ph i trích l p kho n d phòng t n th t ñ u tư tài chính; N u s d phòng ph i trích l p cao hơn s dư kho n d phòng, thì doanh nghi p trích thêm vào chi phí tài chính c a doanh nghi p ph n chênh l ch. N u s d phòng ph i trích l p th p hơn s dư kho n d phòng, thì doanh nghi p ph i hoàn nh p ph n chênh l ch vào doanh thu ho t ñ ng tài chính. 3. D phòng n ph i thu khó ñòi: 3.1. ð i tư ng và ñi u ki n: là các kho n n ph i thu ñ m b o các ñi u ki n sau: - Kho n n ph i có ch ng t g c, có ñ i chi u xác nh n c a khách n v s ti n còn n , bao g m: h p ñ ng kinh t , kh ư c vay n , b n thanh lý h p ñ ng, cam k t n , ñ i chi u công n và các ch ng t khác. Các kho n không ñ căn c xác ñ nh là n ph i thu theo quy ñ nh này ph i x lý như m t kho n t n th t. - Có ñ căn c xác ñ nh là kho n n ph i thu khó ñòi: + N ph i thu ñã quá h n thanh toán ghi trên h p ñ ng kinh t , các kh ư c vay n ho c các cam k t n khác. + N ph i thu chưa ñ n th i h n thanh toán nhưng t ch c kinh t (các công ty, doanh nghi p tư nhân, h p tác xã, t ch c tín d ng ...) ñã lâm vào tình tr ng phá s n ho c ñang làm th t c gi i th ; ngư i n m t tích, b tr n, ñang b các cơ quan pháp lu t truy t , giam gi , xét x , ñang thi hành án ho c ñã ch t. 5
  6. Cung c p b i kiemtoan.com.vn Nh ng kho n n quá h n t 3 năm tr lên coi như n không có kh năng thu h i và ñư c x lý theo quy ñ nh t i ñi m 3.4 dư i ñây. 3.2. Phương pháp l p d phòng: Doanh nghi p ph i d ki n m c t n th t có th x y ra ho c tu i n quá h n c a các kho n n và ti n hành l p d phòng cho t ng kho n n ph i thu khó ñòi, kèm theo các ch ng c ch ng minh các kho n n khó ñòi nói trên. Trong ñó: - ð i v i n ph i thu quá h n thanh toán, m c trích l p d phòng như sau: + 30% giá tr ñ i v i kho n n ph i thu quá h n t 3 tháng ñ n dư i 1 năm. + 50% giá tr ñ i v i kho n n ph i thu quá h n t 1 năm ñ n dư i 2 năm. + 70% giá tr ñ i v i kho n n ph i thu quá h n t 2 năm ñ n dư i 3 năm. - ð i v i n ph i thu chưa ñ n h n thanh toán nhưng t ch c kinh t ñã lâm vào tình tr ng phá s n ho c ñang làm th t c gi i th ; ngư i n m t tích, b tr n, ñang b các cơ quan pháp lu t truy t , giam gi , xét x ho c ñang thi hành án ... thì doanh nghi p d ki n m c t n th t không thu h i ñư c ñ trích l p d phòng. - Sau khi l p d phòng cho t ng kho n n ph i thu khó ñòi, doanh nghi p t ng h p toàn b kho n d phòng các kho n n vào b ng kê chi ti t ñ làm căn c h ch toán vào chi phí qu n lý c a doanh nghi p. 3.3. X lý kho n d phòng: - Khi các kho n n ph i thu ñư c xác ñ nh khó ñòi, doanh nghi p ph i trích l p d phòng theo các quy ñ nh t i ñi m 3.2 nêu trên; n u s d phòng ph i trích l p b ng s dư d phòng n ph i thu khó, thì doanh nghi p không ph i trích l p; - N u s d phòng ph i trích l p cao hơn s dư kho n d phòng n ph i thu khó ñòi, thì doanh nghi p ph i trích thêm vào chi phí qu n lý doanh nghi p ph n chênh l ch; - N u s d phòng ph i trích l p th p hơn s dư kho n d phòng n ph i thu khó ñòi, thì doanh nghi p ph i hoàn nh p ph n chênh l ch vào thu nh p khác. 3.4. X lý tài chính các kho n n không có kh năng thu h i: a. N ph i thu không có kh năng thu h i bao g m các kho n n sau: - ð i v i t ch c kinh t : + Khách n ñã gi i th , phá s n: quy t ñ nh c a Tòa án tuyên b phá s n doanh nghi p theo Lu t phá s n ho c quy t ñ nh c a ngư i có th m quy n v gi i th ñ i v i doanh nghi p n , trư ng h p t gi i th thì có thông báo c a ñơn v ho c xác nh n c a cơ quan quy t ñ nh thành l p ñơn v , t ch c. + Khách n ñã ng ng ho t ñ ng và không có kh năng chi tr : xác nh n c a cơ quan quy t ñ nh thành l p doanh nghi p ho c t ch c ñăng ký kinh doanh v vi c doanh nghi p, t ch c ñã ng ng ho t ñ ng không có kh năng thanh toán. - ð i v i cá nhân ph i có m t trong các tài li u sau: + Gi y ch ng t (b n sao) ho c xác nh n c a chính quy n ñ a phương ñ i v i ngư i n ñã ch t nhưng không có tài s n th a k ñ tr n . 6
