Chỉ số_chương 11

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

0
110
lượt xem
38
download

Chỉ số_chương 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ số trong thống kê là phương pháp biểu hiện quan hệ so sánh giữa hai mức độ nào đó của một hiện tượng KT-XH. + căn cứ phạm vi tính toán: - chỉ số cá thể - chỉ số tổng hợp + căn cứ theo tính chất của chỉ tiêu: - chỉ số chỉ tiêu khối lượng - chỉ số chỉ tiêu chất lượng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ số_chương 11

 1. CHÖÔNG 11 CHÆ SOÁ 13.1 GIÔÙI THIEÄU: 13.1.1 KHAÙI NIEÄM: CHÆ SOÁ TRONG THOÁNG KEÂ LAØ PHÖÔNG PHAÙP BIEÅU HIEÄN QUAN HEÄ SO SAÙNH GIÖÕA HAI MÖÙC ÑOÄ NAØO ÑOÙ CUÛA MOÄT HIEÄN TÖÔÏNG KT-XH. 13.1.2 PHAÂN LOAÏI: * CAÊN CÖÙ VAØO PHAÏM VI TÍNH TOAÙN: - CHÆ SOÁ CAÙ THEÅ - CHÆ SOÁ TOÅNG HÔÏP * CAÊN CÖÙ THEO TÍNH CHAÁT CUÛA CHÆ TIEÂU: - CHÆ SOÁ CHÆ TIEÂU KHOÁI LÖÔÏNG - CHÆ SOÁ CHÆ TIEÂU CHAÁT LÖÔÏNG
 2. GIAÛ SÖÛ COÙ GIAÙ CAÛ VAØ LÖÔÏNG HAØNG HOÙA TIEÂU THUÏ TAÏI MOÄT THÒ TRÖÔØNG NHÖ SAU: GIAÙ BAÙN LÖÔÏNG LEÛ ÑÔN VÒ HAØNG (ng.ñ) TIEÂU THUÏ TEÂN ÑÔN KYØ KYØ KYØ KYØ p0q0 HAØNG VÒ GOÁC BAÙO GOÁC BAÙO TÍNH (p ) CAÙO (q0) CAÙO 0 (p1) (q1) A kg 5,0 5,5 1000 1100 5000 B m 3,0 3,2 2000 2400 6000 C l 4,0 4,3 4000 6000 16000 ∑ 27000
 3. d0= d1= TEÂN p1q1 p0q1 q1 p1 p0 q 0 p 1q 1 iq = ip = q0 p0 ∑ p0 q 0 ∑ p 1q 1 HAØNG A 6050 5500 1,1 1,1 0,19 0,153 B 7680 7200 1,2 1,07 0,22 0,194 C 25800 24000 1,5 1,075 0,59 0,653 ∑ 39530 36700
 4. MOÄT SOÁ KYÙ HIEÄU THÖÔØNG SÖÛ DUÏNG: p : GIAÙ CAÛ q : KHOÁI LÖÔÏNG SAÛN PHAÅM Z : GIAÙ THAØNH W: NAÊNG SUAÁT LAO ÑOÄNG 0 : KYØ GOÁC 1: KYØ BAÙO CAÙO T : LÖÔÏNG LAO ÑOÄNG D : DIEÄN TÍCH TROÀNG TROÏT N : NAÊNG SUAÁT THU HOAÏCH L : TIEÀN LÖÔNG
 5. 13.2 CHÆ SOÁ CAÙ THEÅ: p1 ip = 13.2.1 C/S CAÙ THEÅ VEÀ GIAÙ: p0 VÍ DUÏ: C/S CAÙ THEÅ VEÀ GIAÙ CUÛA MAËT HAØNG A: p1 5,5 i p( A ) = = = 1,1 = 110% p0 5 P1 – P0 = 5,5 – 5 = 0,5 ng.ñ q1 iq = 13.2.2 C/S CAÙ THEÅ KHOÁI LÖÔÏNG: q0 VÍ DUÏ: C/S CAÙ THEÅ KHOÁI LÖÔÏNG CUÛA MAËT HAØNG A: q 1 1100 i q ( A) = = = 1,1 = 110% q 0 1000 q1 – q0 = 1100 – 1000 = 100 kg
 6. 13.3 CS TOÅNG HÔÏP (CS CHUNG): 13.3.1 CS TOÅNG HÔÏP GIAÙ CAÛ: 13.3.1.1 CS TOÅNG HÔÏP GIAÙ ÑÔN GIAÛN: ∑ p1 ip = ∑ p0 THAY SOÁ LIEÄU VAØO: ∑ p1 5,5 + 3,2 + 4,3 13 ip = = = = 1,0833 = 108,33% ∑ p0 5,0 + 3,0 + 4,0 12
