Chỉ thị 03/2005/CT-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
63
lượt xem
11
download

Chỉ thị 03/2005/CT-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 03/2005/CT-BXD của Bộ Xây dựng về tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong các đơn vị thuộc ngành xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 03/2005/CT-BXD của Bộ Xây dựng

  1. CHØ THÞ CñA Bé TR¦ëNG Bé X¢Y DùNG Sè 03/2005/CT-BXD NGµY 05 TH¸NG 5 N¡M 2005 VÒ T¡NG C¦êNG C¸C BIÖN PH¸P §¶M B¶O AN TOµN - VÖ SINH LAO §éNG, PHßNG CHèNG CH¸Y Næ TRONG C¸C §¥N VÞ THUéC NGµNH X¢Y DùNG Trong nh÷ng n¨m qua, cïng víi sù ph¸t triÓn cña ®Êt n íc, nhiÒu dù ¸n x©y dùng ®· ®îc triÓn khai víi nhiÒu c«ng nghÖ x©y dùng míi, nhiÒu c¬ së s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vËt liÖu x©y dùng ®îc ®a vµo ho¹t ®éng ®· thùc sù c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lao ®éng, phßng tr¸nh tai n¹n lao ®éng vµ bÖnh nghÒ nghiÖp. Bé X©y dùng còng ®· ban hµnh nhiÒu chØ thÞ, quyÕt ®Þnh trong chØ ®¹o vµ h íng dÉn c¸c ®¬n vÞ trong Ngµnh tæ chøc thùc hiÖn ph¸p luËt vµ c¸c biÖn ph¸p phßng tr¸nh tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp vµ ch¸y næ; nhiÒu ®¬n vÞ ®· tæ chøc thùc hiÖn nghiªm tóc nªn kh«ng ®Ó x¶y ra tai n¹n lao ®éng nghiªm träng, tai n¹n lao ®éng chÕt ngêi hoÆc ch¸y, næ; mét sè ®¬n vÞ nhiÒu n¨m liÒn gi÷ ® îc tuyÖt ®èi an toµn ®èi víi ngêi lao ®éng, trang thiÕt bÞ, m¸y mãc vµ c«ng tr×nh. Tuy nhiªn, trong n¨m 2004 vµ nh÷ng th¸ng ®Çu n¨m 2005, t×nh h×nh tai n¹n lao ®éng, ®Æc biÖt lµ tai n¹n lao ®éng nghiªm träng vµ tai n¹n lao ®éng chÕt ngêi x¶y ra vÉn cßn nhiÒu. HÇu hÕt c¸c ®¬n vÞ ®Òu ®Çu t vèn vµo c¸c dù ¸n ph¸t triÓn nhµ ë vµ thi c«ng c¸c khu chung c cao tÇng nªn nguy c¬ x¶y ra tai n¹n ng· cao rÊt lín. Nguyªn nh©n lµ do c¸c ®¬n vÞ cha thùc hiÖn ®Çy ®ñ ph¸p luËt vÒ b¶o hé lao ®éng còng nh c¸c v¨n b¶n chØ ®¹o cña Bé; thiÕu sù quan t©m chØ ®¹o, kiÓm tra s¸t sao vÒ an toµn - vÖ sinh lao ®éng - phßng chèng ch¸y næ; c«ng t¸c huÊn luyÖn, tuyªn truyÒn, gi¸o dôc, phæ biÕn, híng dÉn vÒ ph¸p luËt b¶o hé lao ®éng vµ nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ cho ngêi lao ®éng cha ®îc tiÕn hµnh thêng xuyªn; bé m¸y lµm c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng ch a ®îc kiÖn toµn; chÕ ®é thèng kª b¸o c¸o cha nghiªm tóc; sö dông lao ®éng thêi vô kh«ng ký hîp ®ång lao ®éng, kh«ng qua ®µo t¹o cßn kh¸ phæ biÕn. NhËn thøc vµ ý thøc chÊp hµnh néi quy an toµn lao ®éng cña ngêi lao ®éng cßn nhiÒu yÕu kÐm, do ®ã kh«ng thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c quy tr×nh, quy ph¹m vÒ c«ng t¸c an toµn lao ®éng - phßng chèng bÖnh nghÒ nghiÖp - phßng chèng ch¸y næ. T×nh tr¹ng ch¹y theo tiÕn ®é hoÆc kho¸n tr¾ng c«ng viÖc cßn x¶y ra ë nhiÒu n¬i. C¸c vô tai n¹n do ng· cao, do vËt liÖu r¬i, ®Ì, ®æ sËp ®µ gi¸o; tai n¹n khi lµm viÖc ë nh÷ng vÞ trÝ cheo leo hoÆc nh÷ng n¬i lµm viÖc nguy hiÓm nhng thiÕu c¶nh giíi vÉn cßn t¸i diÔn. §Ó chÊn chØnh t×nh h×nh nªu trªn vµ ®Ó t¨ng cêng c«ng t¸c an toµn vÖ sinh lao ®éng phßng chèng ch¸y næ, ®Ò cao tr¸ch nhiÖm cña l·nh ®¹o ®¬n vÞ ®èi víi tÝnh m¹ng, søc kháe ngêi lao ®éng. Bé trëng Bé X©y dùng chØ thÞ Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ trong Ngµnh phèi hîp chÆt chÏ víi Ban ChÊp hµnh C«ng ®oµn cïng cÊp tËp trung thùc hiÖn nh÷ng viÖc sau ®©y: 1. KiÖn toµn Héi ®ång b¶o hé lao ®éng cña c¸c Tæng c«ng ty, C«ng ty; cã ph©n c«ng, ph©n cÊp tr¸ch nhiÖm cô thÓ cho mçi thµnh viªn trong Héi ®ång. C¸c Tæng c«ng ty nhµ níc vµ C«ng ty nhµ níc ®éc lËp cã quy m« lín, ®Þa bµn ho¹t ®éng réng ph¶i thµnh lËp Phßng hoÆc Ban An toµn lao ®éng; nh÷ng ®¬n vÞ ho¹t ®éng ®éc lËp cã díi 300 lao ®éng ph¶i bè trÝ Ýt nhÊt 01 c¸n bé chuyªn tr¸ch b¶o hé lao ®éng. C¸n bé lµm c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng ph¶i cã hiÓu biÕt vÒ kü thuËt, quy tr×nh c«ng nghÖ trong thi c«ng x©y l¾p (trong doanh
  2. nghiÖp x©y l¾p) s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng (trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng), ®îc ®µo t¹o chuyªn m«n hoÆc bæ tóc chuyªn m«n, kü thuËt b¶o hé lao ®éng, cã am hiÓu ph¸p luËt, chÕ ®é chÝnh s¸ch vÒ b¶o hé lao ®éng. 2. Thêng xuyªn tuyªn truyÒn, gi¸o dôc ®Ó n©ng cao nhËn thøc vµ ý thøc tù gi¸c chÊp hµnh ph¸p luËt còng nh c¸c quy tr×nh, quy ph¹m ®¶m b¶o an toµn vÖ sinh lao ®éng - phßng chèng ch¸y næ trong qu¸ tr×nh lµm viÖc ®èi víi ng êi lao ®éng. 3. ViÖc tuyÓn chän lao ®éng ph¶i th«ng qua tæ chøc kh¸m søc kháe theo ®óng quy ®Þnh. §èi víi ngêi lµm c«ng viÖc ë trªn cao hoÆc lµm viÖc nÆng nhäc. ®éc h¹i; ®¬n vÞ ph¶i bè trÝ ngêi cã thÓ lùc vµ søc kháe phï hîp, sau ®ã cø 06 th¸ng ph¶i tæ chøc kh¸m l¹i vµ ph©n lo¹i søc kháe ®Ó tiÕp tôc sö dông cho thÝch hîp. TuyÖt ®èi kh«ng ®îc sö dông ngêi cã thÓ lùc vµ søc kháe kh«ng phï hîp, lao ®éng hîp ®ång theo vô, theo viÖc, lao ®éng kh«ng qua ®µo t¹o nghÒ vµo lµm viÖc ë nh÷ng vÞ trÝ nguy hiÓm (th¸o l¾p giµn gi¸o, lµm viÖc trªn cao, n¬i cheo leo, nguy hiÓm c¸c c«ng tr×nh cao tÇng, hÇm s©u giÕng ch×m...). 