  7. Cung c p b i kiemtoan.com.vn + Gi y xác nh n c a chính quy n ñ a phương ñ i v i ngư i n còn s ng ho c ñã m t tích nhưng không có kh năng tr n . + L nh truy nã ho c xác nh n c a cơ quan pháp lu t ñ i v i ngư i n ñã b tr n ho c ñang b truy t , ñang thi hành án ho c xác nh n c a chính quy n ñ a phương v vi c khách n ho c ngư i th a k không có kh năng chi tr . - Quy t ñ nh c a c p có th m quy n v x lý xóa n không thu h i ñư c c a doanh nghi p (n u có). ð i v i kho n n ph i thu quá h n 3 năm tr lên mà không ñ ch ng t , tài li u ch ng minh theo quy ñ nh thì l p H i ñ ng x lý n c a doanh nghi p ñ xem xét, x lý theo quy ñ nh t i kho n này. b. X lý tài chính: T n th t th c t c a t ng kho n n không thu h i ñư c kho n chênh l ch gi a n ph i thu ghi trên s k toán và s ti n ñã thu h i ñư c (do ngư i gây ra thi t h i ñ n bù, do phát m i tài s n c a ñơn v n ho c ngư i n , do ñư c chia tài s n theo quy t ñ nh c a tòa án ho c các cơ quan có th m quy n khác). Giá tr t n th t th c t c a kho n n không có kh năng thu h i, doanh nghi p s d ng ngu n d phòng n ph i thu khó ñòi, qu d phòng tài chính (n u có) ñ bù ñ p, ph n chênh l ch thi u h ch toán vào chi phí qu n lý c a doanh nghi p. Các kho n n ph i thu sau khi ñã có quy t ñ nh x lý, doanh nghi p ph i theo dõi riêng trên s k toán và ngo i b ng cân ñ i k toán trong th i h n t i thi u là 5 năm và ti p t c có các bi n pháp ñ thu h i n . N u thu h i ñư c n thì s ti n thu h i sau khi tr các chi phí có liên quan ñ n vi c thu h i n , doanh nghi p h ch toán vào thu nh p khác. c. Khi x lý kho n n ph i thu không có kh năng thu h i doanh nghi p ph i l p h sơ sau: - Biên b n c a H i ñ ng x lý n c a doanh nghi p. Trong ñó ghi rõ giá tr c a t ng kho n n ph i thu, giá tr n ñã thu h i ñư c, giá tr thi t h i th c t (sau khi ñã tr ñi các kho n thu h i ñư c). - B ng kê chi ti t các kho n n ph i thu ñã xóa ñ làm căn c h ch toán, biên b n ñ i chi u n ñư c ch n và khách n xác nh n ho c B n thanh lý h p ñ ng kinh t ho c xác nh n c a cơ quan quy t ñ nh thành l p doanh nghi p, t ch c ho c các tài li u khách quan khác ch ng minh ñư c s n t n ñ ng và các gi y t tài li u liên quan. - S k toán, ch ng t , tài li u ch ng minh kho n n chưa thu h i ñư c, ñ n th i ñi m x lý n doanh nghi p ñang h ch toán n ph i thu trên s k toán c a doanh nghi p. d. Th m quy n x lý n : H i ñ ng qu n tr (ñ i v i doanh nghi p có H i ñ ng qu n tr ) ho c H i ñ ng thành viên (ñ i v i doanh nghi p có H i ñ ng thành viên); T ng giám ñ c, Giám ñ c (ñ i v i doanh nghi p không có H i ñ ng qu n tr ho c H i ñ ng thành viên) ho c ch doanh nghi p căn c vào Biên b n c a H i ñ ng x lý, các b ng ch ng liên quan ñ n các kho n n ñ quy t ñ nh x lý nh ng kho n n ph i thu không thu h i ñư c và ch u trách nhi m v quy t ñ nh c a mình trư c pháp lu t, ñ ng th i th c hi n các bi n pháp x lý trách nhi m theo ch ñ hi n hành. 7
