Chỉ thị 02/CT-TLĐ

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
48
lượt xem
4
download

Chỉ thị 02/CT-TLĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 02/CT-TLĐ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận và hoạt động khoa học trong tổ chức công đoàn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 02/CT-TLĐ

  1. T NG LIÊN OÀN LAO C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NG NAM VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 02/CT-TL Hà N i, ngày 26 tháng 10 năm 2009 CH THN V VI C TI P T C Y M NH CÔNG TÁC NGHIÊN C U LÝ LU N VÀ HO T NG KHOA H C TRONG T CH C CÔNG OÀN Ngày 05/10/2004, oàn Ch t ch T ng Liên oàn (khoá IX) ã ban hành Ngh quy t s 02/NQ-TL v Ny m nh công tác nghiên c u lý lu n và ho t ng khoa h c trong t ch c Công oàn. T khi có Ngh quy t n nay, công tác nghiên c u lý lu n và ho t ng khoa h c trong t ch c Công oàn, c bi t là nghiên c u v công nhân và công oàn, v môi trư ng, v sinh và an toàn lao ng có bư c chuy n bi n quan tr ng. Ch t lư ng nghiên c u các tài khoa h c trong h th ng công oàn ư c nâng lên; nhi u công trình nghiên c u có giá tr th c ti n, giúp cho T ng Liên oàn tham gia có hi u qu vi c xây d ng chính sách pháp lu t, b o v ư c quy n và l i ích h p pháp, chính áng c a ngư i lao ng. Nh ng k t qu nghiên c u bư c u ã làm sáng t m t s v n như d báo xu th bi n ng c a giai c p công nhân Vi t Nam trong nh ng th p niên t i; v n xây d ng giai c p công nhân trong th i kỳ Ny m nh công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c; phương th c ho t ng công oàn trong các lo i hình doanh nghi p; nâng cao hi u qu ho t ng c a Công oàn cơ s ; công tác xây d ng t ch c và phát tri n oàn viên trong n n kinh t th trư ng… Tuy nhiên, trư c yêu c u c a th i kỳ m i, công tác nghiên c u lý lu n và ho t ng khoa h c trong h th ng t ch c Công oàn cũng còn nhi u b t c p, nh n th c c a m t b ph n cán b v công tác nghiên c u lý lu n và ho t ng khoa h c trong h th ng công oàn còn h n ch , chưa có s quan tâm úng m c. Các ho t ng khoa h c và nghiên c u khoa h c trong h th ng công oàn còn ch p vá, chưa ng b , c bi t là công tác nghiên c u d báo, nghiên c u ón u chưa t t, nên còn b ng trong vi c tham gia xây d ng chính sách, pháp lu t liên quan n ngư i lao ng. Ch t lư ng m t s tài nghiên c u chưa cao, chưa ng d ng ư c trong th c ti n, gây lãng phí. M t s v n lý lu n v giai c p công nhân và t ch c Công oàn chưa ư c làm sáng t . Vi c tuyên truy n, ph bi n k t qu nghiên c u khoa h c trong h th ng công oàn còn nhi u h n ch , d n n tình tr ng các tài nghiên c u ch ng chéo, kém hi u qu . Chưa xây d ng ư c cơ ch ph i h p và chia s thông tin v k t qu các tài nghiên c u khoa h c trong toàn h th ng. Nguyên nhân c a tình hình trên là do công tác ch o nghiên c u lý lu n và ho t ng khoa h c trong h th ng công oàn chưa ư c quan tâm úng m c. L c lư ng làm công tác nghiên c u còn m ng, năng l c c a i ngũ làm công tác nghiên c u còn nhi u h n ch . Thi u s ph i h p, k t h p gi a các ơn v làm công tác nghiên c u trong và ngoài h th ng công oàn. Vi c u tư kinh phí cho công tác này còn ít. N i dung, hình th c và phương pháp nghiên c u ch m i m i…