4. Ph¶i ký kÕt trùc tiÕp hîp ®ång lao ®éng víi ng êi lao ®éng theo mÉu hîp ®ång ®· quy ®Þnh; trong hîp ®ång lao ®éng ph¶i ghi ®Çy ®ñ, râ rµng c¸c néi dung vÒ: tiÒn l¬ng, b¶o hiÓm x· héi, b¶o hé lao ®éng... nh»m n©ng cao tr¸ch nhiÖm cña ngêi sö dông lao ®éng vµ ngêi lao ®éng trong viÖc ®¶m b¶o an toµn vÖ sinh lao ®éng phßng chèng ch¸y næ. 5. Trang bÞ ®Çy ®ñ ph¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n ®¶m b¶o chÊt lîng, phï hîp víi c«ng viÖc cña tõng ngêi lao ®éng, ®ång thêi b¾t buéc ngêi lao ®éng ph¶i sö dông trong khi lµm viÖc. 6. Ph¶i cã biÖn ph¸p ®¶m b¶o an toµn lao ®éng chi tiÕt ®èi víi tõng lo¹i c«ng viÖc ®ång thêi ph¶i tæ chøc huÊn luyÖn cho ngêi lao ®éng vÒ c¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o tuyÖt ®èi an toµn lao ®éng tríc khi giao viÖc. Néi dung huÊn luyÖn cho ngêi lao ®éng bao gåm: néi quy, quy tr×nh, quy ph¹m an toµn lao ®éng víi c¸c h×nh thøc: huÊn luyÖn ®Þnh kú, huÊn luyÖn l¹i, huÊn luyÖn khi tuyÓn dông, tríc khi giao viÖc, khi chuyÓn tõ c«ng viÖc nµy sang c«ng viÖc kh¸c. Sau khi huÊn luyÖn ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra, s¸t h¹ch; chØ nh÷ng ng êi ®¹t yªu cÇu míi ®îc bè trÝ c«ng viÖc vµ cÊp thÎ. T¹i nh÷ng vÞ trÝ nguy hiÓm nh: xung quanh khu vùc ®ang thi c«ng ë trªn cao, khu vùc cÇn trôc ®ang ho¹t ®éng, hÇm, hµo, hè, kho b·i chøa vËt liÖu cã yÕu tè ®éc h¹i, vËt liÖu dÔ ch¸y, næ, c¸c lç trèng trªn sµn, chu vi mÐp sµn, m¸i ph¶i cã biÓn b¶o chØ dÉn vµ lan can rµo ch¾n, ban ®ªm ph¶i cã ®iÖn chiÕu s¸ng. Khi thi c«ng nh÷ng c«ng tr×nh cao tÇng ph¶i cã l íi b¶o vÖ xung quanh c«ng tr×nh. Ph¶i cã ®Çy ®ñ sæ theo dâi c«ng t¸c huÊn luyÖn an toµn lao ®éng, sæ giao viÖc nhËt ký c«ng t¸c an toµn lao ®éng, sæ theo dâi trang cÊp ph ¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n, sæ giao ca... vµ ph¶i ® îc ghi chÐp chÆt chÏ, hµng ngµy t¹i c«ng tr×nh ®ang thi c«ng (do ®éi hoÆc ban chØ huy c«ng tr×nh trùc tiÕp qu¶n lý). N¬i lµm viÖc cña ngêi lao ®éng ph¶i ®¶m b¶o vÖ sinh, phßng vÖ sinh ®ñ níc s¹ch. C¸c c«ng tr×nh x©y dùng trªn cao ph¶i bè trÝ n¬i vÖ sinh phï hîp ®Æt t¹i mçi tÇng lµm viÖc. §èi víi c¸c c«ng tr×nh cã nhiÒu nhµ thÇu phô cïng thi c«ng ph¶i thµnh lËp Ban chØ huy thèng nhÊt vµ x©y dùng quy chÕ phèi hîp trong c«ng t¸c an toµn