  8. Cung c p b i kiemtoan.com.vn 4. D phòng b o hành s n ph m, hàng hoá, công trình xây l p: 4.1. ð i tư ng và ñi u ki n l p d phòng: là nh ng s n ph m, hàng hóa, công trình xây l p do doanh nghi p th c hi n và ñã bán ho c bàn giao trong năm ñư c doanh nghi p cam k t b o hành t i h p ñ ng ho c các văn b n quy ñ nh khác. 4.2. Phương pháp l p d phòng: Doanh nghi p d ki n m c t n th t trích b o hành s n ph m, hàng hoá, công trình xây l p ñã tiêu th trong năm và ti n hành l p d phòng cho t ng lo i s n ph m, hàng hoá, công trình xây l p có cam k t b o hành. T ng m c trích l p d phòng b o hành c a các s n ph m, hàng hoá, công trình xây l p theo quy ñ nh ñã cam k t v i khách hàng nhưng t i ña không vư t quá 5% t ng doanh thu tiêu th c a các s n ph m, hàng hoá. Sau khi l p d phòng cho t ng lo i s n ph m, hàng hoá, công trình xây l p doanh nghi p t ng h p toàn b kho n d phòng vào b ng kê chi ti t. B ng kê chi ti t là căn c ñ h ch toán vào chi phí bán hàng. 4.3. X lý kho n d phòng: T i th i ñi m l p d phòng n u s th c chi b o hành l n hơn s ñã trích l p d phòng thì ph n chênh l ch thi u ñư c h ch toán vào chi phí bán hàng. N u s d phòng b o hành ph i trích l p b ng s dư c a kho n d phòng, thì doanh nghi p không ph i trích l p kho n d phòng b o hành; N u s d phòng b o hành ph i trích l p cao hơn s dư c a kho n d phòng b o hành, thì doanh nghi p trích thêm vào chi phí bán hàng c a doanh nghi p ph n chênh l ch này. N u s d phòng ph i trích l p th p hơn s dư c a kho n d phòng, thì doanh nghi p hoàn nh p ph n chênh l ch vào thu nh p khác. H t th i h n b o hành, n u không ph i chi b o hành ho c không s d ng h t s ti n d phòng ñã trích l p, s dư còn l i ñư c hoàn nh p vào thu nh p khác. III. T CH C TH C HI N: 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ñăng Công báo, thay th Thông tư s 107/2001/TT-BTC ngày 31/12/2001 c a B Tài chính hư ng d n ch ñ trích l p và s d ng các kho n d phòng gi m giá hàng t n kho, gi m giá ch ng khoán ñ u tư, d phòng n khó ñòi t i doanh nghi p và các văn b n khác quy ñ nh v trích l p và s d ng các kho n d phòng trái v i quy ñ nh c a Thông tư này. 2. Vi c trích l p d phòng c a các T ch c tín d ng th c hi n theo quy ñ nh t i văn b n hư ng d n ch ñ tài chính ñ i v i các T ch c tín d ng. 3. Doanh nghi p ph i xây d ng cơ ch v qu n lý v t tư, hàng hóa, qu n lý công n ñ h n ch các r i ro trong kinh doanh. ð i v i công n , hàng hoá, quy ch ph i xác ñ nh rõ trách nhi m c a t ng b ph n, t ng ngư i trong vi c theo dõi, qu n lý hàng hoá, thu h i công n . Nghiêm c m doanh nghi p l i d ng vi c trích l p d phòng ñ tính thêm vào chi phí các kho n d phòng không có ñ căn c nh m làm gi m nghĩa v n p ngân sách. 8
  9. Cung c p b i kiemtoan.com.vn Nh ng doanh nghi p c tình vi ph m s b x ph t như hành vi tr n thu theo quy ñ nh c a pháp lu t hi n hành. 4. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c ñ ngh ph n ánh k p th i v B Tài chính ñ nghiên c u s a ñ i, b sung./. Nơi nh n: KT. B TRƯ NG - Th tư ng, các Phó Th tư ng; TH TRƯ NG - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - UBND các t nh, TP tr c thu c TW; (ñã ký) - VPTW và các Ban c a ð ng; - VP Qu c H i; - VP Ch t ch nư c; - Toàn án nhân dân t i cao; Lê Th Băng Tâm - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - S TC, C c Thu , Kho b c các t nh, TP tr c thu c TW; - Các T ng công ty Nhà nư c; - Công báo; - Các ñơn v thu c B ; - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - V Pháp ch ; - Lưu: VT, C c TCDN 9
Đồng bộ tài khoản