 7. 13.3.1.2 CS TOÅNG HÔÏP GIAÙ COÙ TROÏNG SOÁ (QUYEÀN SOÁ): ∑ p1q 0 IP = (Laspeyres)(1) ∑ p0 q 0 ∑ p1q IP = ∑ p0 q ∑ p1q 1 IP = (Paasche) (2) ∑ p0 q 1 TRONG THÖÏC TEÁ NGÖÔØI TA THÖÔØNG DUØNG COÂNG THÖÙC (2). THEO VÍ DUÏ TA COÙ: ∑ p1q 1 39530 IP = = = 1,077 = 107,7% ∑ p0 q 1 36700 ∑ p1q 1 − ∑ p0 q 1 = 39530 − 36700 = 2830 ng.ñ
 8. *CAÙC COÂNG THÖÙC KHAÙC ÑEÅ TÍNH CS TOÅNG HÔÏP VEÀ GIAÙ: ∑ p1q 1 ∑ p1q 1 ∑ p1q 1 ∑ p1q 1 IP = = = = ∑ p0 q 1 p0 p1q 1 p1q 1 ∑ p1q 1 ∑ ∑ p1 p1 ip p0 (CS TRUNG BÌNH ÑIEÀU HOAØ) p1q 1 NEÁU ÑAËT: d1 = ∑ p1q 1 1 Ip = thì d1 (neáu d1 tính baèng laàn) ∑ ip 100 Ip = hoaëc d1 ( neáu d1 tính baèng %) ∑ ip
 9. VÍ DUÏ: ∑ p 1q 1 6050 + 7680 + 25800 39530 Ip = = = = 1,077 = 107,7% p1q1 6050 7680 25800 36700 ∑ + + ip 1,1 1,07 1,075 1 1 Ip = = = 1,077 d1 0,153 0,194 0,653 ∑ + + ip 1,1 1,07 1,075 100 100 Ip = = = 1,077 d1 15, 3 19,4 65, 3 ∑ + + ip 1,1 1,07 1,075
 10. TRONG TRÖÔØNG HÔÏP KEÁT QUAÛ TÍNH TOAÙN CUÛA HAI CS Laspeyres VAØ Paasche QUAÙ CHEÂNH LEÄCH, NGÖÔØI TA SÖÛ DUÏNG CHÆ SOÁ GIAÙ Fisher: ∑ p 1q 0 ∑ p 1q 1 Ip = × ∑ p 0q 0 ∑ p 0q1
 11. 13.3.2 CS TOÅNG HÔÏP KHOÁI LÖÔÏNG: ∑ q 1p1 Iq = (Paashe) (1) ∑ q 0 p1 ∑ q 1p Iq = ∑ q0p ∑ q 1p 0 Iq = (Laspeyres) (2) ∑ q 0p 0 TRONG THÖÏC TEÁ NGÖÔØI TA THÖÔØNG DUØNG COÂNG THÖÙC (2) THEO VÍ DUÏ TA COÙ: ∑ q 1p0 36700 Iq = = = 1, 359 laàn ∑ q 0 p0 27000 ∑ q 1p0 − ∑ q 0 p0 = 36700 − 27000 = 9700 ng.ñ
 12. *CAÙC COÂNG THÖÙC KHAÙC ÑEÅ TÍNH CS TOÅNG HÔÏP KHOÁI LÖÔÏNG: q1 ∑ q 0 p0 ∑ q 1p0 q0 ∑ i q q 0 p0 Iq = = = ∑ q 0 p0 ∑ q 0 p0 ∑ q 0 p0 (CS TRUNG BÌNH SOÁ HOÏC) p0 q 0 NEÁU ÑAËT d 0 = ∑ p0 q 0 thì Iq = ∑ i q d 0 (Neáu d0 tính baèng laàn) ∑ i q d0 hoaëc Iq = (Neáu d0 tính baèng %) 100
 13. THEO VÍ DUÏ TREÂN TA COÙ: ∑ i q q 0p 0 1,1 × 5000 + 1,2 × 6000 + 1,5 × 16000 Iq = = ∑ q 0p 0 5000 + 6000 + 16000 = 1,359 = 135,9 % I q = ∑ i q d 0 = 1,1x0,19+1,2x0,22+1,5x0,59 = 1,359 = 135,9% ∑ i qd 0 1,1 × 19 + 1,2 × 22 + 1,5 × 59 Iq = = 100 100 = 1,359 = 135,9%
 14. * TRONG TRÖÔØNG HÔÏP KEÁT QUAÛ TÍNH TOAÙN CUÛA HAI CS Laspeyres VAØ Paasche QUAÙ CHEÂNH LEÄCH, NGÖÔØI TA SÖÛ DUÏNG CS TOÅNG HÔÏP KHOÁI LÖÔÏNG Fisher: ∑ q1p 0 ∑ q1p1 Iq = × ∑ q 0p 0 ∑ q 0p1
 15. 13.4 VAÁN ÑEÀ CHOÏN QUYEÀN SOÁ (TROÏNG SOÁ) CHO CS TOÅNG HÔÏP: * KHI DUØNG CS TOÅNG HÔÏP ÑEÅ BIEÅU HIEÄN BIEÁN ÑOÄNG CUÛA CHÆ TIEÂU CHAÁT LÖÔÏNG THÌ QUYEÀN SOÁ THÖÔØNG LAØ CHÆ TIEÂU KHOÁI LÖÔÏNG COÙ LIEÂN QUAN VAØ COÁ ÑÒNH ÔÛ KYØ NGHIEÂN CÖÙU. ∑ p1q 1 IP = ∑ p0 q 1 ∑ z1q 1 IZ = ∑ z0 q 1 ∑ w 1T1 Iw = ∑ w 0 T1 ∑ N1D1 IN = ∑ N 0 D1 vv....
