Chi phí sử dụng vốn bình quân (Weight Average Cost of Capital_WACC)

Chia sẻ: ninanguyen

Chi phí sử dụng vốn bình quân WACC là chi phí sử dụng vốn được doanh nghiệp tính toán dựa trên tỉ trọng các loại vốn mà doanh nghiệp sử dụng. Vốn của doanh nghiệp bao gồm:cổ phần thưởng, cổ phần ưu đãi, trái phiếu và các khoản dài hạn khác.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản