Chỉ thị 02/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
50
lượt xem
3
download

Chỉ thị 02/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 02/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành cơ bản Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long trong năm 2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 02/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. C hØ th Þ   cña Thñ tíng ChÝnh phñ Sè  02/2005/CT­TTg  n g µ y   0 7   t h ¸ n g   0 2   n ¨ m   2 0 0 5   V Ò   m é t   s è   b i Ö n   p h ¸ p   ® È y   n h a n h  t i Õ n   ® é ,   b ¶ o   ® ¶ m   h o µ n   t h µ n h   c ¬   b ¶ n   C h ¬ n g   t r × n h   x © y   d ù n g  côm, tuyÕn d©n c vµ nhµ ë vïng ngËp lò ®ång b»ng  s«ng Cöu Long trong n¨m 2005 Sau 3 n¨m triÓn khai thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh x©y dùng   côm, tuyÕn d©n c vµ nhµ ë vïng ngËp lò ®ång b»ng s«ng Cöu   Long  ®∙  ®¹t  ®îc mét sè  kÕt qu¶ nhÊt  ®Þnh. C¸c  ®Þa ph¬ng   ®∙ hoµn thµnh trªn 90% khèi lîng t«n nÒn,  ®¾p bê  bao,  ®∙   gãp phÇn h¹n chÕ   ®îc rÊt nhiÒu thiÖt h¹i vÒ  ngêi vµ  tµi   s¶n cña nh©n d©n vµ  Nhµ  níc do lò  lôt g©y ra trong c¸c   n¨m qua, bíc ®Çu ®¸p øng ®îc môc tiªu b¶o ®¶m an toµn cho   nh©n d©n trong vïng ngËp lò.  Tuy   nhiªn,   viÖc   x©y  dùng   c¸c   c«ng  tr×nh  h¹   tÇng  kü   thuËt thiÕt yÕu, c«ng t¸c x©y dùng nhµ ë vµ viÖc b×nh xÐt   bè  trÝ  c¸c hé  d©n vµo ë  trong c¸c côm, tuyÕn d©n c  thùc   hiÖn cßn rÊt chËm, cha  ®¸p øng yªu cÇu; quy m«, c¸ch lµm   ®èi víi viÖc x©y dùng h¹ tÇng trong mét sè côm, tuyÕn cßn   cha phï hîp, do vËy lµm t¨ng vèn ®Çu t vµ thiÕu diÖn tÝch   bè  trÝ  lµm nhµ   ë; mét sè  c«ng tr×nh h¹  tÇng, nhµ   ë  chÊt   lîng  cha  ®¶m  b¶o;   viÖc  gi¶i  ng©n  thanh  quyÕt  to¸n   thùc   hiÖn   cßn   chËm;   mét   sè   ®Þa   ph¬ng   cha   tËp   trung   chØ   ®¹o   quyÕt liÖt vµ cha lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn, vËn ®éng   c¸c hé  d©n vïng lò  vµo  ë æn  ®Þnh, an toµn trong c¸c côm,   tuyÕn, do vËy sè  d©n vµo  ë  cha nhiÒu, cha  ®¹t môc tiªu,   kÕ ho¹ch ®Ò ra. §Ó   ®Èy nhanh tiÕn  ®é, hoµn thµnh c¬  b¶n Ch¬ng tr×nh   x©y dùng côm, tuyÕn d©n c vïng ngËp lò vµo cuèi n¨m 2005,   b¶o ®¶m c¸c môc tiªu vµ yªu cÇu ®Ò ra, Thñ tíng ChÝnh phñ   chØ thÞ  c¸c Bé, ngµnh liªn quan vµ  Uû  ban nh©n d©n c¸c   tØnh, thµnh phè vïng ngËp lò ®ång b»ng s«ng