 16. * KHI DUØNG CS TOÅNG HÔÏP ÑEÅ BIEÅU HIEÄN BIEÁN ÑOÄNG CUÛA CHÆ TIEÂU KHOÁI LÖÔÏNG THÌ QUYEÀN SOÁ THÖÔØNG LAØ CHÆ TIEÂU CHAÁT LÖÔÏNG COÙ LIEÂN QUAN VAØ COÁ ÑÒNH ÔÛ KYØ GOÁC. ∑ q 1p0 Iq = ∑ q 0 p0 ∑ q 1z0 Iq = ∑ q 0 z0 ∑ T1W0 IT = ∑ T0 W0 ∑ D1N 0 ID = ∑ D0 N 0 vv....
 17. 13.5 CS KHOÂNG GIAN: 13.5.1 CS TOÅNG HÔÏP GIAÙ CAÛ KHOÂNG GIAN: SO SAÙNH GIAÙ CAÛ GIÖÕA 2 ÑÒA PHÖÔNG A VAØ B: ∑ p A (q A + q B ) I P( A / B) = ∑ p B (q A + q B ) 13.5.2 CS TOÅNG HÔÏP KHOÁI LÖÔÏNG KHOÂNG GIAN: SO SAÙNH KHOÁI LÖÔÏNG HAØNG GIÖÕA 2 ÑÒA PHÖÔNG A VAØ B: p Aq A + p Bq B p= qA + qB ∑ qAp Iq ( A / B) = ∑ qBp
 18. VÍ DUÏ: CHÔÏ A CHÔÏ B TEÂN LÖÔÏNG GIAÙ ÑÔN LÖÔÏNG GIAÙ ÑÔN HAØNG BAÙN VÒ(ñ) BAÙN VÒ(ñ) RA(kg) RA(kg) X 4800 2500 5200 2000 Y 3000 1500 2000 2400 YEÂU CAÀU: SO SAÙNH GIAÙ CAÛ VAØ KHOÁI LÖÔÏNG HAØNG TIEÂU THUÏ CUÛA CAÙC MAËT HAØNG GIÖÕA 2 CHÔÏ A VAØ B.
 19. GIAÛI: MAËT HAØNG X : (qA+qB) = 4800 + 5200 = 10000 Y : (qA+qB) = 3000 + 2000 = 5000 2500x10000 + 1500x5000 325000 Ip = = 2000x10000 + 2400x5000 320000 = 1,0156 = 101,56% TÖÙC LAØ GIAÙ CAÛ CHÔÏ A CAO HÔN CHÔÏ B LAØ 1,56%.
 20. GIAÙ TB 1kg MAËT HAØNG X: 2500 x 4800 + 2000 x 5200 pX = = 2240ñ 4800 + 5200 GIAÙ TB 1kg MAËT HAØNG Y: 1500 x 3000 + 2400 x 2000 pY = = 1860ñ 3000 + 2000 ∑ q A p 4800x 2240 + 3000x1860 I q( A / B ) = = ∑ q B p 5200x 2240 + 2000x1860 = 1,0627 = 106,27% TÖÙC LAØ LÖÔÏNG HAØNG HOÙA CHÔÏ A BAÙN RA NHIEÀU HÔN CHÔÏ B LAØ 6,27%.
Đồng bộ tài khoản