  2. Ngh quy t s 20-NQ/TW, ngày 28/1/2008 c a Ban Ch p hành Trung ương ng (khoá X) v “ti p t c xây d ng giai c p công nhân Vi t Nam th i kỳ Ny m nh công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c” ã ch rõ: Ti p t c nghiên c u t ng k t th c ti n, phát tri n lý lu n v giai c p công nhân trong i u ki n kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa, Ny m nh công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c và h i nh p kinh t qu c t . th c hi n có hi u qu công tác nghiên c u lý lu n và ho t ng khoa h c trong tình hình m i, oàn Ch t ch T ng Liên oàn yêu c u các c p công oàn t p trung th c hi n m t s nhi m v sau: 1. Các Liên oàn Lao ng t nh, thành ph , Công oàn ngành TW, Công oàn T ng Công ty tr c thu c T ng Liên oàn và các ban ơn v thu c TL ti p t c t ch c quán tri t nâng cao nh n th c v ý nghĩa, t m quan tr ng c a vi c th c hi n Ngh quy t 02/NQ-TL ngày 5/10/2004 c a oàn Ch t ch TL v “ Ny m nh công tác nghiên c u và qu n lý các ho t ng khoa h c trong t ch c Công oàn”. T p trung nghiên c u các v n c p bách, b c xúc t th c ti n t ra như: Nghiên c u v v trí, vai trò và s m nh l ch s c a giai c p công nhân trong th i kỳ Ny m nh công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c và h i nh p kinh t qu c t ; nh ng thay i v s lư ng, ch t lư ng, thành ph n cơ c u CNVC-L ; tình hình vi c làm, ti n lương, i u ki n lao ng và quan h lao ng; s phân t ng xã h i trong giai c p công nhân. Nghiên c u v liên minh Công - Nông - Trí và phát huy s c m nh c a kh i i oàn k t toàn dân t c trong tình hình m i… 2. T p trung nghiên c u nh ng v n v Công oàn, làm sáng t a v pháp lý, vai trò i di n, ch c năng và nhi m v c a t ch c Công oàn trong n n kinh t th trư ng, nh hư ng xã h i ch nghĩa; gi i pháp i m i t ch c, n i dung, phương th c ho t ng phù h p v i t ng lo i hình cơ s nh m nâng cao ch t lư ng, hi u qu ho t ng c a Công oàn trong tình hình m i. 3. Ch ng nghiên c u tham gia xây d ng chính sách, pháp lu t có liên quan n công nhân viên ch c và ngư i lao ng; cơ ch m b o quy n dân ch c a ngư i lao ng cơ s ; nghiên c u và tri n khai áp d ng các gi i pháp k thu t công ngh nh m c i thi n môi trư ng và i u ki n làm vi c, chăm sóc s c kho cho ngư i lao ng… 4. th c hi n yêu c u nhi m v nghiên c u, vào quý IV hàng năm, Ban Thư ng v Liên oàn Lao ng các t nh, thành ph , Công oàn ngành TW, Công oàn T ng Công ty tr c thu c TL l p k ho ch báo cáo oàn Ch t ch, trong ó nêu rõ nh ng v n c n nghiên c u, tên tài, th i gian th c hi n, ngu n kinh phí. Ngoài ngu n kinh phí c a t ch c Công oàn, c n tranh th ngu n kinh phí t ngân sách Nhà nư c qua S Khoa h c và Công ngh c a các t nh, thành, ho c các B , ngành h u quan. 5. oàn Ch t ch T ng Liên oàn giao cho Vi n nghiên c u giai c p công nhân và t ch c Công oàn làm u m i giúp oàn Ch t ch ki m tra, ôn c các L L t nh, thành ph , Công oàn ngành TW, Công oàn T ng Công ty tr c thu c TL và các Ban, ơn v thu c TL qu n lý các ho t ng khoa h c; s d ng kinh phí s nghi p khoa h c; nâng cao ch t lư ng nghiên c u khoa h c; ph bi n r ng rãi k t qu nghiên c u khoa h c trong toàn h th ng công oàn.
  3. Yêu c u các c p Công oàn tri n khai th c hi n t t Ch th này và thư ng xuyên báo cáo k t qu nghiên c u v oàn Ch t ch T ng Liên oàn qua Vi n nghiên c u giai c p công nhân và t ch c Công oàn. TM. OÀN CH TNCH PHÓ CH TNCH Nơi nh n: - Thư ng tr c CT (b/c) - Các L L t nh,Tp, C ngànhTW, C TCTtr c thu c TL ; - Các ban, ơn v tr c thu c TL ; - Lưu VP TL ; - Lưu Vi n CN&C . Hoàng Ng c Thanh
Đồng bộ tài khoản