  3. vÖ sinh lao ®éng; ®ång thêi thùc hiÖn chÕ ®é tù kiÓm tra, b¸o c¸o t×nh h×nh ®¶m b¶o an toµn lao ®éng t¹i c«ng tr×nh hµng ngµy cho Ban chØ huy thèng nhÊt. 7. TÊt c¶ c¸c lo¹i m¸y, thiÕt bÞ cã yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ an toµn lao ®éng ph¶i ®îc kiÓm ®Þnh tríc khi ®a vµo sö dông, ®ång thêi ph¶i x©y dùng néi quy vËn hµnh an toµn niªm yÕt t¹i vÞ trÝ m¸y, thiÕt bÞ. 8. X©y dùng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña m¹ng líi an toµn - vÖ sinh viªn t¹i c¸c c«ng tr×nh, cã chÕ ®é phô cÊp cô thÓ ®Ó ®éng viªn khuyÕn khÝch nh÷ng ngêi lµm c«ng t¸c nµy. 9. Thñ trëng ®¬n vÞ phèi hîp víi Ban ChÊp hµnh C«ng ®oµn cïng cÊp t¨ng cêng c«ng t¸c kiÓm tra, tù kiÓm tra ®¸nh gi¸ t¹i c¬ së, cã chÕ ®é khen thëng, ®éng viªn kÞp bëi nh÷ng tËp thÓ, c¸ nh©n thùc hiÖn tèt, xö ph¹t nh÷ng trêng hîp vi ph¹m trong c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng. Kiªn quyÕt ®×nh chØ, xö lý nghiªm nh÷ng c¸n bé qu¶n lý, ngêi lao ®éng kh«ng thùc hiÖn ®óng, thùc hiÖn kh«ng ®Çy ®ñ theo tr×nh tù quy tr×nh, biÖn ph¸p an toµn ®· ®îc duyÖt. Mçi vô tai n¹n x¶y ra cÇn lµm râ tr¸ch nhiÖm cña ngêi qu¶n lý, ngêi lao ®éng trong thêi gian ng¾n nhÊt. 10. Thñ trëng ®¬n vÞ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chÕ ®é b¸o c¸o, thèng kª t×nh h×nh tai n¹n lao ®éng cña ®¬n vÞ theo quy ®Þnh. Vµo cuèi mçi th¸ng c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc Bé ph¶i tËp hîp b¸o c¸o L·nh ®¹o Bé t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c an toµn - vÖ sinh lao ®éng - phßng chèng ch¸y næ cña ®¬n vÝ theo mÉu quy ®Þnh (b¸o c¸o tríc ngµy 05 th¸ng sau). Riªng c¸c vô tai n¹n lao ®éng nghiªm träng, tai n¹n lao ®éng chÕt ngêi, ®¬n vÞ ph¶i b¸o c¸o kÞp thêi vÒ Bé X©y dùng vµ C«ng ®oµn X©y dùng ViÖt Nam kh«ng cÇn chê kÕt luËn cña c¬ quan ®iÒu tra. Vô Tæ chøc C¸n bé phèi hîp víi Ban ChÝnh s¸ch - Kinh tÕ X· héi c«ng ®oµn X©y dùng ViÖt Nam tæ chøc kiÓm tra viÖc thùc hiÖn chØ thÞ cña Bé vÒ c«ng t¸c an toµn - vÖ sinh lao ®éng - phßng chèng ch¸y næ t¹i c¸c ®¬n vÞ; tæ chøc c¸c líp tËp huÊn vÒ b¶o hé lao ®éng ®èi víi c¸n bé qu¶n lý vµ c¸n bé chuyªn tr¸ch an toµn lao ®éng. C¸c Së thuéc ngµnh X©y dùng c¨n cø néi dung ChØ thÞ nµy ®Ó chØ ®¹o viÖc tæ chøc thùc hiÖn t¹i ®Þa ph¬ng. Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ phèi hîp víi Ban chÊp hµnh C«ng ®oµn cïng cÊp tæ chøc thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c néi dung ®· nªu trong ChØ thÞ nµy nh»m ®¶m b¶o an toµn, ng¨n chÆn tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp; b¶o vÖ, n©ng cao søc kháe cho c«ng nh©n viªn lao ®éng trong toµn Ngµnh./.
Đồng bộ tài khoản