Cöu Long thùc   hiÖn ngay mét sè viÖc sau ®©y: 1. Uû  ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè  vïng ngËp lò  ®ång b»ng s«ng Cöu Long cã tr¸ch nhiÖm: ­ TËp trung chØ  ®¹o quyÕt liÖt, cã  biÖn ph¸p cô  thÓ  ®Ó ®Èy nhanh tiÕn ®é, kiÓm so¸t chÊt lîng x©y dùng; thanh  quyÕt to¸n,  ®Æc biÖt lµ  viÖc chØ  ®¹o  ®Ó   ® a  ®ñ,  ®a hÕt sè  hé  d©n  ®ang sèng r¶i r¸c,  kh«ng  an toµn vµo sèng trong  côm, tuyÕn d©n c,  ®ång thêi cã  biÖn ph¸p tæ chøc qu¶n lý  sau ®Çu t c¸c c«ng tr×nh, dù ¸n cã hiÖu qu¶;  ­ Rµ  so¸t l¹i c«ng t¸c t«n nÒn,  ®¾p bê  bao khu d©n c   b¶o  ®¶m  ®ñ  diÖn tÝch bè  trÝ  c¸c hé  d©n vµo  ë  trong côm,  tuyÕn theo kÕ  ho¹ch  ®îc duyÖt. C«ng t¸c t«n nÒn,  ®¾p bê 
  2. 2 bao   ph¶i   hoµn   thµnh   døt   ®iÓm   tríc   ngµy   31   th¸ng   5   n¨m  2005; ­ §èi  víi c¸c  côm,  tuyÕn  ®∙ t«n nÒn  xong  ph¶i khÈn  tr¬ng x©y dùng c¸c c«ng tr×nh h¹  tÇng kü  thuËt thiÕt yÕu  (giao th«ng néi bé, cÊp níc, tho¸t níc); Uû  ban nh©n d©n  tØnh b¸o c¸o Héi ®ång nh©n d©n ®Ó u tiªn nguån vèn bè trÝ  x©y   dùng   tríc   hÖ   thèng   cÊp   níc   sinh   ho¹t   vµ   hÖ   thèng  tho¸t níc trong c¸c côm tuyÕn theo quy  ®Þnh. C¨n cø t×nh   h×nh   cô   thÓ   cña   ®Þa   ph¬ng,   tríc   hÕt   c¸c   c«ng   tr×nh   h¹  tÇng kü  thuËt thiÕt yÕu cÇn x©y dùng  ®¬n gi¶n  ®Ó  b¶o  ®¶m  sinh ho¹t b×nh thêng cho c¸c hé  d©n, khi cã   ®iÒu kiÖn sÏ  tõng bíc x©y dùng kiªn cè h¬n; ­ Phèi hîp chÆt chÏ  víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ  l¾p dùng nhµ   ë  ®Ó  x©y dùng nhµ   ë cho c¸c hé  d©n. Cã  biÖn   ph¸p cô thÓ ®Ó ®Èy nhanh viÖc bµn giao, ký khÕ  íc vay tr¶  chËm nhµ ë cho c¸c hé d©n ®Ó b¶o ®¶m tiÕn ®é gi¶i ng©n; ­ §¬n gi¶n thñ  tôc b×nh xÐt  ®Ó  khÈn tr¬ng bè  trÝ  c¸c  hé d©n vµo ë trong côm tuyÕn theo ®óng môc tiªu, kÕ ho¹ch  ®Ò ra; ­  Nghiªn cøu  ®Ó  tõng bíc  ®a c¸c ho¹t  ®éng s¶n xuÊt,  c¸c ngµnh nghÒ phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña tõng vïng ®Ó t¹o  c«ng ¨n viÖc lµm,  c¶i  thiÖn   ®iÒu kiÖn  sèng  vµ  n©ng  cao  thu nhËp cho ngêi d©n trong côm tuyÕn; ­ T¨ng cêng c«ng t¸c tuyªn truyÒn, vËn  ®éng nh©n d©n  trong viÖc tham gia cïng Nhµ níc thùc hiÖn cã kÕt qu¶ Ch­ ¬ng tr×nh; x©y dùng côm tuyÕn d©n c  ph¸t triÓn bÒn v÷ng  theo híng v¨n minh, hiÖn  ®¹i  ®¸p øng yªu cÇu c«ng nghiÖp  ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n cña   §¶ng vµ nhµ níc; ­   ChØ   ®¹o   ph¸t   ®éng   ®ît   thi   ®ua   ®Æc   biÖt   ®Ó   hoµn  thµnh   c¸c   môc   tiªu   chñ   yÕu:   t«n   nÒn,   x©y   dùng   h¹   tÇng  thiÕt yÕu vµ  bè  trÝ  c¸c hé  d©n vµo  ë  trong côm tuyÕn b¶o   ®¶m yªu cÇu tiÕn ®é ®Ò ra. Hµng th¸ng, Uû  ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè  vïng  ngËp lò ph¶i cã b¸o c¸o chi tiÕt vÒ kÕt qu¶ thùc hiÖn göi   Bé X©y dùng ®Ó tæng hîp b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ. 2. Giao Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t chñ tr×, phèi hîp víi Bé  Tµi chÝnh vµ  c¸c Bé, ngµnh liªn quan xem xÐt, xö  lý  b¶o  ®¶m bè trÝ vèn thuéc c¸c ch¬ng tr×nh: níc s¹ch vµ vÖ sinh  m«i trêng n«ng th«n; ph¸t triÓn giao th«ng n«ng th«n; x©y  dùng, n©ng cÊp trêng häc; ch¬ng tr×nh y tÕ  vµ  c¸c ch¬ng  tr×nh kh¸c theo quy ®Þnh ®Ó gióp c¸c ®Þa ph ¬ng hoµn thiÖn  ®ång bé  c¬  së  h¹  tÇng thiÕt yÕu trong côm, tuyÕn d©n c  nh»m   n©ng   cao   ®iÒu   kiÖn   sèng   cña   c¸c   hé   d©n   ®ång   thêi  n©ng cao hiÖu qu¶ ®Çu t.
  3. 3 3. Bé  Tµi chÝnh híng dÉn,  ®«n  ®èc, kiÓm tra c¸c  ®Þa  ph¬ng thùc hiÖn c«ng t¸c thanh quyÕt to¸n c¸c nguån vèn  ®Çu t x©y dùng côm, tuyÕn d©n c theo quy ®Þnh. 4. Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam, Ng©n hµng chÝnh s¸ch  x∙ héi cã  tr¸ch nhiÖm phèi hîp chÆt chÏ  víi Uû  ban nh©n  d©n c¸c tØnh vïng ngËp lò  vµ  c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt,  l¾p dùng nhµ ë ®Ó ®Èy nhanh viÖc thùc hiÖn c¸c thñ tôc ký   khÕ  íc vay vèn mua nhµ   ë  tr¶ chËm, b¶o  ®¶m tiÕn  ®é  gi¶i  ng©n.  5. Quü  Hç  trî  ph¸t triÓn chuyÓn  ®ñ  vèn vay  ®Çu t t«n  nÒn b¸n tr¶ chËm vµ  x©y dùng c¸c c«ng tr×nh h¹  tÇng kü  thuËt thiÕt yÕu trong côm tuyÕn d©n c theo quy ®Þnh; ®ång  thêi kiÓm tra,  ®«n  ®èc híng dÉn c¸c  ®Þa ph¬ng thùc hiÖn  c¸c thñ tôc thu håi nî vay. 6. Bé X©y dùng cã tr¸ch nhiÖm t¨ng cêng c«ng t¸c kiÓm  tra,   ®«n   ®èc   viÖc   thùc   hiÖn   Ch¬ng   tr×nh   x©y   dùng   côm,  tuyÕn d©n c  vµ  nhµ   ë  vïng ngËp lò,  ®Þnh kú  b¸o c¸o kÕt  qu¶ lªn Thñ tíng ChÝnh phñ.  C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé, Thñ  trëng  c¬  quan thuéc ChÝnh phñ  cã  liªn quan vµ  Chñ  tÞch Uû  ban  nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè  vïng ngËp lò   ®ång b»ng s«ng  Cöu Long chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn ChØ thÞ nµy.
Đồng bộ tài khoản