Chèn ảnh vào khung trên Access 2003

Chia sẻ: bibocumi34

Bước 1: tạo một thư mục chứa ảnh, các ảnh này có định dạng là bmp. Bước 2: tạo trường “anh” trong bảng cơ sở dữ liệu. - Khởi động Access 2003 và mở bảng có tên là Bang-Dien_thoai. - Bấm chuột phải vào vùng xanh của Bang-Dien_thoai, chọn Table Design. - Bấm chuột phải vào một hàng, chọn Insert Row để chèn thêm một hàng. - Gõ tên là anh trong mục Data Type chọn OLE Object. - Quay trở lại Bang- Dien_thoai. - Giả sử bạn thêm ảnh cho người có tên là Vũ Thị Mười, thực hiện...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản